Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Diunduh da ri http://urip.word press.com
fb@urip.kalteng
DOKUMEN NTIGARA
Nama .
No Peserta:
l. I'}erhatikan hasil timbanga...
D()l(tlMIiN N t:( i ul(r
Sebuah bcrrclit
dipcrlambrt 2
n-2r
J m.s sct{lnril
waktu (t) yang
Diunduh da ri http://urip.word ...
Diunduh da ri http://urip.word press.com
fb@urip.kalteng
DOKUI".Ii]N NI](iAT{A
6. Scbuah katrol dari benda pejal dengan ta...
Diunduh da ri http://urip.word press.com
fb@urip.kalteng
IX)KLJMUN NIr(;At(A
10. Grafik tli harvitlt irclalalr lttttrttttg...
I X)K tJir'{ I:N N l:( iAlt r
Diunduh da ri http://urip.word press.com
fb@urip.kalteng
;l
l::it:
[,rt
,l.ii
..:,i
t5.
A. 3...
Diunduh da ri http://urip.word press.com
fb@urip.kalteng
DOKTIMEN NEGARA
r fill illllll llllt lll |ffiil lilt ilffi ilil i...
Diunduh da ri http://urip.word press.com
fb@urip.kalteng
()
Irisika
sirtar pcrnhcntrtkart havnng:rrt plttll nrikroskop
rfl...
t )( )K IJMI:N Nl:(iul(r
').(,. 'figa rnuatiln titik ntcttthcrttttk posisi
antara kctigrr rtttuttlttt ttutsittg-tttrtsitrg...
IX)KIJMIJN NIJ(iAI{A
28.
Diunduh da ri http://urip.word press.com
fb@urip.kalteng
lt
bcrongga bcrrnuatan listrik positil' ...
Diunduh da ri http://urip.word press.com
fb@urip.kalteng
t2
listrik berikut!
I ilil1 ilt]ilt ffifi il ililil ilil tilil il...
DOKUMIiN NI:(iAI{i
Diunduh da ri http://urip.word press.com
fb@urip.kalteng
I iltit liililt rilfi lil ilillt ilil ilIil il...
Diunduh da ri http://urip.word press.com
fb@urip.kalteng
l,l
I flil ilIilil ililil ililil illr ilffi ilil lllt
Iiisika SMA...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Un fisika sma 2014 6

1,037 views

Published on

Soal UN Fisika SMA tahun 2014

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Un fisika sma 2014 6

 1. 1. Diunduh da ri http://urip.word press.com fb@urip.kalteng DOKUMEN NTIGARA Nama . No Peserta: l. I'}erhatikan hasil timbangan dengan neraca Ohauss tiga lengan berikut! Massa benda yang ditimbang adalah ..." A. 546,6 gram B. 464,5 gram C. 456,5 granl D. 364,5 gram E. 346,5 grarn 2. Sebuah benda melakukan perjalanan dengan bergerak lurus beraturan. Mula-mula benda bergerak ke barat sejauh 3 m lalu ke utara sejauh 4 m dan berbelok 37o terhadap arah barat sejauh 5 m kemudian berhenti. Resultan perjalanan benda tersebut adalah .... A. 10m B. 11m C. 18 m D. 19m E. 20m I lllll lllllil ilil| il ilililI llil ilIil illl ilt Fisika SMA/MA IPA u-'zc.-2()1312014 ol lak Cipta pada Pusat Pcni laian Pcnclidikatr-llAl ITBAN C-KEMDIKB UD
 2. 2. D()l(tlMIiN N t:( i ul(r Sebuah bcrrclit dipcrlambrt 2 n-2r J m.s sct{lnril waktu (t) yang Diunduh da ri http://urip.word press.com fb@urip.kalteng r illt tiltffi ilil il ilillil lill llll illt ilr 'l Fisikn sMA/Mn IPA ntclnkuknrt gcrak lunrs rtcrrgln kcccpnt;rn r[ ln.s I sclnnra 2 s, kcnruclian n1.s.2 sclarna 2 s schin$g,l kcccpntnnnya bcrktrrang. sclanjtrtnya clipcrcepat 2 s. llcrtlnsarkrrr perinlarran tcrscbut, trcnl.uk grafik kcccpatan (V) tcrhadap