Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ศิลปะไทยสมัยประวัติศาสตร์ถึงอยุธยา
ศิลปะสมัยทวารวดี
• ทวารวดีนั้นอาจจะเกิดขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 9-10 หลักฐานที่สามารถยืนยัน
ได้นั้นพบในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12...
จิตรกรรม
• ไม่เหลือปรากฏหลักฐานทางด้านจิตรกรรม คงชารุดเสียหายไปหมดแล้ว เพราะงาน
จิตรกรรมเขียนด้วยวัสดุที่ไม่คงทน ถูกแดดถูก...
ประติมากรรม
• พระพุทธรูป
ลักษณะสาคัญของพระพุทธรูปสมัยทวาราวดี แบ่งออกเป็น 3 ยุค คือ
1. มีลักษณะของอินเดียแบบคุปตะและหลังคุ...
2. เป็นแบบพื้นเมือง แต่มีการแต่งกายเหมือนอินเดีย เรียกว่า อิทธิพลแบบท้องถิ่น ซึ่งพบมากพุทธศตวรรษที่
13-15 ลักษณะคิ้วต่อ หน...
3. ทวารวดีที่มีศิลปะเขมรเข้ามาปะปน พุทธศตวรรษที่ 16
ประติมากรรมกลุ่มเทวรูปรุ่นเก่า
เครื่องมือเครื่องใช้
ตะเกียงโรมัน ลูกปัดและต่างหูทาจากหินคาเนเรียลสีส้ม
สถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรมแบบทวาราวดีมักก่ออิฐและใช้สอดิน เช่น วัดพระเมรุและเจดีย์จุลปะโทน จังหวัดนครปฐม บาง
แห่งมีการใช้ศิลา...
ศิลปะศรีวิชัย
• ศิลปกรรมส่วนใหญ่ของอาณาจักรศรีวิชัยได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และ พุทธ
ศาสนานิกายอาจริยวาท แม้ศรีว...
จิตรกรรม
• ได้ปรากฏจิตรกรรมฝาผนังที่เนื่องในพุทธศาสนาที่เจติยสถานหรือถ้าที่มีการใช้ สอยเนื่องในพุทธศาสนาแห่ง
หนึ่ง คือ แหล...
ประติมากรรม
ในปัจจุบันนี้ได้มีการค้นพบประติมากรรมที่เนื่องในพุทธศาสนา ลัทธิมหายาน ในแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ ที่
กระจายกันอยู่ท...
สถาปัตยกรรม
• ในปัจจุบันนี้ได้มีการค้นพบสถาปัตยกรรมที่เนื่องในพุทธศาสนา ลัทธิมหายาน ที่ได้มีการสร้างสรรค์ขึ้นบน
คาบสมุทรไท...
ศิลปะสมัยลพบุรี
ศิลปะแบบลพบุรีหรือละโว้เกิดขึ้นในพุทธศตวรรษที่16-19 มีอาณาเขตครอบคลุมภาคกลาง
ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉี...
จิตรกรรม
ในสมัยลพบุรียังไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน
ประติมากรรม
• นิยมสร้างภาพสลักด้วยหิน โดยเฉพาะหินทราย ส่วนมากนิยมสร้างเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรก และยังมี
การสลักรูปเหมือน เช...
สถาปัตยกรรม
• ได้แก่ ปรางค์ ปราสาท ที่สร้างขึ้นด้วยหินทราย อิฐ ศิลาแลง จึงเรียกว่าปราสาทหินและปรางค์ เช่นพระ
ปรางค์สามยอด ...
ศิลป์ ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี
ศิลป์ ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ศิลป์ ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี

4,339 views

Published on

งานนำเสนอของนักเรียนชั้น ม.3/15 โรงเรียนเดชอุดม
เรื่องวิวัฒนาการของศิลปะไทย
เทอม 1/2558 โรงเรียนเดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

