Successfully reported this slideshow.

Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji z zakresu ochrony środowiska

0

Share

Upcoming SlideShare
Ppdz W2
Ppdz W2
Loading in …3
×
1 of 38
1 of 38

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji z zakresu ochrony środowiska

 1. 1. Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji z zakresu ochrony środowiska
 2. 2. O czym będziemy mówić: <ul><li>Uprawnienia i udział społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska, dostęp do informacji o środowisku </li></ul><ul><li>Procedura administracyjna i sądowo-administracyjna – prawa stron postępowania </li></ul><ul><li>Droga do realizacji inwestycji </li></ul><ul><li>Wybrane typy decyzji: decyzja środowiskowa - OOS, decyzja ustalająca warunki prowadzenia robót, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę </li></ul><ul><li>Zagrożenia dla ekosystemów rzecznych: pobór żwiru, regulacje wód, utrzymanie wód, budowa MEW lub innych urządzeń wodnych, zatrucia wód </li></ul>
 3. 3. Uprawnienia społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska <ul><li>Społeczeństwo: </li></ul><ul><ul><li>każdy ma dostęp do informacji o środowisku za opłatą na pisemny wniosek </li></ul></ul><ul><ul><li>tylko organizacje społeczne mogą brać udział na prawach strony w postępowaniu adm., oraz zaskarżać decyzje </li></ul></ul>
 4. 4. Organizacje społeczne: <ul><li>Co do zasady mogą występować na prawach strony w postępowaniu dotyczącym innej osoby (art. 31 KPA) </li></ul><ul><ul><li>mogą żądać wszczęcia nowego postępowania lub przyłączać się do toczącego albo mogą za zgodą organu przedstawić swój pogląd w danej toczącej się sprawie </li></ul></ul><ul><ul><li>mogą wnosić o informowanie przez organ o wszczęciu określonych postępowań </li></ul></ul><ul><ul><li>muszą wykazać się interesem społecznym </li></ul></ul><ul><ul><li>muszą przedstawić swoje cele statutowe, które są zbieżne z przedmiotem postępowania (np. ochrona przyrody, ochrona zdrowia i życia ludności przed.....) </li></ul></ul><ul><ul><li>potrzebny wniosek o dopuszczenie do postępowania i postanowienie Organu – przysługuje zażalenie </li></ul></ul><ul><ul><li>wyjątki: nie mogą być stroną przy np. pozwoleniu wodnoprawnym, pozwoleniu budowlanym gdy nie sporządza się raportu OOS </li></ul></ul><ul><li>W postępowaniu gdzie sporządza się raport OOS (art. 44 ustawy OOS) organizacje ekologiczne korzystają z trybu uproszczonego przy dopuszczeniu do postępowania na prawach strony: </li></ul><ul><ul><li>wystarczy pisemne zgłoszenie chęci uczestniczenia w postępowaniu </li></ul></ul><ul><ul><li>muszą przedstawić swoje cele statutowe, które są zbieżne z przedmiotem postępowania </li></ul></ul><ul><li>Mogą składać wnioski, skargi, petycje; </li></ul><ul><li>Mają dostęp do informacji o środowisku </li></ul>
 5. 5. Ogólna procedura administracyjna
 6. 6. Podstawowe zasady z których wynikają prawa stron <ul><li>Normuje ją Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) </li></ul><ul><li>Podstawowe zasady (prawa stron): </li></ul><ul><ul><li>zasada prawdy obiektywnej : W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli </li></ul></ul><ul><ul><li>zasada czynnego udziału stron w postępowaniu : Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań </li></ul></ul>
 7. 7. Przywracanie uchybionych terminów <ul><li>Możliwe tylko gdy uchybiliśmy terminowi bez naszej winy (np. choroba, paraliż komunikacyjny spowodowany atakiem zimy, powodzią itp.) – musimy to uprawdopodobnić (np. zaświadczenie lekarskie) </li></ul><ul><li>Organy kolegialne nie mogą się usprawiedliwiać niedbalstwem pracowników czy chorobą jednego z członków zarządu </li></ul><ul><li>Gdy uchybiliśmy terminowi należy w ciągu 7 dni od kiedy przeszkoda ustała wysłać podanie o przywrócenie terminu dopełniając jednocześnie czynności której terminowi uchybiliśmy </li></ul><ul><li>Na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu służy zażalenie </li></ul><ul><li>P rzywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu jest niedopuszczalne </li></ul><ul><li>Nie można przywrócić terminu do złożenia uwag i wniosków w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej! </li></ul>
