Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La redacció pas a pas

  • Be the first to comment

La redacció pas a pas

  1. 1. LA REDACCIÓPassos a seguir per a poder realitzar un bon escrit.  IMAGINA QUE A CLASSE DE CATALÀ EL PROFESSOR DEMANA QUE REALITZIS UNA REDACCIÓ SOBRE EL TEMA, per exemple, de les DROGUES. O què escriguin una narració o un conte lliure1ER PAS: DECIDIR QUE VOLS ESCRIURE. Planteja’t les següents preguntes: 1) Que em demanen que escrigui? (text lliure, les meves vacances, descriure el meu millor amic, que parli sobre les drogues, etc.) 2) Quin tipus de text vull fer (descripció, carta a un amic, narració, noticia, exposició)2ON PAS: LA PUJA D’IDEES  Què és?Consisteix a elaborar una llista didees, apuntades de forma ràpida i intuïtiva.  Per a què serveix?Serveix per recuperar informació de la memòria. També tajudarà a trobar idees noves.  Com es fa?  Concentrat en el tema i apunta tot el que se tacudeixi (brainstorming). No ha de durar massa, només uns minuts.  Cal que ho apuntis tot, encara que sembli absurd.  No valoris les teves idees ara, ja ho faràs més endavant.  Apunta les idees molt ràpidament.  No et preocupis per la correcció.  ExempleLa llista següent és el resultat daplicar la "pluja didees" al tema Les drogues:  La droga mata.  Atracaments. 1
  2. 2. LA REDACCIÓPassos a seguir per a poder realitzar un bon escrit.  Inseguretat ciutadana.  Els narcotraficants estan molt organitzats.  Campanyes publicitàries contra la droga. Són suficients?  Podem considerar el tabac i lalcohol com a drogues?  Drogues toves i drogues dures.  Són necessàries més mesures policials?  La societat no és suficientment conscient del problema de les drogues.  Jo conec alguns joves drogoaddictes.  Se nhauria de penalitzar el consum?  Cal il·lusionar la joventut amb altres "paradisos" no artificials.  Proposar solucions al problema.  Guariment i reinserció social del drogoaddictes.  Després, pensa i ordena les idees tenint en compte que un bon text s’estructura en: 1. TÍTOL 2. INTRODUCCIÓ 3. NUS 4. DESENLLAÇ3ER PAS: LA TÈCNICA DE L’ESTRELLA  Què és?És una técnica que ens serveix de guía. En una redacció hem de saber respondre aquestespreguntes per a que el nostre escrit sigui complet i tingui lógica. 2
  3. 3. LA REDACCIÓPassos a seguir per a poder realitzar un bon escrit.  Totes les preguntes anteriors han de ser contestades tenint en compte l’estructura anterior: Títol; Introducció; Nus i Desenllaç Què et sembla si ho treballem de la següent manera? OBSERVA!ESTRUCTUREM EL TEXT:4RT PAS: ORGANITZEM EL NOSTRE ESCRIT  Tota descripció, noticia, conte, etc. segueix un ordre. Quin és aquest ordre?1. Títol:Molt important. A vegades una paraula, o una sola frase, pot indicar-nos clarament sobreque és el que llegirem a continuació.(Exemple: Les drogues; Una amenaça pelsadolescents).Altres vegades, en canvi, el títol no es veu clar fins que s’ha acabat d’escriure.2. Introducció:És la situación inicial a. Presentació de la situación on passa l’acció b. Presentació del personatgeHa de respondre a les següents preguntes (normalment se segueix aquest ordre): 3
  4. 4. LA REDACCIÓPassos a seguir per a poder realitzar un bon escrit.. QUAN?: Quan passa l’acció (present, passat, futur) Exemple: Hi havia una vegada (passat);Aquest matí (present); En un futur molt llunyà (futur). ON?: On passa el conte. Exemple: En un bosc tenebrós; en una ciutat de l’Argentina.. QUI? Presentem el protagonista i els personatges principals. Exemple: En Joan i la sevamare; L’esquirol Jump i els seus amics del bosc la guineu i el ratolí…. QUÈ?: Aquesta pregunta ha de ser resposta amb una sola frase. Ens ha de situar sobrequin és l’objectiu principal dels personatges en el conte. Exemple: ….volien buscar un tresoramagat; esperaven l’arribada de una nau especial, etc..Altres suggeriments:  Situa l’acció. Ha de crear expectativa, ha de fer venir ganes de continuar llegint.  Pot incloure: - Descripció del personatge principal: física i de caràcter. - Descripció més resumida d’algun personatge secundari. - Descripció del lloc o de l’ambient. - Indicacions del temps: estació de l’any, matí, tarda, hora del dia més precisa... - Indicacions del temps meteorològic: estació de l’any, fred, calor...3. Nus:. QUÈ PASSA?. COM PASSA?.PER A QUÈ?. QUINES SITUACIONS/PROBLEMES OCÒRREN? a. Que vol o quins desitjos té el protagonista? b. Amb quins problemes es troba? c. Hi ha altres protagonistes que l’ajuden a resoldre el problema?Ens diu què hi passa. En un escrit, ha de passar alguna cosa, encara que aquesta cosa siguimínima; fins i tot pot explicar només un procés mental. 4
