ประวัติศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ

7,503 views

Published on

เพาเวอร์พอยต์จากครูทราย

1 Comment
8 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
7,503
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
146
Comments
1
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประวัติศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ

 1. 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้สงคมศึกษา ศาสนา ั และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ (ส23104) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของทวีป อเมริกาเหนือ สอนโดย...นางสาวศรัญ ญา ผอมนุ้ย โรงเรีย นมหาวชิร าวุธ จัง หวัด สงขลา ในพระอุป ถัม ภ์ สำา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 16 จัง หวัด สงขลา และสตูล
 2. 2. Company Logo
 3. 3. พัฒ นาการทางด้า น หากไม่น ับ เรื่อ งราวของชนประวัน เมือ งที่อ าศัย อยู่ใ นทวีป พื้ ต ิศ าสตร์แ ละอารยธรรม อเมริก าเหนือ มาเป็น เวลานาน พัฒ นาการทางประวัต ิศ าสตร์ ของดิน แดนนี้เ ป็น เรื่อ งราว ของ“โลกใหม่”ที่ม ีค วามเป็น มา ไม่ย าวนานนัก เมื่อ เทีย บกับ พัฒ นาการทางประวัต ิศ าสตร์ของยุโ รปที่ถ ือ ว่า เป็น “โลกเก่า ” ยุโ รป อเมริ (โลก กา เก่า ) (โลก Company Logo
 4. 4. ดิน แดนแห่ง นีม ี ้ชนพื้น เมือ งอาศัย และพืน ที่ท ั่ว ไป ้อยู่ก ่อ นแล้ว ชน ของทวีป เมื่อ พื้น เมือ งพวกนี้ ประมาณ เป็น ชาวเอเชีย 30,000ปีม าแล้วได้อ พยพมาจาก เรีย กว่า ไซบีเ รีย โดย ชาวอเมริก ัน -ข้า มช่อ งแคบแบ อิน เดีย นริง เข้า ไปตัง หลัก ้ (American
 5. 5. ชนพืน เมือ งที่ม อ ารยธรรมรุ่น ้ ีแรกๆในทวีป อเมริก าเหนือ มีห ลากหลายกลุ่ม หลายแห่ง เช่น อารยธรรมของพวก แอซแทก (Aztec) ในเม็ก ซิโ ก อารยธรรมของ พวกมายา (M aya) ใน อารยธรรมของ กัว เตมาลา พวกอิน คา (Inca) ในเปรู
 6. 6. พีร ะมิด แอกกัส ติโ ย อารยธรรมของ
 7. 7. ต่อ มา อเมริโ ก เวส ปุช ชี (Amerigo Vespucci)นัก สำา รวจชาวอิต าลี ได้เ ดิน ทางไปสำา รวจยัง ดิน แดนที่ คริส โตเฟอร์ โคลัม บัส ค้น พบโลกใหม่ และพบว่า
 8. 8. 1 2 3ในระยะ ในระยะ ชาติท ี่เ ข้าแรก ต่อ มา มามีชาวยุโ รป ได้เ ข้า มา บทบาทเข้า มาดิน ตั้ง สำา คัญแดนนีเ พื่อ ้ หลัก แหล่ง ได้แ ก่ มุ่ง ที่ก าร เป็น สเปนสำา รวจและ อาณานิค อัง กฤษการค้า ขาย มของชาติ ฝรั่ง เศส