 8. 8. Niektóre czynności w postępowaniu <ul><li>Podanie wniesione w terminie do niewłaściwego organu wywołuje pełne skutki prawne, a organ niewłaściwy przekazuje pismo do organu właściwego </li></ul><ul><li>Strona może w każdym momencie postępowania przeglądać całe akta, robić notatki, odpisy, kopie (w tym foto) </li></ul><ul><li>Jeśli organ odmawia udostępnienia akt czy sporządzenia z nich kopii powinien to zrobić pisemnie postanowieniem – żądajmy tego </li></ul><ul><li>Dowody które można zgłaszać na poparcie swoich twierdzeń w sprawie mogą być przeróżne (najczęściej: dokumenty, literatura naukowa, oględziny, świadkowie, biegli); organ ma obowiązek w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy </li></ul>
 9. 9. Rozprawa administracyjna <ul><li>Wyznaczana gdy trzeba uzgodnić interesy stron, przesłuchać świadków, biegłych, dokonać oględzin, albo gdy uprości to postępowanie </li></ul><ul><li>Wezwanie na rozprawę powinno być doręczone co najmniej na 7 dni przez jej terminem </li></ul><ul><li>Prawo uczestników rozprawy: </li></ul><ul><ul><li>p rawo składania oświadczeń i twierdzeń – po udzieleniu głosu przez organ </li></ul></ul><ul><ul><li>p rawo zadawania pytań świadkom, stronom, biegłym </li></ul></ul><ul><ul><li>p rawo składania wniosków dowodowych (np. powołania biegłych) </li></ul></ul><ul><ul><li>p rawo do wypowiedzenia się przed zamknięciem rozprawy </li></ul></ul><ul><ul><li>p rawo żądania sprostowania protokołu , oraz wpisania do protokołu uchylonego przez kierującego rozprawą pytania </li></ul></ul>
 10. 10. Postępowanie administracyjne w I instancji - w praktyce <ul><li>Strona składa wniosek o wszczęcie postępowania (jeśli organ nie wszczyna z urzędu) </li></ul><ul><li>Organ zawiadamia wszystkie strony o wszczęciu postępowania (ewentualnie wcześniej wzywa do uzupełnienia braków formalnych wniosku) </li></ul><ul><li>Organ wyznacza termin do składania uwag, wniosków i dowodów albo wyznacza rozprawę administracyjną w terenie; ponadto sam kompletuje dowody i wydaje postanowienia porządkowe </li></ul><ul><li>Organ może wezwać wnioskodawcę do ustosunkowania się do uwag pozostałych stron postępowania </li></ul><ul><li>Organ informuje strony że zebrał cały materiał dowodowy, a strony mogą przeglądnąć akta i wypowiedzieć się ostatecznie w sprawie przed wydaniem decyzji </li></ul><ul><li>Organ wydaje decyzję administracyjną </li></ul>
 11. 11. Tryb odwoławczy <ul><li>Postępowanie jest dwuinstancyjne </li></ul><ul><li>Decyzja I instancji – </li></ul><ul><ul><li>zawsze przysługuje odwołanie do jednej instancji, do organu wyższego stopnia, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji (lub 28 dni od wywieszenia obwieszczenia – art. 49 KPA) </li></ul></ul><ul><ul><li>zawsze zawiera pouczenie o terminie i trybie odwołania </li></ul></ul><ul><li>Postanowienia – </li></ul><ul><ul><li>przysługuje zażalenie tylko gdy przepis tak stanowi </li></ul></ul><ul><ul><li>zawsze zawiera pouczenie o terminie i trybie zażalenia </li></ul></ul><ul><ul><li>jeśli na postanowienie nie służy zażalenie strona może je zaskarżyć w końcowej decyzji </li></ul></ul><ul><ul><li>zażalenie nie wstrzymuje wykonania postanowienia, chyba że organ wstrzyma z urzędu </li></ul></ul>
