POSTAL REGD. NO. : SSP/LW/NP-353/2012-2014

RNI NO. : UPPUN/2008/25934

T[Zso gqd/F dh gzikph GkFk ns/ gzikph ;fGnkuko dh ...
Pentagon Technologies
Security with Technology

(An ISO 9001:2008 Certified Company)
ü CCTV SYSTEM
ü T.A. & ACCESS SYSTEM
...
gzikph ;[wB wkf;e

nr;s 2013

www.punjabisuman.com

R.N.I. NO. UPPUN/2008/25934

POSTAL REGISTRATION : SSP/LW/NP/353/2012-...
gzikph ;[wB wkf;e

www.punjabisuman.com

nr;s 2013

BkBeFkjh ;zws - 544

pkoj wkjk wKM
n;[fB gqw T[wkjVk feT[ fwbhn? jfo i...
gzikph ;[wB wkf;e

www.punjabisuman.com

nr;s 2013

d/F nkikd j'fJnk go f;Zy nkikd B j'fJnk
Bfoz d o f;z x w' I r k
BfFnk_...
gzikph ;[wB wkf;e

www.punjabisuman.com

nr;s 2013

ekco f;Zyk_ bJh j?.
w[Zbk T[wo gkfe;skBh gsoeko B{z efj fojk ;h, fi;B{...
nr;s 2013

www.punjabisuman.com

r[o{ BkBe d/t L nkgD/ pko/

e-mail

;fsr[ o { ~
;fsekos pkg{ BkBe ih,
tkfjr[o{ ih ek ykb;...
gzikph ;[wB wkf;e

www.punjabisuman.com

nr;s 2013

nDrfjbh dh th jd - fJe phph nkJh ;h nkgD/ p/ N / ~
b?e/. nkydh tho ih ...
gzikph ;[wB wkf;e

www.punjabisuman.com

gkme fbyd/ jB HHHHHHHHH

(fJj gkmeK d/ nkgD/ ftuko jB, ;z g kde dk ;jwfs j' D k i...
gzikph ;[wB wkf;e

www.punjabisuman.com

bkj[B/ gkDh ftu bzw/ g?Dk fJe yk; sohe/ Bkb jE g?o
wkoB/ io{oh jB. gkDh d/ ;[Gkn ...
gzikph ;[wB wkf;e

www.punjabisuman.com

;B, oks d' ti/, pkoF j' ojh ;h o;s/ nBikB ns/ T[pV
ykpV 45-50 fwBN ubfdnK nukBe n...
gzikph ;[wB wkf;e

www.punjabisuman.com

nr;s 2013

Fjhd uzdo F/yo nkikd dk iBw fdjkVk ;q h r[ o { jor' f tz d ;kfjp ih
dk...
gzikph ;[wB wkf;e

www.punjabisuman.com

nr;s 2013

;zrhs dhnK ebk;K dh nozGsk fwsh 4 nr;s 2013 s'I feFB f;zx pXtko ns/ ;0...
gzikph ;[wB wkf;e

www.punjabisuman.com

nr;s 2013

r[o{ BkBe d/t ih dh nop d/F dh :ksok dk fposKs-1
ftu fbyh noph feskp w...
www.punjabisuman.com
nr;s 2013
gzikph ;[wB wkf;e
p/Bsh eo fojk jK, nodk; eo fojk jK, nkg ih ezB Fpd L
bk e/ ;[D' ih s{ ;Zu...
gzikph ;[wB wkf;e

www.punjabisuman.com

nr;s 2013

Gkos dh n}kdh bJh f;ZyK dhnK e[opkBhnK
d/F dh n}kdh dk e/Jh th cozN n?...
gzikph ;[wB wkf;e

www.punjabisuman.com

brk e/ nzro/} ;oeko B{z fJe y[bkQ u?bi fdZsk. fJ;
Z
z
;kb jh e?B/vk ftu ªpZpo nek...
gzikph ;[wB wkf;e

www.punjabisuman.com

n}kdh dh gfjbh izr
10 wJh, 2007 B{z
gkobhw?_N ftu Gkos d/
gqXkB wzsoh ns/ j'o nj[...
gzikph ;[wB wkf;e

www.punjabisuman.com

fgnk. nbhtkb dh jko d/ ekoB f;Zy fdb SZv p?m/
;B. ;odko Fkw f;zx dh FkBdko fw;kb ...
gzikph ;[wB wkf;e

www.punjabisuman.com

pkoj wkj r[o{ r'fpzd f;zx ih
t? o kr s' I nB[ o kr L
r[o{ r'fpzd f;zx ih B/ pfuZs...
gzikph ;[wB wkf;e

www.punjabisuman.com

j? s/ d{i/ gk;/ id oks jB/o/ ftu fpibh uwedh j? sK
;{oi uVQ/ dk B}kok pDk d/dh j?...
gzikph ;[wB wkf;e

www.punjabisuman.com

nr;s 2013

r[o{ dh ftukoXkok ns/ ;zsk$pkfpnK dh ftukoXkok
ftu ptzik nzso ;wMD dk ...
gzikph ;[wB wkf;e

www.punjabisuman.com

;z s k$pkfpnK L bzro pkp/ dk j?.
r[od[tkok r[o{ dk j?.
r[ o { ih L
;z s k$pkfpnK ...
gzikph ;[wB wkf;e

www.punjabisuman.com

nr;s 2013

f;Z y Xow d/ fJfsjk; dh T[ ; koh ftu f;Z y fJ;sohnK dk :' r dkB-3
ubdk...
gzikph ;[wB wkf;e

www.punjabisuman.com

ofj e/ fiT{_d/ oj/. wK d/ o{g ftu wksk BkBeh ih (;qh
r[o{ jfor'fpzd ;kfjp ih dh X...
gzikph ;[wB wkf;e

www.punjabisuman.com

gsBh, wjkB wksk s/ wjkB dkdh wksk r[ioh ih B{z i'
f;Zy fJfsjk; dh T[j nB{gw s/ f;...
gzikph ;[wB wkf;e

www.punjabisuman.com

dk ;wki ftu ;EkB pj[s ;fseko:'r j?. ftdtkBK
d[nkok f;Zy fJ;sohnK dh d/D ;zpXh gqr...
gzikph ;[wB wkf;e

www.punjabisuman.com

r[ o pkDh ;z e / s e" F -8
nm;fm shoE L- fjzd{ wB"s nB[;ko nm;fm
shoEK dk fJFBkB ...
gzikph ;[wB wkf;e

nr;s 2013

www.punjabisuman.com

f;Zy Xkowe gqFB'Isoh

- o/ D { e k ;opihs f;z x

gqFB L @nG/ # s/ @nG?...
gzikph ;[wB wkf;e

nr;s 2013

www.punjabisuman.com

jZ ; d/ jZ ; d/ w' N kgk d{ o eo'

w'Nkgk-1

:'rh phHn?bH p?d

w' N kg...
nr;s 2013
- Harkrishan Singh Puneet, U.K.

www.punjabisuman.com

-13

gzikph ;[wB wkf;e

(29)
gzikph ;[wB wkf;e

www.punjabisuman.com

nr;s 2013

wK p'bh gzikph d/ ftZ;od/ nZyo-7
dadM+
jhfr fjokt
iFk&izn'kZd
n;k] d`i...
gzikph ;[wB wkf;e

nr;s 2013

www.punjabisuman.com

!

;[wB tor gj/bh - 14

21 nr;s se fwbD tkb/ ;jh itkp s/ 500 o{ 0 d/ f...
gzikph ;[wB wkf;e

nr;s 2013

www.punjabisuman.com

nghb

;z g kdeh Nhw d[ n kok g/ F ehsh ik ojh @@gz i kph ;[ w B## tZ b...
it
Vis

:

it
Vis

b
n ja

is u

b
nja

isu

.pu
ww
:w

n ja

m
u
.co
m
.pu
om
an
w.p
o
w
it
n.c
um
m
n.c
ww
ww
Vis
bis
ma...
Combine august 2013 for web
Combine august 2013 for web
Combine august 2013 for web
Combine august 2013 for web
Combine august 2013 for web
Combine august 2013 for web
Combine august 2013 for web
Combine august 2013 for web
Combine august 2013 for web
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Combine august 2013 for web

1,041 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,041
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Combine august 2013 for web

