Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
®ãng gãp cña c¸c t¸c gi¶ tiªu biÓu <ul><li>August comte </li></ul><ul><li>Karl Marx </li></ul><ul><li>Herbert spencer </li...
August comte <ul><li>TiÓu sö </li></ul><ul><li>Quan ®iÓm x· héi häc </li></ul><ul><li>Ph­¬ng ph¸p </li></ul><ul><li>H¹n ch...
 
TiÓu sö <ul><li>Lµ nhµ to¸n häc, vËt lý häc, thiªn v¨n häc, triÕt häc thùc chøng, x· héi häc ng­êi Ph¸p </li></ul><ul><li>...
®èi t­îng nghiªn cøu cña xhh <ul><li>X· héi häc lµ khoa häc vÒ c¸c quy luËt cña tæ chøc x· héi. </li></ul><ul><li>X· héi ...
C¬ cÊu xhh <ul><li>TÜnh häc x· héi lµ bé phËn cña x· héi häc nghiªn cøu vÒ trËt tù x· héi, c¬ cÊu x· héi, c¸c thµnh phÇn ...
<ul><li>Comte ®­a ra quy luËt 3 giai ®o¹n ®Ó gi¶i thÝch sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng t­ t­ëng vµ hÖ thèng c¬ cÊu x· héi. </l...
Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu <ul><li>Ph­¬ng ph¸p quan s¸t : Quan s¸t ph¶i g¾n víi lý luËn, ph¶i ®­îc soi räi bëi lý thuyÕt, ph¶i...
H¹n chÕ <ul><li>Ch­a thÊy ®­îc ®éng lùc quan trong cña sù ph¸t triÓn x· héi lµ yÕu tè kinh tÕ. </li></ul><ul><li>X· héi hä...
Karl marx <ul><li>TiÓu sö </li></ul><ul><li>Quan ®iÓm x· héi häc </li></ul><ul><li>Ph­¬ng ph¸p </li></ul>
 
TiÓu sö <ul><li>Lµ nhµ triÕt häc, kinh tÕ häc §øc, lµ nhµ s¸ng lËp ra chñ nghÜa céng s¶n khoa häc. </li></ul><ul><li>Häc l...
Quan ®iÓm xhh <ul><li>§èi t­îng nghiªn cøu : nh÷ng quy luËt cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ x· héi, c¬ chÕ ho¹t ®éng, biÓu hiÖn ...
<ul><li>Quy luËt ph¸t triÓn lÞch sö x· héi : lÞch sö ph¸t triÓn x· héi lµ lÞch sö kÕ tiÕp nhau cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ x...
Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu <ul><li>Chñ nghÜa duy vËt lÞch sö cña Marx lµ hÖ thèng c¸c quan ®iÓm duy vËt biÖn chøng vÒ c¸c qu¸ ...
Herbert spencer <ul><li>TiÓu sö </li></ul><ul><li>Quan ®iÓm xhh </li></ul><ul><li>Ph­¬ng ph¸p </li></ul><ul><li>H¹n chÕ </...
 
TiÓu sö <ul><li>Nhµ triÕt häc, nhµ x· héi häc ng­êi Anh. </li></ul><ul><li>HÇu nh­ kh«ng theo häc tr­êng líp chÝnh quy nh­...
Quan ®iÓm xhh <ul><li>§èi t­îng nghiªn cøu cña XHH : lµ khoa häc vÒ c¸c quy luËt vµ nguyªn lý tæ chøc cña x· héi </li></ul...
Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu <ul><li>XHH cã nhiÒu vÊn ®Ò khã kh¨n vÒ ph­¬ng ph¸p luËn do ®Æc thï cña ®èi t­îng nghiªn cøu. </li...
H¹n chÕ <ul><li>¸p dông thuyÕt tiÕn ho¸ sinh häc mét c¸ch m¸y mãc </li></ul>
Emile durkheim <ul><li>TiÓu sö </li></ul><ul><li>Quan ®iÓm xhh </li></ul><ul><li>Ph­¬ng ph¸p </li></ul><ul><li>H¹n chÕ </l...
 
TiÓu sö <ul><li>Nhµ x· héi häc Ph¸p, ng­êi ®Æt nÒn mãng cho chñ nghÜa chøc n¨ng vµ chñ nghÜa c¬ cÊu </li></ul><ul><li>B¾t ...
