Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bdö

781 views

Published on

Bilgisayar Destekli Eğitim

Published in: Education
 • Be the first to comment

Bdö

 1. 1. Bilgisayar Destekli Öğretimin Kuramsal Temelleri BDÖ Uygulamaları BDÖ’de Öğretmen ve Öğrenci Rolleri Kamer KABATAŞ
 2. 2. Eğitim;  Bireyde kendi yaşantısı ve kasıtlı kültürleme yoluyla istenilen davranış değişikliğini meydana getirme olgusu olarak tanımlanabilir.  Temel amacı; bireyde amaçlı ve programlı bir biçimde kalıcı izli davranış değişimini sağlamaktır.
 3. 3. Yaşantılar Deneyim Gözlem Deneme- Yanılma Yoluyla kendi bilişsel şemalarını yapılandırma sürecidir Yapılandırmacı yaklaşıma göre;
 4. 4. Eğitimin boyutları; Kültürel Biyolojik Sosyal kisi.deu.edu.tr/selim.sanlisoy/popper_gazi1.pdf
 5. 5. Eğitim teknolojisi • Eğitsel • Ekonomik • Kültürel EĞİTİM TEKNOLOJİ • Eğitim teknolojisi • Teknik eğitim • Genel eğitim Eğitim – teknoloji arası ilişkiler
 6. 6. Yapılan araştırmalar; İnsanlar okuduklarının %10’unu Duyduklarının %20’sini Gördüklerinin %30’unu Duyduklarının ve gördüklerinin %50’sini Söylediklerinin %70’ini Söylediklerinin ve yaptıklarının %90’ını hatırlayabildiğini göstermektedir
 7. 7. Araç gereç kullanımı öğretimde;  Çoklu öğrenme ortamı sağlamakta,  Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmakta,  Dikkat çekmekte,  Hatırlamayı kolaylaştırmakta,  Soyut şeyleri somutlaştırmakta,  Zamandan tasarruf sağlamakta,  Güvenli gözlem yapma olanağı sağlamakta,  Farklı zamanlarda birbiriyle tutarlı içeriğin sunulmasını sağlamakta,  Tekrar tekrar kullanılabilmekte  İçeriği basitleştirerek anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır.
 8. 8. BDE’in Amaçları • Öğrencinin motivasyonunu artırmak • Öğrencinin bilimsel düşünme yeteneğini geliştirmek • Grup çalışmalarını desteklemek • Öğretme yöntemlerini genişletmek • Öğrencinin kendi kendine öğrenme yeteneğini geliştirmek • Öğrencinin ileri düşünme becerisini geliştirmek
 9. 9. Bilgisayar Destekli Öğretim  Ders içeriğinin öğrencilere bilgisayarlar aracılığıyla sunulmasıdır.  BDÖ’de zaman zaman bir öğretmen veya yol gösterici rolünü üstlenen bilgisayarlar, sınıfların yerini alan sanal bir öğrenme ortamını da temsil edebilmektedir.
 10. 10. BDÖ’in Amaçları • Geleneksel öğretim yöntemlerini daha etkili hale getirmek • Öğrenme sürecini hızlandırmak • Öğretimde sürekli olarak niteliğin artmasını sağlamak • Zengin bir materyal sağlamak • Ucuz ve etkili öğretimi gerçekleştirmek • Gereksinmeye dayalı öğretimi gerçekleştirmek • Telafi edici öğretimi sağlamak • Bireysel öğretimi gerçekleştirmek
 11. 11. Kuramlar Davranışçı Tepkisel ve edimsel koşullanma Model alma yoluyla Bilişsel kuramlar Yapılandırmacı kuram Hümanistik Yaşam boyu öğrenme Yaşam kapsamlı öğrenme Yansıtıcı öğrenme Motivasyon Kaygı, tutum Derin ve yüzeysel öğrenme Bilgisayar Destekli Öğretimin Kuramsal Temelleri
 12. 12. Davranışçı kurama göre;  Öğrenme; ‘uyarıcılarla davranışlar arasında bağ kurma sürecidir’  Öğrenmenin kalıcı bir duruma gelebilmesi için uyarıcılar ile uyarıcılara karşı yapılan davranışlar arasında oluşan bağın güçlenmesi gerekir.