 1. 1. POSTAL REGD. NO. : SSP/LW/NP-353/2012-2014 RNI NO. : UPPUN/2008/25934 T[Zso gqd/F dh gzikph GkFk ns/ gzikph ;fGnkuko dh nbzpodko fJeZbh wkf;e gfsqek pMjwbI sumn PUNJABI SUMAN AUGUST 2013 Vol - 6 ISSUE-4 nr;s 2013 ;kb-6 nze-4 y{B n;K fdZsk w"iK s[;K bZ[NhnK 15/8 i`"Bh; fgUnh ifjf'k"V fu%'kqYd izkIr dj i<+s vkSj i<+k;sa
 2. 2. Pentagon Technologies Security with Technology (An ISO 9001:2008 Certified Company) ü CCTV SYSTEM ü T.A. & ACCESS SYSTEM Amit Arora Director ü FIRE ALARM SYSTEM ü INTRUDER ALARM SYSTEM ü VIDEO DOOR PHONE ü FIRE EXTINGUISHER ü PUBLIC ADDRESS SYSTEM ü VEHICLE TRACKING SYSTEM ü METAL DETECTORS 27/1-A, LGF Riz Building, Gokhale Marg, Near IFFCO, Lucnkow - 226001 M : +91 9415005675, 7379611111, 9794590111 Ph. : +91 522 - 4106111, E-mail : pentagontechindia@gmail.com Toll Free Number : 1800 102 3002 www.pentagontechindia.com gekjs izsj.kkJksr Lo- l- j?kqchj flag iksiyh th] vki 15 vxLr Lora=rk fnol ij cgqr ;kn vk;saxs eueksgu flag iksiyh (iq=) ,oa leLr ifjokj ve`r lka>h xq:ok.kh POPLI LIVE 1313 ON YOUTUBE Basant LIGHT & TENT HOUSE Tent & Pandal, Flower, Stage, Gate, Mandap, Light Decoration LCD Projector with Lap Top, Furniture Suppliers & Govt. Contractor Contact : 9839123535, 9335907525 Basant SOUND SERVICE Contact : 9839012154, 9335810334 Sarukhiya & Sons Lucknow.
 3. 3. gzikph ;[wB wkf;e nr;s 2013 www.punjabisuman.com R.N.I. NO. UPPUN/2008/25934 POSTAL REGISTRATION : SSP/LW/NP/353/2012-2014 gzikph ;[wB gz i kph wkf;e ;kb 6 nz e 4 nr;s 2013 BkBeFkjh ;ktD$Gkd' I ;z g kde ;0 Bfozdo f;zx w'rk I ;j-;z g kde ;0 fsqb'uB f;zx @uB# ;0 nihs f;zx ;zgkdeh ;bkjeko ;0 fpqfizdo gkb f;zx ;0 joGiB f;zx ;0 feogkb f;zx n?pN r[owfs ;bkjeko frnkBh byftzdo f;zx frnkBh irihs f;zx @ikue# frnkBh ;stzs f;zx ;zgkdeh dcso 215$295 @e# ;[GkF wkor d[rktK byBT{ - 226004 w'0 L 9889065886 Email : office@punjabisuman.com http://www.punjabisuman.com gzikph ;[wB gqthB e/;otkBh fgqzNo, gpfbFo s/ ;tstkfXekoh B/ nkc;/N fJzvhnk, 182$4, bZb{wb o'v, wFerzi, byBT{ s'I Sgtk e/ dcso gzikph ;[wB 215$295 @e# ;[GkF wkor d[rktK byBT{ s'I gqekfFs ehsk. ;z g kde Bfozdo f;zx w'Irk b/yeK d/ ftukoK Bkb ;zgkde dk ;fjws j'Dk }o{oh BjhI j?. iatkch lqeu LoRokf/kdkjh] izdk'kd] eqnd izohu dsljokuh }kjk vkQlsV z bf.M;k] 182@4] yYywey jksM] e'kdxat y[kuÅ ls eqfnzr ,oa 215@295 d] lqHkk"k ekxZ] nqxkok¡] y[kuÅ ls izdkf'kr fd;kA lEiknd % ujsUnz flag eksxk a sseok ;z g kdeh fwzBh ejkDh - f;Zyh nBw'b ;[wB e-mail ;fsr[ o { ~ r[o{ BkBe d/t L nkgD/ pko/ FjhdK dh e"w eo' gVQkJh gkme fbyd/ jB ypoBkwK ns/ ;orowhnK r[o{ BkBe d/t ih dh nop d/F dh :ksok HHH eh fJzNoB?N :[Zr gzikph bJh ;jkJh j't/rk < Gkos dh n}kdh bJh f;ZyK dhnK e[opkBhnK n}kdh gh gfjbh izr pkoj wkj r[o{ r'fpzd f;zx ih r[o{ dh ftukoXkok ns/ ;zsk$pkfpnK dh HHHHHH f;Zy Xow d/ fJfsjk; dh T[;koh ftu HHHHHH3 r[ o pkDh ;z e / s e" F - 8 nkU nk}kdh fdt; wBkJhJ/ f;Zy Xkowe gqFB'soh w'Nkgk-1 nkU gzikph f;yhJ/ - 13 wK p'bh gzikph d/ ftZ;od/ nZyo-7 ;[ w B tor gj/ b h - 14 3 4 4 5 5 6 6 7 10 12 13 14 16 18 20 22 26 26 27 28 29 30 31 gzikph gV', gzikph fby', gzikph p'b' gfsqek 15 sohe se B fwbD s/ c'B okjh nkgDk ;jh vke gsk fgB e'v ;w/s gfsqek dcso fty/ c'B L 09889065886 s/ ;{fus eo' skeh ;jh gs/ s/ gfsq e k d' p kok G/ i h ik ;e/ , ns/ gsk u/ e ehsk ik ;e/ . ;0 nihs f;zx r[0 nkbwpkr c'B L 9651592214, frnkBh joftzdo f;zx, j?v rqzEh r[0 ;do c'B 9984734498 ns/ ;0 jogqhs f;zx, r[0 nkfFnkBk w' 0 9918114445 ~ th fFekfJs ehsh ik ;edh j? . (1)
 4. 4. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com nr;s 2013 BkBeFkjh ;zws - 544 pkoj wkjk wKM n;[fB gqw T[wkjVk feT[ fwbhn? jfo ikfJ. wfB / sfB fgnk; do;B xDh e'Jh nkfD fwbkt? wkfJ. ;zs ;jkJh gqw e/ jT[ fsB e? bkrk gkfJ. ftD[ gqG feT[ ;[y[ / gkJhn? d{ih Bkjh ikfJ. fizBh ukfynk gq/w o;[ ;/ fsqgfs oj/ nkxkfJ. nkg[ fsnkfr fpBsh eofj b/j[ gqG{ bfV bkfJ. i' jfo ezfs fwbkJhnk f; ftS[fV esfj B ikfJ. gqG ftD[ d{ik e' Bjh BkBe jfo ;oDkfJ. n;{ ;[yh t;zdhnk fiBk wfJnk jfo okfJ.8. Gkt L- gowkswk dh :kd s'I fpBK ;[y BjhI fwb ;edk, ;[y jk;b eoB bJh j'o, e'Jh EK jh BjhI. go fJj dkfs fwbdh j? r[o{ dh FoB fgnK, ;kX ;zrs ftu'. I r[o{ dh FoB s/ ;kX ;zrs dk w/b gowkswk dh nkgDh fwjo Bkb jh B;hp j[dk j?. ;dk T[; d/ do s/ nodk; z eod/ ofjDk ukjhdk j?-j/ gowkswk. ;k~ nkgD/ bV bkJh oZy. (2) r[ o g[ o p gfjbk gqekF ;qh r[o{ rqzE ;kfjp ih 1 ;szpo r[orZdh ;qh r[o{ okwdk; ih 16 ;szpo i'sh-i'fs ;qh r[o{ nwodk; ih 16 ;szpo r[orZdh ;qh r[o{ noiB d/t ih 16 ;szpo i'sh-i'fs ;qh r[o{ okwdk; ih 16 ;szpo r[orZdh ;qh r[o{ nzrd d/t ih 18 ;szpo i'sh-i'fs ;qh r[o{ BkBe d/t ih 22 ;szpo fJfsjk;e fdjkV/ i'V w/bk r[L ezX ;kfjp (pNkbk) 12 ;szpo po;h pkpk p[ZYk ih (owdk;) 23 ;szpo ;oekoh S[ Z N hnK s/ j' o fdjkV/ iBw pkpk ;qh uzd ih 14 ;szpo iBw ;H Grs f;zx 28 ;szpo p?_e jkbhv/ 30 ;szpo
 5. 5. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com nr;s 2013 d/F nkikd j'fJnk go f;Zy nkikd B j'fJnk Bfoz d o f;z x w' I r k BfFnk_ ns/ pkfpnk_ dh r[bkwh dh rq;h j'Jh f;Zyh ni th dw s'V ojh j?. d' niro fJe BfFnk_ dk ns/ d{ik pkfpnk_ dk, fJe f;o gk;'_ ns/ d{ik g?ok_ gk;'_ Xo{j e/ fBrbd/ ik oj/ jB. p; ewo s'_ d'ckV j'D dh d/o j? ns/ f;Zyh fJfsjk; dh t;s{ pB ikJ/rh. j?okB j'D dh b'V Bjh_ j?, pkpk tkd ns/ ;zs v/oktkd dk niro ;iD mr tkb/ fgnko ns/ ;/tkGkt tos e/ f;Zy d/ edw nkgD/ tZb fyZu fojk j?. b'e b[GktB ny'sh GbkJh ;z;Ektk_ ns/ ;oktk_ i' GbkJh s'_ finkdk tgko eodhnk_ jB, ckJht ;Nko fojkfJF d/ e/ f;Zyk_ B{z Gowke/ M{m/ fJfsjk; ns/ tkosktk_ ;[Dk e/ d/jXkohnk_ dh g{ik eotkJh ik ojh j?. w[;bwkB jo rb ftu efjzdk j? ªªfJzFk nZbkjªª noEks fit/_ nZbkj dh woih go fJBk_ pkfpnk_ d/ u/b/ i' ;o{g s'_ f;Zy jD fit/_ pkpk ih dh woih ik_ pkpk ih ukj[Dr/ s/ eZw j' ikt/rk efj e/ d/jXkohnk_ B{z wkB d/_d/ jB. pkpk BkBe ih B/ edh nkgDh woih dk jtkbk Bjh_ fdZsk, T[j ;dk jh y;w[ dh pkDh efjzd/ gqukod/ oj/ ns/ nekb g[oy d/ GkD/ B{z edh nkgDk Bjh_ fejk. go fJj feogkD Xkoh pkjwD pkp/ BkBe dk f;Zy j'D dk j'ek _ d/d/ jB go r[o{ rqE ;kfjp ih dh pkDh dh Ek_t/ nkgDh pkDh ik_ nkgD/ g{opb/ rZdhXkoh ;zs pkp/ dh pkDh ik_ ejkBhnk_ _ z dk gquko eoh ik_d/ jB. pkpk BkBe ih fBokeko gqwkswk d/ g{iD bJh efjzd/ ;h go fJj pkpk BkBe ih d/ toi/ j'J/ d/jXkoh ;o{gk_ B{z feqFB ih GrtkB, okw uzdo ih GrtkB, ftFB{ ih GrtkB nkd efje/ wkB d/_d/ jB. nkgDh uoD gkj{b d/Bk, Bkw d/Bk todkB d/D/ wVhnk_ dh g{ik eokT[Dh nkw j?. ;zsk pkfpnk_ dh r[o{ s'_ tX/oh T[gwk eoe/ g{iD bJh gq/od/ jB. fJjBk_ dk n?izvk f;Zy B{z w[V pkjwDtkd ftu ;w/N e/ f;Zyh B{z nb'g eoBk j?. r[o{ B{z Bkohnb, i'sk_, nkoshnk_, NZbhnk_, wkbk, nkd eowek_vh uhik_ g;zd Bjh_ ;h. r[o{ wVhnk_, d/jfonk_ w{oshnk_ s;thok_ dh g{ik Bjh_ ukj{dk ;h. ;zyg fJj j? fe f;Zyh dh j'd bJh f;Zy B{z fJjBk_ dk y/jVk SvDk j'fJrk z / _ Bjh_ s/ n'j nkgDh je jbkb dh ewkJh fJjBk_ B{z d/ d/e,/ fJjBk_ B{z nEkj ;zgsh dk wkbe ns/ nopk_ gfs s/ pBk Z jh fojk j?, nkgDk nkg th fJjBk_ d/ b/y/ bke/ pkp/ BkBe dh gktB f;Zyh th r[nk bt/rk. j[D d{i/ niro dh rZb eohJ/. d{ik niro BfFnk dk j? i' f;Zy B{z f;o s'_ Xo{j e/ fBrb fojk j?. BfFnk_ dh nkwd gzikp ftZu fet/_ j'Jh fJ; s'_ ikD{ j'D bJh, fJfsjk; ftu E'Vk fgZS/ ikBk gt/rk o{;h c'ik_ d/ ncrkfB;skB s'_ fBebd/ ;ko skbhpkBk_ dk epik j' frnk. bkfdB B/ nkgDh Xh w[Zbk T[wo B{z ftnkj e/ T[; B{z nkgDk Ffrod pBk fbnk ns/ d't/ g{o/ ftFt s/ fJ;bkwh oki d/ ;[cB/ t/yD br gJ/. id'_ skbhpkB dk i'o fFyo s/ ;h T[; t/b/ gkfe;skBh nzro/ih nypko ªvkBª dk uhc fog'Nqo nkfjwd nZpk; nkcrkfB;skB d/ jkbks B{z y[d d/ y e/ fog'oN s?nko eoD bJh T[E/ frnk s/ ekp[b th frnk. T[;B{z pVh j?okBh ns/ go/FkBh j'Jh id T[;B/ t/fynk fe fiZE/ gfjbk_ ;/p nkd cbk_ d/ pkr j[d/ ;B T[E/ g';s/ d/ v'fvnk_ dh c;b bjbjk ojh j?. w[bk T[wo Bkb rZbpks z Z eofdnk_ T[; B/ pVh j?okBh Bkb n?v/ tZv/ t/o pdb dk ekoD g[fSnk. nkbk fe;w d/ cbk_ dh Ek_ fJj nchw pDkT[D tkbh y[bh c;b, fJ;bkw d/ n;{bk_ d/ fybkc. w[bk T[wo B/ pVh ;zihdrh Bkb itkp fdZsk fe fjzd;skB dk fJ;bkwh eoD bJh f;Zy e'w B{z Bekok s/ ioiok Z [ eoe/ fJ; d[Bhnk_ s'_ B/;sBkp{d eoBk pj[s io{oh j?. w[Zbk T[wo pVh ;zihdrh Bkb p'fbnk, s[;h fiBk_ B{z s'gk_ N/_ek s/ jtkJh ijkik_ Bkb Bjh_ wko ;e/, fJj jfEnko T[jBk_ d/ bJh fsnko eo oj/ jk_. w[rb pkdFkj n"ozri/p, co[yf;no, ieohnkykB, bygfs okJ/, BkdoFkj, npdkbh fiBQk_ B{z ysw B eo ;e/, fJj c;b T[jBk_ (3)
 6. 6. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com nr;s 2013 ekco f;Zyk_ bJh j?. w[Zbk T[wo gkfe;skBh gsoeko B{z efj fojk ;h, fi;B{z s[;h g';s dh c;b efjzd/ j', fJj Tj jfEnko j?, fi; Bkb n;h f;Zy rGo{nk_ B{z B;/Vh pBk e/ ;kj;jhD eok_r. fJjBk_ v'fvnk_ s'_ j/o'JhB, ;w?e s?nko eoe/ gzikp / xzbk_r. f;Zyk_ B{z T[; d/ pkBh jios pkpk BkBe B/ Fokp, Gzr, nchw, rk_ik, ;[bck szpke{ s'_ tofink go nZi T[j / ;p e[S yk oj/ jB. g';s s'_ pDB tkb/ BF/ fJjBk_ B{z d{}h sh}h ghVh se n'bkd g?dk eoD bkfJe th Bjh_ SzvDr/. fJj fpbe[b fBeZw/ ns/ ioio/ j' ikBr/ ns/ nk;kBh Bkb gzikp ftZu' Nfjbd/ j'J/ fjzd[;skB ftZu tV iktk_r/. whnk nZpk; w/ok ftFtk; j? fe f;Zy ;w/N/ rJ/ sk_ c/o n?E/ cbk_ dh Gowko j't/rh. s[;h fJfsfwBkB oZy', 35-40 ;kbk_ ftu n;h nkgDk Nhuk g{ok eo btk_r/. fJ; dh s;eoh eo', g?;k ewkT[ go nkgD/ w[;bwkB Goktk_ B{z fJ; s'_ pukJh oyBk. fJ;bkw dh fJj tZvh ;/tk j't/rh, fJBFk nbkj. nZi uko uc/foT[ pkjwDtkdhnk_ B/ v/fonk, pkfpnk_ dk ;jkok b?e/ ns/ fJ;bkwtkdhnk_ B/ BfFnk_ d/ tgko d/ ;jko/ fi; ftu ny'sh f;y ns/ oki B/sk th Fkwb j' rJ/ jB f;Zy e'w B{z ysw eoD dk T[gokbk ehsk j'fJnk j?. f;Zy e'w B{z nkgD/ ;woZE r[o{ dk T[N nk;ok b? e/ nkgDh j'_d dh okyh nkgD/ d[FwDk_ s'_ eoBh ukjhdh j?. gzikp ns/ f;Zyk_ gqsh nkikd Gkos dh ;oeko dk toskok th G/dGkt tkbk ns/ pdBhnsh dk jh fojk j?. ;oeko i/ x[; g?mhnk_ ns/ jfEnkok_ dh nkwd d/ Bkb-Bkb Bf;nk_ dh nkwd s/ th ;ysh Bkb o'e brkJ/ sZd jh gkfe;skB pkovo s'_ BfFnk dh s;eoh pzd j'trh. fJ; d/ Bkb-Bkb jh ;oeko tZb_' pkfpnk_ d/ v/o/ ns/ ;z;Ektk_ / d/ fj;kp feskp ns/ nEkj ;zgZfs dh ik_u io{oh j?. t'Nk_ ykso fJjBk_ d/ ekb/ ekoBkfwnk_ s/ godk gkJh oyBk_ th mhe Bjh_ j?. fwz B h ejkDh f;Z y h ;0 joGiB f;z x w'0 - 09305853141 eJh tko gqoDk ;o's eEktK, ejkBhnK ik b?euo nkfd wB s/ T[j gqGkt BjhI SvdhnK, i' jZvphsh xNBk / ngDk ozr ftyk iKdh j?. T[j ;koh oks ;'I Bk ;fenk s/ p/u?Bh ftu gk;/ gbNfdnK jh oks phs rJh, go BhId okDh T[; s'I d{o jh ojh. fdB ;w/I tkgoh wkw{bh ijh xNBk B/ T[; ~ p/u?B eo fdsk ;h. id'I ;N/i s/ uVQB s'I T[; ~ o'efdnK fJe pzd/ B/ T[; e'b yV/ bVe/ ~ ;odko ih efj e/ ;fseko fdsk ns/ T[; ~ bkbk efj e/ d[oeko fdsk. ;koh oks T[j fJ; FF'gzi ftu fgnk fojk ns/ ;'udk fojk fe @dkd/ gVdkd/ s'I ;kv/ gqtko ~ iE/dkoK dk gqtko eo e/ ikfDnk ns/ ;fsekfonk iKdk ;h ns/ w/o/ fgsk ih ~ frnkBh ih efj e/ ;fseko fdsk iKdk j? ns/ ni w?I bkbk pD frnk. gSwh gqGkt j/m nke/ w? ngDh ;{os feT[ ftrkV p?mk < j[D T[; B/ tkfjr[o{ s'I w[nkch wzrfdnk ;kps ;{os j'D dk c?;bk eo fbnk ns/ e[M fdBK pknd jh b'eK B/ T[; ~ ;odko ih efje/ ;zp'XB eoBk F[o{ eo fdsk. nBw'b ;[wB 12345- i/jV/ pZu/ ngB/ wksk fgsk dh ;/tk BjhI eod/ nr'I T[BQK dh n"bkd ed/ T[BQK dh ;/tk BjhI eodh. uzr/ frq;sh dh ;G s'I tvh f;cs fJj j? fe T[j xo nkfJ nfGjkrs ~ ed/ th G[Zyk BjhI s'odk. T[j nkdwh jo fJe d[y ~ nk;kBh Bkb ;fj iKdk j? i' ngB/ Bkb'I tX/o/ d[yh tb fXnkB d/t/. w{zj d/ fwZm/ ns/ fdb d/ y'N/ fwsq Bkb'I w{zj dk e"Vk s/ fdb dk ;k d[FwB j}ko doi/ uzrk j?. wB[Zy dk fwsq T[j j? i' T[; d/ n"r[D dZ;/, s/ d[FwB T[j i' n"r[Dk s/ godk gkt/ s/ r[D dZ;/. frnkBh T{Xw f;zx ih (4)
 7. 7. nr;s 2013 www.punjabisuman.com r[o{ BkBe d/t L nkgD/ pko/ e-mail ;fsr[ o { ~ ;fsekos pkg{ BkBe ih, tkfjr[o{ ih ek ykb;k tkfjr[o{ ih eh csfj fgSbh fdBh fJ;/ w?r}hB okjh nkg ih d/ g{oB ;wogs g[Zso ;odko Bfozdo f;zx w'Irk ih dk b/y ndG[s ns/ ;Zu/ f;Zy ;zs ;?:d fgqEgkb f;zx ih pko/ gfVnk fiBK dk iBw T[x/ Xkofwe w[;bwkB d/ xo j'fJnk fgsk B/ fJ;bkwh f;fynk gVB bJh wZek wdhBk G/fink T[E/ gKv{fbfgnK ftu (f;:kjs'I pkpk BkBe ceho) nkg ih pko/ gfVnk p; n?;h fuDr brh fe nkg ih d/ j' rJ/. gfotko ;fjs nzfwqs Sfenk eJh r[od[nkfonK dh ;/tk ehsh gzE bJh eJh ekoi ehs/ ns/ b/yB ekoi th ehsk. f;oc nkg ih pko/ fJe g[;se. p; ! ns/ n;h ngD/ nkg ~ f;Zy ejkT[D tkb/. iBw/I f;Zy gb/ f;ZyK okjh go e/tb sK e/tb o;wh f;Zy fesBhnK feskpk gV bJhnK eEktK ;[D bJhnK iBwfdB wBk bJ/ go T[E/ d/ T[E/ ;kok fdyktk nkg ih Bkb jh ;kohnk f;nkDgK us[okJhnK nkg ih Bkb jh t?;/ sK pVh bzph fb;N j?. id eh nkg ih B/ nozGe T[gd/FK ftu jh efj fdsk ;h ;j; f;nkDkgK bZy j'fJ sK fJe Bk ub? Bkb go n;h pj[s f;nkD/ j' rJ/ jK. j[D t/y bt'I ni eb fotki j' frnk eko fgS? fbyDk J/j Gh dks s/oh dksko. fJj fbye/ n;h nkgDk fBwkDk gB doFKd/ jK id fe gsk j? fe fJj gzesh d/ noE fJ; s'I gfjbh gzesh Bkb ;zpXs jB e/fsnK d{y G[y ;d wko oNB eo/, i/ d{y G[y, dh wko gt/I sK FkfJd fJj T[; dh dks BjhI br/rh. ub' i/ dks th wzB bJhJ/ sK eh jo tko nzdo pfjfdnK pkjo nkT[fdnK F[eo fBebdk j? FkfJd BjhI. r[od[nko/ d/ fJFfsjko nkfd SgD/ j'D T[; dk youk d/ e/ j/mK fbyk fdsk ;/tk eokJhHHHHHH fesBk ;'jDk tgko j?. E'V/ g?;/ ftu tX b'rK se gquko fco HHHHHHHHHH tfvnkJh tyoh. fgSbh fdBh fdZbh ikD dk w'ek fwfbnk r[od[nkok ;hFrzi doFB eoe/ fJzvhnkr/IN xz[wfdnK fJe gfotko fwb frnk E'Vh d/o fwb p'bD s'I pkd fejk ub'I ubhJ/. gfotko nkyD bZrk s[;h ub'I n;h ubhnK ofynk t/ 11H30 ti/ ;h; rzi ni d/ fdB dk wZEk N/e e/ fJzfvnk r/N nk ikd/I jK 12H30 ti/ d{i/ fdB dk wZEk N/e e/ xo ub/ iKd/ jK. w?I ;'funk tkj HHHHHHHHHHH ubhnK T[j th o;wh. (5) 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 gzikph ;[wB wkf;e r[ o { BkBe ih dk gho nbh :ko ~ ;gFNheoD Guru Nanak Dev Explains to Ali Yar nbh :ko L n? d/ot/F ! n} e[ikJh t[ Bkw fuj dkoh < r[ o { BkBe L wB n} f]skJ/ gzikpw t Bkww BkBe fBozekoh n;s, nbh :ko L wkfJB/ fBozekoh B fjwhdw r[ o { BkBe L fBozeko Bkw/ ][dk n;s, fBozekoh wB;{p fpdK, :kBh pzdk fJ y[dkfJw nbh :ko L ofjB[wkJ/ s'I eh;s < r[ o { BkBe L ][dkfJ wB nbh :ko L y[dk ok pufj :kcsh < r[ o [ BkBe L psofe y[dhJ/ ][d t psofe wkf;tkJ/ nZbk r'FN L iBw;kyh,GkJh pkbk, 476 Ali Yar : O Darvesh ! where have you come from and what is your name ? Guru Nanak : I have come from Panjab, the land of five rivers and my name is Nanak Nirankari. Ali Yar : I do not understand the meaning of the word Nirankari. Guru Nank : Nirankar is the name of God. Nirankari means one who belongs to Him. Being one of God's men and associated with Him as such, I am, therefore, being called so. Ali Yar : Who is your guide and teacher ? Guru Nanak : God, Our Creator. Ali Yar : How have you attained to God ? Guru Nanak : By Subduing my ego and by dwelling on nothing else but God, Gosht; Janamsakhi, Bhai Bala 476
