ประกาศโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา  เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ            ...
๓.๑ ใบสมัครของสถานศึกษาที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว     ๓.๒ รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำานวน ๒ แผ่น(ซึ่งถ...
2. คุณ สมบัต ิข องผู้ส มัค ร   ๒.๑ สำำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร หรือเทียบเท่ำ หรือ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ประกาศรับนักเรียน 2556

291 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
291
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประกาศรับนักเรียน 2556

 1. 1. ประกาศโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำาปีการศึกษา๒๕๕๖ เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา ได้กำาหนดรายละเอียดการรับสมัคร คุณสมบัติและการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังต่อไปนี้ การรับ นัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ ๑ จำา นวนห้อ งเรีย น ๓ ห้อ ง จำา นวนนัก เรีย น ๑๒๐ คน 1. ประเภทของนัก เรีย น ๑.๑ ประเภท ก. รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ๑๐๐ % ตามที่มีอยู่จริง ๑.๒ ประเภท ข. รับนักเรียนจากนอกเขตพื้นที่บริการจำานวนเมื่อรวมกับประเภท ก. แล้วไม่เกิน ๑๒๐ คน 2. คุณ สมบัต ิข องผู้ส มัค ร ๒.๑ สำาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำาลัง ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ หรือเทียบเท่า ๒.๒ เพศหญิง หรือเพศชาย และเป็นโสด ไม่จำากัดอายุ ๒.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 3. หลัก ฐานการสมัค รเรีย น
 2. 2. ๓.๑ ใบสมัครของสถานศึกษาที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว ๓.๒ รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำานวน ๒ แผ่น(ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) ๓.๓ ใบรับรองผลการเรียน หรือใบ ปพ.๑ ที่แสดงว่าจบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือรับรองว่า กำาลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕หรือเทียบเท่า ๓.๔ สำาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของนักเรียนและบิดา มารดาพร้อมสำาเนา ๑ ชุด 4. กำา หนดวัน รับ สมัค ร / วัน รายงานตัว / วัน มอบตัว วันรับสมัคร วันที่ ๑๔ มีนาคม – ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘:๓๐ น. – ๑๖:๓๐ น. (ไม่เว้นวัน หยุดราชการ) วันรายงานตัว/วันมอบตัว วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙:๐๐ น. – ๑๒:๐๐ น. 5. สถานที่ร ับ สมัค ร / รายงานตัว / มอบตัว บริเวณชั้นล่าง อาคาร ๑ (อาคารทรงไทย) โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่าง วิทยา ตำาบลโพธิ์ศรีสว่าง อำาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด การรับ นัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ ๔ จำา นวนห้อ งเรีย น ๒ ห้อ ง จำา นวนนัก เรีย น ๘๐ คน 1. ประเภทของนัก เรีย น ๑.๑ ประเภท ก. รับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม ๑๐๐ % ตาม ที่มีอยู่จริง ๑.๒ ประเภท ข. รับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่นทั้งในและนอกเขตพื้นที่บริการ จำานวนเมื่อรวมกับประเภท ก. แล้วไม่เกิน ๘๐ คน
 3. 3. 2. คุณ สมบัต ิข องผู้ส มัค ร ๒.๑ สำำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร หรือเทียบเท่ำ หรือกำำลัง ศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔ หรือเทียบเท่ำ ๒.๒ เพศหญิง หรือเพศชำย และเป็นโสด ไม่จำำกัดอำยุ ๒.๓ มีควำมประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี 3. หลัก ฐำนกำรสมัค รเรีย น ๓.๑ ใบสมัครของสถำนศึกษำที่กรอกข้อควำมเรียบร้อยแล้ว ๓.๒ รูปถ่ำยเครื่องแบบนักเรียน ขนำด ๑.๕ นิ้ว จำำนวน ๒ แผ่น (ซึ่งถ่ำยไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) ๓.๓ ใบรับรองผลกำรเรียน หรือใบ ปพ.๑ จำกโรงเรียนเดิม ที่แสดงว่ำจบหลักสูตรกำรศึกษำภำคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓) หรือเทียบเท่ำ ๓.๔ สำำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนของนักเรียนและบิดำ มำรดำ พร้อมสำำเนำ ๑ ชุด 4. กำำ หนดวัน รับ สมัค ร / วัน รำยงำนตัว / วัน มอบตัว วันรับสมัคร วันที่ ๑๔ มีนำคม – ๑๘ มีนำคม ๒๕๕๖ เวลำ ๐๘:๓๐ น. – ๑๖:๓๐ น. (ไม่เว้นวัน หยุดรำชกำร) วันรำยงำนตัว/วันมอบตัว วันที่ ๒๗ มีนำคม ๒๕๕๖ เวลำ ๐๙:๐๐ น. – ๑๒:๐๐ น. 5. สถำนที่ร ับ สมัค ร / รำยงำนตัว / มอบตัว บริเวณชั้นล่ำง อำคำร ๑ (อำคำรทรงไทย) โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่ำง วิทยำ ตำำบลโพธิ์ศรีสว่ำง อำำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ประกำศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ (นำยอดิศักดิ์ คำำจูมจัง)

×