Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ประกาศ เอกสาร235

664 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ประกาศ เอกสาร235

 1. 1. lunisd ?sanirsln$udnis~nwiaavai n n 1 ;dIniuaa~<dds-ni~nisKm~zan4ida"ag~nai~I~Yviiunsiu w ~ a u ~ a n a i u ~ a u i ~ ~ s ~ " t l i ~ u ~ " u ~ ~ ~ ~ a ~ n a i n s ~iauldpS"h9m$idsz%niuu A a ~ u u~~~mwsiui,muuu~a<u~anais~uiubav BIMT~LLUIJIJ~Y~"? 2-3 (~anai~wuiubav lpS"h9m$ib8u;dbck m a i u u i a ~ ~ ~ ~ u 3) 60M ~ I~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ l ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ 3 ~ ~ ~ d ~ d 3 ~ ~aiardsz~nwniu~anaiswuiurasl w?auCuMn6yaa.ruwuliihuau 1 L L W ~(;d~~uulvdv16Microsoft Office 5word) d ~ u ~ ~ ~ ? ~ a n i r v n ~ u d n i s i n w va1 v a i ~ i na Lsnduu?~isaiuynna 2 ~irjnaiu~vni%-d $unisZnwi~sznuinwia~vai 1 wsiu ~ ~ U I U T U S ~ R T L U~W ~ U U bvn 30 ~ 2556qgan~nol&dmr~nv7aav~7 1 n mI ~ 3 f i ~ 0 7433 7399 , 0 7431 1247 %W3313 0 7433 7399 wE-mail songkhla@ksp.or.th
 2. 2. flHHll 1U~lU~?ffll "d.! flHbGl~Uflm mVll:Jnlj"Pi U q mn nflllJJJJ,njU~iJ It ~W(9),JUl~Jj"~e:JUl1Jl:fiVl I nVlllnlj"Pimn 1~nbnm~ bbGl~~n~P1~ buU~CJe:JJJ-rU1Je:Jl~lflJJl~CJ1~fhvlU~"iJj"j"CJlUj"j"ruUe:Jl11Jl:fiVlbUbnru"; u .1UnlTth~Vl ~ ~tJBu~ 1lUU ~tJ j"~n e:JUl1Jl:fiVlVlllnlj" Pimn e:Jl bbGl~ e:JuU nl j"CJ cie:Jl~tJj"~ne:JUl1Jl:fiVl~ln~ll b~ b n~~l1 "iJtJBu~ llUIllJJ"iJj"j" CJlUj"JruUe:Jll1Jl:fiVl "iJU?flJJ1j"t1 uU bb b UUe:Jill bbGlb c ~ uU~ bfllj"VlCJ cie:Jle:J n ci1l~lUe:JlPit/8bbGl~UflflGlvf11 ?fJJnUb tJ uUtJ1JUEJUflflGl bbGl~nflllJJb~CJ?fGl~ e:Jl1P1IlUb ~e:JtJj"~lCJ1JoUbbtll1Jl:fiVl 1lGle:Jm~CJ~b 1m , U , "1Je:Jlnlj"tJBU~llU ll~nUlt1Jnl~lh~"iJ~tJBu~llU 1UVIUlm ~bn~tJj"~ lCJ1JoUbbtlPit/8~l 1 ~U1tJ ~lnlV1U~15nlj"A~b~e:Jn~tJj"~ ne:JUl1Jl:fiVlVlll nlj"Pint/lb ~e:J-rUbfl~e:JlV1JJlm:a~1Jbnm~ "m?f~~" ~lnj"lCJGl~bBCJ~~e:J 1tJ.Q U U " I b CJ cie:Jl ~e:J n b:a ~1l CJj" ~tJj"~ ne:JUl1Jl:fiVlVlll n lj" Pimn~tJBu~ bn ~ 1lU1l1JJ"iJ j"j"CJlUj"j"uUe:Jll1Jl:fiVl r b~e:Jb?f~JJ?f~1lP1-rVl51 bbGl~flllJJb ;e:J~e:J Unlj"tJj"~ ne:JUl1Jl:fiVlVlllnlj"Pi nt/l 1 b~e:J 1~~tJj"~ne:JUl1Jl:fiVl1~-rUbfl~e:JlV1JJlm:a~1JbnCJj"~ "m?f~~" bUUbbUUe:Jcill~~ U U "" , bbtl~tJj"~ ne:JUl1Jl:fiVlVlllnlj"Pi nt/lvf11 tJ .VkJ. ~ii~Vl61~-rU bfl~e:J"lV1JJlm~~1JbnCJ1~ lJ lJ ~.(9) buU~m Ue:JUrullltJj"~ ne:JUl1Jl:fiVlVlll nlj"Pi nt/lbbGl~ V , " ~. ~ , r}l b U U"iJ"iJUU e:JluU~tJ j"~n e:JUl1Jl:fiVlVlllnl j"Pint/l IllJJVlj"~j"11JU rurull?ffll flj"bbGl~U U , flGll m Vlllnlj"Pint/l Vl.P1. <tet0 ~ bbGl~tJBu~llUmbbiKl 1JJ-ue:JEJn-.h(9)0 tJGTl. Vl61 mn W.nn11~Jl 1Wl1 lX buU~ii~Vl61~ -rUbfl~B"lVlJJl EJ b~~1J bnCJ ~ 1 lJ lJ m.(9) tJj"~Vl~~tJBU~IlUIllJJ"iJj"j"CJlUj"j"ruUe:J"ll1Jl:fiVlmU ~ -iie:J e:Jcillbfl~"lfl-r~ m.