 8. 8. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com nr;s 2013 nDrfjbh dh th jd - fJe phph nkJh ;h nkgD/ p/ N / ~ b?e/. nkydh tho ih fJ; ~ ;wMkT[ fJj dkVh eNdk j? e/;k dh p/ndph eodk j? pVk ;wMkfJnk BjhI wzBdk gsk BjhI feE'I f;y e/ nk vk0 d/ftzdo phphg[ohnk frnk t/ ;kv/ xo sK e'Jh e/;K dh p/ndph BjhI eodk id'I w?I finkdk id th y/vD dk wB j'fJnk, r[;/ j[zdh jK sK efjzdk j? fe s[;h th sk GotZN/ Eye Brow pBkT[d/I j' wK B/ izw e/ vKN brkJh. j[D fJ; ~ s[;h jh ;wMkT[ fe Eye Brow Set eoB/ e/FK dh p/ndph E'Vh eo' gVQkJh, eo' gVQkJh. j[dh j? w?I ;'uh g? frnk fe fJBQK ~ eh nkyK p[MhnK rZbk B/ pkg{ ih nkg z pZfunK ~ d' ;kb s'I gfjbK, ih jh feogk eo' ;'Mh py;' f;Zyh ftu ftykt/ d/ o;wK dh e'Jh EK BjhI. ftu ;e{b d/ gk fdzd/ B/, T[j sK fdbk dhnK ikDdk j? ;kvh jo ezw eoD dh Bhns ~ wzwh-gkgk efjD s'I gfjbK, ikDdk j?. J/, ph, ;hH p[btk fdzd/ B/. csfj gqtkB eoBh ih. fBZe/-fBZe/ pZfunK dh j[D, nkg ih dk w/ok e-mail gsk Lt/y' e?;h Fkws nkJh. pqfizdo gkb f;zx @feow# briji.kiram@gmail.com eo' gVQkJh HHHHH wK-pkg s'I vod/ pZu/, j[D Bk w?dkB #u y/vD nkT[Id/, ;0 dkB f;zx e'wb, b[fXnkDk y/v T[j feqeN dh th t/y', fe;/ e"w dh Fesh i/ t/yDh J/, ed/ frD' Bk T[jd/ w[ohd fezB/ < ezfgT{No #s/ B/ y/vh iKd/. pzd/ frD' Bk, ;r'I fJj eo' frDsh, U; e"w ftu j'J/ Fjhd fezB/ < S'NhnK-S'NhnK nZyK T[s/, frD e/ t/y' ;z;ko dhnK e[Zb e"wK, t/y' e"D BhthI, t/y' e"D T[Zuh < w'Nh-w'Nh n?Be bkJh. fi; e" w d/ j' D Fjhd pj[ s / , U; e" w dh ofjz d h J/ X" D T[ Z u h < eo' gVQkJh HHHHHHHHHH id'I th g/go B/V/ nkT[Id/, ;/tk, f;woB, ;ukJh s/ f;de ;ziw, fi; e"w d/ wfjb dhnK EzwhQ nK B/. ;kohnK y/vK pzd eo fdzd/ B/, U; e" w dk j[ z d k J/ f;o T[ Z u k, U; e" w dhnK pkjtK bz w hnK B/ . eZm/ eo e/ ;ZG fyv"D/, ftu ;zd{eK Xo fdzd/ B/. Grsh, Fesh, e[opkBh s/ nDy, i}pk, fi; e"w d/ gk; fJj ok; j't. / ubdk BjhT[I e'Jh pjkBk, T[j e"w BjhI ed/ |[bkw j[zdh, fijdk nkgD/ T[Zs/ ftFtk; j't/. Bk jh ubdh e'Jh ;kJh. fi; e"w dk f}zdk fJfsjk; j't/, T[j e"w BjhI fe;/ s'I vo ;edh. eo' gVQkJh HHHHHHHHHH fi; e" w ~ woB dk ukn j' t / , T[ j e" w BjhI ed/ th wo ;edh. BzpoK dh j[D pZfunK d/ bJh, fi; e"w B/ d/; s/ Xow ]kso, nkgD/ ;o s/ ;wfMnk ;h; jh BjhI. u'Nh s'I tZX b'V j' rJh, U; e"w dh BjhI fw;kb fwbdh, T[jdh iZr T[Zs/ e'Jh oh; jh BjhI. S'N/ S'N/ pZfunK bJh th, t/y' f}zdrh d"V j' rJh. f;Z y e" w ;z g { o B j? jo gZ y ' I , fiT{ I d h ikrdh T[ Z u / fBFkB eo e/ . feZebh ghIxK, y/v swkF/, nDy Bkb ihT{Dk, |?os Bkb woBk, f;zxK f;Zfynk J/ nzfwqsgkB eo e/. feE/ N[o rJ/ ;wM Bk nkJh < fi; e" w ftu j' D wBZ [ y ;Z u / , FkBdko j? T[ j dk fJfsjk; j[ z d k. eo' gVQkJh HHHHHHHHH U; e" w dk j[ z d k GftZ y T[ Z i b, @e' w b# oZ p dk UE/ fBtk; j[ z d k. eo' gVQ k Jh FjhdK dh e" w (6)
 9. 9. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com gkme fbyd/ jB HHHHHHHHH (fJj gkmeK d/ nkgD/ ftuko jB, ;z g kde dk ;jwfs j' D k io{ o h BjhI ) f;y ;wki ftu th p[s gq;sh dh F[o{nks op dh gokgsh bJh jo w}jp ftu tZ y -tZ y gfonk; jB fjzd{ tho G?Dk tZy-tZy wB'oEK bJh 33 eo'V d/tfsnK dh g{ik Bkb tos B/w ftu jh nkgDk Gbk b'ud/ jB. jios w[jwd ;kfjp s'I gfjbK p[s go;sh dh fJBfsjk ;h. fJe xo ftu nro 10 w?Ipo ;B sK 15 w{oshnk fwbdhnK ;B. jios w[jwd ;kfjp B/ fJ; dh Gog{o f]bks ehsh ns/ b'eK ~ p[s g{ik s'I jNk e/ fJe y[dk tzd skbk d/ bV bkfJnk ns/ fJ;bkw dh ;EkgBk ehsh j[D n;bh w'wB e/tb nZbk skbk ~ jh wBd/ jB go ghoK cehoK d/ wikoK s/ ni/ th wE/ N/ed/ jB. w[;bwkBk ftu'I fJe FhnK w[;bwkB jB i' j}os w[jwd ;kfjp s' fJbktk T[BK d/ itkJh jios nbh ns/ T[jBk d/ d' pfunK j;D ns/ j[;?B ~ th wBd/ jB fiBk dk ;[BhnK Bkb fJN tN/ dk t?o ir ikfjo j?. j[D n;h n;bh w;b/ s/ nKT[d/ jK, ;kv/ wkvoB ns/ BthB f;y Xow ftu d; r[o{ ;kfjpkB B/ fJe nekb g[oy ~ fgnkT[D dk j[ew ikoh ehsk. XB XB ;qh r[ o { r' f pz d f;z x ih B/ nkgD/ nz s ;w/ I ~ Bidhe ikDfdnK j'fJnk ;yFh r[o{ dk nzs ehsk ns/ dyD Bkd/V fty/ r[o rZdh ;qh r[o{ rqzE ;kfjp ~ pyFh. ns/ j[ew bkr{ ehsk fe g{ik nekb eh nkswk rqE ftu ns/ z ;oho gzE ftu fJ; s' fJj ;g;N j'fJnk eh ;qh r[o{ rqE z ;kfjp ;k~ nkswe ;/ X d/ D r/ ns/ n;h T[ j Dk dk nfXnB eoKr/ ns/ r[opkDh d/ j[ewK ~ ewkT[D dk :sB eoKr/. go wzd GkrK eoe/ f;Zyh s' e'o/ T[j b'r i' gzikph BjhI gV ;ed/ e/tb T[; dh/ ;/tk ;zGkb ~ jh w[y oyd/ j'J/ gqekF ns/ ;[ynk;B ;EkBK s/ ;odhnK ftu o{w jhNo ns/ rowhnK ftu J/0;h0 brtk e/ jh coi g{ok eo b?Id/ jB. fJj th d/yD ftu nkfJnk j? fe r[o{ ;kfjp bJh c?B;h oikJhnk ns/ wfjzr/ ezpb th yohd/ iKd/ jB. ;qh r[o{ rqE ;kfjp dh ;'Gk tXkT[D bJh T[jBK z ~ ;s ;s o[wkfbnk ftu bg/fNnk iKdk j?. fJj ;fG nksw efbnkD tb BjhI pbfe p[s gq;sh tb nro;o j'D tkb/ fuB jh fd;d/ jB. ni i' e[M n;h FoXk nXhB eo oj/ jK ;wK gke/ fotki pD ikJ/rk fi; bJh n;h y[d jh fiw/dko j'tKr/. d';' ;kb pkd id'I T[d' dh gBhoh ;kv/ g[s g'sfonk e'b'I fJ; pko/ g[SDr/ sK T[jBK nr;s 2013 e'b fJe' jh T[so j'trk fe ;kv/ pi[or fJTI[ eod/ ;B. / n;h o'i w{b wzso ftu nyhobh s[e gVd/ r[o gq;kd Gkt nekb g[oy dh gokgsh r[o{ feogk d[nkok jh j'dh I j?, r[o{ dk nfXnB eoe/ Bkfe e/tb wZEk N/e e/ ns/ eow eKv eoe/. fJE/ fJe S'Nh ijh bx{ eEk FkfJd gkmeK dh GbkJh eo ;e/. fJe wjK g[oF B/ nkgD/ 2 ;/teK ~ fje' jh w}w{B tkbh fJe fJe g[;se ns/ fJe fJe fumh G/ih. gfjb/ ;/te B/ fumh ns/ g[;se dk nfXnB ehsk s/ ngD/ gqtko ~ T[jBK d/ d;/ j'J/ j[ewK s/ ubD dk o;sk df;nk ns/ ;ko/ gqtko B/ G?V/ ew Sv e/ r[o{ ns/ nekb g[oy dh B/Vsk gqkgs ehsh. d{;o/ u/b/ B/ Bk fumh gVh ns/ Bk feskp T[; B/ xo dh ;'jDh nbwkoh d/ T[sb/ ykB/ ftu feskp ns/ fumh br}oh t;soK ftu oy Svh ns/ ;kok gqtko ;t/o/ Fkw T[; nr/ X{g X[yk e/ wE/ N/edk fojk. e[M ;kbK pkd id'I wjK g[oFk dk T[jBK d/ xo nkT[Dk j'fJnk sK d/fynk fe i' e/tb g{ik eod/ oj/ T[j TjBK ezpb G[f;nk ftu jh ;B ns/ fiBK feskp ns/ fumh dk nfXnB ehsk T[j ;funko f;y pD u[e/ ;B. nkT[ r[o{ fgnkfoU n;h gfjb/ gqtko tkbk o;sk ngBkJhJ/ s/ r[o{ dh B/Vsk gqkgs eohJ/ ykbh g{iB ;/tB Bkb e/tb p[s gq;sh jh j't/rh nkswe soZeh Bjh j' ;edh. G[b u[e bJh fywk. dk; e?gNB joGiB f;zx byBT{ w'0 9455254935 f;woB s/ nfGnk; i/eo e'Jh nkdwh s?oBk f;yDk ukj/ ns/ s?oB ;pzXh g[;seK gVBhnK ;[o{ eo d/t. ;?eV/ g[;sek gVe/ / th T[; ~ s?oBk BjhI nkt/rk. gkDh edh fbjki BjhI eo/rk ns/ nkgD/ ;[Gkn ~ edh Bjh pdb/rk. nro nkdwh s?oBk f;yD tk;s/ s?oBk ikBD tkb/ nkdwhnK gk; p?mdk oj/ T[jBk dh ;zrs eo/ sd th T[; ~ e/tb fJsBk eoB Bkb jh s?oBk BjhI nkt/rk. g[;seK gVB ns/ s?oke nkdwh dh ;zrs Bkbs?oB dk ;'e, s?oB dk ihn eo/, go s?oB dk j[Bo s/ n;b iku BjhI nk ;edh. s?oB tk;s/ nfGnk; io{oh j? s?oB tk;s/ egV/ (7)
 10. 10. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com bkj[B/ gkDh ftu bzw/ g?Dk fJe yk; sohe/ Bkb jE g?o wkoB/ io{oh jB. gkDh d/ ;[Gkn ~ ;wMDk, gkDh ftu b/N ikD dh fjZws ns/ gfjb/ eJh tkoh r's/ ykD/ io{oh jB. i' ;y; fJj ;G e[S eo/ gkDh T[; d/ nXhB j' iKdk j? nEkj j[[fz dnk j'fJnk th T[; ~ v'pdk BjhI ;rI' nkgDh Sksh s/ y/vD fdzdk j?. irs d/ Gt ;kro s' s?oB tk;s/ Gh fJ; ftu s?oBk Bkw igDk, f;woB ewkJh nfGnk; io{oh j?. ;z ; ko Gt ;kro s' I s? o B tk;s/ e/ t b Xow g[;seK gVBhnK ik ;zsk dh ;zrs eoBh, fpbe[b nZbr uhiK jB, Gt-;kro s'I s?oBk BjhI f;Zyk ;ed/. e/tb T[s;kj g?dk eo ;ed/ jB, r[D d; ;ed/ jB. s?oBk, fJe j[Bo j? i' f;tkJ/ f;jBs w;e nfGnk; d/ edh BjhI nk ;edk. go id w?I d/ydk jK fe f;Zy e"w ftu Bkw igD dk fotki fdB pfdB nb'g j' fojk j?. nieb nyzv gkm dhnK bVhnK, Bro ehosB, ehosB dopko, ig sg ;wkrw soj-soj d/ bzro, frDsh:k eoe/ gkm eoB/ ftu f;Zy e"w pj[s i'o gk ojh j?. nkfd s'I nzs se ;qh r[o{ rqE ;kfjp ftu Bkw igD z ik f;woB ewkJh T[s/ pVk i'o j? @@BkBe e/ xo e/tb Bkw.. s/ok ehnk whmk bkr?. jfoBkw gdkoE BkBe wKr/.. ng[B/ ;/te eh nkg/ oky? nkg/ Bkw[ igkt?.. ;rb Xow wfj ;o/;N Xow, jfo e' Bkw[ ifg fBowb eow[.. wB o/ Bkw igj[ ;[y j'fJ.. fvmk ;G ;z;ko ;[y[ Bk Bkw fpB.. jfo e/ Bkw fpBk M{m/ ;rb g;ko/.. ntfo eki s/o/ fes? B ekw.. fwb[ ;kX ;zrs Gi[ e/tb Bkw.. BkBe Bkw os/ ;/ XBtzs j?B fBoXB j'o ;z;ko.. GkJh o/ Grfs jhD[ ekj/ ifr nkfJnk.. BkBe eh p/Bzshnk efo feogk dhi? Bkw[.. Bkw fpBk ;G[ e{V rkbh j'Shnk.. epho jfo ek f;woB i' eo? ;' ;[yhnk ;z;ko.. fpB[ jfo GiB i/ s / ekw eohnfj s/ s / fpoyk ikfo.. fpB[ Bkt? ;G e'Jh fBoXB[ ;fsr[o p{M p[MkJh.. wB w/o/ jfo ek Bkw[ nfs whmk.. - nr;s 2013 jfo f;wos s/oh ikfJ pbkfJ.. ;u[ g[okDk Bk Ehn? Bkw[ Bk w?bk j'fJ.. okw Bkw[ fpB[ fefB rs gkJh.. Bkw[ f;wfo fuzsk ;G ikfo.. ;' n?;k jfo Bkw[ fgnkJhn? wB w/o/ i' ;GBk T[gfo j[ew ubkJ/.. ;' n?;k jfoBkw ighn? wB w/o/ i' nzfs nT[;o bJ/ SvkJ/.. ;' n?;k jfo Bkw[ ighn? wB w/o/ i[ wB eh fsqFBk ;G G[y rtkJ/.. ;' r[ow[y Bkw ifgnk tvGkrh fsB fBzde d[;N ;G g?oh gkJ/.. BkBe Bkw[ nokfX ;GBk s/ tvk ;G Bkt nr? nkfD fBtkJ/.. f;woB nfGnk;, f;Zy bJh pj[s-pj[s io{oh j?. io{oh j?.. ;0 ;opihs f;zx, bkigs Bro, byBT{ j/we[zv ;kfjp :ksok (fijVh j' B ;eh) fit fit s/ok j[ew, fst? jh j'tDk. r[o{ tke nB{;ko gzikph ;[wB dk fJj gkme gfotko ;q0 ifszdo gkb f;zx nkgDh ;[gsBh ns/ p/N/ ;w/s fibk cs/jg[o (:{0gh0) s'I j/we[zv ;kfjp d/ doFBK bZJh 15-06-2013 ~ jfod[ t ko gj[ z u / , T[ E ' I N? e ;h okjh foFhe/ F gj[ z u / , foFhe/ F uz r h pkoF j' ojh ;h fJj gfotko N?e;h okjh i'Fh wm j[zd/ j'J/ 15$16 i{B oks 2 ti/ r'fpzd xkN gjz[u/ go pkoF pj[s i'o dh ;h u'soc/ gkDh jh gkDh ;h ;' ;t/o/ 5 ti/ se N/e;h ftu jh p?m/ oj/. ;t/o/ gkDh e[M xfNnk sK r[od[nkok ;kfjp ik e/ doFB ehs/, T[E/ jh gsk brk fe b'j/ tkbk g[b N[N frnk, Bkb jh ;oekoh s'o s/ ;{uBK th fdsh ik ojh ;h fe j/we{v ;kfjp ikD tkbk b'j/ dk g[b tZr frnk, nZr/ z B ikfJnk ikJ/. 16 i{B whIj w[;bkXko brksko ub fojk ;h. ;t/o/ 8 ti/ 16 i{B r'fpzd xkN p/;w?IN ns/ Ebth wfizb gkBh GoB br frnk ;p T[gob/ ewkfonk ftu ub/ rJ/. oks 1H30 ti/ r[od[nkok fojkfJ; (;oK) ykbh eoB dh nghb ehsh rJh ns/ fjdkfJs ehsh rJh fe gjkV s/ T[ g o tb ~ uV ikT[ . ifsz d o gkb f;z x gfotko ;w/s e[M b'ek d/ fgS/ br gJ/, ;ko/ nBikB (8)
 11. 11. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com ;B, oks d' ti/, pkoF j' ojh ;h o;s/ nBikB ns/ T[pV ykpV 45-50 fwBN ubfdnK nukBe nr/ tkb/ b'eh Bio'I T[jb/ j' rJ/, nr/ e'Jh Bio B nkt/, 5-7 fwzN pkd Nkou dh o'FBh Bio nkJh, Nkou dh o'FBh Bkb e[M pzd/ fJ;kok eoB fe fJXo nkT[ nr/ fJe bzph dhtko ;h, dhtko s/ uVB tk;s/ T[BK B/ fejk nzdo'I e[M vo th wfjF{; j'fJnk go tkfjr[o dk BK b? e/ tkoh tkoh n;h T[BK dh wdd Bkb dhtko s/ uV/ ns/ d{i/ gk;/ T[so/ sK T[; gk;/ FVe ;h, pj[s ;kohnK ekoK N?e;hnK T[E/ yVhnk ;B. pko; ni/ th o[eh BjhI ;h pkeh oks n;hI T[E/ jh ;Ve ezd/ fGrd/ j'J/ yV/ oj/ ns/ tkfjr[o{ nr/ nodk;K eod/ oj/, ;t/o/ dh o'FBh ftu nr/ j' e/ ;Ve ezY/ nkgDh N?e;h Bioh g? rJh, go u'soc rvhnK ns/ ;VeK dh jkbs ekoB N?e;h feXo/ ik BjhI ;edh ;h, n;h 17, 18 d' fdB N?e;h ftu p?m/ oj/ feT[fe uko' soc gkDh jh gkDh ;h 18 i{ B ~ fJe nkowh e? I g gj[ u / nkJhHNhHphHghH d/ itkB d' gjkV gko eok e/ ;k~ i'Fhwm gj[ukfJnk 19 i{B foFhe/F dk o;sk y[bk T[E' fJe N?e;h okjh 8500$- s?n eoe/ fJj gfotko jfod[nko ns/ T[E' 21$22 byBT{ gj[funk ns/ 23 i{B ~ nkgD/ xo cs/jg[o gjz[u. / fpB GkrK doFB B Ehn?. i/HghH f;zx cs/jg[o gkfnZd c/kkbZ;k¡ vknj.kh; egksn;] Jh ujsUæ flag eksaxk lEiknd] ^^iatkch lqeu** ekfld dk;kZy;] 215@295 d] lqHkk"k ekxZ nqxkok¡] y[kuÅ eksckby 9415561425 tufgr] 'kkS;Z] ohjrk] lkgl] f'k{kk] /keZ vkSj laLd`fr dk çgjh ^^iatkch lqeu** ekfld ds ebZ 2013 rFkk twu 2013 ds çsj.kknk;h vad çkIr gq,A egku xq:vksa dh ohjrk] R;kx ,oa cfynku dks dHkh Hkqyk;k ugha tk ldrkA iatkch Hkk"kk rFkk ekr` Hkk"kk fgUnh ds fodkl ds fy, ;g ,d vuqdj.kh; ç;kl gSA ;s nksuksa vad egku flD[k xq:vksa ds vkst] rst rFkk cfynku ls vksrçksr gaSA bl d`ik ds fy, ge vkids cgqr nr;s 2013 vkHkkjh gSaA i=dkfjrk ds ek/;e ls vkidh lEikndh; Vhe dM+h esgur] Kku rFkk cqf)eÙkk ls lekt dh gj ,d leL;k dk lek/kku cM+s gh lkFkZd :i ls çLrqr dj jgh gSA lEikndh; Vhe ds çR;sd lnL; dks esjh vksj ls gkfnZd c/kkbZ;k¡ nhft,xkA gekjk ekuuk gS fd euq"; dks ckY;koLFkk ls gh ,slh f'k{kk nh tkuh pkfg, ftlls fd og l'kä lekt ds fuekZ.k o fodkl esa viuk ;ksxnku dj ldsaA dsoy ifo= ekuo lsok vFkkZr yksd dY;k.k dh Hkkouk ls tks dk;Z fd;k tkrk gSa mlls gh O;fä] ifjokj ,oa lekt dk fodkl gksrk gS u fd fdlh Hkh vU; rjhds ls vkSj ;gh ekuo thou dh okLrfodrk rFkk lkFkZdrk Hkh gSA orZeku esa lkjk fo'o N% egk}hiksa :ih N% dejksa ds ?kj dh rjg fleVrk tk jgk gSA olq/kk dks dqVqEc cukus dh dYiuk lkdkj gksus tk jgh gSA vk/kqfud lapkj ek/;eksa us fo'o dh gtkjksa fdyks ehVj dh nwfj;ksa dks [kRe dj fn;k gSA ekuo tkfr dks bl rhoz lapkj ek/;eksa dk 'kh?kzrk ds lkFk olq/kk dks dqVqEc cukus ds fy, lnqi;ksx djuk pkfg,A lEeku lfgr] Hkonh; MkW- txnh'k xk¡/kh laLFkkid&çcU/kd flVh eksUVsljh Ldwy] y[kuÅ (9)
 12. 12. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com nr;s 2013 Fjhd uzdo F/yo nkikd dk iBw fdjkVk ;q h r[ o { jor' f tz d ;kfjp ih dk gqekF T[s;t fwsh 5 i[bkJh, S/th gksFkjh pzdh S'V, whoh ghoh d/ wkbe ;qh r[o{ jor'ftzd ;kfjp ih dk gqekF T[s;t byBT{ d/ Bkek fjzvbk, njhnkrzi, nkbwpkr nkd eJh ' r[od[nkfonk ftu pVh X{wXkw ns/ FoXk Bkb wBkfJnk frnk fi; ftu T[Zu e'Nh d/ okrh f;zxk ns/ gqukoeK B/ r[okpDh ehosB ns/ r[owfs ftukoK Bkb ;zrsk ~ fBjkb ehsk. byBT{, fwsh 25 i[bkJh, wjk Bro ekb'Bh d/ uzdo F/yo nk}kd gkoe ftu Fjhd uzdo F/yo nkikd dk iBw fdjkVk wBkfJnk frnk fi; ftu Gkigk B/sk ;qh eboki fwFok, byBT{ d/ w/no vk0 fdB/F Fowk, gdw ;qh ;BwkBs vk0 n?;0 ;h0 okfJ nkd gstzs/ ;ZiBk d/ Bkb-Bkb gzikph ;[wB tZb'I ;0 ;toB f;zx B/ th fFoes ehsh ns/ Fjhd dh w{osh ~ wkbk nogs ehsh. bz v B ªu Gkosh gq ' c ? ; o ;[ o ihs jz ; dk ;BwkB bz v B, 22 i[ b kJh Gkosh gq ' c ? ; o ;[ o ihs jz ; (82) fiBQk_ B/ F?e;ghno d/ BkNek_ dk gzikph ªu so}wk ehsk j?, B{z Jhfbzr d/ w/no d/ dcso ªu 18th_ ;dh d/ pkov nkc J/ t B d/ e/ ;BwkfBs ehsk frnk. Jhfbzr d/ w/no ewbihs f;zx Yh_v;k ns/ Jhfbzr e";b dh b/po gkoNh d/ fvgNh B/sk oDihs Xho _ B/ ;[oihs jz; B{z F?e;ghno d/ 38 BkNek_ dk so}wk eoB ;w/s j'o ehs/ ezwk_ pdb/ ;BwkfBs ehsk. jz; fiBQk_ B/ r[o{ BkBe d/t :{Bhtof;Nh nzfwqs;o s'_ fJfsjk; ªu gVQkJh ehsh, B/ fejk fe j[D T[j ukob; vkoftB d/ ªfd Uohf}B nkc ;gh;ª dk gzikph ªu so}wk eo oj/ jB. phsh oks j'J/ fJ; ;BwkB ;wko'j ªu n?wH ghH tfozdo Fowk, ftXkfJe T[eko ;j'sk, joh f;zx s/ j'o pj[s ;ko/ _ e"_;bo jk}o ;B. dFw/F gpfbe ;e{b nkbwpkr dh ;EkgBk dh S/thI to/ rzvQ wBkJh rJh fwsh 5 i[bkJh, S/th to/rvQ s/ ;wko'j j'fJnk fi; z ftu pfunK ns/ NhuoK d/ ;fGnkuko g'qrokw wro'I fgq;hzgb ns/ NhuoK ~ ;BwkBs ehsk frnk ns/ ;e{b gqsh tvwZ[b/Q :'rdkB bJh, ;0 T[ikro f;zx, ;0 ;zdhg f;zx nkBzd ns/ ;0 i'frzdo f;zx gqXkB r[0 nkbwpkr dk XzBtkd ehsk frnk. i?s{ pfunK dk ;BwkB ns/ okjs ;kwrqh G/ih rJh byBT{ fwsh 7 i[bkJh, e/0 n?B0 n?;0 r[owfs ;zrhs ne?vwh d[nkok ehs/ rJ/ ehosB w[ekpb/ d/ i/s{ pfunK ~ r[od[nkok nkbwpkr tZbI' th Brd fJBkw d/ e/ ;BwkBs ehsk frnk. fJ; w"e/ s/ i?s{ pfuZnK B/ th ehosB eo e/ ngB/ j[Bo ~ gqdofFs eoe/ ;zrsK dk wB w'j fbnk. fJZ;/ fdB r[0 ;do, r[0 nkFhnkBk, r[0 uzdo Bro, r[0 njhnkrzi ns/ r[0 nkBwpkr tZbI' ;o:{ Bdh feBko/ nkJh pkV s'I gqGkts fgzvQk bJh okjs ;kwrqh c/ikpkd fib/ tk;s/ r[0 ;do d/ gqXkB ;0 ntsko f;zx SkpVk ns/ r[0 nkbwpkr ;0 i'frzdo f;zx dh w'i{drh ftu otkBk ehsh rJh. r[owfs ;zrhs ne?vwh dh ;EkgBk e/0 n?B0 n?; r[owfs ;zrhs ne?vwh d/ ;z;Ekge ;0 jofwzdo f;zx fwzdh nB[;ko r[owfs ns/ r[opkDh (10)
