gzikph ;[wB wkf;e                                        ‘ ; sz p o 2012R.N.I. NO. ...
gzikph ;[wB wkf;e                                       ‘ ; sz p o 2012      ...
gzikph ;[wB wkf;e                                      ‘ ; sz p o 2012   ;qh r[o{ ...
gzikph ;[wB wkf;e                                      ‘ ; sz p o 2012tk;s/ io{o nog...
gzikph ;[wB wkf;e                                          ‘ ; sz p o 2012   ...
gzikph ;[wB wkf;e     ‘ ; sz p o 2012          (6)
gzikph ;[wB wkf;e                                    ‘ ; sz p o 2012         ...
gzikph ;[wB wkf;e                                         ‘ ; sz p o 2012th 20thI ...
gzikph ;[wB wkf;e                                     ‘ ; sz p o 2012   nkw nwoheh,...
gzikph ;[wB wkf;e                                        ‘ ; sz p o 2012fBebdk j? f...
gzikph ;[wB wkf;e     ‘ ; sz p o 2012          (11)
gzikph ;[wB wkf;e                                        ‘ ; sz p o 2012    ;q ...
gzikph ;[wB wkf;e                                        ‘ ; sz p o 2012     ...
gzikph ;[wB wkf;e                                       ‘ ; sz p o 2012;kfjp ftu fw...
gzikph ;[wB wkf;e                                       ‘ ; sz p o 2012   jtkbk fp...
gzikph ;[wB wkf;e                                     ‘ ; sz p o 2012        ;...
gzikph ;[wB wkf;e                                        ‘ ; sz p o 2012wBdFk pdbdh...
gzikph ;[wB wkf;e                                    ‘ ; sz p o 2012ekft ;[wB     ...
gzikph ;[wB wkf;e                                    ‘ ; sz p o 2012   r[ o { rq z E ...
gzikph ;[wB wkf;e                                  ‘ ; sz p o 2012     fiZ E / wB e...
gzikph ;[wB wkf;e                                        ‘ ; sz p o 2012     ...
gzikph ;[wB wkf;e                                        ‘ ; sz p o 2012~ gb ftu Bk...
gzikph ;[wB wkf;e                                     ‘ ; sz p o 2012r[o{ rqzE ;kfjp ...
gzikph ;[wB wkf;e                                     ‘ ; sz p o 2012    ;/te eh no...
gzikph ;[wB wkf;e                                         ‘ ; sz p o 2012    ...
gzikph ;[wB wkf;e                                     ‘ ; sz p o 2012         ...
September 2012
September 2012
September 2012
September 2012
September 2012
September 2012
September 2012
September 2012
September 2012
September 2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

September 2012

648 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
648
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

September 2012

 1. 1. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012R.N.I. NO. UPPUN/2008/25934 POSTAL REGISTRATION : SSP/LW/NP/353/2012-2014 gzikph ;[wB gz i kph wkf;e ;kb 5 nz e 5 ;szpo 2012 BkBeFkjh Gkd I $ n;{ sseok ;z g kde ;z g kdeh 3 ;0 Bfozdo f;zx wIrk nBw b ;[ w B 4 ;zgkdeh ;bkjeko e-mail ;fsr[o{ ~ 5 ;0 pqfizdo gkb f;zx r[ o { BkBe d/ t L nkgD/ pko/ 5 ;0 joGiB f;zx ;zgkdeh dcso gkme fbyd/ jB 7 215$295 @e# ;[GkF wkor ypoBkwK ns/ ;orowhnK 9 d[rktK byBT{ - 226004 cB L 91-522-4047893 ;q h r[ o { rq z E ;kfjp pko/ io{ o h okDekohnK -1 12 Email : office@punjabisuman.com ;q h r[ o { rq z E ;kfjp pko/ fdZ b Q h iipks 13 editor@punjabisuman.com advt@punjabisuman.com ;q h r[ o { rq z E ;kfjp -1 16 punjabisuman_media@rediffmail.com http://ww.punjabisuman.com ekft ;[ w B 18 Bdfo T[ g mh i/ eo/ 21 gzikph ;[wB gqthB e/;otkBh fgqzNo, gpfbFo s/ ;q h r[ o { rq z E ;kfjp ftu okrK pko/ ikBekoh-3 23 wkbe B/ nkc;/N fJzvhnk, 182$4, bZb{wb ov, wFerzi, byBT{ sI ;z f tXkB dh Xkok 25 25 Sgtk e/ dcso gzikph ;[wB 215$295 @e# ;[GkF wkor d[rktK byBT{ sI ez u B ek:k ;[ w B 26 gqekfFs ehsk. ;z g kde f;Z y Xkowe gq F B I s oh 27 ;0 Bfozdo f;zx wIrk eh s[;h ikDd/ j 28 b/yeK d/ ftukoK Bkb ;zgkde dk ;fjws jDk }o{oh BjhI j?. nkU gz i kph f;yhJ/ 29 iatkch lqeu ;[ w B tor gj/ b h - 3 31LoRokf/kdkjh] izdkkd] eqnzd izohu dsljokuh }kjkvkQlsV bf.M;k] 182@4] yYywey jksM] ekdxat foFs/ 32y[kuÅ ls eqfnzr ,oa 215@295 d] lqHkk"k ekxZ]nqxkok¡] y[kuÅ ls izdkfkr fd;kA gzikph gV, gzikph fby, gzikph pb. lEiknd % l0 ujsUnz flag eksaxk (1)
 2. 2. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012 BkBeFkjh ;zws - 544 bwrh mwhw mWJ gurpurb Asuin pRym aumwhVw ikau imlIAY hir jwie] min pihlw pRkwS sRI gurU gRMQ swihb jI 1 sqMbrqin ipAws drsn GxI koeI Awix imlwvY mwie] sMq gurg`dI sRI gurU rwmdws jI 16 sqMbrshweI pRym ky hau iqn kY lwgw pwie] ivxu pRB ikau suKu joqI-joiq sRI gurU Amrdws jI 16 sqMbrpweIAY dUjI nwhI jwie] ijMn@I cwiKAw pRym rsu sy iqRpiq gurg`dI sRI gurU Arjn dyv jI 16 sqMbrrhy AwGwie] Awpu iqAwig ibnqI krih lyhu pRBU liV joqI-joiq sRI gurU rwmdws jI 16 sqMbrlwie] jo hir kMiq imlweIAw is ivCuiV kqih n jwie]pRB ivxu dUjw ko nhI nwnk hir srxwie] AsU suKI vsMdIAw gurg`dI sRI gurU AMgd dyv jI 18 sqMbrijnw mieAw hir rwie]8] joqI-joiq sRI gurU nwnk dyv jI 22 sqMbr Gkt L- gowkswk dh :kd sI fpBK ;[y BjhI fwb ieiqhwsk idhwVy;edk, ;[y jk;b eoB bJh jo, eJh EK jh BjhI. go fJj joV mylw gu: kMD swihb (btwlw) 22 sqMbrdkfs fwbdh j? r[o{ dh FoB fgnK, ;kX ;zrs ftu. r[o{ Idh FoB s/ ;kX ;zrs dk w/b gowkswk dh nkgDh fwjo srkwrI Cu`tIAW qy hor idhwVyBkb jh B;hp j[dk j?. ;dk T[; d/ do s/ nodk; eod/ jnm bwbw sRI cMd jI z 24 sqMbrofjDk ukjhdk j?-j/ gowkswk. ;k~ nkgD/ bV bkJh oZy. jnm s. Bgq isMG 28 sqMbr (2)
 3. 3. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012 ;qh r[o{ rqzE ;kfjp dk ;fseko gEh gow/;o dk EkB[ .. ;kX;zfr rktfj r[D rfpzd g{oB pqjw frnkB[. (gzBk 1226) ;op gzEh efbnkD bJh gEh, @@gow/µo dk EkB##, gzuw gksFkj ;qh r[o{ noiBd/t ih wjkoki dh fdp fdq;Nh ;dek o{gwkB jfJnk. ;sr[oK B/ nekb g[oy d/ fJ; fJbkjhsjc/, ;Zu/ ns/ gftZso ftukoK d/ Gzvko ~ fsnko eoe/ ;z;ko s/ n?;k bk;kBh T[geko ehsk Bfoz d o f;z x w I r ki i[r i[r nNb, o{g ftZu fJB;kBhns d/ ofjpo pDe/ ;Zuk wkor fdykTI[dk oj/rk. f;Zy bJh r[o{ rqE ;kfjp nekb g[oy dk Fkpfde ;o{g j?. fJ; ftZu 36 wjK g[oµK dh pkDh doi j? i Gkos zd/ tZy-tZy fjZf;nK, wi[pK, iksK Bkb ;pzXs jB ns/ i 12 thI ;dh sI b? e/ 17 thI ;dh se fGzB fGzB fJbkfenK ftueowFhb ofje/ nekb g[oy dh nkokXBk eod/ oj/ ns/ fBFekw o{g ftZu ;w[Zuh wkBtsk ~ ;Ksh, J/esk, nkg;hGkJhuko/, pokpoh, fBwosk, jbhwh, ;/tk s/ f;woB dk n;bh ;zdµ d/d/ oj/, Xow d/ ;Zu,/ ;[u/ wkor s/ uZbD dh go/ / I ZoDk eod/ oj/. j[D se ;z;ko Go ftZu fizB/ th Xkofwe rqzE ou/ rJ/ jB T[ZBQK ftuI r[o{ iK ojfpo dk doike/tb r[o{ rqE ;kfjp ~ jh gqkgs j?. nkbwkohnK dh FGk tXkT[d/ o{wkfbnK ftu fbgN/ ps/o/ rqE fwb ikDr/ fiBQK z I zdk doFB FkfJd jh eJh oi eodk jt/ go r[o{ rqE ;kfjp dk gktB ;o{g, GKt/ rowh jt/ iK ;odh, whIj jt/ iK zMZyV, rwh jt/ iK y[Fh, fiE/ th w"i{d j? T[;dk nfwqs t/b/ fBs gqsh gqekF io{o jdk j? ns/ oks g?D s/ ;[y nk;D. z ;z;ko d/ ;ko/ Xow rqE tZy tZy wsK d/ ntskoK, ojfpoK iK g?rpoK d/ ihtB ekb sI pkd ou/ rJ/ jB, id z zfe ;qh r[o{ rqE ;kfjp ih dh ;zgkdBk nkg r[o{ noiB d/t ih B/ nkgD/ r[o{ ekb ftZu ehsh ns/ dFw fgsk B/ nkg zjh fJ; ~ r[osk gqdkB ehsh. r[o{ rqE ;kfjp dh wjZst g{oD ftZbyDsk j? fe fJ; ftZu tZy tZy wsK d/ ;{ch cehoK GrsK dh pkDh ~ fpBk ziKs gks, Xow d/ ftseo/ d/ ;EkB fdZsk frnk. r[o{ noiB d/t ih wjkoki B/ fbykohnK d/ eow ns/ T[jDK dh pkDhd/ wow s/ ftuko eoe/ r[o{ rqE ;kfjp ftZu T[jDk dh pkDh ~ Fkwb eoe/ r[o{ o{g gqdkB eo fdZsk. ;Zu/ dh dorkj zftu iks iK e[b dk eJh w[b BjhI. r[otke j? L ikfs iBw[ Bj g[Shn? ;u xo[ b/j[ pskfJ.. ;k ikfs ;k gfs j? i/j/ eow ewkfJ.. (nzr 1330)nEtk ikDj[ ifs B g{Sj[ iksh nkr? ikfs B j/.. (nzr 349) eowk T[gfo fBpV/ i/ bu/ ;G[ efJ.. (nzr 157) ;w{j f;Zy gzE d/ jkio Bkio ikrs is ;fsr[o{ ;qh r[o{ rqzE ;kfjp dk gfjbk gqekF ;uyzv ;qh jfowzdo;kfjp fty/ ;szpo 1604 Jh0 ftu gzuw gksFkj ;qh r[o{ noiB d/t ih wjkoki dh nrtkJh ftZu jfJnk. ;op ;KM/;EkB ;qh jfowzdo ;kfjp fty/ ;op ;KM/ Xow rqE d/ gqekF Bkb Gkos ftZu fJe eoKsh nkJh fi;B/ Gow G[bf/ ynk z~ d{o eoe/ fJB;kBhns ~ ;KMhtkbsk d/ okj s/ sfonk gktB pkDh ~ gVQe/ nfXnB eoe/, ;[De/ ;wM e/ ;{M p{MtkZb/ be fJ; pkDh T[go nwb eo e/ nkgDk be gobe ;[nko oj/ jB. uzrh rZb j? fe r[of;Zy ftFtk; ns/ FoXk ZBkb r[o{ wjkoki dh ;/tk ftZu gqge jB fco th ftuko eoD dh bV j? fe ;kvQh FoXk GktBk ;kvQk ftFtk; fe; soK Zdk j?. eh fJj ;kv/ fdb dhnK v{xkJhnK uI g?dk j fojk j? iK f;oc d{i/ beK ~ fdykT[D bJh j?. ;qh r[o{ rqE ;kfjp z zih ;kvQ/ jkio Bkio ;o{g jD ns/ dFw gksFkj B/ ;k~ fJ; d/ bVQ bkfJnk j?. r[o{ rqE ;kfjp dk T[uk ;[uk ;seko z Z Zpj[s io{oh j? i r[od[nkok ;kfjpkB ftu wo:kdk nB[;ko ehsk iKdk j?. nZi r[of;ZyK ftu fJe ubB nkw so s/ j frnk j? fe BtK wekB pBkD t/b/ fJe ewok r[o{ ;kfjp d/ gqekF (3)