~ tJj"~Vl~~tJBU~lltilllJJ"iJj"j"CJ1Uj"j"ruUe:Jl11Jl:fiVlb~UoU~btJUYlbP1t/(<9) 1U ~ -iie:J) m.m 1JJbflEJm~YhflllJJb~e:JJJb~CJ 1~ 1 BUbuUnlj"UnVl~e:Jl1 UPiGl5j"j"JJBU~ m.et 1JJiimrut1n~lb V lJUnlj"VllllUCJ Vl~m uUmJJbflCJt1nGlll Vlt/VllllUCJ V V bb~"iJ 1~-rU nl j"iKllJJGll1UIllJJVlj"~j"l1JUt1J ~ rQ~iKllJJGlVlUbbiKl m. <t ~ lU nlj"tJj" ~ bijUlllJJV1~ n bn ru"; bbGl~15 lj" A~ b~e:J b~ e:J-rU e:Jl 1 CJ n n bfl~ V1JJ .::. d 0::0. d d 0 b1J~1Jbnmll "m?f~~" U ,,,,,,,, Vlflj"?fmnlV1U~ m.0 1JJbflCJ1~-rUbfl~e:JlV1mm:a~1Jbnm~ U "m?f~~" ,,, , mtle:JU
 3. 3. f11~v11bUUf11H;1~b~B n~tJ~~nBUl1l1~~Y11,:m1~finlj1b ~B.:rUbfl~BlVI1J1m~~1lbnm~ "mG1~~" CU U I" t1~~~VI"mnru.nf11~~I1~ru1 bb~~ 1-ifbbUUtJ~~bjJUm1J~bbUUvhCJtJ~~f111l1 b~B.:rUbfl~BlVI1J1m~~1lbnCJ~~" mG1~~" U I" I1~CJn1V1U~15f11~fl~b~Bnbb~~~lr;11Unl1Ub~1l15f11~fnG1.fn .fllCJ1U1U~ QlCO) VH1lj.fllfl1J kJ~<fi> ~l-d ~,CO) n1~~~lHlJ 1~~ b~Bn~tJ)~nBUl1l1 v ~VlYll-:1 n1)f1 nljl~~1J fl1) 1~-rUbfl~B-:IVI1Jl b CJ ~~1l bnCJ)~ v"f1)~~~" 1Ub"IJ9l~U~n1)f1m~n •• • ~.(9).<9) mGW1b1l9l~U~f11)finlj11 U~1U.fljJ.fl1flYln b "IJ9l 1~flru~ m~1Jf11)fl~G1mblJ1~UYi I" U t I"f11~finlj1~I1~ru1fl~b~Bn~G11Jfl1) 1~.:rUbfl~B-:IVImm~~1lbnCJ~~"fl~G1~~" tJ~~-;J1tJ vcfctb I1n~-:Jn~r;11un-:J1U U U ll ,fl ru~ m~1Jf11~f11~fi nlj1~U~U ~1U~~~UtJ~~ fl1Jfi nlj1 bb~ " ~~~~UJJ5CJ1Jfi . nlj1 ~.(9).~ fl~G1.fl1blJI~U~f11~finlj1m-:JbYl~1JVI1Um blJl(9) 1~flru~m~1Jf11~mG1mblJI~UYi ll" Ilf11~finlj1 ~I1~ru1fl~b~Bn~G11Jm~ 1~.:rUbfl~B-:JVImm~~1lbnCJ~~fl~G1~~" tJ~~-;J1tJ ~cfctb " I1n~tl~~nBUl1l1~~ I U 11 l cuYI1-:Jf11~finlj1 ~tJlJu~-:J1UB~1UVlB-:J~blJl~qj11Y1U1-:J~B ~~I ~1J~U51l¥1 tJVJU1U ~l1lbYll ~~~Ufl~i1B1JtJ~lUP1I~~lCJU1-:JbbflU1-:J~UbYiCJU U1lUBU ~lfl~ ~1lj!)1J~ru~ IB1JYlB-:Jfl~BlG11U 5U~~ m;;bl~qj1~-:JiU Y1111lJU1U1-:J~"~ U1lnBmJBCJ U1lnBn1V1~ bb~~VIUBlbblJ1J ~~-:Jn~r;11un-:J1Uflru~m~1Jf11~f11~finlj1 •..iU~U~1U~~~UJJ5CJ1Jfinlj1 b~lUU " ~.(9).Ql fl~G1.fl1 blJ1~U~f11~finlj1mlb Y1~1JVI1Ufl~lJ1~ b 1~flru~m~1Jf11~mG1.fl1blJ1~UYi l" I I"f11~finlj1 ~I1~ru1fl~b~Bn~G11Jfll~ 1~.:rUbfl~B-:JVImm~~1lbnCJ~~fl~G1~~" tJ~~-;J1tJ ~cfctb " I1n~tJ~~nBUl1l1~~ U U ,., I UY11lf11~finlj1 ~tJlJU~-:J1UB~1 UVlB-:J~b lJ1U1l.:rn11lJU1 G11Y1~ ~~~ 1lJU-:JU1-:JU1fl~B-:JbICJU1-:JflmbVI~1JCJ1UU111~Ubb~-:J~lCJlJl1-:J I1~m , m~~~11 U1lb1lU G11CJ1Vl1J , u-:Jn1J U1-:Jn~tJ l-:JYlB-:JVIm-:J BUbijBl ~VI"n~ m~m~ul G1~~1UG1-:J ~ AUU1 11 CJ ijUU~ fl~B-:JG111J11VIUB-:JlBn tJ~~b11l1bb~~G11UVIm-:J , , •..Vi~-:Jn~r;11U n-:J1U ru~ m~1J f11~f11~fi nlj1iJU~U~1U~~~UJJ5 fi nlj1 b fl CJ1J ~lUU " ~.(9).~ mG1mblJI~U~f11~finlj1m-:JbYl~1JVI1UfI~blJlQl 1~flru~m~1Jf11~mG1mb1lI~UYi 11 l I"f11~finlj1 "f1~G1~~" tJ~~-;J1tJ ~cfcfb ~I1~ru1A~b~Bn~G11Jm~1~.:rUbfl~B-:JVI1J1m~~1lbnm~ I1n~tJ~~nBU CU J ll I cu nlj11 UVlB-:J~Y1m 1Um-:Jb11l1~VlYl1-:Jf11~fi lJ(91 Y1~1JVI1Ufl~ ~~-:Jn~r;11un-:J1Uflru~m~1J f11~f11~fi nlj1~U~U~1U , , "~~~UtJ~~fl1Jfinlj1 ~l-d 1~~I1~rulA~b~Bn~tJ~~ nBUl1l1~~Y11lf11~finlj1 ~G11Jm~~.:rUbfl~B-:JVI1J1CJ 1 i ~1~CJ-ifbbUUtl~~bjJUbb~~ 1 1~btJU1tlm1J~~~lU~flru~ m~1Jf11~A~b~Bn~tJ~~nBUl1l1~~Y11-:Jf11~finlj1 b~B.:rU ~ "mG1~~" tJ~~-;J1tJ ~cfctbbfl~B-:JVImm~~1lbnCJ~~ n1V1U~ b(,1UBr;11Un-:J1Ub~lJ15f11~fl~(,1.fl1 U "l I 11
