Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Soal un matematika ips sma tahun 2014 4

10,102 views

Published on

SOAL UN MATEMATIKA IPS SMA TAHUN 2014

Published in: Education
 • Be the first to comment

Soal un matematika ips sma tahun 2014 4

 1. 1. IX)KTJMIJN NECA.ItA l. Diunduh dari http://urip.wordpress.com fb@urip.kalteng i ifiii iiiliffi ffir til lilllll lllt illll llll llil Hlater*atika Sh{A/MA IPS Negasi dari pernyataan "Beberapa pemain rrasional U-19 direkrut negara lain atau belajar ke luar negeri" adalah ... A. Ada petnain nasional lJ- i 9 yang tidak marl Cirekrut neqara lain atau belajar ke luar negeri. B. Banyak pcnrain nasional U-i9 ingin direkrut negara lain atau bclajar ke luar negeri. C. 'fak satu pun pemain naisional IJ-i9;;ang tiCak direl'rr:r.rt ncgara iain atau helajar ke luar negeri. D. Scmua pernain nasional U- 19 ciiiBkru,; ncEara lain dan ticiak belajar ke luar negeri. E. Seliap pcnrain nasional U-19 iiCak ciircic'ui ircg;iira laiir dari ti<iak bclajar kc luar negcri. Pertryatazirl yang setara clengan -r => (p t, -q) adalah .... A. (pn-q)+-r B. (-pnQ)*r C. *r+@n-q) D. -r > (-p, q) E. r*(-1t^q) Diketahui premi s-prernis berikr"rt : Premis I : Jika kita rajin bclajar maka kita akan berprestasi. Prernis 2 : Jtka kita berprestasi maka kita akan sul<ses. Kesimpulan yang sah dari prenris-premis tcrsebut adalah ... A. .Tika kita tidak rajin belajar maka kita tidak akan sul<ses. B. Jika kita rajin belajar mal<a kita tidak sukscs. C. .Iika kita tidak rajin belaiar maka kita sukscs. D. Jika l<ita sukses nrarl<a l<ita ticlal< r:a.iin belajar. E. Jika l<ita tidak sukses maka kita tidak .u.!in b,:lajar. Benrur< scderrrana dari l:t'I:] uaotoh .... 6a-'b ' ) I4." garb3 3 B. --t - 27 ats b' I(-v' gar b3 )7 D. -.' 8a1b3 1'7LI E. -- -;_- Ba" bt 1 J. 4, t.t-7.L'-201 3i2(i I .l "l lak ('iptlr llarla l:'rrsal I)cnilaian I'crndiclilian-l:lil.l'l'llrN(i-KIiN4DII(lll il)
 2. 2. Diunduh da ri http://urip.word press.com fb@urip.kalteng DOKUMEN NEGARA I llil ililfl lilt ill ililtil til ilill lil ilil Matematika SMA^VIA IPS 5. Flasil dari t[n ,- "/n - Jl0g *16 adalah .... IA 3J' B. 2J1 C -JT D. -2"11 E 4j1 6. Nilai dari r logJ, + 2'log1*t log 27 adalah .... "7 a 1 -;J _1 ') ^/- a J _; L ') : 2 I2 A B. 7. Grafik fungsi kuadrat f (.r) = 2x2 - 6x- 8 memotong sumbu X clan sumbu Y. Titik-titik potong tersebut adalatr .... A. (-4,0), (-1,0), (0.