 12. 12. Odwołanie – jak pisać <ul><li>Wymogi formalne – jak każdego podania + precyzyjnie określić decyzję od której się odwołujemy (kto wydał, data decyzji, znak) </li></ul><ul><li>Uzasadnienie – co podnosić (dotyczy nieprofesjonalistów): </li></ul><ul><ul><li>że decyzja narusza choćby nieznacznie przepis prawa – podać go (nawet opisowo jeśli nie znamy numeru) i uzasadnić na czym to naruszenie polega </li></ul></ul><ul><ul><li>że organ w trakcie postępowania naruszył omawianą procedurę administracyjną – podać w czym zawinił </li></ul></ul><ul><ul><li>że organ naruszył swobodną ocenę dowodów – źle zinterpretował materiał w aktach sprawy i jego ocena jest dowolna, a nie swobodna – wykazać sprzeczność logiczną rozumowania organu </li></ul></ul><ul><ul><li>że organ nie zebrał wyczerpująco materiału dowodowego lub nie uwzględnił wszystkich naszych wniosków dowodowych pomimo że były zasadne </li></ul></ul><ul><ul><li>wszelkie merytoryczne zarzuty, które przeczą zasadności wydanej decyzji albo okolicznościom które organ wziął za podstawę decyzji (można dołączyć lub wnioskować o nowe dowody) </li></ul></ul><ul><ul><li>nie należy polemizować z oceną faktów wyrażoną w uzasadnieniu decyzji, chyba że na podstawie akt sprawy lub nowych dowodów można wykazać błąd w rozumowaniu organu </li></ul></ul><ul><ul><li>pomocniczo można podać negatywne skutki decyzji – nie skupiać się jednak na tym </li></ul></ul>
 13. 13. Wykonalność decyzji <ul><li>Wykonalne są przede wszystkim decyzje: </li></ul><ul><ul><li>ostateczne – tj. takie od których nie służy już odwołanie w administracyjnym toku instancji: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>gdy od decyzji I instancji żadna strona w terminie nie złożyła odwołania </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>decyzje II instancji kończące postępowanie </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>którym nadano w ich treści rygor natychmiastowej wykonalności </li></ul></ul><ul><li>Składając odwołanie można wnosić o wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji (w uzasadnionych wypadkach) </li></ul><ul><li>Składając skargę do sądu na decyzję ostateczną można wnosić o wstrzymanie wykonania decyzji przez: </li></ul><ul><ul><li>organ – zawsze, o ile nie zachodzą przesłanki do nadania rygoru natychmiastowej wykonalności </li></ul></ul><ul><ul><li>sąd, tylko jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków (trzeba uzasadnić) </li></ul></ul>
 14. 14. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego <ul><li>Skargę do WSA generalnie wnosi się na decyzje wydane w II instancji; na decyzji jest pouczenie o terminie i trybie wniesienia skargi </li></ul><ul><li>Organizacja społeczna może występować w postępowaniu sądowo-administracyjnym jako uczestnik lub strona, nawet jeśli nie ma osobowości prawnej; może wnosić skargę </li></ul><ul><li>Organizacja społeczna działa przez swoje organy lub przedstawicieli (musi złożyć dokument potwierdzający uprawnienia danej osoby do reprezentacji – np. dla stowarzyszenia będzie to KRS) </li></ul><ul><li>Sąd wydaje wyrok, którym: </li></ul><ul><ul><li>uwzględnia skargę i uchyla decyzję adm. – wtedy doręcza wyrok wraz z uzasadnieniem każdej stronie, albo </li></ul></ul><ul><ul><li>oddala skargę – wyrok wraz z uzasadnieniem doręcza się wtedy tylko na pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku </li></ul></ul>
 15. 15. Skarga do WSA – jak napisać <ul><li>Skarga winna zawierać: </li></ul><ul><ul><li>wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia </li></ul></ul><ul><ul><li>oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy </li></ul></ul><ul><ul><li>określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego </li></ul></ul><ul><li>Sąd uwzględni skargę na decyzję lub postanowienie, jeżeli stwierdzi: </li></ul><ul><ul><li>naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, </li></ul></ul><ul><ul><li>naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego, </li></ul></ul><ul><ul><li>inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy </li></ul></ul>