Quan ®iÓm xhh <ul><li>§èi t­îng nghiªn cøu cña x· héi häc : lµ khoa häc vÒ c¸c sù kiÖn x· héi, trong ®ã «ng coi nh÷ng hiÖn...
<ul><li>Sù kiÖn x· héi : sù kiÖn x· héi lµ tÊt c¶ nh÷ng g× tån t¹i bªn ngoµi c¸ nh©n, ®­îc céng ®ång x· héi chia sÎ vµ lu«...
Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu <ul><li>Nhãm quy t¾c thø nhÊt ®ßi hái khi quan s¸t c¸c sù kiÖn x· héi ph¶i lo¹i bá c¸c thµnh kiÕn ...
H¹n chÕ <ul><li>Durkheim ®· qu¸ ®Ò cao søc m¹nh cña t«n gi¸o nªn ®· lý gi¶i c¸c hiÖn t­îng x· héi b»ng lý do tinh thÇn man...
Max weber <ul><li>TiÓu sö </li></ul><ul><li>Quan ®iÓm x· héi häc </li></ul><ul><li>Ph­¬ng ph¸p </li></ul><ul><li>H¹n chÕ <...
 
TiÓu sö <ul><li>Nhµ x· héi häc ng­êi §øc. Cha «ng lµ luËt s­ vµ chÝnh kh¸ch cã tiÕng nh­ng Ýt cã ¶nh h­ëng ®Õn sù nghiÖp c...
Quan ®iÓm x· héi häc <ul><li>®èi t­îng nghiªn cøu </li></ul><ul><li>Lý thuyÕt hµnh ®éng x· héi </li></ul><ul><li>Quan ®iÓm...
®èi t­îng nghiªn cøu <ul><li>X· héi häc lµ khoa häc vÒ hµnh ®éng x· héi, cô thÓ lµ nã cã nhiÖm vô gi¶i nghÜa, th«ng hiÓu ®...
Lý thuyÕt hµnh ®éng x· héi <ul><li>Kh¸i niÖm hµnh ®éng </li></ul><ul><li>Ph©n lo¹i hµnh ®éng </li></ul>
Quan ®iÓm vÒ ph©n tÇng <ul><li>Coi giai cÊp lµ mét tËp hîp ng­êi cã chung c¸c c¬ héi sèng trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­ê...
Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu <ul><li>ChØ ra sù kh¸c biÖt gi÷a khoa häc x· héi vµ khoa häc tù nhiªn: </li></ul><ul><li>Chñ tr­¬ng...
H¹n chÕ <ul><li>Còng nh­ Durkheim, Weber ë mét chõng mùc nhÊt ®Þnh ®· nhÊn m¹nh vai trß cña t«n gi¸o nãi riªng vµ v¨n ho¸,...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cac Tac Gia Tieu Bieu

412 views

Published on

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cac Tac Gia Tieu Bieu

 1. 1. ®ãng gãp cña c¸c t¸c gi¶ tiªu biÓu <ul><li>August comte </li></ul><ul><li>Karl Marx </li></ul><ul><li>Herbert spencer </li></ul><ul><li>Emile durkheim </li></ul><ul><li>Max weber </li></ul>
 2. 2. August comte <ul><li>TiÓu sö </li></ul><ul><li>Quan ®iÓm x· héi häc </li></ul><ul><li>Ph­¬ng ph¸p </li></ul><ul><li>H¹n chÕ </li></ul>
 3. 4. TiÓu sö <ul><li>Lµ nhµ to¸n häc, vËt lý häc, thiªn v¨n häc, triÕt häc thùc chøng, x· héi häc ng­êi Ph¸p </li></ul><ul><li>Lµ ng­êi cã t­ t­ëng tù do vµ c¸ch m¹ng rÊt sím. ¤ng chÞu ¶nh h­ëng cña triÕt häc ¸nh s¸ng vµ chøng kiÕn c¸c biÕn ®éng chÝnh trÞ x· héi, c¸c cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp, xung ®ét khoa häc vµ t«n gi¸o ë Ph¸p. </li></ul><ul><li>C¸c t¸c phÈm c¬ b¶n: “ TriÕt häc thùc chøng ” gåm nhiÒu tËp xuÊt b¶n n¨m 1830 – 1842 vµ “ HÖ thèng chÝnh trÞ häc thùc chøng ” xuÊt b¶n n¨m 1851 – 1854. </li></ul>
