Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chien luoc QLTHVB

504 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Chien luoc QLTHVB

 1. 1. Giới thiệu về một số Chiến lược QLTHDB Hội thảo về Xây dựng Chiến lược QLTHĐB Sóc Trăng, 6/8/2013 Nguyễn Minh Sơn Viện Công nghệ môi trường Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
 2. 2. Chiến lược PTBV các biển Đông Á
 3. 3. ChiÕn l­îc PTBV c¸c biÓn ®«ng ¸ S n phÈmcña sù nç lùc chung cñaả c¸c quèc gia thamgia PEMSEA vµ c¸c bªn liªn quan kh¸c. ®­îc khëi x­íng vµo n m2000 vµ x©yă dùng trong thêi gian 3 n m, cã sù thamă vÊn cña tÊt c c¸c bªn, c¸c cÊp.ả Céng t¸c víi 16 tæ chøc cña quèc tÕ, khu vùc vµ quèc gia, kÓc c¸c tæả chøc phi chÝnh phñ. Tµi liÖu kh«ng mang tÝnh b¾t buéc, ®­îc x¸c nhËn t¹i DiÔn ®µn cÊp Bé tr­ëng vÒ Ph¸t triÓn bÒn vững c¸c biÓn ®«ng ¸ trong thêi gian diÔn ra ®¹i héi c¸c biÓn ®«ng ¸ tæ chøc t¹i Putrajaya, Malaysia vµo Th¸ng M­êi hai n mă 2003
 4. 4. Mạng lưới các dự án QLTHVB của PEMSEA Sukabumi Eo Malacca Vịnh Thái Lan Biển Bohai Quảng Nam Vịnh Manila Bataan Hồ Shiwa TT Huế Đà Nẵng  Điểm thực hiện trình diễn QLTHVB 1. Hạ Môn 5. Chonburi 2. Vịnh Batangas 6. Port Klang 3. Đà Nẵng 7. Bali 4. Nampho 8. Sihanoukville • Điểm QLTHVB song song 1. Hồ Shihwa 9. Haikou 2. Panjin 10. Wenchang 3. Leting 11. Fanchenggang 4. Dongying 12. Quảng Nam 5. Qingdao 13. Bataan 6. Lianyungang 14. Cavite 7. Quanzhou 15. Sukabumi 8. Yangjiang 16. Thừa Thiên Huế
 5. 5. Cë së cña ChiÕn l­îc PTBV c¸c biÓn ®«ng ¸ Sù tù lùc/néi lùc vµ sù bÒn vững C¸c c«ng ­íc quèc tÕ vµ c¸c ch­¬ng trình hµnh ®éng quèc tÕ vµ khu vùc C¸c ®èi t¸c trong và ngoài Khu vùc HiÖp lùc, ®ång thuËn
 6. 6. PhÇn Më ®Çu cã Tuyªn bè ë cÊp khu vùc víi sù camkÕt ë cÊp Bé tr­ëng trong viÖc thùc hiÖn viÔn cảnh vµ c¸c môc tiªu chung 44 môc tiªu cô thÓ vÒnhững thay ®æi thÓ chÕ vµ ho¹t ®éng còng nh­ những kÕt qu vÒx· héi, vÒ kinh tÕ,ả m«i tr­êng vµ tµi nguyªn C¸ch tiÕp cËn chÝnh t¾c träng viÖc gi i quyÕt c¸c vÊn ®Òả theo ngµnh vµ liªn ngµnh th«ng qua 6 chiÕn l­îc chÝnh vµ 228 ch­¬ng trinh hµnh ®éng ChiÕn l­îc PTBV c¸c biÓn ®«ng ¸
 7. 7. Môc lôc/bè côc ChiÕn l­îc PTBV c¸c biÓn ®«ng ¸ Lêi tùa C¸c biÓn ®«ng ¸ C¸c biÓn §«ng ¸ Con ng­êi §«ng ¸ Ph¸t triÓn kinh tÕ ë §«ng ¸ M«i tr­êng c¸c biÓn §«ng ¸ Gi¸ trÞ cña c¸c biÓn §«ng ¸ TÇm quan träng cña vïng bê C¸c t¸c ®éng tiªu cùc cña những xu thÕ hiÖn t¹i C¸c vÊn ®Ò xuyªn biªn giíi ®¸p øng Mét c¬ chÕ míi ®èi víi c¸c biÓn §«ng ¸ Mét viÔn cảnh chung NhiÖm vô ®¸p øng (tiÕp.) Khu«n khæ cña ChiÕn l­îc Những thay ®æi mong muèn ChiÕn l­îc C¬ së cña ChiÕn l­îc Thùc hiÖn ChiÕn l­îc Tuyªn bè hµnh ®éng ChiÕn l­îc C¸c nguyªn t¾c chung C¸ch tiÕp cËn chiÕn l­îc ®Ó ®¹t ®­îc ViÔn cảnh chung Duy tr× B o tånả B o vÖả Ph¸t triÓn Thùc hiÖn TruyÒn th«ng Gi¸m s¸t ChiÕn l­îc
 8. 8. ChiÕn l­îc PTBV c¸c biÓn ®«ng ¸ C¸ch tiÕp cËn chiÕn l­îc ®Ó®¹t ®­îc viÔn c nhả chung Gi¸ trÞc¬ b¶n cña tµi nguyªn, m«i tr­êng vïng bê • Gi¸ trÞ sinh häc (§a d¹ng sinh häc) Nguången Gièng, loµi Sinhc¶nh, hÖsinhth¸i • Gi¸ trÞlÞch sö, v¨n hãa • Gi¸ trÞ mü quan, phôc vô nghØ ng¬i gi¶i trÝ • Gi¸ trÞ an ninh, quèc phßng • Gi¸ trÞ kinh tÕ (Phôc vô ph¸t triÓn) S¶nxuÊt Giao th«ng DulÞch DÞchvô X©ydùng §e do¹ chÝnh • ¤ nhiÔm m«i tr­êng n­íc, kh«ng khÝ, ®Êt • Khai th¸c qu¸ møc vµ sö dông kh«ng hîp lý lµm suy tho¸i tµi nguyªn, • Thiªn tai vµ sù cè m«i tr­êng. • N¨ng lùc, ph­¬ng thøc qu¶n lý thÊp kÐm, ch­a ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn • M©u thuÉn trong sö dông tài nguyªn (®a ngµnh vµ môc tiªu) • HiÖu øng d©ng cao mùc n­íc biÓn vµ biÕn ®æi khÝ hËu toµn cÇu. ViÔn c¶nh, Môc tiªu ChiÕn l­îc Tuyªn truyÒn, gi¸o dôc Duy tr× B¶o tån B¶o vÖ Ph¸t triÓn C¸c hµnh ®éng C¸c hµnh ®éng t­¬ng øng C¸c hµnh ®éng t­¬ng øng C¸c hµnh ®éng t­¬ng øng C¸c hµnh ®éng t­¬ng øng C¸c hµnh ®éng t­¬ng øng
 9. 9. chiÕn l­îc ptbv c¸c biÓn ®«ng ¸: chiÕn l­îc vµ c¸c ch­¬ng trInh hµnh ®éng Duy tr× B oả tån B o vÖả Ph¸t triÓn Thùc hiÖn TruyÒn th«ng Tæng sè C¸c c«ng ­íc quèc tÕ 2 1 7 26 36 §a d¹ng sinh häc 6 18 1 1 2 28 ¤ nhiÔmtõ ®Êt liÒn 18 18 Thuû s n vµ nghÒc¸ả 16 1 17 Giao th«ng biÓn 21 1 22 Nghiªn cøu khoa häc 3 2 5 7 13 30 §Çu t­ 1 2 22 1 26 QLTH§B 4 2 11 37 4 13 71 Qu n lý l­u vùc s«ngả 2 5 7 C¸c hÖsinh th¸i biÓn quy m«lín 8 7 15 X©y dùng n ng lùcă 4 1 6 5 2 5 23
