Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

pergerakan voluntary dan kestabilan

1,087 views

Published on

 • terima kasih... ia betul2 membantu saya
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

pergerakan voluntary dan kestabilan

 1. 1. PSIKOMOTOR & PERGERAKANPERGERAKAN VOLUNTARI & KESTABILAN<br />KAF 2023<br />CIK NORLY BINTI JAMIL<br />
 2. 2. KUMPULAN 3<br />FATIN BINTI MOHAMOOD D20082033969<br />NOORSUZIANA BT ABDULLAH D20082033974<br />PUNITA A/P MARAPEN D20082033958<br />AZMAWATI BT AB AZIZ D20082033931<br />NARIZA BINTI BOHARI D20082033933<br />SAIFULNIZAM BIN ISMAIL D20082033950<br />
 3. 3. PENGENALAN<br /><ul><li>Pergerakan Voluntary adalahpergerakan yang dibuatdengansengajaatausukarela.
 4. 4. Merupakanpergerakan yang perludipelajari.
 5. 5. Seseorangkanak-kanaktidakbolehmengembangkanpergerakan voluntary selagipergerakanitutidakberkembangsecaraautomatik.
 6. 6. Dalammenukarkanpergerakanautomatikkepadapergerakanvoluntarikesemuasistemderiaperluberfungsisepenuhnya.</li></li></ul><li>Sambungan…<br /><ul><li>Kebiasaannya, pergerakanvoluntaridapatdilihatapabilabayiberumurantara 4 bulan.
 7. 7. Munculbersama-samadenganperkembangankognitifbayi, danperkembanganderia motor.
 8. 8. Bagipergerakanvoluntari yang baik, bayimemerlukanotot yang kuat,sokonganasassepertikeseimbanganantarasendi, kelajuan, kekuatandanpergerakansecaraberterusansertamemerlukanpergerakanduahalaiaitukiri, kanan,atasdanbawah.</li></li></ul><li>KESTABILAN<br /><ul><li>Kesempurnaandankelincinanpergerakanmanusiabergantungkepadakeupayaanbadandananggotamenyeimbangidiridengananggotabadanberkenan.
 9. 9. Keseimbanganbadanadakaitandengankeseimbangandanpusat gravity
 10. 10. Manusiasentiasaberadadalamkeadanpegunataubergerak. Manusiasentiasadikawalolehprinsip static ketikadiasedangpegunatauprinsipdinamik. </li></li></ul><li>Faktor yang mempengaruhikestabilan<br />Ketinggianpusat gravity<br />Keluasantapaksokongan<br />Hubungandiantaragarisgarvitidengantapaksokongan<br />Jisimbadan<br />Momentum danimpakdaripadadayaluaran<br />Geseran<br />Factor visual danpsikologi<br />Factor fisiologi<br />
 11. 11. Terdapat 3 kategoriPergerakan Voluntary<br />Kestabilan - merangkumipelbagaigerakan voluntary daripadakawalankepalakepencapaianposturtegak<br />Lokomotif – meliputipergerakanmerangkakdansemuavaraisi<br />Manipulatif – melibatkanpergerakan voluntary menggunakantangan.<br />
 12. 12. PERKAITAN ANTARA KEKUATAN OTOT DENGAN PERGERAKAN VOLUNTARY<br /><ul><li>Otot yang kuatsangatdiperlukanolehbayiuntukbertindakbalasdenganpergerakanvoluntari.
 13. 13. Bayimemerlukanotot yang kuatuntukberlawandengangravitidanmengekalkankedudukan yang seimbanguntukbergerak.
 14. 14. Namun, untukmendapatkanotot yang kuat, kitaperlupastikanperkembanganototbayiadalahbersesuaiandengankebolehanbayitersebutuntukbertindakbalasdengansesuatupergerakan.</li></li></ul><li>Sambungan….<br /><ul><li>Olehitu, ototbayiperluberadadalamkeadaanseimbang.
 15. 15. Hal inikerana, otot yang lemahakanmenyebabkanketeganganototmenyusutdantindakbalasototakanberkurangan.
 16. 16. Kekuatanotot yang berlebihan pula akanmenyebabkanototmenjaditerlalutegangmenyebabkanbayisukarmelakukanpergerakan.
