Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
จงเขียนแผนภูมแท่งแสดงการเปลียบเทียบจานวนของนักเรียนชาย และหญิง ในปีการศึกษา 2546-2550 ด       ิ           ...
ญิง ในปีการศึกษา 2546-2550 ดังนี้
จงสร้างแผนภูมรูปภาพแสดงจานวนผู้ป่าวเป็นโลกต่างๆ ดังตาแรง       ิ       ชนิดของโรค จานวนผู้ป่วย (คน)     ...
จงเขียนกราฟเส้นแสดงการเปรียบเทียบการส่งออกผลไม้กบอาหารทะเล ปี 2544-2549                        ั ...
หารทะเล ปี 2544-2549
เข้าใหม่ ย้ายเข้า  ย้ายออก จบ ม.3  จบ ม.62541     130     10    5    90    102542     1702543...
สมุดงาน
สมุดงาน
สมุดงาน
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สมุดงาน

2,336 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Technology
 • Be the first to comment

สมุดงาน

 1. 1. จงเขียนแผนภูมแท่งแสดงการเปลียบเทียบจานวนของนักเรียนชาย และหญิง ในปีการศึกษา 2546-2550 ด ิ ชาย ( คน ) หญิง ( คน ) 2546 1200 1300 2547 1500 1600 2548 1700 1500 2549 1500 1750 2550 1850 1800
 2. 2. ญิง ในปีการศึกษา 2546-2550 ดังนี้
 3. 3. จงสร้างแผนภูมรูปภาพแสดงจานวนผู้ป่าวเป็นโลกต่างๆ ดังตาแรง ิ ชนิดของโรค จานวนผู้ป่วย (คน) โรคตาแดง 120 โรคอหิวา 100 โรคผิวหนัง 150 โรคท้วงร่วง 80 โรคไข้หวัด 130
 4. 4. จงเขียนกราฟเส้นแสดงการเปรียบเทียบการส่งออกผลไม้กบอาหารทะเล ปี 2544-2549 ั ผลไม้ (ตัน ) อาหารทะเล (ตัน) 2544 20000 15000 2545 24000 18000 2546 26000 19000 2547 25000 21000 2548 27000 24000 2549 29000 26000
 5. 5. หารทะเล ปี 2544-2549
 6. 6. เข้าใหม่ ย้ายเข้า ย้ายออก จบ ม.3 จบ ม.62541 130 10 5 90 102542 17025432544

×