 10. 10. Tæ chøc hîp lý chÝnh s¸ch quèc gia Thùc hiÖn ë cÊp quèc gia X©y dùng c¸c c¬ chÕphèi hîp cÊp quèc gia Tăng c­êng QLTH®B Thùc hiÖn ChiÕn l­îc PTBV c¸c biÓn Đ«ng Á Quản lý dùa vµo hÖsinh th¸i X©y dùng m«i tr­êng chÝnh s¸ch ®èi víi ho¹t ®éng ®Çu t­ X©y dùng năng lùc cho ®Þa ph­¬ng
 11. 11. Ch­¬ng trinh hµnh ®éng hç trî x©y dùng chÝnh s¸ch biÓn/®íi bê cÊp quèc gia: 70% Thùc hiÖn cÊp khu vùc ®Èy m¹nh QLTH®Blªn ®Ó®¹t ®­îc 20%®­êng bê Thùc hiÖn ChiÕn l­îc ph¸t triÓn bÒn v ng c¸c biÓnữ ®«ng ¸ (SDS-SEA) Trinh diÔn vµ më réng viÖc qu n lý dùa vµo hÖsinh th¸iả S¾p xÕp hîp t¸c cÊp khu vùc – héi ®ång ®èi t¸c, quü ®èi t¸c cÊp khu vùc, trung t©mtµi nguyªn bÒn vững cÊp khu vùc, ®¹i héi th­êng kú ë cÊp khu vùc Gi mthiÓu møc ®é chªnh lÖch vÒ n ng lùc b»ng c¸ch vËnả ă ®éng nguån vèn tri thøc ë khu vùc  Areas of Excellence (c¸c viÖn nghiªn cøu tcã tªn tuæi ë khu vùc)  TruyÒn th«ng dùa vµo internet  ®µo t¹o ë cÊp khu vùc vµ liªn khu vùc
 12. 12. Chiến lược và Kế hoạch hành động Quốc gia về QLTHĐB (dự thảo)
 13. 13. A. Chiến lược QG QLTHĐB Bố cục chung • MỞ ĐẦU • CĂN CỨ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC • NGUYÊN TẮC, PHẠM VI, ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU CỦA CHIẾN LƯỢC • CÁC HỢP PHẦN VÀ NỘI DUNG CHIẾN LƯỢC • TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC
 14. 14. I. MỞ ĐẦU • Biển Việt Nam và nhu cầu phát triển kinh tế biển của VN • Đới bờ và tầm quan trọng của Đới bờ Việt Nam trong phát triển kinh tế Biển • Vấn đề tại đới bờ và sự cần thiết triển khai QLTH Đới bờ • Nhu cầu xây dựng Chiến lược QLTHĐB cho Việt Nam
 15. 15. II. CĂN CỨ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC 1. Căn cứ pháp lý 2. Đặc điểm và giá trị của vùng ven biển và ven bờ Việt Nam 3. Các vấn đề về TN&MT vùng ven biển và ven bờ 4. Những bất cập trong QL TN&MT vùng ven biển và ven bờ 5. Nhu cầu áp dụng QLTHĐB
 16. 16. Nhu cầu áp dụng QLTHĐB • QLTHĐB trên thế giới • QLTHĐB ở Việt Nam (thành quả và các vấn đề tồn tại) • Sự cần thiết của QLTHĐB đối với VN
 17. 17. III. NGUYÊN TẮC, PHẠM VI, ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU CỦA CL 1. Các nguyên tắc chỉ đạo 2. Phạm vi 3. Mục tiêu đến 2020 4. Định hướng đến 2030
 18. 18.  Phạm vi không gian Phạm vi chung: Theo phạm vị của Chiến lược QLTHĐB Quốc gia • Phần đất liền: các quận/huyện giáp biển và một số quận/huyện không giáp biển, nhưng chịu tác động với biển; • Phần biển ven bờ: vùng nước biển ven bờ, cách bờ không quá 6 hải lý, có mở rộng bao trùm các đảo gần bờ, nơi có sự quan tâm lớn về quản lý tài nguyên và BVMT biển Phạm vi từng nhiệm vụ cụ thể: Linh hoạt, được xem xét trong quá trình thực hiện CL, xác định theo dự án, chương trình, kế hoạch hay hoạt động cụ thể
 19. 19.  Phạm vi thời gian Chiến lược được xây dựng cho giai đoạn từ nay đến 2020 và định hướng đến 2030. Đối tượng • Đối tượng quản lý là tài nguyên, môi trường và các giá trị chung tại đới bờ của nhiều ngành đang khai thác sử dụng, quản lý. • Tập trung vào điều phối, liên kết các ngành, chia sẻ trách nhiệm quản lý đới bờ giữa các bên liên quan.
 20. 20. Mục tiêu đến 2020 là bảo vệ, phục hồi, duy trì và phát triển các nguồn tài nguyên và môi trường, hỗ trợ phát triển bền vững đới bờ Mục tiêu cụ thể: • Hoàn thiện khung chính sách và pháp luật hỗ trợ QLTHĐB. • Xây dựng cơ chế điều phối đa ngành cấp quốc gia, hỗ trợ triển khai QLTHĐB tại Việt Nam. • Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia và hệ thống các công cụ kỹ thuật cần thiết hỗ trợ QLTHĐB • QLTHĐB được triển khai, mở rộng tại tất cả các địa phương ven biển. • Tạo nhận thức sâu rộng trong cán bộ và nhân dân về giá trị của đới bờ và nhu cầu PTBV đới bờ, thông qua áp dụng QLTHĐB. • Khai thác hiệu quả HTQT và KV về biển Đông, hỗ trợ hội nhập kinh tế và đảm bảo vị thế vững chắc của ViN tại Khu vực và trên TG.
