Puthiyathalaimurai kalvi 28 april 2014 edition

674 views

Published on

Puthiyathalaimurai Kalvi editon 28 th April 2014 has carried a cover story on Education Loan.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
674
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Puthiyathalaimurai kalvi 28 april 2014 edition

  1. 1. Ø ö£õß.uÚ@ŒPµß ¦v¯ uø»•øÓ PÀÂ04 Ø 28 H¨µÀ 2014 £ÀPø»UPÇP[Pξ®PÀ¿›Pξ®÷º¢xE¯ºPÀ£i¨£uØPõÚÁõ´¨¦PÒ AvP›zx Á¸QßÓÚ. A÷u©¯® E¯ºPÀ £i¨£uØPõÚ ö»ÄPЮ AvP›zx Á¸QßÓÚ.PÀÂ{ÖÁÚ[PÎÀ£iUPCh®Qøhzx®£n®CÀ»õuPõµnzvÚõÀ ©õnÁºPÒ£i¨ø£ÂmkÂhUThõxGߣuØPõPÁ[QPÒ‰»®©õnÁºPÐUSU PÀÂU Phß ÁÇ[S® vmhzøu ©zv¯ Aµ_ ö¯À£kzv Á¸QÓx. Cuß ‰»® |õmiÀ CxÁøµ 25 »m® ©õnÁºPÒ £¯ß ö£ØÖÒÍÚº. AÁºPÐUPõP ö£õxz xøÓ Á[QPÒ ‰»® ¹.55 B°µ® ÷Põi PÀÂU Phß ÁÇ[P¨£mkÒÍx. ¤Íìl÷uºÄ•izxPÀ¿›°ÀPõ»iGkzxøÁUPUPõzv¸US®©õnÁºPÒ E¯ºPÀ£i¨¦aö»ÄUSGßÚö´ÁxGßÖ÷¯õ]UP»õ®.A¢u©õnÁºPЮ AÁºPÍx ö£Ø÷ÓõºPЮ Á[QPÒ ‰»® PÀÂU Phß ö£ÖÁx G¨£i GßQÓ ÂÁµ[PøÍ öu›¢x øÁzxUöPõÒÁx |À»x. Á¸® PÀ BsiÀ E¯ºPÀ £iUP ¸®¦® ©õnÁºPÒ PÀÂU Phß ö£ÖÁuØPõÚ B¯zu¨ £oPøÍ C¨÷£õ÷uöuõh[QÂkÁx|À»x.CxSÔzx©õnÁºPÐUSC¯À£õPHØ£k® ¢÷uP[PÐUS ÂÍUP[PÒ C÷uõ... ï_Ùöï¹_ ýÂï kºþï¹_ ï_sÂï¦[ Øîkm ¨©Ã½?
  2. 2. Ø ÁÈPõmi ¦v¯ uø»•øÓ PÀ 28 H¨µÀ 2014 × 05 G¢öu¢u¨£i¨¦PÎÀ÷¸ÁuØSUPÀÂUPhß ÁÇ[P¨£kQÓx? £ÀPø»UPÇP ©õÛ¯U SÊ, AQ» C¢v¯ öuõÈÀ~m£UPÀÂUPÄß]À÷£õßÓAµ_Aø©¨¦PÒ ©ØÖ® Aµ_ A[RPõµ® ö£ØÓ PÀ¿›Pξ® £ÀPø»UPÇP[Pξ® A[RP›UP¨£mh CÍ{ø» £mh¨ £i¨¦, •x{ø» £mh¨£i¨¦, •x{ø» i¨Í÷©õ£i¨¦Pξ®÷º¢xÒÍÁºPÒPÀÂUPhß ÷Pmk ö£õxz xøÓ Á[QPÎÀ Âsn¨¤UP»õ®. I]h¤Ò³H, ]H, ]GL¨H ÷£õßÓ £i¨¦PÎÀ ÷¸£ÁºPЮ IIG®, IIi, IIGì], GUìGÀBºI, {¨m, ÷|åÚÀ Cßìim³m BL¨ iøß ÷£õßÓ PÀÂ{ÖÁÚ[PÒ|hzx®£i¨¦PÎÀ÷¸£ÁºPЮ PÀÂU Phß ö£Ó Âsn¨¤UP»õ®. C¢v¯ |º][ PÄß]À, øhµUhº öáÚµÀ BL¨ HÂ÷¯åß, øhµUhº öáÚµÀ BL¨ 樤[ ÷£õßÓ Aµ_ A[RPõµ Aø©¨¦PÎß AÝ©v²hß |hzu¨£k® |º][ i¨Í÷©õ AÀ»x |º][ £mh¨ £i¨¦, ø£»m