Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Podanie do podstawowej

5,401 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Podanie do podstawowej

  1. 1. PODANIE………..........................................................(Imię i nazwisko rodzica /prawnego opiekuna)...........................................................................................................................................................(Adres zamieszkania) Proszę o przyjęcie mojego syna/ mojej córki ...............................................................do klasy ............................ Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przybysławicach.........................................................................................................................(drugie imię dziecka)........................................................................................................................(data i miejsce urodzenia dziecka)........................................................................................................................(imiona rodziców/ prawnych opiekunów)........................................................................................................................(numer PESEL dziecka)........................................................................................................................(adres zameldowania dziecka)........................................................................................................................(numer telefonu).........................................................................................................................(miejsce pracy rodziców/ prawnych opiekunów, telefon kontaktowy) ......................................................... Podpis rodzica/ prawnego opiekuna………………..........Miejscowość, data

×