 21. 21. IV. CÁC HỢP PHẦN VÀ NỘI DUNG CHIẾN LƯỢC 1. Xây dựng và hoàn thiện chính sách, luật pháp và cơ cấu tổ chức 2. Phát triển năng lực QLTHĐB 3. Tăng cường nhận thức và thay đổi ý thức 4. Triển khai QLTHĐB tại các địa phương ven biển 5. Tăng cường hợp tác quốc tế và khu vực
 22. 22. Hoạt động QLTHĐB tại địa phương tập trung vào Xây dựng và hoàn thiện cơ chế điều phối, phối hợp đa ngành, đa bên cấp tỉnh/thành phố, tương tự ở cấp Trung ương. • Thành lập Ban chỉ đạo đa ngành và Nhóm chuyên gia đa ngành cấp tỉnh • Thành lập đơn vị đầu mối quản lý hành chính hoạt động QLTHĐB trong Sở TN&MT. Tăng cường năng lực cho các bên liên quan Xây dựng và triển khai cơ chế huy động nguồn tài chính và chế độ chi tiêu tài chính phục vụ QLTHĐB tại địa phương. Xây dựng, áp dụng các tiêu chuẩn và quy trình giám sát và đánh giá QLTHĐB tại địa phương. Xây dựng, triển khai chiến lược, kế hoạch, hoạt động QLTHĐB, nhằm giải quyết các vấn đề bất cập trong quản lý TN&MT tại địa phương, tập trung vào ngăn ngừa và quản lý thiên tai và sự cố do con người gây ra, phục hồi và quản lý sinh cảnh, hệ sinh thái, đảm bảo an ninh lương thực và quản lý sinh kế, quản lý sử dụng hợp lý tài nguyên, xử lý chất thải và quản lý ô nhiễm,
 23. 23. B. KHHĐ thực hiện Chiến lược QLTHĐB • Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược QLTHĐB là Văn bản cụ thể hóa các đề xuất trong Chiến lược. • Trọng tâm là khung hành động mang tính logic và hệ thống; • Đưa ra các nhiệm vụ và hoạt động cụ thể; • Đề xuất cơ quan thực hiện và các đơn vị tham gia; • Thời gian, kinh phí dự kiến và • Việc sắp xếp ưu tiên
 24. 24. I Chính sách, pháp luật, tổ chức và điều phối 1 Hoàn thiện và phổ biến chính sách QLTHĐB Việt Nam Bộ TN&MT Các đơn vị có liên quan ở TƯ và các tỉnh 2 Ban hành và hướng dãn thực hiện thông tư và các hướng dẫn áp dụng QLTHĐB tại Việt Nam Bộ TN&MT Các Bộ, các đơn vị nghiên cứu, doanh nghiêp và địa phương có liên quan 3 Thành lập cơ chế điều phối QLTHĐB Bộ TN&MT Các Bộ, đại diện một số địa phương và doanh nghiệp của CP liên quan 4 Xây dựng và triển khai cơ chế huy động nguồn tài chính và chế độ chi tiêu tài chính phục vụ QLTHĐB. Bộ TC Bộ TN&MT Bộ KH&ĐT, Bộ NN&PTNT, Bộ KH&CN,… 5 Xây dựng các tiêu chuẩn và quy trình giám sát và đánh giá QLTHĐB. Bộ TN&MT Bộ KH&CN, Viện KH&CN VN, Bộ NN&PTNT,…
 25. 25. II Phát triển năng lực 6 Xây dựng và thực hiện chương trình/kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực QLTHĐB cho các cấp Quốc gia, tỉnh/thành phố. Bộ TN&MT Bộ NN&PTNT, Bộ VH.TT&DL, ... và các tỉnh ven biển 7 Hoàn thiện, chuẩn hóa chương trình đào tạo hiện có về QLTHĐB trong các trường đại học. Bộ GD&ĐT Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT, Viện KH&CN VN, …. 8 Thành lập các cơ sở đào tạo cán bộ tác nghiệp về QLTHĐB Bộ TN&MT (ĐH TN&MT) Bộ GD&ĐT (ĐH Đà Nẵng, ĐH Nha Trang, ĐH Huế, ĐH Cần Thơ) 9 Xây dựng mạng lưới cơ quan/tổ chức tư vấn (nghiên cứu và sự nghiệp) hỗ trợ hoạt động QLTHĐB tại địa phương Bộ TN&MT Các đơn vị nghiên cứu và sự nghiệp có liên quan 10 Xây dựng trang Web về QLTHĐB ở Việt Nam Bộ TN&MT Bộ TT&TT, Bộ NN&PTNT,… 11 Xây dựng các công cụ phân tích đánh giá, dự báo tài nguyên, môi trường và các công cụ hỗ trợ ra quyết định quản lý đới bờ. Bộ TN&MT Viện KH&CN VN, Bộ NN&PTNT, Bộ KH&CN,… 12 Triển khai các nghiên cứu khoa học định hướng quản lý, hỗ trợ giải quyết các vấn đề cụ thể của QLTHĐB Bộ KH&CN Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT, Viện KH&CN VN,… Các trường ĐH
 26. 26. III Nâng cao nhận thức 13 Triển khai chương trình truyền thông về QLTHĐB cho các bộ ngành. Bộ TN&MT Bộ TN&MT. Bộ VHTT&DL, Bộ NN&PTNT, Viện KH&CN VN 14 Các hội nghị, hội thảo chuyên đề, tham quan thực tế về QLTHĐB cho cán bộ chuyên môn và quản lý các ngành liên quan. Bộ TN&MT Các Bộ liên quan, Viện KH&CN VN và địa phương ven biển 15 Lồng ghép tuyên truyền về QLTHĐB vào các chiến dịch truyền thông liên quan (Tuần lễ biển đảo Việt Nam, Ngày môi trường thế giới, …) Bộ TN&MT Các cơ quan TƯ Đảng và QH, các tỉnh ven biển, Bộ TT&TT, các phương tiên TT đại chúng
 27. 27. IV Triển khai QLTHĐB tại các địa phương ven biển 16   Tăng cương chương trình QLTHĐB tại miền Trung Các tỉnh liên quan Bộ TN&MT 17 Chương trình QLTHĐB mở mới khu vực miền Bắc Các tỉnh liên quan Bộ TN&MT 18 Chương trình QLTHĐB mở mới khu vực miền Nam Các tỉnh liên quan Bộ TN&MT 19 Xây dựng địa phương tiên phong làm mẫu hình về QLTHĐB Đà Nẵng, TT Huế, Nam Định Bộ TN&MT, mạng lưới cơ quan tư vấn, 20 Xây dựng và triển khai một số hoạt động chuyên đề ưu tiên tại địa phương Bộ TN&MT Bộ NN&PTNT, Viện KH&CN VN 19 Xây dựng và vận hành Mạng lưới các địa phương áp dụng QLTHĐB của Việt Nam Bộ TN&MT, Đà Nẵng, TT Huế, Nam Định Các tỉnh tiến hành QLTHĐB, các tỉnh trong mạng lưới PEMSEA ở VN
 28. 28. V Tăng cường hợp tác quốc tế 22 XD và triển khai KH 5 năm tăng cường QLTHĐB của VN, thực hiện Chiến lược PTBV biển Đông Á Bộ TN&MT Các địa phương trong khuôn khổ hợp tác với PEMSEA 23 Tham gia các chương trình, kế hoạch hành động bảo vệ môi trường biển trong khuôn khổ UNEP, PEMSEA,… Bộ TN&MT Các địa phương liên quan, Bộ NN&PTNT, … 24 Tham gia mạng lưới Khu vực “Các địa phương áp dụng QLTHĐB” trong khuôn khổ PEMSEA. Các tỉnh áp dụng QLTHĐB Bộ TN&MT, Bộ TC, Bộ KH&ĐT, Bộ KH&CN 25 Tham gia các công ước, cam kết và các hoạt động hợp tác quốc tế và khu vực liên quan đến QLTHĐB Bộ TN&MT Bộ NG, Bộ NN&PTNT, … 26 Phát triển cơ chế điều phối các nguồn tài trợ cho QLTHĐB cấp Quốc gia trên cơ sở khai thác Nhóm các nhà tài trợ quốc tế về tài nguyên và môi trường và liên quan khác Bộ KH&ĐT Bộ TN&MT, Bộ TC, Bộ NG,…. 27 Quy hoạch nguồn cán bộ để tham gia vào các tổ chức Khu vực và quốc tề có liên quan. Bộ TN&MT Bộ NN&PTNT, Bộ NG, Viện KH&CN VN, các bộ ngành, cơ quan khác.