-B) B. (-4,0), (1,0), (0,-4) c:. (-1,0), (4,0), (0,_g) D. (0,- t), (0,4), (0,-g) E. (1.0), (r1,0)" (0"-4) B. Koordinat titik balik grafik fungsi kuadrat y = xz - 4x- 5 adalah .... A. (-9,2) B. (-2, -9) c. (-2,,9) D. (2,9) E. (2, *g) 9. Persamaan grafik fungsi kuadrat seperli pada gambar adalah'.... A' )':*x2 -4x*2 -B' !:-x2+4x-2 C. !:-x2-l 4x+2 D' !:-x2 l-2x+2 E. !:*x2 + 2x-Z C. D. E. U-7.C-201:t2(,11 (:'1 11ti ( ipta pacla l'usat l)en i lai trn ['end icl i kan-[]n LITII AN G-KE N4l) l KIlt i l)
 3. 3. DOKUMI]N NI]GARA Diunduh da ri http://urip.word press.com fb@urip.kalteng I iilfi ilfiilr ffit ilt iifiill ilil ililt ilil lfit Matematika SMA/MA IPS 10. Fungsi/: R-, Rdang:R ) R, ditentukanoleh./(x):*'-5x+ l dang(x):x*2. Fungsi komposisi yang dirurnuskan seba gai (/og)(x) : .,.. A. ,2'+r+5 B. :r2-x-5 C. ,r2 -.^.- + 5 D. ,'+ 5-r- I ' Ei. .r2-- 5., + I 1 l. Diketahui /(:;) : .I, , x + + .lika / -1(.r) aclalah invers fungsi ctari/(r). maka .l'-'(r)'/ ' 3x+4' ' 3 sam dengan .... 5x+4' 5 B. 4x *., * I 5-3.r 3 c. sL.**! 4-3x 3 .D. 5"'- .* * ! 3x-4' 3 E. 1*-t,x += a )r 12. .lil<a akar-akar persanlaart kuaclrat 2.r2 - 3r * J =. 0 adalah rn clan n, maka + * ]r = .. rn' n- A. 2t 25 B. 11. 25 c. -725 D. -ll25 E. -2125 13. Diketahui x1 clan x2 atlalah akar'-akar persamaan kuadrat 2x2 + 3x + 1: 0. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya (2x1+l ) dan (2x2+l) adalah .... 'A. *'+*+6:o B. *'+*--6:0 C. *'-**6:0 D. ,3-x-6:0 E. _*r-Fx_6:0 u-zc-201:t2014 "'llak [:ipta pacla Pr,rsaI Pcnilaian Pcnc'liclil<an-l];l-1l-UANG-l(llN4DII(Biil)
 4. 4. DOKU|v'lllN NIICARA. t4. Diunduh da ri http://urip.word press.com fb@urip.kalteng 6 .].r2'r-ilx-4>0 I iilll lliillil liil ill liiliil llll lllll llll lill h{atcmatika SMAiMA IPS uiltllk;r e I{ adalah .... 3x-r 4y -24 dan x*21;= 1 0. Himpunan peny€lcsaian pertidal<salnaarj .,. [.vi 4s.r<-].reR] E. {, l, < -1 utu., x } 4,xe R} -) 1 U. {ri-i (r(4,xe I{l J/ 1 _. C. {, l-a(x( *;,xe R}^|,J .D. {x lx < 4 ataux 2 ,xeR) € I ;J 15. l)itentukarl -r1 dan y1 1 Nilai dari - x1 't 2y1 ) A.; R.6 c.7 D.8 L.. 14 rnemcrluhi sistcm persamaatr I inear t6. Wati prcmhcli 4 donat clan 2 coklat scherga Rp6.000.(iC. Tari mcmbsli 3 donat dan 4 coklat dengan harga Rp 10.000,00. Aucli mcnrbeii sebuair donai clan sebuah coklat dengan membayar Rp5.000,00. Uang kembali yang diterirna Arrdi adalah .... A. Rp2.200,00 - B. Rp2.400,00 C. Rp2.600,00 D. Rp2.800.00 E. Rp4.600,00 I.,lilai maksimup fulgsi objektil'/(x,tr) : 4x * 51, yang lllerrenuhi hirnpunall penyelcsaian sistem pertidaksamaan x + ! < B, 3 < x < 6, x + y > 5 dan y 2 }adalah .... r[. 37 B. 40 c. 41 D. 42 E. 44 18. Nilai rnaksimum /'(.r, J,) - 5x +'zly ttntttk daerah yang diarsir pada garnbar bcrikttt adalah .... A 16 B. 24 c. 26 D. 52 .8. 82 Y 17. rJ-'/.c-201 3/20 I ,l ol-lak Clipta paclir [,usat Pcrrilaian Pcntiiclikan-Bzt.l'II]ANG-KI|N'{DIKBl.lD