 13. 13. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com nr;s 2013 ;zrhs dhnK ebk;K dh nozGsk fwsh 4 nr;s 2013 s'I feFB f;zx pXtko ns/ ;0 ;opihs f;zx tXkJh d/ r[od[nkok nkbwpkr ns/ r[od[nkok Bkek fjzv'bk fty/ gkso jB. j't/rh. pkbk gqhsw ;qh r[o{ jfofeqFB ;kfjp ih dk gqekF T[s;t GkJh sko{ f;zx ih dh Fjhdh s/ nkXkos n?Bhw/FB fcbw dk gqdoFB fwsh 16 i[ b kJh 2013, byBT{ d/ nkFhnkBk r[od[nkok fty/ Fjhd GkJh sko{ f;zx ih dh Fjhdh ;zpXh z n?Bhw/FB fcbw ;zrsK ftueko gqdoFs ehsh rJh. fJj Fbkxk:'r T[gokbk f;Zy n?i{e/FB n?Iv t/bc/no ckT[Iv/FB tb'I ehsk frnk. phph e'bK GbkJh e/Ido dk ;wkrw fwsh 19, 20 ns/ 21 i[bkJh, byBT{ ~ njhnkrzi, uzdo Bro, Bkek fjzvbk ns/ fJzdok Bro, r[od[nkfonK ' fty/ ;zrsK B/ ;qh r[o{ jofeqFB ;kfjp ih d/ gqekF T[s;t ~ ;wogs ;wkrw dk o; wkfBnk. fi; ftZu phph e'bK GbkJh e/do ;qh nfwqs;o ;kfjp s'I nkJ/ GkJh I nwBdhg f;zx ns/ GkJh r[ogqhs f;zx B/ o;fGZB/ ehosB d[nkok ;zrsK ~ fBjkb ehsk. ;wkrw d/ nk:'ie ;0 byBT{ fwsh 23 i[bkJh, r[od[nkok Bkek fjzvbk, nkbwpkr ns/ njhnkrzi nkd eJh r[od[nkfonK ftu pkbk gqhsw r[o{ ;kfjp dk gqekF T[s;t wBkfJnk frnk. fJfsjk;e r[od[nkok njhnkrzi fty/ byBT{ dh okrh rqzEh e"I;b tZb'I ehs/ rJ/ r[owfs ;/X ns/ ehosB d/ gq'rokw ftu okrh f;zx GkJh tho f;zx, GkJh fBot?o f;zx, GkJh uoB f;zx nkd d/ gVQ/ rJ/ Fpdk dh BkbBkb jh frnkBh byftzdo f;zx ns/ frnkBh irihs f;zx ikue d[nkok ehsh rJh ftnkfynk pj[s jh Fbkxk g{oB ns/ gqGkT[Fkbh ;h. ;0 jofwzdo f;zx fwzdh dh pZuh JhFk e"o B/ nkgDh fwZmh nktki Bkb pzr e/ pzrkbh HHHH Fpd gVQ e/ ;zrsK ~ i?eko/ SvkT[D bJh gq/oZs eo fdZsk. r[o{ wjkoki pZuh d/ f;o s/ fJ;h soK nkgDk jE ;dk jh pBkJh oZyD. :{ 0 gh0 okwrVhnK t/ b c/ n o n? ; ' F hJ/ F B tZ b ' I gstz s / ;Z i Dk dk ;BwkB byBT{ , fwsh 14 i[bkJh, n?;;hn?FB ' d/ iBob ;eZso ;0 e[ b dhg f;z x M; d/ nB[ ; ko ;0 i;tz s f;zx wkotkj dh gqXkBrh ftu n? ; ' ; hn? F B dh fJe ftF/ F p? m e gkto itk:B j/ b E ebZ p nkBzd Bro fty/ j'Jh fi; ftu okwrVhnK ;wki d/ f;ow'o ns/ gzE d/ wjkB iZE/dko ;odko iZ;k f;zx okwrVhnk d/ 19 wJh 2013 ~ r[od[nkok uzdo Bro fty/ wBkJ/ rJ/ iBw fdjkV/ d/ ftFkb ;wkrw ftu sB wB XB Bkb Gog{o ;/tk eoD tkb/ gstzs/ ;ZiDk ;0 wkB f;z x gB/ ; o gq X kB r[ o d[ n kok bkbe{ n K, ;0 pbd/t f;zx ;Zpotkb gqXkB okwrVhnk fpokdoh, ;0 pbftzdo f;zx f;nkB, ;0 doFB f;zx f;nkB, ;0 nwo f;zx pkokpzeh, ;0 wBihs f;zx pktk, ;0 G[fgzdo f;x gh0Nh0nkJh, ;0 osBihs f;zx G[Jh ns/ ;0 Gkr f;zx ;'yh ~ ;BwkBs ehsk frnk. whfNzr ftZu n?;FhJ/;B d/ ;ko/ T[jd/dko th w?id ' { ;B.fJ; w'e/ s/ :{0gh0 d/ ;kpek w[Zy ;zsoh ;qh BokfJD dZs fstkoh th whfNzr ftu jkio j'J/ ns/ n?;';hn?FB d/ B'itkB w?poK ~ ;wki dh GbkJh d/ ekoiK bJh wkor I doFe ;bkj ns/ jo gqeko dh wdd dk nkFtk;B fdZsk. whfNzr wroI' ukj gkDh dh ;/tk Bkb fjZ;k b?D tkfbnK ~ fBtkfink frnk. (11)
 14. 14. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com nr;s 2013 r[o{ BkBe d/t ih dh nop d/F dh :ksok dk fposKs-1 ftu fbyh noph feskp w{b ;z;woD ;zs ;?:d fgqEgkb f;zx dh e[okB th fJ; dh fJiKis BjhI stkoh] nop d/ fbykoh yPtkik, eqfs d/ ;0 ez[togkb f;zx feqs nzrq/ih d/Idh fe e/;K dh p/ndph ehsh i?BT[b npdhB B/ r[o{ BkBe d/ T[bE/ s'I gzikph T[bEk - ;0 joGiB f;zx ikJ/. o[eB-dhB j?okB j'fJnk Z Z t ih dk nop :ksok d/ fposKs ns/ g[ f Snk fe eh T[ j e/ t b dk toBD## gqEw g[oF ftu ehsk j?. e[okB e[okB gVdk j?, ;wMdk BjhI ns/ fpB/ ehsh fe nkgDh noph dh g[;se ftu T[j fbydk j? r[o{ ih fJ; pko/ j'o o'FBh gkD. sK r[o{ ih B/ fejk fe w?I r[o{ BkBe d/ Bkb ;h id'I T[j (r[o{ ih) ek}h fe T[j nk:s 195 d/ d' gfjfonK tb fXnkB d/t/ fiE/ o[eBT[dhB B/ nkgDk ;bkw g/F ehsk fi; dk r[o{ ih ;kc df;nk frnk j? fe i' pzd/ j} eoB iKd/ jB ns/ B/ fJ;soK T[ s Z o fdsk @@;fs ;q h nekb, r[ o po nfXnkswe ihtB r[ikoBk uKT[d/ jB T[BK tk;s/ e/ nekb## (wsbp - nbkj tkfjr[o{ ;dk ekfJw ofjD ; eNB/ wBQk jB. tkbk fJe ;Zu j? i' ;op FeshwkB j? ns/ ekb$;w/ fJ; w;b/ (fpzd{) s/ fe eh y[dk ekpk fty/ I dh pzdF s'I nk}kd j?. fBtk; eodk j? fe BjhI - sK r[o{ ih B/ ;wMkfJnk fe fco o[ e B T[ d hB B/ g[ f Snk @@ckbk nbk @@nkg dh e[okB th fJ; rb ~ yzvB eodh j? fe ekpk wj}p{## (noph ftu) wsbp - s[jkvk wj}p fejVk y{dk dk xo j?. y[dk B/ wj[wd ~ w[ykfsp ehsk ns/ Z j?## r[o{ ih dk itkp ;h @@npd[bk nbkj Bk wj}p{## fejk @@BykB neoE tk nb/ fwB jkp[b tohd## wsbp @@w/ok e'Jh wj}p BjhI w?I sK e/tb gowkswk (noph) wsbp - w? sK fJB;kB dh rb/ dh BkVh Bkb'I dk ;/te jK##. th finkdk T[; d/ B/V/ jK## fJj ;[D e/ ;ko/ ;[BD fJ; soK ;kok fdB ;tkbK-itkpK ftu pshs tkbh ;zrs g[eko T[mh wojpk bkpKe.. }}e jw j' frnk, fJ; soK d/ e[b 360 gqFB ;B fi; d/ r[o{ nbkj skbk wsbp - tkj tkj n;h s[jkv/ nr/ f;o ih B/ g{o/ s;bh p]F itkp fds/. M[eKd/ jK. tkfjr[o{ nkg ~ B/eh ns/ ofjws pyF/.## fJ;bkw Xow ftu ;z r hs ns/ rkfJD s/ T[; s'I T[goKs eJh fdB r[o{ ih dh o'}kBk gkpzdh pko/ r[o{ ih B/ ;wMkT[fI dnK df;nk fe @@jdh; ehosB dh ;zrs ubdh ojh ns/ gksFkj T[gd/F th ftu fbfynk j? fe fJe tkoh s[jkv/ j}os w[jwZd d/d/ oj/. ehosB ns/ r[o{ ih d/ o{jkBh thukoK ;dek, I ;kfjp, e[oF ephb/ d/ fJe ftnkj s/ rJ/ fiE/ n'osK T[j b'e i' gqwkswk ns/ ;Zu d/ wstkb/ ;B, ;zrs ftu / b'e rhs rk ojhnK ;B. T[BQK id w[jwZd ;kfjp ~ nkT[B/ F[o{ j' rJ/. b'eh ngD/ tb'I, d[X, yi{oK ns/ d/fynk sK b'e rhs pzd eo fdsk ns/ Xkowe Fpd Ffjd nkfd ngDhnk G/NK r[o{ ih nZr/ nogD eod/ rkT[D/ F[o{ eo fds/ sK w[jwd ;kfjp B/ T[BKQ ~ fejk i' jk}ohB ;zrs ftu tzv fdshnK ikdhnK ;B. fe T[j T[;/ soK b'e-rhs jh rkT[D gowkswk T[BK fJe fdB jk}o ;zrs B/ r[o{ gksFkj nr/ s/ feogk eo/rk. fpB/ ehsh fe ;k~ wkor doFB eo' fe fe; soK ;kvh r[o{ ih d/ w[y s'I fJj ;[D e/ o[eB-T[dhB pj{s w[esh j' ;edh j?, ns/ fe; soK ;kvh GNeBk FKs j' j?okB s/ bkitkp j'fJnk ns/ p'b fgnk L;edh j?. stkohy/ - nop d/ fbykoh i?BT[b npdhB @@:k oph Ekj{ ch-nb ekp{ b T[ b op## dk efjDk j? fe T[es gqFBk d/ T[so ftu r[o{ BkBe (noph) fi; dk wsbp j? - T[; op B/ fwjo eoe/ ih B/ fJj Fpd T[ukfonk i' ;qh r[o{ rqE ;kfjp d/ gZBk z nkg ih ~ w/o/ gk; G/fink j?, fwjo eo', w?~ Fesh 721 s/ j/ ns/ fsbzr okr ftu j?. pyF' fe w?I nkg ~ gfjukB ;eK.## Fpd L o[ e B T[ d hB B/ fco pfj; F[ o { ehsh fe noi r[csw g/F s'I do r'; e[B eosko.. fJ;bkw Xow ftu e/;K ~ eNB dh nkfrnk j? go r[o{ jek epho eohw s{z p/n?p gotdrko.. ih ;kps ;{os e/; oyd/ jB. fJ; s/ r[o{ ih B/ Gkt L ;wMkfJnk fe fJj rb mhe BjhI j? - pbfe s[jkvh j/ eosko ih, j/ tkfjr[o{ ih, w?I nkg ih gk; fJe (12)
 15. 15. www.punjabisuman.com nr;s 2013 gzikph ;[wB wkf;e p/Bsh eo fojk jK, nodk; eo fojk jK, nkg ih ezB Fpd L bk e/ ;[D' ih s{ ;Zuk j?, tZvk j?, fdnkb{ j? feqgkb{ j?, ;p o'i r;sw do jtk eo d/w pdh fynkb. rkj? B B/eh eko eodw ww JhI fuBh njtkb.. fe;/ th B[e; s'I ofjs ns/ gkbBjko j?. Gkt LFpd L fdB oks w?I bkbu ftu fcodk fojk s/ p[fonkJh jh d[Bhnk w[ekw/ kBh sfjehe fdb dkBh.. ;'udk fojk, ed/ B/eh dk ew Bk ehsk. w/ok fJj' fijk ww ;o w{ f J niokJhb frocsj jkb fojk j?. fdb j/ u Bk dkBh.. (1).. ojkT[ . . Fpd LGkt Lpdp]s jwu[ pyhb rkcb p/ B }o p/ p ke. fJj d[Bhnk BkF tkB EK j?, fJj rb fdb ftu ;u BkBe p[r':d iB[ s[ok s/o/ ukeoK gkyke.. eo e/ ikD'. w/o/ f;o d/ tkb w's d/ cfoFs/ niokJhb Gkt LB/ cV/ j'J/ jB, j/ wB sz{ e[M BjhI ;wMdk < pdfe;w, Bkb/ u[rby'o, G[bBjko, fBbi ns/ fBvo Fpd LjK. BkBe ih efj oj/ jB - j/ w/o/ wkbek w?I s/ok dk; iB fg;o fgdo fpokdoK B/; d;szrho.. jK, s/o/ ukeoK dh th uoB X{V jK. nkfyo fpncsw e; B dkod u{z ;td sepho.. nkfyo T[j ;wK nk frnk id'I BkBe Fkj Gkt Lceho B/ T[E'I ukb/ gkD/ ;B - ;zrs B/ T[Bk d/ nk]oh fJ;sqh g[so, fgsk, GkJh e'Jh th ;jkJh BjhI j?. nkfyo T[gd/F bJh fpB/ ehsh, sK BkBe ih B/ c[owkfJnk, id w?I fvr fgnk sK e'Jh th puk BjhI ;edk id'I w"s @@T[; y[dktzd gotofdrko dh :kd ;dk s[jkv/ wB dk t/bk nk iKdk j?. (sepho - iBk}/, dcB eoB t/ ftu t;/ ns/ nkg T[; gqG{ ~ f;wod/ oj', r[o{ xo ftu s[jkvh Grsh gotkB j'Jh. (HHHHHHHHHHHubdk ) b/ dh fBwk}) eh fJzNoB?N :[Zr gzikph bJh ;jkJh j't/rk< id th fJz N oB? N dh rZ b ubdh j? sk_ ;G s' _ gfjbk fJ; dh p[okJh pko/ jh p'fbnk ik_dk j? Gkt/_ fJ; rZb s'_ fJBeko th Bjh ehsk ik ;edk. go jo uhi i' ckfJd/ bJh pDkJh ikdh j? T[; dh d[otos'_ eoBk_ e'Jh Bth_ rZb ik_ Btk_ toskok Bjh. fJj tos'_ eoB tkb/ dh ;' u Ugo fBoGo eodk j? . go ;kvk nZ i dk w[ Z d k fJzNoB?N d/ ckfJd/ B[e;kB dh Ek_ gzikph p[bh fJ; dk ckfJdk fet/ T[mk ;edh j?, fJ; pko/ j?. fJzNoB?N dh nkwd Bkb d{o d[okv/ p?m/ b'e fJ; B/ fJt/ fJeZm/ eo fdZs/ fit/_ n;h_ fJZe fgzv dh ;ZE ªu p?m/ rZbk eod/ j'JhJ/. go fJt/ th wfj;{; jzdk j? fit/ gzikph p'bh ik fJ; B{z tosD p'bD tkb/ fJ; dk ckfJdk ;G s'_ xZN T[mk oj/ j'D. gzikph b/ye ik gkme ni/ th ekri ebw dh tos'_ jh finkdk eot/ Bio nkUd/ jB jd fe gzikph gq/whnk_ B/ fJ; B{z jo gZy s'_ ezfgT{No s/ tos' :'r pDkT[D bJh jZv GzBth fwjBs ehsh j? ns/ T[; ftZu ;cb ft j'J/. i/ gZSwh ik_ j'o fte;s ik_ xZN fte;s ;wki d/ vkH wBihs GrtkBg[o b'ek tZb Mks wkohJ/ sk n;h_ T[jBk_ d/ B/V-s/V/ th Bjh_. / ;kv/ b'e sk fJ; pko/ ikDd/ th Bjh fe fJzNoB?N ns/ ezfgT{No dh tos' Bkb n;h_ gzikph nkw ekr} ebw tkr jh fby- gVQ ;ed/ jk ns/ fJzNoB?N dh tos' Bkb f;oc fJZe efbZe Bkb nkgD/ ftuko ;z;ko d/ e'B/ e'B/ sZe gj[zuk ;ed/ jk. i/ Bth_ ghVh dk toskok d/yhJ/ sk_ c/;p[e NftNo d/ Gow ikb sZe jh ;hws jB. T[;ko{ ftukoXkok FkfJd E'V/ fijh Bth_ ghVQh d/ fjZ;/ jh nk ojh j?. eh Bekoksfwe ftukoXkok ns/ ci{b dh tos'_ fit/ fe u?fNzr, p/wsbt dh pfj;tkih, Xkofwe ikshtkdh ik_ f;nk;h Bcos Bkb Go/ e[fwzN; (c/;p[e ik_ :{fNT{p s/ d/y ;es/ jk_) tr?ok, eh gzikph Gk;k ns/ ;kv/ gzikph ;wki bJh B[e;kBdkfJe f;ZX j't/rk ik f;oc ;w/_ dh pokpdh j?< w/o/ ftuko nB[;ko n;h_ ;G i' th eo ;ed/ jk_ T[j f;oc ikros ik_ gq/oBk ;o's pD e/ ;[uZi/ gk;/ gq/o ;ed/ jk s/ nkUD tkbh fviNb J/} ftZu pokpo d/ j' e/ ftuohJ/. (13)
 16. 16. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com nr;s 2013 Gkos dh n}kdh bJh f;ZyK dhnK e[opkBhnK d/F dh n}kdh dk e/Jh th cozN n?;k BjhI fi; d/ jo wjk} #s/ f;Zy e"w B/ tX-uVQ e/ fjZ;k Bk gkfJnk j't. Gkt/I f;Zy e"w dh npkdh T[; ;w/I 1H5 ch;dh d/ / eohp ;h sK th n}kdh bJh ehshnK e[opkBhnK ftu fJ; dk fjZ;k 90 ch;dh s'I T[Zgo j?. ;qh r[o{ BkBe d/t ih d/ nkrwB s'I gfjbK bzph |[bkwh B/ fJ; d/F dh phosk, nDy s/ |?os ~ g?oK EZb/ o'b fdZsk ;h. n;b ftu 1521 JhH ftu ;qh r[o{ BkBe d/t ih B/ tes d/ who pkpo ~ ikpo nkfynk L y[ok;kB y;wkBk ehnk fjzd[;skB[ vokfJnk.. nkg? d';[ B d'Jh eosk iw[ efo w[rb[ uVkfJnk.. (gzBk 360) ;qh r[o{ BkBe d/t ih B/ }[bw d/ fto[X ntk} Z T[mkJh. fJ; bJh ;qh r[o{ BkBe d/t ih ~ pkpo dhnK uZehnK th gh;DhnK gJhnK. d/Ftk;hnK ~ ;[ssosk z dk nfj;k; fdtkfJnk. ;wki ftu fJ;sohnK ~ :'r ;EkB bJh s/ iks-gks, T{u-Bhu fto[X nktk} p[bd Z z ehsh. BfFnK dh o' e Ekw s/ ;opZ s d/ Gb/ bJh T[gd/F fdZsk. ;qh r[o{ BkBe d/t ih B/ ;[szsosk ;?BkBhnK dh fJe e"w dh BhIj oZyh ns/ d/F-tk;hnK d/ ;hB/ ftu n}kdh d/ i}p/ dh i's irkJh. nkg s'I fgZSI' r[o{ ;kfjpkB B/ fJ; i's ~ irdk oZyD dk phVk u[Zfenk. fJ; bJh ;G s'I gfjbK ;qh r[o{ noiB d/t ih B/ fJ; d/F dh ;[ssosk dh t/dh T[s/ nkgDh Fjhdh z Z fdZsh. T[BQK s'I pknd ;qh r[o{ s/r pjkdo ;kfjp ih B/ (eFwhoh gzvsK dh g[eko s/) Fjhdh fdZsh. T[BKQ d/ Bkb r[of;Zy GkJh wsh dk; ih, GkJh ;sh dk; ih ns/ GkJh fdnkbk ih ~ th T[;/ ;w/I Fjhd ehsk frnk. ;qh r[o{ r'fpzd f;zx ih d/ uko ;kfjp}kfdnK ns/ p/ns f;ZyK B/ ;[ssosk dh gqkgsh bJh d/F-Xow z z bJh nkgDhnK ikBK e[opkB ehshnK. f;ZyK ~ d/F Grsh dk i}pk iBw s'I, fto;/ ftu jh fwfbnk j?. fJj' ekoB j?. fJj' ekoB j? fe d/F dh ;[ssosk dk z e'Jh nfijk nzd'bB Bjh_ fi; ftu fJBQk_ B/ nZr/ j' e/ ;0 r[odhg f;zx e[opkBh Bk fdZsh j't. ªrb?;r' j?okbvª ebeZsk fwsh / 3-11-1825 nB[;ko, ª1824 Jh;th d/ powk :[X ftu Z f;Zy ;?fBek_ dh ezgBh 47 B/fNt fJBc?Noh ftu ftdo'j _ GVekT[D d/ d'F bk e/ fo;kbdko ;[o f;zx, iksk f;zx, pbkek f;zx s/ fJe pzrkbh fwH dk; B{z ck_;h uVQkfJnk frnk. fJ; ftdo'j ftu 880 c"ih wko/ rJ/ ik_ ck_;h uVQkJ/ rJ/.ª i[bkJh 1824 ftu o[Veh d/ B/V/ nzro/}k_ ftoZX [ p|kts ftu r'ok s/ r'oyk c"ik_ Bkb bVd/ j'J/ 200 d/F Grs Fjhd j'J/ fiBQk_ ftu 88 f;Zy ;B. 14 nes{po, 1825 B{z rkoB/vhno ezgBh fi; B/ n;kwh Goktk_ dh n}kdh B{z ]sw eoB s'_ fJBeko eo fdZsk. fJ; ftdo'j ftu 400 d/ eohp f;Zy Fjhd j'J/. 1849 ftu f;Zyk_ B/ nzro/}k_ Bkb Gkos dh n}kdh dh nk]oh izr bVh. fJ; fgZS'_ f;Zyk_ dh jko ekoB ;zg{oB Gkos nzro/}h oki ftu fwbk fdZsk frnk. 1869 ftu pkpk okw f;zx B/ Fk_swJh nzd'bB F[o{ ehsk ;h. 1871 ftu rT{-jZfsnk nzd'bB ftu EkT[-EkJh_ p[uVk_ B{z tZY fdZsk frnk. ;qh dopko ;kfjp, _ Z ;q h nz f wq s ;o d/ gq t / F d[ n ko d/ Bkb eoe/ fJe p[ZuVykBk y'fbQnk frnk ;h fi; Bkb ;qh dopko ;kfjp s/ nzfwqs- ;o'to dh gftZsosk Gzr j[zdh ;h. oks'-oks e;kJhnk_ B{z eZN-tZY ;[fZ Nnk s/ pZuVykBk Ykj [ e/ Ek_ gZXok ehsk frnk. fwbNoh ftu f;Zy-;?fBek_ B/ ;kwokihnk_ fto[X Z p|kts c?bkT[D dk :sB ehsk s/ 1872 Jh;th ftu f;Zyk_ B/ n;bk]kB/ ªs/ ep}k eoB dk ?;bk ehsk. fJ; :sB ftu e'stkb s/ 7 c"ih wko/ rJ/ go b[fXnkD/ d/ vhH;hH B/ c"ih ;jkfJsk s/ fonk;sk_ dh ;jkfJsk Bkb fJ; db B{z frqsko eo fbnk. 1907 Jh;th ftu ;H nihs f;zx (Fjhd Grs f;zx d/ ukuk ih) B/ ªgrVh ;zGkb iZNkª dk Bkjok (14)