iöµ°Û[, 樤[ ÷£õßÓ £mh ©ØÖ® i¨Í÷©õ £i¨¦PÎÀ ÷¸£ÁºPЮ PÀÂU Phß ö£Ó Âsn¨¤UP»õ®. ]Ó¢u öÁÎ|õmk¨ £ÀPø»UPÇP[PÒ C¢v¯õÂÀ |hzx® A[RPõµ® ö£ØÓ £i¨¦PÎÀ ÷¸£ÁºPÐUS® PÀÂU Phß QøhUS®. Cxuµ, A[RP›UP¨£mh PÀ {ÖÁÚ[PÎß A[RP›UP¨£mh ÷Áø»Áõ´¨¦ ÁÇ[PUTi¯£i¨¦PÐUS®PÀÂUPhßÁÇ[SÁx SÔzx Á[QPÒ £›^»øÚ ö´²®. Azxhß, öÁÎ|õkPÎÀEÒÍuµ®Áõ´¢u£ÀPø»UPÇP[PÎÀ £iUP ÷uºÄ ö´¯¨£mh ©õnÁºPЮ u[PÍx £i¨¦a ö»ÄPÐUPõP Á[QPÎÀ PÀÂU Phß ö£Ó»õ®. £zuõ®ÁS¨¦£izxÂmköuõÈÀ£°Ø]©ØÖ® öuõÈÀ~m£¨ £i¨¦PÎÀ ÷¸® ©õnÁºPÐUSU PÀÂU Phß QøhUS©õ? £zuõ® ÁS¨¦ £izx Âmk £õ¼öhUÛU, IiI ÷£õßÓ PÀ {ÖÁÚ[PÎÀ i¨Í÷©õ £i¨¦PÎÀ ÷¸® ©õnÁºPÐUSU PÀÂU Phß QøhUS®. AuõÁx, £zuõ® ÁS¨¦ £izx Âmk öuõÈÀ~m£©ØÖ®öuõÈÀ£°Ø]£i¨¦PÎÀ÷¸® ©õnÁºPÐUS® Á[QPÎÀ PÀÂU Phß ö£Óz uÛzvmh® EÒÍx. C¢u ©õnÁºPÐUS PÀÂU Phß Ámi ¾øP ©mk® QøhUPõx. PÀÂU PhÚõP GÆÁÍÄ ÁÇ[P¨£k®?GuØöPÀ»õ® PÀÂU Phß ÷PmP •i²®? C ¢ v ¯ õ  À E Ò Í A [ R P › U P ¨ £ m h P À  {ÖÁÚ[PÎÀ A[RP›UP¨£mh £i¨¦PÎÀ£i¨£uØSAvP£m©õP¹.10»m®Áøµ PÀÂUPhßö£Ó»õ®.öÁÎ|õkPÎÀ£i¨£uØS¹.20 »m® Áøµ PÀÂU Phß ÁÇ[P¨£kQÓx. PÀ¿›U Pmhn®, ÂkvU Pmhn®, EnÄU Pmhn®, ÷uºÄUPmhn®,¡»P®©ØÖ®÷»£µmh›Pmhn®, ¦zuP[PÒ, ÷»¨hõ¨, ¦µõáUm, ìhi lº ÷£õßÓ £À÷ÁÖ £i¨¦ öuõhº£õÚ ö»ÄPÐUSU PÀÂU Phß ö£Ó»õ®. öÁÎ|õk öÀ¾® ©õnÁºPÎß ÷£õUSÁµzxa ö»ÄUS® PÀÂU Phß ö£Ó»õ®. {ºÁõPJxURmißRÌPÀÂ{ÖÁÚ[PÎÀAmªåß ö£ØÓÁºPÐUS Aµ_ Aø©¨¦PÒ {ºn°zxÒÍ PÀÂU Pmhnzvߣi÷¯ PÀÂU Phß ö£Ó •i²®. PÀÂUPhßö£ÖÁuØSÁ[QPÎÀ•ß£n® (©õºâß ©o) ö¾zu ÷Ásk©õ? ¹.4 »m® Áøµ PÀÂU Phß ö£ÖÁuØS Á [ Q P Î À • ß £ n ® G x Ä ® ö ¾ z u ÷Ási¯vÀø». C¢v¯õÂÀ £iUP ¹.4 »mzxUS ÷©À PÀÂU Phß Áõ[QÚõÀ Phß öuõøP°À 5 uÃu•® öÁÎ|õkPÎÀ £iUP ¹.4 »mzxUS ÷©À PÀÂU Phß Áõ[QÚõÀ P h ß ö u õ ø P ° À 1 5 u à u • ®