 4. 4. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012tk;s/ io{o nogs eoBk j?. fijV/ f;Zy Gok ;qh r[o{ rqE ;kfjp dk nkgD/ xoK tu gqtF eod/ jB, T[BKQ dh FoXk z /GktBk fBowb s/ T[uh-;[uh j ;edh j?. gozs{ t/yD ;[DB #u nk fojk j? nkgD/ xoK ftu ;qh r[o{ rqE ;kfjp dk gqekF Z Z zsK eo fdZsk iKdk j? gqs{ ;zGkb ;seko tk;s/ xo d/ w[yh iK fJe nX gotkoh d/ nkbktk eJh d{;ok o{uh BjhI b?dk z Ij?. Bshik ed/ ed/ oikBK gqekF ns/ ;[yk;B jDk th w[wfeB BjhI j?. gqtkoe w[yh d/ pkd sK ;zGkb ;seko eoDtkbk eJh Gh BjhI j[dk j?. pfZunK eb fJsBK ;wK BjhI fe T[j ;qh r[o{ rqE ;kfjp dk gqekF eo ;eD, fJ; dh gktB z zpkDh gVQ ;eD w[y tke iK j[ewBkwK b? ;eD. jo th eJh gqeko dhnK nDfrjbhnK t/yD ;[DB ftu nk ojhnkjB. xo d/ w[yh dh fiZwtkoh j? eh T[j t/y/ eh xo #u ;qh r[o rqE ;kfjp dk :r ;fseko ekfJw ofynk ik fojk / zj?, gotko d/ ;ko/ ihn ;fsr[o{ ih d[nkok do;kJ/ ihtB wkor ~ ngDk oj/ jB, ns/ r[o{ d/ ;fseko ftZu gqge jD. Z ;qh r[o{ rqE ;kfjp dh gktB pkDh ~ gVQB ;[DB ns/ ;wMD dh TZwr Fbkxkir j? ns/ fJ; T[wr ~ g{fonK z z zeoD tk;s/ ;qh r[o{ rqE ;kfjp dh ;w[uh pkDh ;?uhnK ftu th T[gbpX j?, i Xow gquko ew/Nh d/ fbN/quo ;NkbK z Z Is/ g{o/ gzikp d/ fJfsjk;e r[od[tkfonK ftu fwb ;edhnK jD. fijV/ gqtko nkgD/ xoK ftu ;qh r[o{ rqzE ;kfjpd/ gqekF, ;[y nk;D eoD, j[ewBkwk b?D ns/ jo wo:kdk fBGkT[D ftu fdZes wj;{; eod/ jD T[BQK tk;s/ ;zEk;?uhnK dk bkjk b?Dk p/jso j?. ;qh r[o{ rqzE ;kfjp gqsh FoXk ;fseko gqrN eoB fjs xo d/ B/V/ d/ r[od[nkok I;kfjp fBsk gqsh ikD dk fB:w oyDk ukjhdk j?. n;hI r[opkDh d/ r[NfenK ns/ noE ;w/s ;Nhe gEhnK ~ gktBpkDh ~ gVB, ftukoB ns/ nwb ftu fbnkT[D tk;s/ fJ;s/wkb eo ;ed/ jK. fJ; gqeko n;hI ;fseko ;fjs r[oj[ew nB;ko nkgDk nksfwe efbnkD eo ;ed/ jK ns/ ;qh r[o{ rqzE ;kfjp d/ wB[ysk d/ Gb/ tk;s/ fdqVQkJ/T[dF ~ g{ok eo ;ed/ jK. fJzNoB/N s/ th r[opkDh d/ noE ;fjs ;kcNt/:o wi{d jD i ghH ;hH N/pb/N, b/gNkg /nkd ftu BthI ghVh d/ pZu/ gokgs eo ;ed/ jD. fijV/ nkg gqekF s/ ;[y nk;B dh ;/tk BjhI eo ;ed/ T[j r[o{xo d/ tiho$gkmh f;zx Bkb ;zgoe eoe/ ;t/o/ Fkwh dh gqekF ns/ ;[y nkFD dh ;/tk b? ;ed/ jB. ;fseko bJh fJj Gh io{oh j? r[o{ eh dZ;h ofjs d/ ubD dk jh gqD eohJ?. gzith gksFkjh r[o{ noiB d/D ih wjkoki d/ nkd/FkB[;ko ;qh r[o{ rqzE ;kfjp d/ gfjb/ gqekF ;w/I pkpk pZ[Yk ih d[nkok bJ/ rJ/ w[y tke ftur[o{ wjkoki B/ j[ew pyfFnk ;h. ;zsk e/ ekoi nkg ybfJnk jfo ezw eoktfD nkfJnk okw.. Xofs ;[jkth skb[ ;[jktk ftfu nfwqs ib[ SkfJnk okw.. (nzr 783) ;zs iB Gkt r[ow[fy fgnko/, r[o{ eh dZ;h ofjs s/ ubD tkb/ fijV/ ezw ~ jZE gkT[d/ jB T[j gowkswk T[BKQ Id/ ezw nkg g{o/ eodk j?. i/ n;h ;[y ukj[d/ jK ik nkgDhnK fuzsktK dk fBtkoD bud/ jK sK ;qh r[o{ rqE ;kfjp dh z;zg{oBsk d/ ;w/I dFw gkfsFkj dh wi{drh ftu dwdwk ;kfjp fty/ GkJh wBh f;zx d[nkok bJ/ rJ/ j[ew Bkw/ sI ;/X gqkgs eohJ/. ;fsr[o nkfJT[ ;ofD s[jkoh.. fwb/ ;{y[ Bkw[ jfo ;Gk fuzsk bkfj jwkoh.. (nzr 713) nBw b ;[ w B1- T[yV/ jfJ wB d[nkok eJh th ekoi f;ZX BjhI jIdk Bk ;z;koe s/ Bk gowkoEe.2- nkukojhB wB[Zy feXo/ th ;fseko BjhI gk ;edk Bk be ftZu Bk gobe ftZu.3- Jhoykb{ wB[Zy dh nkswK t?o ftoX dk eJh ekoD Bk jIfdnK th nFKs jh ofjDh j?.4- ;okp epkp dh tosI wB[Zyh nkswK ftu fteko ns/ wbhBsk g?dk eodh j?.5- fjz;kswe fposh wB[Zyh nkswk ftZu ftF/ fteko ns/ wbhBsk g?dk eodh j?.6- ekw ns/ eX d ni/j/ nr[D jB i wB[Zy ~ jw/Fk eb/F ftu gkJh oyd/ jB.7- io ipo ns/ wko XkV eoB tkb/ pzd/ dh o{j jw/Fk d[yh j e/ d/j fsnkrdh j?. ;zebB L ;[oihs f;zx Bkuhi (4)
 5. 5. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012 e-mail r[o{ BkBe d/t L nkgD/ pko/ ;fsr[ o { ~ r[ o { BkBe d/ t L oZ p ih d/ ;/ t e, r b / , |[ b kw Guru Nanak Dev : Slave of the Lord ng[ B / mke[ o eh jT[ u/ o hl;fsekos pkpk ih, uoB rj/ irihtB gq G e/ , csfj gqtkB eoBh ih jT[ w ? wkfo fBp/ o h ;koz r , 1197 nkg ih tZbI fwb/ EkgfVnK sI gsk bZrk j? fe nkg ih ~ w/oh I am the slave to my Master, Godgfjbh fuZmh fwb rJh ;h. I grasp His feet nZr/ p/Bsh fJzUI j? fe n}eb nkg ih tbI brGr 100 toQ/ brk He the Life-of-all-Life has rid me of my ego.e/, fsnko ehs/ rJ/ ftFt d/ ukBD w[Bko/ ;kfjp ;qh r[o{ rzqE ;kfjp Sarang, 1197ih d/ gfjb/ gqekF g[op ~ wBkT[D dh fsnkohnK j ojhnK B/. w[ b yohdh bkbk r b k, w/ o k BkT[ ;Gkrk fi; pkDh ~ fJeZso eoD bJh nkg ih B/ ftFt dk uZeo r[ o eh puBh jkfN fpekBk,bkfJnk, jo T[; ftnesh d/ s}ofpnk ~ fJZemk ehsk, fi; pko/ wfj;{; fis[ bkfJnk fss[ bkrk wko{ , 991 I am a bought bond-slave of the Lordehsk fe fJj nekb g[oy Bkb fJe fwe jfJnk j?. T[BKQ wjkg[oyK okjh and my name is Lucky.nekb g[oy dh pkDh ~ nkgD/ gzit/ ikw/I ftu gEh o{g d/ e/ gqekFwkB I was sold in the market at His biddingehsk ;h ns/ d;t/I ikw/I ftu r[o{ dk o{g fdZsk ;h. and now I go the way He bids Maru, 991 pkpk ih ftofbnK ~ SZv e/ nkw ftnesh ~ BjhI gsk fe gqekF r[ o { BkBe d/ t L oZ p ih d/ tDiko/sI nkg ih dk Gkt frnkB o{gh gqekF sI j?. gVB, ;wMD, ngBkT[D Guru Nanak Dev : Trader of the Lordns/ nkg/ ~ ;tkoB dk sohek j?, ihtB iku j?. ;{MtkB thoK GDk fJj w? pBikofB okw ehfdB :kdrkoh pBkT[D bJh, ;fji gkm dh ;wkgsh, nozGsk iK eJh s/ o k Bkw[ tyo[ tkgko[ , rT[ V h, 157T[gd/F ewkT[D dk puB eod/ jB. I am a merchant of God the All pervading Lord, pkeh ftFt Go ftu fJj T[s;t o;wh so s/ wBkfJnk ikJ/rk I I deal only in the merchandise of His Name.bzro sI EVh d/o gfjbk jkb GoBr/I. GKs GKs d/ ;Nkb bZrBr/, Gauri, 157Bro ehosB, gqGks c/ohnK fBebD rhnK fes/ fes/ sK ;qh r[o{ rqzE BkBe s/ o k pkDhnk,;kfjp dh gfoeowk eoB dh pikJ/ r[o{ ;kfjp ~ T[; EK dh gfoeowk s{ ;kfjp[ w? okf;, wB s/ X y k sk bj? ,eokJh ikJ/rh fiZE/ r[o{ ;kfjp dk gqekF jDk j?. ik f;cfs eoh nodkf; tvjz ; , 557 nkg ih tbI ftFt ~ fdZsh nBwb dks ;qh r[o{ rqzE ;kfjp d/ Nanak is the trader for the LordT[gd/FK ~ d[fBnK dh ikDekoh ftu fbnkT[D dh rb sK, sK jt/ i/ nkg Who is also his only capital.ih d/ f;ZyK B/ ;qh r[o{ rqzE ;kfjp ~ ed/ gfVnk jt/ fJ; dh wjkBsk The doubts of his mind depart onlypko/ ikfDnk jt/, ihftnk jtI/. When he praises and prays to Him. ekF nkgd/ f;ZyK B/ wfj;{; ehsk j[zdk fe ;w[uh d[BhnK ~ jo Wadhans, 557y/so ftu nrtkJh d/D d/ ;woZE ;h r[o{ rqE ;kfjp ftu fwbktN Bk z r[ o { BkBe d/ t L fJeJhFtotkdhjt/ fJ; bJh nkg ih B/ gzit/ ikw/ ftu Fjkds th fdZsh go jK pkpk Guru Nanak Dev : The Monotheistih nkg ih dh nkswe is dh wjssk ~ gZSw d/ gV/ fby/ bek B/ d[ f pXk B gVT[ ,ikfDnk j?. Bk;k torh ;z;Ek th ;qh r[o{ rqE ;kfjp dk nfXnB eo z jfo fpB[ j o [ B g{ i T[ ,nrtkJh b ojh j?. wV/ w;kfD Bk ikJh ; o fm, 634 I do not believe in Duality. pkpk ih nKgD/ f;yK ~ ;{M py; fJj mhe j? nkg ih B/ ;kfjp I worship none but God.;qh r[o{ rqE ;kfjp ~ r[o{ dk doik pyfFnk j? go r[o{ ;kfjp d/ bJh z I neither visit tombs nor crematoriums;jD/ wfjzr/ o[wkb/, uzdn,/ uo, fJso, Bro ehosB ;fseko dk fJe Sorath, 634SNk fijK fjZ;k jB, g{oB ;fseko BjhI. g{oB ;fseko sK r[o{ dh rZb d{ i k eT[ D [ ejk < Bjh e J hwzBD ns/ ewkT[D ftu j? ns/ nkg ih dh y[Fh th fJF ftu j?. ;G wfj J/ e [ , fBoz i B[ ; J h rT[ V h, 223 jJhnK G[ZbK dh fywK Whom should I name the Second, nkg ih dk g[Zso When there is no one other than God ?w/ok e-mail gsk L- briji.kiram@gmail.com @feow# He, the Immaculate One, alone, pervades all. Gauri, 223 (5)
 6. 6. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012 (6)
 7. 7. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012 j?. gkme fbyd/ jB HHHHHHHHH 9H Gkt/I s[;h fe;/ th goKs d/ t;Bhe jt, xo ftu io{oh p/BshnK ngD/ pfunK Bkb jw/FK ngDh wk pbh gzikph ftu1H ;qh r[o{ rfpzd f;zx ih B/ pj[s tvwZ[bh ;odkoh jh rb pks eo. gzikph pb, gzikph gV ns/ gzikph nkgD/ ]kb;k ih ~ p]Fh j?. fJ; dk wkB ;ZwkB fby sK i r[opkDh dk th ;jh pX j ;e/. ekfJw oyDk ns/ oytkDk ;kv/ nkgD/ jh t; j?. 10H;u/ r[o f;Zy dh v?hBhFB, @@g{ik nekb dh, dhdko2H ;kvk ;fG si tvw[bk gquko ;kvk nkgDk nkuoD Z ykb;/ dk## ns/ gouk Bkw dk jh j?. fJ; d/ ns/ ofjDh j? fi; s/ jo f;Zy ns/ BkB f;Zy, f;Zyh ftgohs M{m/ BfFnk ftu rbskB, ;Zuk r[of;y ns/ f;ZyK pko/ ngDh okfJ ekfJw eodk j?. efjbkT[D dk jedko BjhI j?.3H r[o{ nkF/ d/ fto[X eJh ew eoB sI gfjbk eJh tko 11Hr[o f;Zyh ~ Ykj bkT[D tkb/ pkjoI xN ns/ ;kv/ ftuko eo, ns/ n?;k eJh ew B eo fi; Bkb ;qh ftu T[gi/ vzGh r[o{ f}nkdk jB. i d/yD ftu f;Zy r[o{ rfpzd f;zx ih dh f;Zyh ~ bki nkt/. jh jB go gquko f;Zyh d/ fto[X eod/ jB. T[jBK4H d;tzX eYZDK jo r[o f;Zy dk coi j?, ns/ r[o{ dk feqgkDXkoh ;kXK pkjwDk sI puDk jh mhe j?. nkd/F th j?. fJ; wkfJnk ~ Xkowe eZwK bJh dk; tosDk jh gqwkoE bJh ;jkfJe j?. e? g NB joGiB f;z x (i0 ;esq)5H jo r[o f;Zy d/ uoBk ftu ;fBwo p/Bsh j? fe r[o{ byBT{ r[od[nkok gqpzXe ew/Nh, byBT{ xo d/ ;/tkdko pDB dk :sB eo. u X Z o ns/ wjZb/ ns/ fgzvk d/ r[od[nkfonK ftZu r[o{ T[jd/dkohnK dh bkb;k fsnkrD ftu jh ngDk wjkoki d/ ;fseko dh xkN ns/ ew dk Gbk j?. fBFekw ;/tk eoB Bkb r[o{ eJh tko SN/ e;fpnK, fgzvk iK wjZfbnK ftu wjkoki gsk BjhI fesBhnK e{ uXohnK ns/ y[FhnK pDkJ/rJ/ r[odtkfonk ftu nfij/ jkbks d/yD ~ fwbd/ nkg/ nkg jh p]F d/Dr/.6H e/FK dh p/ndph fJe pio e[ofjs