Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De l'Aula d'Acollida al Grup Ordinari

378 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

De l'Aula d'Acollida al Grup Ordinari

  1. 1. De l'Aula d'Acollida al Grup Ordinari
  2. 2. SUPORTS  DINS L'AULA  treball en parelles  dossier adaptat  selecció d'activitats  ...  FORA D'AULA  SUPORT PSICOPEDAGÒGIC  grups reduïts  ...  EXTRAESCOLAR  ESTUDI ASSISTIT-P.ENTORN  INICIACIÓ ESPORT  CARITES-SIE  GRAMC  ...
  3. 3. 3 QUÈ S'HA D'APRENDRE?
  4. 4. Pla Individualitzat  = activitats i ajuts per accedir als aprenentatges i participar a les activitats ordinàries  a. avaluació inicial  b. programa de treball: objectius i activitats  c. horari setmanal  d. criteris d'avaluació  e. seguiment  f. professors responsables  DOCUMENTS IESPRIU  1- fitxa de l'alumne  2- distribució horària  3- programació per matèria: objectius, continguts, material utilitzat, avaluació  4- full de seguiment
  5. 5. Pla Individualitzat (2)  PROCEDIMENT  1- demanda a la CAD  2- orientacions de la CAD  3- elaboració per part de l’equip de professors  4- conformitat dels pares  5- vist-i-plau de la CAD  6- aprovació del director  7- còpia a l’expedient
  6. 6. COM TREBALLAR EN LA MATEIXA DIRECCIÓ DES DE L'A.A.?  Immersió lingüística  Priorització de l'adquisió de la llengua  Divisió de continguts  Mateixos objectius, diferents continguts i activitats  Aprendre per a aprendre  Eines d'aprenentatge, vocabulari bàsic, ...  Reforç i complement  Reforç i complements dels continguts del G.O.
  7. 7. 7 DISTRIBUCIÓ ALUMNAT A L'AA

×