Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ponencia APCE

391 views

Published on

Actualitat del sector de la construcció a Catalunya.
Positiu increment de la producció d’habitatges. estem davant un nou escenari?

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ponencia APCE

  1. 1. Oct 14 Actualitat del sector Positiu increment de la producció d’habitatges. Estem davant un nou escenari? 1 El nombre d’habitatges iniciats d’obra nova a Catalunya puja un 36,4% en els vuit primers mesos de l’any respec-te el mateix període de 2013, amb un resultat en termes absoluts de 2.929 visats front els 2.148 iniciats el ma-teix període de 2013. És important destacar l’augment de la producció a totes les províncies amb l’excepció de Tarragona que continua amb la trajectòria descendent (-33,6%). La província que presenta un major increment és la de Lleida amb un espectacular augment del 116,4%, seguida de Barcelona (+44,6%) i Girona (+12,8%). El nombre d’habitatges acabats a Catalunya va caure un 12,8% respecte el període de 2013, amb un resultat en termes absoluts de 3.536 certificats final d’obra. La baixa-da més acusada és a la província de Girona (-30,1%) seguida de Tarragona (-24,9%) i Barcelona (-11,1%). No-vament, és Lleida la província que presenta creixements també dels acabats (+33,1%). La ciutat de Barcelona que té una incidència directa en els resultats finals -representa el 29% del total d’obra iniciada a la província -, incrementa en l’acumulat de l’any, del mes de gener fins l’agost, un 27,6% l’inici d’habitatges mentre que disminueix el 7% els certifi-cats final d’obres. En quant a les dades de producció referents al total d’Espanya, mostren un paral·lelisme amb les de Catalun-ya, tot i que encara no repunten en la mateixa proporció com ho fa la comunitat. Així, els habitatges iniciats a Es-panya fins el mes de juliol d’engany, incrementen l’1,4% en el seu acumulat de l’any, molt per sota de l’increment de Catalunya (36,4%) i, la davallada dels habitatges aca-bats és més important al conjunt d’Espanya, amb una caiguda del 30,8% (-12,8% a Catalunya). És evident, per tant, que aquest increment no és uniforme en totes les co-munitats, però de consolidar-se la tendència, a Catalunya podríem parlar d’un nou i esperançador escenari. Previsions Si agafem les últimes dades de visats d’obres fins el mes d’agost i establim una mitja de producció mensual en base a la producció d’aquest 2014, es pot preveure que la construcció a Catalunya tancarà l’exercici amb uns 4.400 habitatges (front el 3.036 registrats el 2013). De complir-se les previsions, aquesta quantitat suposa-ria un augment del 45% del total anual. 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Evolució anual dels habitatges iniciats a Catalunya. Previsió 2014 09 10 11 12 13 14* Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Font: Direcció General d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya. (*) Previsions 2014, APCE. 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Evolució trimestral dels habitatges iniciats a Catalunya 12 13 14 Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Barcelona ciutat Font: Direcció General d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
  2. 2. ANÀLISI DELS INDICADORS - índexs apce Ocupació sector Euribor Hipoteques Després de continues davallades, es mantenen les compravendes d’habitatges Fins el mes d’agost d’engany, se han registrat a Catalunya un total de 31.866 compravendes, és a dir, un -0,3% menys d’operacions que en el mateix període de l’any 2013 on únicament es van tancar 95 operacions més. Del total de les compra-vendes, 9.071 corresponen a habitatges nous i 22.795 a habitatges de segona mà. Les vendes d’habitatge nou disminueixen un 18,7% respecte a les registrades de gener a l’agost. Totes les