j?. jo r[o f;Zy jB fe d/yd/ j?okBh ns/ d[y jIdk j?. rqzEh f;zxk ftu wkJh GkJh ~ fJ; p/ndph sI d{o ofjDk ukjhdk j?. r[od[nkok ;kfjp fty/ ;ckJh ns/ r[o{ rqE ;kfjp ih d/ z ;kps ;{os d;sko f;ok dk j[ew wZB. wb Gy ;fseko gqsh fJsBh bkgotkjh j?. r[od[nkfonK ftZu fJe ykDk SZv nfwqs gkB eo ns/ d;w/F fgsk d/ bkvb/ jh ;/tkdko i rqzEh dh fv:{Nh th fBGkT[Idk j? nkgD/ r[o f;Zy pD. gqtkoe ekoiK ~ g{ok eoD bJh fpBK fe;h fJzsikw ehs/7H dkVh w[S nkT[D wroI gNek pBDk f;yh dh FkB pkjo d{o dh :ksok s/ th ub/ iKd/ jB. r[od[nkok pzd d/ fybk j? pfunK ~ SNh T[wo Gkt NhBJ/} ftu ofjD eoe/ B ;ckJh jdh j? ns/ B jhI r[o{ wjkoki dk I d;sko ;ikT[D bJh g/qoDk d/Dh ns/ fJ;/ T[wo gqekF j[zdk j?. id se rqzEh ;kfjp dh irQk fJe jo ftu nfwqsgkB eoB bJh fFeFk d/Dh r[o f;Zy ftnesh dk ;zGkb tk;s/ fJzsikw B jt/ r[od[nko/ ;Ekgs wksk fgsk dk oi j?. B ehs/ ikD/.8H wktK XhnK G?Dk th gzE dh ;[uih T[;koh ftu fjZ;k Z ofizdo f;zx, byBT{ gkT[D bJh M{mh c?FB gq;sh d/ fueZV ftuI fBebD dk :sB eoB sK T[Zsw jt/rk. owK dh p/ndph w"i{dk ;zsK dhnK po;hnK wBkT[Dk r[o{nK yk; so s/ (GotfNnK dh) s pu. fJj jw/Fk :kd dk fBokdo oy fe ngD/ r[o f;Zy pfunK d/ ;fG sI gfjb/ r[o{ nkgD/ Ffjo ftZu r[od[nkok ;kfjp fty/ fJe nkg jh j. s[jkvk nkgDk nkuoD ns/ F[G f;yFk ;EkBze iE/pdh tbI fJe ;zs ih dh po;h wBkJh iKdh j? z jh s[jkv/ pfunk ~ ;jh wkor doFB d/ ;edh fJ; sI nukBe fynkb nkfJnk fe ;zsK d/ v/fonK ftu (7)
 8. 8. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012th 20thI ;dh ftu g?dk jJ/ s/ ubkDk eo rJ/ eJh ;zsK jD sZe fizB/ th r[of;Zy jJ/ jBl fit/I fe GkJh r[odk; ih,dhnK po;hnK pj[s X{w-Xkw Bkb wBkJhnK iKdhnK jB. GkJh Bz d bkb ih, GkJh xBZ J hnK ih nkfd. fJBQ Kgzikp ftu fizB/ th ;zsK d/ v/o/ jB T[BQK ftu ;zsK dhnK wjKg[oFK B/ nkgD/ Bkw Bkb edh th ;zs iK pqjw-frnkBhpo;hnK wBkT[D bJh bZyk-eqVK o[fgnk gkDh dh soQK tor/ ftF/FD BjhI bkJ/ s/ Bk jh f;Zy ;zrsK ~ edhofVQnk iKdk j?. fi; ftu wZB/ jJ/ ;zgB be th gj{u e/ z z nkgDhnK po;hnK nkfd wBkT[D bJh gqf/ onk ;h. eh j[DfjZ;k b?d/ jB.;G sI gfjbK sK pj[s tZvh gZXo s/ fJ; dh I thjthI ;dh ftu g?dk jJ/ ;zs fJBQK wjK g[oFK (r[of;ZyK)fJFfsjkopk}h ehsh iKdh j? fco po;h tkb/ fdB fJeI BkbI T[Zuk doik oZyd/ jB, fijBK dhnK po;hnK n;hI;w/I 21 sI b? e/ 101 sZe nyzv gkmK d/ Gr gkJ/ iKd/ jB. r[o{nK d/ r[og[op SZv e/ wBk oj/ jK < d{;oh rZb fJjeJh tkoh v/o/ d/ FoXkb{nK ebI fJe-fJe gkm dh ;/tk b? j? fe f;Zy fJfsjk; ftu edh th eJh eJh nyzv gkmbJh iKdh j?. Gr s/ i dhtkB ;id/ jB T[E/ r[opkDh dk Z fJeZm/ eokT[D dh gozgok BjhI ojh. fJe n;EkB T[Zs/,xZN s/ eZuh pkDh dk ehosB tZX ehsk iKdk j?. fJe ;w/I eJh nyzv gkm oZyD/ f;Zy otkfJsK d/ fpbe[b NhHthH u/ B bK s/ fob/ fJj po;hnK J/ B hnK T[bN j?. ;kv/ w"idk ;zsK ~ fJj rZb nkgD/ fdwk| ftu {X{w-Xkw Bkb wBkfJnK ikD bZrhnK jB fe nkw f;ZyK ~ uzrh soQK fpmk b?Dh ukjhdh j? fe fJ;kJh Xow ftu pj[ssk fJj gsk jh BjhI ubdk fe f;ZyK d/ e"wh fsT[jko r[onK { fsnkrh gkdoh jJ/ jB, fiBQK B/ nkgDk ;kok ihtB bzvBd/ r[og[op jB iK fJjBK ;zsk dhnK po;hnK. eh fJj s/ g?fo; tor/ FfjoK ~ SZv e/ ncohek d/ izrbK ftufes/ r[o{nK dh wjkBsk ~ xZN eoB bJh fJe ;k}F sK nkgD/ Xow d/ gquko bJh s/ rohp beK dh wdd bJhBjhI j ojh < fJBQK poFhnK ftZu dopko ;kfjp nfwqs;o brk fdZsk, go T[jBK d/ FoXkb{nK B/ fJBQK gkdohnK dhnKd/ rzEh gqukoe ns/ okrh f;zxK dh ;w{fbns th j[dh j?. q z po;hnK fJ; tk;s/ wBkT[DhnK mhe BjhI ;wMhnK fe fes/d{;ok, n;hI fJj t/yDk j? fe ehI fJjBK ;zsk d/ v/fonK ftu T[jBK d/ r[o{ Jh;k w;hj d/ iBw fdB dh wjZssk Bk xZN;G e[M f;Zyh gozgoktK nB[;ko jh j fojk j?. ikJ/. eh ;kv/ ;zs pkp/ n?;h GktBk BjhI ngDkn ;ed/ < ;G sI gfjbh rZb sK fJj j? fe gfjb/ r[o,{ r[o{ y[Fpho f;zx,BkBe ;kfjp sI b? e/ wjkokik oDihs f;zx d/ oki d/ ]sw ekB[goi ;ofD nkt? fs;[ ez f m bkt? fJj[ fpod[ ;[ n kwh ;z d k iFh wm, nr;s 20, nkg;h GkJhuko/ ~ sVB bJh j ojhnK efF;K d/ pkti{d iFh wm d/ f;ZyK B/ fJe FkBdkond{sh fw;kb ekfJw ehsh j?. iFh wm ftu w;fid BK jDeoe/ ns/ y[b/ w?dkB ftZu fuZeV jD eoe/ w[;bwkBK bJhJhd dh Bwki gVQBK Bkw[wfeB ;h. r[od[nkok ;kfjp d/ gqXkB;0 p{Nk f;zx B/ r[od[nkok ;kfjp d/ nzdo ;fjo d/ 800w[ ; bwkBK ~ Bwki gVB dh fJikis fdZ s h. fJ; gq s hw[;bwkBK, fjzd{nK ns/ fJ;kJhnK tbIftFt Go sI pj{s gq;Fk gqkgs jJh j?. yokp w;w d/ ubd/ BwkihnK ~ r[od[nkok ew/Nh B/ ;kvQh w[Ffeb d{o zfJ; w e / s/ r[ o d[ n kok tb I ;G dk fdZes jDh ;h, fJ; eoe/ Bwki eoe/ GkJhuko/ dh nd{ s h fw;kb;[nkrs ehsk frnk ns/ w[;bwkB fjzd{ gVQB dh fJ}kis fdZsh rJh. ekfJw ehsh j?. g{ok w[;fbw ;wkins/ f;ZyK B/ fJe d{i/ ~ rb/ bk e/ tXkJh ;0 p{ N k f;z x f;ZyK dk ;[eor[iko ns/ foDh j?.fdZsh ns/ ;/thnK ykdhnK. I gqXkB, r[0 iFh wm, T[Zsokyzv w b th nkf;c iFh wm nkf;c, (8)
 9. 9. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012 nkw nwoheh, F/y ns/ f;Zy ftu coe BjhI ;wMd/ fJe nwoheh f;Zy d/ wB dh ghVk w? I nwohek ftu jh g? d k nwoheh f;Zy th wi{dk do dh T[;j f Jnk ns/ J/ E / jh tZ v k j f Jnk. N{ZND dk fjZ;k j? fi; ftu fe;h ~ nwodhg f;z xnkgD/ pugB ftu w?I th fbfNb bhr ;j ;z;Ekge,p/;pkb y/vQh j?. w/oh wK fJe ;kZeo c[ o ;s BjhI fe T[ j fe;/ ~ nkgDh f;Zy ebhFB,wkw (fwfvb ebk; nwoheh shIth) oj{ohsh ns/ ;fGnkuko pko/ dZ; ;e/. nwohekj?. w?I fBT{:koe :Keh p/;pkb Nhwdk ipod;s c?B jK. w?I fJe nwoheh jK. ftu T[jBK d/ :rdkB pko/ fJe p/jso fe;w dh ;wM id nwohek ftu 11 f;szpo dk nKseh jwbk pB ikBh ukjhdh ;h. b/feB fdZes fJj j? fe 24 xZN/jfJnk w?I nwoheh f;Zy d/ so s/ fB:{i whvhnk d/ uZbD tkbk uZeo fJ; soK eZw BjhI eodk. fJ;;kwB/ fJe gzrsh ne;o djoKdk ;K. fJj Fpd T[BKQ whvhnk B/ fpBbkfdB ns/ skbhpkB dh fijVh s;thogsqekoK s/ nZSk n;o eod/ ;B i Bcos eoe/ j oj/ pBkJh j?, finkdkso nwoheh grVh dk wsbpngZokXK dh fogofNzr eo oj/ ;B. fJ; SN/ fij/ nkszetkd ;wMd/ jB id fe f;Zy grVh nkgD/Xkowe wkfJBkoNh ;w[j d/ pko/ rbscfjwh d/ ekoD Xkowe ftFtk; eoe/ pBQd/ jB. b/feB pQs ;ko/ brK ehs/ ik oj/ ngokXK ~ Bk;wMh eoe/ ehsk frnk d/ fdwkr ftu Go frnk j? fe grVh dk wsbpngokX (Crime of Ignorance) T[; t/b/ fejk frnk nkszetkd j?. T[j F/y ns/ f;Zy ~ fJe jh wBd/ jB.;h. e[ M jd se nwoheh th j[D T; xNBk d/ mhe wi{dk wkjb dh T[; N[ZNB dk11 ;kb pkd n e eq h e d/ fJe fjZ;k jD fi; ftu fe;/ ~ft;eIf ;B ftu pB/ r[od[tko/ ftu fJsBh c[o;s BjhI fe T[j nkgDhjJ/ rbh eKv d/ pkd w?I gsoekoK gozgok, ;fGnkuko ns/ nkgD/d/ ;kjwB/ fJjh Fpd ni c/o w?I Xkowe ftFtk; pko/ b e K ~d[pkok feTI djok fojk jK < dZ;. fJjh ti/ j? i 11 ;szpo dh / w?I eZbk BjhI jK. fJ; w[be d/ xNBk ~ p/tiQ/ ;kvQ/ Bkb iV fdZskseohpB ;koQ/ f;Zy nkgD/ nkg sI iKdk j?. be ;kVQ/ ;Ksh g{oBfJjh ;[nkb g[ZS oj/ jD fe 11 ftFtk;K ns/ Xow pko/ e[M BjhI;kb pkd nZi fJe tkoQh fco T[BKQ ikDd/ ns/ ;k~ nkszetkdhnK~ iBsk d/ ;kwQ B / T[ j h dhnK eos{ s K Bkb i V;ckJh dpkok feTI d/Dh g? d/Id/ jD. fcbjkb ;K~ojh j?. jo fJe ~ fJj eh Gkosh B/ s k nwohek s I ;/ X b? D r/ gsk BjhI fe ft;e I f ;BT[whd s/ oyDh jh ukjhdh B;bh ns/ Xkowe Bcos d/ fFeko esb jJ/ 6 f;ZyK bJh r[od[nko/ dh rbhpkoh dh Zj? fe 11 ;szpo dh T[; nwoheh ;oeko B/ fsB fdBh okFNq h F e wBkT[ I f dnK tkodks ~ nzikw d/D tkb/wzdGkrh xNBk d/ 11 ;kb nkgDk Mzvk g{o/ ftFt ftZu M[ek fdZsk. Gkos ftu jikoK Fy; ~ rbs XkoDkpkd id nwohek ftu dh frBsh ftZu esb jJ/ f;ZyK tk;s/ B s/ edh ok;Nqh Fe tkbh gqoDk feEI ns/ fezt/ /nkJ/ f;Z y K ~ ; ;kb s I wBkfJnk frnk ns/ B jhI jwdodh d/ d pb pb/ rJ/. fwbh. ypoK ftu fejkfinkdk r[io u[e/ B/, f;Zyk wko/ rJ/ beK dhnK ebgdhnK o{jK ~ ok;Nqh B/sktK dk frnk j? fe T[ j tkJhNpko/ nwohek dh y[Fjkbh eh itkp j? < ;[go/wkf;;N r[o{g Bkb i[fVnk ;h. fJj Gh Bshik (9)
 10. 10. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012fBebdk j? fe T[j ekb/ beK Bkb Bcos oydk ;h.n;hI fJj Gh ikDd/ jK fe pj[s ;ko/ nwoheh, w[;fbw Fqh ;[ywBh ;kfjp ;/tk ;[;kfJNh;w{j dh soK nwoheh f;Zyk gqsh th d[oGktZBk oyd/ byBT{ dk ;kbkBk ;wkrwjB. nwoheh w[ ; bwkB i nwoheh ekB{ B K gq s htckdko jD T[BKQ ~ th fJBQK ngokXK dk fFeko jDk ;[;kfJNh tZbI fwsh 1 ns/ 2 neN{po 2012 ~ nkgDkg?dk j? fi; ~ n;hI Bk;wMh ftZu ehsk frnk ngokX I ;kbkBk ;wkrw TZu/ gZXo s/ r[od[nkok Bkek fjzvbk fty/ efjzd/ jK. wBkfJnk ik fojk j? fi; ftZu gqf;ZX r[owfs ftukoe f;Zy nwoheh th ok;Nqh skD/ pkD/ dk w[y fjZ;k jD. frnkBh gowihs f;zx ykb;k, nBzdg[o ;kfjp tkb/, GkJh jouoB f;zx ykb;k, ji{oh okrh dopko ;kfjp, ;qhBkb-Bkb jh T[j seohpB jo g/F/ ftu jD, ;kvQh c"i nzfwqs;o ns/ GkJh ;[fozdo f;zx nyzv ehosBh iZE/ tkb/ftu jD, Bkrfoe ihtB d/ eJh wjZst g{oD ;EkBK po/bh sI gXko oj/ jB. pZfunk d/ ;kbkBk w[ekpb/ fwshs/ p/m/ jB. pkti{d fJ; d/ nwoheh f;Zy Bcos d/ 22 ns/ 23 ;szpo 2012 ~ jDr/ fi;d/ ckow fwsh 15fFeko j/ oj/ jB. fJ; soK d/ ngokX ysoBke sohe/ ;szpo se iwk ehs/ ik ;ed/ jB. ;kbkBk ;wkrw dhBkb tX/ jB. BeohnK ftu ftseok ehsk iKdk j?, ;cbsk bJh fwsh 15 nr;s ~ gqkozG ehs/ rJ/ ;fjigkmB;bh ;u eoe/ nbrEbr ofynk iKdk j?. b/feB dh ;wkgsh fwsh 30 ;szpo 2012 ~ r[od[nkok gkB dohpkfJ; sok;dh d/ pkd e[M T[Zwhd dhnK feoDk th ftZy/ jt/rh.fdykJh fdZshnK jB. n/stko ~ ;hH n?BH n?BH, d{i/pqkvek;fNzr whvhnk ns/ T;d/ nrb/ fdB nypkoK r[o{ rfpzd f;zx ;NZvh ;oeb byBT{ftZu w?