 4. 4. ~.1fI n1~~"iJ1<HU1~ WI b~eIn ~lh:melU1"IJ16UWV11-31aA n~1~mJfl1a n 1~-ru bfl~eI-3Vill1~ b~WI"lJbn a~ ~ II II ,dev OJ 0 OJ I ~ .ct V16l-3 n Wl6l1IJ -31 W~ mall n1 a6l-3 61 n1a f1m~n bel "IJIJ n IJfI b all n " 61111 n":l1l.JfIu~ mj"ll n1j"~l b~~lJn1j"Plm~l b€I nlJU bblll~ lfl ru~ mj"lJ n1j rlWl ~€I n r b :S1IJ1Uhh1mJnl1 ~ f1U vl1bijIJn1j"rlWlb~Bn bWlt.llh~~lUn.J~lJlfllJn1jPlmn Vi~BlJmlJn1jPln1jlbBnlJU~lVlrWlV1n~lvrrWlb~BvllbijIJn1jrlWl b~Bn~h~ nBlJllJl:S~Vllln1jPlm~l~~lJmj 1~-rlJ bfl~BlVllJ1t.1i bWlt.l1 lJlJtJj~biJIJ -tlbb , IIbb(l~ 1~bUU1tJ11111~WI~1UYiflru~mjlJn1jrlWlb~BnertJj~nBlJllJ1:S~Vl1l n1jPl n1j1 b~B-rlJ bfl~BlVilJ1t.1 :aWllJbnt.lj~ b II II"f1j~WI~" tJa~:SltJ Iv<t<tb tl1ViUWI b~UB611,rnl1Ub(l6(J15n1jm~m ."" .. .. .. ~.m n1~~"iJ1jW1~ WI b~.eI ~tJj:; n BU1"lJ16UWV11-3 n n1jA n~1~6llJfl1j 1~-rlJ bfl~B-3Vill1 ~ IIb~WI"lJbn~a~ "f1a6lWl~" U "" , 1IJVith~-31IJUBm VlUB"iJ1n~j:;lJ 111 IJ-Uel ~.G) " bb(l:;-UB ~.1fI Vi,jlt.1l1UYiIJBmViUB"iJ1n~j~lJ , 111U-tlB <t.(9) bb(l~-UB<t.1v l~bbn 611,rnl1Uflru~mjlJn1jn1jB1:S1Pln1j1 mlJ~l b~~lJn1jtJ nfljBlVlBl~U ~tnuUn1j~(lPl n1j1 ~tnu!u ru-nI1itIlJlJP1(l{j 611,rnn1jPln1j1 , V1~lJVl1Um 611,rm1U?!l b~~lJn1jPl n1j1U €I m~lJlJ bb(l~n1jPl n1j1111lJ85 t.I1~ t.I 61111ml b nl1IJ~j~~Vl5l11~U1 bb , ~llJ1~~1,r nlJ~Vi1jl1UlVlt.l1~t.I"lJlJ"lJU ~1,rnlJ~Vi1jl1UmjPln1j1~bl11j , bb(l~ bjlb~ t.IIJ~15111 U~lnWl~muU BWllJPln1j1 ,bblll~lflru~mj:Wn1jrlWlb~Bn :S1UlUhh1Bt.lnl1 ~ flU bWlt.l1~iJerbbVlUflj~.n11U B.n.fl.l1.~1Uj1"lJn1j (~liJ) II "~llJb uUmjlJn1j b~Bvl1b ijUn1jrl~b~BnertJj"~ nBlJ16(J1:S~Vl1ln1jPln1j1Yi~lJfllj 1~-rlJbfl~BlVl:W1t.1 i b~t.l1-tl IIbblJlJtJj~biJU bb(l~ 1~bUIJ1tJm:W~(9l?!lU~flru~mj:Wn1jrl(9l b~BnertJj~ nBlJl"lJ1:S~Vl1ln1jPln1j1 b~B-rlJbfl~BlVi:lJ1t.1 IIb:a(9l"lJbntJj~" m~(9l~" tJj~:SltJ Iv<t<tb tl1VlIJ(9l b~IJB~1,rnl1Ubmn5n1jflj~.n1 I ".. " ••••<to n1atJ~:;n1f1a1~6UB m~mb6(JI1~UYin1jPln1j1Vi~BVitllt.1l1U~Ui:1ln(9l mlJ-tleJ ,, <t.1v bb(l~ <t.m "1~tJj~n1m1t.1~eJertJj~neJlJl"lJ1:S~Vl1ln1jPln1j1Yi1~-rlJn1jrl~b~eJn 1m~WlJbfl~eJlVl:W1m:a(9l6(Jbnm~ "m~(9l~" ru m~mb6(JI1~UYiU U I" I "I tc:I d I " Q..I Q..I iJ I ~mjl1n1j1 VijeJVlUlt.1-31U11U~ln(9l bmbbl1mru b OJ " b.G) n1afl~f11IJ erYitJj~~lfi"1~~(9lrol1Umjb~UB~eJlJflfl(l1(9l m:Wj1t.1~eJYitJj~ml11 U-ueJ<t 1~~Ur11rl(9lrol1U II ,mt.l1IJ (9)0 1IJ ,rlJbbIl1U~iJmjtJj~n1l1j1tJ~eJ v1l.Q (9). n1jrl(9lrol1U 1~vl1b uUVi,rl~eJ j~lJ, b , Vi116(JeJl n1jrl~rol1Ul1en~-rlJn1jb~UeJ~eJ IItJj~~~~-rr(9lnlJVl~mnru.;jmj~"11jru1i -rreJ1~ m.hl1~ 1Ub6(JI1~UYimjPln1j1i 1~~UlleJtJj~51Uflru~mj:wmj -rl(9lb~Bn Vi~eJtJj~51Uflru~mj:wmjrl~ b~eJn 1UVitll tJllU~U~ln(9lbb~l bbll ill m " . Iv. m~.n1b6(JI1Y;UVimjPln1j1 Vl~eJVi,jlt.1llU~U~ln(9l ~"11jru1r11rl(9lA1U ,,bb(l~tJj~ml1e,J(lmj~"11jru11 ~bb~lb~~"1mt.l1 U (9)0 lUvl1n1j