 29. 29. Tiêu chí đánh giá sự thành công • Chính sách QLTHĐB quốc gia được ban hành. • Thành lập Cơ chế điều phối: BCĐ, Văn phòng QLTHĐB QG. • Ban hành văn bản dưới luật về QLTHĐB: Thông tư và hướng dẫn. • QLTHĐB được đưa vào kế hoạch của Nhà nước, các chế độ tài chính bổ sung cho QLTHĐB được ban hành. • Các lớp tập huấn ngắn hạn được tiến hành thường xuyên. • Môn học/ngành học cao học về QLTHĐB được Bộ GD&ĐT chấp nhận và chính thức đưa vào chương trình của một số trường đại học. • Truyền thông về QLTHĐB được thành nội dung của chương trình truyền thông về biển & hải đảo tổ được tổ chức hàng năm ở các cấp. • 30 % số tỉnh và thành phố ven biển triển khai trên thực tế QLTHĐB, dưới hình thức dự án trong đó các tỉnh/thành phố đi đầu/mẫu hình thực sự làm làm gương. • Các dự án chuyên đề được triển khai và tổng kết thành bài học kinh nghiệm làm cơ sở điều chính hướng dẫn ký thuật liên quan. • Số lượng điểm QLTHĐB song song khu vực tăng lên gấp đôi so với hiện nay. • Các hoạt động đối ứng, kinh phí đối ứng tham gia khu vực • Số người tham gia PEMSEA và UNEP/COPSEA và các tổ chức liên quan.
 30. 30. Cơ chế phối hợp tổ chức thực hiện Ban chỉ đạo Quốc gia QLTHĐB Hội đồng tư vấn KT QG về QLTHĐB Tổ chuyên viên liên Bộ Văn phòng QLTHĐB Tổng cục Biển & HĐ VN Ban Điều phối tỉnh về QLTHĐB Hội đồng tư vấn KT tỉnh về QLTHĐB Tổ chuyên viên liên ngành Văn phòng QLTHĐB (Chi cục Biển & Hải đảo) Sở TN&MT Cấp quốc gia Cấp tỉnh
 31. 31. “ChiÕn l­îc qu¶n lý tæng hîp vïng ven bê tØnh Thõa Thiªn HuÕ”
 32. 32. Ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn C¸c yÕu tè nguån lùc néi t¹i cña vï ng ven bê S¬ ®å tiÕp cËn nghiªn cøu chiÕn l­ î c Qu¶n lý tæng hî p vï ng ven biÓn: C¸c chiÕn l­ î c ph¸t triÓn liªn quan Quan ®iÓm, môc tiªu vµ ChiÕn l­ î c ph¸t triÓn dµi h¹n HiÖn tr¹ng cña tØnh C¸c KÕ ho¹ch hµnh ®éng 5 n¨m C¸c ch­ ¬ng tr×nh, dù ¸n HÖthèng chÝnh s¸ch vµc¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn C¬ héi, triÓn väng, ®e däa, th¸ch thøc m« h ×n h t r iÓn v ä n g ChiÕn l­ î c ph¸t triÓn dµi h¹n 10­15 n¨m T¸c ®éng cña c¸c chiÕn l­ î c ph¸t triÓn khu vùc vµquèc tÕ
 33. 33. S¬ ® å kh¸ i q u¸ t: b¸o c¸o chiÕn l­îc qu¶n lý tæng hîp vïng ven bê tØnh thõa thiªn huÕ ph Çn më ®Çu c h ­ ¬n g 1 g ií i t h iÖu t æn g q u a n t Øn h Th õ a t h iª n Hu Õ c h ­ ¬n g 2 n é i d u n g c h iÕn l ­ î c QLTH v ï n g v e n bê c h ­ ¬n g 3 Tæ c h ø c Th ù c h iÖn Ch iÕn l ­ î c c a m k Õt t h ù c h iÖn , ph ô l ô c Map1&2 Phần mở đầu Cam kết thực hiện CL
 34. 34. S¬ ® å kh¸ i q u¸ t: b¸o c¸o chiÕn l­îc qu¶n lý tæng hîp vïng ven bê tØnh thõa thiªn huÕ Map1&2 ph Çn më ®Çu c h ­ ¬n g 1 g ií i t h iÖu t æn g q u a n t Øn h T.T.Hu Õ c h ­ ¬n g 2 n é i d u n g c h iÕn l ­ î c QLTH v ï n g v e n biÓn •Tæng quan vÒtØnh Thõa Thiªn HuÕ. •Tæng quan vÒvï ng bê tØnh thõa thiªn huÕ. c h ­ ¬n g 3 Tæ c h ø c Th ù c h iÖn Ch iÕn l ­ î c c a m k Õt t h ù c h iÖn , ph ô l ô c Phần mở đầu Cam kết thực hiện CL
 35. 35. S¬ ® å kh¸ i q u¸ t: b¸o c¸o chiÕn l­îc qu¶n lý tæng hîp vïng ven bê tØnh thõa thiªn huÕ Map1&2 ph Çn më ®Çu c h ­ ¬n g 1 g ií i t h iÖu t æn g q u a n t Øn h T.T.Hu Õ c h ­ ¬n g 2 n é i d u n g c h iÕn l ­ î c QLTH v ï n g v e n biÓn •ViÔn c¶nh vï ng ven bê. •Q uan ®iÓm c¬ b¶n cña chiÕn l­ î c. •Môc tiªu chiÕn l­ î c: ­ Môc tiªu chung ­ Môc tiªu cô thÓ. •C¸ c chiÕn l­ î c cô thÓ: ChiÕn l­ î c 1: X©y dùng n¨ ng lùc qu¶n lý tæng hî p vï ng bê ChiÕn l­ î c 2: B¶o vÖtµi nguyªn vµ m«i tr­ êng ChiÕn l­ î c 3: G i¶m nhѶnh h­ ëng cña thiªn tai ChiÕn l­ î c 4: Sö dông bÒn v÷ng c¸ c tµi nguyªn •C¸ c nhãm gi¶i ph¸ p c h ­ ¬n g 3 Tæ c h ø c Th ù c h iÖn Ch iÕn l ­ î c c a m k Õt t h ù c h iÖn , ph ô l ô c Phần mở đầu Cam kết thực hiện CL
 36. 36. Thừa Thiên Huế nằm ở trung độ của cả nước, có hệ thống giao thông thuận lợi, nằm trên trục hành lang §«ng-Tây nối Miến điện-Thái lan-Lào- Việt Nam vµ biÓn §«ng GIỚI THIỆU VỀ ĐỚI BỜ TTH
 37. 37. Lµ một trong bốn tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; một trung tâm văn hóa - du lịch lớn của cả nước, trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, trung tâm y tế chuyên sâu của khu vùc MiÒn Trung.
