Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

10 แนวคิด สร้างพลังสู่ความสำเร็จทางการเงิน

4,462 views

Published on

เป็น E-Book มีประโยชน์ ที่แจกฟรีโดย เงินหา.com ขอบคุณมากครับที่แชร์สิ่งดี ๆ ให้

Published in: Education
 • Be the first to comment

10 แนวคิด สร้างพลังสู่ความสำเร็จทางการเงิน

 1. 1. แจกใน เงินหา.com เท่านั ้น หน้า 1
 2. 2. วันนี้ทาไมบางคน... ํ สามารถที่จะมีอิสรภาพทางการเงิน มีเงินมากเท่าที่ต้องการจะมี และมีเวลาในการใช้ ชีวตมากเท่าที่อยากจะใช้ ด้วย ิ แต่บางคนพยายามแทบตายก็ต้องทํางานหนักชัวชีวิตอยู่เรื่ อยไป ่ น่าสงสัยไหมครับว่า เป็ นเพราะอะไร? แจกใน เงินหา.com เท่านั ้น หน้า 2
 3. 3. ก่อนที่จะเริ่มอ่านในหน้ าถัดไปผมอยากให้ คณ ได้ ถามตัวของคุณเองเสียก่อน ุ ว่า... แท้ จริงแล้ ว คุณต้ องการที่จะเป็ นคนกลุ่มไหน ระหว่างคนที่มีอสรภาพทางการเงินหรื อคนที่ต้องทํางานหนักชัวชีวต ? ิ ่ ิ ผมใช้ คําว่าต้ องการนะครับไม่ใช่อยาก ต้ องการคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ ้นมันต้ องได้ แต่อยากคือ ได้ ก็ดี ไม่ได้ ก็ไม่เป็ นไร ถ้ าคําตอบของคุณคืออย่างแรก และคุณต้ องการมันจริงๆ หนังสือเล่มนี ้เหมาะกับคุณแล้ วครับ แจกใน เงินหา.com เท่านั ้น หน้า 3
 4. 4. ขอให้ สนุกกับการอ่าน อ่านมันให้ จบภายใน72ชั่วโมง อ่านมันทันทีที่คณได้ เปิ ดมัน ุ มิเช่นนั้น มันจะเป็ นเพียงEbookที่ถกทิ ้งค้ างไว้ ในเครื่ องคอมของคุณ ู และไม่เกิดประโยชน์อนใดกับคุณเลย ั เหมือนกับหนังสือที่คณซื ้อมาและไม่ได้ เริ่ มอ่านมันภายใน72ชั่วโมง ุ ที่ถกทิ ้งค้ างอยูบนหิ ้งที่บ้านนันแหละครับ ู ่ ่ "ถ้ าคุณไม่ อ่านมันภายใน72ชั่วโมง คุณจะไม่ ได้ อ่านมันอีกเลย" งานวิจยเค้ าว่างั้นครับ ั สุดท้ ายนี ้ ขอให้ คณ... ุ มีอิสรภาพทางการเงินภายในเร็ ววันครับ แจกใน เงินหา.com เท่านั ้น หน้า 4
 5. 5. แนวคิดที่1 "ทุกอย่ างเริ่ มต้ นที่ความคิด" "ความคิดก่ อให้ เกิดความรู้ สก ึ ความรู้ สกก่ อให้ เกิดการกระทํา ึ การกระทําก่ อให้ เกิดนิสัย นิสัยก่ อให้ เกิดได้ 2 อย่ างคือ... ถ้ าไม่ สาเร็ จก็ล้มเหลว" ํ ดังนันจงระวังความคิดของคุณไว้ อยู่เสมอ เพราะนั่นคือสิ่งที่บ่ง ้ บอกอนาคตทางการเงินของคุณได้ อย่ างแม่ นยํา 100% แบบไม่ มี ผิดเพียนแม้ แต่ น้อย ้ แจกใน เงินหา.com เท่านั ้น หน้า 5