 9. 9. พวกแรกที่เ ข้า มายึด ดิน แดนทวีป อเมริก า ด้ว ยการเข่น ฆ่า ชาวพื้น เมือ ง เป็น จำา นวนมาก ยึด หมูเ กาะใหญ่ๆ ในทะเล ่ แคริบ เบีย นไว้เ กือ บทั้ง หมด เมื่อ เอาชนะพวกแอซแทก ได้ก ็เ ข้า ไปมีอ ำา นาจเหนือ ดิน แดนอเมริก ากลางและเม็ก ซิโ ก ปัจ จุบ ัน จนดิน แดนเหล่า นี้ กลายเป็น ส่ว นหนึ่ง ของสเป จัก รวรรดิส เปนในทีส ุด ่ Company Logo
 10. 10. สเปนสร้า งความมัน คง ่ รำ่า รวยจากการขนทองคำา และเงิน รวมทั้ง ทรัพ ยากร อื่น ๆ จากทวีป อเมริก ากลับ ไปยัง ประเทศของตน ทำา ให้ช าติย ุโ รปอืน เช่น ่ อัง กฤษ ฝรั่ง เศส มีค วามตื่น ตัว ที่จ ะแสวงหาอาณานิค มและความมัน คงจากโลกใหม่บ า ง ่ ้ สวีเ ดน
 11. 11. ชาวอัง กฤษได้เ ข้า มาจับ จอง ดิน แดนบริเ วณฝั่ง มหาสมุท ร แอตแลนติก และก่อ ตั้ง เป็น อาณานิค มขึ้น มาทางตอนเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ รวม 13 แห่ง กฤษได้ใ ห้ส ท ธิก าร อั ง ิ ปกครองตนเองในระดับ หนึง ่ ซึ่ง นโยบายที่ใ ห้ป กครอง ตนเองโดยไม่เ ข้า มายุ่ง เกี่ย ว เช่น นีเ องที่ส ง ผลต่อ ้ ่ การหล่อ หลอมลัก ษณะทางอัง ก บุค ลิก และจิต ใจของ Company Logo
 12. 12. อัง กฤษ จะให้ส ท ธิช าว ิ อัง กฤษอาณานิค มมีส ท ธิ ิปกครองตนใน นอกจากระดับ หนึ่ง แต่ นั้น ยัง มีค วามอัง กฤษก็เ อารัด แตกต่า งเอาเปรีย บชาว ด้า นทัศ นะอาณานิค มโดย ระหว่า งชาวการบัง คับ ให้ช าว อาณานิค มอาณานิค มต้อ ง และรัฐ บาล Company Logo
 13. 13. ความแตกต่า งด้า นทัศ นะ ระหว่า ง ชาวอาณานิค มกับ รัฐ บาล อัง กฤษ ชาว เห็น ว่า ตนควรจะมีส ิท ธิด ้า น ์อาณา ประชาธิป ไตยโดยสมบูร ณ์ นิค ม เช่น เดีย วกับ ชาวอัง กฤษ ชาว เห็น ว่า อาณานิค มในอเมริก าเป็น อัง ก เพีย งอาณานิค ม ซึ่ง อัง กฤษ สามารถจะใช้ห รือ แสวงหา ฤษ ประโยชน์จ ากดิน แดนเหล่า นีไ ด้ ้
 14. 14. สงครามปฏิว ัต ิ อเมริก า ความขัด แย้ง ชัย ชนะใน และ การ สงครามปฏิว ัต ิปะทะกัน จึง หลีก ทำา ให้ช าวเลี่ย งไม่ไ ด้ และ อเมริก ัน สามารถ กลายเป็น ประกาศเอกราช ได้เ มือ วัน ที่ 4 ่สงครามปฏิว ัต ิท ี่ กรกฎาคม ค.ศ. เรีย กว่า การ 1776 และวัน ที่ ปฏิว ัต ิอ เมริก า 4 กรกฎาคมก็