~ gfjbh tkoh ;wMdkoh Goh fbys fdykJh pqKu tbI nyzv ehosB ;wkrwgJh. jo soK d/ gsoeko fJj ;wMkB dh efFF eooj/ ;B eh f;Zy Xow d/ w{b sZs eh j[d/ jB ns/ fJj z ;oeb tZbI fwsh 13, 14 ns/ 15 ;szpo 2012 ~nkgD/ Xow dk gkbB fe; soQK eod/ jB. w?~ brdk tZy-tZy r[od[nkfonK ftu o?D;pkJh, nyzv ehosB ;wkrw dk nk:iB ehsk frnk j? fi; nB[;ko fwsh 13j? fe nwoheh f;ZyK ~ th nkgD/ gV;hnK Bkb fJ; ;szpo 2012 ~ ;t/o/ 6 sI 12H30 ti/ se r[od[nkok f;zrkoftok;s ~ ;kMk eoD dk isB eoBk ukjhdk j?. Bro, fwsh 14 ;szpo 2012 ~ Fkw 6H30 sI 10H00 ti/ seio{oh j? fe n;h e[M ;zrms efFF eohJ/. ;e{bk ftu r[od[nkok uzdo Bro, 15 ;szpo 2012 ~ ;t/o/ r[od[nkokgVQB tkb/ pZfunK ~ T[BQK d/ Bkb gVQB tkb/ f;Zy nkFhnkBk ns/ 15 ;szpo 2012 Fkw ~ 6 pi/ sI d{;o/ fdBpfunK pko/ dZf;nk ikJ/. d{;o/ Xkowe ftFtk; tkb/ ;t/o/ 5 ti/ se r[od[nkok nkbwpkr fty/ ehosB dkbeK Bkb finkdk noE g{oB ;wgoe dh efFF gqrokw fwfEnk frnk j?. fJ; gqrokw ftu ;qh nfwqs;o, jt. n?;/ gqtesk fsnko ehs/ ikB i wFj{o jD ns/ / b[fXnkDk, fdZbh, po/bh, nkrok, ekBg[o ns/ jo FfjoKnk;kBh Bkb ;wgoe d/ ekfpb jD. sI ;zrsk ns/ ehosBhJ/ g[Zi oj/ jB. f;ZyK ~ ;ko/ Xkowe ;w{jK ftu B f;oc wkB fdZskikJ/ pbeh nkgD/ fsT[jkoK iK T[s;tK ftu p[bkfJnk f;Zy :zrw/B} n?;f;n/FB byBT{ dh uDikJ/. fJ; tk;s/ B f;oc f;Zy pbeh whvhnk, f;ftb byBT{ 15 nr;s, n?;f;n/FB dh fsB ;kbk ew/Nh;[;kfJNh ns/ ;oeko fwb i[b e/ gq:k; eoD. fJ; bJh uD, r[o{ s/r pjkdo GtB uzdo Bro fty/ ;0bJh brksko ns/ ;kbK se gq:k; eoD dh bV j?. ifrzdo f;zx dh gqXkBrh ftZu jJh fi; ftZu ;t/o/ 10 ti/fJ; sqk;dh B/ ;kv//Q ;kfonK d/ ezX/ s/ fJj fiZwtkoh gkJh / sI ehsoB ns/ nodk; eoe/ wi{d 80 w/poK d[nkok ;0 I ezto gkb f;zx ;/mh gqXkB, ;0 n?wH n?;H ;/mh, n?wH n?;Hj? fe f;fynk d/ fJ; eZw ftu g{oh soQK i[N ikJhn/. ;kjBh, nkoHn?;Hrbvh, nkoHn?; ;b{ik whs gqXkB, ;0n;hI fe;h wzdo, w;fid, uou iK r[od[nko/ ftu n?;Hn?;H okigkb i0 ;eqs, ;0 n?uHn?;H r[bkNh ;zukbe,jJhn? ;K~ ihT[D dk je j?. n?E/ fe;h soK dk vo ;0 joGiB f;zx ghHnkoHnH, ;0 Gftzdo f;zx yikBuh,B jt/. B;b iK Xkowe gfjukB eoe/ sK edh th ;0 nfwqs gkb f;zx, e/Hi/Hn?; NBh, i/H n?;H uktbk,BjhI. n?uHn?;H ;obk, i;pho f;zx oki{ ;eZso, ;0 nihs f;zx @@rkoihnB## sI XBtkd ;fjs whs ;eqs, ;0 fsqbuB f;zx @uB# nkvhNo ;w/s 28 (nzrq/ih sI nB[tkd) njd/dko u[D/ rJ/. gzikph ;[wB tZbI ;p ~ tXkJh. (10)
 11. 11. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012 (11)
 12. 12. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012 ;q h r[ o { rq z E ;kfjp pko/ io{ o h ikDekohnK - 1 ÃzÆ ×°ð± ×ð§æ ÃÅÇÔì ÜÆ ÁÅÇç ×ð§æ Üź ÁÅÇç ;qh r[o{ noiB d/t ;kfjp ih 2218 FpdÃzÆ ×°ð± ×ð§æ ÃÅÇÔì ÕðÕ¶ òÆ ÜÅä¶ Üźç¶, ÁµÜ ÇÃÖź ;qh r[o{ s/| pjkdo ;kfjp ih 116 Fpd s/ ;beç¶ ôÅÖÃÅå ×°ð± Ôé¢ÇÂé·Åº êÇçÁź ÇòÚ î±ñ ôìç ÔË i V - 4956 Fpd×ð§æ ÇÜà çÅ ñø÷Æ Áðæ ÔË ÇÕåÅì¢ÃÅÇÔì å¶ ÃzÆ 3- 15 Gkosh GrsK dh pkDh,ÃÅÇÔì ÃåÕÅð ç¶ ñÖÅÇÂÕ Ôé,×°ð± ôìç ×°ÇðÁÅÂÆç¶ òÅðà ԯä éÅñ çì§è ðÖçÅ ÔË Áå¶ ÁÅÇç ç¶ ñø÷Æ pkpk F/y cohd ;kfjp ih 116 Fpd s/ ;beîÅÇÔé¶ Ôé î°ãñÅ ïÅ êÇÔñÅ, ܯ ÇÂà ×ð§æ é°§ ÒçÃî Grs i? d/t ;kfjp ih 2 Fpd×ð§æÒÇÜà ÇòÚ çÃò˺ êÅåôÅÔ ÃzÆ ×°ð± ׯÇì§ç ÇÃ§Ø Grs fsbuB ;kfjp ih 4 FpdÜÆ çÆÁź ìÅäÆÁź Ôé 彺 ÇéÖ¶óçÅ ÔË¢ ×°ð± ×ð§æ ÃÅÇÔì Grs Bkw d/t ;kfjp ih 61 Fpdçź ðÚéÅòź ç¶ ðÚéÔÅð¶ òÖ òÖ ôz¶ÇäÁź å¶ ÇëðÇÕÁź Grs okwk Bzd ;kfjp ih 1 FpdéÅñ çì§è ðÖç¶ Ôé ,À°é·Åº ÇòÚ ÇÔ§ç± Ôé, î°ÃñîÅé Grs epho ;kfjp ih 541 Fpd s/ ;beÔé Áå¶ éÆòÆÁź å¶ À°ÚÆÁź ÜÅåź ç¶ òÆ Ôé¢ Grs oftdk; ;kfjp ih 40 Fpd ÇÜ§é¶ òÖ òÖ ðÚéÔÅð¶ Ôé À°é·ÆÁź ÔÆ Ôé ÇÂà Grs ;?D ;kfjp ih 1 FpdÇòÚ ðÅ× å¶ ðÅ×éÆÁź¢ÃÅð¶ î÷î±é 鱧 òÖ òÖ åð·Åºç¶ ÕÅÇò ð±êź ÇòÚ êz×àÅÇÂÁÅ ÔË¢ 31 ðÅ× òðå¶ ×¶ Grs XzBk ;kfjp ih 3 FpdÔé¢ À°é·Åº 鱧 êÇçÁź,ÁÃàêçÆÁź å¶ 4 ñÅÇÂéź òÅñ¶ Grs ghgk ;kfjp ih 1 FpdÃñ¯Õź ÇòÚ Õñîì§ç ÕÆåÅ ÔË¢ ñ§ìÆÁź ðÚéÅòź òÅðź Grs gowkBzd ;kfjp ih 1 Fpdç¶ ð± ê ÇòÚ Ôé¢ÇÂé· Å º Ãí ðÚéÅòź é± § ðÅן ç¶ Grs ;{odk; ;kfjp ih 1 FpdÁÇèÁÅÇÂÁź ÇòÚ Õðå¶ ç¶ Õzî Áé°ÃÅð ðÇÖÁÅ Ç×ÁÅ Grs GhyB ;kfjp ih (byBT{ fBtk;h) 2 FpdÔË¢1430 Á§×ź òÅñÆ ìÆó ÇÜà 鱧 ÇÃÖź çÆ êzÇåÇéè Grs ;XBk ;kfjp ih 1 FpdÃíÅ ô¯îäÆ ×°ðç°ÁÅðÅ êzì§èÕ Õî¶àÆ òñ½º ÇÂà ð±ê Grs p/Dh ;kfjp ih 3 FpdÇòÚ ÛÅêä çÆ îÅéåÅ ÔË ÇÂÕ ÇîÁÅð ìä ×ÂÆ ÔË ¢ i V - 778 FpdÇÂà ð±ê ÇòÚ ê§ÇéÁź çÅ Õzî Ô¶á ÇñÖ¶ Áé°ÃÅð ÔË- 4- r[ o { xo d/ gq / w h ro[ f ;Z y ;kfjpkB dh pkDh1 - ååÕðÅ(1-13), ÇÃðÆ ðÅ×(14-93), îÅÞ(94-150),×À°óÆ(151-346), ÁÅÃÅ(347-488), ×±ÜðÆ(489-526), GkJh wodkBk ;kfjp ih 3 Fpdç¶òקèÅðÆ(527-536), ÇìÔÅ×óÅ(537-556), opkph pbtzv ;kfjp ih 5 FpdòâÔ§Ã(557-594), ïðá(595-659), èéÅÃðÆ(660-695), opkph ;Zsk ;kfjp ih 3 FpdÜËåÃðÆ(696-710), à¯âÆ(711-718), ìËðÅóÆ(719-720), pkpk ;z[do ;kfjp ih 6 FpdåËñ§×(721-727), ñÔÆ(728-794), ÇìñÅòñ(795-858), i V - 17 Fpd×½ºâ(859-875), ðÅîÕñÆ(876-974), 5- frnkoK noFh GZ N k dh pkDhéà éðÅÇÂä(975-983), îÅÇñ ×À°óÅ(984-988), GZN eb ;jko ;kfjp ih 54 Fpd$;ZJht/îÅð±(989-1106), å°ÖÅðÆ(1107-1117), GZN r:zd ;kfjp ih 13 Fpd$;ZJht/Õ¶çÅðÅ(1118-1124), íËðÀ°(1125-1167), GZN fGZyk ;kfjp ih 2 Fpd$;ZJht/ìËçå(1168-1196), ÃÅð§×(1197-1253),îñÅð(1254-1293), ÕÅéóÅ(1294-1318), GZN ehos ;kfjp ih 8 Fpd$;ZJht/ÕÇñÁÅä(1319-1326), êðíÅåÆ(1327-1351), GZN wE[ok ;kfjp ih 12 Fpd$;ZJht/ÜËÜÅò§åÆ(1352-1353), Ãñ¯Õ ÃÔÃÇÕzåÆ(1353-1360), GZN ikbg ;kfjp ih 5 Fpd$;ZJht/×ÅæÅ,ø°éÔ¶ å¶ ÚÀ°ì¯ñ¶(1360-1364), GZN ;bQ ;kfjp ih 3 Fpd$;ZJht/Ãñ¯Õ ÕìÆð(1364-1377), Ãñ¯Õ øðÆç(1377-1384), GZN GbQ ;kfjp ih 1 Fpd$;tZJhnkÃòµÂƶ (1385-1409), Ãñ¯Õ òÅðź 彺 òèÆÕ(1410-1429), GZN pbQ ;kfjp ih 5 Fpd$;tZJhJ/î°§çÅòäÆ å¶ ðÅ×îÅñÅ(1429-1430)¢ GZN jfopz; ;kfjp ih 2 Fpd$;tZJhJ/2- f;Z y r[ o { ;kfjpkB dh pkDh GZN BbQ ;kfjp ih 16 Fpd$;tZJhJ/;qh r[o{ BkBe d/t ;kfjp ih 974 Fpd i V - 121 Fpd$;tZ J hJ/;qh r[o{ nzrd d/t ;kfjp ih 62 Fpd s/ ;be ubdk;qh r[o{ nwodk; ;kfjp ih 907 Fpd ;z e bB - ofwz d o e" o w I r k;qh r[o{ okwdk; ;kfjp ih 679 Fpd (12)
 13. 13. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012 r[ o { rq z E ;kfjp pko/ fdbh i}pks ;0 ;o{g f;zx nbZr r[o{ rqzE ;kfjp d/ bk;kBh ;o{g d/ nfXn?B fgSI c[ZNdk B}o nkT[Idk j?. Xow, okFNo, ;dkuko ns/Gkos toF d/ ;kpek okFNogsh vk0 okXk feqFBB B/ wkBtsk d/ XojhnK ~ Xojh nkyD dh fJ; ftunkgD/ FpdK ftu fJ; wjkB r[o{ gqsh nkgDh FoXk i[ons, tzrko s/ fBvosk j?. fJj nfijk ;hsb s/nogs eofdnK fejk ;h fe @@;q h r[ o { rq z E ;kfjp fwm/ ib dk uFwk j? i fBozso trdk ofjzdk j? ns/;ko/ ghoK, g?|zpoK dh fiT[Idh ikrdh nktk} jB.## fi; d/ ;/tB Bkb j}koK d[yh o{jK ~ FKsh fwbdhe[ M j o |? o -f;Z y ;B/ j hnK tb I r[ o { rq z E ;kfjp ofjzdh j?. fJ; ftu nDfrDs fjofdnK dh FoXk dkd/ nfXn?B wroI i FoXkwJh puB ej/ rJ/ jB ;zuko j? s/ fJ; d/ okrK ftu nDfrDs GktK dh Eo-T[BQK ~ th ;zy/g o{g ftu fJE/ nzes eoB sI gsk EoKdh r[iko j?. nfij/ nd[sh ;o/Fm s/ wjkB rqE dk z zbr ;e/rk fe f;ZyK d/ Bkb Bkb |?o-f;Zy ;ZiDK d/ ;fseko eoBk ;kvk ;fGnkukoe, ;kfjse, BkrfoefdbK ftu th fJ; wjkB ;fsekoh r[o{ pko/ fesBh B/ s/ GkJhukoe Xow j?. fJ; gqsh p/w[y jDk Gkoshe GktBk goitbs o{g ftu eowFhb j?. ;z;feqsh Bkb Xoj eoBk j?. fJj T[ivg[Dk s/ w{oysk ZvkH Xow gkb w?Dh L- j?. r[o{ rqE ;kfjp wX ekb dh Gkosh ftukoXkok z r[od[nkok r}N-wJh 1978dk ;Zuk gqshfBX j?. Gkosh Xow gozgok d/ nB[;ko vkH wBwjB ;fjrb L-fJ; ftu th T[;/ jh wkBth Xow d/ sZs fwbd/ jB Gkt/I ;qh r[o{ rqE ;kfjp dk fBowkD g"D/ uko zfiBQK ~ ngBkT[D ftu fe;/ ~ eJh T[}o BjhI j ;" ;kb g{ot jfJnk j? go fco th toswkB ihtB;edk, fi; dk gouko eoB Bkb fe;/ dh fJ}s jse dhnK gouzv ;wf;nktK dk ;[uko{ ;wkXkB ns/ GkosBjhI j[dh s/ fi; ~ fe;/ fcoe/ ftF/F d/ x/o/ ftu pzd z dh ;z;feqsh dk nkdoF ;o{g fJ; ftu dfoFNwkB j?.BjhI ehsk ik ;edk. ;koh wB[ysk fJ; sI go/oBk b? Z fJ;/ bJh n;hI ;qh r[o{ rqzE ;kfjp ~ Gkos ftu;edh j? s/ b?Idh nkJh j?. eJh ;" ;kbK d/ Xkofwe Gktksfwe J/esk, go;go gq/w nEtk wkBtsk dk;kfjs dk fJj ukBD w[ B kok fojk j? . nZ i d/ goukoe rqE wzBd/ jK. o{VhQ tkdsk s/ ;zehoDsk d/ szr zftfrnkBe s/ p"Xe i[r ftu th fJj nkT[D tbhnK x/o/ ftuI w[es j e/ fi; nkdoFe ;wki dh ;zebgBkghVQhnK ~ Xow sI p/wy jD sI pukT[dk oj/rk. eh fJj [ I r[o{ rqzE ;kfjp ftu g/F ehsh rJh j?, T[j GkoshxN wjZst dh rZb j? fe ihtB s/ irs dhnK T[BQK ;z;feqsh dk ;kok dfoFNheD ejh ik ;edh j?. Grsh;kohnK ;wZf;nktK d/ ;wkXkB fJ; ftu nkgD/ Yzr s/ Fesh dk r"otwJh ;[wb fijVk fe Gkoshg[D/ dh /Bkb fwbd/ jB fiBQK dh f}zdrh d/ fe;/ Bk fe;/ wV fBZih ftF/;sk j?, r[o{ rqE ;kfjp ftu gosZy s/ ;gZFN zs/ jo fJe ~ bV g?dh j?< r[o{ rqE ;kfjp fJ; b"fee I z fd;dk j?.Xoksb s/ gobfee ihtB-iku dh uzfrnkVh ;kv/ wBk veb rohBbh} L-ftu uwek d/Id/ jB. fJj fpbe[b mhe fejk frnk j? fe r[o{ rqE z -gzikph d[Bhnk, iBtoh-cotoh 1965 ;kfjp Gkosh ftukoXkok dh eohw j?, fjzd{ fcbk;chvkH o"FB bkb nj{ik dk fBuV j? i fjzd{ BjhI ;rI Bob f;Zy j?. fisBk ;qh r[o{ rqzE ;kfjp ftu ;dkukoe Bhsh d/ fisBk tX w?I r[o{ rqzE ;kfjp dk nfXn?B ehsk j?tXhnk Bw{B/ Go/ gJ/ jB, d/F fgnko d/ i}p/ Bkb fJj T[sBh jh w/oh fgnko GktBk fJ; gqsh jo tXh s/;oFko j?. ;wkitkd s/ ;KMhtkbsk dk phi fJ; ftuI pbtkB jJh. i go/oBk ns/ Gkfte y{p;{osh r[o{ rqE z (13)
