Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tabela 1 i 2

1,151 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tabela 1 i 2

  1. 1. Tabela 1. Sytuacja dostosowania gospodarstw trzodowych w Polsce do wymogu grupowegosystemu utrzymania loch prośnych, przedstawia się następująco wg stanu z 1 stycznia 2012 r. 10-99 loch 100-249 loch 250-749 loch Ponad 750 loch Liczba 16 340 561 111 66 gospodarstw Liczba 12 719 507 107 62 gospodarstw spełniających wymóg dyrektywy Stopień 77,8 90,4 96,4 93,9 dostosowaniagospodarstw, %Tabela 2. Porównanie wymogów z dyrektywy 2008/120/EC z rozporządzeniem MRiRW z15.02.2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunkówzwierząt gospodarskich, dla których normy zostały określone w przepisach Unii Europejskiej(Dz.U. z 2010r. Nr 56, poz. 344 z późniejszymi zmianami; Dz.U. z 2011r. Nr 282, poz.1652), które zastąpiło poprzednie rozporządzenie MRiRW z dnia 3 września 2003 w sprawieminimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich. Dyrektywa 2008/120/EC Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15.02.2010Artykuł 3 ust. 1 b) całkowity, pozbawiony przeszkód Rozdział 3, § 24 pkt. 3. powierzchnia naobszar podłoża dostępny dla każdej loszki po pokryciu jedną sztukę w przypadku utrzymywaniaoraz dla każdej lochy, gdy loszki i/lub lochy są grupowo: ust. 4) loch – co najmniej 2,25 m2,trzymane w grupach, musi wynosić, odpowiednio, co przy czym co najmniej 1,3 m2 powierzchninajmniej 1,64 m2 i 2,25 m2. Gdy zwierzęta te są kojca powinno stanowić stałe podłoże i nietrzymane w grupach o wielkości mniejszej niż sześć więcej niż 15% tego podłoża – otworysztuk, to pozbawiony przeszkód obszar podłoża musi odpływowe.być zwiększony o 10 %. Gdy zwierzęta te są trzymane 4. Powierzchnia kojca (…) w przypadkuw grupach o wielkości 40 lub więcej sztuk, to utrzymywania w grupie loch lub loszek popozbawiony przeszkód obszar podłoża może być pokryciu: 1) do 5 sztuk – powinna byćzmniejszony o 10 %. większa o 10%; 2) powyżej 39 sztuk – może być mniejsza o 10%.Artykuł 3 ust. 2 a) dla loszek po pokryciu i ciężarnych Rozdział 3, § 24 pkt. 3. Ust. 5) loszek poloch: część powierzchni wymaganej przez ust. 1 lit. b), pokryciu – co najmniej 1,64 m2, przy czym corówna co najmniej 0,95 m2 na loszkę i co najmniej 1,3 najmniej 0,95 m2 powierzchni kojca powinnom2 na lochę, musi być stałym litym podłożem, którego stanowić stałe podłoże i nie więcej niż 15%maksymalnie 15 % jest zarezerwowane na otwory tego podłoża – otwory odpływowe.
  2. 2. odpływowe; Rozdział 3, § 25 ust.1) a) szerokość otworówb) gdy dla świń trzymanych w grupach stosuje się w podłodze nie może wynosić w przypadku:betonowe podłoże szczelinowe: - prosiąt – więcej niż 11 mm(i) maksymalna szerokość otworów musi wynosić: - warchlaków, loszek i knurków hodowlanych— 11 mm dla prosiąt, – więcej niż 14 mm,— 14 mm dla warchlaków, - tuczników – więcej niż 18 mm— 18 mm dla świń na chów, - loszek po pokryciu lub loch – więcej niż 20— 20 mm dla loszek po pokryciu i loch; mm,(ii) minimalna szerokość beleczki musi wynosić: b) szerokość beleczki w podłodze powinna— 50 mm dla prosiąt i warchlaków, oraz wynosić w przypadku:— 80 mm dla świń