 17. 17. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com brk e/ nzro/} ;oeko B{z fJe y[bkQ u?bi fdZsk. fJ; Z z ;kb jh e?B/vk ftu ªpZpo nekbh bfjoª s/ e?b/ c'oBhnk ftu ªrdo gkoNhª ;zrmB F[o{ ehs/ rJ/. 1913 Jh;th ftu pkpk ;'jD f;zx ih GeBk B/ ªrdo gkoNhª dh Bh_j oZyh. 1914 JhH ftu pkpk r[ofdZs f;zx ih B/ 376 :kso{nk_ (fiBQk_ ftu 355 f;Zy ;B) ekwkrkNkwko{ ijk} ftu god/; ftu tZ;d/ d/F-Grs Gkoshnk_ B{z b? e/ Gkos nkJ/ sk_ ;kwoki B/ 29 d;zpo, 1914 B{z gzikj f;Zy Fjhd eo fdZs/ s/ pkeh pzdh pDk bJ/. fJ; dh ]po id pd/Fk_ ftu g[ih sk_ o'; GVe fgnk s/ wBhbk, Z fFzxkJh, igkB, nwohek nkfd ftu tZ;d/ 170 f;Zyk_ dk iEk 24 nes{po, 1914 B{z Gkos g[Zik sk_ ;G B{z frqsko eo e/ fwzNr[woh i/bQ ftu pzd eo fdZsk frnk. 1915 JhH ftu ;H eosko f;zx ;okGk B/ Gkosh c"ihnk_ B{z d/F dh ;tkXhBsk d/ }ip/ ftu T[sFkj d/D dk gq'rokw pDkfJnk go ;b Bk j'D eoe/ 14 Btzpo, 1917 B{z 12 f;Zy ;kEhnk_ ;w/s ck_;h d/ s]s/ ªs/ bNek fdZsk. T[BQk_ d/ 15 ;kEhnk_ B{z pknd ftu ndkbs B/ w"s dhnk_ ;}ktk_ fdZshnk_. ngqb 1919 B{z ft;kyh tkb/ fdB nzfwqs;o fty/ ? ifbQnk_tkb/ pkr dk y{Bh ek_v j'fJnk fi; ftu Fjhd j'D tkb/ 1300 d/F-Grsk_ ftu 769 f;Zy ;{opho ;B. 1922 JhH ftu pZpo nekbh bfjo dk w[Y pzB,Q Z pZpok_ B/ ;kwoki dh geV B{z ekh B[e;kB gj[ukfJnk. z r[od[nkok bfjo (1921 s'_ 1924 Jh;th) n;b ftu d/F d/ ;[ssosk nzdbB dk nkozG ;h fi; z ' B{z d/F d/ e"wh nkr{nk_ B/ ;theko ehsk j?. fJ; pkps T[BQk_ d/ ftuko fJ; soQk_ jBL ¿w?_ gqDkw eodk jk_ nekbhnk_ B{z fiBQk_ d/F dh n}kdh bJh x'b nozfGnk j? ns/ n}kdh bJh bV oj/ jB.¿ (gzvs w'sh bkb Bfjo{) ¿r[o{ e/ pkr ftZu'_ jh d/F dh ;[szsosk dh bfjo T[mh j?, j[D fJ; B/ jh d/F B{z n}kd eotkT[Dk Z j?.¿ (gzvs wdB w'jB wkbthnk) ¿n}kdh jo fJe dk jZe j?. n;h_ eg[so jk_ Z nr;s 2013 go nekbh ;g[Zso jB fijV/ fe fJ; jZe bJh bV oj/ jB.¿ (bkbk bkigs okJ/) ¿f;Zy thok_ B/ ;kB{z d/F-;[ssosk dh gqkgsh dh z iku f;yk fdZsh j?. j[D d[Bhnk_ dh e'Jh th skes ;kB{z pj[s d/o se r[bkw Bjh_ oZy ;edh.¿ (dkdk GkJh Bko'ih) r[o{ e/ pkr w'ou/ fgZS'_ Fqh ;hHn?cH n?_vfoT{} fbydk j? L ¿;qh r[o{ BkBe d/ f;Zyk_ B/ d[Bhnk_ B{z nfjz;k dk fJe Btk_ ;pe f;ykfJnk j?.¿ gzvs wdB w'jB wkbthnk sk_ f;Zyk_ dh eEBh s/ eoBh s'_ fJsBk gqGkfts j'fJnk ;h fe T[; B/ fjzdnk_ { B{z fJ; rZb bJh gqf/ onk fe i/ pd/Fh je{ws dh |[bkwh s'_ w[es j'Dk ukj[zd/ j' sk_ fco jo fjzd{ xo B{z xZN'xZN nkgDk fJe g[Zso f;zx ;ikT[Dk ukjhdk j?. r[od[nkok ;qh soBskoB ;kfjp d/ gfjb/ Fjhd ;H j}kok f;zx dh tho rkEk ;[D e/ rk_Xh ih B/ r[od[nkok n}kd j'D ªs/ nekbh db B{z sko fdZshL ¿w?Bz{ d/F n}kd eokT[D dk B[;yk fwb frnk j?. r[od[nkok n}kd j' frnk. w[pkoe j't/. j[D d/F th s[;h_ n}kd eokT[Dk j?.¿ vkeNo rzvk f;zx nB[;ko, ¿r[od[nkok w{tw?N _ ftu 500 f;Zy Fjhd j'J,/ 30 j}ko i/bkQ _ ftu rJ/ ns/ 10 bZy o[fgnk f;Zyk_ B/ i[owkBk Gfonk.¿ wjkswk rk_Xh dh 1930 JhH dh Bk-fwbtosB bfjo ftu pbhdkB j'D ftu f;Zy fe;/ e"w Bkb'_ fgZS/ Bjh_ oj/. 1934 JhH dk ;op fjzd ek_ro; ;?FB pzpJh ftu j'Dk ;h go nzro/} ;oeko B/ gzvkb Bk bZrD dk nfVZek vkfjnk. gzikp s'_ wk;No skok f;zx ih dh iE/dkoh j/m fJe ;" f;obZE nekbh ;{ophok_ dk iEk fJE/ g[Zik s/ ;kwoki d/ r[zfvnk_ B{z bbekfonk. fJBQk_ ;{ophok_ dh ;qh ;kfjp d/ j/m jh T[d'_ fJE/ ;?FB j' ;fenk, Bjh_ s/ ;kwokih ;oeko B/ T[d_' ;?FB /bQ eoB d/ wB;{p/ pDk oZy/ ;B. d/F-;tkXhBsk ftu ;H feFB f;zx rVrZi, (pkeh ;ck 17 s/) (15)
 18. 18. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com n}kdh dh gfjbh izr 10 wJh, 2007 B{z gkobhw?_N ftu Gkos d/ gqXkB wzsoh ns/ j'o nj[d/ dkok_ B/ fwb e/ 1857 d/ |do dh v/ Y ;" ;kbk po;h wBkJh. fJ; ;w/_ gkobhw?_ N d/ fvgNh ;gheo ;H uoBihs f;zx nNtkb s/ j'o e[M w?pok_ _ B/ gkobhw?_N ftu dZf;nk fe Gkos dh n}kdh dh gfjbh izr, gfjbh gzikp dh izr ;h go T[j fJ; dk ft;Eko Bjh_ eo ;e/ fe fJj fet/_ n}kdh dh gfjbh izr j?. fJ; b/y dk wB'oE fJ; rZb B{z ;gZFN eoBk j?. gzikp dh izr B{z nzro/}k_ B/ |bs Bkw d/ e/ gfjbh nzro/}k_-f;Zyk_ dh bVkJh fejk j?. fJ; izr B{z fJ; bJh Gkos dh n}kdh dh gfjbh izr efj ;ed/ jk_ feT[f_ e fJ; izr ftu gfjbh tkoh fjzd;skBhnk_ B/ [ nzro/}k_ dk vZN e/ w[ekpbk ehsk ;h s/ J/Fhnk ftu fJj gfjbh izr ;h fi; ftu nzro/}k_ B{z jko j[zdh. s/i f;zx, bkb f;zx dh |dkoh eoe/ nzro/} pu rJ/ ;B. fJ; bVkJh B/ ;kps eo fdZsk fe nzro/}h c"i nfiZs Bjh_, fjzd[;skBh c"ik_ th fJ; B{z jok ;edhnk_ jB. fJj rZb fjzd;skBh c"ik_ tk;s/ pVh T[sFkjiBe [ ;h. fJ; izr s'_ T[sFkjs j' e/ fjzd[;skBh f;gkjh 1857 d/ |do ftu nzro/}k_ d/ fto[X T[m. fJ; izr Z Z / s'_ gfjbk_ fjzd;skBhnk_ ftu nkgDh jhDsk d/ nB[Gt [ eoe/ nzro/}k_ d/ fto[X bVB dh ;woZEk Bjh_ ;h. fJj Z n;b ftu Gkos d/ fJZe' n}kd fJbke/ ;ko/ gzikp dh nzro/}k_ fto[ZX bVkJh ;h, e/tb f;Zyk_ s/ nzro/}k_ dh bVkJh Bjh_. fJ; ftu gzikp d/ f;Zy, w[;bwkB s/ fjzd{ ;ko/ gzikph Fkwb ;B feT[f_ e wjkokik oDihs f;zx dh ;zrfms ehsh c"i ftu ;ko/ gzikph ;B s/ yk; eoe/ gzikph w[;bwkBk_ d/ nXhB bkj"o dopko dk s'gykBk ;h. gzikph w[;bwkBk_ dk fJ; ftu tX/o/ Fkwb j'Dk Fkj w[jzwd B/ ;gZFN fbfynk j?. T[; dk 60tk_ pzd nr;s 2013 -vkH feogkb f;zx fJ; soQk_ j?L w}jo nbh s/ wkx/ yk_ e{ u ehsk, s'gk_ Ffjo Eh_ pkjo fBekbhnk_ Bh. p/ V k ufVQ n k ;[ b skB wfjw{ d tkbk, s' g k_ Bkb fJwkw Fkj tkbhnk_ Bh. fJbkjh p]F gN' b h B/ wk_ i e/ ih, X{g d/fJ e/ s]s pjkbhnk_ Bh. Fkj w[jzwdk n?;hnk_ fbFe nkJhnk_, fpibh tk_ r i' d/ D tykbhnk_ Bh. e/tb r[bkp f;zx fJ; gzikp dh izr ftu Fkwb Bjh_ j'fJnk ns/ T[; d/ tZyo/ ftF/F ekoB ;B. jo tor d/ b'e fJ; wjkokBh izr ftu Fkwb j'J/. id'_ ft;ekT[N jkofvzr _ fizd rtoBo iBob pD e/ e" o 1844 ftu ebeZ s / nkfJnk sk_ r[bkp f;zx ebeZ s / ik e/ T[ ; B{ z fwfbnk s/ T[; B/ T[; B{ z gz i kp ªs/ jwbk eoB bJh gq/ f onk feT[_fe T[j nzro/}k_ Bkb fwfbnk j'fJnk ;h. fJ; izr dhnk_ uko ftF/F bVkJhnk_ wzBhnk_ ik_dhnk_ jB w[Zdeh, c/o{Fkj, nbhtkb s/ ;GokT[_ dh bVkJh. nk]oh bVkJh ;GokT[_ dk jkb nzro/} fbykohnk_ B/ s/ j'o fbykohnk_ B/ pj[s ft;Eko Bkb fbfynk j?. w[jzwd bsh fbydk j?L ¿p[ZYk ;odko Fkw f;zx nkgDh bzwh d[ZX-fuZNh (pokbh) dkVQh torh ;c? d g[ F ke gkJh, nkgDh uhBh x' V h B{ z ;ogN d[VkT[f_ dnk_ s/ nkgD/ i[Fhb/ ;kEhnk_ B{z jZbkF/oh d/f_ dnk_ nZr/ tfXnk s/ nzs se w"s B{z fNZu ikDdk j'fJnk (d/F dh ;[ssosk dh ]kso) Fjhdh gqkgs eo frnk.¿ z T[; dh FkBdko fw;kb 1846 s'_ b? e/ 1947 se nz r o/ } k_ d/ fto[ Z X bVB tkb/ j}kok_ ;[ s z s osk ;zrokwhnk_ bJh ukBD-w[Bkok s/ gq/oBk dk ;'wk pD rJh. ;odko Fkw f;zx d/ n?bkB dk b'Vh_dk n;o (16)
 19. 19. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com fgnk. nbhtkb dh jko d/ ekoB f;Zy fdb SZv p?m/ ;B. ;odko Fkw f;zx dh FkBdko fw;kb B/ T[BkQ _ B{z Btk_ i'F, T[sFkj s/ gq/oBk fdZsh. efBzxw B/ fJ; jkbs B{z j{-p-j{ fpnkB eofdnk_ j'fJnk_ fJT[_ fbfynk j?L ¿fiBQk_ ]sfonk_ ftu f;Zy e"w fxoh j'Jh ;h, T[j T[BQk_ d/ fdb-fdwk| ªs/ SkJ/ j'J/ ;B s/ T[BQk_ B{z pd/Fh |[bkwh s'_ S[Nekok gkT[D dk e'Jh okj Bjh_ ;[M Z fojk ;h. fpoX ;odko Fkw f;zx nNkoh tkb/ B/ nkgDh e"w d/ d[FwDk_ Bkb NZeo ftu Fjhd j'D s/ fJ; soQk_ (r[o{) r'fpzd (f;zx) dh ;fgoN s/ T[; d/ ojZ;tkdh gzukfJsh oki B{z foMkT[D bJh nkgDh e[opkBh d/D dk ?;bk eo fbnk.¿ nzro/}k_ d/ gfjb/ jwb/ ;w/_ ;odko Fkw f;zx bZrGr jo/e Ek_ w"i{d fdZ;dk ;h. T[j fJe d;s/ s'_ d{i/ tZb ik_dk j'fJnk itkBk_ B{z vN e/ bVB bJh jZbkF/oh d/D s/ T[BkQ _ dk j";bk ekfJw oZyD ftu g{oh soQk_ ;cb j' fojk ;h. T[; d/ fJ; eost B/ f;Zy c"i B{z tX/ o / i' F Bkb bVB bJh T[ G kfonk s/ nz s ftu nzro/}k_ B{z gSkV fdZsk frnk. nr;s 2013 ftbhnw n?vtov, i' fJ; jwb/ ;w/_ T[E/ w"id { ;h, B/ fJ; ;w/_ dk j{-pj{ fdqF fJzi fbfynk j?L ¿frbpoN d/ vth:B B/ f;Zyk_ d/ e/doh w'ou/ _ T[s/ shik jwbk ehsk. fJe d{i/ d/ w'fYnk_ T[s/ uVQd/ Z Z j'J/ T[j f;Zyk_ d/ w'ofunk_ T[Zs/ gj[zu rJ/ s/ fi; t/b/ T[BQk_ dh frDsh pj[s tX rJh, T[BQk_ B/ MgN e/ f;Zyk_ dhnk_ s'gk_ ªs/ ep}k eo fbnk. S/sh jh fJj ]po ;koh f;Zy c"i ftu fyZbo rJh fe d[FwD dhnk_ c"ik_ f;Zyk_ d/ w'ofunk_ ftu XZ; nkJhnk_ jB. id ;odko Fkw f;zx B/ nkgDh c"i dh jko j[dh d/yh, sk_ T[; B/ nzsw z wko{ edw u[eD dk ?;bk eo e/ nkgDh x'Vh B{z nZvh Z bkJh s/ T[j sbtko x[wkT[_dk s/ wko'-wko eodk j'fJnk gzikjth_ fgnkdk c"i ftu ik xZ[f;nk. Bkb jh Bkb T[; B/ itkBk_ B{z tzrkfonk fe e'Jh w?dkB SZv e/ Bk GZi/. id T[; dh Sksh ;Zs r'bhnk_ Bkb ftzBhQ rJh sk_ T[j Fjhd j' e/ x'Vh s'_ fvZr fgnk.¿ ;odko Fkw f;zx dh db/oh ns/ fdqVQsk B/ ;GokT[_ B{z Gkos dk tkNob{ pDk fdZsk. ihHphH B?b;B B/ fbfynk j?L ¿i/eo f;Zy fJE/ fiZs ik_d/ sk_ Gkos nzro/}k_ jZE'_ fBeb ikDk ;h.¿ Gkos dh n}kdh bJh f;Z y K HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH GkJh JhFo f;zx, wk;No w'sk f;zx, ;H yVe f;zx, ;H s/ik f;zx ;w[zdoh, GkJh oDXho f;zx, wk;No skok f;zx, MpkbhJ/ Goktk_ nkfd ;?eV/ nekbh f;zxk_ dhnk_ _ ;orowhnk_ T[b/yBh: jB. ;H Grs f;zx fyV/-wZE/ ck_;h d/ s]s/ ªs/ uVQ frnk. iBob w'jB f;zx B/ j'oBk_ d/Fk_ dh ;jkfJsk Bkb pekfJdk izr bVB dh gb?B pDkJh ;h. iBob w'jB f;zx B/ igkB ftu n}kd fjzd c"i B{z ;zrfms ehsk. go id iBob B{z igkBhnk_ B/ frqsko eo fbnk sk_ wk;No skok f;zx B{z fwb/ iBob w'jB f;zx d/ ;[Bj/ ªs/ wk;No ih B/ ;[GkF uzdo p'; / B{z fJE'_ fBeb ikD dh, iBob e'b gj[ukT[D dh ftT[s z _ pDkJh. ;[GkF uzdo p'; B{z gj[zukT[D tkb/ ;ko/ f;Zy jh ;B. n}kd fjzd c"i dh e[b frDsh 42,000 ftZu'_ Z 28,000 f;Zy ;?fBe ;B. 1946 JhH ftu pzpJh ftu B/th d/ i[nkBk_ d/ ftdo'j ftu th f;Zy ;?fBe fe;/ Bkb'_ xZN Bjh_ ;B. j/mk_ fdZsk t/otk ;[ssosk ;zrokw ftu f;Zy e"w tZb'_ z ehshnk_ wjkB e[opkBhnk_ dh wz{j-p'bdh s;tho j?L e[Zb f;Zy |?o f;Zy ck_;h fwbh 121 93 28 T[wo e?d 2626 2147 499 ifbQnk_tkb/ pk| d/ Fjhd 1300 799 501 pipi xkN d/ Fjhd 113 67 46 e{ek bfjo d/ Fjhd 91 91 nekbh bfjo d/ Fjhd 500 500 4771 3697 1074 bzp/ ;zxoF s'_ pknd d/F n}kd j'fJnk. fJ; ftu f;Zyk_ B/ nkgDh npkdh d/ nB[gks s'_ fes/ tZX :'rdkB gkfJnk. (17)
 20. 20. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com pkoj wkj r[o{ r'fpzd f;zx ih t? o kr s' I nB[ o kr L r[o{ r'fpzd f;zx ih B/ pfuZsq BkNe tKr jh fpqj BkNe, pkoj wkj dh ekft F? b h s/ fbfynk j? go fjzd;skB ohs s'I jN e/ nkg ih B/ nozG i/m s'I BjhI, r[o{ [ rozE ;kfjp ftu nkJ/ pkoj wkj[ tKr{z u/s s'I jh F[o{ ehsk j? s/ t?okr s'I nB[okr se dk ;o do;kfJnk j?. jo ;tZJhJ/ ftu d;w fgsk B/ dZf;nk j? fe iht nkswk (okXk) sVg ojh j?, go e?;k p/dodh j? ekjB e;kJh fe T[; ~ e'Jh dod BjhI T[m ofjnk. jo wjhB/ Z tksktoD ftu eh spdhbh, sbyh, shposk nkT[Idh j? T[; dk toDB eo e/ nzsbh s[e ftu r[o{ ih B/ fbfynk j? L N;e:' B jh:', e;e:' Bk e;kJh. u/ s L r[ o { r' f pz d f;z x ih B/ fJ; pkoj wkj ftu wjhfBnK dk pVk y{p;{os B}kok pzfBQnk j?. nkg ih owKd/ jB fe u/so uVQD t/b/ jh s's,/ e'fJb p'bD bZr gJ/. tksktoD ftu j[bk; nk frnk, doZ]sK Bkb c[bK Z dhnK p/bK bgN ojhnK jB, go fe; ezw i/ ezs xo jh BjhI L c[fb oj/ f;ro/ fpqi e/ so[ c{b bsk fsB ;' bgNkJh. c[fb oj/ ;fo ;ko; ;z[do, ;'G ;w{j pYh nfXekJh. u/s uVQ:' ;[e ;z[do e'febek i[s ezs fpBk Bk ;[jkJh..914.. t? ; ky L t?;ky uVQ/ ;kok tksktoB jh ;[rXs j' iKdk j?. z mzvh s/ fwZmh ][;p{dko jtk trD bZr g?Idh j? ns/ c[ZbK dk o; nkg-w[jko/ fpBK FZe jtk ftu fwb iKdk j? s/ p[o uko/ gk;/ fyZbo iKdk j?, go fJj ;[jktDh oZ[s s/ jtk, ekjB (wkbe) Bk fwbD eo e/ dZ[y T[gik ojh j? L pk; ;[pk; nek; fwbh, no[ pk;s G{fw wjK Sfp gkJh. ;hsb wzd ;[rzfX ;who, pj? weozd fB;ze fwbkJh. g?o gokr ojh j? p?;ky, ;G? fpqi b'rB eh d[ydkJh .. 915.. i/ m L i/m ~ pVk pbtkB fejk j? feT[fI e i/m uVQd/ jh gkDh s/ jtk nZr tKr j' iKd/ jB. jo uh} sg yb'Idh nr;s 2013 fgqz;hgb ;fspho f;zx j?. ubd/ okjh o[e iKd/ jB s/ doZ]sK dh mzvh SK d/y, p?m iKd/ jB s/ ;oho dh sZgF fwNKd/ jB. fJ;/ soQK gsh Bk fwbD eo e/ ihn ftnke[b j' T[Zmdk j? L Bho ;who j[sk;B e/ ;w, nT[o nek; Xok sgskJh. gzE Bk gzEh ub? eT{U, so[ skfe so?, sB skg f;okJh. i/m wjk pbtzs G:', nfs fpnke[b ih:, wjK ofs gkJh..916.. n;kV L i/m ftu sK fco th e'Jh g?v/ g?dk ;h, go n;kV I I ftu sgh j'Jh jtk j'o sg e/ GZm pD rJh j?. nzdo ekjb gJh ofjzdh j?. ;ko/ xoK ftu jh fNe p?m rJ/ jB. gzSh ftuko/ gkDh s/ SK (tkfo ;[ SKj) GJ/ Y{zvd/ jB. e?;h o[Zs nk rJh j? fe jo fJe ~ GhV gJh jh bZrdh j? s/ ftZSVh j'Jh dh eh jkbs j't/rh, T[; pko/ fejk BjhI ik ;edk L gT[B gquzv pj/ nfs skgs, uzub fufs d;' fd; XkJh. p?; ntk; oj?I Bo[ Bkfo, fpjzrw tkfo ;[ Skj sekJh. d/fy n;kV BJh fofs, dkdo w'oB j{z xBx'o brkJh. rkY goh fpojh iB e', N;e:' B jh:' e;e:' B e;kJh..918.. ;ktD L ;ktD nkT[D s/ ;ZG gk;/ ib Eb j' frnk j?. BdhnK gkDh Bkb GohnK j'JhnK Fj[ ;kro tZb GZihnK ik ojhnK jB. fJ;/ soQK fpibhnK th pZdbK ftu roi roi ob ojhnK jB. gghjk brksko gh gh dh X[Bh brkJh p?mk j?. pkoF brkso j' ojh j?, go wB ~ GktB tkbk xo Bk j'D eo e/ e;e tX ojh j?. fJzM bZrdk j? fe T[j feXo/ j'o wB brk p?mk j? L skb Go/ ib g{oB ;'I, no f;zX fwbh ;fosk ;G ikJh. s?;/ xNkfB SNkfB fwbh, nfs jh gghjk, gh: N/o brkJh. ;ktD wkfj bfrU po;ktB, GktB Bkfj, jk jk xo wkJh.918. Gkdt L Gkdt ftZu gsh d/ doFB BjhI j' oj/. nekF s/ id pdb SKd/ jB sK fdB oks ftu spdhb j' iKdk (18)
 21. 21. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com j? s/ d{i/ gk;/ id oks jB/o/ ftu fpibh uwedh j? sK ;{oi uVQ/ dk B}kok pDk d/dh j?. w[jb/Xko id whIj g?dk I I j? sK ib jh ib B}o nkT[ I d k j? , go d/ y ' sZ s h dh fe;ws fe fgnkok d{o ik p?mk j? L Gkdt wkfj uV:' fpB[ Bkj d;' fd; wkfj xNk xjokJh. d:'; fB;k Bfjz ikB go?, sw fpZi[ SNk ot eh Sfp gkJh. w{;bXko S[N? BfG s/ ntBh (Xosh) ;roh ib g{ofB SkJh n?;/ ;w/I sfi r:' jw e', N;e:' B jh:', e;e:' B e;kJh..919. nZ ; { L nZ;{ (e[nko) dk wjhBk ;[ydkJh j?, go gsh gk; Bk j'D ekoB fpojB ~ ;Z[y feZE'I < fuZN/-fuZN/, gsb/gsb/, go gkDh s'I ftot/I pZdb nkekF ftu x[wd/ ofjzd/ z jB. ed/ T[Zu/ j' nNkohnK ~ S[zjd/ s/ edh ;o'to ftu g?Id/ fdZ;d/ jB. fJj se fdb w{zj ~ nk iKdk j?. gq/w Bkb ;Zih gqwD dh e;e j'o tX iKdh j?, go T[; d/ wB / ftu fyZu BjhI g?Idh L wk; e[nko uY:' pb[ Xkfo, gqeko ojh Bk fwb/ ;[ydkJh. ;/s xNk no[ rfs SNk ;o s[zr nNk f;we? do;kJh. Bho fpjhB fco?I BfG ShB ;[ d/fy nXhB G:' jh: okJh. gq/w Seh fsB ;' fpEe:' (EZe rJh j?), N;e:' Bk jh:' e;e:' B e;kJh.920. eZ s e L eZse uVQd/ jh nekF fpbe[b ;k j' frnk j? fit/I tZNh s/ dhtk fwb e/ ukBD eod/ jB. b'e w"i w;sh eo oj/ jB s/ i{J/ y/vD dhnK fsnkohnK eo oj/ jB. xoK ftu ;?dhnK j' ojhnK jB. xo fuso/ ik oj/ jB, go ;kvk fgnkok BjhI nkfJnk, T[j feXo/ j'o fuZs brkJh p?mk bZrdk j? L ekfse w? r[B dhg gqekfFs, s?;/ nek; w? T[ibskJh. i{g ijK sjK c?b oj:', f;ro/ Bo BkfoB y/b wukJh. fusq GJ/ xo nKCB d/fy, ru/ (r{VQ/ ehs/) sj e/ no[ fus GqwkJh.921. wZ x o L wZxo wjhB/ eztb ;o'to ftu fyV gJ/ jB. gkDh dk fJsBk }'o BjhI ofjnk. e{ziK dh e[obkjN ;[DkJh d/D bZr gJh j? feT[fI e oki jz; gk; BjhI. fJj jh jkb ;kvk j? fi; gk; gsh ekjB BjhI j? L g' j L nr;s 2013 pkofi (gkDh dk ikfJnk, eztb) c{fb oj/ ;fo g[i, z ;[rzX ;B/ ;foskB xNkJh. ez[is (e[obkT[Dk) ezs fpBK e[b jz;, eb/; pY? ;[fB e? fsj wkJh. pk;[o o?fB B u?B ej{z fSB, wzxo wkf; n:' B eBQkJh..922. g'y ftu ;zs'y j'Dk ukjhdk ;h go fpqj[ e[mh ~ feZE/ < T[sw fNekD/ s/ nokw d/ ;kwkB ;PrI' ykD ~ nkT[d/ Z I jB. eZ g V/ o/ F wh th u[ Z G d/ jB (e{ b de{ b s/ ;{ b T[Zm/) s/ gkB d/ phV/ d[ydkJh bZrd/ jB L G[fw nek; ntk; ;[pk;[, T[dkf; pYh vfs ;hsbskJh. e{b d[e{b s/ ;{b T[m?, ;G s/b sw'b br? d[ydkJh. g'E ;zs'y B j's eS{, sB ;'ys fiT[ e[wdh w[oMkJh..923.. wkx L wKj d/ wjhB/ ftu th fgnko/ d/ xo Bk nkT[D eo e/ ;Z]s ;odh ftu th nzdobk ;Vdk ofjzdk j?. fit/ I wKj ftu edh ;{oi nkgDk w{zj fdybk e/ S[g iKdk j? fst/I jh fgnko/ dk jkb j?. fJzM gqshs j[zdk j? fe j[D/ nk e/ doFB d/t/rk, go G[b/yk jh j[zdk j?. Bk fdB r[}odk j? s/ Bk bzwh oks. T[ZXo id s's/ s/ e'fJbK nkg; ftu eb'b eod/ sZehd/ jB sK j'o d[y T[mdk j?L Z Z wkfj w? BKj ejh xfo wkfj, ;[ dkj eo? oft i'fs fdykJh. ikBh B iks fpbkss d:'; B, o?fB eh fpqX GJh nfXekJh. e'feb d/fy eg'fs fwbh, w[y e[zis J/ ;[fB e/ vo gkJh..924.. cZ r D L ckrB d/ wjhB/ fgnko dk tksktoD pD frnk j? ns/ ;[jkrDK gshnK Bkb fwb rJhnK jB. fJ; wjhB/ jo fJe dk w/b ntZF j[zdk j? feT[Ife gsh gsBh fJe d{i/ p|?o ofj jh BjhI ;ed/ feT[Ife wdB nkgDk gqGkt jo fJe s/ gk d/Idk j?. go w/oh nk; fJzM bZrdh j? fBok; j' rJh j? L ckrB ckr[ pY:' nBokr, ;[jkrfB Gkr ;[jkr ;[jkJh. e/;o uho pBkfJ ;oho, r[bkp nzpho r[bkb T[vkJh. ;' Sfp w B byh, iB[ dtkd; wk;eh ;'Gs nkfr irkJh. nk; e' s:kr fBok; GJh, N;e:' B jh:' e;e:' B e;kJh.. 925.. (19)
