ประกาศสอบพนักงานราชการ

1,036 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,036
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประกาศสอบพนักงานราชการ

  1. 1. ประกาศโรงเรียนโพธิ์ศรีสวางวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทัวไป ่ ………………………………………………………… ดวยโรงเรียนโพธิ์ศรีสวางวิทยา อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด สังกัดสํานักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประสงครบสมัครบุคคลเพื่อจัดจางใหดํารงตําแหนง พนักงานราชการ ัในสังกัดประเภทพนักงานราชการทั่วไป อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติ เฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2547 หนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ที่ ศธ.04123/2641ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 เรื่อง แจงจัดสรรอัตรากําลังพนักงานราชการกรณีตําแหนงวาง และคําสัง ่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1626/2551 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2551เรื่อง การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 1. ชื่อ ตําแหนง – กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน ชื่อตําแหนง ตําแหนงครูผูสอน กลุมงาน กลุมงานบริหารทั่วไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทางการศึกษา ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ (1) การจัดการเรียนการสอน และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ดวยวิธีการที่หลากหลาย หลากหลาย โดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญ (2) จัดอบรมสังสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ รียนใหมีคณลักษณะที่พึงประสงค ่ ุ (3) งานวิชาการของสถานศึกษา (4) การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน (5) ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรบมอบหมาย ั อัตราวาง 1 อัตรา คาตอบแทน 14,020 บาท สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ระยะเวลาจาง ใหเปนไปตามสัญญาจาง 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 2.1 คุณสมบัติทั่วไป (1) มีสัญชาติไทย (2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบรณ ู
  2. 2. 2 (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย (4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพไมสามารถปฏิบัตหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน ิไมสมประกอบหรือเปนโรคตามทีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน ่ (5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ เจาหนาที่ในพรรคการเมือง (6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิด ่ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไมเปนผูบกพรองใน ศีลธรรมอันดีจนเปนทีรังเกียจของสังคม ่ (7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือ ไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ (8) ไมเปนพระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันทีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือ ่ลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น 2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (1) มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่น ที่ ก.ค.ศ รับรองและกําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุมวิชาหรือสาขาวิชาดังนี้ - กลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสิทธิการประกอบวิชาชีพครู 3. การรับสมัคร 3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ โรงเรียนโพธิ์ศรีสวางวิทยาตําบลโพธิ์ศรีสวาง อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด ตั้งแตวันที่ 18 กุมภาพันธ 2556 ถึงวันที่ 23กุมภาพันธ 2556 ในวันและเวลาราชการโดยผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท 3.2 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร (1) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกไมสวมแวนตาดํา และแตงกายสุภาพ ขนาด 1 × 1.5 นิ้ว โดยถายไมเกิน 6 เดือน (นับถึงวันที่ปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป (2) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และ ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับ อนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปดรับสมัครวันสุดทาย พรอมถายสําเนา จํานวน 1 ฉบับ (3) บัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบาน พรอมถายสําเนา จํานวน อยางละ 1 ฉบับ (4) หนังสือรับรองการปฏิบัตงาน (ถามี) ิ (5) ใบรับรองแพทยซงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรค ตองหามตามกฎ ึ่ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. 2549 (6) หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (กรณีทมีชื่อ ี่ตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใชในการสมัครไมตรงกัน) ใบสําคัญการสมรส พรอมสําเนาอยางละ 1 ฉบับ (7) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับสิทธิ พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