 5. 5. b.kJ nTHWnmlU b~mJ jl n f1[ntJVI~l11~m~-rU ~ U nljr11l b~eJn1~-ru bfl~ EllvUJltJ i Ulllfl , ru61:lJUIlIl1:lJVI~mf)ru.,.j~nlV1U1l ,, 1~flj61 J11bU1liffU~nljPi m~n VI~ElVIt11JllU1lU~l nll t bb ~611tTf)l1Ub{;lU15nlj ~l1 ,,flj61J11VljlUl1UVi b~El~lb UUnljb ~m1EJU~El~El 1tJ 611Uf1l1Ub{;lU15nljflj61J11 "iJ~nlV1UIln1j~1l~5:lJElUbfl~EllVI:lJlm~IlUbntJj&1 "flj61Il~" " V ", "tJj~,htJ ®etetb ~l"iJ~1~bb~l1~VljlU~El1tJ (P1161Iljl"iJljtJ1lJrmJ ~U{;l1-r1ll1) U tJj~DlUf1jj:lJf11jflj61J11 ,,
 6. 6. เอกสารหมายเลข 2 แบบสรุปผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี 2556 เขตพื้นที่การศึกษา .................................................. เขต ..................... ------------------------------------------ชื่อ – นามสกุล ............................................................................................................... ภาพถ่ายวัน / เดือน / ปีเกิด ........................................................................... อายุ..................ปี ขนาด 1 นิ้ววุฒิการศึกษา ..................................................................................................................จาก ............................................................................................................................................................ตาแหน่ง .....................................................................................................................................................ชื่อสถานศึกษา / หน่วยงาน ........................................................................................................................ที่ตั้ง ......................................................................................................................................................................................................................................................................โทร. ..................................................สังกัด ..........................................................................................................................................................ระยะเวลาการปฏิบัติงาน.......................................... ปีสรุปผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เด่นที่สุด โดยแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ได้รับการยกย่องซึ่งปรากฏหลักฐานที่สามารถอ้างอิงได้ (ไม่เกิน 8 บรรทัด)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 7. 7. เอกสารหมายเลข 3 แบบประวัตผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก ิ เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรสดุดี” ประจําปี 2556 ุ สังกัด................................................................... ภาพถ่าย ขนาดตอนที่ 1 ประวัติของผูที่ได้รบการคัดเลือก ้ ั 1 นิ้ว 1. ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว) ............................................... นามสกุล ....................................................... 2. เกิดวันที่ .................... เดือน ......................................... พ.ศ. ........................ อายุ ............................ปี 3. ตําแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ............................................................................................................................ สถานทีทํางาน ............................................................................................................................................ ่ ตั้งอยู่เลขที่ ........................... ถนน .............................................. ตําบล / แขวง ..................................... อําเภอ / เขต ..................................... จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย์ ................................ โทร ............................................. 4. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ....................... ถนน ......................................... ตําบล / แขวง .................................. อําเภอ / เขต ..................................... จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย์ ................................ โทร ............................................. 5. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประเภท ................................ เลขที่ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 6. วุฒการศึกษา ิ วุฒิ ปี พ.ศ. ทีสําเร็จการศึกษา ่ ชื่อสถาบัน .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... 7. เริ่มปฏิบตหน้าที่ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์) ั ิ ตั้งแต่วันที่ ................ เดือน ................................ พ.ศ. ................... นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 รวม ............................ ปี ............................. เดือน ................................... วัน
 8. 8. -2-8. ประวัติหน้าทีการงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน (ระบุ/วัน/เดือน/ปี) ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของการดํารง ่ ตําแหน่ง และสถานทีของแต่ละตําแหน่ง ่ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… / ตอนที่ 2...