 14. 14. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012;kfjp ftu fwbdh j?, FkfJd jh d[BhnK dh fe;h jo T[j Xow ni d/ o;wh eow eKvh s/ tfjwh gqGktK tkbkXkofwe fbys ftuI fwbdh jt/. edkfus BjhI j t / r k ;r I T[ ; dk w{ b nXko f;y ohthT{ d;zpo 1981 ;/tk s/ Fpd (Bkw) jDr/. ;/tk dk ;zebg Jh;kJhnKgob n?; pe-Bfpb gqkJh} (g[o;eko) fti/sk B/ vkYk ;[jDk ngDk fbnk j? (r[of;yh ftu th ;/tk r[o{ rqE ;kfjp wB[y d/ fJeZbg[D,/ T[; dhnK z Z ~ wjkB ;EkB gqkgs j?) s/ Fpd dk gq:r f;Zy XowfJSktK, goGktK ns/ nekbg[oy Bkb T[;d/ ;[wb eoB / d/ r[o{ rzE g{ik sI g{oh shposk ftu d/fynk ik ;edk qdh G[y d/ gqrNkt/ dh ;os g[;se j?. w?I jo tv/ tv/ j?.## fsnkBph fJe EK jo r[o{ rqE ;kfjp pko/ nkgD/ zXowK dhnK Xkofwe ouBktK gVQhnK jB go w?~ T[BKQ fBih ftuko ftnes eoB bfrnK efjzdk j? L @@r[o{ftu fdb s/ wB ~ goGkts eoB tkbh fJsBh Fesh rqE ;kfjp wB[yh GkJhuko/ d/ ;KM/ nksfwe ]}kBk jB. z ZBjhI brh fisBh fe r[o{ rqE ;kfjp ftu wfj;{; jJh z fJ; bJh fJj }o{oh j? fe r[o{ rqzE ;kfjp ~ fisBkj?. fJj pkDh bzph jD d/ pkti{d th pVh r[dthI j?, z tX sI tX beK d/ f;X/ ;zgoe ftu fbnkfJnk ikgowkswk dk ;G sI T[sw s/ gftZso ;zebg T[Gkodh ;e/, fbnKdk ikt/. fisB/ th Xkofwe rqE T[gbpX jB zj? ns/ wB[yh ;oho dhnK nwbh bVk d/ nB[e{b j?. Z T[BQK ftuI r[o{ rqzE ;kfjp ;G sI tX ;fsekoh j;shfJBQK pkDhnK ftu j?okBhiBe nkX[fBesk w"i{d j?. oyd/ jB. fisBk e[okB Fohc w[;bwkBK ~ fgnkoknybke j[;?B fdjbth L- brdk j?, fisBk pkJhpb Jh;kJhnK ~ fgnkok brdk gftZso r[o{ rqE ;kfjp f;Zy Xow dh jh fJe z j?, fisBk s"okj :j{dhnK ~ fgnkok brdk j?, r[o{ rqE z;fseko:r Xkofwe g[;se BjhI,;rI fJj fjzd;skB [ ;kfjp f;ZyK bJh T[; sI tX wjstg{oD j? feT[fI e r[o{dk ;G sI gqEw ;?e{bo rqzE j?.HHH r[o{ rqzE ;kfjp sI rqE ;kfjp f;ZyK d/ ;dht r[o{ jB, nfXnksfwe rkJhv zfBih gSkD ns/ oZph gSkD dh nDw[bh dks gokgs Z jB. (jtkbk Sacred writings of the Sikhs, Aj[dh j? ns/ o[jkBhns dh w;sh dk ;o{o jk;b j[dk z z UNESCO publication) fJ;/ g[;se d/ gzBk 10 s/j? fi; okjhI wB[Zy @fJB;kB# pD iKdk j? BjhI sK fsnkBph r[o{ rqE ;kfjp dh T[;ssh ftu fBogZy o{g z@@nkdwh e Gh w[:Z;o BjhI j? fJB;K jBk.## ftu fbydk j? fe @@wB[ysk dk Xkofwe Gfty X[dbk Z z yi dogD, iBtoh 1986 j? go fco th fJ; d/ pkti{d fJe uh} d/yh ik ;edhvkH w[jzwd :{;c nZpk;h L- j? s/ T[j fJj j? fe ihts T[u/o/ Xow gfjb/ dh ekfJd/ - nk}w :{ B htof;Nh fJ;bkwkpkd fB;ps j[D fJe d{i/ d/ tX/o/ B/V/ j oj/ jB HHHH Gftygkfe;skB d/ fJfsjk; ftGkr d/ ;kpek w[yh vkH ftu jD tkbh XowK pko/ uouk ftu f;Zy Xow ns/ r[o{w[jzwd :{;c nZpk;h B/ r[o{ rqzE ;kfjp gqsh nkgDh rqzE ;kfjp dh pkDh eb e[M n?;h ftF/F s/ ehwshfBogZy okJ/ gqrN eofdnK fejk j? fe @r[o{ rqE ;kfjp z rb }o{o j? i pkeh ;koh d[BhnK ~ dZ;h ik ;edh j?.ftFt frnkB dk y}kBk jB. r[opkDh sK ftFkb pktk fpq z d kpB L;w[do j? fiE/ jo fe;/ nfGbkFh ~ wB GkT[d/ osB, z I dot/F ceho, sgZ;th ;kX{ pktk fpqzdkpBjho/, itkjoks fwb ;ed/ jB. ni ftFt ~ fJe X[o/ efjzdk j?, @@XzB XzB fenk pkDh j?, Fops dk x[N j?Bkb i[VB dh bV j? ns/ fJj X[ok j? nkgDh }who, (nzfwqs pkDh nfwT[ o;) gVQd/ jh FKsh gqkgs j[dh j?. zfi; dh ntk} ;[D e/ n;hI ;w{j w[;hpsK s/ fsj gk fszBK skgK dk BkF eoB tkbh j? fJj pkDh. fJ; ftu;ed/ jK. r[opkDh fJ; tZb ;kvk wkor doFB eodh fe;/ dh fBzfdnk BjhI e/tb wkbe tb nB[okr, ;[osj?.## Fpd dk w/b ns/ frnkB j?. gfjb/ ;[ywBh ;kfjp dkfJfsjk;eko fw;No fsnkBph L- jh gkm eo, d/y eh nw[b gdkoE j?. wjkoki ;s: gqf;ZX nwoheB fJfsjk;eko ;qh fsnkBph j?. n?;h jh gq;z;k ;G gk;/ ;[Dh j? ns/ w?I tfynk j?nkgDh g[;se @@Xow-fJfsjk;e fdqFNheD s## ftu I fe d{i/ gzEK d/ ;kX{, pokjwD, T[gkFe, frnkBh ;Gfbydk j? L @id ;kok irs eJh Xow ngDkJ/rk sK r[o{ dh pkDh dk gkm eod/ jB. (14)
 15. 15. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012 jtkbk fpjko fpqzdkpB gzBk 260-61 to; 1915 fJbkjh pkDh dk gkm eodk j? T[; d/ X[o nksw/ ~ fJj;q h mkeo d/ F oki gftso pkDh Nzp e/ oy d/dh j?. eJh th wkBth y/so [ I @@r[o{ rqE ;kfjp dhnK pkDhnK o{gh nzfwqs dh z fJ; sI goGkts jJ/ fpBK BjhI ofj ;edk, eJh thtoyk T[BQK jh GkFktK ftu jJh j? i gzikp s/ T[Zso n?;h rfjokJh BjhI fiZE/ se fJ; X[o eh pkDh dh g[ju zGkos dhnK pb ukb dhnK GkFktK jB, fJ; ekoB Bk j ;e/. fJj fJe n?;h uzfrnkVh ;kv/ wBK ftueoe/ fjzd{ iksh ftXowh jD sI pu rJh. r[o{ rqzE gouzv eodh j? fijVh p[M/ jJ/ wBk ~ th g[o B{o eo;kfjp sI fJe SN/ sI SN/ wB[y sI b? e/ pokjwDK se Z d/dh j? ns/ N[N/ jJ/ fdbK ~ Fesh gqdkB eo e/ ekfJw I;G B/ nksfwe FKsh gqkgs ehsh j?. fJj jh BjhI eo d/Idh j?.j}koK w[;bwkBK B/ th r[o{ BkBe d/t ih dh pkDh ;[D jtkbk f;y foftT{ d;zpo 1981 gzBk 44e/ s/ T[; ~ rqfjD eo e/ bkG T[mkfJnk j?. T[Zso GkFk ftfrnkBh vkH ;hsk okw pkjohGkos d/ gsB tb tX oj/ ;wki bJh sK r[o{ rqzE Bkwto GkFk ftfrnkBh vkH ;hsk okw pkjoh pV/;kfjp ;zihtBh p{Nh ;kps jJ/.HHHH r[o{ rqzE ;kfjp o"ue Yzr Bkb r[opkDh gqsh nkgDh FoXk d/ c[bd[nkok Gkos dk fJe Xow, fJe iksh s/ fJe wB eo nogs eofdnK efjzdk j? @i/eo Gkos B/ ed/ eJhd/D dk fJe wjkB edw T[mkfJnk frnk ;h.## ;KMh GkFk ngDkJh sK T[j ;[ywBh ;kfjp tkbh GkFk f;Zy fJfsjk; gzBk 590-91, toF 1954 jt/rh. fJe rZb jo fJj fe i/eo eJh ftneshw[|b pkdFkj nepo ;[ywBh ;kfjp ~ T[u gkJ/ dh Xkofwe feos efj e/ id r[o{ noiB d/t ih B/ 1604 JhL ftu okw T[; nr/ f;o Bk th fBtkJ/ sd th T[; ~ fJ; d/;o d/ ;EkB s/ r[o{ rqE ;kfjp dh ;zgkdBk ;zgoB eo z { ;kfjse ;[nkd s/ nksfwe p[bdh nr/ f;o M[ekT[Dk zbJh sK eJh dyhnK B/ T[; ;w/I d/ j[ewokB pkdFkj jh gt/rk.nepo d/ ezB GofdnK fJj fejk fe fJ; rqzE ftu pz r kbh b/ y e ;q h iB/ I d ow[;bwkB ghoK s/ fjzd{ d/th d/tfsnK dh FkB d/ T[bN fJ;/ soQK pzrkb dk fJe T[xk b/ye iB/do, Z IeJh e[M fbfynk frnk j?. T[; tes nepo gzikp d/ r[o{ rqE ;kfjp dh gqEw pkDh @@ig[ih ;kfjp## ~ @@rD zd"o/ s/ nkfJnk ;h s/ pNkb/ Ffjo ftu mfjfonk rhsk## dk BK d/fI dnK efjzdk j? @@i/ nkw beh ig[ihjfJnk ;h. T[j r[o{ noiB d/t ih ~ fwb e/ rqzE ;kfjp dk nfXn? B eoB br ikD sK d/ F ftu;kfjp pko/ ;jh ;fEsh ikDBk ukj[dk ;h. r[o{ ;kfjp z nfXnksfwe eoKsh nk ;edh j?.##nkg sK Bk rJ/ go T[BKQ B/ gftso rqE ;kfjp ~ pV/ z fJ; bJh ;zy/g ftu fJjh fejk ik ;edk j? fe;fseko ;fjs pkpk p[Yk ih ns/ GkJh r[odk; ih okjhI ftZ E K fwNkT[ D tkb/ , ;KMhtkbsk tXkT[ D tkb/ ,nepo gk; G/fink. nepo dh p/Bsh s/ g[Bhs rqzE nksfwe efbnkD bJh f;XKs ;wMkT[D tkb/ fJ;ftuI e[M uhdk uhdk gzfBnK sI pkDh gVQh rJh. nepo Fkpfde r[ o { ftu nEkj fB;uk oZ y D BkbtZy-tZy FpdK ftZu gqwkswk dh T[;ss ftZu fby/ fJB;kBh ihtB ftu ;wk ojh ghVk ;fji/ jh joftukoK ~ ;[D e/ rd rd j frnk s/ T[; B/ nkg w[jko/ ;edh j?. wB[Zy wkso nkgD/ nBzdwJh w{b ;osfJj efj fdsk fe fJj rqzE tv/ ;fseko d/ ir j?. Bkb i[ V ;edk j? . fJj nekbg[ o y dk nkgDhT[ ; B/ rq z E ;kfjp nr/ f;o M[ e kfJnk ns/ 51 wyb{eks bJh todkB j? i r[o{-ifs d/ T[gekonFochnK wZEk N/fenk. T[; B/ dBK r[of;yK ~ ;og/ ;dek Fpd o{ g ftu fJ; ;z ; ko fty/ Grsh s/godkB ehs/ ns/ fJe ;ogk r[o{ noiB d/t ih bJh Fesh dk s/i tosk fojk j?. nkU fJ; wjkB r[o{ftF/F s"o s/ G/i e/ nkgDk fdZbh ;fseko nogs ehsk. dh FoB gJhJ/ s/ nkgDk ihtB ;cbk pDkJhJ/. jtkbk n?B;kJhebghvhnk nkc f;yfJ}w wkBth ihtB jh fJ; y/ s o ftu ndG[ s gokgsh gzBk - 191 fibd - 1 noiB eo ;edk j? . fJ; bJh fJe gb th;qh oDpho ;zgkde fwbkg nypko ftnoE rtkT[Dk nDT[us jt/rk. fijVk th ftnesh r[o{ rqE ;kfjp ftu doi z nto eki s/ o / fes? Bk ekw (15)
 16. 16. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012 ;q h r[ o { rq z E ;kfjp-1 ;qh r[o{ rqE ;kfjp ;z;ko dk fgjbk nfijk rqE z z ;zefbs ns/ ;zgkfds ehsk, cb;o{g fJej?, fi; ftu B e/tb tZy-tZy XowK, ;rI tZy-tZy tZvk rqzE jId ftu nkfJnk, F[o{ ftu;fGnkukoK, pbhnK ns/ iksK d/ wB[yK dhnK ouBktK fJ;~ gEh ;kfjp efjnK ikdk ;h nr/ nihs f;zx,~ EK d/ e/ wkBt ;BwkB ~ fFyo s/ gj[ukfJnk frnk ub e/ fJjh rqE @@nkfd rqE## d/ BK Bkb z z byBTj?. ;fsekfonk frnk. X[oI gmkJ/ r[o{ BkBe gksFkj B/ @@X[o eh fJ; wjkB ekoi dh nzoGsk ;B 1599 ~,pkDh## ~ nkg T[ukfonk th ns/ nkg ;zGkfbnk th. nzfwqs;o d/ bkr/ fJe pj[s jh FKswJh s/ owDhenkg ih B/ fJ; pkDh ~ y;w eh pkDh ikD e/ nfs ;EkB dk u[BkT[ ehsk frnk fJj ;EkB ;qh okw;o dknkdo ;fseko dk sohek nkw bekJh ~ ;wMkfJnk. ezYk. ns/ ;koh fbyD dh ;/tk GkJh r[odk; ih sI d[fBnK d/ rqzEk ftu fJj fgjbh tko ;h fe fbZsh rJh. rqzE ;zgkdB dk ezw fJe pj[s tvh ;ugow fgsk gqwkswk (nekb g[oy) dh jId d/ ;zebg s/ ;[uih ebk ;h fijVh fJ; sI fgjbK edh BjhI jJh ZftZu ;or[D s/ fBor[D, fBoGT[ s/ fBot?o, fd;d/ ;h.;z ; ko s/ nDfd;d/ pq z j wKv dh ft;wkdsk ftu r[o{ ;kfjpkB dh ;zg{oB pkDh @@BkBe## SkgfBoszosk ~ È dk ft;Eko df;nk. Bkb r[o{ rzE ;kfjp ftu doi j?. go fJj do;kT[D q r[o{ BkBe dh d{ihI is ;qh r[o{ nzrd d/t ih bJh fe fJj pkDh fejV/ r[o{ ;kfjp dh ouBk j?,pkDh dh ;zGkb d/ Bkb jh pkDh dk ft;Eko th ehsk. @wjbk## Fpd dh