 16. 16. Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego <ul><li>Co do zasady od wydanego przez WSA wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do NSA w terminie 30 dni od doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem </li></ul><ul><li>Istnieje przymus adwokacko-radcowski </li></ul>
 17. 17. Koszty postępowania <ul><li>Postępowanie administracyjne – ponosi się tylko opłaty skarbowe (np. od decyzji, od pełnomocnictwa) </li></ul><ul><li>Koszty postępowania przed WSA – skarżący wnosi wpis; może żądać zwrotu kosztów od organu, jeśli sąd uchylił decyzję; nie uiszcza żadnych kosztów w razie przegrania sprawy </li></ul><ul><li>Koszty postępowania przed NSA – skarżący wnosi wpis; koszty postępowania pokrywa przegrywający sprawę </li></ul>
 18. 18. Nadzwyczajne tryby postępowania w KPA <ul><li>Sposób na wzruszenie decyzji ostatecznej, gdy nie jest już dopuszczalna droga sądowa (wyjątkowo także nieostatecznej) </li></ul><ul><li>3 tryby: </li></ul><ul><ul><li>wznowienie postępowania </li></ul></ul><ul><ul><li>stwierdzenie nieważności decyzji </li></ul></ul><ul><ul><li>uchylenie decyzji (gdy na mocy decyzji żadna ze stron nie nabyła prawa) lub zmiana decyzji (tylko za zgodą wszystkich stron) </li></ul></ul>
 19. 19. Zwolnienie od kosztów sądowych (prawo pomocy) <ul><li>Może być przyznane stronie na jej wniosek złożony na urzędowym formularzu przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania </li></ul><ul><li>Może być przyznane w zakresie: </li></ul><ul><ul><li>całkowitym - gdy osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania; osoba prawna lub organizacja społeczna gdy wykaże, że nie ma żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania </li></ul></ul><ul><ul><li>częściowym - gdy osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny; osoba prawna lub organizacja społeczna gdy wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania </li></ul></ul><ul><li>Obejmuje w zakresie: </li></ul><ul><ul><li>całkowitym - zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego z urzędu (można wskazać nazwisko) </li></ul></ul><ul><ul><li>częściowym - zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego z urzędu </li></ul></ul>
 20. 20. Droga do realizacji nowej inwestycji <ul><li>Przy znaczniejszych inwestycjach inwestor z reguły musi uzyskać kilka decyzji np.: </li></ul><ul><ul><li>decyzję środowiskową </li></ul></ul><ul><ul><li>decyzje lokalizacyjną (np. warunki zabudowy, lub decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego), albo wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, </li></ul></ul><ul><ul><li>koncesję dotyczącą kopalin, lub pozwolenie wodnoprawne </li></ul></ul><ul><ul><li>decyzję ustalającą warunki prowadzenia robót przy regulacji wód lub zmianie stosunków wodnych </li></ul></ul><ul><ul><li>pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów, albo wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza, albo ścieków do wód </li></ul></ul><ul><ul><li>pozwolenie budowlane </li></ul></ul>