 4. 5. ®èi t­îng nghiªn cøu cña xhh <ul><li>X· héi häc lµ khoa häc vÒ c¸c quy luËt cña tæ chøc x· héi. </li></ul><ul><li>X· héi häc ph¶i cã nhiÖm vô tæ chøc l¹i x· héi vµ lËp l¹i trËt tù x· héi dùa vµo c¸c quy luËt tæ chøc vµ biÕn ®æi x· héi do x· héi häc nghiªn cøu ph¸t hiÖn ®­îc. </li></ul>
 5. 6. C¬ cÊu xhh <ul><li>TÜnh häc x· héi lµ bé phËn cña x· héi häc nghiªn cøu vÒ trËt tù x· héi, c¬ cÊu x· héi, c¸c thµnh phÇn vµ c¸c mèi liªn hÖ gi÷a chóng. </li></ul><ul><li>§éng häc x· héi lµ lÜnh vùc nghiªn cøu c¸c lÜnh vùc biÕn ®æi x· héi trong c¸c hÖ thèng x· héi theo thêi gian. </li></ul>
 6. 7. <ul><li>Comte ®­a ra quy luËt 3 giai ®o¹n ®Ó gi¶i thÝch sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng t­ t­ëng vµ hÖ thèng c¬ cÊu x· héi. </li></ul><ul><li>+ Giai ®o¹n thÇn häc : con ng­êi h­íng tíi sù hiÓu biÕt t­¬ng ®èi, lÊy t«n gi¸o, c¸c lùc l­îng siªu nhiªn gi¶i thÝch x· héi. </li></ul><ul><li>+ Giai ®o¹n siªu h×nh häc : gi¶i thÝch x· héi b»ng nh÷ng ý niÖm, b»ng ph­¬ng ph¸p tæng hîp trõu t­îng. </li></ul><ul><li>+ Giai ®o¹n thùc chøng : lµ giai ®o¹n sau cïng vµ vÜnh viÔn cña nh©n lo¹i. Ng­êi ta ®· gi¶i thÝch x· héi b»ng nh÷ng nguyªn nh©n ®­îc t×m ra b»ng con ®­êng khoa häc, b»ng sù tæng hîp thùc thô. </li></ul>
 7. 8. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu <ul><li>Ph­¬ng ph¸p quan s¸t : Quan s¸t ph¶i g¾n víi lý luËn, ph¶i ®­îc soi räi bëi lý thuyÕt, ph¶i cã môc ®Ých, ph¶i tu©n theo quy luËt cña hiÖn t­îng. </li></ul><ul><li>Ph­¬ng ph¸p thùc nghiÖm : lµ viÖc t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn nh©n t¹o ®Ó xem xÐt ¶nh h­ëng cña chóng ®Õn mét sù kiÖn x· héi nhÊt ®Þnh. </li></ul><ul><li>Ph­¬ng ph¸p so s¸nh : Trªn c¬ së so s¸nh c¸c h×nh thøc, d¹ng x· héi, nhµ nghiªn cøu cã thÓ ph¸t hiÖn ra sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a c¸c x· héi, tõ ®ã kh¸i qu¸t vÒ c¸c ®Æc ®iÓm, thuéc tÝnh chung cña chóng. </li></ul><ul><li>Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch lÞch sö : lµ viÖc quan s¸t tØ mØ kÜ l­ìng sù vËn ®éng lÞch sö cña c¸c x· héi, c¸c sù kiÖn x· héi ®Ó chØ ra xu h­íng, tiÕn tr×nh biÕn ®æi x· héi. </li></ul>