 13. 13. Bilişsel kurama göre;  Öğrenme, insanın beyninde ve sinir sisteminde oluşan bir iç süreçtir.  Öğrenen dış uyarıcıların pasif bir alıcısı değil, onların özümleyicisi ve davranışların aktif oluşturucusudur.  Öğrenen kendi öğrenmesinde sorumluluk taşıyan, verileni olduğu gibi alan değil, verilerin taşıdığı anlamı keşfedendir.
 14. 14. Oluşturmacı kurama göre;  Bireyler karşılaştıkları yeni bilgileri önce mevcut olan bilgileri ile karşılaştırırlar. Yeni bilgiler mevcut bilgiler ile uyum gösteriyorsa hafızalarına yeni bilgiyi yerleştirirler.  Öğrenme sürecinde birey aktiftir  Bilgiyi araştırma, yorumlama ve analiz etme etkinlikleri bireyin sorumluluğundadır.  Öğretmenler öğrenciye yardım eden ve öğrenciler ile işbirliği yaparak onlara rehberlik yapan bireylerdir.
 15. 15. Bilgisayar Destekli Öğretim Uygulamaları
 16. 16. Bilgisayar Destekli Öğretim Uygulamaları Bilgisayarların öğretimde kullanımının birçok farklı uygulaması bulunmaktadır. Bu uygulamalar;  Öğretim yazılımları  Hiper metin ve hiper ortam  Sanal gerçeklik  Yapay zeka  Zeki öğretim yöntemleri
 17. 17. 1) Öğretim Yazılımları  Belirli bir konuyu öğretmek için tasarlanmış olan yazılımlardır.  Uzman kişiler tarafından hazırlanmakta ve öğretim amacı, hedef kitle ve içeriklerine göre farklılık göstermektedir.
 18. 18. Öğretim Yazılımı Türleri Tekrar ve Alıştırma Yazılımları Öğretim Yazılımları Benzetim yazılımları Sorun Çözme Yazılımları Birebir Öğretim Yazılımları Öğretim Amaçlı Oyun Yazılımları
 19. 19. 2) Hiper Metin ve Hiper Ortam  Hiper metin; metin, durağan grafik, resim, çizim veya tabloları içeren düğüm ve bu düğümlerin birbirine bağlanmasını sağlayan bağlantıların bir arada kullanılması ile bir alana ait bilgi yapının ve bu yapıda yer alan ilişkilerin gösterilmesini sağlar.  Bilgisayarın işletim sistemi ve türünden bağımsız olarak çalışan bir hiper metin sisteminin hayata geçirilmesi, HTML’nin geliştirilmesi ile mümkün olmuştur.
 20. 20. Hiper Ortam  Metin ile birlikte diyagram, animasyon, ses ve video içerirler  Hiper metinlerin genişletilmiş biçimidirler  Oluşturulma biçimi hiper metinle aynı olmakla birlikte hiper ortamlar hareketli görüntü ve ses içerirler  Hiper ortam hiper metni de kapsayan daha geniş bir kavramdır.
 21. 21. Çoklu ortam • Metin, durağan veya hareketli grafik, film bölümleri, video ve ses içeren bilgilerin gösterilmesi için çeşitli formatların kullanılması. Bilgisayar temelli etkileşimli hiper metin ve hiper ortamlar Hiper ortam • Metin, durağan veya hareketli grafik, film bölümleri, video ve ses gibi çeşitli formattaki bilgiler arasında etkileşimli olarak bağlantı yapılmasını sağlayan bilgisayar temelli sistemler Hiper metin • Doğrusal olmayan şekilde organize edilmiş ve erişilen metin, durağan grafik, resim ve tablolar (sadece doğrusal olmayan metin)
 22. 22. Hiper ortamlar ile; Okuyucuların geçmiş bilgilerine, ihtiyaçlarına göre bilgiye ulaşmaları kendi kontrollerindedir Basılı materyallere göre saklanan bilgi miktarı daha fazladır Basılı materyallere göre bir sayfada daha zengin içeriğe ulaşılabilir