 21. 21. Postępowanie z udziałem społeczeństwa <ul><li>Postępowanie z udziałem społeczeństwa to postępowanie, w którym przeprowadza się ocenę OOŚ i sporządza raport OOS przed wydaniem decyzji </li></ul><ul><li>Udział społeczeństwa jest wymagany w większości decyzji środowiskowych, oraz niektórych: pozwoleniach budowlanych, pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej </li></ul><ul><li>Organ przed wydaniem decyzji lub opracowaniem dokumentu wymagających udziału społeczeństwa, podaje do publicznej wiadomości wszelkie istotne czynności podjęte w postępowaniu (m. in. wszczęcie postępowania, terminy zapoznania się z aktami, termin na składanie uwag, rozprawa itp) </li></ul><ul><li>Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa </li></ul><ul><li>Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, oraz elektronicznie (np. emailem) w wyznaczonym przez organ 21-dniowym terminie ich składania; można zapoznać się z aktami sprawy </li></ul><ul><li>Uwagi są rozpatrywane, a w uzasadnieniu decyzji lub dokumentu podaje się informację w jaki sposób zostały one wzięte pod uwagę, przy czym uwagi wniesione po terminie pozostawia się bez rozpoznania </li></ul><ul><li>Organ może zarządzić rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa </li></ul>
 22. 22. Wybrane typy decyzji na realizację inwestycji
 23. 23. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (środowiskowa) <ul><li>Określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia </li></ul><ul><li>Uzyskanie jest wymagane dla następujących planowanych przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej: </li></ul><ul><ul><li>budowle piętrzące wodę na obszarach objętych formami ochrony przyrody, albo poza tymi obszarami: gdy na cieku nie ma innych takich budowli, lub są w odległości mniejszej niż 5km w dorzeczu, lub na wysokość nie mniejszą niż 1 m </li></ul></ul><ul><ul><li>regulacja wód </li></ul></ul><ul><ul><li>wydobywanie kopalin ze złoża ze śródlądowych wód powierzchniowych </li></ul></ul><ul><ul><li>porty lub śródlądowe drogi wodne </li></ul></ul><ul><ul><li>przystanie śródlądowe dla nie mniej niż 10 statków (w tym małych łódek) lub wykorzystujące linię brzegową na długości większej niż 20 m </li></ul></ul><ul><ul><li>budowle przeciwpowodziowe, z wyłączeniem przebudowy wałów przeciwpowodziowych </li></ul></ul><ul><ul><li>kanały albo kanalizacja wód rozumiana jako zagospodarowanie wód umożliwiające ich wykorzystanie do celów żeglugowych </li></ul></ul><ul><ul><li>przebudowa, rozbudowa w/w inwestycji </li></ul></ul><ul><li>Jest wydawana jako „pierwsza” decyzja w procesie administracyjnym; jest wiążąca dla innych decyzji późniejszych </li></ul><ul><li>Organem właściwym do wydania decyzji co do zasady jest wójt, burmistrz, prezydent miasta </li></ul><ul><li>Jeśli liczba stron przekracza 20, organ zawiadamia o swoich czynnościach poprzez obwieszczenie zamiast pisemnie </li></ul>
 24. 24. Ocena oddziaływania na środowisko w ramach decyzji środowiskowej <ul><li>Ocenę OOŚ dla w/w przedsięwzięć przeprowadza się zazwyczaj, gdy organ prowadzący postępowanie stwierdzi taki obowiązek </li></ul><ul><li>W wypadku przeprowadzenia oceny OOS inwestor opracowuje i przedkłada raport OOS </li></ul><ul><li>W ramach oceny OOŚ przede wszystkim określa się, analizuje i ocenia: </li></ul><ul><ul><li>wpływ inwestycji na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, a także na inne kwestie inne obiekty </li></ul></ul><ul><ul><li>możliwości zapobiegania negatywnym skutkom inwestycji </li></ul></ul>
 25. 25. Decyzja środowiskowa – udział społeczeństwa <ul><li>Jeśli w ramach postępowania jest przeprowadzana ocena OOS to organ zapewnia udział społeczeństwa </li></ul><ul><li>Organ podaje do publicznej wiadomości (w formie obwieszczenia) informacje o: </li></ul><ul><ul><li>wszczęciu postępowania </li></ul></ul><ul><ul><li>stwierdzeniu obowiązku oceny OOS </li></ul></ul><ul><ul><li>przedłożonym raporcie OOS </li></ul></ul><ul><ul><li>21-dniowym terminie składania uwag i wniosków przez obywateli, oraz terminie zapoznania się z aktami sprawy, a także rozprawy administracyjnej </li></ul></ul><ul><ul><li>wydanej decyzji </li></ul></ul><ul><li>Podanie informacji do publicznej wiadomości (łącznie): </li></ul><ul><ul><li>W BIP-ie </li></ul></ul><ul><ul><li>w siedzibie organu właściwego w sprawie i organów miejsca inwestycji </li></ul></ul><ul><ul><li>w miejscu przedsięwzięcia w sposób zwyczajowo przyjęty </li></ul></ul>