Published in: Education
 • Be the first to comment

ศิลป์ ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี

 1. 1. ศิลปะไทยสมัยประวัติศาสตร์ถึงอยุธยา
 2. 2. ศิลปะสมัยทวารวดี • ทวารวดีนั้นอาจจะเกิดขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 9-10 หลักฐานที่สามารถยืนยัน ได้นั้นพบในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 เป็นหลักฐานทั้งทางศิลปกรรมและจารึก ซึ่ง ช่วงนี้ศิลปกรรมส่วนใหญ่เป็นของที่นาเข้ามาจากผู้เผยแพร่พระพุทธศาสนาเราจึง เริ่มมีรูปแบบงานศิลปกรรมของเราเองคือ ทวารวดี ซึ่งตรงกับราชวงศ์คุปตะของ อินเดีย และทางตะวันออกของอินเดียทางอมราวดี ทางตอนใต้ของอินเดียสู่ลังกา บางทีผ่านกวางตุ้งเป็นเอกสารที่กล่าวในเอกสารของพระภิกษุอี้จิง หรือ อี้ชิง ที่ เดินทางไปจาริกศาสนาในอินเดียและเดินทางกลับมาทางสุมาตรา
 3. 3. จิตรกรรม • ไม่เหลือปรากฏหลักฐานทางด้านจิตรกรรม คงชารุดเสียหายไปหมดแล้ว เพราะงาน จิตรกรรมเขียนด้วยวัสดุที่ไม่คงทน ถูกแดดถูกฝนไม่นานก็หมดไป
 4. 4. ประติมากรรม • พระพุทธรูป ลักษณะสาคัญของพระพุทธรูปสมัยทวาราวดี แบ่งออกเป็น 3 ยุค คือ 1. มีลักษณะของอินเดียแบบคุปตะและหลังคุปตะ
 5. 5. 2. เป็นแบบพื้นเมือง แต่มีการแต่งกายเหมือนอินเดีย เรียกว่า อิทธิพลแบบท้องถิ่น ซึ่งพบมากพุทธศตวรรษที่ 13-15 ลักษณะคิ้วต่อ หน้ากลม ครองจีวรห่มคลุม จีวรเรียบไม่มีริ้ว การทาวิตรรกะยกพระหัตถ์ 2 ข้าง
 6. 6. 3. ทวารวดีที่มีศิลปะเขมรเข้ามาปะปน พุทธศตวรรษที่ 16
 7. 7. ประติมากรรมกลุ่มเทวรูปรุ่นเก่า
 8. 8. เครื่องมือเครื่องใช้ ตะเกียงโรมัน ลูกปัดและต่างหูทาจากหินคาเนเรียลสีส้ม
 9. 9. สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมแบบทวาราวดีมักก่ออิฐและใช้สอดิน เช่น วัดพระเมรุและเจดีย์จุลปะโทน จังหวัดนครปฐม บาง แห่งมีการใช้ศิลาแลงบ้าง เช่นก่อสร้างบริเวณฐานสถูป การก่อสร้างเจดีย์ในสมัยทวารวดีทีพบทั้งเจดีย์ฐาน สี่เหลี่ยม เจดีย์ทรงระฆังคว่า มียอดแหลมอยู่ด้านบน
 10. 10. ศิลปะศรีวิชัย • ศิลปกรรมส่วนใหญ่ของอาณาจักรศรีวิชัยได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และ พุทธ ศาสนานิกายอาจริยวาท แม้ศรีวิชัยได้หมดอานาจไป แต่ศิลปะยังคงแพร่หลายไปทั่วดินแดน แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะได้มีการขุดค้นพบศิลปวัตถุและโบราณสถานแบบศรีวิชัย จานวนมากทางภาคใต้ โดยเฉพาะที่ไชยาและที่นครศรีธรรมราช นอกจากนั้นมีการพบ ประปราย เช่น ทางภาคกลางพบที่อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเหนือพบที่วัดเจดีย์เจ็ด แถว อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และเหนือสุดพบที่วัดป่าสัก อาเภอเชียงแสน จังหวัด เชียงราย