províncies regis-tren una evolució amb signes negatius, destacant amb una major reducció la província de Lleida (-38,3%) seguida de Girona (-26,2%) i Tarragona (-21,3%). Val a dir, que poc més de la meitat d’ operacions registrades d’aquesta tipologia a la comuni-tat, pertanyen a la província de Barcelona, en uns valors absoluts de 5.124 compravendes fins el mes d’agost, quantitat que suposa una disminució respecte al mateix període anterior del -11,8%. L’habitatge de segona mà contràriament, evoluciona satisfactòriament. Incrementen les compravendes d’habitatges usats en el període un 9,5% a Catalunya, impulsat per les províncies de Girona i Barcelona amb increments de l’acumulat de l’any, del 15,9% i 10,7% respectivament. En el mateix període, la província de Tarragona gairebé es manté amb un increment de l’1% mentre que Lleida, la província més desfavorida en quant a la venda d’habitatges nous, també és l’única que veu reduït el nombre d’operacions d’habitatges usats en un 3,5%. Malgrat l’increment trimestral, les hipoteques fins el juliol no augmenten Malgrat l’increment trimestral dels préstecs hipotecaris a Catalunya per a l’adquisició d’habitatge, l’acumulat del set primers mesos de l’any, no ha superat les xifres del mateix període anterior. En valors absoluts, a Catalunya es van signar un total de 18.134 hipoteques sobre habitatges mentre que es van vendre en el mateix període un total de 28.256 habitatges nous i usats, per tant, el 64% de les compres es van realitzar amb finançament. Aquestes operacions que van necessitar recursos aliens, van disminuir un 9,3% mentre que el capital prestat en les mateixes, ho va fer per sota, en un -4,6%. A Espanya el total de les vendes va assolir en els set mesos de l’any, els 191.174 habitatges i es van signar 119.042 hipo-teques, el que representa un finançament del 62% de les operacions i que s’ha vist reduït un 8,2% en comparació amb el mateix període anterior. El 5,6% dels aturats de menys d’un any sense ocupació, són de la construcció L’Enquesta de Població Activa, pel tercer trimestre de 2014 estima la població ocupada a Catalunya en 3.074.000 persones i en 726.100, la població aturada; ambdues sumen una població activa de 3.800.100 persones. Per sectors, el creixement interanual de l’ocupació ha estat especialment intens en la indústria (+5,3%, 29.200 llocs de treball més), augment que ha estat acompanyat d’un repunt en els serveis (+2,5%, 55.800 més). En canvi, l’agricultura i la construc-ció han perdut ocupats (8.600 i 7.400 menys, respectivament). Val a dir, que tots els sector mostren un increment trimestral dels ocupats en el tercer trimestre respecte al segon de l’any. Pel que fa a l’atur, més de la meitat dels aturats fa més d’un any que han deixat l’última ocupació (492.700; el 56,3%); a aquest col·lectiu, que té un elevat pes, l’EPA els considera aturats no classificables sectorialment, el que limita l’anàlisi per sectors de les variacions interanuals de l’atur. De la resta, aturats que fa menys d’un any que han deixat la seva darrera ocupació, el 23,8% prové del sector serveis (208.800 persones), el 5,8% de la indústria (50.700 persones), el 5,6% de la construcció (49.400 persones) i l’1%, de l’agricultura (8.900 persones). 2 Oct 14 -4,0% El 5,6% dels aturats de menys d’un any sense ocupació, són de la construcció -0,181p Baixada anual de l’Euribor al setembre -9,3% Malgrat l’increment trimestral, les hipoteques fins el juliol no augmenten -0,3% Compravendes Després de continues davallades, es mantenen les compravendes d’habitatges