 9. 9. -3-ตอนที่ 2 ผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพทั้ง 9 ข้อ และข้อใดข้อหนึ่งใน 9 ข้อ ที่เด่นชัดที่สุด ที่ส่งผล ให้ปรากฏเป็นที่ยอมรับของนักเรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและชุมชน และเป็นผลของการอุทิศตน เพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพครูอย่างสูง ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงานพร้อมกับแนบหลักฐานอ้างอิง ให้ เห็นร่องรอยการปฏิบัตตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพดังกล่าว ิ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ไม่มีกรณีถูกดําเนินการทางวินัยมาก่อน หรือ อยู่ในระหว่างแต่งตั้งกรรมการสอบสวน ทางวินยัข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ เป็นความสัตย์จริงทุกประการจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ลงชื่อ .................................................. เจ้าของประวัติ (..........................................................................) ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) ................................................... ตําแหน่ง ...........................................เกี่ยวข้องเป็น ............................................. ขอรับรองว่า ....................................................... มีประวัติการทํางานดังกล่าวข้างต้นจริง ลงชื่อ ............................................................... ผูเสนอ ้ (.........................................................................) ตําแหน่ง.................................................................... ลงชื่อ ............................................................. ผู้รบรอง ั (..........................................................................) ตําแหน่ง...................................................................... หมายเหตุ โปรดแนบสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และสําเนาสมุดประวัติการเป็นครู เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
 10. 10. aqd wanirds:~uu odlus:& Oa&U 0 a 0~ 0 9 4 I I 1aqd wanisds:~Gu odlussiYu 0 %&u 0I 0wol4
 11. 11. a~~enu~sgan~Z.aap~ 4 04 1 9. Qdrznou?.tnBwmanir4n~i w".adszwqiidgunnui~u~iilumsou%6~iazw"auii ~ r q i i iiqnu mnui 3ndTausrsu ~iiilqq~ o snlnwndrzlu.a&adGaurautiaz~m~ulunir dainm~nu w 4 ddnnraarzuaudrznid?~u6uiw ~z%1~11n~mrup1rai~ufl~z~"u
 12. 12. .#A a, 92 ~w ~ o 9 ~ ~ ~ l s z ~ i j u l ~ a z ~ ~ ~ a l ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ u n i smd ~ z~~~i 1u ~ ~ u n a s dn1~a" ~ w" j 0~avo~~r i n l b o n l 8 ~ ~ ~ 1 1 n ~ o ~ ~ %c c1q 1? uy ~ ~ ~ ~ ~ " n 7 ad y t 3 ~ultoqiia s ~ u sl slw 1. 4~9n glasumrds-liiu lAd~sJ"Gniurrrai~js~m~o~3~13wni~nisEn~1i dlriuArrR %pa 9 48
 13. 13. d w u (asva) ........................................................... PIx~iun55un15nniaan d d(adva) .........................:................... n55un-15 (asva) ............................................ n%5un13 (............................................ (............................................ 1 d (asva) ............................................... nssuni5 (............................................ 1
 14. 14. s w s Y A Y4. dguawuinaaun3iu?uw"~vou $ob6qo?n Iaul~wkwadrzIuvu