 26. 26. Decyzja środowiskowa – udział stron <ul><li>Organizacje ekologiczne, powołując się na swoje cele statutowe, mogą uczestniczyć w całym postępowaniu na prawach strony, gdy zgłoszą taką chęć </li></ul><ul><li>Na odmowę dopuszczenia do postępowania służy zażalenie </li></ul><ul><li>Organizacji ekologicznej przysługuje odwołanie od decyzji oraz skarga do sądu, nawet jeśli uprzednio nie brała udziału w postępowaniu I instancji – wiążą ją jednak terminy na dokonanie tych czynności </li></ul>
 27. 27. Wydanie decyzji środowiskowej <ul><li>Organ wydając decyzję: </li></ul><ul><ul><li>określa wymogi w zakresie ochrony środowiska przy realizacji inwestycji: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji urządzenia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>wymagania ochrony środowiska do uwzględnienia przy projekcie budowlanym </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>przedstawia stanowisko w sprawie przeprowadzenia ponownej OOS na etapie pozwolenia na budowę </li></ul></ul><ul><ul><li>może zobowiązać do kompensacji przyrodniczej – jeśli wynika to z OOS </li></ul></ul><ul><li>Decyzja środowiskowa winna posiadać szczegółowe uzasadnienie </li></ul>
 28. 28. Organ może odmówić zgody na realizację przedsięwzięcia gdy: <ul><li>stwierdzi niezgodność lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony (nie dotyczy niektórych publicznych inwestycji) </li></ul><ul><li>w razie braku zgody wnioskodawcy na realizację inwestycji w wariancie bardziej zasadnym, innym niż proponowany przez wnioskodawcę </li></ul><ul><li>jeżeli z oceny OOŚ wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru </li></ul><ul><li>jeżeli przedsięwzięcie spowoduje niezrealizowanie celów środowiskowych zawartych w planach gospodarowania wodami </li></ul><ul><li>w praktyce również gdy RDOŚ odmówi uzgodnienia </li></ul>
 29. 29. Decyzja ustalająca warunki prowadzenia robót z art. 118 ustawy o ochronie przyrody <ul><li>Orzeka Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ), przed wydaniem pozwolenia na budowę </li></ul><ul><li>Prowadzenie robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych, oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne - na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych , zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych, następuje na podstawie decyzji regionalnego dyrektora ochrony środowiska, który ustala warunki prowadzenia robót. </li></ul>
 30. 30. Pozwolenie wodnoprawne <ul><li>Stroną postępowania jest zawsze użytkownik rybacki; nie mogą być stroną organizacje społeczne </li></ul><ul><li>Jest wymagane na: </li></ul><ul><ul><li>różne formy szczególnego korzystania z wód </li></ul></ul><ul><ul><li>budowę urządzeń wodnych </li></ul></ul><ul><ul><li>regulację wód </li></ul></ul><ul><ul><li>pobór wody (np. wodociągi, MEW) </li></ul></ul><ul><ul><li>pobór kruszywa (za wyjątkiem utrzymania wód) </li></ul></ul><ul><ul><li>wprowadzenie ścieków do wód </li></ul></ul><ul><li>Odmawia się wydania pozwolenia wodnoprawnego gdy projekt: </li></ul><ul><ul><li>naruszałoby ustalenia PGW, lub MPZP </li></ul></ul><ul><ul><li>nie spełniałby warunków ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury </li></ul></ul>