 22. 22. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com nr;s 2013 r[o{ dh ftukoXkok ns/ ;zsk$pkfpnK dh ftukoXkok ftu ptzik nzso ;wMD dk :sB eo' GkJh ;[yftzdo f;zx r[ o { ih L gqwkswk fJe j?. ;z s k$pkfpnK L fJj nkg jh oZp ns/ fJjBK d/ u/b/ fwzBh oZp. fJj 33 eo'V d/tfsnK dh eEk eod/ jB ns/ epoK tkb/ cZeoK ~ th oZp wzBh p?m/ jB nkb/ pDk e/ FjhdK d/ dht/ irkT[D tk;s/ th efjzd/ ofjzd/ jB. shoE fJFBkBK Bkb wB dh w?b BjhI r[ o { ih L X[gdh. ;z s k$pkfpnK L fJj nkg shoEK s/ fJFBkB eod/ jB fJj SZgVK d/ gkDh ~ fJFBkB eoB ns/ T[E'I u[b/ b?D bJh efjzd/ jB. r[ o { ih L f;ZfynK r[opkDh ftu'I b?Dh j?. ;z s k$pkfpnK L fJj wBxVs M{mhnK eokwksh ejkDhnK ftu'I f;ZfynK b?d/ jB. r[o{ dk puB wzBDk jh f;woB j?. r[ o { ih L ;z s k$pkfpnK L ;zs dk j[ew, G'fonk ftu p?m e/ wkbk c/oBhnK, pkDh ~ th izso wzso, s'sk oNB, nZ y K whN e/ ;wkXhnk, ftjb/ ofjDk fJj fJjBK dk f;woB j?. ;/tk d[BhnK dh, ew}'o dh rohp dk w{j z r[ o { ih L r'be r[o{ dh. ;z s k$pkfpnK L ;/tk ;'B/ uKdh dh fJZNK gZEoK ;zrwo wo, r[od[nkfonK dhnK fJwkosK s/ ;kok i'o, b/po coh, wkb wkbeK dk, wFj{oh ezgBh dh. r[owfs nB[;ko frqj;sh ihtB ihT{Dk r[ o { ih L j?. ;z s k$pkfpnK L ish ;sh j'D dk c'ek dkntk eJh ;zs pkb ish ejkT[Id/ jB. i' ;ok;o M{m j?. feos eoBh d;tzX d/Dk. r[ o { ih L ;z s k$pkfpnK L ftjb/ ofj e/ ykDk G'b/ Gkb/ b'eK d/ g?;/ dh d[otos'I eoBh. jzeko dk pdb fBwosk. r[ o { ih L ;z s k$pkfpnK L fJjBK ;zsK B/ jzeko dk gqdoFB eoB tk;s/ pj[s ehwsh ekoK ns/ tZv/ tZv/ v/o/ tzB ;[tB/ gfjokt/ ns/ ;zrsK s'I wZE/ z th g?oK s/ fNek oj/ jB. r[ o { ih L w'j dk pdb gq/w. ;z s k$pkfpnK L fJj ;kok i'o v/o/ tZv/ tZv/ eoB, nkgD/ u/b/ tXkT[D, ikfJdkdK pDkT[D ns/ gZr th nkgD/ g[ Z s k iK B/ V / ofjD tkb/ y[FkwdhnK ~ fdzd/ jB. e'Jh eokwks BjhI j?. r[ o { ih L ;z s k$pkfpnK L fJj ;dk jh eokwksh ejkDhnK ;[Dk ;[Dk e/ b'eK ~ tfjwK GowK ftu gkT[d/ I ofjzd/ jB. r[ o { ih L f;Zy r[o{ dk j' e/ oj/. ;z s k$pkfpnK L f;Zy ;kX dk pD/. fsnkr p/JhwkBh dk eoBk j?. r[ o { ih L ;z s k$pkfpnK L fJj wkfJnk d/ fsnkr dhnK rZbK eod/ jB T[go'I T[go'I. ;Zu jh gqwkswk j?. r[ o { ih L ;z s k$pkfpnK L fJj nkekF ftu gqwkswk wzBh p?m/ jB. ;Zu' ;Zu c?;b/ nkgD/ nkg j[zd/ jB. r[ o { ih L ;z s k$pkfpnK L fJj efjzd/ c?;b/ Xowoki eodk j?. feqs dh g{ik BjhI eoBh. r[ o { ih L ;z s k$pkfpnK L fJj g{ik jh feqs dh eod/ jB. f;ZX Xow gozgoktkdh BjhI j?. r[ o { ih L ;z s k$pkfpnK L f;Zy Xow gozgoktkdh j?. e'Jh G{s gq/s BjhI j?. r[ o { ih L ;z s k$pkfpnK L fJj G{sK gq/sK dhnK ejkDhnK ;[DK e/ b'eK ~ vok e/ oZyd/ jB. wVQh w;kDk dh g{ik BjhI eoBh. r[ o { ih L ;z s k$pkfpnK L fJj wVQhnk w;kDk dh g{ik eotk oj/ jB. ns/ wo/ ;kXK dhnK wVhnK pDk oj/ jB. Xow d/ BK s/ eoweKv BjhI eoB/. r[ o { ih L ;z s k$pkfpnK L fJj eoweKv ~ jh Xow wzBd/ jB. ;[Zu fGZN e'Jh tfjw Gow BjhI j?. r[ o { ih L Z ;z s k$pkfpnK L fJj nkgDh pkjwD tkbh ;[u fGZN wzBd/ jB ns/ tfjwK GowK ftu gk oj/ jB. f;Zy r[o{ dk j?. r[ o { ih L ;z s k$pkfpnK L fJj efjzd/ f;Zy ;zs dk j?. nzfwqs r[o{ dk j?. r[ o { ih L ;z s k$pkfpnK L nzfwqs ;zs dk j? pkp/ dk j?. bzro r[o{ dk j?. r[ o { ih L (20)
 23. 23. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com ;z s k$pkfpnK L bzro pkp/ dk j?. r[od[tkok r[o{ dk j?. r[ o { ih L ;z s k$pkfpnK L v/ok ;zs dk nkgDk j?. r[ o { ih L wo:kdk r[o{ dh j?. ;z s k$pkfpnK L wo:kdk pkp/ dh j?. ;/tk r[o{ dh j?. r[ o { ih L ;z s k$pkfpnK L ;/tk pkp/ dh j?. puB r[o{ dk j?. r[ o { ih L ;z s k$pkfpnK L puB ;kX pkp/ dk j?. sB wB XB r[o{ dk j?. r[ o { ih L ;z s k$pkfpnK L sB wB XB ;zs dk j?. pkDh r[o{ dh j?. r[ o { ih L ;z s k$pkfpnK L pkDh pkp/ dh j?. ehosB r[o{ dk j?. r[ o { ih L ;z s k$pkfpnK L ehosB pkp/ dk j?. eEk r[opkDh dh j?. r[ o { ih L ;z s k$pkfpnK L eEk pkp/ Bkb i[ V hnK ekbgfBe ejkDhnK dh j?. eeko r[o{ d/ jB. r[ o { ih L ;z s k$pkfpnK L eeko pkp/ d/ jB. r[o{ ;woZE j?. r[ o { ih L ;z s k$pkfpnK L pkpk ;woZE j?. r[o{ d[fpXk Jhoyk ysw eodk j?. r[ o { ih L ;z s k$pkfpnK L fJj ;zs d[fpXk Jhoyk tXkT[Id/ jB. r[o{ ns/ f;Zy dk f;ZXk ;pzX j?. r[ o { ih L ;z s k$pkfpnK L fJj ;zs pkp/ ftu'brh dh tekbs eod/ jB. ns/ nkg; ftu Jhoyk pj[s oZyd/ jB. r[o{ dksk j?. r[ o { ih L I ;z s k$pkfpnK L fJj ;zs pkp/ dks/ ejkT[d/ jB ns/ xo xo wzrd/ jB. r[ o { ih L r[o{ fBoGT[ j?. ;z s k$pkfpnK L fJj nzdo' pV/ vo/ ofjzd/ jB. fJj rzBw?B th oZyd/ jB. r[ o { ih L r[opkDh r[o{ dh wfs j?. ;z s k$pkfpnK L fJj ;zs pkp/ dh rZb eod/ jB fJj gV' s/ fJj cb, fJj gVQ' s/ fJj cb. r[ o { ih L r[opkDh wB d/ o'r d{o eodh j?. ;z s k$pkfpnK L fJj ;zs pkp/ gkDh ftu c{eK wko-wko fdZsh iKd/ jB. r[ o { ih L r[o{ fJe j?. ;z s k$pkfpnK L fJjBK ;z s K dh frDsh gz i kp ftu 16000 s'I tZX j?. nr;s 2013 r[ o { ih L r[owfs ftuko Xkok fJe j?. ;z s k$pkfpnK L fJjBK ;z s pkfpnK dhnK nB/ e K ftukoXkoK jB. r[ o { ih L s/o/ GkD/ ;opZs dk Gbk. Z ;z s k$pkfpnK L fJjBK ;zsK d/ GkD/ fJjBK d/ XhnK g[sk dk Gbk fJjBK d/ u/ f bnK dk Gbk fJjBK dk nkgDk Gbk. to ;okg e'Jh BjhI j?. r[ o { ih L ;z s k$pkfpnK L fJj toK d/ bkbu ns/ ;okg dk vo gk e/ b[ZNd/ jB. eow (ezw) jh fuso r[gs jB. r[ o { ih L ;z s k$pkfpnK L fJjBK ;zsK B/ fuso r[gs dh ftnkfynK rbs ehsh j'Jh j?. nkt rtD dk uZeo iBw woB dk uZeo r[ o { ih L jh ;ik j?. ;z s k$pkfpnK L fJj iwd{ s K dhnK Xowoki dhnK ejkDhnK ;[DT[Id/ jB ns/ bZsK pkjtK tZY/ ikD dh ;ik dh rZb eod/ jB. fJj Fpd r[o{ jh uoB jB. r[ o { ih L ;z s k$pkfpnK L fJ; ;zsK d/ jZv wk; d/ g?oK ~ uoB efjzd/ jB. r[o{ d/ f;Zy r[o Fpd ~ fjod/ o{gh xo r[ o { ih L ftu ;KG e/ oZyd/ jB. I ;z s k$pkfpnK L fJj ;zs pkp/ b'eK d/ xohI uoB gkT[d/ fcod/ jB. Xkr/ sths ikd{ wz s o N{ D / NgkD/ r[ o { ih L UgohnK F?nK e'Jh BjhI j[zdhnK. ;z s k$pkfpnK L fJj ;zs pkp/ fJj ;kok e[M j?rk dZ;d/ jB ns/ b'eK ~ vok e/ b[ZNd/ jB. iBw woB, w[v/ izwD/ gqwkswk d/ tZ; j?. z r[ o { ih L ;z s k$pkfpnK L fJj ;zs pkp/ fe;/ ~ ihtkJh iKd/ jB fe;/ ~ wkoh iKd/ fe;/ ~ w[ z v / d/ J h iKd/. n;b ftu fJjBK d/ tZ; e[M th BjhI j?. fJj M{m dk nk;ok bJh p?m/ jB. r[o{ dh dZ;h ofjs j'o j?. r[ o { ih L ;z s k$pkfpnK L fJjBK ;zsK dh ofjs j'o j?. r[ o { ih L r[o{ B/ r[opkDh ;wMD wzBD dk j[ew ehsk j?. ;z s k$pkfpnK L fJj ;zs e/tb s'sk oNB gVQB ns/ cb b?D d/D dh rZb eod/ jB. r[o{ ;dhth j?. r[ o { ih L ;z s k$pkfpnK L fJj ;zs iBw woB d/ r/V #u gJ/ j'J/ jB. (21)
 24. 24. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com nr;s 2013 f;Z y Xow d/ fJfsjk; dh T[ ; koh ftu f;Z y fJ;sohnK dk :' r dkB-3 ubdk HHHHHHHH fJ;/ soQK wksk yhth ih dh ;g[Zsoh phph nwo' ih dk BK th f;Zy fJ;sohnK ftu nfjw ;EkB oZydk j?. wksk yhth ih B/ nkgDh ;g[Zsoh phph nwo' ih B{z f;Zyh dk gkm gVQk e/ uzrh wK dk o'b th ndk ehsk j?. ;g[soh Z d/ o{g ftu phph nwo' ih (d{i/ r[o{, ;qh r[o{ nzrd d/t ih dh ;g[Zsoh, i' ;qh nwodk; dk; ih d/ Gshi/ Bkb ftnkjh j'Jh ;h) dh d/D B{z nZy_' Ujb/ Bjh_ ehsk ik ;edk feT[ _ f e T[ B Q K dh o;Bk s' _ T[ u o/ r[ o -Fpd B/ pkpk nwodk; ih dh ekfJnk gbN fdZsh. T[j fJe ;kXkoB shoE :ksoh s'_ f;Zy Xow d/ sh;o/ r[o{, fBEkftnK d/ EK,fBwkfDnK d/ wkD s/ fBskfDnK d/ skD pD rJ/. f;Zy fJfsjk; ftu f}eo nkT[dk j? fe phph nwo' ih fJe fdB _ nzfwqs t/b/ d[ZX foVefdnK r[opkDh dk gkm pj[s wX[o ntk} ftu eo oj/ ;h. id'_ fJj gkm ;qh nwodk; dk; ih d/ ezBh_ fgnk sK ;[DfdnK jh nkg ih d/ wB ftu X[j gJh. phph nwo' ih s'_ g[fZ Snk fe T[j fe; dh pkDh gVQ oj/ ;h< hJj gsk bZrD «s/ fe fJj ;qh r[o{ BkBe d/t ih dh pkDh j? s/ T[BQK dh rZdh «s/ ;qh r[o{ nzrd d/t ih fpokiwkB jB sK T[BQK d/ fdb ftu r[o{ ih d/ doFBK dh fJZSk ikr gJh. nkg phph nwo' ih B{z Bkb b? e/ yv{o ;kfjp gj[zu rJ/. id'_ nkg B/ ;qh r[o{ nzrd d/t ih d/ doFB ehs/ sK wB B{z nEkj FKsh fwbh. fJ; soQK phph nwo' ih ;qh (r[o) nwodk; ih bJh r[o-fwbkg dk ;kXB { { pD/. ;g[Zsoh s/ Xow-gsBh d/ o{g ftu phph GkBh ih ( sh;o/ r[o{ ;qh r[o{ nwodk; ih dh ;g[soh s/ u"E/ r[o{ ;qh Z r[o{ okwdk; ih dh XowgsBh) i' fBFekw ;/tk-Gkt s/ GkD/ ftu ftuoB tkb/ ;B, dk th f;Zy Xow d/ fJfsjk; ftu ftF/F :'rdkB j?. fgsk r[o{ ih dh nEkj ;/tk ;dek fJfsjk; dk o[] jh pdb fdZsk. fJfsjk;ekoK nB[;ko phph GkBh ih B/ ;qh r[o{ noiB d/t ih s'_ uko ;kfjp}kfdnK (g[Zso s/ nrbhnK uko ghVQhnK) se FkBdko gqGkt gkfJnk. fJ; s'_ fpBK nkg B/ ;qh nzfwqs;o ih dh T[;koh ;w/_ th wjkB fjZ;k gkfJnk j?. Xow-gsBh s/ wK d/ o{g ftu wksk rzrk ih (gzit/_ r[o,{ ;qh r[o[ noiB d/t ih (FjhdK d/ f;oski) dh Xow-gsBh s/ S/t/_ r[o{, ;qh r[o[ jfor'fpzd ;kfjp ih d/ wksk ih) B/ nkgD/ r[o{gsh dh jo ;[y-;j{bs dk f]nkb oZfynk ns/ nkgD/ ;g[so ;qh jfor'fpzd ih dh Fy;hns d/ ;op-gZyh ftek; Z tZb th ftF/F fXnkB fdZsk. nkg ih B/ pkb-g[Zso B{z w}p{s s/ fdqVQ-;zebgK Bkb bpo/} eo e/ ªtv :'Xk pj[ goT[gekoh« ns/ ªwhoh ghoh d/ wkbe« d/ o{g ftu r[orZdh dk S/tK tko; d/ e/, f;Zy Xow d/ fJfsjk; ftu ftF/F :'rdkB gkfJnk j?. nkg ih d/ ;g[Zso B/ whoh s/ ghoh dhnK d' feogkBK gfjB e/ f;Zy Xow d/ ftek; ftu nfjw o'b ndk phph ;opihs e"o @ikue# ehsk j?. wksk rzrk ih B/ r[o{ gsh dh Fjkds B{z pj[s tZv/ firo/ Bkb ;jkfonk s/ nB/ eK emBkJhnK dk ;kjwDk eod/ j'J/ th EzwQ tKr w}p{s oj/. nkg ih r[o{-xo dhnK f}zwtkohnK pk]{ph fBGkT[d/ / _ oj/. fJ; s'_ fJbktk wksk rzrk ih B/ r[of;ZyK dk ;fseko eoB dh nwbh f;Zfynk th fdZsh j?. ;g[soh s/ wK d/ o{g Z ftu phph tho' ih (S/t/_ r[o{, ;qh r[o{ jfor'fpzd ih dh ;g[Zsoh) dh th f;Zy Xow d/ fJfsjk; B{z wjkB d/D j?. nkg B/ nfij/ ;{opho gzi g[soK B{z iBw fdZsk fiBQK B/ ;qh Z r[o{ r'fpzd f;zx ih d/ ;w/_ GzrkDh d/ :[ZX ftZu nkgDh thosk d/ i"jo ftykJ/. phph tho' ih d/ d' g[soK (;qh ;zr' Z Fkj s/ ;qh ihs wZb ih) B/ FjhdhnK gqkgs ehshnK fiBQK dk f}eo ªpfuZso BkNe« ftu ;qh r[o{ r'fpzd f;zx ih B/ ehsk j?. phph tho' ih B{z T[BQK dh wksk dw'doh ih (;qh r[o{ jfor'fpzd ;kfjp ih dh Xow-gsBh) s'_ r[owfs s/ r[of;Zyh tkb/ ;z;eko fwb/ ;B. Xow-gsBh s/ wK d/ o{g ftu wksk feFB e"o ih (;st/_ r[o{, ;qh r[o{ jfo okfJ ;kfjp ih dh Xow-gsBh s/ nmt/_ r[o{ ;qh r[o{ jfofeqFB ;kfjp ih d/ wksk ih) B/ nkgD/ r[o{-gsh dk ;kfJnk f;o'_ T[m ikD pknd, nkgD/ pkb-g[so dh f}zwtkoh B{z f;de Z Z / Bkb fBGkfJnk. gzi ;kb d/ g[so B{z r[orZdh «s/ p?fmnK Z t/y e/ wK XzB j' ojh ;h s/ Bkb jh p/ns f}zwtkohnK dh z / gzv f;o «s/ ;h. itkBh dh fsZyV d[gfjo gsh s'_ fpBK eZNDh w[jkb ;h go wksk ih d/ nB{m/ f;de B/ ;G e[M ;fj e/ f;Zyh wo:kdk dh gkbDk pj[s fdqVQsk Bkb ehsh s/ f;Zy fJfsjk; ftu fJe fw;kb ekfJw eo fdZsh. nkg nkgD/ pkb g[Zso B{z r[o{ o{g ikDd/ ;B s/ T[BQK dh jo nkfrnk B{z r[o{-nkfrnk ;wMd/ ;B. ;qh r[o{ jfofeqFB ;kfjp ih d/ fdZbh ftu i'sh i'fs ;wkT[D s'_ pknd nkg r[ogsh s/ r[o-g[so d/ ftS'V/ ftu bzp/ ;w/_ se GkD/ ftu { { Z (22)
 25. 25. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com ofj e/ fiT{_d/ oj/. wK d/ o{g ftu wksk BkBeh ih (;qh r[o{ jfor'fpzd ;kfjp ih dh Xow-gsBh s/ wksk ;qh r[o{ s/r pjkdo ih) B{z f;Zy fJfsjk; ftu r"otwJh ;EkB gqkgs j?. fJfsjk; ;kyh j? fe fJBQK dh e[y s'_ fJe wjkB Z pkbe B/ iBw fbnk i' f;Zy Xow d/ B"t_/ r[o{ pD/ s/ Xow dh oZfynk bJh fdZbh fty/ Fjkds d/ e/ ªXow dh ukdo« pD/. fJ; wjkB e[opkBh ;zpzXh ;qh r[o{ r'fpzd f;zx ih eEB eod/ jBL mheo c'fo fdbh; f;fo gqG g[fo ehnk g:kB. s/r pjkd[o ;h feqnk eoh B feBj{z nkfB. (pfusq BkNe) Xow-gsBh, wK s/ dkdh d/ o{g ftu wksk r[ioh ih (B"t/_ r[o{ ;qh r[o{ s/r pjkdo ih dh Xow-gsBh) dh f;Zy Xow B{z pj[wbh d/D j? fiBQK B/ (nkgD/ gsh d/ j[ew Z[ ftu ofjzfdnK) 22 ;kb 9 wjhB/ ns/ e[M fdB pkp/ pekb/ r[o{-gsh d/ Bkb nksw-;kXBk ;kXh. nmt/_ r[o{ ;qh r[o[ jfofeqFB ;kfjp ih d/ i'sh i'fs ;wkT[D s'_ fgZS'_ nkg ih d/ gsh r[orZdh «s/ fpokiwkB j'J/ sK wksk r[ioh ih nkgD/ r[o{-gsh Bkb gzikp s'_ pkjo fJbkjkpkd s/ fco gNB/ ub/ rJ/. fJZE/ 1666 JhH ftu nkg ih dh gftZso e[y s'_ nfij/ j'Djko pkbe ;qh r'fpzd okfJ ih dk iBw Z j'fJnk, fi; B/ e/tb 9 ;kb dh T[wo ftu nkgD/ fgsk B{z Fjhdh d/D bJh fdZbh s'o fdZsk s/ fco d;t/_ r[o{ ;qh r[o{ r'fpzd f;zx ih d/ o{g ftu nfij/ ekoBkw/ eo ftykJ/ fiBQK B/ Gkos d/ fJfsjk; B{z pdb e/ oZy fdZsk. nkgD/ gsh dh Fjkds s'_ pknd wksk ih d/ f;o dk ski y[Z; frnk go fJfsjk; rtkj j? fe fJBQK Bk}[e gbK ftu nkg B/ nkgD/ 9 ;kb d/ pkb r'fpzd okfJ ih B{z T[; eosZt bJh fsnko ehsk fi; dh g{osh bJh T[BQK B{z nekb g[oy B/ ;z;ko ftu G/fink ;h. nkg ih d/ ;g[so Z B/ GkoshnK B{z nkgD/ Xow dh oZfynk eoB d/ :'r pDk fdZsk. fe;/ FkfJo B/ mhe fejk j?- ªBk ej{z ip eh, B ej{z sp eh, pks ej{z w?_ np eh, nro Bk j's/ r[o{ r'fpzd f;zx, s' ;[zBs j'sh ;G eh.« dkdh d/ o{g ftu th wksk r[ioh ih dh f;Zy Xow B{z bk;kBh d/D j?. f}eo nkT[dk _ j? fe ;o;k Bdh d/ ezY/ izr T[gozs d' S'N/ ;kfjp}kd/ pkpk }'okto f;zx ih s/ pkpk csfj f;zx ih, r[o{ r'fpzd f;zx ih, wksktK s/ tZv/ ;kfjp}kfdnK s'_ ftZSV e/ nkgDh dkdh wksk r[ioh ih Bkb rzr{ o;'JhJ/ Bkb T[; d/ fgzv ;j/Vh ub/ rJ/ ;B. rzr{ B/ w[;bwkB je{ws e'b_' fJBkw jk;b eoB bJh wksk ih ns/ wk;{ w pZ f unK B{ z frqTwglsko eotk fdZsk s/ T[BKQ B{z ;ojzd d/ mzY/ p[oi ftu e?d eotk fdZsk. fJZE/ p?m e/ (g'j d/ wjhB/ ftu) ;koh-;koh oks wksk r[ioh ih nkgD/ g'sfonK ftu f;zxK nr;s 2013 dh pjkdoh dhnK ejkDhnK ;[Dk-;[Dk e/ fBoG?sk s/ phosk dk i}pk God/ ofjzd/ sK fe T[j w[rb je{ws d/ jkewK ;kjwD/ v'b Bk ikD. ;t/o/ nkg T[BQK B{z fsnko eod/ s/ ;wMkT[d,/ ¿nkgD/ Xow B{z ikBK tko e/ th ekfJw _ oZyDk. s[;h_ T[; r[o{ r'fpzd f;zx d/ F/o pZu/ j', fi; B/ }kbwK s'_ edh JhB Bjh_ wzBh. T[; dkd/ d/ g's/ j' fi; B/ Xow dh ykso nkgDk ;h; tko fdZsk. t/fyU! fes/ t}ho yK tZb'_ fdZs/ bkbu iK vokftnK ekoB Xow tb'_ ew}' o h Bk ftyk ikfJU.À Btkp d/ f;gkjhnK tZ b ' _ ;kfjp}kfdnK B{z fbik e/ t}ho yK dh eufjoh ftu g/F ehsk frnk. Btkp B/ pZfunK B{z fJ;bkw ep{bD bJh fejk ns/ Bk wzBD «s/ T[BKQ B{z w"s dk vo fdZsk frnk go dkdh wksk ih dh f;Zfynk nB[;ko ;kfjp}kfdnK B/ fBMZe j' e/ itkp fdZskL ¿n;h_ ;qh r[o{ noiB d/t ih dh ;zskB jK s/ ;qh r[o{ s/r pjkdo ih d/ g's/ jK. n;h_ Xow bJh Fjhd j'Dk ikDd/ jK. n;h_ Xow SZv e/ fiT{D B{z fsnko Bjh_. s[jkvk fit/_ ihn eodk j? eo bt'.À fJ; ;w/_ pZfunK d/ fujfonK «s/ e'Jh vo dk fuzBQ Bjh_ ;h. dhtkB ;[Zuk Bzd d/ ;{p/ B{z j'o T[e;kT[D s/ GVekT[D «s/ Btkp B/ j[ew d/ fdZsk fe ;kfjp}kfdnK B{z fiT{_d/-ihn BhjK ftu fuD fdZsk ikt/. Btkp d/ j[ew nB[;ko pZfunK B{z Bh_jK ftu fuD e/ Fjhd eo fdZsk frnk. nzsb/ ;tk; se T[j tkfjr[o{ dk ikg eod/ oj/. T[BKQ B/ uVQdh ebk ftu ofj e/ w"s bkVh B{z gqDk fbnk. fJj dkdh wK wksk r[ioh ih dh f;Zfynk dk jh f;ZNk ;h fe T[j Xow s'_ fEVe/ Bjh_. g'sfonK dh Fjhdh dh ]po ;[D e/ wksk r[ioh ih B/ nekb g[oy d/ uoBK ftu nodk; ehsh s/ ;Zuyzv gXko rJ/. XzB j? dkdh wksk! fi; B/ nkgD/ (firo d/ N'N) g'sfonK B{z ª;h; ikfJ go f;oo B ikfJ« dh f;Zfynk / d/ e/ Fjhd j'D bJh s'fonk s/ nkg th mzY/ p[oi ftu Fjkds dk ikw ghsk. wksk ih B/ f;Z y Xow ftu fJ;sohnK dh Fjkds dh p[fBnkd oZy fdZsh. dhtkB N'vo wZb B/ w'joK ftSk e/ ;kfjp}kfdnK ns/ wksk ih dk ;;eko eoB bJh irQk bJh s/ g{oB wfonkdk s/ ;fseko Bkb ;;eko eo fdZsk. nZiebQ fJ; ;EkB «s/ r[od[nkok i'sh ;o{g ;[F'Gs j? i' wksk r[ioh ih s/ T[BKQ d/ g'sfonK dh Fjkds dh :kd fdtkT[dk j?.wksk r[ioh _ ih f;Zy Xow d/ fJfsjk; ftu gfjbh fJ;soh Fjhd wzB/ rJ/ jB fiBQK d/ g{ofBnK «s/ uZbfdnK j'fJnK nB/eK f;Zy phphnK B/ nkgDk Xow fBpkj[zd/ j'J/ FjhdhnK gqkgs ehshnK jB. nkU, nkgK ;ko/ gqDkw eohJ/ wjkB Xow- (23)