 23. 23. 3) Sanal Gerçeklik • Bilgisayara dayalı, etkileşimli bir çoklu ortam teknolojisidir • İnsan makine etkileşiminde sadece görsel ve işitsel iletişimle yetinmeyip, hissetme yoluyla etkileşimi artırma çalışmalarını kapsar. • İnsan algılarının gerçek olmayan bir dünya ile yanıltılması esasına dayalıdır. •Sanal gerçeklik sahip olduğu ses, ışık ve etkileşim özelliği ile öğrencilerin tüm duyu organlarını aktive edici bir durumda özelleştirilmiştir.
 24. 24. Temel sanal gerçeklik yapılandırması Modelleme Programı İçerik Model Çevirici Veritabanı Uygulama Programı Dinamik Üreteç Giriş Görüntü 3D Ses Çıkış Kullanıcı Hareketleri
 25. 25. 3) Sanal Gerçeklik Sanal gerçeklik pahalı bir uygulama olmasına karşılık birçok alanda kullanılmaktadır.  Eğlence ve spor  Veri ve mimari görüntüleme  Modelleme tasarım ve planlama  Eğitim ve tecrübe artırımı  Birlikte çalışma
 26. 26. 4) Yapay Zeka İnsanlar tarafından gerçekleştirildiğinde zeka gerektiren işlerin makinelere (bilgisayarlara) yaptırması çalışmaları ile uğraşan bilimdir.
 27. 27. 4) Yapay Zeka Bir bilgi örüntüsünün seçilmesini, Bilgileri kullanarak sonuç çıkarmayı, Bilgiyi gözden geçirerek değiştirmeyi ve problem çözmeyi, Bilgi örüntüleri arasındaki benzerlikleri farkları ortaya çıkarmayı kapsar
 28. 28. 5) Zeki Öğretim Sistemleri  Zeki öğretim sistemleri neyi öğreteceğini, kime öğreteceğini ve nasıl öğreteceğini bilen, yapay zeka uygulamaları ile desteklenmiş bilgisayar yazılımlarıdır.  Öğrenciye bilgi düzeyine uygun öğrenme ortamı sunarak öğrencinin daha kolay, hızlı ve kalıcı öğrenmesini sağlamayı amaçlar
 29. 29. Bir Zeki Öğretim Sistemi Mimarisi Kullanıcı Modeli Öğretici Uzman Modeli Yapay Zeka Desteği Arabirim Kullanıcı
 30. 30. BDÖ Uygulamalarının Yararları ve Sınırlılıkları Yararları • Öğrencilerin düşünme kabiliyetlerini geliştirir. • İşbirlikli öğrenmeyi artırır • Anlaşılmayan konular için sürekli tekrar olanağı vardır • Geleneksel eğitime göre daha çok kaynak sunar • Bireysel öğrenmeyi etkin kılar • Öğrencilere kendi hızlarında ve düzeylerinde ilerleyebilme olanağı sunar • Çoklu ortam ve etkileşim olanakları sayesinde sıkıcı çalışmaları cazip hale getirebilir • Zamanın etkin kullanılmasını sağlar Olumsuz Tarafları • Öğrencilerin sosyo-psikolojik gelişimlerini engellemesi • Özel donanım ve beceri gerektirmesi • Eğitim programını desteklememesi • Öğretimsel niteliğinin zayıf olması • BDÖ uygulamalarının pahalı olması • BDÖ yazılımını üretenler ile öğreticiler arasındaki koordinasyon eksikliğidir
 31. 31. BDÖ’de Öğretmen Rolleri Oluşturmacı Öğretmenlerin Temel Özellikleri Öğrencilerin kendi öğrenmelerini yönetmelerini ve kendi başlarına karar verme yeteneklerini cesaretlendirir ve kabul eder Ham veriler ve birincil kaynakların yanı sıra manipüle edilmiş, etkileşimli ve fiziksel materyaller kullanır Görevler tasarlarken sınıflandırma, çözümleme, tahmin ve yaratma gibi bilişsel terminolojiyi kullanır Dersi yürütmek, öğretimsel stratejileri ve içeriği değiştirmek için öğrencilerin tepkilerini hesaba katar
 32. 32. Oluşturmacı Öğretmenlerin Temel Özellikleri Kavramlar ile ilgili kendi anlamlarını paylaşmadan önce öğrencilerin bu kavramlar hakkındaki düşüncelerini sorgular Öğrencileri hem kendileri ile hem de diğer öğrencilerle karşılıklı konuşma ve tartışmalara girmeleri konusunda cesaretlendirir Öğrencilere açık uçlu sorular yönelterek onları araştırmaları ve sorgulamaları için cesaretlendirir Öğrencilerin ilk tepkisinin ayrıntılarını araştırır