 38. 38. Diện tích tự nhiên 5.054 km2 , phía Đông giáp biển Đông, phía Tây giáp nước CHDCND Lào, phía Bắc giáp tỉnh Quảng trị, phía Nam giáp thành phố Đà Nẵng; dân số 1.079,9 ngh×n người (năm 2001), chiếm 1,5% diện tích lãnh thổ và 1,4% dân số cả nước
 39. 39. Địa hình trãi dài trong một không gian hẹp gồm rừng, núi, đồi, hệ thống sông ngòi, vùng đầm phá ven bờ, đường bờ và vùng biển. Nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, trong năm có hai mùa mưa nắng rõ rệt; là tỉnh có lượng mưa nhiều tập trung vào một số tháng với cường độ mưa lớn thường gây ra lũ lụt và xói lở nghiêm trọng.
 40. 40. Thừa Thiên Huế có nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng với hơn 22.000ha đầm phá và 127 km chiều dài bờ biển, 224,5 ngh×n ha đất có rừng (trong đó có 176,4 ngh×n ha rừng tự nhiên), tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh trên 46%, trên 25 loại khoáng sản cã gi¸ trÞ phân bố đều khắp trong tỉnh.
 41. 41. Tài nguyên nhân văn phong phú, có quần thể di tích cố đô Huế là Di sản văn hóa thế giới cùng với một kho tàng văn hóa vật thể và phi vật thể có giá trị: Toàn tỉnh có nguồn lao động trên 600.000 người, trong đó có hơn 100.000 lao động có tay nghề, với hơn 25.000 công nhân kỹ thuật, 12.500 người có trình độ đại học, cao đẳng và 800 người trên đại học.
 42. 42. 30,9% 45,0% 24,1% Du lÞch-DÞch vô N«ng, l©m, ngh­ nghiÖp C«ng nghiÖp-X©y dùng 32,5% 23,4% 44,1% 34,1% 43,8% 22,1% N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 T×NHH×NHPH¸T TRIÓN KINHTÕX· HéI + Năm 2002 tổng sản phẩm trong tØnh (GDP) đạt 2.621 tỷ đồng (giá cè §Þnh 1994), tốc độ tăng trưởng bình quân giai ®o¹n 2000-2003 ®¹t 9%; Tổng giá trị sản xuất (GO) tính theo giá cè ®Þnh n¨m 1994 đạt 5.790 tỷ đồng. + Cơ cấu kinh tế của tỉnh đã chuyển dịch theo hướng tiến bộ: Tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ trong GDP ngày càng tăng. Đến năm 2002 tỷ trọng trong GDP của ngành công nghiệp- xây dựng chiếm 34,1%, ngành du lịch-dịch vụ chiếm 43,8% và ngành nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 22,1%.
 43. 43. Trong lĩnh vực văn hóa xã hội đã có những chuyển biến tích cực; đẩy mạnh công tác giáo dục - đào tạo; quan tâm đầu tư, ứng dụng những tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất và đời sống; chú ý đúng mức đến vấn đề y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; từng bước bố trí lại lao động phù hợp theo h­íng tổ chức sản xuất mới và đặc điểm địa hình từng vùng, gắn việc triển khai các chương trình dự án phát triển kinh tế với các chương trình xóa đói giảm nghèo.
 44. 44. Vùng ven bờ T.T. Huế bao gồm dãi đồng bằng và đất cát ven biển, vùng đầm phá và vùng biển ven bờ tới độ sâu 40 mét nước thuộc 6 huyện Phong Điền, Quãng Điền, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Vang, Phú Lộc và Thành phố Huế; trong đó có vùng đầm phá Tam Giang - Cầu hai diện tích 22.000ha, lớn nhất vùng Đông - Nam - Á
 45. 45. Vùng ven bờ T.T.Huế chiếm 1/3 diện tích tự nhiên và 81% dân số toàn tỉnh, là vùng trọng điểm có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là với với các ngành nông nghiệp, thủy sản, du lịch - dịch vụ và kinh tế biển; giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì, bảo tồn, phát triển các nguồn gien và đa dạng sinh học. Đồng thời là vùng có địa hình dốc, với vùng đồng bằng thấp trủng, là vùng có lượng mưa rất lớn, tập trung 70% lượng mưa cả năm trong thời gian 3 tháng. Do vậy đây là vùng xung yếu về môi trường, là vùng nhạy cảm, dễ mất cân bằng sinh thái.
 46. 46. C¬héi vµ triÓnväng NhiÒu ch­¬ng tr×nh, dù ¸n quan träng ®ã và đang triễn khai như: Dự án đường hầm xuyên đèo Hải Vân, chương trình phát triển các khu du lịch Lăng Cô- Bạch mã-Cảnh Dương-Hải Vân; khu du lịch Tân Mỹ-Thuận an; dù ¸n c¶ng n­íc s©u, khu ®« thÞ, khu Kinh tÕ-Th­¬ng m¹i Ch©n M©y, các chương trình phát triển thủy sản, ch­¬ng tr×nh x©y dùng h¹ t©ng f giao th«ng: cÇu Tr­êng Hµ, cÇu ThuËn An,®­êng Phó Bµi-Vinh Phó, ®­êng vµnh ®ai TP HuÕ, h¹ tÇng c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung... sẽ tạo ra những cơ hội và triển vọng mới thúc đẩy kinh tế xã hội vùng ven bờ phát triển.
 47. 47. C¸c ®edo¹ vµ th¸chthøc Đồng thời với cơ hội và triển vọng, vùng ven bờ cũng là nơi trực tiếp chịu ảnh hưởng của thiên tai và các sự cố môi trường như: xói lở, lũ lụt, hạn mặn..., nơi tiềm ẩn các nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do nước thải, chất thải công nghiệp, chất thải từ các khu du lịch, dịch vụ và đô thị, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản,...Việc thực hiện các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội sẽ có tác động lớn làm thay đổi môi trường sinh thái và ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên vùng ven bờ.
 48. 48. C¸c ®edo¹: + Khả năng gây ô nhiễm môi trường từ đất liền, đầm phá và biển. + Khai thác quá mức và sử dụng không hợp lý các nguồn tài nguyên. + Thiên tai và các sự cố môi trường. + Mâu thuẫn sử dụng tài nguyên giữa các ngành.
 49. 49. C¸c th¸chthøc: + Cơ hội tạo việc làm cho dân cư trong vùng để giảm đói nghèo còn ít và trình độ dân trí còn thấp. + Hạn chế về kiến thức và nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ và bảo tồn các giá trị tài nguyên, môi trường, cùng như khái niệm phát triển bền vững; còn tồn tại mâu thuẫn giữa lợi ích của cá nhân và cộng đồng. + Quản lý tài nguyên môi trường còn nặng tính đơn ngành và theo lãnh thổ. + Chưa có quy hoạch tổng hợp sử dụng các nguồn tài nguyên vùng ven bờ. Năng lực quản lý và phương tiện quản lý còn nhiều bất cập.