trcnar nclnlalr .. .. []. t (s) t (s) t (s) r (s) t (s) 4. Sebuah kipas angin berputar dengan kecepatan 900 rpm. Jika panjang baling-baling 20 cm, besar kecepatan sudut dan kecepatan linier baling-baling tersebut berturut-turut adalah .... A. l0zr rad.s ' dan 3 m.s I B. 20nrad.r-' dun 3 rc m.s-l C. 30n rad.s-' dun 3 n m.s-l D. 3Oru rad.s-' dun 6 n m.s-l E. 30n rad.s-' don 6 m.s-l 5. Seorang pemuda berdiri di atas timbangan badan dalam sebuah lift. Sebelum lift bergerak timbangan menunjukkan angka 60 kg. Ketika lift bergerak ke atas timbangan menunjukkan angka ?O tg. Anggap percepatan gravitasi sebesar 10 D.S-2, berarti lift naik dengan percepatan sebesar .... A. 6 m.s-2 B. 4 m.s-z C. 3 m.s-2 D. 2 m.s-z E. I m.s-2 D.C E. V lrns'r) V (rns'r) V (nrs'r) V (ms u-zc-20t3t2014 tol-lak C ipta pada Pusat Peni laian Pcndidikan-BAll TBAN G-KEMDIKB UD
 3. 3. Diunduh da ri http://urip.word press.com fb@urip.kalteng DOKUI".Ii]N NI](iAT{A 6. Scbuah katrol dari benda pejal dengan tali yang dililitkan pada sisi luarnya ditampilkan seperti gambar. Gesekan katrol diabaikan. Jika momen inersia katrol I : p dan tali ditarik dengan gaya tetap F-, maka nilai F' se[ara dengan A. B. C. D. E. Koordinat titik berat bangun bidang berikut ini 24A. (:.- ) cnt'3 7' 37B. (:,*)crrr 2-t -t C (2.i ) cnr ( D. Q,+) cm 4 74 E. (:- .- ) cm'2' 7', Perhatikan garnbar berikut ! I llill illilll lillt lil ililill lllt ilil Iill ilil Fisika SMA/MA IPA 4 X (cm) F:rx Il:ct F:ct F:cr F:ll .B R . B,.R (B .R)-' B.G)-, .(a.P.)-' 7 8. 9. .Iika massa batang diabaikan, besar momen gaya terhadap titik C adalah .... A. 1Nm B. 4 Nrn C. 12 Nm D. 20 Nm E. 28 Nm Sebuah benda berbentuk cincin (I _ rnR2) bergerak menggelinding tanpa tergelincir mendaki bidang miring kasar yang mempunyai sudut kemiringan atau elevasi a, dengan cos o:0,8. .Iika percepatan gravitasi g - 10 m.s-z dan kecepatan awal benda itu 10 m.s-lmaka panjang lintasan bidang miring yang ditempuh benda sebelum berhenti adalah . . .. A. 12,5 m B. 13.5 m c. 14,5 m D. 15,5 m E. 16,7 rn .=6N adalah .... F,=4N . la19],Y-,c - -> |.t-7.(.-2(;t I l;'2()l -1 ' I lak C' i pta pacl a I)usat l)cn i laian Pu-rrdidikan-FlAl. l't'BAN C- KtjlvlDl KU LJI)
 4. 4. Diunduh da ri http://urip.word press.com fb@urip.kalteng IX)KLJMUN NIr(;At(A 10. Grafik tli harvitlt irclalalr lttttrttttgittt yang clitarik clcngan gayil, AI' (N ) 6 gll)/{l clcngnn pcrtnmbnhltn 12. Bola bermass a 20 gram dilempar dengan kecepatall vl : 4 m's-l ke kiri. Setelah membentur tembok bola memantul dengan kecepatar Vz : 2 m.s-l ke kuran. Besar impuls yang dihasilkan adalah.... A. 0,24 N.s B. 0,12 N.s c. 0,08 N.s D. 0,06 N.s E. 0,04 N.s 13. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian X seperti pada gambar berikut. Jika ketinggian bola pada saat pantulan pertama 50 cm dan pantulan kedua 20 cm, maka besar X adalah .... A. 60 cm B. 70 cm C. 100 cm D. 725 cm E. 150 cm Iilfi ilil|il illlilllllllllllllilll lil llll Itisikn SMA/MA IPA pnnjnng dari bcnda clastis 24 0,4 0,8 A,X (utt ) Berdasarkan grafik. bcncla akan bcrsilat ticlak clastis (plastis) saat besar gaya yang bekerja antara . ... A. 0sanrpai 9N tl. 0 sanrpai l8 N C. 0 sampai 24 N D. 9 N sarnPai 18 N E. lSNsamPai 24N 11. Bola A massanya 1 kg dilcpaskan tanpa kccepatan awal dan mcnempuh lirtor.n scpeiti gambar. Jika g - l0 m.s-2, energi kinetik bola saat berada titik B adalah .... A. 30 ioulc B. 15 ioule C. l0 joule D. 3 joule E. 1,5 joule l50cm 150 cm vl :4 m.s-l ) -/.1 Yz:2 m.s-I u-zc-211312014 oHak cipta pada Pusat Peni laian Pend idikan-BALITB AN G -KE MDI KB UD
 5. 5. I X)K tJir'{ I:N N l:( iAlt r Diunduh da ri http://urip.word press.com fb@urip.kalteng ;l l::it: [,rt ,l.ii ..:,i t5. A. 36 kl)a B. 34 ktra c. 28 klra D. 12 kl,a E. B KI'A 16. Sebatang baja (kocfrsicn muai panjang: 19-s o6-t, baja dipanaskan sampai suhunya 100 oC sehingga batang baja mula-mula sebelum dipanaskan adalah A. 70 0C B. 50 0C c. 30 0c D. 2O,C E. 10 0C mempunyai panjang 100 cm. Kemudian panjang baja menjadi 100,07 cm. Suhu dalam bejana berisi keseimbangan termal. 17. Sebanyak 150 gram air panas bersuhu 100 oC ditambahkan ke 300 gram air yang suhunya 10 oC sampai campuran air itu mencapat Suhu campuran saat mencapai keseimbangan termal adalah .. .. A. 25 0C B. 30 0C c. 35 0C D. 40:C E. 50 0C illlll ililililllll il illlllillil lllll ilil fil [,'isikn SMA/MA IPA lzl. Perhatikan g,itrrthirr tli snrrrping! Jika nlassa .fcrris litrtrtln Il scbcsnr' ().92 gr:llll..,,', t. besar rnassir icrris lrrrtrtirrr A ntlnlulr .... n. 0.55 grilnr..,,l 't B. 0,()5 grlnl..,t", l C. 1,25 grnrn.c,"rr"'' D. I.53 grrrtr.crn'" E. 5,52 griln),.,rr -' Sebuah pipa lrcrtrcntuk scpcrti pacla ganrtrar, clialiri air. [,uas pcnanlpang bcsar l0 cnt2 clart penampang kccil 5 .,',",'. Apabila klccpritan aliran air pacli pipa bcsar 2 m.s I clcngan tekanan40 kilopascal, makil tckanan pacla pipa kccil aclalah....(pni,== l0l kg.rn-l; u-zc-201312014 c'Flak Cipta paria Pusat Pcuilaian I'cnclidikarr-RAl-ITBANC-KtrlvlDlKllul)
 6. 6. Diunduh da ri http://urip.word press.com fb@urip.kalteng DOKTIMEN NEGARA r fill illllll llllt lll |ffiil lilt ilffi ilil ilil Fisika SMA/MA IPA 18. Pada kondisi awal par-tikel gas yang berada dalam nnng tertutup memiliki tekanan I', 1 volume V dan suhu f. Jika gas voh,rnlenya diubah menj adi 1V dan suhu diubah rnenjadi 2T, maka perbandingan tekanan awal dengan tekanan setelah V dan'f diubah adalah.... A. 2:3 B. 3:2 d C. 3:4 D. 3:8 E. 8:3 19. Sebuah mesin Carnot dengan reservoir suhu tinggi 640 K memiliki efisiensi 20%. Agar efisiensinya meningkat menjadi 36% dengan reservoir suhu rendah tetap, maka suhu pada reservoir suhu tinggi diubah menjadi .... A. 527 0C B. 727 0C c. 840 0c D. 1.000 0c E. 1.2730C 20. Sifat umum dari gelombang adalah sebagai berikut: (1) tidak dapat merambat dalam ruang hampa (2) merambat dengan lurus dalam medium yang berbeda (3) mengalami refleksi (4) mengalami difraksi (5) mengalami interferensi Dari sifat gelombang di