 6. 6. ยกตัวอย่าง หากวันนี ้คุณเป็ นคนหนึงทีอ้วน ่ ่ คุณมีความคิดว่าการลดนํ ้าหนักเป็ นเรื่ องยาก ยังไงก็ผอมไม่ได้ หรอก ส่งผลให้ ร้ ูสกเซ็งกับชีวิต และอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้ มนเกิด ึ ั ดังนั ้นส่งผลต่อการกระทํา ในเมืออย่างไรมันก็ผอมไม่ได้ อยูแล้ วงันเย็นนี ้ ่ ่ ้ จัดข้ าวขาหมูเลยละกัน และจะไม่มีการออกกําลังกายเกิดขึ ้นด้ วยเพราะ คุณคิดว่าคุณผอมไม่ได้ ออกกําลังกายไปก็เหนื่อยเปล่าไร้ ประโยชน์ และในทีสดคุณก็อ้วนขึ ้นๆ ่ ุ ทางการเงินเหมือนกันครับคุณต้ องระวังให้ ดี จิตใต้ สํานึกร้ ายกว่าที่คณคิด ุ หากคุณคิดว่าคุณรวยไม่ได้ การหาเงินมันยาก นันล่ะครับคุ้นๆไหม ่ หายนะมาเยือนครับ แจกใน เงินหา.com เท่านั ้น หน้า 6
 7. 7. แนวคิดที่2 "ความคิดไม่ ใช่ ตัวคุณ มันสามารถเปลี่ยนได้ " คนเราชอบจมปลักอยู่กับความคิดลบๆ ที่มันไม่ สนับสนุนให้ เราประสบความสําเร็จ ยกตัวอย่างเช่น เวลาตอนอกหักครับ อกหักปุ๊ ปเดินกลับบ้ านเปิ ดเพลงอกหักเลย ชีวตเศร้ าหนักเข้ าไปอีก ฝั งความคิดอกหักมันเศร้ าเข้ าไปอีก ิ ลองเปลี่ยนดูครับอกหัก เย้ !เลยครับ เย้ !เลย ดีไม่ต้องมีคนมาวุนวายกับชีวตมากอิสระดีเหมือนกัน ่ ิ ไปดูลิเก ไปดูหนังตลกข้ างบ้ านเลย ชีวิตจะดีขึ ้นเยอะครับ แจกใน เงินหา.com เท่านั ้น หน้า 7
 8. 8. แรกๆคุณอาจจะรู้สกว่ามันฝื นความรู้สกจริงๆ ึ ึ แต่ทกครัง เมื่อคุณเริ่มจับความคิดลบๆของคุณได้ เมื่อไร ุ ้ ให้ ปรับความคิดทันทีครับ เปลี่ยนไปคิดในเรื่ องที่สนับสนุนให้ เราประสบความสําเร็จดีกว่า ไม่ใช่แค่เรื่ องการเงิน แต่สามารถนําไปใช้ กบชีวตทุกๆด้ านของคุณได้ เลยครับ ั ิ แล้ วคุณจะสังเกตุความเปลี่ยนแปลง ได้ ภายใน60วัน ว่าชีวตของคุณ ดีขึ ้นเยอะครับ ิ แจกใน เงินหา.com เท่านั ้น หน้า 8