 8. 9. H¹n chÕ <ul><li>Ch­a thÊy ®­îc ®éng lùc quan trong cña sù ph¸t triÓn x· héi lµ yÕu tè kinh tÕ. </li></ul><ul><li>X· héi häc cña «ng mang mµu s¾c duy t©m. </li></ul><ul><li>Comte ®øng trªn lËp tr­êng cña giai cÊp t­ s¶n ®Ó biÖn hé cho nh÷ng biÖn ph¸p c¶i l­¬ng cña giai cÊp t­ s¶n, chèng l¹i c¸c cuéc ®Êu tranh cña giai cÊp v« s¶n vµ nh©n d©n lao ®éng. </li></ul>
 9. 10. Karl marx <ul><li>TiÓu sö </li></ul><ul><li>Quan ®iÓm x· héi häc </li></ul><ul><li>Ph­¬ng ph¸p </li></ul>
 10. 12. TiÓu sö <ul><li>Lµ nhµ triÕt häc, kinh tÕ häc §øc, lµ nhµ s¸ng lËp ra chñ nghÜa céng s¶n khoa häc. </li></ul><ul><li>Häc luËt ë §HTH Bonn, häc triÕt häc ë §HTH Berlin, sau khi tèt nghiÖp (1841) «ng b¾t ®Çu viÕt b¸o vµ lµm chñ bót mét tê b¸o. N¨m 1843 «ng lËp gia ®×nh vµ chuyÓn tíi Pari, t¹i ®ã «ng ®· gÆp vµ kÕt th©n víi ¡nghen. </li></ul><ul><li>Tham gia, tæ chøc vµ l·nh ®¹o c¸c ho¹t ®éng c¸ch m¹ng nh»m ®Êu tranh xo¸ bá chÕ ®é bãc lét. </li></ul><ul><li>Nh÷ng t¸c phÈm tiªu biÓu: Tuyªn ng«n §¶ng céng s¶n (viÕt cïng ¡nghen), Bé T­ b¶n , B¶n th¶o kinh tÕ triÕt häc , Gia ®×nh thÇn th¸nh , HÖ t­ t­ëng §øc .. </li></ul>
 11. 13. Quan ®iÓm xhh <ul><li>§èi t­îng nghiªn cøu : nh÷ng quy luËt cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ x· héi, c¬ chÕ ho¹t ®éng, biÓu hiÖn cña c¸c quy luËt ®èi víi c¸ nh©n, nhãm, céng ®ång x· héi. </li></ul><ul><li>Quan niÖm vÒ b¶n chÊt x· héi vµ con ng­êi : b¶n chÊt cña x· héi vµ con ng­êi b¾t nguån tõ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña x· héi </li></ul><ul><li>+b¶n chÊt cña x· héi vµ con ng­êi ®Òu bÞ quy ®Þnh bëi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt </li></ul><ul><li>+ nhu cÇu cña con ng­êi lu«n ®æi míi vµ n©ng cao; lao ®éng s¶n xuÊt võa nh»m tho¶ m·n c¸c nhu cÇu võa béc lé n¨ng lùc s¸ng t¹o. </li></ul><ul><li>+ S¶n xuÊt phô thuéc vµo ph©n c«ng lao ®éng, ph©n c«ng lao ®éng dùa vµo c¸c h×nh thøc së h÷u vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt </li></ul><ul><li>+hÖ t­ t­ëng, v¨n ho¸ vµ c¸c chuÈn mùc, gi¸ trÞ xuÊt hiÖn trªn nÒn t¶ng vËt chÊt lµ s¶n xuÊt, lµ sù ph©n c«ng lao ®éng x· héi. </li></ul>
 12. 14. <ul><li>Quy luËt ph¸t triÓn lÞch sö x· héi : lÞch sö ph¸t triÓn x· héi lµ lÞch sö kÕ tiÕp nhau cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ x· héi hay c¸c ph­¬ng thøc s¶n xuÊt. </li></ul><ul><li>Häc thuyÕt vÒ h×nh th¸i kinh tÕ x· héi : </li></ul><ul><li>+H×nh th¸i kinh tÕ x· héi lµ ph¹m trï dïng ®Ó chØ x· héi ë tõng giai ®o¹n lÞch sö, víi kiÓu quan hÖ s¶n xuÊt ®Æc tr­ng, phï hîp víi tr×nh ®é nhÊt ®Þnh cña lùc l­îng s¶n xuÊt vµ víi kiÕn tróc th­îng tÇng t­¬ng øng. </li></ul><ul><li>+ LÞch sö x· héi lµ lÞch sö thay thÕ nhau cña c¸c ph­¬ng thøc s¶n xuÊt, c¸c h×nh th¸i kinh tÕ x· héi. </li></ul>