 5. 5. Diunduh da ri http://urip.word press.com fb@urip.kalteng 19. Sebuah perusahaan sosis rnembuat clua ienis sosis, yaitu sosis A Carr sosis B. Sosis A memerlukan 4 gram daging dan I 0 gram tcpung sagu. Sosis R memerlukan 2 gram daging dan 6 gram tepurrg sagu. 'l"ersedia I0 kg daging dan 2.0 kg icpung sagu. Jika dibuat x buah sosis A dan;z buah sosis I3, maka model nratematika permasalahan tersebut adalah .... A. x1'! < 10.000,5x -f'3.1,< 10.000,x) 0,J,> 0 B. .'+2y < 5.000, 5x + 3l'S 10.000, x) 0,y> 0 C. 2x+),:.5.000, 3x+'5),< 10.000,x) 0,yZ C D. 2x -r l/ S 5.000, 5x .+ T, a 1 0.000, x l 0,l,'Z 0 E. 2x +.)'S 5.000, 5x +'51,5 20.000. "r-:0,, yZ0 20. Rombongan u,,isatarvan )/ang tcrdiri dari 32 orans mcn)rewa kalnar hotel. Katrrar yang ter:sedia adaiah tipc A untuk 3 orang dan tipc ['] untuk 4 orang. Kamar tipe B yang discwa Iebih banyak dari karnar tipe A. tctapi trdak lcbih a,,ri j barr.vak kamar tipe A..lika setiap 2 kamar terisi penuh, maka banyak kanrar tipe ; --yang disewa adaiah . . .. A. I ,8. 4 C5 D.q E. it DOKUMEN NEGARA 21. Diketahui A. B. C. D. 'E. (t 4 22. Diketahui P : l, _, i, Q - ') adatah .... A. -32 '8. -12 c. t2 D. 2A E. s2 I lllll liffilll llll lll lllllli llll lllll llll llll Matenratika SMA/MA IPS i I Nilai darix +yad,alah.... -10 ) (t l dan R : I l. Dctennitran nratriks (P + Q - 2R) (3 4) (z* 7) (tt' Ir 4)-[-: 5 4 J 2 I 5)_13 lr.j - [+ (s 3) : [o t)' u-7_c-?.01 ,1i20 I ,.1 'rll;rk (lipta patla Irusat ['cnilaian I'cndiclikan-t],,l.l't BrN(j-KIIN'lDIl(il(ri)
 6. 6. Diunduh da ri http://urip.word press.ggm fb@urip.kalteng i iilil lffilrfi ffit ilt tffiiil til tilil til til Matematika SMA/MA IPS .Iika P _ A + B, invers matriks P 8 o=( ' '.loun u=F (-4 -7) U matriks ( t 2 l: 5l [; ,) (, 1') l. ?l tL -l z) (-r -z) l: 5 i t-l? ):!L/ / .r [ -r ] I L-,il (' -+l [, i) Diketahui matrik ^ : [? ;'), A f2: [-4 u) (-z z) B l. I 6i (-z ? )c [-o -6) .D t2 z) 't)' [ + a) (-z z ) E Io -u) Diketahui suku perlama barisan barisan tersebut adalah .... -t ') 8 l. uu, ax 2s )', 23. Diketahui adalah .... .A. (' 24. 25. B. D. E. (-s B=l (10 aritmetika adalah 7 dan suku ke-3 adalah 15. Suku ke-25 A. 103 B. 96 c. 93 D. 79 E. 72 DOKUMI]N NI]GARA "llak {:ipta pircl:r I)usat I'eniltriarr Pcnclitlihan-DAI-l'i'UANG-l(i:ivlDIKL}l"ll.)t1-7,('-20t3t20t1