na chów, loszek po pokryciu i loch. - prosiąt i warchlaków – co najmniej 50 mm, - tuczników, loszek i knurków hodowlanych, loszek po pokryciu lub loch – co najmniej 80 mm;Artykuł 3 ust. 4. Państwa członkowskie zapewnią Rozdział 3 § 19 pkt. 5. Lochy i loszki od 4trzymanie loch i loszek w grupach w trakcie okresu tygodnia po pokryciu do tygodnia przedrozpoczynającego się od czterech tygodni po pokryciu przewidywanym terminem proszeniado jednego tygodnia przed przewidywanym czasem utrzymuje się grupowo.oproszenia. Kojec, w którym trzyma się grupę, musi 6. W przypadku gdy w gospodarstwiemieć boki dłuższe niż 2,8 m. Gdy mniej niż sześć sztuk utrzymuje się mniej niż 10 sztuk loch lubjest trzymanych w grupie, kojec, w którym znajduje się loszek, o których mowa w ust. 5, można jegrupa, musi mieć boki dłuższe niż 2,4 m. utrzymywać pojedynczo. § 24 pkt. 5. W przypadku utrzymywania w gospodarstwie co najmniej 10 loch lub loszek, (…) długość każdego z boków kojca powinna wynosić w przypadku grup: 1) do 5 sztuk – co najmniej 2,41 m; 2) powyżej 5 sztuk – co najmniej 2,81 mArtykuł 3 ust. 5. Państwa członkowskie zapewnią, bez Rozdział 3 § 21. Świniom zapewnia się stałyuszczerbku dla wymagań określonych w załączniku I, dostęp do materiałów i przedmiotówstały dostęp dla loch i loszek do materiału, którym mogą absorbujących ich uwagę, w szczególnościporuszać, co najmniej odpowiadającego stosownym słomy, siana, drewna i trocin, o jakościwymaganiom tego załącznika. niewywierającej szkodliwego wpływu na ich zdrowie.Artykuł 3 ust. 8. Państwa członkowskie zapewnią, aby Rozdział 3 § 19 pkt. 4. Utrzymywaneświnie, które muszą być trzymane w grupach, a które są grupowo świnie chore, zranione, wykazująceszczególnie agresywne, które zostały zaatakowane przez agresję lub atakowane przez inne zwierzętainne świnie, albo które są chore lub zranione, mogły być czasowo utrzymuje się pojedynczo.czasowo trzymane w oddzielnych kojcach. W takimprzypadku oddzielny kojec musi pozwalać zwierzęciuna łatwe obracanie się, jeżeli nie jest to sprzeczne zeszczególnym zaleceniem weterynaryjnym.9. Przepisy określone w ust. 1 lit. b), ust. 2, 4, 5 oraz Rozporządzenie MRiRW z dnia 15 grudniazdanie ostatnie ust. 8 stosuje się do wszystkich 2011 r., zmieniające rozporządzenie wgospodarstw nowo zbudowanych lub przebudowanych sprawie wymagań i sposobu postępowaniaalbo wprowadzonych do użytkowania po raz pierwszy przy utrzymywaniu gatunków zwierzątpo dniu 1 stycznia 2003 r. Od dnia 1 stycznia 2013 r. gospodarskich, dla których normy zostałyprzepisy te mają zastosowanie do wszystkich określone w przepisach Unii Europejskiejgospodarstw. Przepisów określonych w ust. 4 akapit (Dz. U. nr 282, poz. 1652):pierwszy nie stosuje się do gospodarstw posiadających 2) po § 40 dodaje się § 40a w brzmieniu:mniej niż 10 loch. „§ 40a. W pomieszczeniach inwentarskich w obiektach, które zostały wybudowane i nie zostały zmodernizowane albo zostały oddane do użytku przed dniem 2 sierpnia 2007 r.,
  3. 3. lochy i loszki od 4 tygodnia po pokryciu dotygodnia przed przewidywanym terminemproszenia można utrzymywać pojedynczo, niedłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2012 r.”

×