 13. 15. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu <ul><li>Chñ nghÜa duy vËt lÞch sö cña Marx lµ hÖ thèng c¸c quan ®iÓm duy vËt biÖn chøng vÒ c¸c qu¸ tr×nh vµ hiÖn t­îng x· héi, víi xuÊt ph¸t ®iÓm lµ sù ph©n tÝch c¸c qu¸ tr×nh lÞch sö x· héi tõ gãc ®é c¬ së kinh tÕ cña x· héi. </li></ul><ul><li>Chñ nghÜa duy vËt lÞch sö xem xÐt x· héi nh­ 1 hÖ thèng chØnh thÓ gåm c¸c bé phËn cã mèi liªn hÖ qua l¹i, cã nh÷ng m©u thuÉn, t¹o nªn nguån gèc thóc ®Èy ph¸t triÓn x· héi. Chñ nghÜa duy vËt lÞch sö xem biÕn ®æi x· héi lµ thuéc tÝnh vèn cã cña mäi x· héi. </li></ul><ul><li>BiÕn ®æi x· héi tu©n theo nh÷ng quy luËt cã thÓ nhËn thøc ®­îc, con ng­êi cã thÓ vËn dông c¸c quy luËt ®ã ®Ó c¶i t¹o vµ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn x· héi. </li></ul>
 14. 16. Herbert spencer <ul><li>TiÓu sö </li></ul><ul><li>Quan ®iÓm xhh </li></ul><ul><li>Ph­¬ng ph¸p </li></ul><ul><li>H¹n chÕ </li></ul>
 15. 18. TiÓu sö <ul><li>Nhµ triÕt häc, nhµ x· héi häc ng­êi Anh. </li></ul><ul><li>HÇu nh­ kh«ng theo häc tr­êng líp chÝnh quy nh­ng vÉn cã kiÕn thøc v÷ng ch¾c vÒ to¸n häc, khoa häc tù nhiªn vµ quan t©m nghiªn cøu khoa häc x· héi </li></ul><ul><li>X· héi Anh ®­¬ng thêi kh«ng cã nhiÒu biÕn ®éng chÝnh trÞ x· héi, Ýt nhiÒu thõa h­ëng nh÷ng yÕu tè tÝch cùc cña thêi kú ®Çu ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vµ chñ nghÜa t­ b¶n. Bèi c¶nh x· héi nµy ®· cã ¶nh h­ëng ®¸ng kÓ ®Õn Spencer, ngoµi ra «ng còng bÞ ¶nh h­ëng bëi m«i tr­êng khoa häc n­íc Anh ®­¬ng thêi. </li></ul><ul><li>Nh÷ng t¸c phÈm c¬ b¶n: TÜnh häc x· héi (1850), Nghiªn cøu x· héi häc (1873), C¸c nguyªn lý cña x· héi häc (1876 – 96), X· héi häc miªu t¶ (1873 – 81) </li></ul>
 16. 19. Quan ®iÓm xhh <ul><li>§èi t­îng nghiªn cøu cña XHH : lµ khoa häc vÒ c¸c quy luËt vµ nguyªn lý tæ chøc cña x· héi </li></ul><ul><li>+ X· héi nh­ c¬ thÓ sèng : x· héi nh­ 1 c¬ thÓ, vËn ®éng, ph¸t triÓn theo nh÷ng quy luËt nh­ hiÖn t­îng tù nhiªn, còng tu©n theo quy luËt tiÕn ho¸ tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p, còng cã c¸c nhu cÇu tån t¹i ®ßi hái ph¶i cã c¸c c¬ quan chuyªn m«n ho¸. </li></ul><ul><li>+ Ph©n lo¹i c¸c x· héi : </li></ul><ul><li>XH qu©n sù lµ c¬ chÕ tæ chøc mang tÝnh tËp trung, ®éc ®o¸n cao, ®Ó phôc vô c¸c môc tiªu quèc phßng. </li></ul><ul><li>XH c«ng nghiÖp lµ c¬ chÕ tæ chøc Ýt tËp trung, ®éc ®o¸n ®Ó phôc vô c¸c môc tiªu s¶n xuÊt. </li></ul><ul><li>+ ThiÕt chÕ x· héi :lµ kiÓu tæ chøc x· héi ®¶m b¶o ®¸p øng c¸c nhu cÇu chøc n¨ng c¬ b¶n cña hÖ thèng x· héi, kiÓm so¸t ho¹t ®éng cña c¸ nh©n, nhãm. </li></ul>