 7. 7. DOKUMEN NIJGARA 29. 30. Diunduh da ri http://urip.word press.com fb@urip.kalteng 55t--1-* 24 I tfiit iilililt ffiilit ffitiil ilil ilIil ilil iilt Matcraatika SMA/MA IPS I 0 26. Suku pertama suatu barisan geomctri saina dengan 5, seciangkan suku ketiganya sama dengan 245, Jika rasio barisan geometri tersebut positif, inaka suku ke-5 adalah .... A. 12.405 B. 8.57s c. 5.r45 -D. 3 .145 f1. 1 .7 15 .,1 1 Ll. Juurlair sanrpai tak hingga derct 10 t 5 A. 15 B. 16 c. 18 D. 20 E. 2s 28. Suatu gedung pertunjukan lnempunyai beberapa baris kursi. Setelah baris pertama, setiap baris kursi 5 lebih banyak dari pada baris sebelumnya. Perbandingan banyak kursi pada baris ke-10 dan ke-4 adalah 8 :3. Baris terakhir mempunyai 68 kursi. Banyak kursi yang dimiliki gedung tersebut adalah .... A. 434 kursi B. 497 kursi C. 570 kursi D. 504 kursi Il. 648 kursi 2 Nilai li,o " t7'1-?-:... .r'-+*4 2y + 8 A. -1 'lurunan pertama dari suatu liurgsi .f'(-2):.... A. 22 B. 32 c. 38 D. 42 ,ll, 4g .f (x) adalah .f '(*). Jika./(x) : 3x3 - 4x + 6, nilai dari ..8. -l2 c.z8 D. I2 E. 1 2 u-zc-201312014 ol Iak C:iplfl pa(la [,usat ['cnilnitrn I'r'ndi(likan-[],l-l'l't]zN(i-KllN4l)lKt]l il)
 8. 8. Diunduh da ri http://urip.word press.com fb@urip.kalteng DOKUMEN NEGAR., t0 Ifiiltilil|il ffiilil llllllllill lllll llllllll Matematika SMA/IUA IPS dengan fuirgsi g(x) : 38.000 + 200x - 5x2 perbulan adalah .... 3 1. Ifasil penjualan x unit barang perbulan dinyatakan (dalam ribuan rupiah). Hasil penjualan maksimum r. Rp20.000.000,00 B. Rp-l0.000.000.00 C. Rp40.000.000,00 D. Rp50.000.000',00 E. Rp60.000.000,00 32. Hasil dari I(r' - 4x ++)ax : .... ' rA. 2x-4+C B. 2x2 +4+ C c. lr'- 2x+4+c 2 D. 1r'- 2x2 + 4x + c 3 E. L*'-x2--4x+c 2 33. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva !: -x2 + 4x * 5, sutnbu X, dan 1 (x ( 4 adalah.... A. 38 satuan luas B. 25 satuan luas C. 24 satuan luas satuan luas satuan luas 34. Untuk memenuhi biaya pendidikan, Ani bekerja 12 jam setiap minggu. Ia bisa memilih waktu bekerja pada hari .Iumat. Sabtu, dan Minggu. ,Iika satuan waktu bekerja dihitung dalam jam ,Ian ia harus bekerja paling sedikit 3 jam pada setiap hari tersebut, maka komposisi lama jam kerja Ani pacla hari-hari tersebut yang rnungkin ada sebanyak .... A. 20 B. 10 c.6 D.5 8.3 Kepala sekolah ingin memilih 4 guru kelas dari 6 guru di sekolahnya untuk dijadikan ketua, *uiil ketua, bendahara. dan sekretaris sebagai panitia acara ulang tahun sekolah. Banyak cara berbecla kepala sekolah memilih guru sebagai panitia adalah .... A.6 B. 15 c. 30 D. 45 E. 360 ') /-1- ^J n!J D. E. 35. u-7,c -2013 t2() l4 ol lak Clipta pacla Pusat l)enilaian Pcndidikarr-BAl.lT'BANG-KIIN4DIKBI lL)