tosI ehsh rJh. r[o{ rqzE ;kfjpshih gksFkjh B/ fJ; dorkjh ezw ~ jo T[;ko{ o{g ftu @wjbk## sI Gkt r[o{ Foho iK is Bkb j?.sK fdZsk, Bkb jh fwj;{; ehsk fe r[oxo d/ ftoXhnK { wjbk 1 (fgjbk) sI Gkt r[o{ BkBe ;kfjp ihtbI euQh pkDh gqukoB dh efFFK j ojhnK jB. fi;sI wjbk 2 (d{ik) r[o{ nzrd d/t ih.fBy/V/ b/Jh r[o{ ;kfjp nkgDh w[y pkDh @@nBzd wjbk 3 (shik)r[o{ nwodk; ih.;kfjp## ftu ;gFN ehsk. wjbk 4 (uEk) r[o{ okw dk; ih. ;fsr[o{ fpBk jo euh j? pkDh, wjbk 5 (gzitK) r[o{ noiB d/t ih. pkDh sK euh ;fsr[o{ pkM, jo euh j? pkDh.. wjbk 9 (BtK) r[o{ s/r pjkdo ih. ;qh r[o{ okw dk; ih B/ pkDh ns/ r[o{ dh ;koh ;zrfq js pkDh ~ jo/e okr d/ F[o{ jD s/nG/dsk ~ jo ;kc eofdnK, c[owkfJnk. th fJe ftF/F eqw (soshp) ftu ofynk frnk j?. pkDh r[o{, r[o{ j? pkDh, ftu pkDh nfwqs ;ko/. fgjbK r[ o { BkBe d/ t ih dh pkDh, fco d{ i / , fiBQK jkbksK ~ d/y e/, ns/ nkT[D tkb/ ;wQ/ shi/, uE/ HHHHHH r[o{ ;kfjpkB sI pkd GrsK dh pkDh,I pko/ ;u e/ gzit/I gksFkj ;qh r[o{ njiB d/t ih B/ T[gozs GZNk dh pkDh ns/ nzs ftu r[of;ZyK dh pkDhr[onK dh pkDh ns/ r[o{ BkBe d/t ih dhnK gquko ~ EK fdsh rJh j?.T[dk;hnK dokB fJesq ehsh GrsK dh pkDh (ouBktK), @@okr Bkd Fpd/ ;jD/@@r[o{ ekb ;w/I GNNk dtkok T[ukfos gqG[ T[;ss, d/ r[o{nk GrsK, GZNk s/ r[of;Zyk dh pkDh e[bBkb jh ;Zsk pbtzv ih, pkpk ;[do ih s/ GkJh wodkBk z 31 okrK ftu tofDs j? r[owfs ;zrhs ftu tkoK dkih dhnK ouBktK ~ fJefmnK ehsk. rkfJB, gVskb s/ xo (spbk) dk rkfJB ;zgoB so { GkJh r[odk; ih dh wdd Bkb ;koh pkDh ~ Fkfwb jDk @@r[owfs ns/ ;[fcnkBk## gzogok dkftnkeoD nB{;ko, okrK n~;ko ns/ ekft ebk dh z bk;kBh s/ p/iV Bw{Bk j?.e;Nh s/ gofynk, ;fXnk ns/ pV/ jh ;[ui/ Yzr Bkb Q fJ; d/ Bkb jh ;z r hs dk ;z p X wB[ y dh (16)
 17. 17. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012wBdFk pdbdh j? T[;/ soK okrK d/ rkT[D dk ;wK (3) pkeh pkDhnk ~ nze 1353 sI 1430 se fbskth pdbdk j? fJ;/ bJh r[o{ rqE ;kfjp ftu okrK ~ z frnk j? fizBk dk t/otk fJj j?.;w/I (nfwqs t/bk, d[fgjok, ufgjok ;fXznK) d/ nB{;ko z (T) ;be ;j;feqsh (n) rkEk (J) c[Bj/ (;) uT[pb/ pj[s wjssk fdZsh rJh j?. (j) ;be epho ih, cohd ih (e) ;tZJhJ/ (y) ;be pkDh ;z g kdB L- gzith gksFkjh ;qh r[o{ tkoK s/ tXhe ns/ ;be gH 9 (r) w[zdktDh ns/noiB d/t ih fJe nfij/ Xow rqE dk ;zgkdB eoBk z okrwkbk.ukj[dI/ ;B, i okFNoh ns/ nzsookFNoh ;ojZdk sVdk nze nzeD L- r[o{ rqE ;kfjp ;zgkdB dk ;p zjfJnk ;z;koh gXo s/ ;Ekgs jt. fJ;/ eoe/ fJj rqE / z sI y{p;{os gfjb{ fJj j? fe fJ; ftu fe;/ fe;w dkw[;bwkB ghoK cehok dh pkDh d/ ;zr jh nysh tkXk xkNk eoBk fpbe[b jh ;zGt BjhI j? jo/e okrBhthnK ikshnK d/ GrsK ~ :r ;EkB fdZsk frnk j?. ftu pkDh nzfes eoB t/b/ tZy-tZy r[o{ ;kfjpK tbI pkDh dk ;zgkdB ns/ rqzE dk ;zebB r[o{ T[uko/ Fpd nFNgdhnK Szs, ;bj/ nkfd dh frBsh;kfjp dh wjkB ;u ;h, ;zgkdB dk ezw fJ; sI fgjbk fdZsh rJh j? ns/ nyho ftu e[b iV fdZsk frnk j?edh BjhI j f Jnk ;h. fJ; ftF/ F ez w bJh fJe sK fe feXo/ tkXk-xkNk B ehsk ik ;e/. fJj jhftF/F ns/ pj[s jh FKswJh EK @@okw ;o dk ezvk## soshp Grs pkDh ns/ jo pkDhnK ftu tosh rJhu[fDnk frnk. fJj ;EkB j[D r[od[nkok okw ;o sI j?.ikfDnK ikdk j? ns/ dopko ;kfjp sI FjhdK tkb/ T[ d kjoD - f;oh okr wjbk 1 .. 33..r[od[nko/ d/ o;s/ ftZu g?Idk j?. f;oh okr wjbk 3..33..31..64.. ;qh r[o{ rqE ;kfjp d/ ;zgkdB ~ ;[yB o{g ftu z ? f;oh okr wjbk 4..33..31..6..70..;wMD b/Jh fJ;~ fsB fjf;nK ftZu tzv e/ d/fynk ik f;oh okr wjbk 5..30..100..;edk j?. okrkswe ftF/ F sk L- gzuw gksFkj B/ ;qh(1) nze 1 sI 14 se fBsB/w dhnK pkDhnK, fi;dk r[o{ rqE ;kfjp dh ;zgkdBK ;w/I okrK tb pj[s fXnkB zgqkozG (w{b wzso) ftu T[; gow fgsk gqwkswk d/ r[D fdZsk L feT[fI e okrK dk ;zrhs Bkb ubh-dkwB dk ;kEÈ sI r[ogq;kfd se do;kJ/ rJ/ jB. T[gozs ;qh r[o{ j?. ns/ r[o{ ;kfjp uzrh soK ikDd/ ;B fe beK d/BkBe d/t ih dh fJbkjh pkDh @@ig[## (f;ob/y) j? ns/ wB ftu dkoFfBe ftukoK (r[opkDh$X[o eh pkDh) dhgqkozGsk ;be sI j? fi; ftu nekb g[oy dh jd dk I ;wM ;zrhs d/ wkfXnw okjhI nk;kBh Bkb nk ;edhfieo nkfd ;u HHHHHHH j;h Gh ;u[. s pkd fgjbh j? d{ik wBftrnkfBe fgjb{ fJj th ;h fe i/eo XowgT[Vh @@;u? ;fu B jtJh s b? e/ BkBe Bdoh Bdfo I (y;w eh pkDh$fejk ;p j[ewkT[ ihU) ns/ ;zrhsfBjkb## se 38 gkT[VhnK d/ pkd d{i/ ;be @@gT[D fJemQ/ j ikD sk wB[y d/ wB ftu T[gi oj/ gF[Gktr[o{ HHHHHHHHHHHHH e/sh S[Nh Bkb## Bkb ;wkgsh j?. @@ig[## dh fdFkgotosB eoe/ ;koEe (nekb g[oy) fdFkih fJe okr ofjs pkDh j?. fJ; sI T[gozs ;do d/ fdsh ik ;edh j?.4 Fpd, ;g[oy d/ 4 FpdK s pkd ;fjbk d/ 4 Fpd sK jh r[o{ noiB d/t ih B/ e[b pkDh ~ 31nzfes jB. okrK dh soshp d/ e/ r[owfs ;zrhs dh gzogok ubk(2) nze 14 sI 1353 se - fJj ;zg{oB okrpX e/ fJe nwo gfogkNh bkr{ ehsh. fJBK okrK ~ w;wpkDh j? ns/ fJj ;qh r[o{ rqzE ;kfjp dk ;p sI tZvk d/ nB[;ko (wbko okr, p;zs okr) ns/ fdB d/ fgjokfj;Qk j?. r[o{ noiB d/t ih B/ ;koh pkDh ~ okrK (;w/) nB{;ko rkfJB eoB dk ;wK fBoXkfos ehsk. InB[;ko 30 GkrK ftZu tzfvnk fgS ;qh r[o{ rfpzd f;zx p;zs okr dk okrK ftZu ftF/F ;EkB j? fJ; dk rkfJBih B/ fgsk ;qh r[o{ s/r pjkdo ih dh pkDh ~ fJ; rqE z gj wjhB/ d/ nyhoh sI F[o{ j e/ jb-wjbQ/ se ubdk /ftu T[fus EK doi eoe/ okr i? i? tzsh ifVnK, ns/ j?.okrK dh ;zfynk 31 j rJh. HHHHH (ubdk) (17)
 18. 18. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012ekft ;[wB gqrN r[oK eh d/j r[o{ rqzE ;kfjp ih nihs f;zx uoBihs e"o byBT{ byBT{r[o{ BkBe bfjD/ ~ p]Fh, pkDh s/ r[fonkJh.. r[o{ rqzE Grsh dk ;kro,nzrd r[o{ sI nwodk;, fco, ;Yh e[b ftu nkJh.. nkT[ fJ; ftZu u[ZGh bkJhJ/, ikw/ p/Fe pdb/, go j?, is nrZwh fJj. Grsh o; d/ fJ; ;w/I u"I, r[o{ rqzE ih wkfBU - gqrN r[oK dh d/j.. wsh u[r yht/ j ikJhJ/..r[o{nK s/ GrsK dh pkDh, ;zsK s/ ;kXK dh pkDh. Bkw f;wo, ehos eo, tzvZ SZe,f;ZyK s/ GZNk dh pkDh, XzB/ fij/ iZNK dh pkDh.. Grsh d/ fJj fszB EzG B/, r[o{ noiB eZmh eok e/, GkJh r[odk; ~ Bkb obk e/. fJBQK ~ ihtB ftu ngBk e/, r[o{ nkF/ s/ r[o fuzsB ;zr, xy xy e/, ;X eok e/..ir skoB bJh oZuh pkDh, ;ob GkFk ftu fJj. T[Zu/ s/ ;[Zu/ j ikJhJ/..r[o{ rzqE ih wkfBU - gqrN r[oK dh d/j.. okw;o ftZu u[ZGh bk e/, pkDh r[o{ r[o{ j? pkDh, fJ; pkDh d/ ftu ;ko/. ihtB d/ ;G gkg rtkJhJ/, nzfwqs t/b/ ig[ ih s/ ;zfXnk ofjok; T[uko/.. BwB eo s/ ;h; fBtk e/nk;k g{oe tko nk;k dh - ;[ywBh ftu ;[y ;ko/. Grsh o; ftZu rs/ ykJhJ/..;be ;ko/ r[o{ B"t/ gksFkj, ftu t?okr T[uko/.. ;fji nt;Ek fMw fMw to;/ nzfwqs tork w/j. eZN/ iKd/ dy B/ ;ko/, r[o{ rqzE ih wkfBU - gqrN r[oK dh d/j.. i fJ; ~ fjod/ ftZu Xko/, pkDh r[o{ r[o{ j? pkDh,pkDh fJj j? X[o sI nkJh - ikD/ ;G bekJh.r[oK wZ[ZyI T[ukoh rJh skjhUI r[opkDh efjbkJh.. fJ; pkDh ftZu nzfwqs ;ko/.. Grs iBk ;zsk dh pkDh, r[oK ngD/ Bkb obkJh. fJ; ftZu BkBe, fJ; ftZu noiB, epho, cohd, oftdk;, Bkwd/t, XzBk, ;dBk, ;?B BkJh.. fJ; ftu Grs, GN B/ fgnko/d;t/I r[o{ B/ N/e e/ wZEk j[ew ehsk ;h fJj. nkT[ fJ;~ ;h; fBtkJhJ/,r[o{ rqzE ih wkfBU - gqrN r[oK dh d/j.. fJ; s"I ikJhJ/ tko/ tko/.. (18)
 19. 19. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012 r[ o { rq z E , f;Z X k pz d / ~ oZ p Bkb i V dk J/ wBwjB f;zx @wjDh# byBT{ r[o{ BkBe, fBozeko sI is-b?e/, f;Zyh nkgDh fJzi ubkJh ir ftu. nrI r[o{nK, is sI is b? e/, f;Zyh fJ; soQK nZr/ tXkJh ir ftu. gzit/I r[o{ jfowzdo ftu Ekg e/ s/, nkfd rqE ~ fdZsh tfvnkJh ir ftu. z d;t/I r[o{ fJ; rqE ~ N/e wZEk, Fpd-r[o{ ~ fdZsh r[fonkJh ir ftu. z d;K r[ o K dh i s gosZ y j? fJj, sZ s sZ s @u I # ;ko fBu V dk J/ . ;Zuk gksFkj Fqh r[o{ rqzE ;kfjp, f;ZXk pzd/ ~ oZp Bkb iVdk J/. S/ r[o{, uko r[o f;Zy, Grs gzdoK, pkDh fiBQK dh ftu gotkB fdZ;/. :koK GZNK dh pkDh th ftu Fkfwb, nkF/ ;p dk fJe ;wkB fdZ;/. e J h Xow j t / e J h poB j t / , ;KMh ;p dh fJe gfjukB fdZ ; / . fJe T[ I e ko gowkswk oZ p fJe j? , r[ o { rq z E gosZ y gq w kD fd;/ . rb F/y ohd fgnk eodk J/, Bkb p?mk r[o{ BkBe fgnk pbdk J/. ;Zuk gksFkj ;qh r[o{ rqzE ;kfjp, f;ZXk pzd/ ~ op Bkb iVdk J/. Fpd r[o{ sI Gkt r[o-Fpd sI j?, Bk fJj nkfd tkbk Bk ft;wkd tkbk. Bk fJj X[B sozr sI T[gfink J/, Bk fJj Fpd j? nBj[dh Bkd tkbk. z z Bk fJj irhnK d/ jZm-:r tkbk, Bk fJj f;ZXK dh ;z[B ;wkfX tkbk. r[ o -pkDh j? Fpd ftuko ;Z u k, Fpd-r[ o { j? r[ o gq ; kfd tkbk. pkDh X[ o eh r[ o K fpnkB ehsh, G/ d f;q F Nh d/ fJz i y b dk J/ . ;Zuk gksFkj Fqh r[o{ rqzE ;kfjp, f;ZXk pzd/ ~ oZp Bkb iVdk J/. fiZE/ ;or[ZD fBor[D dh rZb jt/, n;hI yKd/ G[b/yk gfjukB nzdo. xZN xZN ftu okw i t;dk J/, T[jh rghnK ftu T[jh ekBQ nzdo. ;or[D o{g j? T[; dk ;z;ko ;kok, fBor[D o{g j? T[j fXnkB nzdo. ;ko/ irs ftu nkg T[j ftuodk J/, ;kok iZr j? T[; d/ owkB nzdo. nkg/ ez v k s/ s b sokih nkg/ , nkg nkgD/ irs ~ s b dk J/ . ;Zuk gksFkj Fqh r[o{ rqzE ;kfjp, f;ZXk pzd/ ~ op Bkb iVdk J/. nekb w{os ni{Bh gowkswk j?, iZr s/ jfJnk Bk T[; dk ntsko eJh. pqjwK ftF~ wj/F ij/ u/fbnK ftu, fJBQK ftuI Bk jfJnk eosko eJh. ;ko/ fpZp gqshfpzp jh T[; d/ B/, fpzp jfJnk Bk ed/ ;keko eJh. T[; d/ eJh joeko/ jJ/ iZr nzdo, r[o{ rqzE i?;k Bk joeko eJh. g{ i k fJe nekb dh dZ ; e/ s/ , j o gkf;T[ I irs ~ j V dk J/ . ;Zuk gksFkj ;qh r[o{ rqzE ;kfjp, f;ZXk pzd/ ~ op Bkb iVdk J/. (19)