 50. 50. Tóm lại: Quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm qua đã thu được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện; phát triển đúng hướng, mở ra tiền đề và cơ hội cho bước phát triển mới. Tuy nhiªn, ®ể đảm bảo thúc đẩy kinh tế-xã hội trong thời gian tíi phát triển bền vững với nhịp độ cao hơn đòi hỏi phải có cơ chế điều hành và quản lý tốt nhằm sử dụng hợp lý, có hiệu quả các nguồn tài nguyên của tỉnh. Đây là một yêu cầu bức thiết đang đặt ra cho chính quyền và nhân dân tỉnh T.T. Huế nhằm tìm kiếm sự cân bằng trong quá trình phát triển với bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường, hạn chế và giảm nhẹ tác động xấu của thiên tai, sử dụng tối ưu các nguồn tài nguyên theo hướng bền vững tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển góp phần tích cực cải thiện và nâng cao điều kiện sống cho cộng đồng dân cư. Chiến lược quản lý tổng hợp vùng ven bờ sẽ giúp chính quyền và nhân dân tỉnh T.T.Huế tìm được quy trình đảm bảo cho sự ph¸t triÓncân bằng đó. B¶o vÖ m«i tr­êng An toµn cho ng­êi d©n Ph¸t triÓn kinh tÕ
 51. 51. ViÔn c¶nh vïng ven bê tØnh thõa thiªn huÕ Vïng ven bê víi hÖ sinh th¸i ®Æc thï, ®a d¹ng tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ tµi nguyªn nh©n v¨n ®­îc khai th¸c hîp lý vµ bÒn v÷ng, ng­êi d©n tham gia tÝch cùc vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ ®­îc h­ëng thô tèi ®a c¸c gi¸ trÞ vïng bê ®em l¹i. Lµ vïng ®éng lùc ph¸t triÓn cña tØnh, høa hÑn mét t­¬ng lai t­¬i s¸ng: giµu cã vÒ vËt chÊt, tinh thÇn vµ mét m«i tr­êng, c¶nh quan s¹ch, ®Ñp vµ bÒn v÷ng.
 52. 52. •ChiÕn l­îc qu¶n lý tæng hîp vïng ven bê lµ ®Þnh h­íng c¬ b¶n cho c¸c ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng tr­íc m¾t vµ l©u dµi ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p trong qu¶n lý tµi nguyªn, m«i tr­êng vïng bê, th«ng qua c¬ chÕ hîp t¸c ®a ngµnh. •ChiÕn l­îc b¶o ®¶m cho tÊt c¶ c¸c bªn liªn quan hîp t¸c chÆt chÏ víi nhau nh»m khai th¸c, sö dông mét c¸ch hîp lý tµi nguyªn vµ m«i tr­ êng phï hîp víi ®Æc thï vÒ sinh th¸i vïng bê tØnh Thõa Thiªn HuÕ v× c¸c môc tiªu ph¸t triÓn bÒn v÷ng. • ChiÕn l­îc thÓ hiÖn ý chÝ nguyÖn väng vµ quyÕt t©m cña ChÝnh quyÒn vµ nh©n d©n tØnh Thõa Thiªn HuÕ trong viÖc qu¶n lý, b¶o vÖ vµ khai th¸c bÒn v÷ng tµi nguyªn, m«i tr­êng vïng ven bê. Bëi vËy, chiÕn l­îc ®­îc x©y dùng dùa trªn c¬ së nghiªn cøu th¶o luËn vµ tham gia kü l­ìng cña c¸c ban, ngµnh, c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch, c¸c nhµ qu¶n lý tµi nguyªn, m«i tr­êng, c¸c nhµ khoa häc, ®¹i diÖn c¸c céng ®ång ®Þa ph­¬ng liªn quan. 2.1. quan ®iÓmx©y dùng chiÕn l­îc
 53. 53. 2.2.1- Môc tiªu chung: Sö dông tèi ­u c¸c nguån tµi nguyªn theo h­íng bÒn v÷ng, b¶o vÖ vµ c¶i thiÖn chÊt l­îng m«i tr­êng, h¹n chÕ vµ gi¶m nhÑ t¸c h¹i cña thiªn tai, gãp phÇn thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi, c¶i thiÖn vµ n©ng cao ®iÒu kiÖn sèng cho céng ®ång d©n c­. 2.2.2- Môc tiªu cô thÓ: •N© ng cao nhËn thø c vµ t¨ng c­ê ng n¨ng lùc q u¶n lý tµ i ng uyªn m «i tr­ê ng cho chÝnh q uyÒ n vµ cé ng ® ång ® Þa ph­¬ ng . •Phß ng ng õ a, g i¶m thiÓ u « nhiÔ m m «i tr­ê ng . •Sö dô ng hîp lý tµ i ng uyªn, b¶o tån vµ phô c håi ® a d¹ ng sinh häc. •æ n ® Þnh vµ n© ng cao ® ê i sè ng nh© n d© n vïng ® Çm ph¸ , ve n biÓ n. •X© y dùng vµ ho µ n thiÖ n hÖ thè ng chÝnh s¸ ch vÒ QLTH vïng bê . 2.2. môc tiªu chiÕn l­îc
 54. 54. X© y dùng , ho µ n thiÖ n vµ chuÈn bÞ ® iÒ u kiÖ n ® Ó thùc hiÖ n c¬ chÕ q u¶n lý tæ ng hîp vïng bê . Ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng 1). Tuyªn truyÒn vµ n©ng cao nhËn thøc vÒ qu¶n lý tæng hîp vïng bê cho céng ®ång vµ c¸n bé chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng. 2) X©y dùng, triÓn khai ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, tËp huÊn n¨ng lùc qu¶n lý tæng hîp vïng bê cho ®éi ngò c¸n bé cña c¸c së, ban, ngµnh, c¸c ®Þa ph­¬ng. 3) TiÕn hµnh rµ so¸t ®Ó ®Ò xuÊt chØnh lý, bæ sung, söa ®æi c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh«ng phï hîp vµ so¹n th¶o, ban hµnh c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®Ó b¶o ®¶m ph­¬ng thøc QLTH xuyªn suèt qu¸ tr×nh tõ kh©u lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ®Õn tæ chøc thùc hiÖn c¸c dù ¸n trÓn vïng bê. 4) N©ng cao n¨ng lùc, t¨ng c­êng trang thiÕt bÞ, øng dông CNTT trong ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc b¶o vÖ tµi nguyªn vµ m«I tr­êng. 5) X©y dùng quy tr×nh hµnh chÝnh b¾t buéc vÒ QLTHVVB, nªu râ mèi quan hÖ chñ tr×, phèi hîp trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn vïng bê gi÷a c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc trªn ®Þa bµn tØnh. ChiÕnl­îc 1: X©y dùng n¨ng lùc qu¶n lý tæng hîp vïng bê