 15. 15. es3erinr3~aane$Ynrpf3ni3 3. $d~znou?vi%~miam5~n~in milold .dauma"od~mar?af i f i i a " q l o ~ l f i b ~ i mnm l%uhlaz~Yuu?msmuumuimp1w"id Tnolmonli.1
 16. 16. I I Isqd wamr Jrzluu o~lurz6u O~duu O W 0 woI4
 17. 17. 4. diQuilQqinYa~tu mnui a"m~ussru dqsl2nZsu u-1rYoluiliil9u d5:1s.a6io~asugiio~iaz~~n~aiau5a~
 18. 18. d d(asyo) ............................................... nssunis (asyo) ......................; ...................... n3suni~ (.......................................... 1 (............................................ ) A d(as%@........................................... nssunis (asvo) ............................................. nssuni3 (.............................................. 1 (............................................ ) 4 d(asvo) ............................................ nssunis (asyo) .............................................. nssunis (............................................. ) (............................................ 1 d B (asvo) ............................................... nssums (asvo) ............................................. nssums (............................................ 1 (............................................ )
 19. 19. 5. lhzuuqa(¶issuIumsw"01s~~iwa~iu~a~$iauds:n~ui"~i3wa ~ l l wanisdrz~Suatjlusz611 0Zduu 0"n 0w a l l
 20. 20. d d(asyo) .............................................. nssunis (asvs) ............................................... nssunis (............................................ (............................................ ) d d( a s ~ s.............................................. nssunis ) (awe) .............................................. nssunis d d( a s ~ 8............................................... nxiunis ) (asctrs).............................................. nssunis (............................................. (........................................... .)
 21. 21. d d(as?@ .............................................. nsf unis ( a s v ~ .............................................. nssunis ) (............................................ 1 (............................................ ) A d ............................................... nssunis (asllr~) (asvo) ............................................... nssunir (................. .:........................... 1 (............................................ ) d d( a s ~ o............................................. nssunis ) (asllro) ............................................... n3sunis (............................................. ) (............................................ 1 d B (asllra) ............................................ nssunis (asm) ............................................... nssunis (..............................................) (............................................ )

×