  3. 3. 3 3.3 คาธรรมเนียมสอบ ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบ 200 บาท เมื่อสมัครสอบแลวคาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนให เวนแตกรณีที่เปนผูขาดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง แตทั้งนี้จะตองดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายชื่อผูมีสทธิเขาสอบ ิ 3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร ผูสมัครเขารับการคัดเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัครพรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณี ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาเหตุใด ๆ หรือวุฒทางการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงทีสมัครสอบ  ิ ่อันมีผลทําใหผสมัครสอบตามประกาศรับสมัคร ดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรร ูครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และโรงเรียนโพธิ์ศรีสวางวิทยา จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครเลือกสรรแตอยางใด 4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะและกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ โรงเรียนโพธิ์ศรีสวางวิทยา จะประกาศรายชื่อผูมีสทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ  ิวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 และประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556ณ โรงเรียนโพธิ์ศรีสวางวิทยา และทางเว็บไซต http//www. School. Obec.go.th/psw3423 5. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร ตําแหนง ครูผูสอน ผูสมัครตองใชรับการประเมินสมรรถนะและดวยวิธีการประเมินสมรรถนะดังนี้ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 1. ความรอบรู ความสามารถทั่วไป 50 ทดสอบขอเขียน 2. ความสามารถเฉพาะตําแหนง 50 ทดสอบขอเขียน 3. ความสามารถในการปฏิบัติงานและประสบการณทผานมา ี่ 50 การสัมภาษณ รวมคะแนนทั้งสิ้น 150 หมายเหตุ รายละเอียดหลักสูตรการประเมินสมรรถนะแนบทายประกาศนี้ 6. เกณฑการตัดสิน ผูที่จะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูไดรบคะแนนในการประเมินสมรรถนะ ัดังตอไปนี้ (1) ความรอบรู ความสามารถทั่วไปและความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงรวมกันไมต่ํากวารอยละ 60 (2) ไดคะแนนความสามารถในการปฏิบัติและประสบการณที่ผานมาไมต่ํากวารอยละ 60 (3) ไดคะแนน (1) และ (2) รวมกัน ไมต่ํากวารอยละ 60การจัดลําดับที่ ผูผานการเลือกสรรไดใหเรียงลําดับจากผูผานการเลือกสรรไดคะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหานอย โดยแยกตามกลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ในกรณีที่มผูผานการเลือกสรรไดคะแนนรวมเทากัน ีใหผผานการเลือกสรร ไดคะแนนวิชาความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูที่อยูในลําดับที่ดีกวา ู
  4. 4. 4ถาไดคะแนนความสามารถเฉพาะตําแหนงเทากัน ใหผูที่ไดคะแนนความรอบรู ความสามารถทั่วไปมากกวาเปนผูที่อยูในลําดับที่ดีกวา ถาไดคะแนนความรอบรู ความสามารถทั่วไปเทากัน ใหผูที่ไดคะแนนความสามารถในการปฏิบัติงานและประสบการณทผานมา(สัมภาษณ) เปนผูไดลําดับที่ดีกวา ถาไดคะแนน ี่ความสามารถในการปฏิบัติงานและประสบการณทผานมา (สัมภาษณ) ไดคะแนนเทากันอีก ใหผสมัครกอน ี่ ูเปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา 7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผานการเลือกสรร โรงเรียนโพธิ์ศรีสวางวิทยา จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรไดตามกลุมวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก โดยเรียงลําดับจากไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ณ โรงเรียนโพธิ์ศรีสวางวิทยาและทางเว็บไซต http//www. School. Obec.go.th/psw3423 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2556 การขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร โรงเรียนโพธิ์ศรีสวางวิทยา จะขึ้นบัญชีรวมผูไดคะแนนสูงสุดลงมาลําดับจําแนกตามกลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ที่ผานการเลือกสรรไดเปนบัญชีของโรงเรียน โพธิ์ศรีสวางวิทยา