 55. 55. Ph¸ t triÓ n kinh tÕ x· hé i g ¾ n víi b¶o vÖ tµ i ng uyªn m «i tr­ê ng , sö dô ng ph­¬ ng thø c q u¶n lý tæ ng hîp ® Ó b¶o vÖ bÒ n v÷ng Tµ i ng uyªn vµ M«i tr­ê ng vïng bê . Ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng 1).N©ng cao nhËn thøc b¶o vÖ tµi nguyªn, m«i tr­êng vµ x©y dùng nÕp sèng v¨n ho¸ m«i tr­êng. 2).X¸c ®Þnh c¸c khu vùc cÇn b¶o vÖ vµ phôc håi ®a d¹ng sinh häc, triÓn khai x©y dùng c¸c khu b¶o tån thiªn nhiªn vïng ven biÓn. 3).T¨ng c­êng kiÓm so¸t, qu¶n lý c¸c nguån g©y « nhiÔm, ®Æc biÖt lµ nguån chÊt th¶i r¾n ë c¸c khu ®« thÞ míi ven biÓn vµ nguån th¶i n«ng nghiÖp thuû s¶n ®æ vµo ®Çm ph¸. 4).T¨ng c­êng kiÓm tra vµ gi¸m s¸t m«i tr­êng ®èi víi tÊt c¶ c¸c dù ¸n ®Çu t­ tõ kh©u lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ®Õn triÓn khai x©y dùng vµ vËn hµnh dù ¸n. 5).X©y dùng c¸c khu s¶n xuÊt tËp trung víi ®ñ hÖ thèng c«ng tr×nh lµm s¹ch m«i tr­êng; tõng b­íc di chuyÓn c¸c nhµ m¸y, xÝ nghiÖp ë c¸c khu ®«ng d©n c­, khu vùc nh¹y c¶m ®Õn khu s¶n xuÊt tËp trung míi; khuyÕn khÝch x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c lµng nghÒ s¶n xuÊt sinh th¸i. ChiÕ n l­îc 2: B¶o vÖ tµi nguyªn vµ m«i tr­êng
 56. 56. T¨ng c­ê ng q u¶n lý l­u vùc, chØ nh trÞ s«ng , ph¸ t triÓ n rõ ng ® Çu ng uån vµ rõ ng ve n bê biÓ n, c¶i thiÖ n vµ x© y dùng hÖ thè ng tho ¸ t lò vµ g i¶m lò , b¶o vÖ c¸ c vïng dÔ th­¬ ng tæ n vµ vïng nh¹ y c¶m , n© ng cao nhËn thø c, t¨ng c­ê ng n¨ng lùc vµ ph¸ t huy kinh ng hiÖ m sè ng thÝch ng hi cña cé ng ® ång ® Þa ph­¬ ng ® Ó g i¶m nhÑt¸ c h¹ i thiªn tai. Ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng 1) KÕt hîp viÖc x¸c ®Þnh c¸c vïng dÔ tæn th­¬ng, nh¹y c¶m vµ ®e do¹ bëi thiªn tai víi nghiªn cøu vµ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa nh»m kh¾c phôc vµ b¶o ®¶m an toµn cho ®êi sèng vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña céng ®ång ®Þa ph­¬ng 2) TiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p nh»m thùc hiÖn nghiªm viÖc ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng liªn quan ®Õn gi¶m nhÑ thiªn tai cña tÊt c¶ c¸c dù ¸n, c«ng tr×nh kinh tÕ d©n sinh trªn ®Þa bµn tØnh còng nh­ ¶nh h­ëng cña c¸c c«ng tr×nh phßng chèng thiªn tai ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña céng ®ång. 3) X©y dùng vµ tõng b­íc hiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng dù b¸o vµ c¶nh b¸o thiªn tai; tæ chøc phßng ngõa vµ gi¶m nhÑ thiªn tai b»ng c¸c gi¶i ph¸p c«ng tr×nh vµ phi c«ng tr×nh vµ ph¸t huy kinh nghiÖm sèng thÝch nghi víi thiªn tai cña céng ®ång ®Þa ph­¬ng. ChiÕnl­îc 3: Gi¶mnhÑ ¶nh h­ëng cña thiªn tai
 57. 57. Sö dô ng hîp lý tµ i ng uyªn vïng bê , ® Æc biÖ t lµ vïng ® Çm ph¸ , trªn c¬ së ® ¸ p ø ng hµ i ho µ lîi Ých g i÷a c¸ c ng µ nh liªn q uan ® Ó ph¸ t triÓ n bÒ n v÷ng . Ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng 1). Song song víi tiÕn hµnh nghiªn cøu n¨ng lùc chuyÓn t¶i cña hÖ sinh th¸i ®Çm ph¸, cÇn h¹n chÕ nh÷ng ho¹t ®éng cã nguy c¬ ®e do¹ ®Õn suy tho¸i tµi nguyªn vµ m«i tr­êng ®Çm ph¸ . VÒph¸t triÓnthñys¶n: 2). §iÒu chØnh vµ bæ sung c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn ho¹t ®éng khai th¸c thuû s¶n nh»m gi÷ ®­îc c©n ®èi hµi hoµ gi÷a khai th¸c vµ nu«i trång thuû s¶n, gi÷a ho¹t ®éng thuû s¶n vïng ®Çm ph¸ vµ biÓn, gi÷a ho¹t ®éng thuû s¶n víi n«ng nghiÖp vïng ven ph¸, gi÷a ho¹t ®éng thuû s¶n vµ giao th«ng trªn ph¸ ®Ó b¶o ®¶m sù bÒn l©u nguån tµi nguyªnvïng bê. 3). §a d¹ng ho¸ vµ thùc hiÖn lu©n canh c¸c ®èi t­îng nu«i trång thuû s¶n, chó träng vµ khuyÕn khÝch ph¸t triÓn lo¹i h×nh nu«i trång sinh th¸i, x©y dùng lµng nu«i trång sinh th¸i vµ khu nu«i trång c«ng nghiÖp s¹ch. §ång thêi triÔn khai ¸p dông h×nh thøc tæ chøc céng ®ång qu¶n lý thùc hiÖn quy chÕ cho tõng vïng nu«i trång thuû s¶n ®Ó gi÷ tèt m«i tr­êng nu«i, b¶o ®¶m cho s¶n xuÊt æn ®Þnh, l©u ChiÕnl­îc 4: Sö dông hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng c¸c tµi nguyªn