 33. 33. Oluşturmacı Öğretmenlerin Temel Özellikleri Öğrenciler için mevcut varsayımları ile çelişebilecek deneyimler yaratır Soruları yönelttikten sonra bekleme süresi verir Öğrencilere ilişkiler kurmaları ve mecazlar yaratmaları için zaman tanır Öğrenme halkası modelini sıklıkla kullanarak öğrencilerin doğal meraklarını arttırır
 34. 34. McKenze (2000)’ göre;  Teknolojiyi sadece öğretimi tanımlamak olarak değil aynı zamanda onu yeniden tanımlamak için eğitim programı ile bütünleştiren dört aşamalı bir öğretmen modelinden bahsetmektedir.
 35. 35. McKenze (2000) 1 • Okuryazarlık öncesi son kullanıcı-bilgisayar ve diğer teknolojilerle hiçbir deneyimi bulunmayanlar 2 • Yazılım teknikerleri- yaygın yazılımları kişisel amaçlar için kullananlar 3 • Elektronik gelenekselciler- sınıfta teknoloji kullanma konusunda usta olanlar 4 •Tekno-Oluşturmacılar- bu tip öğretmenler teknolojiyi sadece öğretimi tamamlamak olarak değil aynı zamanda onu yeniden tanımlamak için eğitim programı ile bütünleştirenler
 36. 36. McKenze’ye göre tekno-oluşturmacı öğretmenin özellikleri Öğrencilere internet kaynakları ve çeşitli elektronik iletişim türlerini kullanarak problem çözme ve ürün oluşturma görevleri içeren işbirliğine dayalı çevrimiçi projeler yaratır Teknoloji ve oluşturmacılığın her ikisinin de kullanımına olanak sağlayan ders biçimlerini uygular Öğrenciler için evrende sanal yolculuklar gerçekleştirir
 37. 37. McKenze’ye göre tekno-oluşturmacı öğretmenin özellikleri Öğrencilere eğitim programına kolaylıkla entegre edilebilecek gerçek-yaşam deneyimlerine ait sanal benzetimler sağlar Elektronik bilginin araştırılması ve değerlendirilmesini gerektiren çevrimiçi etkinlikler ile bilgi okuryazarlığını destekler
 38. 38. BDÖ’de Öğrenci Rolleri Bilgisayar destekli öğretim ortamlarının gerektirdiği teknolojik yeterlilikleri yerine getirebilmelidir İşbirliğine dayalı ortamlarda görev alabilmelidir Öğrenme sürecinde öğrenciler etkindir Öğrenci öğrenme sürecinde sorumluluk alır
 39. 39. BDÖ’de Öğrenci Rolleri Öğrenmelerine katkı sağlayabilecek her türlü olanaktan yararlanır Öğrendiklerini kullanmak ve uygulamak için fırsatları değerlendirir Öğrenci- öğrenci ve öğrenci- öğretmen etkileşiminin sağlanmasına yönelik çaba gösterir
 40. 40. Kendimizi Sınayalım Bilgisayar destekli öğretimin sınırlılıkları nelerdir? Bilgisayar destekli öğretim ortamları kapsamında öğrenci rolleri nelerdir? Hiper metin ile hiper ortam arasındaki temel fark nedir?
 41. 41. Kendimizi Sınayalım Zeki öğretim sistemleri mimarisindeki temel öğeler nelerdir? Öğretim yazılımı türlerinden hangisi kullanıcının daha önceden bildiği konulara ilişkin genel bir tekrar ve bu konuları kapsayan alıştırma yaptırma olanağı sağlar? Tamamen öğretmenin rolünü üstlenecek şekilde tasarlanan ve kullanıcıya kapsamlı bir öğretim içeriği ve öğretim sırasında gerekli olan her türlü geribildirimi sunabilen öğretim yazılımı nedir? Bilgisayar destekli öğretim etkinliklerinin başarıya ulaşabilmesinde en önemli etkenler nelerdir?

×