 20. 20. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012 fiZ E / wB ehsk wZ E k N/ e fdZ s k, n;hI fesB/ wsK ~ wz B d/ jK. pkDh nkydh Bkw nkXko ;kvk, n;hI wVhnK wmK ~ wz B d/ jK. rb nwbK B;hpK dh eod/ jK, T[IrbK ftu go BrK ~ wzBd/ jK. r[ o BkBe s/ ;kvk :ehB g{ o k, Bkb ;iD mrK ~ wz B d/ jK. r[ o -w{ o s r[ o -Fpd j? ;Z u ikD I , f;Z y w{ o sK j o Bk b V dk J/ . ;Zuk gksFkj Fqh r[o{ rqzE ;kfjp, f;ZXk pzd/ ~ oZp Bkb iVdk J/. fcodk fgnk J/ f;Zy Gzpb G{f;nK ftu, gsk BjhI fe; fe; ~ wzBdk J/. fijVk ezB ftu fJ; d/ c{e wko/, rb T[; dh gb/ fJj pzBdk J/. rqfjD fJ; ~ okj{nK s/ e/s{nK dk, Gow fJ; ~ ;{oi s/ uB dk J/. bZrk jfJnk j? fgS/ fJj tk;s{nK d/, t;s{nK nkgD/ xoK dhnK GzBdk J/. T[; f;Zy dk jkb p/skb tork, fijVk r[o{ d/ do ~ SVdk J/. ;Zuk gksFkj Fqh r[o{ rqzE ;kfjp, f;ZXk pzd/ ~ oZp Bkb iVdk J/. pkDh fiBQK dh r[oK gotkB ehsh fsqbuB f;zx @uzB# byBT{ gzit/I BkBe B/ pkDh ~ eo eZfmnK, wkBt wksq s/ feogk wjkB ehsh. ibd/ irs d/ ;V oj/ wBK sKJh, oZ p h Bkw dh mz v e godkB ehsh. x[ g jB/ o k ;h Sk fojk jo gk;/ , }fjBh o" F Bh ftZ u ijkB ehsh. T{ u Bhu dk G/ d fwNk e/ s/ , fdq F Nh w/ j o dh fJZ e ;wkB ehsh. tZyo/ tZyo/ ngBk e/ Yzr GrsK, oZp ~ gkT[D dh i[rs fpnkB ehsh. r[o{ o{g go Grs iB jJ/ T[fjU, pkDh fiBQK dh r[oK gotkB ehsh.. pkDh r[ o { s/ r[ o { j? nkg pkDh, G/ d e J h e J h fJ;dk j? gk ;fenk. nkgk SZ v e/ ;/ f tnk oZ p fiBQ K , T[ j B/ V / fJ; wkor d/ nk ;fenk. ngD/ nkg ~ joK bJh eo nogB, nkgDh @w?I# ~ i/Vk fwNk ;fenk. ;Zuk Grs T[j iZr ftu frnk frfDnk, T[j oZph dorkj se ik ;fenk. ftftX o{gK dk T[; d/ eo toBB T[uh ngDh th eJhnK B/ FkB ehsh. r[o{ o{g go Grs iB jJ/ T[fjU, pkDh fiBQK dh r[oK gotkB ehsh.. Bkwd/t, XzBk, ;dBk, ;?B, ghgk, epho, cohd dh pkDh iZr skfonk J/. oftdk;, fsqbuB, Ghyk, gowkBzd, okwk ;G B/ fJe dk Bkw ft;skfonk J/. fJe i s nekb dh j? jo EK ;koh f;q F Nh ~ fiBQ / ;tkfonk J/ . ;fji wkor d/ XkoBh j t / i i , fuz s k d[ y ;G T[ B Q K ft;kfonk J/ . fBFkBk fJe oZy jo fJe Grs B/ @uzB# tZy tZy pbh go fJe }[pkB ehsh. r[o{ o{g go Grs iB jJ/ T[fjU pkDh fiBQK dh r[oK gotkB ehsh.. (20)
 21. 21. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012 @@Bdfo T[ g mh i/ eo/ # # d[fBnk dk jo ftnesh tkfjr[o{ (gowkswk) pko/ ysw . fe;/ ;z ; Ek ftu GkohnkgDh eJh Bk eJh XkoDk oydk j? T; T[Zs/ :ehB th oew dkB eo fdT[ sK gkg ysw irihs f;zx @ikue#eodk j? ihtB ftZu eJh uwsekoh xNBk j ikD Bkb T; jD dk ;oNhche/N iiwkB ~ ns/XkoDk (ftFtk;) ~ jo pb fwbdk j?. w;bB L fe;/ ~ ;z;ko ftu T[jBk dh skohc. fJ; sI e[eow eoB dh GktBknukBe eJh dks fpBk wzfrnk fwb ikJ/ sK T[j gowkswk iBw b?dh j? ns/ wzd/ eow eoB bfrnk pzdk tkfjr[o dkpko/ ftFtk; pDk b?Idk j? fe tkfjr[o{ fpBk wzr/ dkB vo G[bk d/dk j? oZp ~ GbkGkbk ;wM e/ wkV/ eow eoBk Id/dk j?. @@ftD[ pfbnK ;G feS ikDdk fe; nkr? ehu? I ikoh oydk j?. go tkfjr[o{ fJBK Gbk ns/ f;Xk ;kdk BjhInodkf;## i/ fe;/ ~ g[so dh dks fwb ikJ/ sK y[Fh jo Z fisBK n;h ;wM b?d/ jK epho ih ~ g[S op dk fJj d{ikfinkdk j[dh j? soZeh fwb ikJ/ sK ;ko/ ;wki w[jb/ ns/ z Z o{g sK T[j efjd/ jB @@jfo mr fifB ir eT[ mrT[ohgfotko ftu gowkswk dk r[DrkB eodk j? fe;/ or sI bkJh.. gowkswk ;ko/ pzfdnK ~ ;pe f;ykT[D bJhS[Nekok fwb ikJ/ sK tkfjr[o{ ~ ;G sI tZvk t?d wzBD dh nkgDk dfJnktkB tkbk o{g fsnkr e/ fJj BtK nzdki thGktBk jo finkdk wip{s j[dh j? i fe ;jh j? feITehI pkDh z [ d[fBnk ~ fdZyk d/dk j?. fJe fJfsjk; dh xNBk dk fieo Iefjzdh j? fe @@w/ o k p? d r[ o { r f pz d k jfo jfo Bkw eod/ fJ; rb ~ ;gFN eoBk ukjKrk Grs gqjbkd ihT[yd w[fy d/t? ekN? iw dh czdk.. i/ eJh pj[s tZvh dh G[nk jfbek B/ gfjbk gowkswk dh pzdrh f;woBfpgsk sI ikB pu ikJ/ sK T[; tkfjr[o{ s/ jo Go;k pDdk sgf;nk ehsh, T[; dh sgf;Znk sI gowkswk y[F th jJ/ ns/j? fe gowkswk w/ok ihtB ofyne j? gqkD nXkok j? @@gqG nr ftZu Bk ;VB dk todkB fdsk. b/feB fJe fdB n?;kih s{ w/ o / gq k B nkXko/ . . Bw;eko vz v T[ s pz d Bk nkfJnk fe gowkswk ~ nkgDk fdsk jfJnk todkB tkg;nfBo pko ikT[ pko/ . . tkfjr[o{ ftu fJj ;ko/ r[D b?Dk fgnk, feT[eh fds/ jJ/ todkB dh d[o tosI jfbek Id/y e/ nk;Ek g?dk j[dh j?, ;oXk g?dk j[dh j?, ftFtk; g?dk z z eoBk ukj[dh ;h Grsh eoe/ jh fJj todkB fwfbnk ;h zj[dk j? Grsh dh GktBk iBw b?dh j? ;z;ko ftu nk;fsesk z I go Grsh eoB tkb/ gqjbkd ~ ;kVB d/ wB;{p/ d/ Bkbdh bfjo tX iKdh j? fco fJe rb ;wM BjhI nkTIdh fe [ id T[j nr ftZu p?mh sK nkg ;V rJh. epho ih d/ eEB;z;ko ftu gkg feT[I jB idI wB[y f;X/ o;s/ Bkb gowkswk w[skpe fJE/ fJj efjDk ikfJi j? fe op B/ mrh ehshebI ;G e{M gqkg eo fojk j? sk gkgs, e[eow, mrh, jfbek Bkb. feT[eh T[j T; nr ftu Bk ;VBtkbhco/ph, drk, u[rbh ns/ fjz;ktkdh pDe/ soeh eoB dh Fesh ~ gowkswk d/ fybkc jh tosD br gJh. T[;efFF feIT[ eodk j? ;tkb fJj j? fe e[eowh be feT[ gowkswk dh feqgk Goh Bdo dk d[o-Tg:r jfbek ~oZp dk y"c G[bk d/d/ jB < I Gkoh fgnk. feIT[eh gqukoeK s/ eEktkueK B/ jw/Fk fJj jh ni th jfbek torh rbs cjwh eJhnK ~ jgquko ehsk j? fe gowkswk dksk j?, pyf;zd j? gfssgktB iKdh j? gqukoe idI fJj BjhI d;d/ fe tkfjr[o{ dk fJej? n;o fJj jfJnk, fe beK B/ fJj ;wM fbnk fe fiB/ d{ i k o{ g th j? @@Bdfo T[ g mh i/ eo/ ;[ b skBK xkjwoih gkg eo tkfjr[o{ py;D tk;s/ sK p/mk jh j? fJe eokfJzdk.## gks;kjhnK be/ i/ eJh gowkswk ~ G[b ikJ/nyzv gkm eokT[ gkg ysw. bzro brtk fdT[ gkg sK gowkswk dh fJe g[mh Bdfo th j? i ;kohnK y[FhnK (21)
 22. 22. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012~ gb ftu BkF eo d/dh j?. b/ye dk we;d vokT[Dk I d/t/ ns/ gfjbK fdshnK jJhnK 10th tkg; b? bt/ sKBjhI j? p; nkrkj eokT[Dk j? r[opkDh d/ fJ; f;XKs sI fJB;kB gowkswk dk eh ftrkV ;e/rk fJ;/ ~ tkfjr[o{fe n?;k ed/ th Bk wfBnk ikJ/ @@wkE/ fsbe jE wkbk dh Bdfo T[gmh nkyd/ jK T; gowkswk gqfs ftFtk; Go;kpkBk.. b r B okw fybT[ B k ikBk.. gowkswk ;kv/ oyDk ukjhdk j? toBk T[j edI nkgDh Bdfo dh fdFkjEK dk fyvDk BjhI fe ;z;koe o;w fBGk e/ wB woih ezw pdb d/t/ eJh gsk BjhI.T[; ebI eotk ;ed/ jK pbfe pVk fBnKekoh j? tkfjr[o{ fJj ;G op ~ fJ; bJh eoBk g?dk j? feT[eh dks I IB/ eJh e;w BjhI ykXh fe f;oc ;[y jh tzvD/ jB pzd/ dh sK bJh tkfjr[o{ ebI wzr wzr e/ s/ pknd ftu idI dkswfs ~ ;fEo oyD bJh T[; B/ ;ik d/D ns/ ;pe f;ykT[D fwb iKdh j? sK fe;/ fJe ;z;Ek d/ pkp/ dh tfvnkJh eoBdk ftXkB th pDkfJnk jfJnk j?. br g?d/ jK. n?;/ jkbks ftu T[j tkfjr[o{ Bdfo T[gmh I fJ; dh io{os fJ; bJh gJh feIT[eh idI fe;/ i/ eo tkbk fB:w nkgBkT[Idk j?. g[Zso fwbdk j? sK eo/ftnesh ~ ;z;ko ftu d"bs F"jos, wkD fJZis ;fseko tkfjr[o{ dh ofjws Bkb go, fe;/ pkp/ dk beN T[; p/nkw beK dk ;kE ns/ ;fj:r fwbD br iKdk j? sK N/ d/ rb/ ftu gke/ efjzd/ jB, ;k~ sK fJj cbkB/ pkp/ B/fJB;kB op d/ fB:w sI fybkc ike/ eow eoB br g?dK I fdZsk j?. p; fJ;/ bJh op ~ Bdfo T[ g mh i/ eo/ dkj?, r[o{ dh wfo:kdk ~ do feBko eoe/ ngDh wB woih fB:w bkr{ eoBk g?Idk j?. soZeh fwbdh j? r[o{ ns/dh wfo:kdk pDkT[D br g?Idk j? idI se sK fJB;kB tkfjr[o{ dh feqgk Bkb go nkgB/ nkfc; ftu fe;/ gyzvhrohp ns/ io{oswzd jt/ T[; t/b/ nky/rk fe i r[o{ dh pkp/ dh cN brk e/ T[; ~ X{c nropZsh ehsh iKdh. n?;hwoih T[;/ soK eoI r[o{ dh y[Fh ukjhdh j?. go idI 4 Ne/ jkbks ftu c/o gowkswk ~ Bdfo T[gmh eoBh g?dh j?.(wkfJnk) nk iKd/ jB sK okrh rqEh gqukoeK ~ wkfJnk z pZuk gVkJh ftu gk; j[dk j? r[o{ rqE ;kfjp dh feqgk Bkb z zd/ e/ wB woih n~;ko eow eotkJ/ iKd/ jB T[; t/b/ r[o{ go fwmkJh dk vZpk fe;/ gyzvh pkp/ ~ gfjbk ubk iKdKdh y[Fh dh pikJ/ d[fBnK ns/ okiBhfse beK dh y[Fh dk j?. fJ;/ bJh tkfjr[o{ ~ Bdfo T[gmh eoBh g?dh j?.fynkb ofynk iKdk j?. nfijk eow fJB;kB sK ngDh n?;/ jo eJh gfjb{ jB fi; ftu pzdk ;Ge[Mwip{oh t; eo iKdk j? go i/ T[j eow gowkswk ~ g;zd tkfjr[o{ ebI jk;b eodk j? go Credit fe;/ jo ~Bk jt/ sK T[j nkgDh feogk tkbh Bdfo ~ @@Bdfo d/dk j?, sK gowkswk nkgD/ nkg ~ mfrnk wfj;{; eodkT[gmh i/ eo/## ftu pdb ;edk j? fJ; dk f;Xk wsbp j? w/ok we;d e/tb fJsBk j? fe i/ n;h th tkfjr[o{ dhj? fe i/ tkfjr[o{ B/ nkgDh Bdfj g[mh ehsh sK ;ko/ fwb/ T[gmh Bdfo s pu e/ y[FhnK s/ gksFkjhnK tkbh Bdfo;[y tkg; ysw j ;ed/ jB. ;ywBh ;kfjp ftu r[o{ ukj[zd/ jK sK ;k~ f;oc s f;oc r[o{ rqzE ;kfjp ns/ tkfjr[o{ ~ jh wzBDk gt/rk. i/ fJjBK dh EK fe;/ jo nZr/;kfjp B/ pVk ;gFN fejk j? fe d; p;s{ b? gkS? f;o M[fenk, fe;/ jo ~ tkfjr[o{ sI tX e/ ;fseko fdZsk,gkt?.. J/e p;s ekoB fpyfN rtkt?.. Je/ Gh B d/ y[FhnK ns/ gksFkjhnK dk Credit fe;/ gyzvh ;kX iK pkp/fJ d; Gh fjfo b/fJ.. sT[ w{Vk ej[ ejk eo/fJ.. ~ fdZsk sK tkfjr[o{ feqgk fdqFNh SZv e/ tkfjr[o{ tbI i gfjbK 10 t;s{nK gqkgs jJhnK Bdfo T[ g mh i/ eo/jB T[j ;G b?e/ th pzdk fJe jo t;s{ d/ fgZS/ fgnk ;[bskBk xkj eokfJzdkofjzdk j? ns/ i/ T[j fJe (11th t;s{) Bk fwb/ sK op sI t;s{ dk fB:w ngDk ;edk j? .ngDk wB c/o b?dk j? ns/ gowkswk ~ wkVk frDB br I fywk ;fjsg?dk j?, n?;/ jkbks ftu i/ tkfjr[o{ T[j 11 thI t;s{ Bk I @ikue# (22)