 58. 58. VÒph¸t triÓnn«ngnghiÖp 4). X©y dùng hÖ canh t¸c hîp lý ®Ó khai th¸c hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng tµi nguyªn ®Êt, n­íc vµ nguån lao ®éng cña vïng bê, ®Æc biÖt quan t©m ®Õn m« h×nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp s¹ch nh»m gi¶m ¶nh h­ëng chÊt th¶i ®Õn m«i tr­êng ven biÓn nhÊt lµ m«i tr­êng ®Çm ph¸. 5). Quy ho¹ch ph¸t triÓn m« h×nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp trang tr¹i ë vïng ®Êt c¸t ven biÓn, ®Æc biÖt lµ vïng c¸t ven ®Çm ph¸. VÒph¸t triÓndulÞch: 6). Ph¸t triÓn du lÞch trªn c¬ së khai th¸c thÕ m¹nh tµi nguyªn vïng ven bê. §a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh du lÞch biÓn, ®Çm ph¸ g¾n víi c¸c khu b¶o tån thiªn nhiªn, ph¸t triÓn du lÞch nh©n d©n (lµng c¸ du lÞch, trang tr¹i du lÞch) ®¶m b¶o hµi hoµ gi÷a b¶o vÖ tµi nguyªn, m«i tr­êng vµ lîi Ých cña céng ®ång d©n c­ ®Þa ph­¬ng. 7). Rµ so¸t ®iÒu chØnh quy ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch biÓn, ®Çm ph¸ phï hîp víi chiÕn l­îc qu¶n lý tæng hîp vïng ven bê. KiÓm kª, ph©n lo¹i c¸c tµi nguyªn du lÞch; lùa chän, ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh du lÞch phï hîp víi ®Æc thï vïng. Ban hµnh quy chÕ qu¶n lý c¸c khu du lÞch vµ c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t­ ph¸t triÓn du lÞch nh»m khai th¸c tèt lîi thÕ ChiÕnl­îc 4: Sö dông bÒn v÷ng c¸c tµi nguyªn
 59. 59. VÒph¸t triÓnc«ngnghiÖp vµ ®« thÞbÒnv÷ng: 8) Quy ho¹ch ph¸t triÓn ®« thÞ, c¸c khu c«ng nghiÖp vµ kÕt cÊu h¹ tÇng ®ång bé phï hîp víi ®Æc ®iÓm ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh , c¶nh quan, tµi nguyªn m«i tr­êng cña vïng bê. 9) X©y dùng vµ triÓn khai ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc n©ng cao nhËn thøc cho céng ®ång ®Ó cã lèi øng xö thÝch hîp víi m«i tr­êng sèng c«ng nghiÖp vµ ®« thÞ ho¸. ChiÕnl­îc 4: Sö dông bÒn v÷ng c¸c tµi nguyªn
 60. 60. 2.4.1 - Tuyªn truyÒn gi¸o dôc vµ n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý tæng hîp vïng ven bê. X©y dùng nÕp sèng thÝch øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi nhÞp ®é cao vµ qu¶n lý tæng hîp tµi nguyªn, m«i tr­ êng. 2.4.2- T¨ng c­êng c«ng t¸c quy ho¹ch, qu¶n lý tµi nguyªn, m«i tr­ êng. 2.4.3- Lång gÐp c¸c yÕu tè m«i tr­êng vµo kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. 2.4.4- T¨ng c­êng sù tham gia cña céng ®ång trong qu¶n lý tµi nguyªn vµ m«i tr­êng 2.4- C¸c nhãmgi¶i ph¸p
 61. 61. Tæ chøc triÓn khai Néi dung chiÕn l­îc ph¶i ®­îc phæ biÕn ®Õn mäi ngµnh, mäi cÊp, tæ chøc vµ c¸ nh©n 1 Ph©n c«ng 2 BiÖn ph¸p 3 TriÓn khai chiÕn l­îc ph¶i ®ång bé, liªn tôc. Mçi ®¬n vÞ ph¶i x©y dùng ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng vµ cô thÓ ho¸ b»ng c¸c KH thùc hiÖn Tranh thñ sù l·nh ®¹o cña c¸c cÊp uû §¶ng, sù phèi hîp cña c¸c ®oµn thÓ, sù ñng hé cña c¸c tæ chøc vµ sù tham gia cña céng ®ång UBNDTØnh: Th«ng qua BC§ Dù ¸n QLTH Vïng bê chØ ®¹o c¸c ngµnh, c¸c cÊp, c¸c ®oµn thÓ triÓn khai thùc hiÖn ChiÕn l­îc. Phª chuÈn, ®iÒu phèi c¸c ho¹t ®éng thùc hiÖn ChiÕn l­îc. Thùc hiÖn chiÕn l­îc C¸c së, ban, ngµnh x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña m×nh, tiÕn hµnh rµ ®iÒu chØnh QH, KH phï hîp víi chiÕn l­îc. Thùc hiÖn c¸c CT hµnh ®éng liªn quan, t×m kiÕm nguån ®Çu t­, phèi kÕt hîp tèt ®Ó TH CL­îc UBNDc¸c huyÖn, TP: Rµ so¸t, ®iÒu chØnh QH, KH cña ®Þa ph­¬ng theo ChiÕn l­îc. X©y dùng CT vµ KH b¶o vÖ TNMT theo ChiÕn l­îc. Huy ®éng c¸c nguån lùc vµ céng ®ång tham gia b¶o vÖ TNMT. UBNDx·, ph­êng, TT: ®iÒu chØnh QH, KH. Huy ®éng céng ®ång TH nghiªm c¸c quy ®Þnh vµ tham gia tÝch cùc c¸c ho¹t ®éng cña ChiÕn l­îc. C¸c TC x· héi: Tuyªn truyÒn GD céng ®ång tham gia T.hiÖn c¸c CT H. ®éng liªn quan. C¸c CQnghiªn cøu, t­ vÊn: Cung cÊp kiÕn thøc, KnghiÖ th«ng tin khoa häc, hç trî XDchÝnh s¸ch vµ ra Q§. XDvµ triÓn khai T hiÖn c¸c ho¹t ®éng nghiªn KH phôc Ch. l­îc. N©ng cao n¨ng lùc, nhËn thøc KHKT cho céng ®ång th«ng qua c¸c CT gi¸o dôc ®µo t¹o. CÇn nghiªn cøu h×nh thµnh tæ chøc tham m­u gióp UBND tØnh trong lÜnh vùc QLTH ®i ®«i víi viÖc XDmét c¬ chÕ ho¹t ®éng h÷u hiÖu cho tæ chøc nµy. ThiÕt lËp c¬ së quan tr¾c MT ®Ó cung cÊp TT khoa häc phôc vô C t¸c QLTH vïngven bê. CÇn b¶o ®¶m c¸c nguån lùc vÒ TC ph­¬ng tiÖn vµ nh©n lùc ®Ó thùc hiÖn CL X©y dùng vµ thùc hiÖn c¬ chÕ gi¸m s¸t, kiÓm tra th­êng xuyªn. TiÕn hµnh tæng kÕt ®¸nh gi¸ rót KN nghiªm tóc theo ®Þnh kú. Cã c¬ chÕ khen th­ëng vµ xö lý vi ph¹m nghiªm minh. KÞp thêi BC khã kh¨n, v­íng m¾c ®Ó phèi hîp th¸o gì, ®¶m b¶o tÝnh liªn tôc, ®ång bé khi thùc hiÖn CL
 62. 62. ChÝnh quyÒn vµ toµn thÓ nh©n d©n tØnh Thõa Thiªn HuÕ cam kÕt triÓn khai cã hiÖu qu¶ ChiÕn l­îc qu¶n lý tæng hîp vïng ven bê, nh»m x©y dùng ®­îc mèi quan hÖ hµi hoµ gi÷a ph¸t triÓn, t¨ng tr­ëng víi viÖc b¶o tån vµ ph¸t huy nh÷ng gi¸ trÞ cña nguån tµi nguyªn vµ m«i tr­êng vèn cã ®Ó phôc vô tèt nhÊt lîi Ých cña con ng­êi h«m nay vµ bÒn v÷ng mai sau. CamkÕt thùc hiÖn chiÕn l­îc

×