 9. 9. Diunduh da ri http://urip.word press.com fb@urip.kalteng It tt i ililt iiltfrit Itil ff Iililil ilil ilIil ilil ffir l{atematika SMAflVIA IpS Peluang muncul jumlah mata dadu harapan muncul mata dadu 36' Dua buah da<lu dilernpar u,di sekali secara bersanraan. kurang dari 4 atau lebitr dari l0 adalah.... A. I t2 / 819 c. 1 5 D1^3 5 12 Dua dadu dile,rpar undi sebanyak 600 kari. Irrekue,si berjumlah kelipatan tiga adalah .... A. 100 B. 2AA c. 30r) .D. 4A0 E. 500 J/. u-7L:-2013i20t4 (1'llak {liPta Pacra pusar pcniraiarr penilirrika.n-t}ALII-r}ANG-KLI,rDII(BI rt)
 10. 10. DOKIJLIIIN NtrGzrRA 3 8. Pada bulan Januari, kelonrpok mereka. Pada bulan Februari, Grafi k berikut mcnggambarkan 2 250 Diunduh da ri http://urip.word press.com fb@urip.kalteng tliili iiiiliii iili iil iifiliiliii lllll llll llll 12 Matematika SMA/M,{ IPS musik l{elodi dan Gita Indah mengeluarkan CD baru kelonlpck musik- liuera Ivlerdu dan Pop R.ock menyusul. hasil penjualan CD dari bulan Januari sampai dengan .Iuni. Penjualan CD per hulan Meiodi Gita Indah Suara Ivlerdu Pcp Rock LT rJ ET M trg] G la' () b0 U 2.000 I 750 r.500 1.250 1.0()0 750 500 250 Mar Apr Rrr lir n Manajer kelornpok r:rusik Gita Indah agak khau'atir karcna peniualan musiknya mcngalami penurunan dari bulan F-elrruari sainpai dengan Juni. Berapa perkiraan penjualan CI) kelompok musik ini pada bulan Juli, jika penurunan pada bulan-bulan sebelumnya tertts berlanjut? A. 7A CD. R. 250 CD. C. 370 CD, D. 670 CrD. . E. 1.340 CD. Median dari data nilai berikut adalah .... 'A. 7 5,83 B. 7 6,33 c. 7 6,83 D. 77,50 E. 78,00 ulangan matematika siswa suatu kelas yang disajikan dalam diagram CI.5 50,5 60,5 70,5 80.5 90,5 100.5 CD kelompok kecenderungan 39. U-7,C-20l3i20l1 'rllak ('iptrt 1'racla I'usitt I'trttilaiitn I'e:ndiclil<.alr-f-lALl'l RuNG-l(liN'1DII(Bl ll)
 11. 11. Diunduh da ri http://urip.word press.com fb@urip.kalteng DOKUMEN NEGARA 13 4A, Simpangan baku dari data 5,7,7,6,5,7,5, 8, 4 adalah .... 1_ 'A. L JA I B l;6 9 1r- c. -Jt3 3 1 _-_ r). - Jr+ 3 I .-- E. ;'Jts3 I ffiilIililt ffit ttl ilililt ilil ilil lllt lilt Matematika SMA/MA IPS t.J-z,c-2013120t1 oFlak C'ipta pacla [,usat Pcnilaian Pcndiclika.n-UALIT't]ANG-KI.il4Dll(Ilt rL)

×