atas, yang sesuai dengan ciri-ciri gelombang cahaya adalah .... A. (1) dan (2) saja B. (3) dan (4) saja C. (2), (3), dan (4) D. (3), (4), dan (5) E. (1), (3), (4), dan (5) 21. Gelombang RADAR adalah gelombang elektromagnetik yang dapat digunakan untuk .... A. mengenal unsur-unsur suatu bahan B. mencari jejak sebuah benda C. memasak makanan dengan cePat D. membunuh sel kanker E. mensterilkanperalatankedokteran u-zc-2013/2014 tc'l-tak cipta pada Pusat Pcn ilaian Pendidikan-BALITBAN G-KEMDIKB UD
 7. 7. Diunduh da ri http://urip.word press.com fb@urip.kalteng () Irisika sirtar pcrnhcntrtkart havnng:rrt plttll nrikroskop rflil tilltilillil il ilillli illl llil llllllll SMN/MA IPA bcriktrt:22. 24. 25. Perhatikan 2 cnr garnbar jllnntrya tt lr lob t. --.-.-. I .8 crrt *- tl 23. Jarak lcnsu obycktil'rtan lcnsu oktrlcr tlari nrikroskop tcrscbttt nclalnh .... A. 20 crtr B. 24 cm C. 25 crrr D. 27 cnt 11. 29 ctn Sebuah kisi cliliaksi disinari cahaya clcngan panjarrg gclornbang 5000 A. flA: l0-r0rn) Bila sudut bias 30" nrcnghasilkan garis tcrang ordc pcrtarna, konstattta kisi yang cligtrnakan adalah .... A. 1x 10-6tn B. 4xl0-('m C. 5 x 10.('m D. 4x10-7n"t E. 8 x 10*7 m Sebuah mobil pemadam kebakaran dan motor bergerak saling menjauhi. Motor bergerak ,Cengan kecepatan 40 m.s-'. Mobil pemadam kebakaran membunyikan sirene dengan frekuensi 400 Ylz, dan didengar oleh pengendara motor dengan frekuensi 300 FIz. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 m.s-I, maka kecepatan mobil pemadam kebakaran adalah .... A. 20 m.s-l B. 25 m.s-r C. 30 m.s-r D. 50 m.s-l E. 60 m.s-r Bunyi klakson 100 mobil identik menghasilkan taraf intensitas B0 dB, maka taraf intensitas untuk 10 klakson mobil tersebut adalah .... A. 50 dB B. 55 dB c. 60 dB D. 65 dB E. 70 dB u-zc-213/2014 ol-lak C i pta pada Pusat I'cnilaiap Pcnclid ikan-BALITB^N C-KDMDIKB UI)
 8. 8. t )( )K IJMI:N Nl:(iul(r ').(,. 'figa rnuatiln titik ntcttthcrttttk posisi antara kctigrr rtttuttlttt ttutsittg-tttrtsitrg k : 9.10e Nrnt(l 2, rnnkn bcsrrr adalah .... (l [r ''' l0 t') r Jl", N B Jii rv C. J,iil N D. J+[ N D. ,[ti N 27. Perhatikan gambnr cltta tnttatan titik hcriktrt! I r:tn Diunduh da ri http://urip.word press.com fb@urip.kalteng l0 scgilign snnrnsisi 30 cnr. .likn Qr rcsultnn g,ilyir I illl ililril ilil1 llr lllllll llll lllll llll llll Iiisikr SMA/Mh IPA scpcrti gntnhar bcriktrt ini. .larak '::? -10 1tC, (h '- Qt '* 4 ptC dan ()otrlorntr prcln mttatnn Qr (.),, ,e, a,6- 6o, 9r = -9pC' Dimana lctak titik P agar kttttt nrcclatt listrik cli (k:9 x lOe Nm2.Cl-2, I ;.rC : 10-6 C) A. I cnr di kanan q; B. I cm cli kanart c12 C. ] .,, cli kanan q2 2 D. 1 .* di kiri q1 2 I E. -: clrl di kanan q1 2 clz = +lPtC titik I'}terscbut sama clcngan nol? L)-ZC-201312014 eH ak C i pta pada P usat Pert i la i 1n Pcnclid ikan-BALITB AN C -KE,lvlDl KB U D