ทั้งนี้การขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรรใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมือมีการเลือกสรร ่ครบกําหนด 1 ป นับแตวันขึ้นบัญชี หรือนับแตการประกาศรับสมัครในตําแหนงทีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ ่ใหมแลวแตกรณี 8. การเรียกตัวผูผานการเลือกสรรไดมารายงานตัว เพื่อทําสัญญาจางครั้งแรก ใหถือประกาศขึ้นบัญชีผผานการเลือกสรรไดเปนการเรียกตัวผูมีสทธิไดรับการทําสัญญาจาง เพื่อเขาปฏิบัตงานที่โรงเรียน ู  ิ ิโพธิ์ศรีสวางวิทยา ตําบลโพธิ์ศรีสวาง อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 สําหรับการเรียกตัวผูผานการเลือกสรรไดที่ขึ้นบัญชีไวมารับการทําสัญญาจางครั้งตอไปโรงเรียน โพธิ์ศรีสวางวิทยา จะดําเนินการทําเปนหนังสือเรียกตัวผูผานการเลือกสรรไดโดยตรงเปนรายบุคคลและสงโดยวิธีจดหมายลงทะเบียนตอบรับ ตามที่อยูที่ผผานการเลือกสรรไดระบุไวในใบสมัคร โดยใหเวลา ูผูผานการเลือกสรรไดมารายงานตัวไมนอยกวา 15 วัน นับแตวันประทับตราของการไปรษณียตนทางบนจดหมายลงทะเบียนตอบรับทีเ่ รียกใหมารายงานตัว 9. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามสถานศึกษาที่ไดรับจัดสรรพนักงานราชการตําแหนงครูผูสอน โรงเรียนโพธิ์ศรีสวางวิทยา วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ( นายอดิศักดิ์ คําจูมจัง) ผูอํานวยการโรงเรียนโพธิ์ศรีสวางวิทยา
  5. 5. 5 หลักสูตรการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ สังกัดโรงเรียน โพธิ์ศรีสวางวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (แนบทายประกาศโรงเรียนโพธิ์ศรีสวางวิทยา ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2556)ตําแหนงครูผูสอนก. สมรรถนะความรอบรู ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ใหทดสอบความรอบรู ความสามารถทั่วไป ดวยวิธีสอบขอเขียน โดยคํานึงถึงระดับ ความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนงตามที่กําหนดไวในมาตรฐานตําแหนง 1. ความรอบรู ใหทดสอบในเรื่องตอไปนี้ 1.1 นโยบายของรัฐบาลทีเ่ กี่ยวของกับการศึกษา 1.2 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัตราชการ ิ 1.2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 1.2.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 1.2.3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 1.2.4 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 1.2.5 พระราชบัญญัติภาคบังคับ พ.ศ. 2545 1.2.6 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 2. ความสามารถทั่วไป ใหทดสอบในเรื่องตอไปนี้ 2.1 ความสามารถดานตัวเลข ใหทดสอบโดยการวัดความสามารถในกาคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและขอมูลตาง ๆ 2.2 ความสามารถดานภาษาไทย ใหทดสอบความเขาใจภาษา การอานจับใจความการสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงขอความ การสะกดคํา การแตงประโยค และคําศัพท 2.3 ความสามารถดานเหตุผล ใหทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผลและอุปมาอุปไมยข. สมรรถนะความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 1. ความรูความสามารถที่เกี่ยวกับวิชาการศึกษา ใหทดสอบโดยวิธีสอบขอเขียน ในเรื่องตอไปนี้ 1.1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 1.2 สื่อและนวัตกรรรมการศึกษา 1.3 การวัดและประเมินผลการศึกษา 2. ความรูความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก ใหทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียนและหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรูในเนื้อหากลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ค. การประเมินสมรรถนะและประสบการณเดิม (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณดังตอไปนี้ 1. ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา 2. บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ 3. การมีปฏิภาณไหวพริบและการปรับตัว 4. การจัดการความรูและความคิดริเริมสรางสรรค ่ 5. เจตคติ และจรรยาบรรณตอวิชาชีพ
  6. 6. 6 ปฏิทินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตําแหนง ครูผูสอน โรงเรียนโพธิ์ศรีสวางวิทยา อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 .......................................................................1. ประกาศรับสมัคร วันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ 25562. รับสมัคร วันที่ 18 - 23 กุมภาพันธ 2556 (ในวันและเวลาราชการ)3. ประกาศรายชื่อผูมสิทธิสอบ ี ์ วันที่ 28 กุมภาพันธ 25564. ประเมินสมรรถนะ วันที่ 1 มีนาคม 25565. ประกาศผล วันที่ 4 มีนาคม 25566. ทําสัญญาจาง วันที่ 5 มีนาคม 2556

×