†ã+ h^jÒ å…]•]        2 / 373     ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝbÆY â1947                          ...
†ã+ h^jÒ å…]•]     3 / 373        ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝbÆY â1947                           ...
†ã+ h^jÒ å…]•]     4 / 373       ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝbÆY â1947                           ...
†ã+ h^jÒ å…]•]        5 / 373      ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝbÆY â1947                         ...
†ã+ h^jÒ å…]•]         6 / 373     ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝbÆY â1947                         ...
†ã+ h^jÒ å…]•]         7 / 373      ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝbÆY â1947                        ...
†ã+ h^jÒ å…]•]          8 / 373      ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝbÆY â1947                        ...
†ã+ h^jÒ å…]•]           9 / 373       ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝbÆY â1947                      ...
†ã+ h^jÒ å…]•]         10 / 373      ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝbÆY â1947                         ...
†ã+ h^jÒ å…]•]           11 / 373      ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝbÆY â1947                      ...
†ã+ h^jÒ å…]•]          12 / 373      ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝbÆY â1947                       ...
†ã+ h^jÒ å…]•]          13 / 373       ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝbÆY â1947                       ...
†ã+ h^jÒ å…]•]         14 / 373     ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝbÆY â1947                          ...
†ã+ h^jÒ å…]•]           15 / 373      ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝbÆY â1947                      ...
†ã+ h^jÒ å…]•]         16 / 373     ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝbÆY â1947                         ...
†ã+ h^jÒ å…]•]          17 / 373      ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝbÆY â1947                        ...
†ã+ h^jÒ å…]•]         18 / 373     ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝbÆY â1947                          ...
†ã+ h^jÒ å…]•]         19 / 373     ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝbÆY â1947                         ...
†ã+ h^jÒ å…]•]          20 / 373     ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝbÆY â1947                        ...
†ã+ h^jÒ å…]•]         21 / 373     ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝbÆY â1947                         ...
†ã+ h^jÒ å…]•]           22 / 373      ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝbÆY â1947                      ...
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
1947 ke mazalim ki kahani
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

1947 ke mazalim ki kahani

3,637 views

Published on

2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,637
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1947 ke mazalim ki kahani

 1. 1. †ã+ h^jÒ å…]•] 2 / 373 ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝbÆY â1947  ã¹ÅÝbÆYÓ1947†ã+ h^jÒ •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ • Žnµ oÒ ã!iÅVñ¤Šp  http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ Ù ÅVÍßyZXì CYƒßæF C™| 7Î %N0  á  á http://kitaabghar.com ] uZzhŠ http://kitaabghar.com 0 Zz¶Š 0 Gîz»x • M yp, Z ¸Q ÂX Hg ™^ IÐ •kZgzZ c Š t¼ ƒaÆyÎ 0 ä VM,k’ Ð yp    è žì Cƒ—Zœ •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ H •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ ?•RÐyp r ZlÆ~Š Zi M  http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com ( ¨z®Í ) ð,Šú g ¤· t œ  ;@zï •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ http://kitaabghar.com VHçÞ http://kitaabghar.com gzZ ( ð, Šútg ¤·œ ) et £] Æ [  kZ •ÓŽóµFÅ[ŠZ†zãy!ihZ^äÒ Ã²zD{gZŠZX•pÓŽyõ zoÒ i†D h^jÒ nz Ò g Z +Šg j y o z • ô( ² D) n ã+ á ]i YZ à Å ä™ ù•6 kitaabghar.com Ã[  kZ c S http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com X •yN "ê ZënÆTÔì ~Š uhttp://kitaabghar.com 2 / 373 ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝ bÆY â1947 
 2. 2. †ã+ h^jÒ å…]•] 3 / 373 ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝbÆY â1947   •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ z•ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ „ http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com 7 wŠwq X1 8  % ]Zgu ܃qZÅ< Z X2 18 ûÖ (1)ò #ªà ZzUI6Vâ › !Ö  Æ  X3 •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ (2)òû#ªàZzUŽVnâµ oÒÖã+ hX^4jÒ 26 Ö •Ó I6 › !  Æ † http://kitaabghar.com 29 V*¹Å~Š Zi M {Zg http://kitaabghar.comX5 34 x ¬O»gË X6 40 å Åà Š  X7 •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ 56 52 •ÓŽnågƒoÒ‹†Šã+ hX^8jÒ µÅÑÐ H  ` X9 http://kitaabghar.com 60 •RÐyp r ZlÆ~Š Zi M http://kitaabghar.com  X 10 67 ~{ Zg ~¾‰ –Ž {z  X 11 71 è ~Š Zi M Å X 12 •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ 75 •ÓŽnµgoÒÅÛã+ hX^13Ò l !« †  j 80 ]óy *ZŠ X 14 http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com 86  yÎ 0 y¶ X 15 93 @WhzY{0iqZ »òŠ Zi M    X 16 96 ~ñ‚Æ~Š Zi M X 17 •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ 101 •ÓŽnyÎoä~ã+ hX^18Ò ¬Š ‘ µ 0 Ò †   j http://kitaabghar.com 111 å;gVgƒÑ X 19 http://kitaabghar.com 120 7çðà { X 20http://kitaabghar.com 3 / 373 ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝ bÆY â1947 
 3. 3. †ã+ h^jÒ å…]•] 4 / 373 ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝbÆY â1947   •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ z•ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ „ http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com 124  JgƒÑÐä·- X 21 138 ]gßlZywŠ Å]gÎ  X 22 146  Šƒà {ÐVâ ›ãZÈgzZ X 23 •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ 155 •ÓŽnyÎoäëã+ h^jÒ ¬Š ‘ µ 0 Ò †   X 24 http://kitaabghar.com 162 ~yÎ 0 q’ZŠ™ »V”  g  X 25 http://kitaabghar.com 165 ypx9 X 26 169 ;g Pc ŠgzZ  X 27 •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ 195 186 •Óžc»nwµ Oâ{ã+ h^jÒ Ž )ozÒZ X 28 Š † X 29 http://kitaabghar.com 200 Ù v: Zzy~gZzŠC http://kitaabghar.com X 30 205 ÆVâ Z- Šët[Zp X 31 210 /ÑðƒìGÅVâ› ÑzŠ  Ä X 32 •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ 225 •ÓŽnµ oÒ—ã+ hX^33Ò Yg † j 243 [ !‹c» ~Š Zi M y*ZŠ  X 34 http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com 249 ÅY 47mŠ ZŠzg X 35 257 å Åà Š  X 36 265 ÛÞ  øolñZ•.‡*ÆY 47 X 37 •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ 285 •ÓŽnŵ ŠoMÒ ƒã+ hX^38Ò , Š c P ~ Zi q †  j http://kitaabghar.com 290 ~Š Zi MÉ X 39 http://kitaabghar.com 301 3*ZŠÛÛ X 40http://kitaabghar.com 4 / 373 ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝ bÆY â1947 
 4. 4. †ã+ h^jÒ å…]•] 5 / 373 ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝbÆY â1947   •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ z•ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ „ http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com 301  JgƒÑÐám Z X 41 304  £  x *ÆÒ ZD Zk2 X 42 309 ¼ÅV1Zp}÷X y Î 0   X 43 •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ 313 •ÓŽn]ó)*†ã+ h44jÒ µ oÒ^ X^ http://kitaabghar.com 320 ~g Ï~Ð { X 45 http://kitaabghar.com 323 Ï1~y M Åsg ¹  X 46 330  â !gzä X 47  •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ 337 334 •ŠÓY¯ÅnµZi o»ÒΆã+ h48jÒ ,c Ž ~Š Û-¬Mx * X ^ X 49 http://kitaabghar.com 345 http://kitaabghar.com Å]óä~Z  X 50 352 •Š c J[ Z=Žøo&   X 51 354 Æ~Š Zi M w ZÎ2 X 52 •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ 360 •ÓŽnµ opÒŠ M†ã+ h53 Ò g x X ^j íÆY http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com •ÓÅXðeã+± ^jÒ Žnµ oÒ † × h iDy †ã D •ÓŽnµ oÒòz+ h^jÒ gƒÑg Zi !zŠg Qf7Z ãç  http://kitaabghar.com gƒÑg Zi !zŠg QÔLg â:ZX 40  http://kitaabghar.com Ph: 042-37223584 Ph: 042-37352332http://kitaabghar.com 5 / 373 ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝ bÆY â1947 
 5. 5. †ã+ h^jÒ å…]•] 6 / 373 ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝbÆY â1947  •Ò t ] •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jpô £ ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ • http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com ã¹ÅÝbÆY 1947  [ Âx * •ÓŽnµ oÒ!†iãVñ¤Š^p Ò ã + h j Å •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ ð,Šú g ¤·œ t ;@zï  gƒ ÑóiDy òzD http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com  Ñ* gƒ ÑóiÚ66×gCŽ  Ù - Y 2003 á ®• ZÍ •ÓŽnµ oÒ †ã+±Zw^DZÒ ghj ÓŽ8 iì Ò †ã+ h^jÒ • o nµ 9zg 250/- 7 http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com Ý^Çnµ ^Ò †ã+ h^jÒ •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com ЃÅzŠg ZÃy[ ÂëXì ]gz¢Åyz¬Æ„W…ÔaÆäàÁÂzŠg Z+4J ¸•   XÐVƒg »gŠb‚zà âanZgzZÏ,7* Zz™iìÁ ~g ‚¹…aÆkZpÔ•T e* ¯~k$Ñ~(    M™7(Z W¤ ZX ,™‚Zg6 kitaab_ghar@yahoo.com Ðë •e*™Šæ„ Zg {Z~g ø¸•¤ Z        •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ X σ°»Šæ¸ 5 WÔ<^izÃQ dz ië3}g ø)g fÆADs ŠŽñ6y[  ‚  http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com X •M¯4¸• sÜÃy[ÂÔìgŠ c  http://kitaabghar.com 6 / 373 ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝ bÆY â1947 
 6. 6. †ã+ h^jÒ å…]•] 7 / 373 ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝbÆY â1947  •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒwŠwq •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ http://kitaabghar.com http://kitaabghar.comgzZ Vc 0Åypx Óñ M [ zZ Ìæ ~ *Š ÂÇ! *g ¦Ð iZ%! zZgzZ 9 Špy‚ M Ç! I[zZ     ypwŠ Nƒg @g @³VÅÑgzZNƒŠ !3YVÅÑX å»[zZÆY â1947w q¸Ç!X ñ M™ág fÆVzu ã¨Z •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ    •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ   X •„VÅÑÌ3*ZŠ {zÂñY H ‰ZÃVâ *ZŠyZ¤ Z™x å®Ì ì @zg² MÆ  Q   http://kitaabghar.com  http://kitaabghar.comåZƒc Å~wìËyZgzŠÆ^qZ {ÈB™k Ð î ZzqZsÜ{i Z0Z »kZì ÂH * VZ¯ qçñkZ  C   6  X c Š ïa=äi Zz M ÅäzgÆyÂ{{¦g/bZqZž   Û %N• ž „  âX¸ ßæF )x Ó ¶ g™yÒÐ i Z0Z kZ¼ ]uZzz] Ñq ¿ÆY 1947 ¶ g™y Ò§ *ZŠ KZ™zgzg {z  „ y •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ Û Æ •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ}½§ kZVƒ Le r ã¹t ~ž Hn Ð kZgzZ Zƒ dŒ yÂ{ kZ~ Z pVßÉÃy*ZŠ kZ eÎä ~ ä ²  Xì܇Ðä™yÒ]uZz,Zg !g !®Z÷ÐKH ¹~V/  ž http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com ó{Š c i }Š™{0iÃVzŠ c ŧ qžŽ 3*ZŠ +Z ä{ÈXì y *ZŠ ¿â ZqZ Å qçñLZ[ Âà ix Z™Mg ‡   w   k X •Xy Ògz¢Ã{ȃ mB‚ÆyZ0{Æ M c B‚Æ MŠp c ƒ ~g ¦§ *ZŠgzZ ðÃÐÃÅ M¤ Zžì Y iZ ~÷     y  •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^g‡»yZ{ȶå*ÆÓŽZnò ¸go{gÒ z†Šgã[Âhi^èYXK Xì jÒ • VÉ e µ zZ ( Z + Ãk jÒ %  http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com ¿mÜ Z§éZp z Š t œ ð,! zì~L ú g ¤·  × Û ~ÙŠ *- f78ua Œ   •ÓŽnµ oÒ †ã+ hÑ^óejgÒ ±ÃalíŠ •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ gƒ z ã  Š4 http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com 0300-9425937http://kitaabghar.com 7 / 373 ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝ bÆY â1947 
 7. 7. †ã+ h^jÒ å…]•] 8 / 373 ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝbÆY â1947  ] gu Ü  •Ó% •ÓŽnµ oÒ †ã+ Zh^jÒ ƒqZÅ< Znµ oÒ †ã+ h^jÒ Ž http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com yZX ñ MáVŒ™ VZ=gzZ c Š™Lt ‚}÷ÃyYò ZgzZyY!ZgzZVǸVâzŠ}÷äVîzyL L   óì Cƒm³{Š c iÌ yY]³KZÃűÅäZyy›qž,ŠÈ™ YÐVîzy ó  Ð Z •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ http://kitaabghar.com  I  X c ‹äð ‚ñi%»=§Zzt http://kitaabghar.comÆ+-ZíKt ‚ÆT g7g D|•~g Zi !w;íŠ » Kg0 åM» c •< ZÅ Kg0 œÎc &Zw M ði%» ó Þƒ   á %    gzZá» ó>L zZwZ¸zg L ó~Š ! M ;óð!~ ºZ L óc LPL yŠÐV˜¶ »Š ÅVzegkgy¯ñZ¤nX å~U g    ½ y  5;X& ¼E X‰CYÃíŠÆKg 0 6zZV· ßЕÅy»Š ÏZXC™c Mi Zz M ÅVEÆ ÷ E  ¨   •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒX å~ª»I~Rów¾gzZmi%» ~Ró»T åÌíŠ »2- gÇZg eô@< Z „~ íŠÆKg 0 œÎ    %    Š http://kitaabghar.com á3gvZi%»X @îîgzZ[p™ M ~ íŠÆKg 0 Ãx •™8 [ ZÑÅ}PÆVâZaÃmi% »ÑZzy$ñƒ„gzZ ŠL * http://kitaabghar.com    EG .