 9. 9. IX)KIJMIJN NIJ(iAI{A 28. Diunduh da ri http://urip.word press.com fb@urip.kalteng lt bcrongga bcrrnuatan listrik positil' sctrcsar a scpcrti garnbar I ilil riilllt lilll lll lllllll llll lllll llll llll Iiisika SMA/MA IPn Sebuah bola koncluktor berikut: + 5cm 5cm /t,uI + + Manakah pcrnyataatn berikut yang bcnar? A. Potensial Iistrik di titik R:2 kali potcnsial listrik di titik P. B. Potensial listrik di titik Il sama clcngan potcnsial listrik di titik S. C. Potcnsial listrik di titik 'l- lcbih bcsar clari potensial listrik di titik Q. D. Potensial listrik di titik S lcbih bcsar clari potcnsial listrik di titik P. E. Potcnsial listrik di titik S : 2 kali potcnsial listrik di titik T. 29. Perhatikan gambar rangkaian kapasitor bcrikut! C: = l LtF PO al + + II .r, 1 , +RS T ooo5cm i 5cm l+I C, = 2ttF -lpF Besar muatan listrik pada kapasitor Cr adalah .... (1t-rF - 10-6 F) A. 3pC B. 8pC C. 9pC D. 16 pC E. 18 pC pF r-l t-r- HHffiC:=2PFL__I F + u-zc-211312014 ollak ci pta pada Pusat Pcni laian Pcnclidikan-BALI'fBAN G-KEN{DIKB UD
 10. 10. Diunduh da ri http://urip.word press.com fb@urip.kalteng t2 listrik berikut! I ilil1 ilt]ilt ffifi il ililil ilil tilil ilil ilil Fisika SMA/MA IPA i0. Perhatikern ganrbar rangkaian 31 . Pacla gambar kawat tegak lurus bidang bidang kcrtits. tnaka A. Kuat arus listrik total yang mengalir pada rangkaian adalah .... A. 3.6 A B. 2,8 A C. 2,4 A D. 2,2 A E. 1,2 A berarus listrik berikut, tanda O *.ryatakan induksi magnetik keluar kertas dan tanda Q0 menyatakan induksi magnetik masuk tegak lurus gambar yang benar adalah .... E. + F} D.C. 'l' 32. Kawat x dan y terpisah pada jarak 2 n, kawat x dialiri arlrs listrik 2A ke kanan seperti ditunjukkan pada gambar. Jika plo : 4n l0-7 Wb.a-' *-' dan terjadi gaya tolak menolak persatuan panjang antara kedua kawat sebesar 2.t0-7 N.nt-|, maka besar dan arah artts pada kawat y adalah .... A. 4Akekiri B. 2Akekanan C. 2Akekiri D. l Akekanan t1. l Akekiri +v t l2m Y 2m 33. Di antara faktor-laktor berikut: (l) iumlah lilitan (2) medan listrik (3) laju perubahan fluks magnetik Yang dapat mempengaruhi GGL induksi sebuah kapasitor adalah .... A. (1) saja B. (1) dan (2) saja C. (1) dan (3) saja D. (2) dan (3) saja E. (1), (2), dan (3) li-z(:-2t)13t2014 o'r lak tl i pta pada Pusat Pcn i laian Pclclidikan-BALITBAN C-KDMDIKII UD
 11. 11. DOKUMIiN NI:(iAI{i Diunduh da ri http://urip.word press.com fb@urip.kalteng I iltit liililt rilfi lil ilillt ilil ilIil ilil tilt Ii'isili:r SMA/MA IPAtl 34. 35. Sebuah tralir iclcal krrnr[)rrrlrl kumparan sr:ku nclcr rl i lr rr hrrrr glk lrrr Primer Sekunder pritttcrnvrt tlilrtrtrttrtgkarr tlcrtll;rrr sutnbcr tcglrngarr clarr rle rt6llrrt littnlltr scpr:rti glrrrrhtrr hcrikrrt: l.nttr;ltt /'/ ..r/ _,"r, ------ll Manakah A. B. C. D. E. Nilai imn pcrnyatiriln yang lrcrurr'/ Lamptr akan scrnakin rcclup.iika IiIit:rn prirncr rlikrrrnngi. Lampu akan scntakin tcratrg.iik:r IiIitan sckrrnclcr clitlnrtruh. [,antpu ukitn sctrttrkitt rcclup.jika tcgangfln prirncr cliturnbah" l,ampu al<an scmakin tcrang.iika lilitnn prinrcr cliktrrlngi. 