 17. 20. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu <ul><li>XHH cã nhiÒu vÊn ®Ò khã kh¨n vÒ ph­¬ng ph¸p luËn do ®Æc thï cña ®èi t­îng nghiªn cøu. </li></ul><ul><li>+ Khã kh¨n kh¸ch quan liªn quan tíi vÊn ®Ò sè liÖu bëi rÊt khã ®o l­êng c¸c tr¹ng th¸i chñ quan cña ®èi t­îng nghiªn cøu trong khi c¸c hiÖn t­îng x· héi kh«ng ngõng vËn ®éng biÕn ®æi. </li></ul><ul><li>+ Khã kh¨n chñ quan th­êng liªn quan tíi ng­êi nghiªn cøu nh­ nh÷ng vÊn ®Ò vÒ tr×nh ®é nhËn thøc, kÜ n¨ng, tay nghÒ hay nh÷ng t×nh c¶m c¸ nh©n. </li></ul>
 18. 21. H¹n chÕ <ul><li>¸p dông thuyÕt tiÕn ho¸ sinh häc mét c¸ch m¸y mãc </li></ul>
 19. 22. Emile durkheim <ul><li>TiÓu sö </li></ul><ul><li>Quan ®iÓm xhh </li></ul><ul><li>Ph­¬ng ph¸p </li></ul><ul><li>H¹n chÕ </li></ul>
 20. 24. TiÓu sö <ul><li>Nhµ x· héi häc Ph¸p, ng­êi ®Æt nÒn mãng cho chñ nghÜa chøc n¨ng vµ chñ nghÜa c¬ cÊu </li></ul><ul><li>B¾t ®Çu gi¶ng d¹y t¹i tr­êng §HTH Bordeaux n¨m 1887, 1902 th× chuyÓn sang d¹y t¹i §HTH Sorbone. ViÖc «ng ®­a vµo gi¶ng d¹y m«n x· héi häc trong tr­êng ®¹i häc ®· më ®Çu cho nh÷ng b­íc tiÕn quan trong cña x· héi häc víi t­ c¸ch lµ mét khoa häc. </li></ul><ul><li>C¸c t¸c phÈm c¬ b¶n: Sù ph©n c«ng lao ®éng x· héi (1893), C¸c quy t¾c cña ph­¬ng ph¸p x· héi häc (1895), Tù tö (1897), Nh÷ng h×nh thøc s¬ ®¼ng cña ®êi sèng t«n gi¸o (1912). </li></ul>
 21. 25. Quan ®iÓm xhh <ul><li>§èi t­îng nghiªn cøu cña x· héi häc : lµ khoa häc vÒ c¸c sù kiÖn x· héi, trong ®ã «ng coi nh÷ng hiÖn t­îng x· héi nh­ nh÷ng hiÖn t­îng tù nhiªn. Chóng nªn ®­îc nghiªn cøu b»ng nh÷ng ph­¬ng ph¸p khoa häc t­¬ng tù ®· ®­îc chøng minh lµ rÊt cã t¸c dông ®èi víi nh÷ng chuyªn ngµnh khoa häc tù nhiªn. </li></ul><ul><li>X· héi häc cã nhiÖm vô t×m ra c¸c quy luËt x· héi ®Ó tõ ®ã t¹o ra trËt tù x· héi. Thùc chÊt x· héi häc cña Durkheim xoay quanh vÊn ®Ò mèi quan hÖ gi÷a con ng­êi vµ x· héi, «ng cè g¾ng tr¶ lêi c©u hái lµm thÕ naß ®Ó b¶o ®¶m tù do c¸ nh©n mµ vÉn duy tr× trËt tù x· héi, kh«ng lµm t¨ng tÝnh Ých kû cu¶ con ng­êi. </li></ul>