 9. 9. แนวคิดที่3 "คนเราทํางานสบายก็สามารถรวยได้ มันอยู่ท่ ีการเลือกเครื่ องมือ" อย่าคิดว่าการหาเงินได้ เยอะๆต้ องทํางานหนัก เพราะถ้ าคุณคิดอย่างนี ้คุณจะ มองหางานหนักที่ให้ เงินน้ อยอยู่ตลอดเวลาโดยที่ตวคุณเองไม่ร้ ูตวด้ วยซํ ้า ั ั ยกตัวอย่างเช่น ทํางานแบกหามวันหนึง10ชัวโมงหนักมาก แต่ได้ เงินเดือนน้ อยนิด ่ ่ ในขณะที่อีกงานหนึงทําเพียงชัวโมงถึง2ชั่วโมงต่อวัน ่ ่ กลับได้ เงินเป็ นหลักหมื่นหลักแสนต่อเดือน อย่าก้ มหน้ าก้ มตาทํางานหนักในงานที่มนทําให้ คณมีอสรภาพทางการเงิน ั ุ ิ ไม่ได้ แน่ๆ ให้ คณเผื่อเวลาในแต่ละวันของคุณ เพื่อหางานที่ใช่ด้วย ุ แจกใน เงินหา.com เท่านั ้น หน้า 9
 10. 10. แนวคิดที่4 "บนโลกใบนีไม่ มีส่ งที่คุณทําไม่ ได้" ้ ิ คนส่วนใหญ่มกกลัว ในการริเริ่มทําบางอย่างที่ตนเองไม่ค้ นชิน ั ุ โดยเฉพาะในการเริ่มทําธุรกิจ หรื อบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่ องเงินๆทองๆ ยิ่งกลัวเข้ าไปกันใหญ่ พอกลัวปุ๊ ปเลยไม่ได้ เริ่มทํา พอไม่เริ่มทําบางอย่าง ชีวิตเลยยํ่าอยู่กบที่เดิม และไม่มีอสรภาพสักที ั ิ ในความเป็ นจริงคุณสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างที่คณต้ องการได้ ุ ถึงแม้ วนแรกคุณทําแล้ วมันจะล้ มเหลว แต่ถ้าคุณไม่หยุดทํามัน สักวันมันจะ ั สําเร็จจนได้ ที่ทําไม่ได้ เพราะไม่ได้ ทํามันนานมากพอต่างหาก แจกใน เงินหา.com เท่านั ้น หน้า 10
 11. 11. แนวคิดที่5 "รายได้ ของคุณ แปรผันตามทักษะของคุณ" เมื่อคุณเชื่อมันแล้ วว่าคุณสามารถเริ่มต้ นเพื่อทําบางอย่างให้ เกิดขึ ้นได้ ่ คุณสามารถสร้ างธุรกิจ สร้ างงานที่ทําให้ คณรวยได้ ุ หน้ าที่ของคุณคืออย่าเลิกทํามันถึงแม้ จะผิดพลาดสักกี่ครัง และเรี ยนรู้จากมัน ้ แต่มนจะร่นระยะเวลาความสําเร็จ ลดอัตราการล้ มเหลวของคุณได้ มาก ั โดยที่ไม่ต้องล้ มเองเจ็บเอง จากการเรี ยนรู้จากผู้ร้ ูท่านอื่นๆ ไม่ต้องเสียเวลาไปงมหนทางที่ใช่ให้ เสียเวลา หาคนที่เก่งด้ านนั ้นและCopyเลย เมื่อคุณมีทกษะที่ใช่แล้ ว รายได้ ที่ดีก็จะตามมาเอง ั แจกใน เงินหา.com เท่านั ้น หน้า 11
 12. 12. แนวคิดที่6 "อย่ าให้ คําว่ าไม่ มีเวลา มาทําให้ คุณไม่ มีวันรวย" คนส่วนใหญ่ต้องการที่จะสร้ างผลลัพธ์ใหม่ๆให้ กบชีวิต ั อยากได้ ชีวิตที่ดีกว่านี ้ อยากมีรายได้ มากกว่านี ้ แต่น่าเสียดายที่ไม่มีเวลามานังศึกษา ไม่มีเวลาเรี ยนรู้สิ่งใหม่ๆ ่ ไม่มีเวลามานังทําอย่างอื่นหรอก แค่งานประจําก็ทําไม่ทนแล้ ว ่ ั หยุดตรงนันเลยครับ! แล้ วมองดูความเป็ นจริง ก็ที่คณไม่มีเวลา ้ ุ มันไม่ใช่เพราะเริ่มจากคุณมีเงินไม่พอ แล้ วเลยต้ องไปทํางาน ใช้ เงิน เงินหมด ทํางานต่อไป เงินหมดเหมือนเดิม ไม่ใช่อย่างนั ้นหรอครับ ปั ญหาที่แท้ จริง ไม่ใช่ว่าคุณไม่มีเวลาหรอกครับ แต่มนอยู่ที่คณใช้ เวลาไปกับ ั ุ การทํางานที่มนทําเงินไม่มากพอต่างหาก จริงไหมครับ ? ั แจกใน เงินหา.com เท่านั ้น หน้า 12
 13. 13. แนวคิดที่7 "เปิ ดรั บทุกโอกาสที่เข้ ามาในชีวิต" เปิ ดรับทุกโอกาสที่เข้ ามาในชีวต ไม่ได้ หมายความว่า ิ ให้ ทําทุกอย่างที่มนเข้ ามาสู่ชีวิตของคุณ ั แต่หมายความถึงว่า หากมีอะไรเข้ ามา อย่าปิ ดใจของคุณ ให้ เปิ ดใจศึกษามัน ให้ ศกษามันอย่างรู้จริง ว่าโอกาสนันเป็ นโอกาสจริงๆหรื อไม่ ึ ้ หรื อเป็ นเพียงภาพลวงตา ถ้ ามันใช่โอกาสจริง มันสามารถพาคุณให้ ประสบความสําเร็จได้ แน่นอน แต่หากคุณปิ ดใจตังแต่ต้น แม้ กระทังโอกาสคุณก็ยงไม่สามารถได้ รับมันเลย ้ ่ ั แจกใน เงินหา.com เท่านั ้น หน้า 13
 14. 14. แนวคิดที่8 "อย่ ามัวแต่ รอโอกาส สร้ างโชคและโอกาสให้ กับตนเอง" บางครังโอกาสมันก็ไม่ได้ วงเข้ ามาหาคุณเสมอไป ้ ่ิ และหากคุณมัวแต่รอมัน คุณอาจจะต้ องใช้ เวลานานโขเลยทีเดียว ดังนันหากโอกาสไม่มาหาคุณ คุณก็เดินเข้ าหาโอกาสซะเองเลย ้ ถ้ าในวันนี ้คุณยังไม่มีชีวตตามแบบฉบับที่คาดหวัง อย่าปล่อยผ่านความรู้สกนี ้ ิ ึ เริ่มต้ นลงมือค้ นบางอย่างที่จะทําให้ ชีวิตของคุณได้ ดีขึ ้นตังแต่ตอนนี ้เลย ้ หากคุณไม่ร้ ูว่าจะไปเริ่มต้ นค้ นที่ไหนดี เราขอแนะนําเว็บไซต์หลักของเรา เงินหา.com เราได้ รวมทุกวีธีการและเครื่ องมือที่จะทําเงินได้ งายๆไว้ ให้ คณได้ ศกษาแล้ ว ่ ุ ึ แจกใน เงินหา.com เท่านั ้น หน้า 14
 15. 15. แนวคิดที่9 "100คนคิด10คนทํา" การลงมือทํามันยากกว่าการคิดเสมอ ถ้ าถามว่าวันนี ้มีใครต้ องการมีอสรภาพทางการเงินบ้ าง ิ ทุกคนคงตอบว่าต้ องการกันหมด แต่สิ่งที่ทําให้ คนๆหนึงแตกต่างจากอีกคน ่ หนึง คือคนหนึงแค่คิด บางคนแค่พด แต่คนที่สําเร็จจริง ่ ่ ู คือคนที่คดและลงมือทําจริงเท่านั ้น ิ นันทําให้ มีคนรวยจริงเพียงแค่ไม่กี่คน ่ แต่วนนี ้คุณมีโอกาสที่จะทํามันให้ แตกต่าง และมีชีวิตที่แตกต่างจากคนทัวไป ั ่ โดยการเริ่มต้ นลงมือทําบางอย่างตังแต่ตอนนี ้ ้ ไม่ต้องเป็ นสิ่งที่ยาก อะไรก็ได้ ที่ให้ คณได้ เริ่มทํามันได้ เลยในตอนนี ้! ุ แจกใน เงินหา.com เท่านั ้น หน้า 15