  5. 5. LA REDACCIÓPassos a seguir per a poder realitzar un bon escrit.Pot incloure:Descripcions resumides de personatges secundaris.Descripcions resumides de llocs secundaris.Diàlegs, directes o indirectes.4. Desenllaç:. COM ES SOLUCIONES LES SITUACIONS/PROBLEMES? a. Aconsegueix allò que desitjava? b. Quina és la situació final del protagonista?Ens explica com acaba. És indispensable que un conte “acabi”. Hi ha d’haver almenys unafrase que faci de conclusió. És aconsellable no començar a escriure un conte si encara notens clar el desenllaç.5É PAS: REVISIÓ FINAL DEL NOSTRE ESCRIT:  Abans de entregar l’escrit fixa’t en el següent: – La teva historia coincideix amb el tipus de text que et demanen que realitzis? Ex: has fet una descripció quan volien que fessis una carta. – Has escrit totes aquelles idees que se t’havien acudit en la pluja d’idees? – Has respost a les preguntes de la tècnica de l’estrella? – Has seguit l’ordre correcte? Títol, Introducció, Nus i DesenllaçRECORDA!!!! REPASSA FRASE PER FRASE: 1. COINCIDEIXEN ELS TEMPS VERBALS (present, passat, futur) 2. LES NORMES D’ORTOGRAFIA 3. HAS POSAT SIGNES DE PUNTUACIÓ? 4. HAS UTILITZAT CONECTORS? (ajuden a que el teu text sigui més ric!) 5
  6. 6. LA REDACCIÓPassos a seguir per a poder realitzar un bon escrit.LLISTAT DE CONECTORS ÚTILS PER A FER UN BON ESCRIT!!!Per introduir un tema o per situar-nos-hi amb referència a referent a amb relació a en relació amb pel que fa a quant a sobre respecte a/de aquest tema tracta de l’objectiu d’aquest/a escrit/redacció, noticiaPer continuar sobre un mateix tema o per afegir-hi elements a continuació a més a més a més encara / encara més i fins i tot així mateix com també així com tot seguit tambéPer expressar una causa a causa de/que; per causa de/que; de resultes de; arran de; com que perquè; ja que; atès que; vist que; atès / atesa gràcies a/que per culpa de 6
  7. 7. LA REDACCIÓPassos a seguir per a poder realitzar un bon escrit. per aquest motiu pel fet quePer expressar una conseqüència així; així és que així doncs doncs; per tant [com] a conseqüència de en conseqüència consegüentment; per consegüent cosa que; per la qual cosa de manera que en efecte fins al punt que per això; és per això que per aquest fetPer expressar una finalitat a fi de (+ vb.inf.); a fi que perquè (+ vb.inf.) per a (+ nom); per (+ vb.inf.) per tal de (+ vb.inf.); per tal que a lefecte de (+ vb.inf.) amb lobjectiu de (+ vb.inf.)/que amb la finalitat de (+ vb.inf.)/que la finalitat del qualPer expressar una condició o una excepció en el cas que/de fora que; tret de/que 7
  8. 8. LA REDACCIÓPassos a seguir per a poder realitzar un bon escrit. llevat de/que; posat que sempre que si; si de cas; si fa al cas si és necessari si fos el cas si [molt] convé si no és que si per cas; si de cas si sescau si escau tenint en comptePer indicar oposició o objecció [això] no obstant; no obstant [això] però tanmateix malgrat [que]; malgrat tot així i tot; tot i així; tot i amb això al contrari; en/per contra altrament amb tot; amb tot i això ans [al contrari] ara bé de fet de tota manera en canvi encara que; tot i [que] si bé 8
  9. 9. LA REDACCIÓPassos a seguir per a poder realitzar un bon escrit.Per marcar ordre a continuació duna banda; de laltra (duna altra); daltra banda dentrada; per començar en primer lloc; primer; primerament en segon lloc; segon; segonament al final; en acabat; en darrer lloc/terme; en últim lloc/terme; per fiPer fer aclariments això és; o sigui és a dir a saber; és a saberPer acabar finalment; per acabar a tall de cloenda; per concloure; a manera de conclusió; en conclusió així doncs així les coses al capdavall comptat i debatut consegüentment; en conseqüència en definitiva; duna manera definitiva en suma en darrer terme en última instància en resum; com a resum; resumint; a manera de resum; recapitulant; en síntesi 9

×