 23. 23. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012r[o{ rqzE ;kfjp ftu nkJ/ okrK pko/ ikDekoh ;0 ;o{g f;zx nbZr7H okr[ fpjkrVk gzBk 537 sI 547 se s/ fpjkrV/ eh tko 548 sI 556 nZXh oks d/ FKs s/ u[g ukg tksktoD ftu fJj okr rkfJnk iKdk j?. fJj pVk wX[o s/ gqGkt gkT[D tkbkwjZstg{oD okr j? i oks ~ i[dkJh s/ ft:r dk nfj;k; eotkT[dk jfJnk gqG{ fwbkg dh f;e g?dk eodk j?. fJj Ifpbktb mkN dk ;zg{oD okr j?. tzBrh L- nfs gqhsw wB wjBk xN ;jBk gqkB nXkok okw ;z[do ;Gk bkb rgkb dfJnkb eh ngo ngkok okw rgkb dfJnkb rfpzd bkbB fwbj[ ezs fBwkDhnk B?B so;B do; go;B Bj Bhd o?fD ftjkDhnk frnkB nziB Bkw fpziB GJ/ ;rb ;hrkok BkBe[ gfJnzg? ;zs izg? w/fb ezs[ jwkokHHHHHHHH (gz B k - 542) fJj okr d/ rkT[D dh ftXh j/mK fdsh iKdh j? L- noj L Bh ; r w g Bh ;I. ntoj L;I Bh X g B[h X g X r w r o ; tkdh L w ;ztkdh ; w[y nzr L ; r w g, X B[h X g, r w, g w r o ;.8H okr[ tvjz ; [ L gzBk 557 sI 585 se s/ tv jz; eh tko gzBk - 585 sI 594 ;pd os/ tvjz; j? ;u[ Bkw T[foXkfo ;u ;zrqjfj ;d ;fu ojfj ;u? Bkfw fgnkfo (gzBk 585) r[o{ rqE ;kfjp ftu fJj nZmtK okr j? i d[gfjo t/b/ iK nXh oks t/b/ rkfJnk iKdk j?. y[Fh dhnK xVhnK zs/ d[yK GohnK nbkj[DhnK nkfd fJ;h okr ftu rkT[DhnK fB;us ehshnK rJhnK jB. tvjz; okr d/ Bkb Bkbtvjz; dZyDh dk o{g th r[o{ rqE ;kfjp ftu fJ; okr dk BK tv jzf;ek fbfynk frnk j? s/ T[; ~ okr dh EK okfrDh zwzfBnk frnk j?.tzBrh L (23)
 24. 24. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012 ;/te eh nodkf; fgnko/ ifg ihtk gqG uoD s[wko/-ojkT[ dfJnkb g[oy w/o/ gqG dks/ fi;fj iBktj[ fsBfj s[w iks/ ;dk ;dk ikJh pfbjkoh fJs T[s d/yT[ UN s[wkoh wfj fBor[D r[D[ feS{ B iksk BkBe ;kX{ d/fy wB[ oksk (gzBk-562$563)tzBrh tvjz; dZyDh L ;u[ f;ozdk ;uk ikDhn? ;uVk gotdrko fifB nkghB? nkg[ ;kfink ;uVk nby ngkoHHHHHH (gzBk-580)fJ; okr dh ouBk fJt/I ehsh iKdh j? L-noj L ; o w g, X B[h g, Bh ;Intoj L ;I B[h g, X w r o, ; Bh ;tkdh L g ;ztkdh L ow[y nzr L ; o w g B[h g, X w r o, ; Bh Hg HBh ;.9H okr[ ; o fm L gzBk - 595 sI 659 ;ofm ;dk ;[jktDh i/ ;uk wfB jfJ dzdh w?b[ B es[ wfB ihG? ;uk ;fJ gzuw fgsk ;qh r[o{ noiB d/t ih d/ ;om okr d/ Fpd i gzBk 610 sI 630 sZe r[o{ rqzE ;kfjp ftu doijB, pj[s ;ob, f;fynkdfJe s/ FoXkwJh jD ekoB r[opkDh gqwhnK ~ ezm ij/ j rJ/ jB. T[i th fJj okr y[d / IpVk wBwjDk s/ ;kdk j? fJ; bJh fJ;dh rkfJeh Bkb pVk ;[jktDk ;wK pM iKdk j?. fJj okr nkw eoe/ oks d/;BkN/ ftu nXh oks ;w/I rkfJnk iKdk j?.tzBrh L jfo wfB sfB tf;nk ;Jh i? i?eko[ eo/ ;G[ eJh r[o g{o/ eh tfvnkJh sk eh ehwfs ejh B ikJh jT[ e[opkB[ ikJh s/o/ Bkt? fi; B pyf; b?fj w/o/ fgnko/ ; i; s/ok rkt? HHHHHH (gzBk-629)fJ; okr ~ fJt/I rkfJnk iKdk j? L-noj L ; o w g Bh ;I.ntoj L ; oI B[h X, w g X w r o B[h ;tkdh L o ;ztkdh L Xw[y nzr L ; o, w g, B[h X, g, X w o, o ; (24)
 25. 25. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012 Institute of Sikh Studies;z f tXkB dh Xkok 25 The Institute Of Sikh Studies (IOSS), registered in 1989 was established by its fJZe tko ;zs ioB?b f;zx ih ~ fe;/ wjZst founder member Sardar Daljit Singh, S. Jagjeetg{oB e/; ftZu g[bh; B/ frqcsko ehsk. T[BQK ~ i/bQ Singh and Dr. Kharak Singh inellectualsG/i fdZsk frnk. T[jBK tk;s/ o?;N jkT{; ftu eufjoh stalwarts, who felt concerned over the large scale misrepresentation of Sikh history,brkJh rJh. T[E/ fJe pVh fdbu;g xNBk tkgoh. doctrines, Gurbani & contribution of SikhismGkosh eufjohnK ftZu fJZe gozgok j? fe T[j rtkjh towards development of mankind. The instituted/D tkb/ ~ fJZe gftZso feskp fdzd/ jB. nkw s"o is dedicated for correct interpretation of Sikh philosphy, Gurbani and propagation of Sikhisms/ fJj rhsk j[zdh j? (Grts rhsk, fjzd{ Xow dh & culture.gftZso g[;se). w[b}w T[; #s/ jZE oZy e/ ;"j u[e e/ I Z Lucknow Chapter of the IOSS headedefjzd/ jB fe T[j eufjoh ftu M{m BjhI pbDr/. e[M Z by S. J.S. Lali with active participation of Er. Y.S. Sahni, S. J.S. Kandhari, S. Jagjeet Singh,fJ; soQK pkpk ih Bkb th jfJnk. Er. N.S. Monga, Er. Ajit Singh & Dr. ManmeetnfXekoh L pkpk ih s[;hI fJ; gftZso g[;se #s/ jZE Kaur Sodhi, was started on 13th Feb 2011. withoZy e/ ;"j u[Ze" fe s[;hI e/tb s/ e/tb ;Zu pbr/. its office at Gurudwara Sri Guru Singh Sabha, RDSO, Manak Nagar, Lucknow. The Chapter ispkpk ih L fJj eh j? < engaged in organizing seminars, Counseling ofnfXekoh L fJj r[opkDh dk gftZso r[Nek j?. students and their parents to get benefit ofpkpk ih L Gkosh ;zftXkB nB[;ko s[;hI ;k~ fjzd{ efjzd/ central & state minority welfare schmes. Chapter have also felicitated meritoriousj. (fJZE/ pkpk ih ;zftXkB dh Xkok 25 dk f}eo eo students for their outstanding performance.oj/ ;B) go s[;hI w?~ r[opkDh d/ r[Ne/ T[s/ jZE oZy For more details & list of publications.e/ ;"j u[eD bJh efj oj/ j. s[;hI w?~ rhsk dh ;"j I Z I Visit www.sikhstudies.orguZ[eD bJh feT[I BjhI efjzd/ < Please visit for Punjabi Suman onnfXekoh L T[j fJ; bJh fe s[;hI FkfJd M{m pb www.punjabisuman.com for with Sikh Religious QuestionnairefdT[. & Listen Live Gurbani Kirtanpkpk ih L fco s[;hI ;zftXkB dh Xkok pdb fdT[ ns/w?~ f;Zy wzB. w?I y[Fh Bkb r[opkDh d/ r[Ne/ T[s/ jZE ZjZy e/ ;"Ij u[Ze btKrk.;ko/ nfXekoh, pkpk ih ~ d fdB sZe w}p{o eod/ oj/fe s[;hI r[opkDh d/ r[Ne/ T[s/ jZE oZy e/ ;"j u[e go Z I Zpkpk ih fJ; rZb #s/ pfid oj/, @@iK s[;hI ;zftXkBftu sowhw eo iK r[opkDh dk r[Nek pdb e/ rhskfbnkT[. nk]oeko nfXekohnK B/ pkpk ih dh fdqVsk~ d/yd/ jJ/ fe;/ th gftZso feskp #s/ jZE oZy e/ ;"j Iu[ZeD dh Fos ~ g{oh soQK fsnkr jh fdZsk. sZE yi e/doI FhFrzi wkf;e sI (25)
 26. 26. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012 vkH dhg fJzdo f;zx eh Bks[j:kvk pZd/uk dh nkds fit/I fwZNh sKs ftfrnkBh fJ; ~ fJe ]so/ sI ykD r gdkoEk ykD uke iK jkbKfe pj[ BjhI yKdk <fwZNh, uke, ebh, ekr}, ;hfwzN nkfd pZfunK ftZu ekh ofjs o[Mkn wzBd/ jB go eJh tko fJj ikB dk y"gkJh iKdh j?. fJe nzdki/ nB[;ko 1 sI 6 ;kb d/ th g?dk eo ;edh j?. ;G sI tZX ]soBke j?, f;Ze/ dkbrGr 20-30 ch;dh pZu/ nfijhnK t;sK dk ;/tB }fjo ;oho ftu c?bDk, i f;Ze/ tkb/ ozrK sI g?dk j[dk zeod/ jB. 10 ;kb sI tZv/ pZfunK sZe fJj wksok 10 j?. tX/o/ ;Nkou ykD Bkb bj sZsK dh xkN ]soBkegqshFs ofj iKdh j?. vkeNoh y/so ftu fJ; nkds jZd sZe j ;edh j?. tkb s/ gZEo ykD Bkb nzsVhnK~ @gkfJek# (PICA) efjzd/ jB. fJj gqftosh roGtsh dh o[ektN j ;edh j?. fJjBK uh}K dh tosI Bkbn"osK ftu th gkJh iKdh j?. fJjBK ftuI f}nkdk uke g/N ns/ rb/ dh fJBc?eFB nkw o[MkB j?.ns/ po;ks sI pknd fGZih jJh fwZNh dh ][Fp dk ;jh fJbki s/ sohe/ ngDkT[D Bkb fJ;nkBzd b?Id/ jB. fpwkoh s/ ekp{ ehsk ik ;edk j?. ;G sI nfjw j? wksk ykD ghD dh fJj p/soshph, eJh ekoBK Bkb fgsk tbI ;jh d/yGkb s/ GktBkswe ;jkok. fJei[Vh jJh j?. fJe nfjw sZE j? g"FfNe sZsK dh ewh, nfXn?B sI gsk bZrdk j? fe fJj or tX/o/ eoe/ rohpT[dkjoB d/ s"o s/ X{V fwZNh s/ po bJh shpo sKr spe/ ftu gqubs j?.bj s/ f}ze dh ewh Bkb ;zpzfXs wzB/ rJ/ jB. go ;ekokswe o[uhnK, fttjkoe pdbkU ns/pZfunk ftu f}nkdk nfjw ekoB jB, wksk-fgsk dh fttjkoe ;[fjodsk fJbki bJh tX/o/ wdZdrko ;kfpsbkgotkjh s/ nDrfjbh. j[zd/ jB. pZ f unk dk fp;sok frZ b k eoBk d ;kb dh T[wo se nkw so s/ pZu/ fgFkp dh 4- ;"D ;w/I fgFkp eotk fbnk ikt/.jkis pko/ ;{fus eoB bZr g?d/ jB, go e[M jkbksK I 5- ykD bJh yk; eo oks d/ ;w/I f}nkdk sfbnk ns/ftu pZu/ fJj BjhI d; ;ed/ iK oks ~ ;Zs/ jJ/ fp;sok [ w;kb/dko y[oke Bk fdZsh ikt/.frZbk eo fdzd/ jB sK fJj wK-pkg bJh fuzsk dk ekoD 6- pZu/ ~ f;ykfJnk ikt/ fe fdB ;w/I fgFkp ~ tZXpD iKdk j? . xo id e J h wfjwkB nk ikD iK ;w/I bJh oe e/ oZy/.gfotko ~ xoI pkjo ofjDk g? ikt/ sK pZfunK dh fJ; 7- pZu/ dh jk}oh ftu joBK ;kjwD/ ed/ fJj Bk fejknkds eoe/ wK-pkg ~ wk:{;h j[zdh j?. ikt/ fe T[j oks ;w/I fgFkp eodk j?. go fJ; wk:{;h sI eJh r[DK tZX sBkn pZfunK 8- fJ; ekoB eoe/ pZu/ ~ ed/ wkfonk Bk ikt/ feT[fI ed/ wB s/ j[dk j? fi; Bkb e[M yk; fe;wK d/ fttjkoe z fJj fJe fe;w dh fpwkoh j? ns/ pZu/ dk fJ; ftupdbkn j iKd/ jB i ;koh T[wo bJh w[FfebK g?dk eJh e;{o BjhI.eod/ jB. nkw so #s/ ;Z[s/ jJ/ fp;sok frZbk eoB 9- fi; oks pZuk fp;sok frZbk Bk eo/, T[;~ eJhd/ ekoB wkBf;e j[d/ jB iK pZu/ B/ ni/ nkgD/ w;kD/ z fJBkw d/ e/ T[; dh jI;bk nc}kJh ehsh ikt/.s/ ezNob eoBk f;yDk j[dk j?, ;, fJ; Bk}[e ;w/I s/ z 10-i/ nkg ~ oks ~ gsk bZr ikt/ fe pZu/ B/ fp;sokj/m fby/ ;[MktK s/ nwb eoe/ n;hI pj[s ;kohnK frZbk eo fbnk j? sK pZu/ d/ eZgV/ ns/ fp;sokw[FebK sI pukn eo ;ed/ jK. pdb d/t ns/ ;t/o/ fJj jh ej fe T[;B/ fp;sok1- Fkw d/ ;w/I sI pknd pZu/ ~ pj[s/ ib gdkoE Bk frZbk BjhI ehsk. fdZs/ ikD. 11-7-8 ;kb dk pZuk i/ fp;sok frZbk eo/, T[; ~2- ukj, e"ch ns/ ;"cN vfoze nkfd pzd eo fdZs/ T[;d/ frZb/ jJ/ eZgV/ nkg XD bJh fejk ikt/. ikD. 12-pZu/ ~ jo fe;w dh fuzsk, fdwkrh Gko ns/ vo sI3- g/N d/ ehfVnK ~ ysw eoB bJh T[guko. w[es oZfynk ikt/. (26)

×