 15. 15. การสร้า งประเทศชาติห ลัง ได้ร ับ เอกราช ต่อ มาเมือ มีก ารให้ ่ สัต ยาบัน หลัก การ ว่า ด้ว ยการรวมตัว เป็น สหพัน ธ์ห รือ Articles of โดยสถาปนาระบอบ Confederation ใน การปกครองแบบ ค.ศ.1781 สหพัน ธ์ส าธารณรัฐ มี ประเทศสหรัฐ ก็ถ ือ ประธานาธิบ ดีเ ป็น กำา เนิด ขึ้น อย่า ง ประมุข และมี เป็น ทางการ รัฐ ธรรมนูญ เป็น กฎห
 16. 16. ประธานาธิบ ดียอร์จ วอชิง ตันประธานาธิบ ดีค น แรกของ สหรัฐ อเมริก า Company Logo
 17. 17. การผนวกรัฐ เทกซัส ใน ค.ศ.1845 เม็ก ซิโ กต่อ ต้า นการผนวกเทกซัส ทำา ให้เ กิด สงครามกับ เม็ก ซิโ กในปีต ่อ มา (ฝ่า ยเม็ก ซิโ กเป็น ฝ่า ยแพ้ส งคราม )1 ความพ่า ยแพ้ใ นสงคราม ทำา ให้เ ม็ก ซิโ กต้อ งยอมยกรัฐ 2 แคลิฟ อร์เ นีย นิว เม็ก ซิโ ก และ ดิน แดนใกล้เ คีย งให้แ ก่ สหรัฐ อเมริก าใน ค.ศ.1848 สงครามครั้ง นี้ท ำา ให้ช าว 3 อเมริก ัน แบ่ง แยกเป็น 2 ฝ่า ย เพราะมีป ญ หาเรื่อ งทาสในดิน ั
 18. 18. ใน ค.ศ.1823 รัฐ บาล สหรัฐ ฯ ประกาศหลัก การมอน โร (M onroe Doctrine) ซึง ่ เป็น การแสดงท่า ทีท างการเมือ ง ระหว่า งประเทศครั้ง สำา คัญ ของ สหรัฐ อเมริก า กล่า วคือ สหรัฐ อเมริก าไม่ต ้อ งการให้มหาอำา นาจยุโ รปเข้า มาตั้งอาณานิค มหรือ เข้า มาแทรกแซงในดิน แดนทวีป อเมริก าทั้ง หมด ซึ่งเรีย กกัน ว่า ดิน แดนซีก โลกตะวันตก (W estern H emisphere)
 19. 19. สงครามกลางเ สงครามกลางเ มือ ง มือ ง ชาวอเมริก ันกลางคริส ต์ศ ตวรรษ ไม่ส ามารถที่จ ะ ที่ 1 9 รอมชอมกัน ได้ท ั้ง ในเรื่อ ง การ ปกครอง เศรษฐกิจ และสัง คม ความขัด แย้ง ในเรื่อ ง ทาส
 20. 20. สาเหตุส ำา คัญ ของการเกิด สาเหตุส ำา คัญ ของการเกิด สงครามกลางเมือ ง สงครามกลางเมือ ง เนื่อ งจากสภาพความแตกต่า ง กัน ทางภูม ิศ าสตร์ร ะหว่า งรัฐ ที่อ ยู่ ทางตอนเหนือ และตอนใต้รัฐ ทาง ตอน ประชากรส่ว นใหญ่ป ระกอบเหนือ อาชีพ อุต สาหกรรม รัฐทาง ประชากรส่ว นใหญ่ป ระกอบตอน อาชีพ เกษตรกรรม
 21. 21. ประชากรส่ว น ใหญ่ป ระกอบอาชีพ เกษตรกรรม จำา เป็น ต้อ งใช้ัฐ ทางตอนใต้ แรงงานคน เนื่อ งจากเป็น ไร่น า ขนาดใหญ่ จึง มี การนำา แรงงานทาส จากทวีป แอฟริก า มาทำา งาน ส่ง ผล
 22. 22. เมื่อ รัฐ บาลได้ป ระกาศเลิก ทาสโดยได้ร ับ เสีย งสนับ สนุน จากรัฐทางเหนือ รัฐ ทางใต้จ ึง ลาออกจากการเป็น สมาชิก ของรัฐ บาล กลางรัฐ บาลถือ ว่า การกระทำา นั้น เป็นกบฏ จึง เกิด สงครามกลางเมือ ง ขึ้น สงครามครั้ง นี้ด ำา เนิน อยู่ระหว่า ง ค.ศ. 1861-1865 และ ยุต ิล งด้ว ยความพ่า ยแพ้ข องรัฐ