„Zg£ZgzZ~ izgqZX HÄÌ zŠg Z LL óåÌ • »! º {zX @ƒx¥4Z(gzZ úG ZÏ‹Š ygzZJ b »]‚  ~ ²á   3g ~(VH± zy ~gZi !X Šƒ Z9™ M k0 }g ø]‚i%»ž¸ìgNŠ Þzg Åg Zi !w; Æá Ze V(™~ãÈ!Å íŠ  õ       G •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ X åg ZqðÃizgk Q „¸X ‰ gg ¦~Š Z® „ öF1qZ6~gŠX Tg} 7ƒeÆV1Âs§Vzg eX å3g )ï6} #á Zz6zZÆíŠ Kg 0 ä~ª»I A z      http://kitaabghar.com http://kitaabghar.comó•pÑi%» óði%»] ‚i%»X¸ ñƒ}½ZlÝ g+6 TX å Z 7Z•kga qZ »ß{ (6öà ZzäÃX ¶ g    Æ     ¿X @™x »aÆ2- gÇZgeô @gzZ2- Vâ ¨{ ~ª»I ¸Ágx¤uÆKg 0 œÎvßtw.i%»gzZmi%»    X     Ü X D™Zg Z¦‰z~~i !Ÿ™ Y~íŠ kZ LL„g£ZgzZ~  •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ á •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒÅ+-Zx ˆ •gzZ ~g g { •vZ «¦N cÅug0 ³ZgzZ +-ZíKX ågzi Z ( ~< Z V⊠yZ »g ZwS >   % I Å  0;X Ö 1 Á _]gßãZztÃ]¬ x Z¤z6Æ îGÅZ#Ó ¸Ì g »4 (~®) kZX ‰C™ • ÐVzk½ ¿ öÐG  http://kitaabghar.com }  http://kitaabghar.com Í  û 5ŽxW æF 5&)u Vzk½V]> ólŽ Zg ‚ »®) kZ~ w ì}÷X¸ M™: 7t ‚Æ Vâ ›~< Z ~ %NóV    % http://kitaabghar.com 8 / 373 ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝ bÆY â1947 
 8. 8. †ã+ h^jÒ å…]•] 9 / 373 ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝbÆY â1947 „g™x » Z (Ì ZwS > pgg ZËgzZx¤ ólŽ æF cÏ( Å< Z åÌ Ž X å @ƒsÜ~ VzÈs ”†gzZ VΞ g ~  %Nà % ¼ Âð M t ‚™á u» yÎ 0 >›Z gzZ c â¤[pÌä q’ 7 š Åû+-Z ¢ËZe ~ˆ ÃlŽ kZ X ¶      l •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ     z •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒµgzZ ãZz Z(qZx Z¤z6 »x ªÆy Î 0 X c Š ð3Š ÞZg f qZ »ÝggzŠ ~g«Æ}ƒ0Zg ! «ÃVâ ›~< Z    %  Û Ã} Š6Æd•z(Æ` Z%‚³äT¶  ~ ó %Nq MŠ%gzZ_ß" x ³æF Z]Š ªÅx Z¤z6kZX åx ™uehttp://kitaabghar.com B; Æ‚ http://kitaabghar.com Z¤z6    D" Ï(J‰z kZ™áÐY â1857 6gîÏ(y› < Z6 gîm{gzZVâ › [ºX å H—_6 »xsZÆ Ü  Æ % Æ Å•g™ƒµ ZÐyZX¸M7g {z™ï ‚ÆyZX åµ Z<ègzZ× ód•ÅV îzyX¸ìg …~Vzƒ0ZÆ  { B Ø    ÙzyžŽX å@g ¦™ƒÐ~g Zi !zgÍt±»Vù 2 X å@ YƒŠ Y›y6Š ~Ï zZxø ~< ZX ¶C M:Ã]gßðà •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ    g  •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ z  g C %6 Vâ ›â Zƒ mÅä ðZÖzyÆSh-e Vñ™6 xø ! qZX D Y v¸™Nß6 •±kZ› X å| ¥ »V³  g   )  http://kitaabghar.com  %  http://kitaabghar.com™[ŠÐ kZåõzy X åg&gzZ8Š gŠ · óy›»< ZX Š 1Æ™> Mg 2Ãy »Š Å ðZÖzy ‰z ÏZ!$»T c Š N  ó Ü   g  Ù  ÛÝŠ Ð V M KZ ä ~ X  Z9Š Y6 gZqIèC gzZ¸ D M: i ! Ð VÂg ZÑ: Zg Zz‘•KZ› Ì X¸ Tg ) Q  å®) ,^ M~wjð; zZX} ZX * ZV⊠yZ~Xì ¬Š M ¸QgzZ wßÃVñzy6 kžÆ#ZŠ ~Ï~Sh- e •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ   •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒVΞV⊠yZX å3g VZ_6!ÑZz}g @0eä~X å ;g Ys§Å r !~YZƒ@ƒÐ~àkž»Š ~ÏX åk7~     Š ìg M™ 0 ì6Ôë c Í @™ ZƒkC ÂDg ¦Ð~îLZä@ ëZ ñVZ_6X åtØZ (»äVZ} }~ …    B   http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com¿V;z ¬Š s§Åy kä ~X ,7 Ð M}g ø • ZPÐ ykÆzy qZ Âà~Sh- e ÝŠ kžt Z X •   g Z™ «Š «gnçÆ™ì Zæ ä :7 1X c Š h Â{i ZzgŠÈ »ykkZ ä ëX¸ìgŠÃ~ yk}uzŠÆ±zygezŠÐ6   F åD M 7 ‚~ yZy L™Á{z X D Y v¸ ™ !Š x™gzZ wß6 VΞgzZ V5Æ Vâ ›™ ïŸF zy X c Š t   9N  w •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ ) ~ ¼  •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒJ“Q 0Zw9Zt ÅVÇ ž å ;g M 7 ™ @ƒ à {y Zy ÂD M ~ yZyy› Æ< ZZ X¸ è % 6X X Ïà Z’ùwCZB‚Ɔf: NogzZgz6ŽÅV ðEh Zzä M ÅVâ › zZX Ï•g ~g Y g http://kitaabghar.com  3.  à http://kitaabghar.com g ÛVrZgzZ5r Zu»w2KZg !«ÃVâ ›Âð Mt ‚Š ZŠg Z ŒÅyÎ 0 Z ~ݬÆyEZx°gzZd•ÏZçO    x ZŠÆVzg7zy JÌZŽ¸ Ì Zvß¼X 1™x4!x ³» ¶Š V *!ŒÅw â z yYaÆîJVìgŠ w2kZ ä  ,  Û  Š g   Ü#› zZ ` Z%‚³ ZB‚B‚Ɖzp¸ B )u Zz Åy*zy „î) ³ Åöô»gzZ¸g ë¤~     •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ ® •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒX å;g}ŠyJZ »u¢VâŠy Z~X Š Mt ‚™Á ¯ Z0ZÔxsZgzZ: No»zy6y ZÂX ‰ VJVzyÆyZ?Æ   „ Š   g  http://kitaabghar.comƒJhttp://kitaabghar.comF ókg ZæÐg7v * ó„Ð ›t ~/âZ= Vâz$: { ~÷p yù Ð •zQgzZ ]Ð V;zgzZxgœZg ó-O  Vâ ›X%~šuiz ä~X å ¬Š D™¿ ~È0 ð•Z6g ÃòsZÃVâ ›åÓF Ækg Zæ ä~X ‰ ÑZQ Ð   &ñ ð http://kitaabghar.com 9 / 373 ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝ bÆY â1947 
 9. 9. †ã+ h^jÒ å…]•] 10 / 373 ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝbÆY â1947 +ŠˆÆ-¯ úÃVâ ›~KìYÅVù ä~X 嬊 Dg˜~Vî Üx¥*6g ZÆãyÎa@ M cuà g × Ü Æ  Ù‰zÆð~V² Vâ ›ò ~Š ! CiÆVù ä ~X å ‹ _â N ¬Š Å à ¥ z ¹FÅxsZݬgzZ eœ ÅxsZ g p  % •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ 6 Ù •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ ÛQX å[NŠÐ V M KZÃx ½ZÆVâ › i úC~KãÅKÃ~gzZX ‰ , i Zz M {“æF ]zˆÅ*™y M Œ q  ” %NÅ 6zyt ‚}÷X 嬊 Dg ¦Ð]Ð XðZŠgzZä™] Y]gB‚ÆVâ › V ðEXÆg7v*gzZåZä~  http://kitaabghar.com ™ à 3.  http://kitaabghar.com : ]ùÏ(=„~/kZX¸D™ Zg¦D™u Vâ › zZ D OZ!ÐÐ MÆZ} *Kà Zzf7c ™i Å „  à g     ÆVÆ%ñÎB; ÃVàL ÑÆyZgzZX •D™]Ð Vâ ›zyÆy*zyž å Šƒx¥gz¢Ú Z1•  Ð ã0 ~ k†ÆÆ@ c jÂc õ zZzy6 VWyZX ƒ ÐiÅ ã0 ((~ V²yÆ< ZX •ï Š NÐ M  •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ   g   •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ z %     Å  z ÙÃy›c ÍX @7 Áb§ÅVzgâ Y™wZ e ã0 ~â ÷!6-yCÃy›pf8ã0 ÐuzZ6- ¾ËgzZ à     d    g Ë ¸g2gzZgŠ ·qZ y› zZX $™7 ZŠ x ¸  “  http://kitaabghar.comXì xhttp://kitaabghar.comg2ÌðÃ&åtzg môZªf {zt X¸ BFÁÌ VÂg Zzy  Ð  Û $   Y  Ë ÅÖ   ‹³ÅyZÃVâ ›ä yÎ 0 ›ZŠg Z ŒX ¶ ™“ ZŠ{Š c ið êf kZ >{zX ¶ #Ó6Vîzy JkÎFäkZVâ ÃîgzZVÉ0 M {zgzZˆƒ×zg Ó yÎ 0 ~wŠÆy › ã½ < ZçOX åc Šx »D ])gzZ× ó+Š Ñ  Å  Ù C Æ %  Æ ó ó •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ •ÓŽnµ oXÒ‰†ƒ4BhÆ«£Æ ã+ a^jÒgz¢ Ú Z V ; X å7 ¼ ÂgzZ …X Εg el »yÎ 0 gzZ >›Ì~ y}g ø b§ÅVzyy›}uzŠ D   http://kitaabghar.com http://kitaabghar.comaÆy›qZgzZXЕgB‚Æ] ³ zZ~Š Zi M {z~TX ÇñYïo { åCWGqZÃV⠛Š0yÎ 0 ž åx¥  g -Í‘   Xì 7 *Š kZÚðÃgzZ™| (Ð]³gzZ~Š Zi M ~ LgLZ~X Zƒ* »>› ug 0 ³Zg !qZX ‰ƒ qzÑå kžgzZ äƒÂHÆ>› à ~     ~ •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ ~  y  •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ¸ìg F ZnÐn gØÆVC@ˆÆk½ {Z„ ZgZžì Š c b§hZ ` M=X ŠG*B‚ÆŠ°ð¸  z  http://kitaabghar.com X c Î{ÈäÁg »Ÿ  http://kitaabghar.com qZ  ó Š !{0iy{Z µ Zg L L ó  ; z E Eóu Ï(~àgzZX ˆƒ » ˆƒ qzÑkX Š @g¦Ü‰zXì ç«{3“~ÝZ Âtž c CÃð¸LZ ä~gzZ EE Q    ÐyßV⊠7Zh•XÑ äƒHà C~·yYKgzZ ór !~Y ó+-ZíK óug 0 ³Z ór !wÍX ‰ƒ!{Š c iÐ á -Ù     •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ % „ ÛkžÆVÂgúX å ;g| ( lzyz lŽ ~ Vâ ›~< ZgzZ ¶ g M dŒw2Å yÎ 0 X ðƒ kлHX c M uS    Þƒ : http://kitaabghar.com %  http://kitaabghar.com ¶ +Z ‚ ðà óT ðà óy»Š ðÃÅ< ZX ж’² M6 yZ:7 X ‰ƒ qzÑ ÂD Î}ÈÆó Š ! {0i yÎ 0 L L  ó ²• ~< Z óT i%»gzZ T uF » uF·xÝ °ß~I¬Lg â Xƒ ðƒ: ]! ~}g ! Æ WZZ‡gzZ yÎ 0 V˜ó á % Þ ƒ Þ ƒ      http://kitaabghar.com 10 / 373 ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝ bÆY â1947 
 10. 10. †ã+ h^jÒ å…]•] 11 / 373 ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝbÆY â1947      á{0i yÎ 0 L LÌ~ íŠÆ Kg 0 œÎX ƒ •x¤ â¤x •z ðVŒ X¸ kî ; °»gzZ kî ; KÆ Vzg›ZŠgzZ VŠ Z X ¹äð‚ñi%»=izgqZX ¶ VôÍÅVzÈÆó Š !   _ ó •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ ó  •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ ?óÐ,g Z¦ùB‚ÆVîzyvßë ?ǶH Zg øpX fß ¯yÎ 0 Xì @ƒx¥Âvß ? c L L   g X ¹ä~X ó óÇñYƒZg Z¦Zg v ƒÛ Øhttp://kitaabghar.com http://kitaabghar.comdŒ¹Æ<èzyvß ?~«£ÆxsZwq¾L L  X0â j 8Ð6}nÐMÆ/²Š Z}½Vß !ÆkZgzZX å Š[ze~aÎ~• ð ‚ñi%»6kZ Æ    I  Ì gzZ å;gz¢y0 ™Z š1Ð#õ gzZÐxi Zzy: ó¶ ŠÐxsZ:ÐZX åõ4Z(ði%»X¸ ‰ 7 R  Ö : p   ™ Ù ó6]ÃIèLZ Ì ƒtCŠ ™ƒêñõ zZzyž¶ M~"Š}÷„~äâi kZ| X¸ñƒÇg äkZ _ •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ g t •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ Ù…ñSh ZŠ äkZªX åtCŠgzZX åõ*ñ â »[ ˆ Zg ø~wjð; ·¥x ZgÆî}g øX¸Tg ì‡6gîË: Ë  7    Ù      P Üw¸ËÆXg ZzgÍgzZ7 *z¤~]!CgzZù™|0!B;Ð[Š Z}http://kitaabghar.com !gzZ http://kitaabghar.com (@ g ³‰zÆð{zÌ X¸Çg™s ™w  Q X åÌ Š Ë»xsZ+Š {zÐg0ZgzZX êŠgz¢!Zj» Ô u¿Ð~!{Š c iv M Å]ZŠ Y›yˆÆY â1946~< ZZ X åõô%V• Z (ð ‚ñi%»p  z % % I  •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ    •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒg!FÐZäëX åZƒZy~V² eÒZ›íŠ » Kg 0 X @Îgz¢6qZ» íŠÆKg 0 ˆÆUA™ði%»Ì _  Æ   Q Z ó óÇ}™ HðÙg â=!i%» L L¹¸™ Z— !CäkZ1X}™ c M: VzÈAV- {zž c Œ  gÙ   http://kitaabghar.com http://kitaabghar.comÙ y›gzZÐ,Š “ 7 y Î 0 õ å c Š™y´Z™ ZØg ZŒk IZg @7â 6 VÉ Åw; ÔZgƒÑ1C  L ž  ä   ¨izg qZçO X¸ ìg ZêÐ VzÈs ”†ÆŠ ! {0i yÎ 0 dËÆ< ZgzZX¸` ™ê » ä¯ y Î 0 6 7     %  íŠ~g Zi !w ;äkZˆÆkZX à {C™ M ~íŠÆKg 0 ™ Xy YÐ Â~(äði%»X Šƒú ð ‚ñi%»      6 I   •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ  t   ó •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ óÐkZX åD»eÒZzyD X åLg~‹qZt ‚Ær !áZzVzg @~{ÅÑZz õ/EDð ‚ñX c Š™È* M s§Å .E I   X¸ÆVâ › g ezŠ k0 k MÆ| ™ß{i ZzgŠV˜X å@ M| ¥[ßua™ YÐ M î   http://kitaabghar.com http://kitaabghar.comyŠ ñƒ} m ypgzZv M} (tXìÐyZzZÆY â1947~Zm kZ c ‹äð ‚ñi%»=µZzŽ ~   »  I  ( žFX å [ 0Ä Zg™V Zg ‚ »}g ‚JVZœ‡K™á Ð V;zgzZJg Zi ! áZz ê ™áÐ WàÍuaIÛ çHX¸    {H .·V² uzŠÆ nÏZ ñƒ} y~ eÒZzygzZ V„ZŠZD óV Fg Zi ! ókZæ Zg ñZug Zi !Ix™{ çH óV·¥g Zi !OŠ Z   ó .·   H  •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ } á % X •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒfF6 Vâ kä Vîzy X¸ ‰ØŠ™ï•~ y*zy< ZgzZg7ZŠgÍ I å ;g Y H> Mg 2ÃVzyÆVâ ›~ „gƒ8]ÃÚ V² â › V²yX¸ìg Îv M™^ßhttp://kitaabghar.com Š ZØ http://kitaabghar.com  6 V Ð z  ÃVzyà {ÆVâ › ï ‚Æ` ¯{zX¸Ø ™BÆVâ ›~ ‰zÆàX¸ìg a â È gzZ|¢ÃVØÑ ðƒ ~ 7 ~ Vß*gzZ V¨! óVÃg 0 óVzg Zi ! óVaËÆ< ZX ¶      %http://kitaabghar.com 11 / 373 ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝ bÆY â1947 
 11. 11. †ã+ h^jÒ å…]•] 12 / 373 ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝbÆY â1947 V#cugzZNðŠ { ( 0ZÐ~g Z-Šg e ÅàÆŠ lxŠ~Vœ`™ Zw ƒ CZy›X¸`ƒyZkzîÆV²  ¼ YÐZX ¶ aGá g a•g•~g øC!ÆkZX å[Yc Šg ZŒH Ã~Š ! M› {g7pÑX¸ìgJà ù ¼ Ù Û `   Å  •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ Hî .· E 4)9gõ  •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒÆIV { çH }g ø ñZÎX å ` Zg » V ð3HE gzZ {¤ze ó3gÍ~àX ¶ ]i YZ Å äƒ 4ZŠ ~àÆ™gˆezg K :X¸‰ M ~VZ˜epË~g ø™ƒƒy› IV ~ { çH ¶ ™ aÃ~ Vœ ~Š ! M›{Šgpni ~g‚Å< Z http://kitaabghar.com Æ Hhttp://kitaabghar.com % .· ˆ X „wZÎ »•gzZUÆA™X¸á Zz äà~H }g7pÑ™ VZÐ ‹kZ…Ž X¸ìg™g OZ »VñyZëgzZ Æó   Å % ™^ß^ßÃVâ kÆeÒZ›à Zz•g~à} (ãZX å~sA ` ¯zy< Z Zg ‚Æî}g øñZÎX å@ƒ: Za¨ó{Å Zha óV* Zz–D ór ! ~P ó‹5 X å Š c Š J m {i ZzgŠ o¢»ì ß6ìÆ ‹~g ø X¸` ë zy™ Î Îv M •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ       õ  óX¸Ð¸Ð Vâ k LZ Vî 0 ·u· vßt X¸` á { C~ ‹~g ø äZ yy›}g ‚ÆVZ mô pÃgzZw h g http://kitaabghar.com  t     http://kitaabghar.comyZŽÆË Âóå Š c Š™O ‚yZ0{ Zg ‚ » ËÐ ~y ZX å c Š™ú6 VzyÆyZÐ VrázZV®4 ä` ¯zy g Šg• ZNyÎ 0 X å;g}Š ,i Zz M™zgzgà !`ƒLLZ ðà Âå;gg åÃVâ KZ^ðö ~Šg â àÍ~JÆa Æ    ˆ _ƒÌ« kZX ~h î+4»Å ;gzZyZŽ M™zZX åSk¯ Z÷#æq ð¸Z (»#Šú !gñ*ÆyÎ 0 gzZ<g M Å   Ÿ    •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ   •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒÅkZ à ÍqZ Å ~ê^* ~êX ¬ŠC! ™ VZ ] ÅÅ9aÆ> qZ äkZ ÂHú îÆyZ äVæ ¯zy Z X ¶ Ù Þ   6   ~Ö` M ÂLg {0i¤ Z#æqXn Ñ:B‚LZ ÌlÑÅæ qá Zzy‚§ #ª)ukZX ŠƒL•zgzZЙ M6yŠ¤     http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com»‰z õ 0 X…ñSh Ze ¦ 6 }n óö Cz cuX åyZŽ sš~ò{•£ZcX @ƒÐ ~ Vâ2ë ZƚŠ; ò ¸~g ø Ü  Ñ g  á 7c • ‰ M y ›}g ‚Æ VZ mô pà •ä™Ø t Ð ‹~g ø]gzpgzZ]§( g ÇÌ6 X ~i ú  g ž ó ¾¾@ Mt X „g ~ 7 •z ÌlÑÅkZ c Š™L™g â à ÍÐZ ä îG&g Z7åzy ~ ua t ‚Æy»Š Å ~g é~g !gŠ   0;X   •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ Ù •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ{gózgÍ" ~ VzàÆ [º ¹æ´ Vî â Vzg ZD ?ƒV[ Vp~ ?â ƾ¾ t ?Vƒg Z6 ]Š ÞÅy › Æ B ™}Šhttp://kitaabghar.com ‚Ìó7Z¸ "0! }˜ä V“ÅyZÃVǸXX ‰ yp »Vzg LZyÎ 0 ä ë—" Xnƒ:   http://kitaabghar.com XÐ,™«™ÅkZ Ì }Š3YKZgzZXì HÝq ™yZkzX ¶ ÅVâ kñƒ¥ gzZVØÑðƒ£~ cX ‰ g ôÍ,i Zz M ÅVz]ÃX å ;g .~ypgzZv M< Z  1 „  %  I  ÙÆ‹~X c M ~î}÷YÐí ð ‚ñi%»ž å{gzŠgzŠ »cŠ z sps§C X Tg D zg È ÃVÂZg6 VÃv  •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒÐ Ú :7 qZ ði%»ž ¬Š™7 ÄnÐ ~“6M ä ~X å ; }Š {P ÎB‚Æ Å9~ ykáZz äà     http://kitaabghar.comÐ Ü http://kitaabghar.com6zZ™NŠÃðä~X ¶ ƒ h ðŠŠß M VZðŠ !à tX å‰z»PzŠX ÎäÍ M× MÃ} i ZzgŠ6MÆ‹gzZ ZF Zn ð × ?óƒñ Ma¾! ði%» L L~Ši Zz MÐ ó http://kitaabghar.com 12 / 373 ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝ bÆY â1947 
 12. 12. †ã+ h^jÒ å…]•] 13 / 373 ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝbÆY â1947    á~ Âðƒ ]! +Z¤ Z eÎä ~Xì c M äZ™ú6 î}g ø™áB‚Ã:7 õzy {zh•ž c M wìª=    Ñ1gzZÅ„gŠ8ÐB;gzZc VZ {näði%»6i Zz M ~÷X ÇVzŠ™ƒeÐZÆ™]ûtzÈЄ6zZ       •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ óì ´Š- âZqZ» X î Mn!i%» L L ó   =  http://kitaabghar.com X ?ó óði%»- â Zž L LX Y7ÐãZªä~ http://kitaabghar.com   X ó óVƒêŠ ñC¼ƒ» ó X Ñ1ðX ó óî Mn? L L  ~ó X ¹ä~ó óDƒ7 ¥Ç Š Zg Z}g v L L x } = ó ó?ƒñ M VY~D}g ø™áÃ` ¯? L L •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒX ˆ¬ÐV ;zÚX ÇñY VV ;z M LZ {z N Y- à Z ÂÙá Ú{zž ¹Ð :7 äði%»™ÍÚ Z    http://kitaabghar.com   Ù C http://kitaabghar.com= lÑðƒ àY ÅâqZ~ ua gzŠ Zg fX å Zƒ Z) ! yâ ‚ »yZgzZX ‰ 7 KI3»Št ‚X Š{g ñ Z~î ð[Z ~ Xßš 6zZ k0 LZ= c î Y Mn Â[ZX Vƒ ñ ZgzZ ËÇ! [Z ~ !i%»X ÎìÆ™ì6zZ ðX ¶ g}Š ð3Š s ™       „ ó Xì ´Š » âZ ~gz¢qZ=!n zg† Zz ó  -  Å •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ   •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒúY¯zy¤ Zž å6K-e „âZåH{PX å;g}Š {PatzÈ„ñZ~ykkZ~X Š7~aÎ~[Z {i ZzgŠqZ»ykkZX N YV H áZz}g7pÑ™v¸ÐV;zy› ‹ @VzŠ™q :Z Ug¯ÂVdŠ @ M ä™  ~ Æ ž  http://kitaabghar.com http://kitaabghar.comV70iÅVâ› îä~Ì X Š Mg±Z6]!Åði%»=VYäY Z}XåZ9~gZi !ð zZX å•Ì g Zi !  Æ Q     g ~ ug™ M6} iZzgŠáZzgZi !™FZV· gzZX cŠ ÎÑ@Æ™ÈÃ} i ZzgŠáZz6zZÆ}g !aä~XH: Zg ZÍ ÜZe~}çà   ¨    7 §Åð„ZgÓ Zp¤ Zcg»kZX ¶ B;}÷tzÈX ~ŠwÅ~ ,Å} i ZzgŠB‚ÆwŠ ñƒÈ PŠ ä~X Š s   ~  •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ •ÓŽnµÌC! †Šã+ h^÷ÒpXå X å7 oÒ iÅä¶} j{z Ù Ð  http://kitaabghar.com ó ó?ði%»ì -âZÏyà L L   http://kitaabghar.comtzÈÐZ‰c M k0 }÷Zƒ¸ÐyEZ} ({zX¶ 7è Ñ~Vß!ÆSh ZegzZ åZƒZFZ {n»I‚ñ   ~ Ñ    ó X Ñ1™ M k0 }÷ƒ:spÌ Z{gf »  t:gzX ‰ ï? Xì 0 ™Åzg† ZzXßá -âZ KZQgzZßÍ! gezŠÐí „™Ö~ VÉ VŒ !i%» L L ž     •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ ¨ X ó óLg6íkŠXäYú1  http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com3g ÎB‚Æ~gœKZ äkZ&X ¶ ƒn~wâzgqðÃ~Vð; VâzŠÆkZX‰Ö~VÉ VâzŠ ë ð ¨gzZÝgÑÑÅðŠ {gfŠ * óàtÐ~yZŠ×ggZŠ c sXå1™ÈÐg0Z{i ZzgŠ »VÉ ä~X åZƒZh ZÌ»kZ8gXå z Ð z  ¨ http://kitaabghar.com 13 / 373 ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝ bÆY â1947 
 13. 13. †ã+ h^jÒ å…]•] 14 / 373 ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝbÆY â1947 =§Zzu*ŠgŠŽ ~¢~¢~V/LYL Iäð ‚ñX ¶ g Mg0Z1Å{iz¾ñnÐ~y»Š ðƒ£ÅIw.  I „     X Vƒ@‹ã!iKZà M ` M~ÐZc ‹ó •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ   •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒVƒ [ ɬ~ž 6Xì ™f »¬izgqZÐ kZt c MYÐí™Ö~ Ú:7 ð ‚ñi% »izgT I  .EXå@ƒhttp://kitaabghar.com Æ~Z15http://kitaabghar.com‚ñ  Za„wZλ•gÆy›Ë~V¸´yZ : ˆ  gzZ åD»eÒZzyžŽ åLg~{ÅÑZz õ/EI™ aÃs§ÅyÎ 0 ™Ö~VeRY¶gc Vœ`™òÐ+ YÅ `cggzZmìZŠ ~Š ! M ~g ‚ÅVâ› V¸´yZ        л< ZX¸ìg Îv M™^ß^ßÃVâ k{zX¸sz^~gâ ^ßõ y~V² Zkzñƒ} hgÆVâ ›yZX ¶ % z y _’]! ÅðZB‚Æ y»gZÆ wðZ ð¯ ÅVîzy {z ZƒL~ º´ ÏZ}ee óyY ÅVE! Š ZgzZ²•! ºg• á  •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ Þƒ ~T uF…ä 0qZXnƒ: [x»1ÅÒ ¹ Åä™Ýq lÑÅkZ ä ëX ˆ~Šgâ àÍÐQžXŠä™  à  http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com Xì ¬ŠD¤™ 3àÍÃ}eeÐV M KZäkZž cC™ M  zykM¥ }X¸DQ D*0Š™ï ‚Æ:7gzZ ` ¯} è zy ~VaË{ŠicŠyZkzyZ[Z  B  õ gzZX‰ ŠÄg™ÑV»gñV;z äVîzy™h Ÿ VzKX¸ìg™! Ð y• M?Æv M Ð{i @}gzZX¸ìg ~ Æ   •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ   á I •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ¶;Ðs§Å r !wͬkŠ¼Ð•A™‰zÆx •{z._ÆyÒÆð ‚ñX åc ŠÉ óxzZLÐèc 76Vzi ZzgŠ Ü  ó L c M Ì íŠÆKg0 grLx Z#X Šïx Z#ð »wðZŠ .x * Å º´kZÐZ k0 Ægq!ž å ;g M + Y Å• ~   ç    http://kitaabghar.com http://kitaabghar.comÆgq Ø ‚ LZ 4iÃð ‚ñ{zgzZ¶ g 8 [ZÑä xZ#izg kZ@3Šg ÎZ Z( X M™Ìå X å @™ B Š I ¿   gzZX¸ìg8 [Ñ„zŠzy]‚bÆxZ#VŒX Šá ~~Å qZÐ~V-Å ðƒ µB‚B‚Æ[Ñ@}h Zu Z   Ã à  Z X Ü[ÑäxZ#X ” qZäËp ì;gƒ‰z»A™Xì*YyО ¹¹äkZX å}YÃyZI‚ñX¸ìgîgØ :  Z  •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ •ÓŽnµ oÒ †ã+ h¹™VZk† » X ^jÒ http://kitaabghar.com Xì `http://kitaabghar.com %  Zg Zg ø[Z~< Z?A™ ÷ ?A™ ¨Ã ! ðL LÆàäVîzyyZž ZƒD ð ‚ñ[ ZX Š J mk† Zg7{z™ Îð zZÐN Zz™ Åvgλ ` M à I  g § ëä¯: ¶»ùzgzZ eKZÐZˆÆä™ »[ZÑgzZì 3g™È~ ~Å à ZzB‚Æ™ Z¨ZÃűy ›ËÐg0Z     à ‚ñX¸ ñÑVZÐZvßtgzZ ¶ Å! pѾ{z äY Z}X Ši°JVî 0 Ðu{zžì I » ð ‚ñX •áZz e     •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ I„gƒãp™8 [ZÑ@ M ÅV2zŠ} è kZgzZx Z#1X ÇñXgz¢ÐVz0gŠ y ZÃűkZ {zž 1™ê~ wŠ äI Æ Åey› 6z¾" kZä~žì Hð ‚ñÌ X ¶ !http://kitaabghar.comX ‰ http://kitaabghar.com Q ]Zz1!ZâF »kZÐVz„Æ}ƒÆÈt g I à ÐVî 0 ÐZ™uð{èzy qZXŠƒqÑ~ðŠ ; ÅV¹‚Æx Z#ÌpaÆw” ÑkZgzZ 1™ê »ä™Šæ    Š Æhttp://kitaabghar.com 14 / 373 ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝ bÆY â1947 
 14. 14. †ã+ h^jÒ å…]•] 15 / 373 ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝbÆY â1947  XÑ1™E óXǃŠ M l [ZÃà‚gk0 Æ(]gúy›)SkZg!xZ#;;;X ÇVzŠE V-ÃVâ› LL ó  ƒ  „ ~ •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jXÒ c:·»Ùƒ•ÓkZLLXn1ZuoÒ â†~ã+Yh^LjÒ óì ¯ ó "ä Ž ѵ zŠXó óâ ÷! @Z½ L  http://kitaabghar.com X å;g 3áÕñƒ õG& & Z[ZÑ~k†LZx Z# http://kitaabghar.com /ÍG ó óX ì &HXÐ , Š tZ ëÃV ÂgúÅV â ›y Z ! Cgñx Zg {gg ¹ L L   X ó ó¶ gÈ7 Zà ‚{z! Y .L L „ y Þ ó ó? ¶ H L L 7 •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ •ÓŽ{znµ oÒ!YãäI‚^ñ Ò 9 † +h j ó X ÇVzŠ š Z>X >Š !{0iyÎ 0 ¶ L LÌ ñƒDg â é¹O!6öx Z# ó × Ø Ø   9  http://kitaabghar.comÞ  http://kitaabghar.com8 ŠX Vƒ@™]!Ð ]gúy›kZ™ Y~! .g c L L¹Ðx Z#™yY Ôµñä~žì HI‚ñi%»    X ÇVß™Ì ZgÐZ~X z™:„ zZX 97 Zb§¾Vƒ è g y X Z 7|™ Îðx Z#6T~g âç M äI‚ñ   •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ !N  à &MX •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒöÐh {z ]!ÅkZXì òŠ M Jh1X zŠ Ÿ ‚ñ! Y ÿEÑ1Cgñx ZgX HI Ã]!ÅI‚ñäVzèzy }g ‚  ó X ÏñYyâ ó http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com~äö ƒ #1ÅÍg0ZX å ;gV c Š »è t ¤g0ZX Š Mg0Z™wÅÑ@ » ~Å à ZzB‚ð ‚ñ O ð   ~    à I çA V- w !X¸ ñƒÁÐ((} ÀÆkZž ¬Š äI‚ñ~ Ýgä ÅØŠX ¶ 7 űqZ6 ^3ðƒ KI  z Š ~   ÛÆkZ ŠdŒ űy›kZI‚ñX ¶ ±¡ © Š ÏZg f Åk{,{g VZo{zX Vƒd â4i äˉ¸ ñƒ  Å  Š •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ ® p •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ™ `¤ä kZX å Zƒ ÑY ÷‚ » kZX ¶ Å é g Zé ~ V M Åűy›X ¬Š s§ÅkZ™ VZ yŠ¤™ Gä   http://kitaabghar.com ó X c ÎB;=Žg ZŠ¸ ó http://kitaabghar.com L LX ¹* XÐ Vz0gŠ yZ » X c M 7 àyv» ! e ¹ñƒ DhŽB; ä ~žì Hð ‚ñ  É  ä ~ I» ~¤ ZXì ZƒZ FZyp~V M ÅyZX •ìg8 [ZÑvß{zVz™ Ha}¾~ž @ M 7 ™ X Vƒ Le ä    ~ pc } èzy }uzŠ Ë ÂÌh v¸Ð VŒ ¤ ZQgzZÐ ,Š™ K1 é¹G ~g v ‚}÷{z Âc Š –Ð VŒ  $OÌ B  •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ ™ •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ ó ÏñY MB;Æ„3zy ó ŠÐg¨I‚ñäkZaÆ> qZX Zƒ,j Þ  http://kitaabghar.comgzZ ¬http://kitaabghar.com Zg fÐZ ‹»e ÐìÆI‚ñZ äűy › à  D :à 1ðƒîŠÐZ™w ïmË‚ NñqZÐ~Œ7 e ZQ   http://kitaabghar.com 15 / 373 ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝ bÆY â1947 
 15. 15. †ã+ h^jÒ å…]•] 16 / 373 ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝbÆY â1947 ,Ί ~wjð; ²¤zZX} ZX * Z~Xì â ! Ägx * Z÷,Š}ŠÃy›ÌËgzZ BÄg k0 LZ- âZt ~÷L L     yZX ñ Má VŒ™ VZ=gzZ c Š™Lt ‚}÷Ãy Yò ZgzZyY !ZgzZVǸVâzŠ}÷äVîzyX ¶ 7~®)   f  •ÓŽnµ oÒì+ƒh^ŠjiÒ ÐyY]³•Å±ŽnZyyoÒ †Zž,ŠÈ™ YÐÒ îzy ó ó †ã C m³{ cÌ  Ó µ ›q ã+ h^j V KZà Åä ÅI‚ñ~ yŠi 0 }ŠÐZ mË™ñgzZ c J (B; s§ÅI‚ñ7 eZ ä űy›kZ ð ‚ñw–   http://kitaabghar.com ™ http://kitaabghar.com  I YLX ~ 7 æ°6ð0 g e™½Å ÑqZ űy›{zgzZ Ng{gZ ¯»ypX 1g @Z~wŠ LZÐZ Ù Š Ù ŠgzZ s x *y0 ™   Ï    Ð Ð~Å à ZzB‚X c Š îgØäkZQX ¶ g G{zgzZ å~gY ypÐJÆűX Š{g™ƒ‚ßÂaÆ> qZI‚ñ à  „    Þ  Ü kZX ñ g0 D 7 ¤ 9± •ÓŽnµ¹oÒ ‚ñ+¶_ƒ^~Qűy›{zJ‰zÓŽnMµ ZoÒDãDZh}jè}g‚ †ã h jÒ X äI X •   † + ^Ò X ó óà ,˜~wŠ™ éy0 ™~÷äkZž å;g Œ Z~X à ™ÉŠpÐy0 ™~÷äkZ L L   Ð  ó XÐNÑVZű~uzŠ ðÃëzŠ ä%Âì % ó http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com ˆ L LX ¹äx Z#gzZ,g â X¿™ƒ“äVzèzy z !N ó ;;;• ]gúzyÂ7öÐh X •D ÑVZ]gú~uzŠ ðÃzg c gg! Cgñx Zg L L ó „ w– X Š{gñ Z k0 ÆlÑÅűy›kZI‚ñX ‰ ò !Ð~Å Dg â Ÿ(óD îgØ! ZÑ}g ‚{zgzZ   Ù C à  •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ óå;g µ, Z {nC»kZ~VzÀŠß M yp~ Ýgä Å•ŠX ågâgzZyjÐqZ6 }nÆlÑÅűkZI‚ñ z Š  X ;g ´ñquk0 ÆVßYÆ[ †‰  http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com Ë ƒ qìgË ² M Ð V M ~÷Vƒ H s X å Zƒx¥[Z=t Xì $ Ì ])âZ űy›qZ !i%» L L i Zz M Žà ÍLL + YÅàX ¶ ƒ~•]ZgX ;g ´ñqukŠ „X~X å~Vð;}÷jËZƒc Š »kZX¸ Ð ˆ    ó X c MáC!gzZ c VZ6Vð;LZÃlÑÅűy› Š ·kZä~QX ¶CY M ó  Ù   g •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ   òá ] á G-G ¢ •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ}VŒ Xì Š`Jg Z× Æ{•ö |gzZ ~g g { • ÷ gzŠ Zg fŽì yZy ™~×Æ[ Ñ@á ZzgqØ  X c Š™®ÃlÑÅâ !ÄggzZ ZŠÅ J ¥~}  Š    I http://kitaabghar.com i~}qZÆVzï4Zäð ‚ñX •}ÆVzï} http://kitaabghar.com X Îì ð ‚ñ IkZ !g ; Þ0 ƃ} Z Lž å ¹Ð[g LZ™ VZB;ä~pX å@ M 7-7BÃb§ÅVâ › !i%»  L   = ó } „• ó á •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ •ÓŽnµ oÒ †Šã+Ã`y^›Ò ]) h jq X Ñ1~i Zz M ÏÈgzZc Š™áZj}÷mËz- â ZÅâ !Ägäð ‚ñX å´Š lxŠ~VÉ ~  {   I ¨ http://kitaabghar.com http://kitaabghar.comVâ ›V;z ~XÐ ,Š J eÐZzy Xì x¥=èY Y ¯ 7 ÅkZ~ V;zì ® V˜ `t !i%» L L G Š Ã]ZÔC ó;g {0iJZ ~z™¢!i%»pX ÇVjwZ e: ÌwY6 kZX ÇVj°: Ìc ŠÃ]ZÔ._Æ` ZzgÆ Ù    http://kitaabghar.com 16 / 373 ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝ bÆY â1947 
 16. 16. †ã+ h^jÒ å…]•] 17 / 373 ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝbÆY â1947 wŠ}÷[ZXì ~Š}Š N- âZ Å` kZ ä~X Vƒ @Y~ [Z YZX ÇVƒg @™6zQwYÆVî² M LZ™ M V ;z   ÌZy ›~î}g v ‹ä~X å;g7 ›ðÃ~àX bŠ} Š mË Ãy›Ë å¹äkZXì ŠFZú1Ð ž y t ž  •ÓŽnµg™oÒZZ÷ã+~àZ^ÃXÒƒ@Y~Xc•ÓŽn~Š M†k0 gh~jÒ X • † hÂj V  Š™Zg7n•CZä µ o ã+ v ^ çO XÐVƒì g O „3 Û Ò } Ù  ™ƒ‚{Ši]ª~XŠò !™wÅ{iZzgŠgzZ c!Š™  C  VâzŠ LZB;Z÷äð %»„B‚ÆkZâ!Äghttp://kitaabghar.com xå~Vð;http://kitaabghar.com  i X;g´~VÉ a~Vð;mË»L ¨ Ã} i ZzgŠÐ ~¢X ïa ~ ð M i Zz M Å]Ã~g Zi ! 7 eZX ‰ g ôÍ~ Vâ »}÷JÌZ ! Å ði%»    „   n™ Î4 Y ¯zyõ zZ åZ9~uauRY ¯qZ ¬Š™7 ÄnÐ~“X Š M~}g !agzZ c ÎÑ@Ðg0Z •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ ê g     •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ   Zƒž }Šg ZŠgziqZ~ ãZð‹¸Åæ M ÅVæ¯zyÃVß ZzîgzZ Š M ~ ‹™FZ V· ~yŠi 0~X¸ìgŠÃ    ¨ http://kitaabghar.com   http://kitaabghar.comk ¸s§Å~jwÑ+ Y ~uzŠ Å‹äVÍßgzZX ˆã h<~ ‹„B‚ÆkZX ŠÌÐ s§qZ { i ZzgŠ 6M »‹gzZ  ÐE‹D îgØDŠÃïZa èGgzZ,g ZŒ è zygzZX å[h ZÐs§qZ•6M [ZX Zƒž }ŠgzZqZúX c Š™qÑ 4) & } õ     O ÜVz`ÍgzZ ~jw Ñy ›}g ‚Æ‹X å:¼gzZÆyâ ‚wyñƒ} ) Š QOŠ Z ñZÎ~ ‹‰z kZpX¸ ‰ M ~ ~ g •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ  •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ³ H zZX¸` VdŒ H á Zz}g7pÑDƒÐg Z- Š à ZzB‚Æ& î Z¤¶0 ™g ¦Ð~}keÆ Û Æ `     X¸ìg™8]ÃgÃ~×ÆyZyZŽÆ¼g a•  http://kitaabghar.com http://kitaabghar.commËú{L ‚ NgqZt X ¬Š™w ïÃmË Lâ ! Äg ä ~ Z gzZ ŠÖ6 } Æ Z~™ V}g7 pÑ  Æ     q klkZ ä ~X ¶ ƒ è Ã>gÎ~g7Ð ðÙzg {(gzZ¯ T•½» ‚) »8gò ZŠ !g0Z ÂÑÅÅ »kZ ä~X å ð B  6   ŠQ}{z »Vzïá Zz yZyÆò~g g { • ì~ V M ~÷X I… @ M ~÷gzZX 1 ÎB‚ÆV M KZÃ- â Z á  •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ w  : •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒLâ !ÄgpÇá Ze 7 Y ðÃLV˜ X Ç¥ 7c Š ðÃLV˜ ¶ GðÃÅTgzZ ¶ Š e g2qZ ÅxsZ V˜  ® »yÎ 0 6 Ka ÅTX •Åg Z2Z ,Š ã ų]zƒ ! kZÐ yphttp://kitaabghar.com 7 http://kitaabghar.com     Ë % ÆV@gzZVǸ V“ VÅÑKZ ä kZX $ Xì ;g ZØ_6  ! â !Äg !Š !{0i    •ÓŽ}µzoÒ †ã+ h^jÒ n q Z ~ Zg •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ http://kitaabghar.com http://kitaabghar.comhttp://kitaabghar.com 17 / 373 ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝ bÆY â1947 
 17. 17. †ã+ h^jÒ å…]•] 18 / 373 ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝbÆY â1947  µ oÒÖ †ã+ h^ Z U  › ! •ÓŽnòû#ªàjzÒ I6VâÓŽnµ oÒÖ + h^jÒ • Æ †ã http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com ( wÍ Zz) •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ    •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒc Š™†ŸZ~CgzpÅ!Öàäuv~Q~gŠ {g !óyÈ8óûCñX ¶ c g ~(Ð ƒÅ[ º¹æ Ö „   !X¸ìg M Tg™Vï gzZzy óy›X¸ DΙwÅ}i ZzgŠ vßX åàVyâZz ðZX ¶ ÅVßY óå{!(C X å õ http://kitaabghar.com http://kitaabghar.comÙ íIãZvßÆkZgzZ„c g7ZX‰ FZ~!ÖyŠqZ D™D™ Ð~ •œXDƒqÑ~õ ŠÆ}uzŠqZ     § g  Ä  X ‰ McZ™Ð•zˆÆ“yÎ 0 X ‰ 7 zLZ:ZzQžñ M   íÇìgÆ0LL óŠ!{0iWZZ‡L™ ÎÕÆWZZ‡L Ly ›XÑ •} ÈÆyÎ 0 Ì !Ö „ c g~Y â1945 ó  L    ~   •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ z  g g ð %Nc •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ X¸ìg™×gx*»!Ö~ãZUVâi0gzZjxâZy0X¶ ZæF ¦ùÅ„cgpsïkžóDÎ}È óyÎ 0  Æó gzZ· http://kitaabghar.com âÆ!Ö ç,Gó{ß â X¸<g M w xj%pÑ·Y !Z Ï~OŠaX¸ñƒ¶ð¸Æy ZkZŠ yl»´ E²- G http://kitaabghar.com  ž Ù V¹ D Y D CüCY !ZX å·»Y 47yŽ „¸X¸ìg Zz™Y !Z½ ÅT å c ¯mgzZqZ™ïäkZŠ yl »    nVâzŠ¼ÁZgzZ Y !ZX Š^ I Z& eqZž¸ìg| m6S Å~ÇaÆ䌼qZX σY Ån V ¹    ¨  à  ° ¾ÆkZŠ yl »XŠ c àwh Ug¯7ZX‰ ƒ l " {z X Ð^a h”à r â ŠgzZ ðZ” xg en ÷ ÁÅY !ZX ‰ ¤ •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ    ƒ  •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ Ð  äÑ7 ÐZ ó@Y 0 ]Ãz~ wh¿ žX åy⇠»!ÖX ñY $Ï0i År™-Zz ÅÒ¹ äB*ÍgX çlb à  Ž    à  u N http://kitaabghar.com   u  %   http://kitaabghar.comšwhÃxj ·_¨c @}÷äVrZ ånçÑZzyÐr™B*ÍgX èaX@Yc Yáy*G J¦Ð•zX¸ïŠ V   ó~hð ˜XŠ c ÑyÃr™-ZzçOì ÅV[PÏ0iÅyZèYσ M:gz•Yá yÃr™pÑ ¹gzZ1   à  ž X I {ç~ãZŽ Ð{-ZzgzZ‰ƒdÇg Zp gzZð¸&LgLgëV- X‰™wÙZ{zˆkŠ ƒ è  •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ „  ~ •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ»]Ñq[Zž‰ g M :Zz!Ö ™ aÎt {zX ‰ ámZ!{ ~÷X¸ VͤŠ ]ÑqÆ [º}g7 V⊠yZ   Û Ð   X1NŠ&»uZz ð¸dÆ!{ ~÷äõqZ ÂâdŒZhð áÖ+RÅyZZ XÐ,™™ï ‚Æ+-Zz¨£ B http://kitaabghar.com http://kitaabghar.comÐ~h ǹgzZÑZe™LÃ!{~÷™wï,gZŒ VrZX zŠ™ » ZX •ìg™ y›~"e}g øž c Š îgØäkZ ä 7 ^ http://kitaabghar.com 18 / 373 ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝ bÆY â1947 
 18. 18. †ã+ h^jÒ å…]•] 19 / 373 ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝbÆY â1947 nÐ ~h ÇÌ7ZgzZ c Š™LÆ™qZqZúZ ð¸gzZ {G ó{©zLjÆkZX H¼ „zB‚ÆuZzQX c Š Nn   ¸ìg™^~ ~h ÇÏZX¸… YÃyZ0{}gøŽ r™qZX ~Š Î8 êÐ ~h ÇaÆäXyY äß {X cŠ N       •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ ~  •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒÆî**}÷X ðƒqzÑÐy}g ø]Š ÞVð;ÆV³ áÖb§kZX ˆ_?â •Â~Š q :Z™ M yäVrZ i Xå ŠágâY ðÃh• óm : èÅtÄ`K  á  ï http://kitaabghar.com ºZhttp://kitaabghar.comgX IïlÑÅuZzgzZ {©z!{X ‰ ä™Ø {Z_ÆVâZŽ âP  ß á X ZƒwÙZ»yZ¬w‚{GðÃ~Š ! M tŠ ™XA M Ì {~ˆXìu VÇÌ` MvZY •âgzZX Šï~ªq    áŽõ{z¸ •Š ZØ} }á»6 VWÅVzyä Vâ ›X ǃ: ï•~ yÎ 0 ‘´ Zg øž åŠ^Ø …   ó{z‰å@ƒkC(ZX¸D MÃÛ~V-gzZV² qKñKg¸ñƒ,¦{C~áÖ™ Mк´ÆyÎ 0  •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ ,   •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ  Û Æy›&zŠ dŒ øZ} wg!ÖX ‰ƒ[ Zy] Ñq Âñƒ qzÑ} izgÆypgX Vƒìg™ÏÎY ÅVzyy ›   ~ˆ X ‰ a™‚J ¸e c g ÏðÃgzZ I   Æ http://kitaabghar.comgÏthttp://kitaabghar.com à VâˆÅVzyy ›6 ¬ ZZg X ‰ •Š™LyZŽ â X ‰ •Š™„ V³zZVîzy ~ gX c Š Zz™4ZŠ~wjð;› Y c @ Â} ™]ÑqX å~®) ,v0 gzZX å½ i~wjð;;V⊠yZ~  ä      k •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ   z •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ™wZ e ã 0 ~çqZ äyY c @}÷å ¬Š W {g !~ Ýg ÅyŠ äVÍßFXì [ Mà ežB¸å ;g Y Zƒ » pg     0 yn X å c C ã¶Å¤à Zz ä M ËÐZ ä VÍg ) X å ¬Š Ì pä ~X å tZ1Š MÃ{z ÂH qzÑ 9 Š0e~ kZ ¾   Š   http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com X ~g ¦ÐeíÏyŠ}uzŠ  k0 ÆVzg ZŠ ºg LZ™ aÎt ™ Îá@ÃVzyLZƒëX Š c Š ÎA™7 eZ~!Ö ˆyŠb óõ 0 ÆÏ           ó óTX å c VZ: Ì•qZÐyäËX Zƒ: ‚ 9 Š yQ1 ÐN Y M :ZzyëÐN YƒÇªqZž‰ -   •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ  y•ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒÕY}÷~XóyZŽ â¼Xì ˆ~Š Îv MÃK~g v! â ›c Š îgØäV³ Š¸a}ŠV;z¸ ‰ ë~î ó    ™ÍN ¬Šhttp://kitaabghar.com @X ¶ e ÅV³ 1‰ äu v M ÅKX¸ ÌtŠ ™ 𸠊 Zi ™zgzgxj% c @}÷X ñY c Š™ » =7Zž  w http://kitaabghar.com tpô Vâ ›ƒyZ ävZX åÌ â ZŠ »yZB‚Æäƒ •¸»yZtŠ ™ð¸X * Má™ XÃtŠ ™!vZ} Zž¸ìg8 â à  Š  }uzŠ Dƒ DƒÐ VW™hgD{z Š HkC{ç{g !zŠX ñƒ lp¹ ëX ‰ M :Zz™ $b§Ë: Ë{zgzZX 3g   ó •ÓŽnµ oÒ †ã+ hBjàÒƒ¸1 ‰ƒ¦ÌvßgznZV;zoÒF†~ykhã* Z~î X ; { ^ •ÓŽ µ X‰ ã+ Æ ^jK Z Ò    Í8]Ã6눂qZÆîV;zX}IY V;Æm³qZ LZ6A ü ÂZ=ä}çÌV;zˆyŠb õ0  ó http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com ó ó a x9LgLg&ÆyZgzZ ̸¸ ë y Y ð¸ë‰gyZŽ »yZ ß{!{ ~(~÷~ËÆTX ˆƒ qzÑ X •y¶ izgPž å1y YtäƒX à { CyÆr™@~Š ;gzZиs§ÅÐ M äX3YKZëX ‰ƒL Æ  http://kitaabghar.com 19 / 373 ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝ bÆY â1947 
 19. 19. †ã+ h^jÒ å…]•] 20 / 373 ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝbÆY â1947    Ù¶ g¦kŠ „¼~yÆr™@~Š ; X-ƒeŽgzZ î 3ƒ eŽž êŠ wÅy CZ ðÃCXÐN YØŠ™O Â7` M ~ ÀÐîqZÐ ÆÈyŠ FM ¸óDŠÃÐ6 VWë[ZX Z 7ÂÌ V;zçOZƒ0 gØ» óÍ ¸L L óÍ ¸L LÌV;zž ó   Ð    ó ó •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ  ó ó Ù „ •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒy"Ðy~ªq År" V H±Æ± óyZŽ ñ h1~Š Z®ÅVzg ZD ó7 ëX¸ DQ D X 3Y~î}uzŠ http://kitaabghar.comg  @¶ ~Šï´ »6ìÆVY±yZŽ X¸DQ X Ã$Ð äƒY Z¨ZVð; ÆVîzyV³zZN MÃ]gß$ž http://kitaabghar.com ß ˆ zŠ V;zX åy »{q {Å ºg ~g øV˜ãKà ZzVzgùZ M ¸M ¸ëX åY™:¼aÆËðÃX¸" „ƒ ! œËZ e6 ¿ÅKà Zz VzgùZž óåpô kZDZg7 {z X ¶ {C ~y M ä ëV;z X¸ ŠŽñÐ ¬ Š Z•Z {Š c iÐ Î  a à  Û *™ ð¸ LgX¸ ð¸ zŠ r™ËZet X¸ ìg} Š {P ñ~ Œ Á» VÎÂg » Vzg ZD gzZa tzÈ qZ r™ Ù •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ   •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ ÃVǸ VâzŠgzZX¸ D Z™ ` ´Ð V;z vß}g ‚X ¶ êe ÅyZ k0 ÆK´ÂgzZ} i ZzgŠ ÑZz VZèX¸ r™ ~   X •} gj ~ http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com z·gzZ•]§•vZ:Zr™œËZeX¸D™ ¹r™ËZ e    á™L~ãµZzt‚Æ!Ö°„•7ZgzZ¸‰áÆ™Z¨ZáZz:7õyÃ*™ð¸LgÆœËZe zX YB;ÆV³ (~ç~÷ ]ñx•Z»ƒë ™aÎ XåcŠ™uh„ŠpÃ&ZpxÓKZäœ ZeXåŠ cŠ V V ì  ž t  Ë   •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ   á  Ü •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒX åŠ c Š ZØZ}óF6³„•Ã~Z 15Z N I‰zkZŠ ŽZtX å;gŠ ŽZž² ~Vâ › zZV³ á Ö  ¼ g ~  Ù Hÿ5GzZzygzZ‰ƒ ¦~Š Z®ÅVzg ZD™NŠ Z}Ïô»õX å H{°z » ¶ŠÃV³ º ¹æˆÆ„ kô»èa 4&g F [ ä http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com} } ¹™ƒ¥#ÐV³ ‚ƳäVrZXãá Ö]ZgVÂZg ÉgÏô»ÐàŠ6kZXÑ•} Ès Ì ž t  äVzg7zy6 µñkZX Š c Š™ Ug ¯(ZçOX •ïŠ ZØZ} { ¨Zg v zZ•ïŠ ñZzF Z ÌZÐZë7 !ðÃÅ    ‹ g  ] ŠÂÔ ÝZ }g v}gø 1Xì Zg v[º Zg ‚JòXì Zg v Ö X • „ qZ ëzy c ƒõ X,k½0Z w 9Z  !   ž  •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ  6  à •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒr âŠÆV³ kZA yjÃ Ó M ÅIÏgž @z™ » Vâ›yZX ,±(FÌäIÏgzZg ÐXX •y ›X ˆ~Š 6 ð™zZ ÅÅkŠ~g Zi !lÑ^ÅkZgzZX Š c Š™LÐZ ó¶ gg¦Ð V;z]gúy ›yZŽ âqZX ‰ x˜ http://kitaabghar.com      „  http://kitaabghar.com  X c Š™i ¸ M »x ¬O y›äVîzygzZV³b§kZó óy Î 0 Еg™áL Lå–6T c Š|0![qZB‚ÆkZ  Æ     „z ó¶ 7 yÆyZ ~g1 qZ Åxn óå:¼gzZÃä3 ¸ ñƒa{CV; Æ!{ KZ~Kà Zz V ZgùZëZ ~  ó ge ZgzZV‹zg¼ ~ Vð; ÆyZ ñ M! Z"Z†ð¸Š Zi c @}÷yŠ}uzŠXìg D 3ƒäZŠ} hð hð w !Z    } ™  •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ g    á ×¹{zX @Š ^ !~y M ÅyZäëX¸Tg6A ü~îkZ {zXÇVî Y}Š×ZghÃx •ž‰ƒ:Zz™Èt {zX å u"aZ& e~B;ñ0!NJ e »}À6u{    N http://kitaabghar.com„gQhttp://kitaabghar.comzX ‰ M!ÖЛ¬yŠ¼ ã˜Kg~÷X¸ð¸}g „  Ð ó X ,Š™ » ZÂAõzyðà ‰ žhttp://kitaabghar.com 20 / 373 ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝ bÆY â1947 
 20. 20. †ã+ h^jÒ å…]•] 21 / 373 ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝbÆY â1947 ¹ k0 Æy Z•¦vߎ V ŒžXìgspÃV îzygzZV³ @X¸ D™ c Š™]ÃiŠ qZ~ yŠœËZ e  ž  ÂïÄ6 ¿Åkz7 ˆkŠ¼ X HxsgzZ Š ` k0 Ær ™ËZ eiŠ qZ~X å ZzZg eaÆVߊ )y ZsÜ XìÌZ       t B •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ Û  •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ:  ; ÆVz•»tž @7 Ì|B‚Xì „gƒÄ Zg ð¾Å ~/~g ‚ž å ;g Ìzg {z X å ;g ° ~£ÅVIâ} ( ¿ Z  q http://kitaabghar.com  M ñƒ D ZØZ}CõqZˆyŠg e&XÐä M Xì ~B; ÌZ}»ðZXì ñ Z ¹är ™ËZeX J(Ð http://kitaabghar.comN M    á  ™ Û6kZÃ!ÖzZg Zƒ¼Ž J ` MX •ñ M™á x •» „•ë L L¹Ði Zz M—åY ¯qZŽ äõ M dŒX ÇñY ¬ŠzŠ ó ó* Y- :ZzÃVzyLZƒ MˆÆkZXÐ4â°çÐVÍß MgzZÐ, ™k½ •ÑZzV è{zXì kZ   6 Zš‡t X •Š ^s§Å•ÑZz V è~ ]gßŶ ‡X ‰ M ~ÆðŠDIZgzZ ,¦{ C ƒë ór™ËZ e •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ Y Z •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ   X ˆãg 廣EkZX Ðäƒ8]Ã6ëЕÑZzVZèñ M6ezg}4Ž1 óås ™Ç!3 ZgX åŒ Š Z•Zg ZDzŠ ã½ H (6    6 Û Ù  àÍ{zX å;g M Ç ¸ÐVSØyZŽ âqZ ó¬Š ×     http://kitaabghar.comÆkZhttp://kitaabghar.com™&úX ~g¦ CgÃñ+}÷à ÍqZX ‰ ô }uzŠqZ Ð 7 » X gB‚}g ø ?¹gzZ 1ñä V³ ã˜Kg~÷X ŠƒL{zgzZ ð M yZ ÅypÐZ Z7 ¤{zX Ð~J ¼ ë à    qZX MÎ7 B; =? ¹gzZ c Š uð ìÆV³ | 7]Š ÞÝäVrZX ‰ ZŽgzZ]gzp¹ {zXÐ}  Ì ž  6  ™  y •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ  •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ` µƒeÆ VØÑX VZ v ¸ˆÆ ]Š ÞyZŽ kZ~X ~Š™ Z]Ð @yŠ¤Å ã˜Ðò„ qZÆg ZŒäõݪ Æy»ŠX ¶ {y »Š ÅyZX¸ ‰ •Š™L{zX ¶ »Š Åäc ™År™y pgw å»Ge.t X •~ y»Š qZX¸ à y   5E "  http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com»a kZ 7 X å ;g 8 |ŠzŠ ¦^ » {âb ðÃÐ VZY ÅkZX ¶ gá ÷‚ ~y M 1 ª~ yp]gúqZ6 } Æ Ø  „  ÃÇKg~÷{-Zzt ‚ ÂZƒ4ZŠ~ y»Š {0i~X @ƒ 1 VZÃa kZ ä~!l»žXì @ƒ ZzD Ì` M X ǃZƒ H•   V1ÍC!X 7 =¹ä{-Zz •V¹t ËZw D Z Y7 ä~X¸7ð¸}uzŠ‰ 9~ݬÆMa~ŠÍ Ù Ø ~  •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒX ¶ 7~½ÐVPigzZVzLuvX ‰ - s§ÅKà ZzVzgùZ:Zz/™{-ZzgzZ~ÂZƒ9z~8]ÃX ‰ g^ ~  „yxgŠhttp://kitaabghar.com iŽ V¹ å ã 0 V;z1X ‰ g M , i Zz M Å ó óã0 óã0 L LÐ s§C Æ VØÑ ÅVzLyŠ zŠ X s Ze ~ìÆ VP http://kitaabghar.com Ù  „  Z ÍgJŠgsñQX¸Ñ ƒeÆVØÑÅ FF~ 5ZgX ‰ á s§Å} i ZzgŠ ÑZz Vè{g !zŠ™=…Y ¯QX}g ¦ ¬ QX ð M òðŠ yŠ}uzŠXƒc Š <VzL y Zäu 0 vZž å@ƒx¥[ ZXìg „Ò y• MAëX ðƒlg ! …  à   Ï弎gzZ à Ùˆä VrZ ä· kZX N Yƒ ¦k0 ÆwjZ ð; ¥™ƒÐ} i ZzgŠáZz VZèÆ™qZqZ Š c Š     •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ_¨c @}g ø ~yZXA ˆyŠ Fñƒ} ô gø X ‰ƒ ¦~ yZy+ Y Å ~gŠ {g !B‚Æ} i ZzgŠ vßg e*X 1   }    á http://kitaabghar.com  http://kitaabghar.com ·~Š •Åqð¸X¸ yZŽ VÐt X • ‰ ƒL•Øð¸gzZqð¸ ó"ð¸d &ÆyZž `Ø Ð yZX¸ Ì   áug @w ZOáZz äƒX ˆƒ DâZŽ ð MááÖ 7Z ~Š •X¸ TggƒÑå •Øð¸X¸áZzvZ {z ¶ ƒ7   ðhttp://kitaabghar.com 21 / 373 ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝ bÆY â1947 
 21. 21. †ã+ h^jÒ å…]•] 22 / 373 ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝbÆY â1947  óyZ¸‰ $Ðx ¬O K𸊠Zi ÕY}÷X ¶ ëÅyZ]Š ÞX¸: Èg {Š c i~!ÖÂ{z:gzX¸ìg J ( Æ ~       u áX ñƒLV¹{zž e^:Ø ¼ »yZX ñY M 7 eZ ` @ »yZh•ž Hg OZJxŠ D%É VÎäÇŠ Zi c @~÷»     •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ •ÓZŽLµ`oÒ0²ŠÑzZC³ZÅjÒ Ç n †ã+ h^ yZä Xì à zy Z MŽ Ñ Ã  Ù¸ìhttp://kitaabghar.comX¸ ‰ ƒN ZC! Æ} i ZzgŠ ÑZz VZèX ‰ ${0iŽt g Y ëgzZ¸ìgzgg ·zg Zivg )õqZV ;z http://kitaabghar.com  Ex ¸KZgzZOŠ Z L óDYOŠ ZLvg ){zñƒ: VZzŠVZzgs§Åw2~uzŠëJZ ó X ~ Z c ¾Õ éG èGÏ äx ¸~÷L L  ó  X 5G 45 4´ J"      ÖgŠ ·Ž ‰ á s§Å³äZ6qZgzŠ ékŠ ðÃÐáÖ~]gßŶ ‡Ãƒë[Zx © 4c gX D Y D™#5à ìg hâÈ ÃËX ‰ 7/ÑÅVzL~5 ZgX¸V ZzŠ VZzg b§ÅVñÝ{Ši § i} (LgX å@B »| ¥ •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ ~ •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ Â  °  X¸ìga â|¢ÃËgzZ ¶ g¾~1ðÃX¸ „ http://kitaabghar.com„ Ù http://kitaabghar.com ÜTX å;gË!*qZV;zX¸ìg G b§~{z ¶ gµ k ÃV”¼ X ‰ƒ ¦C!Ƴë‰zÆ)   ã0 Zn™|0!Ð"e ÏZgzZáïÈ g Zi Z LZ äVñŠ M zŠ izgqZ ó5 Z7/eŠß M 8g: Z6 qZX ¶ g M1$gzZ ¶¦ð»~         „ óå7i !»Ë óðƒ ÏyŠ¤ÅËX¸ÂgzZNwŠƒX ŠÖ•zóB(V˜&Âî{i ZzgŠ »³Ãx •X c öÃV”„zÑï z  i   á  •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ :  ` •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ»Vzg FgzZ VPiX¸ìg%vßVz% ZizgX ¶ qZ Å {â &X å HH tX ‰ @ M ÅËgzZ8 N ÅË ã 7 ½è wZ e~ kZ/ÑgzZ DŠÅ J ¥ Z(qZ~ qzÑX @Yᙽ/ÑŽ @ M uRqZ: ZizgX BŠægzZ ðÃ: åx` ´ ™       http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com~kZ ÂH qzÑ bŠ×ZgQX f3Ãx •S M óðS M ÐYKzgqZqZ~qzÑqzÑX c Š™qzÑ * °7Z~ˆX ï Š  á Š Š    óHp z™¼žN M Nƒ Czg ÕY ~g ø X Šƒ wÙZ »Vñâ ÆY !ZX Šƒ†ŸZ~ VÆh Ð TX ï Š 5™5h   Ð     ókZ Ì Z ÂX Šƒ]¯»±»r ™a 𸊠Zi c @X c Š™áZjÆVß Zz uR™| 7 i ú™• ÃyZ~gŠ e ã Z6 qZX¸ M    •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ  g  •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒX D M}ŠÃVzq]gz¢Æ™ ‰Zƒ{zó@ƒpü k0 ÆXX à ¯^» ŸgqZäVÍßX c Š™Š4ÆVß ZzuR b§    ÂCY½ð3qZ Z X åm aÆ äZŠ%zqZgzZ&ZpzqZ »TX ~ŠÅð3qZ ÅÅ20 aÆ ~q «g  º http://kitaabghar.com   http://kitaabghar.com  Û Ùl•ÐZvßñƒÐFÃ{Âc MC!™£¥Ðlg !gzZò¤X ¶ »Š qZ Å¥á »V;zX ÈëgzZ fŠÅ~uzŠ      y    X¸f^e™ VZÐ Z%ZÇŠ ZiVñâ¸Æw‚{g !oŽ i Ÿð¸Š Zi!{}÷óåŠ c š} i ZzgŠ ÑZzV èÐÆðŠÃVÍßëZ ó     •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ •ÓŽnµ oÒ †ã+ h^jÒ ZVîzy {zX¸‰ ôëgzZ¸a ‰zkZƒtÐ zZxs Z •ægp7 ÷óäð𸊠ZiVñâ óMð¸{Š ZiVñâ óY M Ü  g ó ~ http://kitaabghar.com    ¾ http://kitaabghar.comž ¹ÐõqZV;zgzZX Šá}g ZzŠgÍ7ZÐn ÅhyY ÅyZ {zX ‰ µB;ÆõqZ1 D X“ÐV³  †7 &ú X î Y ÷î Y ! zé L LX ÎìgzZ Š M kFÃá ZznŠ6zZõÝ ªX Vƒ @ M™ág ZŒ 6zZ~ óbŠ #u ¸7Z ™×     Ð Öhttp://kitaabghar.com 22 / 373 ã!iÅVñ¤Šp ã¹ÅÝ bÆY â1947 

×