 26. 26. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com gsBh, wjkB wksk s/ wjkB dkdh wksk r[ioh ih B{z i' f;Zy fJfsjk; dh T[j nB{gw s/ f;deh ;kXe j' fBpVh j? fi; B/ T[wo Go bzw/ ;zxoF B{z nkgD/ sB s/ wB d/ fgzv/ «s/ pVh db/oh Bkb jzYkfJnk j?. gqukoe d/ o{g ftu phph wE' ih (w[okoh ih dh gsBh) B/ nkgD/ gsh Bkb r[owfs dk Gkoh gquko ehsk, fi; ekoB d'jK dk ;zfwbs BK fJfsjk; ftu gqf;ZX j?.4 fJZE/ fJj ;gFN eoBk }o{oh j? fe ;qh r[o[ nwodk; ih tZb'_ r[owfs dk gquko eoB bJh fiBQK 22 wzihnK dh ;EkgBk ehsh rJh ;h, T[BQK wzihnK d/ f}zw/tkoK ftu wE'-w[okoh dk BK th Fkwb j?. B/sk d/ o{g ftu wkJh Gkr' ih s/ j'o wksktK B/ ;qh r[o{ r'fpzd f;zx ih d/ ihtB-ekb ftu jh, okj'_ y[zM/ wkM/ d/ f;zxK (i' nBzdg[o ;kfjp dh izr ftu nfs n"eV ;w/_ r[o{ B{z p/dktk fby e/ d/ xoh_ nk rJ/ ;B) B{z gqoBk d/ e/ w[V / r[o{ Bkb i'fVnk ;h. f;Zy fJfsjk; rtkj j? fe f;Zy phphnK B/ fJBQK p/wy j'J/ f;zxK B{z nfij/ Bw'Fh Go/ FpdK [ (u{VhnK gk e/ xoK ftu p?m) ftu fXZekoK gkJhnK fe T[j ' r[o{ dh ;/tk ftu jk}o j' e/ wkTwglh wzrD bJh fsnko j' rJ/. r[o{ ;kfjp dk ;kE fBGkT[D dk fBFuk eo e/ fJ;sohnK dh B[wkfJzdrh wkJh Gkr' ih B/ ehsh. pjkdo phph B/ wodktK G/; Xkfonk, F;so XkoB ehs/ ns/ x'V/ «s/ ;tko j' e/ w?dkB ftu fBZsoh. n?Bk jh Bjh_ fJ; uVQdh ebk tkbh f;Zy phph dh nrtkJh ftu f;zxK B/ fydokD/ dh Ykp (w[es;o) d/ izr-J/-w?dkB ftu w[|b c"iK dk vZN e/ w[ekpbk ehsk. f;Zy fJfsjk; ftu wkJh Gkr' ih torhnK pjkdo fJ;sohnK B/ :[ZX-y/so ftu wodK dh nrtkJh eo e/ fJfsjk; ftu fJ;soh iksh dh wjkB d/D B{z T[ikro ehsk j?. f}eo:'r j? fe fJZE/ jh GkJh wjK f;zx d[nkok p/Bsh eoB «s/ ;qh r[o{ r'fpzd f;zx ih B/ p/dktk gkV fdZsk ;h. r[o{ ;kfjpkB s'_ pknd th f;Zyh wjZb B{z Yfj-Y/oh j'D s'_ pukT[D bJh f;Zy e"w d/ nB/eK gotkfBnK B/ nkgD/ f;oK EzwhQ nK fdZshnK feT[f_ e T[BQK B{z nkgDhnK wksktK (fiBQK B/ nkgD/ ihtB r[owo:kdk nB[;ko Ykb/ j'J/ ;B) s'_ ;jh ;/X fwbh ;h. Fjhd f;zxDhnK d/ o{g ftu f;Zyh-f;de dhnK XkoBh fJ;sohnK nkg th Xow dh ykso Fjkds d/D ftu fgZS/ Bjh_ ojhnK. fJfsjk;e sZE rtkjh God/ jB fe f;Zy wksktK B/ nkg th w[|bK dh e?d ftu jo o'} ;tk-;tk wD gh;D/ gh;/, yzBh_-yzBh_ o'Nh yk e/ r[}kok ehsk s/ nkgD/ pZfunK d/ N'N-N'N/ eotk e/ rbK ftu jko g[nkJ/ go Xow / Bjh_ jkfonk. fJBQK d/ nd[Zsh s/ f;de Go/ ekoBkfwnK dh :kdrko nZ i th bkj" o ftu ªFjhd rz i f;z x K- nr;s 2013 f;zxDhnK« d/ BK «s/ ekfJw j?. fJBQK d/ f;Zyh nkuoB s/ f;Zyh ihtB ftu gfogZesk ;dek T[BQK B{z :kd eod/ j'J/ n;h_ o'}kBk nodk; ftu gVQd/ jKL ªfiBQK f;zxK f;zxDhnK B/ Xow bJh ;h; fdZsH/ HH f;Zyh e/;K ;[nk;K Bkb fBpkjh, fsBQK dh ewkJh dk fXnkB Xo e/, ykb;k ih p'b' ih tkfjr[o{.« g[oksB f;Zy fJfsjk; d/ gzfBnK B{z T[bNkfJnK j'o nB/eK pjkdo thoKrDK d/ BK ;kjwD/ nkT[_d/ jB fiBQK B/ db/oh s/ nkgD/ T[u/ fJ]bke dh pd"bs nkT[D Z tkbhnK ghVQhnK bJh g{oB/ gkJ/ jB. phph ;stzs e"o B/ t?ohnK d/ ftu ofj e/, r[o{ d/ UN-nk;o/ Bkb nkgDh fJZ}s B{z wfjc{} oZfynk ;h. phph ;[doh (;[do e"o), phph z z db/o e"o s/ phph joFoB e"o B/ f;Zy oki dhnK n"eVK ;w/_ ikB sbh «s/ Xo e/ pjkdoh d/ i"jo ftykJ/ ;B. phph nB{g e"o B/ wb/oe'Nb/ d/ Btkp F/o w[jzwd yK d/ ;?fBeK Bkb :[X ehsk ns/ nkgDk ihtB e"w bJh e[opkB Z eo fdZsk. wksk dhg e"o B/ fJ;sohnK B{z Grsh d/ BkbBkb F;soK Bkb b?; eoB dh f;ybkJh fdZsh ns/ T[BKQ d/ wBK ftZu'_ tfjwK-GowK B{z eZY e/ f}zdrh dh fJe Bth_ fdFk fdZsh. Fk;e d/ o{g ftu okDh ;kfjp e"o (gfNnkb/ tkbh) dk BK okiBhfse y/so ftu pV/ wkD Bkb fbnk iKdk j?. T[; B/ :[ZX d/ w?dkB ftu wojZNk c"i d/ eJh wjkB BkfJeK B{ z nkgDh sbtko Bkb w" s d/ xkN T[ s kfonk. ;odkoBh ;dk e" o nd[ Z s h pjkdoh s/ n;XkoB :'rsk dh wkbe ;h fi; B/ gzikp ftu ykb;k oki dh ;EkgBk ftu nfjw :' r dkB gkfJnk ns/ xBZJhnk fw;b dh nrtkJh eofdnK T[; B/ :[X d/ w?dkB Z ftu d[FwDK d/ SZe/ S[vk fdZs. wjkokDh fizdK (wjkokik / oDihs f;zx dh Xow-gsBh) gzikp dh ;[ssosk B{z ekfJw z oZyD bJh f}zdrh Go nzro/}K Bkb ;zxoF eodh ojh. T[; B/ nkgD/ g[Zso ezto dbhg f;zx (i' Jh;kJh wZs d/ gqGkt nXhB e/; eNtk u[ek ;h) B{z f;Zy Xow ftu tkg; Z nkT[D bJh gqf/ onk. fJ; s'_ pknd d/ ;w/_ ftu th wjkB f;Zy fJ;sohnK (phph nkfrnk e"o, phph pbpho e"o, phph GkrGoh, ;odkoBh Xow e"o, phph doFB e"o, phph joBkw e"o, phph y/w e"o, phph oDihs e"o, phph okfizdo e"o, phph oiBh, phph ;uB ;Zu ih, ekpb tkbh wkJh, nkfd)4 j'JhnK jB fiBQK B/ j}koK e[opkBhnK d/ e/ f;oi/ fJ; wjkB f;Zy Xow s/ f;Zy fJfsjk; d/ fto;/ dh nkBFkB B{z poeoko oZyD bJh nkgDk :'rdkB fe;/ Bk fe;/ o{g ftu gkfJnk j? s/ gk ojhnK jB. fJjh ekoB j? fe nZi th f;Zyh ihtB-iku XkoB eoB tkbhnK fJ;sohnK (24)
 27. 27. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com dk ;wki ftu ;EkB pj[s ;fseko:'r j?. ftdtkBK d[nkok f;Zy fJ;sohnK dh d/D ;zpXh gqrNkJ/ ftuko nkg z Bkb ;KM/ eodh jKL ¿HHH;gFN j?, r[o{ wfjbK ns/ r[o{xo Bkb i[VhnK j'o f;Zy phphnK B/ nkg sK fJe ftF/ F G{fwek fBpkjh jh j?, Bkb jh T[BQK B/ nkgD/ feodko Bkb ;w[Zuh fJ;soh iksh B{z th gq/fos ehsk. T[; ftu fJe Bth_ u/sBk dk ;zuko ehsk, fJe Bth_ o{j c{e fdZsh. T[; B{z ;wki ftu nkgD/ fjZ;/ dh T[uuh G{fwek fBGkT[D / bJh T[ s Fkfjs ehsk. n;b ftu r[ o { wfjb sK fJ;sohnK d/ gqoBk-;o's s/ o'b-wkvb pD rJ/ ;B. T[j / nkgD/ ftjko okjh_, fJ;soh iksh fto[ZX ;dhnK s'_ ub/ nk oj/ ftseo/ Gog{o ;wkih tsho/ B{z u[Dsh d/ oj/ ;B " ns/ c/o god/ ftu ofjD tkbh fJ;soh bJh god/ s'_ pkjo fBeb e/ ;wki ftu nk}kd s/ yZbkQ ftuoB dk okj [ gZXok eo oj/ ;B. gkpzdhnK B{z s'V e/ fJ;sohnK B{z ;zrs s/ gzrs dk ;orow fjZ;/dko pDk oj/ ;B. fJe soQK Bkb fejk ikt/ sK T[BQK B/ fJ;sohnK dh w[esh dk, T[BQK d/ ;[ssosk d/ nzd'bB dk w[Y pzfBQnk ;h ns/ T[BQK z Z B{z g[oyK d/ pokpo fbnk yVQk eoB dh w[Ybh ;fEsh g?dk Z eo fdZsh ;h.¿i/eo r[o{ ekb ;w/_ d/ f;Zy ;wki tZb Mksh wkohJ/ sK HHHnfijhnK wjkB fJ;sohnK Gkos d/ fJfsjk; «s/ T[ikro j'JhnK fdZ;dhnK jB fiBQK dk Bkw T[ B Q K dh n}hw-T[ b -FkB F];hns ns/ d/ F e" w dh ftrVh B{z ;ztkoB bJh ehshnK e[opkBhnK ekoB jw/FK bJh ;[Bfjoh nZyoK ftu fbfynk iKdk oj/rk. id'_ f;Zy ;wki s/ oj[-ohsh ftu fJ;soh B{z wod d/ pokpo jh Bjh_ ;r'_ T[BKQ s'_ th nZr/ ;wMD dh fgos g? rJh sK fJfsjk; rtkj j? fe f;Zy ;{opho pZuhnK B/ nkgD/ gshnK, g[soK Z s/ GoktK Bkb w'Y/ Bkb w'Yk i'V e/ w?dkB-J/-izr ftu d[FwDK d/ dzd yZN/ eoB ftu e;o Bjh_ SZvh.HHHr[o{ ;kfjpkB tZb'_ do;kJ/ pokpoh d/ wkor «s/ uZbfdnK j'fJnK f;Zy thoKrDK f}zdrh d/ jo y/so ftu g/F ojhnK ns/ id th T[BKQ B{z nt;o fwfbnk T[BKQ B/ nkgDh nd[sh Z ekpbhns ns/ ftef;s j;sh dk nB{ g w gq d oFB ehsk.Àf;Zy fJ;sohnK d/ :'rdkB B{z :kd eoBk ni'e/ ;w/_ dh b'V nZi id'_ e[M f;Zy Xow d/ dodh fJeZm/ j' e/ p?md/ jB sK T[BKQ ;kjwD/ fJe rzGho ;wZf;nk fJj j[dh z j? fe f;Zy Xow B{z Ykj bZr ojh j? Gkt f;Zy B"itkB pZu/ s/ pZuhnK f;Zyh s'_ d{o j[d/ ik oj/ jB. T[j fJ; d/ ekoBK z pko/ ;'ud/ jB s/ ikDB dh e'fFF eod/ jB fe nkyo fJ; froktN dh f}zw/tkoh fe; dh j?< fJ; froktN d/ eJh ekoB j' ;ed/ jB, go ;kv/ ftuko nB[;ko ;kvhnK p}[or fJ;sohnK dh f;Zfynk B/ f;Zy nkuoB dh T[;koh ftu i' fjZ;k gkfJnk j?, T[; s'_ nZi f;Zy e"w tKMh j' rJh nr;s 2013 j?. f;Zy fJ;sohnK dh ;jh nrtkJh dh nDj'd jh f;Zy _ pZfunK s/ B"itkBK dk f;Zyh s'_ d{o ikD dk w[ZYbk ekoB j? . fJ; bJh b' V j? fgSb/ fJfsjk; d/ gz f BnK B{ z T[bNkT[D s/ T[; s'_ ;/X b?D dh. j[D f;Zy fJ;sohnK B{z fco wkJh Gkr' ih tKr uVQdh ebk tkbk o'b ndk eoBk ukjhdk j? sK fe G[Zb/ f;Zy B"itkB bVfenK s/ bVehnK B{z ;jh o;sk fdykfJnk ik ;e/ s/ r[owfs wkor «s/ uZbD bJh gqoBk fdZsh ikt/. wktK nkgD/ pZfunK / B{z b'ohnK fdzd/ j'J/ ¿fBwy B fp;oT[ s[w eT[ jfo jfo ;dk Gij[ irdh;À dh n;h; d/D. pugB ftu jh r[o[ fJfsjk; s'_ ikD{ eotkT[D sK fe pZfunK d/ fdbK ftu w[ZY s'_ jh nkgD/ f;Zy fto;/ dh ;opT[Zusk dk nfj;k; g?dk j't. T[j wkD wfj;{; eoB fe n;h_ ;qh r[o{ BkBe / d/t ih-;qh r[o{ r'fpzd f;zx ih d/ f;Zy jK. go nfijk sK jh ;zGt j' ;edk j? i/ f;Zy fJ;sohnK dk nkgDk fBZih ihtB Bw{B/ dk j't/rk. i/ T[j nkg r[owfs d/ f;XKsK s'_ ikD{ j'DrhnK s/ nwbh s"o «s/ T[j f;Zyh n;{bK nB[;ko ihtB fpsk ojhnK j'DrhnK. i/ f;Zy fJ;sohnK nkgD/ xoK ftu ;qh r[o{ rqE ;kfjp ih dh f;Zfynk B{z nZy_' z Ujb/ eo e/ nkg tfjwK-GowK ftu c;hnK j'JhnK jB, tos oZ y dhnK, ;okX eokT[ _ d hnK, B" _ frq j K dh g{ i k eodhnK, ;{se-gkse wzBdhnK ghoK dhnK w}koK «s/ d/ rK uVQkT[dhnK, r[rk g{idhnK, Xkr/-sths eotkT[dhnK, _ Z _ i'sFhnK iK pkfpnK s'_ gZ[SK gtkT[dhnK fcodhnK jB sK _ T[BQK d/ XhnK-g[Zs eh f;ZyDr/ s/ nkT[D tkbhnK ghVhQnK B{z eh f;Zfynk fwb/rh< T[j sK ][d jh }jkbs dh f}zdrh p;o eo ojhnK jB. fJj e"Vk ;Zu j? fe nZi ;kvhnK pj[shnK f;Zy fJ;sohnK ][d jh e[okj/ gJhnK j'JhnK jB. T[j G[Zb rJhnK jB fe ;qh r[o{ BkBe d/t ih B/ b'eK B{z tfjwKGowK, eow-eKvK, e[ohshnK s'_ ;]sh Bkb tofink ;h go T[j fco ;kv/ ihtB ftu Fkwb j' rJhnK jB s/ fJ; dh f}zw/tko th w[Zy s"o «s/ nZi dh f;Zy fJ;soh jh j?. r[o{ ih dk j[ew j? fe ¿r[o{ dk f;Zy iBw s'_ b? e/ d/jKs se r[o-wo:kdk eo/. f;Zy dh nkw ofjDh, feosftos r[owfs nB[;ko j't/.À fJ; bJh nkgK B{z f;Zy ofjs wo:kdk ftu dZ;h ªr[owfs ofjDh« B{z ikDBk }o{oh j? sK fe T[; o'FBh ftu nkgDk ihtB Ykb ;ehJ/ s/ pZfunK B{z th r[o{ dh f;Zfynk d/JhJ/. fJ; s'_ fpBK r[opkDh «s/ nXkos j'o fdFk-fBod/F, fijV/ f;Zy ofjs wo:kdk ftu ªFy;h s/ gzEe ofjDh« f;ob/yK nXhB fby/ jB, T[BKQ nB[ ; ko f;Z y fJ;sohnK Bz { nkgDk ihtB-ftT[ j ko ubkT[Dk ukjhdk j? s/ j'oBK bJh th nkdoF pDBk ukjhdk j?. (25)
 28. 28. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com r[ o pkDh ;z e / s e" F -8 nm;fm shoE L- fjzd{ wB"s nB[;ko nm;fm shoEK dk fJFBkB w[esh-dksk wzfBnk frnk j? fJj g[okD/ iwkB/ d/ Xow-e/do ;B fiE/ ik e/ :kso{ fJFBkB I eod/ s/ gz[B eoe/ nkgDh nkswk ~ gftZso eod/ ;B. fJ; ftFkb d/F ftu p/ns shoE jB. ws;: g[okD ftu z 2221 dZ;/ jB. GftF: g[okD d/ Bkr yzv ftu fJj frDsh j'o soQK j?. gozs{ tX/o/ gqf;ZX 68 jB. efgb szsq nB[;ko nmkjm shoE fJj jB LUnzeko, n:[ZfXnk, ntzfsek, J/oktsh (okth) Fs[dq{, ;o;tsh, ;o:{, f;zX,[ fFgqk, F'D, ;qh F?b, ;qh ozr, jfodtko, egkb w'uB, efgb'de, eKFh, eKuh, ekbzio, ekt/ o h, e[ o y/ s q , e/ d koBkE e" f Feh, r:k, r' - eoD, r'dktoh, r'wsh, r'toXB, rzrk ;kro, rzve, xkxok, uowBtsh, fusqe{N, uzdqGkrk, irBBkE, itkbk w[yh, skgsh, skgq goDh, s[ z r Gdq k , dFk;P w / X , fdq F dtsh, dtkfoek, Xkok, Bowdk, BkrshoE, B?fw;, g[Feo, gq:kr (fsqt/Dh ;zrw), fgqE{de, pdoh BkokfJD, Gdq/Fto, Ghw/Fto, fGqr s[r, wjKekb, wjKp'fX, wEok, wkB;o'to, z wk:kg[oh, wzdkfeBh, :w[Bk, okw/Fto, fts;sk, ftzX:, ft:k;, ftwb/ ; to, t/ D k, t/ s q t sh, t? F Bth ns/ t?d:BkE. i?BhnK s/ p'XhnK d/ shoE fJBQK s'I fGzB jB. r[o{ rqzE nB[;ko nmkjm shoE fiBQK ~ w[esh d/D tkb/ ns/ Xow-gftZso wzfBnk frnk j?, T[j th gowkswk d/ r[D rkT[d/ jB. fJ; bJh e/tb Bkw jh w[eshdksk j?. I rktfB s[XB' osB T[gkJ/ s/ o / nm;fm shoE Bkb/ . .27.. (ig[ ) @ig[# ftu Bkw ;qtDBkb nmkjm shoEK dk g[B z df;nk j?. r[owfs nB[;ko Bkw jh shoE j? fi; Bkb wB gftZso j[zdk j? L;[ f Dn? nm;fm ek fJ;BkB[ ..10.. shofE BktD ikT[ shoE[ Bkw[ j? . . shoE[ ;pd phuko[ nz s fo frnkB[ j? . . (XBk;oh 1, gzBk 687) nmkojK g[ o kD g[okD dk b}h noE j?- gqkuhB Gkt gozgokrs g[oksB eEk-ejkDhnK. ;' @g[okD# ;z;feqs ftu fby/ T[j rqE jB fiBQK ftu Gkos-toF dk pj[ GKsk frnkB-Gzvko z ;zfus j?. fJBQK ftu ;BksBh ws wsKso, pqjwzv ouBk, f;qFNh g[oksB okfinK ns/ foFhnK dhnK eEktK, Xkowe ofjs wo:kdk, g{ik T[gk;Bk, :Zr, Bhsh, doFB ns/ nr;s 2013 ;0 fgnkok f;zx @gdw# eJh gqeko d/ GkJhukoe ns/ okiBhse ftXkB nzfes jB. ftF~ g[okD nB[;ko fi; ftu 1H f;FNh-T[sgsh, 2H gqb?, 3H d/tfsnK s/ fgsoK dh pz;ktbh, 4H wB[ oki/ dk fpqsKs, 5H ;{oi-pz;h s/ uzdq pz;h okfinK dk jkb-gzi gq;zr j'D, T[j gqokD j?. nmkoK g[okD ftu jB - pqjw, gdw, ftFD{, fFt, Gkrts, woezv/:, nrfB, Bkod, pqjw, t?tos, fbzr, tokj, ;ezd, tkwB, e{ow, ws;:, ro[V, pqjwKv s/ GftF:. fJ; s'I fJbktk 18 T[g g[okD th wzB/ rJ/ jB - d/ t h Gkrts, ;Bs e[ w ko, Bkodh:, Bko f;z x , d[otk;k, efgb, wkBt, n"FB;, to[D, ekfbe, FKp, Bzdk, F"o, gkokFo, nkfds:, wkj/Fto, Gkort s/ tkfF;m. d; nm g[ o kD shoE o; ehnk.. (r"v epho, gzBk 872) p/ d g[ o kB f;z w q f s ;[ X kyo.. ehB/ okw Bkw fJe nkyo.. (rT[Vh ;[ywBh 5, gzBk 262) nkU nk}kdh fdt; wBkJhJ/ (26) nkU nk}kdh fdt; wBkJhJ/ Bthnk_ T[wzrk_, Bthnk_ sozrk_, wBk_ ªu Bth_ fuDr irkJhJ/. ;ko/ gVQD, ;ko/ fbyD, ;ko/ tXD, d/F nkgD/ B{z ;tor pDkJhJ/. d/F Grsk_ B{z eohJ/ :kd, Bth_ F[o{nks dk fprb tikJhJ/. fGqFNkuko s/ XZe/Fkjh dh, d/F d/ ftu'_ nby w[ekJhJ/. nkU, nk}kdh fdt; wBkJhJ/
 29. 29. gzikph ;[wB wkf;e nr;s 2013 www.punjabisuman.com f;Zy Xkowe gqFB'Isoh - o/ D { e k ;opihs f;z x gqFB L @nG/ # s/ @nG? # ftu eh nz s o j? < T[Zso L G/ dk Gkt j? G/d iK G/s. nG/ Gkt gqG{ dk G/s e'Jh BjhI gk ;edk. G? dk Gkt j? vo. nG? Gkt gqG{ fe;/ s'I th BjhI vodk. gqFB L @nGhs# dk eh wspb j? < T[Zso L pj[s tkoh Ghs d/ noE gV/ go fco G[b iKd/ ;B. Ghfs dk noE ezX, dhtko th ehs/ iKd/ jB. go fJE/ Ghfs dk Gkt j? vo. gowkswk ~ fe;/ dk vo BjhI. (nGhs j?I..) fet/I :kd oyhJ/ < fJZe G?D ih p'b gJ/ - fit/I G?Ghs j'Dk, vo ikDk. j[D ed/ BjhI G[brk nGhs / dk noE. gqFB L @nBz s # s/ @wjz s # dk eh Gkt j? < T[Zso L nBOnzs - fi;dk nzs BjhI bfGnk ik ;edk i' p/nzs j? . (nBzs j?I..) wjzs - wjkBOnzs - fi;dk nzs pVk wjkB j?, tZvk j?, pj[s tZvk j? Gkt gowkswk. (wjzs j?..) I gqFB L eh ikg[ ;kfjp nB[;ko gqwkswk @nS{s# j? < T[Zso L ewkb j? ! d[fBnkthI s"o s/ nS{s ~ BhtK wfBnk iKdk j? go r[o{ r'fpzd f;zx ih sK gowkswk ~ th nS{s efjzd/ jB. nS{s Gkt s?~ e'Jh S{j (touch) BjhI ;edk. gowkswk ~ e'Jh th S{j BjhI ;edk (nS{s jI?.) gqFB L @gq G z r h gq w kE/ # eh j? < T[Zso L gq dk Gkt j? uzrh soQK. gqG{ Ÿ gq O G{ Ÿ uzrh j'd tkbk Gkt ;G s'I tZvk I gqDk; Ÿ gq O Dk; Ÿ uzrh soQK Bkw eoB tkbk gqirs/ Ÿ gq O i[rs/ Ÿ uzrh soQK fwfbnk j'fJnk [ gqG'r/ Ÿ gq O G'rh Ÿ uzrh soQK wkBD tkbk. fJ;/ soQK gqGzrh dk noE j? - gq O Gzr - uzrh soQK BkF eoB tkbk ns/ gqwkE/ Gkt gqOwkE/ uzrh soQk foVeBtkbk Gkt d[y d/D tkbk, s;hj/ Z d/D tkbk. (gqGzrh gqwkE/.. ;w;sh fpG{s/..) gqFB L ikg[ ;kfjp ftu gow o{g/..HHHH gow f;ZX/.. HHH gow frnksk.. gow i[rs/.. d/ eh noE T[Zso L gqFB L T[Zso L gqFB L T[Zso L gqFB L T[Zso L (27) jB < gow dk Gkt j? ;G s' I T[ u k, F/ q F m. fit/ I gowihs Bkw pj[ s jh gq u fbs j? . r[ o { ih c[owKd/ jB fe nekb g[oy j? L gow o{g? - T[;dh j;sh ;G s'I T[uh j?. (Bw' oki oki/;Poz gow o{g?..) gow f;ZX/ - T[j T[uh nksfwe nt;Ek tkbk f;ZX Z j?. (gow f;ZX/..) gow frnksk - ;G d/ fdbK ~ uzrh soQK ikDdk j?. (Bw' gow frnksk..) gow i[rs/ - ;G s'I ;[Zui/ sohe/ tkbk j?. (Bw' i'r i'r/;Poz gow i[rs/..) @nyZ b i' r / # dk eh Gkt j? < i'r dk Gkt j? i[VBk, w/b. nyZb dk Gkt j? ;kok, w[ezwb. nyZb dk Gkt jo tkoh G[b iKdk ;h. fJ; tko ftuko eofdnK c[oBk c[fonk e/ fit/I e[M ;z;EktK dk Bkw j? nfyb Gkoshnk HHH Gkt ;w;s d/F dh. ;' @nyZb i'r/# Gkt gqG{ ;ko/ irs Bkb fwfbnk j?. (nyZb i'r/..) @o;kb# dk eh Gkt j? < o;kb dk Gkt o; dk xo, o; dk ;'wk. o; O nkb: fit/I g[;seK dk xo j[zdk j? - g[;se O nkb: Ÿ g[;sekbk. g[oksB b'e w?r}hBK ~ o;kbk th efjzd/ ;B feT[fI e fJjBK ftZu o; Gog{o r[owfs b/y j[zd/ ;B. (iZsq sZsq fpokijh ntX{s o{g o;kb..) ikg[ ;kfjp ftZ u @n;/ y # dk noE fet/ I :kd oyhJ/ < ;/y Gkt ezwh, T[ekJh . n;/y - gqG{ ftZu ewhI BjhI, T[ekJh BjhI. :kd fet/I eohJ/ < fJZe tho B/ fejk fe ;/y fuZbh n;b ftZu g{ok BjhI j[zdk n?tI/ g{o/ j'D dk Gow gkbdk j?, rZgK wkodk j?. n;/y dk Gkt fi; ftZu e'Jh ;/y BjhI, g{ok j?, g{ o k (nkfd g[ o y T[ d ko w{ o fs ni' f B nkfd n;/y..)