 16. 16. แนวคิดที่10 "10คนทํา1คนสําเร็จ" หากตอนนี ้ คุณได้ ริเริ่มทําบางอย่างแล้ วถือเป็ นเรื่ องที่น่าชื่นชมมาก เพราะคุณได้ ผานขั ้นตอนแรกมาเป็ นที่เรี ยบร้ อย ่ ไม่ว่าจะเป็ นการเริ่มต้ นลงคอร์ สเรี ยน หรื อค้ นหาบางอย่างที่จะทําให้ คณมี ุ อิสรภาพทางการเงินได้ จริง แต่สิ่งต่อมาที่ขาดไม่ได้ เลย ที่จะทําให้ คณประสบความสําเร็จได้ จริงคือ ุ ต้ องมีความสมํ่าเสมอในสิงที่ทํา ่ คนสําเร็จคือคนที่ทําบางอย่างที่ได้ เริ่มเอาไว้ จนมันเสร็จ สําคัญที่สด คือ... ุ "อย่าเลิ กทํา" แจกใน เงินหา.com เท่านั ้น หน้า 16
 17. 17. คนส่วนใหญ่คดว่าการที่จะสําเร็จได้ ต้องมีเทคนิคซับซ้ อนมากมาย ิ อันที่จริงแล้ ว ไม่ใช่เลย คนสําเร็จคือคนที่ทําในสิงที่ร้ ูวาตัวเองต้ องทําต่างหาก ่ ่ ไม่จําเป็ นต้ องมีเทคนิคเยอะแยะ ขอแค่คณนําแนวคิด 10 ข้ อนี ้ไปใช้ อย่างจริงจัง ุ ผมเชื่อว่าคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอน เพราะ ผมได้ ลองมาแล้ ว สุดท้ ายนี ้ผมขอให้ คณเป็ นคนหนึงที่ประสบความสําเร็จ ุ ่ และมีอสรภาพทางการเงินโดยเร็วไว ิ และต่ อจากวันนีไปอีก30วัน ในทุกๆวัน ้ ผมจะช่วยคุณ ซัพพอร์ ทคุณ ให้ คณหางานที่ใช่ให้ เจอ ุ โดยจะส่งอีเมล์การทําเงินรูปแบบต่างๆ เครื่ องมือดีๆที่ทําให้ คณสามารถสร้ างรายได้ ผานเน็ตได้ งายๆ ุ ่ ่ ให้ คณทุกๆวัน วันละ1ฉบับ ุ หน้ าที่ของคุณคือแค่เปิ ดโอกาสให้ กบตัวคุณแอง ั แจกใน เงินหา.com เท่านั ้น หน้า 17
 18. 18. เปิ ดอีเมล์ที่ผมส่งให้ ดูข้อมูล และถ้ าคุณคิดว่ามันใช่ มันคือสิ่งที่คณกําลังค้ นหาอยู่ ุ คุณก็สามารถเข้ าร่วมคอร์ สเรี ยน งาน หรื อซื ้อหนังสือบางเล่มที่เหมาะกับคุณ หรื อหากคุณคิดว่ามันยังไม่ใช่ คุณก็สามารถเลือกที่จะข้ ามไปดูโอกาสในวันต่อๆไปที่ผมจะส่งให้ คณ ุ หรื อหากคุณคิดว่าคุณยังไม่พร้ อมที่จะรับโอกาสใดๆเลยในตอนนี ้ และชีวิตวันนี ้มันก็ดีอยู่แล้ ว คุณสามารถกดเลิกรับข่าวสารจากผมได้ ทกเมื่อครับ ุ ขอให้ ความสําเร็จ จงอยูกบคุณ ่ ั สวัสดีครับ ทีมงาน เงินหา.com แจกใน เงินหา.com เท่านั ้น หน้า 18

×