Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pràctica laboratori 1r eso

Pautes per les pràctiques de laboratori

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Pràctica laboratori 1r eso

  1. 1. [Escribir texto] SETMANA DE LA CIÈNCIA 2011 ANY INTERNACIONAL DE LA QUÍMICA COR DE MARIA DE MATARÓ PRÀCTICA LABORATORI DETERMINACIÓ DE DENSITAT DE MATERIALS.OBJECTIU: Determinació de la densitat de l’aigua i d’una pedra irregularMATERIAL: • Una pedra no gaire gran (ha de cabre en una proveta) • Aigua destil·lada • Una proveta • Una balançaPROCEDIMENT: 1. Determinació de les masses. Mesura en una balança la massa de la pedra. Mesura la massa de la proveta buida i anota el resultat (el necessitem per mesurar la massa d’aigua. Per calcular la massa de l’aigua aboca a la proveta un volum de 50 cm3 i pesa’l (recorda que cal enrasar bé, observant horitzontalment la part central del menisc, Figura 1). La massa corresponent als 50 cm3 d’aigua s’obté restant a aquest resultat la massa de la proveta buida. Massa d’aigua = massa (proveta + aigua) – massa proveta Anota els resultats: Massa de la pedra Massa de l’aigua Figura 1 2. Determinació dels volums
  2. 2. [Escribir texto] SETMANA DE LA CIÈNCIA 2011 ANY INTERNACIONAL DE LA QUÍMICA COR DE MARIA DE MATARÓ PRÀCTICA LABORATORI Per calcular el volum de la pedra utilitza el mètode del desplaçament de l’aigua. Omple la proveta d’aigua fins a la meitat. Tingues cura de mesurar bé el nivell. A continuació, fica amb molta cura la pedra dins de la proveta i llegeix el volum assolit per l’aigua (tal i com es fa en la Figura 2). El volum de la pedra serà la diferencia entre aquest volum i el nivell d’aigua que hi havia inicialment: V pedra = V (aigua + pedra) – V (aigua) Anota els resultats: Volum de la pedra Volum de l’aigua Figura 2.RESULTATS I CONCLUSIONS: • Completa la taula següent: Pedra Aigua Massa (g) Volum (cm3) Densitat (g/cm3) • Quin dels dos materials té més densitat? • Recordes quina era la massa de l’aigua? Busca-la al llibre de ciències. La densitat de l’aigua què has trobat és igual? Si hi ha diferències a que creus que són degudes?
  3. 3. [Escribir texto] SETMANA DE LA CIÈNCIA 2011 ANY INTERNACIONAL DE LA QUÍMICA COR DE MARIA DE MATARÓ PRÀCTICA LABORATORI

×