 11. 11. จิตรกรรม • ได้ปรากฏจิตรกรรมฝาผนังที่เนื่องในพุทธศาสนาที่เจติยสถานหรือถ้าที่มีการใช้ สอยเนื่องในพุทธศาสนาแห่ง หนึ่ง คือ แหล่งโบราณคดีถ้าศิลป์ บ้านบันนังลูวา หมู่ที่ 2 ตาบลหน้าถ้า อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
 12. 12. ประติมากรรม ในปัจจุบันนี้ได้มีการค้นพบประติมากรรมที่เนื่องในพุทธศาสนา ลัทธิมหายาน ในแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ ที่ กระจายกันอยู่ทั่วทั้งคาบสมุทรไทย ประติมากรรมดังกล่าวสามารถที่จะจาแนกออกได้เป็นห้าประเภท คือ =ประติมากรรมลอยตัว =สถูปจาลอง =พระพิมพ์ =จารึกหลักธรรม =แม่พิมพ์ประติมากรรมลอยตัว
 13. 13. สถาปัตยกรรม • ในปัจจุบันนี้ได้มีการค้นพบสถาปัตยกรรมที่เนื่องในพุทธศาสนา ลัทธิมหายาน ที่ได้มีการสร้างสรรค์ขึ้นบน คาบสมุทรไทยสองประเภท คือ ประเภทแรก ได้แก่ สถูป (Stupa, or Tupa) และเจติยสถาน (Chaitya Hall)
 14. 14. ศิลปะสมัยลพบุรี ศิลปะแบบลพบุรีหรือละโว้เกิดขึ้นในพุทธศตวรรษที่16-19 มีอาณาเขตครอบคลุมภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียง เหนือ ตลอดจนในประเทศกัมพูชา รูปแบบ สัมพันธ์กับ สกุลช่างศิลปะเขมรในประเทศกัมพูชา ศิลปะดังกล่าวเรียกชื่อต่างกันตามทัศนะของนักวิชาการ แต่ละคนเช่น ศิลปะลพบุรี ศิลปะเขมร ศิลปะร่วมแบบเขมรในประเทศไทย เป็นต้น กล่าวคือ ปลายสมัยรัชกาลที่ ๕ นักวิชาการชาวฝรั่งเศสแห่งสานักฝรั่งเศสปลายบูรพาทิศได้เรียกชื่อสกุล ช่าง ศิลปะนี้ว่า"ศิลปะ เขมร" ด้วยมีรูปแบบที่คล้ายกับโบราณสถานในประเทศกัมพูชาต่อมา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดารงราชานุภาพ ทรงกาหนดชื่อเรียกใหม่ว่า "ศิลปะ ลพบุรี" เพื่อแยกให้เห็นถึงความแตกต่างจากกลุ่มสกุลช่างศิลปะเขมร
 15. 15. จิตรกรรม ในสมัยลพบุรียังไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน
 16. 16. ประติมากรรม • นิยมสร้างภาพสลักด้วยหิน โดยเฉพาะหินทราย ส่วนมากนิยมสร้างเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรก และยังมี การสลักรูปเหมือน เช่น รูปของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรเขมร
 17. 17. สถาปัตยกรรม • ได้แก่ ปรางค์ ปราสาท ที่สร้างขึ้นด้วยหินทราย อิฐ ศิลาแลง จึงเรียกว่าปราสาทหินและปรางค์ เช่นพระ ปรางค์สามยอด จังหวัดลพบุรีในปัจจุบัน ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ปราสาทพนมรุ้ง จังหวัด บุรีรัมย์ ซึ่งมีทับหลังรูปนารายณ์บันทมสินธุ์ที่งดงาม ปราสาทเมืองต่า จังหวัดบุรีรัมย์ และปรางค์ที่วัดนคร โกษา จังหวัดลพบุรี พระปรางค์สามยอด จังหวัดลพบุรี ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ปราสาทพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์

×