 17. 17. Untukmendapatkankekuatanotot yang seimbang, bayiperludirujukkepadapakaruntukrawatandanmendapatkannasihat.</li></li></ul><li>KAITAN KEKUATAN OTOT DAN ANGGOTA BADAN DENGAN PERGERAKAN VOLUNTARI<br />Kekuatanototdananggotabadanpentingdalampergerakanvoluntari.<br />Sekiranya, bayitidakdapatmemperkembangkankekuatanbahu & anggotabadan yang lain, diatidakakandapatmengawal motor kasarnyadalampenggunaantangannya.<br />Namun, kanak-kanakdikatakanmempunyaikeupayaan yang tinggidalammemperkembangkankekuatanototnyadananggotabadan.<br />
 18. 18. Sambungan….<br /><ul><li>Olehitu, ototbayiperluberadadalamkeadaanseimbang.
 19. 19. Hal inikerana, otot yang lemahakanmenyebabkanketeganganototmenyusutdantindakbalasototakanberkurangan.
 20. 20. Kekuatanotot yang berlebihan pula akanmenyebabkanototmenjaditerlalutegangmenyebabkanbayisukarmelakukanpergerakan.
 21. 21. Untukmendapatkankekuatanotot yang seimbang, bayiperludirujukkepadapakaruntukrawatandanmendapatkannasihat.</li></li></ul><li>Contohnya, apabilabayidalamkeadaanmeniarap (biasanyadalam 3 bulan) bayiakanmenggunakansikuuntukmenyokongnyauntukbangun. Hal inimenunjukkanlenganbayisemakinberkembang. Bayiakanmeluaskanbahunyaseluas yang bolehdenganmengawalanggotabadan yang lain. Apabilabayidapatmengimbangibadan & tangan yang satulagiuntukmengambilsesuatuobjek yang beradadihadapannya.<br />
 22. 22. Sambungan…<br />Hal inidapatmemperkembangkanlagipergerakanvoluntaribayidarisegipegangan & capaianobjek.<br />Dalamhalini, kekuatanleher & ototbadanbayiadalahsangatpenting. Jikabayitersebuttidakmempunyaikekuatanleher & badan yang secukupnya, bayitersebutakanmenghadapimasalahdalammengekalkankeseimbanganbadan.<br />
 23. 23. Kategoripergerakan voluntary kanak-kanak<br /><ul><li>Terbahagikepadadua :</li></ul>Kawalankepala<br />Kawalantubuhbadan<br />
 24. 24. a) KawalanKepala<br />Gerakan voluntary manusialazimnyabermuladibahagiankepala<br />Ketikalahir, bayihampirtidakmempunyaikawalandibahagiankepalaatauleher – meskipungerakanrefleks (automatik) yang ditunjukkanadalahjelas.<br />MenurutHottinger, 1980, kawalan voluntary dibahagiankepaladanleherbolehberansur-ansurmenjadijelaspadaakhirbulanpertamakehidupan.<br />
 25. 25. Kemajuaniniterusberlanjutansehinggausiabayimencapai 5 bulan.<br />Padamasaini, kanak-kanakbiasanyamempamerkankawalanotot yang lebihbaikkeatastubuhbadan.<br />
 26. 26. CONTOH:<br />Menggambarkanpergerakan normal dibahagiankepalabayi<br />Pergerakaniniseringkalidilihat pa sekitarumur 2 bulan<br />
 27. 27. Padausia 2-3 bulan – bayidapatmenggerakkankepalakekiridankekanan<br />Pada 3 bulan – bayimampumengelakkankedudukankepalasupayategak/statikdanjugaposisidudukatauberdiri yang statik.<br />Sekitar 5 bulan – bayidapatangkatkepalaapabilatelentang<br />
 28. 28. KAWALAN TUBUH<br />Pengawalantubuhadalahbermulamelaluipengawalankepala.<br />Kemudiansecaraberperingkattubuhbadanakanmampudikawalsendiri.<br />Perkembanganiniberlakuketikabayiberumur 4bulan iaituketikabayimemperolehikemampuanuntukmengangkat dada selainkepala.<br />
 29. 29. Sambungan…<br />Padaketikainibayiperludiberisatuaktiviti yang memerlukanpergerakanlengandantangan.<br />Kawalandalampergerakantubuhsangatpentingketikabulanpertamakehidupanbagibayi.<br />Contohsalahsatukawalanbentuktubuhdibahagian dada ialahusahabayiuntukbergulingdaripadaterlentangkeposisimeniarap.<br />
 30. 30. Sambungan…<br />Gerakanpentingadalahpencapaianposturtegak.<br />Hal inikeranaposturtegakpentinguntukbayimenghulurkantangandanmelepaskannyakesisitubuh.<br />Dalamkeadaanterlentang,kanak-kanakterbatasuntukmenggunakanlengandantangan.<br />