  3. 3. TRIM. 14 33.869 8.818 9.293 3.248 (jul14) 22.624 5,4% 1,4% 64.636 12.750 11.269 4.469 (jul 14) 28.964 -11,6% -30,8% 3.036 840 1.200 294 (ag 14) 2.929 42,9% 36,4% 6.305 1.261 1.501 231 (ag 14) 3.536 19,0% -12,8% 1.930 475 845 257 (ag 14) 2.012 77,9% 44,6% 3.501 845 732 51 (ag 14) 1.922 -13,4% -11,1% 545 174 113 21 (ag 14) 406 -35,1% 12,8% 1.080 208 237 17 (ag 14) 539 13,9% -30,1% 202 121 179 10 (ag 14) 357 47,9% 116,4% 702 48 269 101 (ag 14) 531 460,4% 33,1% 359 70 63 6 (ag 14) 154 -10,0% -33,6% 1.022 160 263 62 (ag 14) 544 64,4% -24,9% 697 94 334 100 (ag 14) 582 255,3% 27,6% 666 147 275 19 (ag 14) 452 87,1% -6,8% 1.230,2 1.231,5 1.232,8 1.232,8 (2n T14) 1.232,79 0,1% 0,3% 1.059,7 1.060,7 1.061,7 1.061,7 (2n T14) 1.061,72 0,1% 0,2% 470,1 470,5 470,7 470,7 (2n T14) 470,67 0,0% 0,1% 1.122,7 1.123,9 1.124,6 1.124,6 (2n T14) 1.124,63 0,1% 0,2% 1.379,2 332,1 340,4 106,9 (set 14) 997,8 2,5% -13,5% 145.241 37.402 31.352 8.104 (ag 14) 87.359 -16,2% -15,7% 166.173 46.021 47.816 15.421 (ag 14) 127.340 3,9% 9,1% 15.541 3.934 3.350 843 (ag 14) 9.071 -14,8% -18,7% 29.523 8.211 8.531 2.767 (ag 14) 22.795 3,9% 9,5% 8.339 2.311 1.885 389 (ag 14) 5.124 -18,4% -11,8% 19.927 5.566 6.029 1.894 (ag 14) 15.651 8,3% 10,7% 2.728 650 539 188 (ag 14) 1.513 -17,1% -26,2% 4.329 1.285 1.250 396 (ag 14) 3.453 -2,7% 15,9% 1.226 254 222 54 (ag 14) 578 -12,6% -38,3% 1.367 364 323 114 (ag 14) 951 -11,3% -3,5% 3.248 719 704 212 (ag 14) 1.856 -2,1% -21,3% 3.900 996 929 363 (ag 14) 2.740 -6,7% 1,3% 197.641 50.509 50.426 18.107 (jul 14) 119.042 -0,2% -8,2% 19.732.031 5.159.289 5.009.342 1.826.379 (jul 14) 11.995.010 -2,9% -6,8% 29.689 7.532 7.724 2.878 (jul 14) 18.134 2,5% -9,3% 3.252.822 868.845 886.259 325.500 (jul 14) 2.080.604 2,0% -4,6% 184.000 176.700 177.400 179.000 (set 14) 179.000 0,4% -4,0% 2.969.575 2.960.700 3.040.000 3.074.000(set 14) 3.074.000 2,7% 2,3% 92.300 83.600 78.730 72.000 (set 14) 72.000 -5,8% -16,9% 101.100 97.100 97.900 97.000 (set 14) 97.000 0,8% -4,5% 3,353 3,217 3,136 2,949 (set 14) 2,949 -2,5% -11,0% 0,536 0,563 0,570 0,362 (set 14) 0,362 1,2% -2,6% 3 Oct 14 indicadors del sector INDICADORS Total 2013 I I TRIM. 14 ÚLTIMA XIFRA Acumulat 2014 Variació Trimestral (I 14/ I 14) Variació acumulada del mateix període PRODUCCIÓ (1) Espanya Hab. iniciats Hab. acabats Catalunya Hab. iniciats Hab. acabats Barcelona Hab. iniciats Hab. acabats Girona Hab. iniciats Hab. acabats Lleida Hab. iniciats Hab. acabats Tarragona Hab. iniciats Hab. acabats Barcelona ciutat Hab. iniciats Hab. acabats Costos de construcció €/m2 (2) Edifici renda normal entre mitjaneres Unifamiliar de dos plantes entre mitjaneres Nau industrial Edifici d’oficines entre mitjaneres Consum aparent de ciment (Milers T.) COMPRAVENDES (3) Espanya Hab. Nou Hab. Segona mà Catalunya Hab. Nou Hab. Segona mà Barcelona Hab. Nou Hab. Segona mà Girona Hab. Nou Hab. Segona mà Lleida Hab. Nou Hab. Segona mà Tarragona Hab. Nou Hab. Segona mà HIPOTEQUES SOBRE HABITATGES (4) Espanya Nombre Import (Milers €) Catalunya Nombre Import (Milers €) MERCAT DE TREBALL (5) Ocupació Sector Total Població Ocupada Atur registrat del Sector (5.1) Afiliats SS. Sector (5.2) TIPUS D’INTERÈS (%) (6) Tipus mig préstecs hipot. adquisició habitatge lliure a més de 3 anys Ref. interbancaria a un any (Euríbor) (1) Secretaria d’Habitatge. Dades 2011 corregides. Ministeri de Foment per les dades d’Espanya. (2) Boletín Económico de la Construcción BEC. Inclou Seguretat i Salut i Honoraris tècnics i permisos d’obra. Total 2012, mitja anual. (3) INE a partir de l’estadística del Col·legi de Registradors. (4) INE. (5) INE. EPA. Dades trimestrals. A partir del 2009 la classificació entre sectors econòmics es realitza segons la CNAE-09, amb ella el sector de la construcció engloba un major nombre d’activitats. (5.1) IDESCAT a partir de les xifres del Departament de Treball. (5.2) IDESCAT a partir del INSS. Règim general. (6) BANCO DE ESPAÑA. El del conjunt d’entitats de crèdit correspon al tipus mitjà dels préstecs hipotecaris a més de tres anys per l’adquisició d’habitatge lliure.

×