'fcrang atau lcnrahnya lirnrpu akan silnlil nrcskipun lilitan clirutrah. brtrvah aclalah 100 () V :200 volt tegangan listrik pada r-rjung-ujung rcsistor adalah 40 volt 4a Ji volt 80 volt 80 J2 volt 160 volt Besarnya A. B. C. D. E. 36. Perbedaan model atorn rnenurut Rutherford dan Bohr adalah .... impedansi rangkaiarr rli ll,' :,. -l' li.l". l l"', ''t,, : ll,", pU rnOf fO f d Bohr A. Radiasi dipancarkan ketika elektron pindah dari lintasan dengan energi tineei ke energi rendah Sebagian besar massa atom berkumpul pada sebuah titik di tengah-tengah atotn B. Atom berbentuk bola padat dengan muatan listrik positif merata di seluruh bagian bola Elektron mengelilingi inti atom dalam keadaan stasioner dan tidak dapatr beroindah lintasan C. Elektron mengelilingi inti atom dalam keadaan stasioner dan tidak dapat berpindah lintasan Atorn berbentuk bola padat dcng,tt' muatan listrik positif merata di seh-rruil bae.ian bola D. Sebagian besar massa atotn berkumpul pada sebuah titik di tengah-tengah atom Radiasi dipancarkan ketika clcktroir pindah dari lintasan dcn:{ati r:nergi tinssi ke enersi rendah E. Atom berbentuk bola padat dengan muatan listrik positif merata di seluruh bagian bola Elektron mengelilingi inti ;rtrnr ci;ri."n: keadaan stasioner datt ',.irtk ii ,1-,,,t berpindah lintasan u-zc-20t3/2014 ollak Cipta padtr Pusat Pcnilaian Pcndidikan-Bil-l'fl,]An-(i-KEIvIDIKBUD
 12. 12. Diunduh da ri http://urip.word press.com fb@urip.kalteng l,l I flil ilIilil ililil ililil illr ilffi ilil lllt Iiisika SMA/MA II'A srn)il tlnri lickuursi itrnllang gclotttbitrt g itrtrhnng 7, [)crtt,'lttuittt tli hrtw'ltlr irri trcrknillrt rlenlirrrr e f ck lirtolistrilt: (l) lickttcnsi gclotttbitttl.,, c:itlut.,rr tlllrrrrl-i hartrs lctrill l)(:sirr irlirrr (2) intctts i tus crtl ltyrt gc l otr tlrnng tllt t:rrt 1t ltirnrs t i rrp,.lli (3) prrt.iang gclorrrbirrrll eitllir/it tlirtirng lr,:[lil1 kr":cil rlrrri plrninrrg (4) firngsi kcriir lr'hilr bcsirr cncr'1ti c;rlrnvn rlatarrg, Pcrtryittltittt tli rtllts )/lt)!,. tlctutr ltrlrtlitlt .... n. (l)rlan(3) I]. (l)clrrn(,tr) (1. (2) rlnn (3 ) I). (2) rlnn lzli n. (4) snin 40. 3 fl. Agar panfang trcntla yilng bcrgcrak rncntrrut pcngarnat cli burni samil clcrtgiut I kerliv2 panjang bcntla yang tlianr. maka bcncla tcrscbut harus bcrgerak clcngan kcccpatan (,,6 - 1,7 ) n. (),50 c B. 0.(r0 c c. 0,70 c D. 0,85 c ts. 0.90 c Inti atom yang tcrbcntuk mcmcnuhi rcaksi fusi bcrikut ini: ,H' + rFI3 ) zl.[ca * nol + L, Diketahui: Massa rI'12 - 2,0141 sma Massa rI-13 - 3,0160 sma Massa ,H.o : 4,0026 sma Massa onl : 1,0086 sma 1 sma :931 meV Nilai E (energi yang dibebaskan) pada reaksi fusi di atas adalah .... A. 0,02 MeV B. 0,04 MeV C. 5,01 MeV D. 5,03 MeV E. 77,60 MeV Zat radioisotop Iodiurn - 1 3 I dimanfaatkan manusia untuk .... A. mendiagnosa penyakit paru-paru B. mengetahui efektivitas kerja jantung C. mendeteksi usia fosil D. membunuh sel kanker E. meneliti tanaman obat 39. r)-zc-20132014 c'tlak Cipta pada Pusat Pcni laian Pcnclidikan-UAl.lTBANG-KEMDIKtsUD

×