 22. 26. <ul><li>Sù kiÖn x· héi : sù kiÖn x· héi lµ tÊt c¶ nh÷ng g× tån t¹i bªn ngoµi c¸ nh©n, ®­îc céng ®ång x· héi chia sÎ vµ lu«n cã søc m¹nh kiÓm so¸t, c­ìng chÕ hµnh ®éng cña c¸c c¸ nh©n. </li></ul><ul><li>§oµn kÕt x· héi : mèi quan hÖ gÜ÷a c¸ nh©n vµ x· héi, gi÷a c¸c c¸ nh©n víi nhau vµ gi÷a c¸ nh©n vµ nhãm x· héi. </li></ul><ul><li>+§oµn kÕt c¬ häc lµ kiÓu ®oµn kÕt x· héi dùa trªn sù thuÇn nhÊt, ®¬n ®iÖu cña c¸c gi¸ trÞ vµ niÒm tin. </li></ul><ul><li>+§oµn kÕt h÷u c¬ lµ kiÓu ®oµn kÕt x· héi dùa trªn sù phong phó, ®a d¹ng cña c¸c mèi liªn hÖ, t­¬ng t¸c gi÷a c¸c c¸ nh©n vµ c¸c bé phËn cÊu thµnh x· héi. </li></ul>
 23. 27. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu <ul><li>Nhãm quy t¾c thø nhÊt ®ßi hái khi quan s¸t c¸c sù kiÖn x· héi ph¶i lo¹i bá c¸c thµnh kiÕn c¸ nh©n, t×m ra c¸c chØ b¸o thùc nghiÖm. </li></ul><ul><li>Nhãm quy t¾c thø hai ®ßi hái ph¶i ph©n biÖt ®­îc c¸i chuÈn mùc, c¸i b×nh th­êng víi c¸i dÞ biÖt, c¸i kh«ng b×nh th­êng. </li></ul><ul><li>Nhãm quy t¾c thø ba liªn quan tíi viÖc ph©n lo¹i c¸c x· héi ®Ó hiÓu tiÕn tr×nh ph¸t triÓn x· héi. </li></ul><ul><li>Nhãm quy t¾c thø t­ ®ßi hái khi gi¶i thÝch c¸c hiÖn t­îng x· héi cÇn ph©n biÖt nguyªn nh©n g©y ra hiÖn t­îng víi chøc n¨ng mµ hiÖn t­îng thùc hiÖn. </li></ul><ul><li>Nhãm quy t¾c thø n¨m ®ßi hái ph¶i so s¸nh c¸c x· héi ®Ó kiÓm chøng vÒ mét sù kiÖn x· héi cã trong x· héi nµy nh­ng kh«ng cã trong x· héi kh¸c th× cã g©y nªn sù kh¸c biÖt nµo kh«ng. </li></ul>
 24. 28. H¹n chÕ <ul><li>Durkheim ®· qu¸ ®Ò cao søc m¹nh cña t«n gi¸o nªn ®· lý gi¶i c¸c hiÖn t­îng x· héi b»ng lý do tinh thÇn mang mµu s¾c duy t©m. </li></ul>
 25. 29. Max weber <ul><li>TiÓu sö </li></ul><ul><li>Quan ®iÓm x· héi häc </li></ul><ul><li>Ph­¬ng ph¸p </li></ul><ul><li>H¹n chÕ </li></ul>
 26. 31. TiÓu sö <ul><li>Nhµ x· héi häc ng­êi §øc. Cha «ng lµ luËt s­ vµ chÝnh kh¸ch cã tiÕng nh­ng Ýt cã ¶nh h­ëng ®Õn sù nghiÖp cña «ng, ng­êi ¶nh h­ëng nhiÒu tíi «ng lµ mÑ. </li></ul><ul><li>Bèi c¶nh khoa häc §øc ®­¬ng thêi lµ sù ®éc t«n cña ph­¬ng ph¸p luËn khoa häc tù nhiªn, sù gi¶m sót niÒm tin ®èi víi lý luËn vµ ph­¬ng ph¸p luËn khoa häc x· héi ®· ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn Weber. </li></ul><ul><li>¤ng b¾t ®Çu cã vÞ trÝ khoa häc t¹i §HTH Berlin n¨m 1893; n¨m 1896 ®­îc bæ nhiÖm lµm gi¸o s­ t¹i §HTH Freiburg, sau ®ã lµm gi¸o s­ gi¶ng d¹y kinh tÕ häc chÝnh trÞ vµ kinh tÕ häc t¹i §HTH Heidelburg; </li></ul><ul><li>C¸c t¸c phÈm c¬ b¶n: §¹o ®øc ®¹o Tin lµnh vµ tinh thÇn chñ nghÜa t­ b¶n, Kinh tÕ vµ x· héi, X· héi häc t«n gi¸o </li></ul>
 27. 32. Quan ®iÓm x· héi häc <ul><li>®èi t­îng nghiªn cøu </li></ul><ul><li>Lý thuyÕt hµnh ®éng x· héi </li></ul><ul><li>Quan ®iÓm vÒ ph©n tÇng x· héi </li></ul>