 31. 31. Regulacja a utrzymanie wód <ul><li>Utrzymywanie śródlądowych wód powierzchniowych polega na zachowaniu lub odtworzeniu stanu ich dna lub brzegów oraz na konserwacji lub remoncie istniejących budowli regulacyjnych w celu zapewnienia swobodnego spływu wód oraz lodów, a także właściwych warunków korzystania z wody </li></ul><ul><li>Regulacja wód polega na podejmowaniu przedsięwzięć, których zakres wykracza poza działania związane z utrzymywaniem wód, a w szczególności na kształtowaniu przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego </li></ul><ul><li>Utrzymanie wód może wykonywać tylko RZGW lub Marszałek Województwa (w praktyce ZMIUW), oraz właściciele urządzeń wodnych </li></ul><ul><li>Na utrzymanie wód potrzebna jest jedynie decyzja RDOŚ z art. 118 UoOP (tam gdzie wymagana) </li></ul><ul><li>Utrzymywanie wód nie może naruszać istniejącego dobrego stanu ekologicznego tych wód oraz warunków wynikających z ochrony wód </li></ul><ul><li>Na regulację wód potrzebna jest decyzja środowiskowa, pozwolenie wodnoprawne, decyzja RDOŚ z art. 118 UoOP i pozwolenie na budowę </li></ul>
 32. 32. Powódź i odbudowa popowodziowa <ul><li>Pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane na wykonanie pilnych prac zabezpieczających w okresie powodzi </li></ul><ul><li>Nowa ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z dnia 16 września 2011 r. </li></ul><ul><li>Rząd każdorazowo po powodzi wydaje rozporządzenie z listą gmin lub miejscowości na których stosuje się szczególne rozwiązania zawarte w ustawie powodziowej </li></ul><ul><li>Na odbudowę lub remont urządzeń wodnych uszkodzonych lub zniszczonych w czasie powodzi nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne – aktualnie bezterminowo </li></ul><ul><li>Jeśli planowana odbudowa dotyczy inwestycji znacząco oddziałującej na środowisko lub na obszar Natura 2000 wymagana jest decyzja środowiskowa – jej brak nie wstrzymuje jednak inwestycji </li></ul>
 33. 33. Pozwolenie na budowę <ul><li>W postępowaniu nie mogą uczestniczyć organizacje społeczne na podst. art. 31 KPA </li></ul><ul><li>Jeśli w ramach postępowania przeprowadza się ocenę OOS albo ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (tzw. III grupa), to mogą w nim uczestniczyć organizacje ekologiczne na prawach strony, a także są składane uwagi i wnioski przez społeczeństwo </li></ul><ul><li>Ocena OOS wygląda podobnie jak w przy wydaniu decyzji środowiskowej, z tym że przeprowadza ją RDOŚ </li></ul>
 34. 34. Inne decyzje <ul><li>Decyzja o warunkach zabudowy - </li></ul><ul><li>Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego – </li></ul><ul><li>- w postępowaniu mogą uczestniczyć organizacje społeczne na podst. art. 31 KPA </li></ul>
 35. 35. Działania wobec istniejących instalacji
 36. 36. Gdy instalacja działa na podstawie wykonalnych decyzji <ul><li>Można wnosić o: </li></ul><ul><ul><li>wykonanie przeglądu ekologicznego </li></ul></ul><ul><ul><li>stwierdzenie nieważności decyzji z urzędu </li></ul></ul><ul><ul><li>wznowienia postępowania z urzędu </li></ul></ul><ul><ul><li>stwierdzenie wygaśnięcia decyzji, jeśli uprawniony nie dopełnił określonego w decyzji warunku, choć decyzja została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia tego warunku </li></ul></ul><ul><ul><li>uchylenie decyzji, jeśli uprawniony nie dokonał w terminie określonych czynności, choć decyzja została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia tych czynności </li></ul></ul><ul><ul><li>inne rozwiązania (np. cofnięcie decyzji) przewidziane dla poszczególnych typów decyzji </li></ul></ul>
 37. 37. Kiedy należy wezwać lub zawiadomić policję <ul><li>Gdy są prowadzone prace wymagające pozwolenia wodnoprawnego bez takiego pozwolenia lub wbrew jego warunkom (wykroczenie z art. 192 ust. 1 PW lub przestępstwo uszkodzenia brzegów i dna z art. 191 PW) </li></ul><ul><li>Gdy są prowadzone prace wymagające decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót bez tej decyzji lub wbrew jej warunkom (wykroczenie z art. 131 pkt 8 UoOP) </li></ul>
 38. 38. Dziękuję za uwagę

×