 31. 31. Sambungan…<br />Jikabayisentiasadiasuhdandibantu,bayibolehdudukseawalusia 3 bulan, walaubagaimanapunpenjagaperlumenyokongpunggungbahagianbawahdanperut.<br />Hal inikeranakemampuanbayiuntukmenyeimbangkantubuhadalahditahaprendah.<br />Cara sokonganinimampuuntukmembuatkanbayibolehduduktanpasokonganpadausia 5 bulan.<br />
 32. 32. KEPERLUAN DALAM PERGERAKAN VOLUNTARY BAYI<br />Dalampergerakan voluntary, bayimemerlukanpermukaanlantai yang rata. Hal inikerana, akanmemudahkanbayibergerakdanpergerakanvoluntaribayidapatdikembangkan.<br />Kanak-kanak yang beradadipermukaanlantaidengankakinyadiletakkanseluas-luasnya, diaakandapatmenerokaipergerakanvoluntaridenganbaik.<br />Bayi yang beradadipermukaanlantaidenganpergelangankakinyasahaja, diatidakakandapatmenerokaipergerakanvoluntaridengansepenuhnya.<br />
 33. 33. ASPEK-ASPEK YANG TERLIBAT DALAM PERGERAKAN VOLUNTARI<br />1. KESTABILAN DALAM SENDI<br /><ul><li>Bayimemerlukanototuntukmengetat & mengecutkansendi-sendiuntukkestabilanbadan.
 34. 34. Lazimnya, bayiakankembangkankeupayaanmerekauntukmengecutkanototleherdanbadanmerekaapabilabayiberadadalamkeadaanmeniarap.
 35. 35. Pengecutanototlehermembolehkanbayimenegakkankepalanya.</li></li></ul><li>Sambungan…<br /><ul><li>Contohnya; bayi yang barumulamencubauntukberdiriakanterjatuhkembalipadakedudukanasalnya. Bayitersebutsebenarnyatidakdilatihsepenuhnyauntukmemenuhikeperluankekuatanotot yang diperlukan. Olehitu, bayitersebutakanterjatuhapabilabangununtukberdiri. Keadaaninidilakukantanpakawalan. Namun, sekiranyabayiituterusberusahabeberapa kali, sudahtentubayiituakandapatkembangkanpergerakanvoluntarynya. </li></li></ul><li>LANGKAH SERTA PERGERAKAN SECARA BERTERUSAN<br />Sepertikekuatanotot & kestabilandalamsendi, bayijugamemerlukanpergerakan yang menggunakanlangkah yang sesuai.<br />Pergerakan yang perlahanmemerlukanperhatiandankawalan yang baik.<br />Bagimelengkapkansesuatupergerakan,bayimemerlukankestabilansertapergerakansecaraberterusan.<br />
 36. 36. TAHAP PERCUBAAN BAYI UNTUK MELAKUKAN PERGERAKAN<br />Tahapinimerangkumikeupayaanbayiuntukmencubamelakukanpergerakanseberapabanyak yang mungkin.<br />Sebagaiibubapa, merekaperlubijakmengimbangkantahapkeupayaan/usahabayidengankekecewaan yang merekaalamisemasamelakukansesuatupergerakan.<br />Salahsatuaspek yang perludiberiperhatiandalamaspekiniialahibubapaperlumenggalakkanpergerakan-pergerakanbarudalamkalanganbayidanbukannyamemberikantekanankepadabayitersebut.<br />
 37. 37. Sambungan…<br />Contohnya; sekiranyakamumeletakkansatuanakpatungjauhkehadapansedikitdaripadabayi, makabayitersebutakanbergeraksedikitdemisedikituntukmendapatkanpatungtersebutdengancepat. Bayimemerlukanusahasertakesabaranuntukbergerakmencapaipatungtersebut. Hal inidapatdilihatmelaluimemekmuka yang ditunjukkanolehbayitersebut. Padaawalnya, bayitersebutakanmulamengerutkanmuka, kemudiandiaakanmenghasilkanbunyisepertimendengkurdanseterusnyaakanmenunjukkantanda-tandauntukmenangis.<br />
 38. 38. Sambungan…<br />Setiapbayimempunyaikekuatan & keupayaan yang berbezaantarasatusama lain. Begitujuga, tahapkesabaranmereka. Biarkanbayiberusahasekuat yang bolehuntukmendapatkanpatungtersebut. Perhatikanberapa lama masa yang diambilolehbayitersebutuntukmendapatkanpatungitudanberjayamencapainyasebelumbayiitumulamenangis. <br />
 39. 39. SEKIAN TERIMA KASIH…..<br />

×