 28. 33. ®èi t­îng nghiªn cøu <ul><li>X· héi häc lµ khoa häc vÒ hµnh ®éng x· héi, cô thÓ lµ nã cã nhiÖm vô gi¶i nghÜa, th«ng hiÓu ®éng c¬, ý nghÜa cu¶ hµnh ®éng x· héi. </li></ul><ul><li>Nghiªn cøu hµnh ®éng x· héi kh«ng chØ xem xÐt, ph©n tÝch ®Æc ®iÓm quan s¸t bªn ngoµi mµ cÇn ph¶i th«ng hiÓu, lý gi¶i ®éng c¬, ý nghÜa bªn trong. </li></ul><ul><li>X· héi häc võa cã ®Æc ®iÓm cña khoa häc tù nhiªn tøc lµ lý gi¶i nguyªn nh©n, ®iÒu kiÖn vµ hÖ qu¶ cña hµnh ®éng x· héi, võa cã ®Æc ®iÓm cña khoa häc x· héi tøc lµ lý gi¶i ®éng c¬, ý nghÜa cña hµnh ®éng x· héi. </li></ul>
 29. 34. Lý thuyÕt hµnh ®éng x· héi <ul><li>Kh¸i niÖm hµnh ®éng </li></ul><ul><li>Ph©n lo¹i hµnh ®éng </li></ul>
 30. 35. Quan ®iÓm vÒ ph©n tÇng <ul><li>Coi giai cÊp lµ mét tËp hîp ng­êi cã chung c¸c c¬ héi sèng trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng </li></ul><ul><li>Sù ph©n chia x· héi thµnh giai cÊp kh«ng chØ trªn c¬ së yÕu tè kinh tÕ mµ cßn dùa vµo sù kh¸c biÖt vÒ quyÒn lùc vµ uy tÝn. </li></ul><ul><li>Ph©n biÖt hai t×nh huèng giai cÊp: nh÷ng ng­êi së h÷u tµi s¶n vµ sö dông tµi s¶n ®ã ®Ó thu lîi nhuËn; nh÷ng ng­êi kh«ng cã tµi s¶n vµ ph¶i b¸n søc lao ®éng ®Ó nu«i sèng b¶n th©n vµ gia ®×nh. </li></ul><ul><li>C¸c c¬ may sèng b¾t nguån tõ vèn, tµi s¶n, søc lao ®éng, kü n¨ng, tay nghÒ, nh÷ng thay ®æi cña ®iÒu kiÖn thÞ tr­êng sÏ kÐo theo thay ®æi trong c¬ cÊu giai cÊp. </li></ul>
 31. 36. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu <ul><li>ChØ ra sù kh¸c biÖt gi÷a khoa häc x· héi vµ khoa häc tù nhiªn: </li></ul><ul><li>Chñ tr­¬ng r»ng x· héi häc cÇn ph¶i trung lËp vµ tù do. §èi víi ph­¬ng ph¸p luËn, khoa häc x· héi cÇn thùc sù khoa häc, trung lËp, kh¸ch quan; ®èi víi vÊn ®Ò lùa chän ®Ò tµi nghiªn cøu, khoa häc x· héi cã thÓ rÊt chñ quan vµ “phi khoa häc”, bÞ ¶nh h­ëng bëi nhiÒu yÕu tè nh­ ý thÝch, nhu cÇu, kh¶ n¨ng cña ng­êi nghiªn cøu hoÆc môc ®Ých, yªu cÇu vµ tÇm quan tréng cña vÊn ®Ò nghiªn cøu. </li></ul><ul><li>Qu¸ tr×nh nghiªn cøu ph¶i cã tÝnh hÖ thèng vµ kh¸ch quan. </li></ul>
 32. 37. H¹n chÕ <ul><li>Còng nh­ Durkheim, Weber ë mét chõng mùc nhÊt ®Þnh ®· nhÊn m¹nh vai trß cña t«n gi¸o nãi riªng vµ v¨n ho¸, tinh thÇn nãi chung ®èi víi sù ph¸t triÓn x· héi nªn mét sè nhµ nghiªn cøu cho r»ng quan ®iÓm cña «ng còng mang mµu s¾c duy t©m. </li></ul><ul><li>Bªn c¹nh ®ã, x· héi häc cña «ng phÇn nµo cßn mang tÝnh c¸ nh©n chñ nghÜa h¬i ®Ëm nÐt. </li></ul>

×