 30. 30. gzikph ;[wB wkf;e nr;s 2013 www.punjabisuman.com jZ ; d/ jZ ; d/ w' N kgk d{ o eo' w'Nkgk-1 :'rh phHn?bH p?d w' N kgk d{ o j' t / r k fe BjhHHHHH< io{ o h j' t / r k, e' f FF sK eo' . w/ok fXnkB tobv jkoN c?vo/FB dh ohg'oN s/ frnk fi; ftZu dZf;nk frnk ;h fe d[BhnK Go ftZu w'Nkg/ d/ fFeko fJe nop b'eK ftu'I jo ;kb fJe eo'V 70 bZy b'e fdb dh phwkoh iK nXozr d/ ekoB w"s dh ug/N ftu nk iKd/ jB. ohg'oN ftZu nZr/ fJj th fejk frnk j? fe w'Nkg/ d/ ekoB 25 s'I 35 ;kb d/ ftu d/ B"itkBK dh w"s d/ nzefVnK ftZu 12 r[DK sZe tkXk j' frnk j? ns/ 5 ;kb s'I xZN T[wo d/ brGZr d' eo'V 20 bZy pZu/ w'Nkg/ d/ fFeko jB. nwohek tor/ ftef;s d/F ftZu 30 ;kb gfjbK 6 pZfunK ftu'I fJe pZuk w'Nkg/ dk fFeko ;h b/feB j[D fszBK ftu'I fJe pZuk g'Nkg/ dh ug/N ftZu j?. y'i eoB tkfbnK B/ fJe nfXn?B ftZu fJj f;ZNk eZfYnk j? fe w'Nkg/ d/ ekoB j'D tkbhnK phwkohnK ftZu fdb d/ o'r, F{ro, pbZv g?qFo s/ tXh j' J h fueBkjN (eb? ; N o' b ) Fkfwb j? . fJj phwkohnK jo ;kb bZyk b'eK dh ikB b?dhnK jB fJj I fJe pj[ s jh fGnkBe ;fEsh j? . c? v o/ F B B/ u/sktBh fdzd/ j'J/ fejk j? fe i/ w'Nkg/ dh o'eEkw BjhI ehsh sK 10-15 ;kbK ftZu fJj ;fEsh ft;c'Ne j' ikt/rh. nkU ! n;hI n?;Hn?wHn?;H j;gskb i?g[o d/ r?;N'n?BNq'b'ih ftGkr d/ ;ot/ tZb nkgDk fXnkB e/Idos eohJ/ fi; ftZu fejk frnk j? fe 64 ch;dh b'e w'Nkg/ s'I d[yh soQK soQK dhnK phwkohnK s'I fxo/ j'J/ Z jB. ;ot/ ftu nr/ fJj fejk frnk j? fe ukbh ;kb sZe gj[zud/ gj[zud/ 74 ch;dh Ffjoh s/ 26 ch;dh fdjksh nkpkdh w'Nkg/ d/ wohiK ftZu Fkwb j' iKdh j?. fJ; ekoB ;oho dk neko sK ftrV jh iKdk j? jkJhgo N?BFB, vkfJpNhi, fdb dhnK phwkohnK s/ nXozr tor/ o'r nkw j' oj/ jB. ;oho dh uoph B;K ftZu iwK j'D d/ ekoB eb?;Nq'b tXD bZrdk j? i' nZr/ uZb e/ ;wf;nktK yVhnK eodk j?. e[b 750 Z b'eK s/ j'J/ ;ot/ s'I fJj sE th T[Go e/ ;kjwD/ nkfJnk j? fe eohp 64 ch;dh b'e g/N fBebD dh ;wZf;nk s'I sq;s (gqFkB) jB. id' fe 26 ch;dh E[b / E[b j' u[Ze/ jB. Bt/I nwho tor ftZu fJj ;wf;nK f}nkdk rfjok ojh j?. fJ; spe/ d/ 38% Ffjoh s/ 15% fdjksh w'Nkg/ d/ fFeko jB. 30 ;kb dh T[wo gko eoB tkb/ B"itkBK d/ pki{ ewi'o s/ g/N E[b-EZb Z [ j'D brd/ jB. ;g?Ffb;NK dk efjDk j? fe f}nkdk o'rK dk iBw dksk w'Nkgk j? nZi ;G s'I tZvh b'V j? fe fJ; pko/ ikfDnk ikt/. fJ;d/ j'D d/ ekoD s/ fBtkoD dk frnkB j'Dk io{oh j? sK jh fJ; ysoBke ;fEsh Bkb fBgfNnk ik ;edk j?. w?~ ;[nkwh ftt/ekBzd dh T[j xNBk :kd nkJh fi; ftu T[j pBko; dh fJe szr rbh ftu'I bzx oj/ ;B ns/ fje pKdo T[jBK d/ fgS/ g? frnk ;h. T[j d"VB bZr/, d"Vd/ d'Vd/ EZe rJ/ s/ nfsnzs go/FkB j' rJ/ sd fJe fdjksh o;s/ ftZu fwfbnk s/ T[;B/ ;bkj fdZsh fe s[;hI d"V" BjhI yVQ/ j' ikU. ;[nkwh ih B/ d"VBk SZfvnk s/ yVQ/ j' rJ/ fco pKdo ubk frnk. fJj xNBk ;[nkwh ih ~ fJj f;fynk d/ rJh fe d[Zy nkT[D s'I T[;s'I GZi' BjhI ;r'I ;kj; eo' T[j nkgd/ nkg d{o j' ikt/rh. fJj fJe ;[yh ihtB ihT[D dk f;XKs j? . fJ;/ ;z p z X ftZ u n;hI nZ r / ftuko (ubdk) oyKr/. (28)
 31. 31. nr;s 2013 - Harkrishan Singh Puneet, U.K. www.punjabisuman.com -13 gzikph ;[wB wkf;e (29)
 32. 32. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com nr;s 2013 wK p'bh gzikph d/ ftZ;od/ nZyo-7 dadM+ jhfr fjokt iFk&izn'kZd n;k] d`ik ijEijk j{kd ftlls isV Hkj tk;s ?kqy&fey tkuk esy [kkrk gqvk feykoV pqHku fygkt] NwV eFkuk tehu ij ?klhV dj pyuk udy bPNk&[kq'kh dnj uk gksuk Bsyk txjkrk vPNh cqf) okyk tYnh :Bus okyk xqLlk] Øks/k egfQy yxkus okyk dkeuk] bPNk e`rd 'kjhj fQVdkj Vk¡x yVduk ikuh ds cgko dh fn'kk jDr&pki dej crZu dk cpk&[kqpk QVs diM+s dk VqdM+k xqtj tkuk eksfgr gksuk uhps mrjuk ;ksX; utnhd jkLrk o'Vk oZ;w ofjB[wk ofjw oj[ohs ofyne oZitK obDk obdk-fwbdk obkn oVeD fonkfJs foVeDk foVQBk oh; ohM o[bDk o/Vh o?D-;pkJh o'FB-fdwkr o';V o'j o"Deh b'u b'E bkjBs bZs bzweDk bfjzdk gk;k bj{-r/V bZe br-bp/V bzrko bzxDk b'N{ bZEDk bkfJe bkrtK bKxk nwYgk pedrk drju rkjdksy vk¡[kfepksyh Nqikuk pqxyh] fuUnk feUur] nqgkbZ vkckn gksuk cgko Bhd le; ij vyx&vyx o"kZ c<+uk pwMh;k¡ + isV dk ck;ka&nk;ka Hkkx cNM+k eaf=e.My vfLrRo ck¡Vuk ewY;oku rM+d]s izkr% dkVuk fj'or O;ogkj T;knk c<+uk T;kfnrh Hkkafr&Hkkafr ds jaxksa dk i`"B cjluk cf<+;k ?kqek ds uk[kwu dh [kjksp izos'k djuk ;qfDr vk¡xu Vs<k + chp esa /;ku nsus ;ksX; (30) bkVk fbFedk bho b[e b[eDwhNh b[ekT[DK b{sh b/bQeVh t;Dk tjk tes-f;o tZy-tZy tok tZXDk tzrK tZyh tZSk, eZNk tikos ti{d tzvDk tzvw[bk tZv/-t/b/ tZYDk tZYh tshok tZX tZXDk tXheh tzB-;[tzBk toek toBk tXhnk tbktK tb{zdo tkVBk ftT[Is ftjVk ftzrk ftu ftuko r'uo/
 33. 33. gzikph ;[wB wkf;e nr;s 2013 www.punjabisuman.com ! ;[wB tor gj/bh - 14 21 nr;s se fwbD tkb/ ;jh itkp s/ 500 o{ 0 d/ fJBkw fdZ s / ikDr/ . fJe s' I finkdk ;jh itkp j' D s/ fJBkw pokpo-pokpo tz f vnk ikJ/ r k. ;g/ f bz r dh rbsh, efNz r ns/ n' t o okJhfNz r ;theko BjhI ehsh ikJ/ r h. gfsq e k ftZ u Sg/ ;jh T[ Z s o Bkb jh j{ p j{ fwbkB io{ o h j? ns/ c' N ' ekgh tkb/ ckow s/ T[ Z s o BjhI wz B / ikDr/ . fJ; gj/ b h d/ itkp gz i kph ;[ w B d/ fgSb/ nz e ftZ u w" i { d jB. ;[wB tor gj/bh - 13 dk ;jh T[Zso BK HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHgfsqek d/ w?Ipo jK$BjhI jK (fNe eo')HHHHHHHH gskHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHc' B $w' 0 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH G/iD dk gsk L gzikph ;[wB, 215$295 e, ;[GkF wkor, d[rktK, byBT{ T[Zs'I fEZb/ L- yZp/ s'I ;Zi/ L- 12- 26789121314- @@;Zuk s]s ;[jk:' HHHH## rkT[D tkb/ HHHHHHHns/HHHHHHHH(5O3) r[o{ HHHHHHHHHHH ih c[owkT[Id/ jB @@Fpd'I jh Grs ikgd/ fiB eh pkDh ;uh ;'J/## (3O2) 3- nZyK d/ wFj{o vkeNo dbihs f;zx d/ fgsk dk BK g'q0HHHHHHHH (3O2) 4- nzrq/i vh0;h0 HHHHHHHH (4O4) 5- ;Zuh ejkDh d/ b/ye ;0 HHHHHHHHHHH (4) 6- e?u eoBk (3) 10- nfwqs t/b/ dk okr (3) 11- r[o{ bkBe d/t ih dh G/D d/ gsh (3) w's dk cfoFZsk tesk nozG T[bNk fJzd{wsh HHHHHH d/ oki/ dh g[soh ;h Gow ntkok nZr (5) (3) (2) (2) (3) (4) (4) (4) ;[wB tor gj/bh - 13 d/ fti/sk e'Jh ;jh itkp gqkgs BjhI j'fJnk . d' rbsh tkb/ phph pbftzdo e"o, phph ofwzdo e"o ~ j'Fbk ncikJh bJh fJe-fJe ;kb dh gfsqek dh cqh w?pofFZg dk fJBkw fdZsk ik fojk j? i' fe;h d{;o/ ~ th frcN eo ;ed/ jB. fsB rbsh tkb/ I phH i;gqhs e'o ns/ ;0 Gog{o f;zx ~ fJe fJe g[;se fJBkw fdZsh ikJ/rh. (31)
 34. 34. gzikph ;[wB wkf;e nr;s 2013 www.punjabisuman.com nghb ;z g kdeh Nhw d[ n kok g/ F ehsh ik ojh @@gz i kph ;[ w B## tZ b ' gkmeK, b/yeK, tkgkohnK nZr/ jZE i'V p/Bsh j?, ;kvQh j';bk ncikJh tk;s/ pj[frDsh ftZu w/Ipo pD'I ns/ ftfrnkgB d/ e/ nkoEe ;fj:'r eo' skeh n;h s[jkvh gzikph fto;/ ~ fjod/ ftZu t;kJ/ oyD dh ukjs ~ g{ o k eo ;Z e hJ/ . ;zgkde, w'0 L 9415561425 cotoh 2013 s'I w?r}hB d/ o/N fJe ekgh bJh Rs. 15/fJe ;kb bJh Rs.150/(vke you ;w/s) gzikph ;[wB s[jkvk nkgDk w?r}hB j? fJ; ~ ngBkT[ ns/ jo soQK Bkb ;fj:'r d/Dk w[Ybk coi pDkT[. nkgD/ eko'pkoh ndkfonK d/ fJ; ftZu fJFfsjko d/ e/ fiZE/ s[;hI nkgD/ tgko ~ d/FK gqdFK ftZu tXk oj/ j'tr,/ T[E/ fJ; / / Z @e"wh ndko/# dhnK BhjK th w}p{s eo'r. / ;dZ;sk F[be iwk eoD ns/ ikBekoh bJh ;wgoe eo' L;kv/ fBFekw ;fj:'rh L- ;0 nihs f;zx, nkbwpkr byBT{ (9651592214), ;0 ;toB f;zx, uzdo Bro ByBT{ (9235704316), ;0 wBwhs f;zx, bkigs Bro, byBT{ (9305623150), frnkBh joftzdo f;zx, j?v rqEh, z r[0 ;do byBT{ (9984734498), ;qh nfws no'Vk, wksk e"bK GbkJh e/do byBT{ (9335624728) ;0 pbpho I f;zx, yhoh w'No Nq/fvzr ;/INo, byhwg[o o'v, r'bk r'eoBBkE, yhoh (9450255660) ;z g kdeh dcso L- gz i kph ;[ w B 215$295 e, ;[GkF wkor, d[rktK, byBT{ - 4 c' B L 09415561425 (;z g kde), 09336044069 (gq e kFe) E-mail : office@punjabisuman.com, editor@punjabisuman.com, visit our website at : www.punjabisuman.com MEMBERSHIP FORM Dated ......................... Name .............................................................................................................................................................. Address ........................................................................................................................................................... District ..................................................Ph./Mobile No.................................................Pincode........................ Email .............................................................................................................................................................. Yearly Rs. 150/Period from ....................................... to .............................................. Mode of Payment : DD/MO/Deposit in A/c in favour of “PUNJABI SUMAN”, A/c No. CA 30819640926 of State Bank of India, payable at Lucknow. (Inform postal address by sms, or on phone No 09336044069, 09415561425 or by E-mail : office@punjabisuman.com) Sign. of Member (32)
 35. 35. it Vis : it Vis b n ja is u b nja isu .pu ww :w n ja m u .co m .pu om an w.p o w it n.c um m n.c ww ww Vis bis ma .co it : ma t: u i ja n m isu Vis b is un Vis ma .co ja b om nja su an w.p i n m n.c .pu pu um m jab ww . o a un ww bis .co it : ww n.c um m an :w nja w.p Vis :w co b is ma u . it m it ww isu nja an om is u Vis Vis it : m ja b .pu um n.c jab n a w is n Vis .co .pu um m jab ww .pu om an w is m un .co it : ww n.c m ww ja b is u an w.p Vis :w ma un .co it : w u it jab n um m .p is w is V un Vis bis ma .co ww it : m jab an w.p is u nja un Vis .co b w m p .pu om an su om nja 5 tqykbZ] NBs xq: Jh xq:wgfjxksfoUnww. :w i w m it fnukad n.c m n.c w .pu ja b w isu Vis ma un .co it : ma t: ww ab u i j lkfgc th ds.com k'k mRlo ij n'kes'k ifCyd isLdwy jabisu izd uman w.p V :w bis un Vis ww om isit nja s an w.p i n V it : m n.c .pu m ww dk NBkum LFkkiukunjab cM+s mYykl ,oa J)k ds w.pu fnol lkFk o a is w bis .co it : w n.c um m ww an nja w.p Vis co }kjk it : wd`frdsit : b is ma . v/;kfidkvksa ,oa oNk=&Nk=kvksa lkaL m w m .pu is u nja an isu Vi :w Vis ww jab .pu u bl dk;ZØe esa cgqewY; m n .c jab sit djds euk;k x;kA m w dk;ZVi e Ø un b is un ww ma it : m m w.p nja :w isu w.p Vis .co co it w n um ;ksxnkunjab fy, w.pu mtkxj flag] l0mlanhi flag ds l0 n. ww Vis :w bis ma u .co it : ma u it n ww nja is u w.p bis Vis vkuUn ,oa il0: tksfxUnj.com iz/kkuma:}kjk vkyeckx Vis .pu m n flag isu xq jab sit ww n ja a w n V .co it : m .pu um m jab ww .pu an Vis ds lEekfur dj is .co u ww b vfHkuUnu nfd;k x;kA fo|ky; dh www .co it : n m ja an :w w.p Vis ma v/;kfidkvksa n ,oa iz/kkukpk;kZcoJherh fuxe o dks Visit : Hkh n.c um m .pu isit ww isu n ja a is V ww it : jab .pu ab um m n. j w un Vs mRd`:"V lsok gsrq ilEekfurma x;kA is fd;k jab un ww .co m isit an w.p om n :w is u co w.p V . w .c it um ja b an ww fnukad 7 untqykbZ] ww,u-,l- xqjefr la.cohr ds- .pu xm an :w Vis bis um it : p sit n um m . is Vi :w Vis b is ma ww vds izf.co jab isit om Meh t}kjk vk;ksftr dhrZu an r;ksfxrksu a fot;h w. i es nja m :w un V b .c m .p m ww .pu .co om isi an izfrHkkfx;ksa dks xq:}kjk vkyeckx dh ja j ls uxn su w o n vks i w V it : n.c um m n.c ww .pu ja b ww Vis ma bis un it : ma t: ww x;kA m voljn.co u i p w /kujkf'k bZuke nsdjw.lEekfur :fd;k .co bl ma nja isu Vis bis Vis pu n jab ww isit nja su om a m c un ijn.fot;h izifsrHkkfx;ksa] NksV s&NksVs icPpksa us dhrZabi djds V it : m .pu um ju .co om w.p V .co un ww bs ma an it : w u viuh ;ksX;rk iznf'kZr dj mifLFkfr laxw.pdk eu eksg m n.c w ja m an o a : is n u Vis rksa :w m b s .c it m it m .pu ww isu an nja isu Vis Vis ww laxhrisvdsMeh }kjkodhrZusum it : pu jab ab m n.c j fy;kA ds.-c,u-,l- xqjefr w o i w. un V un ma om it : m jab ww w.p om nesa 4 n.c ,oa xqjan f'k{k.kis 'kqHkkjEHk xq:}kjkisu w.p V dk .co m n.c ww .pu jab vkyeckx ma an ww su efr om a i n u it : ww um it : n.c um m jab .pu bis Vis bis Vis un vxLr 2013 ls fd;k tkuk izLrkfor gSAit : w bis ma .co nja ww ja m n u isu nja w.p m :w un co Vis ma m h izd .pu .co foxr n. a nSoVisit ksio'k izns'k ,oa mRrjk[k.Munjab ww a fnuks su w.p : w w bi an .co n.c um ww isit om an :w w.p um ds o`gnis{ks=ksa esa mRiUu ck<+ vkink ds unja xq:}kjk V ma b dkj.k ww .c it m t: is u i n m nja isu w.p Vis : ja b bis co Vis ma .pu un jab w vkf'k;kuk]it xq:}kjkan. is nja su om xq:}kjk w vkyeckx]mxq:}kjkn.lnj] it : i n w .p c V .pu ab um .pu .co ww ww is om V:}kjk ;fg;kxat] y[kuÅ .punj ww bis ma an t: ww pUnj uxj ,oa u bfrgkfld xq m n.c w ja si m w a is n Vi m .co it : ww isu it : pu um m jab isu an Vis :w jab}kjk lkewngd :i ls vkinkxzLr {ks=ksa dks w. co Vis uf jkgr igq¡pkus bis w it jab a um m n. .p un j a is m :w un co Vis un ww w.p . o isit dswfy;s c<+s niScekus ijman. dk;Z Vfd;k x;kA blh Øebisum punjab jkgr w.p : w.p ww .co w it : a m ww ma an isu w. :w sit Vis esa QStkckn ftys besa lj;q unh ds rV ij fLFkfr unj t: su .co i m w it bi an om nja isu w.p ck<+ : w Vis Vis nja j um m n.c uLr xk¡oksa w.puq l0 vorkj flag cNkcM+k] iz/kkuwxq:}kjk isit jab w is n : .p un V xz gsr .com . o ma ja b .pu ww ww isit an su w.p n i n : w V m :w m ww .pu ma ww lnjit ,oa l0utksfxUnj bflag iz/kku] xq:}kjk vkyeckx unjab is u Vis isit .co it : t: ww is i V n m ja w.p Vis :w jab Vis ma .co jkgr.plkexzh izsf"krpun gq;sA u . djrs m un ww isit su om an : V bi bis .c m o ww ww isit an nja nja isu n .c :w V w b m it m .pu .pu ma it : isu nja Vis w .co ww isu ww ab pu Vis . w an om :w nj :w jab ww it : um m n.c .pu un isit sit w o V V Vis om y[kuÅ] fnukaw 4 vxLr 2013 als.cds-,u-,l- :xqjefr laxihr vdsMma }kjk njabis ,oa laxhr f'k{kk eh xqjefr wd w.p it n isu n .c :w Vis ww un : u j dhitd{kk,a izkjEHkit dh tksjghagSA foLr`rm flagab eks .pu um w.p Vis bis tkudkjh gsrq l0 gjfeUnj.pun feUnh] ww0 % 9336138020 l0 fueZy is i w V om n ja w :w :w ja b flag eks0 9839172629 ij lEidZ djsaAm n.c m m .pu un sit ww isit w Vis : .p V Vi .co ma .co .co ww ww isit an an isu n V it : :w um um jab ma Vis un bis isit bis isu V m b nja nja w.p .co nja .pu .pu ww an om om pu w w . .c m .c om t: xq:}kjk Jh xq: flag lHkk vkyeckx] y[kuÅ n'kes'k ifCyd Ldwy] xq:}kjk vkyeckx] y[kuÅ dk NBk LFkkiuk fnol euk;k x;k] dhrZu eqdkcys esa fot;h izfrHkkxh lEekfur ,oa vkinkxzLr {ks=ksa gsrq jkgr lkexzh Hksth x;h ds-,u-,l- xqjefr laxhr vdsMeh dk 'kqHkkjEHk

×