 23. 23. การฟื้น ฟูแ ละการขยาย อุต สาหกรรม ภายหลัง สหรัฐ อเมริก ามีก ารสงครามกล ขยายตัว ด้า น างเมือ ง อุต สาหกรรมและกลาย มาเป็น ประเทศที่ท รง อำา นาจอย่า งรวดเร็ว ด้ว ยความหวั่น เกรง การคุก คามจาก สหรัฐ อเมริก า ทำา ให้ เหตุก ารณ์ด ัง ต่อ ไปนี้
 24. 24. ประชากร ส่ว นใหญ่เ ป็น ได้ เลือ ดผสม ที่ ตกลงรวม เรีย กว่าตัว กัน ก่อ ตั้ง “เมสติโ ซ” เป็น ก็ไ ด้ท ยอย ประเทศ ประกาศ
 25. 25. ในช่ว งครึ่ง หลัง ของคริส ต์ ในช่ว งครึ่ง หลัง ของคริส ต์ ศตวรรษที่ ่ 19 ศตวรรษที 19 แคนาดาและสหรัฐ อเมริก ามี การอพยพบุก เบิก ดิน แดนด้า น1 ตะวัน ตกของทวีป อย่า งขนาน รัฐ บาลได้ป รับ ปรุง กฎหมายที่ดใหญ่ ชัก จูง ให้ผ ค น ิน เพื่อ ู้ 2 อพยพเข้า ไปตัง ถิ่น ฐานและ ้ สนับ สนุน ให้บ ริษ ท เอกชนสร้า ง ั ทางรถไฟข้นตะวัน ตกมี ดิน แดนด้า า มทวีป 3 ทรัพ ยากรที่ม ค า มากมาย แต่ม ผ ู้ ี ่ ี อาศัย อยู่ก ่อ นแล้ว รัฐ บาลสหรัฐ ฯ ต้อ งต่อ สู้ใ นสงครามกับ ชนพื้น
 26. 26. ในช่ว งครึ่ง หลัง ของคริส ต์ ในช่ว งครึ่ง หลัง ของคริส ต์ ศตวรรษที่ ่ 19 (ต่อ ) น ธ์ ศตวรรษที 19 (ต่ม พั ในแคนาดาความสัอ ) ระหว่า งคนผิว ขาวและ ชนพื้น เมือ งไม่ม ีค วามขัด แย้ง รุน แรง4 เช่น ในสหรัฐ อเมริก า การบุก เบิก ไปยัง ดิน เพราะมีก ารตกลงทำา สัญ ญากัน 5 แดนตะวัน ตกทำา ให้เ กิด กระแส การอพยพครั้ง ใหญ่ โดยมีผ ู้ อพยพเป็น แรงงานราคาถูก การเพิ่ม จำา นวนประชากรและ 6 การพัหรับ การขยายตัว ด้า น สำา ฒ นาอุต สาหกรรมส่ง ผลให้ สหรัฐ อเมริกสาหกรรม นาเติบ โต อุต ามีก ารพัฒ อย่า งรวดเร็ว จนกลายเป็น ประเทศ
 27. 27. สหรัฐ อเมริก าเข้า ร่ว ม ค.ศ.19 ในสงครามโลก ครั้ง ที่ 1 โดยอยู่ข ้า งฝ่า ย 17 สัม พัน ธมิต ร ที่เ ป็น ฝ่า ยที่ไ ด้ รับ ชัย ชนะในที่ส ด ุ ผลของสงครามโลกครั้ง ที่ 1
 28. 28. อย่า งไรก็ด ี สหรัฐ อเมริก าไม่ยอมให้ส ัต ยาบัน สนธิส ญ ญาแวร์ ั ซายส์ อัน เป็น สนธิส ญ ญา ั สัน ติภ าพทีฝ ่า ยสัม พัน ธมิต รที่ ่ชนะสงครามกำา หนดให้แ ก่ฝ ่า ย มหาอำา นาจกลางที่แ พ้ส งคราม
 29. 29. การไม่ย อมให้ส ัต ยาบัน ครั้ง นี้ ้การไม่ย อมให้ส ัต ยาบัน ครั้ง นี ทำา ให้ส หรัฐ อเมริก า…… ทำา ให้ส หรัฐ อเมริก า……

×