  3. 3. •ß£n©õP ©õnÁºPÒ ö¾zu ÷Ási¯v¸US®. PÀÂU Phß ö£ÖÁuØS ©õnÁºPÒ áõ«÷Úõ AÀ»x EzuµÁõu÷©õ AÎUP ÷Ásk©õ? ¹.4 »m® Áøµ PÀÂU Phß ö£ÖÁuØS áõ«÷Úõ, EzuµÁõu÷©õ ÷uøÁ°Àø». ¹.4»mzv¼¸¢x¹.7.5»m®ÁøµPhßÁõ[QÚõÀ ‰ßÓõ® |£º áõ«ß ÷uøÁ¨£k®. ¹.7.5 »mzxUS ÷©À PÀÂU Phß ö£ØÓõÀ, öõzx EzuµÁõu® ÷uøÁ¨£k®. AøÚzxU Phß BÁn[Pξ® ©õnÁ¸hß ö£Ø÷Óõº EzuµÁõu® AÎzxU øPö¯Êzvh ÷Ási¯v¸US®. PÀÂUPhÝUSÁmiGÆÁÍÄÁ`¼UP¨£k®? " ÷ £ ì ÷ µ m ' A i ¨ £ ø h ° À Á [ Q P Ò PÀÂU PhÝUPõÚ Ámiø¯ {ºn°UQßÓÚ. Á [ Q P ø Í ¨ ö £ õ ¸ z x Á m i  Q u ® ÷ Á Ö £ k ® . _ © õ º 1 2 u à u z v ¼ ¸ ¢ x 14 uÃu® Áøµ Ámi C¸US®. PÀÂU Phß ö£Ö® ©õnÁºPÒ £iUQßÓ Põ»zv÷»÷¯ Ámiø¯a ö¾zu ÷Ásk® GßÖ Á[QPÒ ©õnÁºPøÍU Pmhõ¯¨£kzu •i¯õx. £izx •iUS® Áøµ Ámiø¯ö¾zuC¯»õxGߣxSÔzx©õnÁºP÷Í Á[QPÎh® GÊvU öPõkzx Âh»õ®. PÀÂU PhÝUS Aµ_ ÁÇ[S® Ámi ¾øP ¯õ¸USU QøhUS®? PÀÂU Phß ÁÇ[SÁuØPõÚ ÁÈPõmkuÀ ö|Ô•øÓPøÍ C¢v¯ß Á[QPÒ [P® HØöPÚ÷Á öÁΰmkÒÍx. A¢uz vmhzvß RÌ, ö£õxz xøÓ Á[QPÎÀ PÀÂU Phß ö£Ö£ÁºPÐUSzuõß ©zv¯ Aµ]ß PÀÂU Phß Ámi ¾øP QøhUS®. C¢u Âv•øÓPÐUS A¨£õØ£mk® ©õnÁºPÐUS Á[QPÒ PÀÂU Phß ÁÇ[SQßÓÚ. Auߣi, PÀÂU Phß ö£Ö® ©õnÁºPÐUS ©zv¯ Aµ]ß Ámi ¾øP QøhUPõx. A÷u÷£õ», Pø», AÔ¯À £i¨¦PÎÀ ÷º¢x £iUS® ©õnÁºPÐUS Aµ_ ÁÇ[S® PÀÂU Phß Ámi¾øPQøhUPõx.öuõÈÀ©ØÖ®öuõÈÀ~m£ (¦µ£åÚÀ Asm öhUÛUPÀ) £i¨¦PÎÀ ÷º¢x £iUS® ©õnÁºPÐUS C¢ua ¾øP QøhUS®. AuõÁx. ¹.4.5 »mzxUSU SøÓÁõÚ Á¸Áõ´ EÒÍ Sk®£zøua ÷º¢u ©õnÁºPÐUS ©zv¯ Aµ]ß 100 uÃu Ámi ¾øP ÁÇ[P¨£k®. £i¨¦U Põ»® •i¢x AvP£m® Kµõsk Áøµ Ámi ¾øP QøhUS®. ÷Áø» Qøhzx AvP£m® BÖ ©õu® Áøµ C¢u ¾øPø¯¨ ö£Ó»õ®. AuõÁx, £izx •izuv¼¸¢x AvP£m® Kµõsk Áøµuõß C¢ua ¾øP Esk. PÀÂU PhÝUPõÚ Ámi ¾øP ö£Ó ¸®¦® ©õnÁºPÒ, u[PÍx ö£Ø÷Óõ›ß Á¸©õÚ® SÔzx uõ]Àuõ›h® Á¸Áõ´ õßÔuøÇ ö£ØÖ PÀÂU Phß ö£Ö® Á[QPÎÀ ©º¨¤UP ÷Ásk®. PÀÂU PhøÚ GÆÁÍÄ Põ»zxUSÒ v¸¨¤a ö¾zu ÷Ásk®? £i¨ø£•izuKµõsi¼¸¢xAÀ»x÷Áø»US¨ ÷£õ´ 6 ©õu[Pμ¸¢x PÀÂU PhøÚz v¸¨¤a ö¾zuzöuõh[P÷Ásk®.¹.7.5»m®ÁøµPÀÂU Phß Áõ[S£ÁºPÒ, £zx BskPÐUSÒ PÀÂU PhøÚz v¸¨¤a ö¾zu ÷Ásk®. ¹.7.5 »mzxUS ÷©À PÀÂU Phß ö£Ö£ÁºPÒ 15 BskPÐUSÒ PÀÂU PhøÚz v¸¨¤a ö¾zu ÷Ásk®. Á[QU ¦v¯ uø»•øÓ PÀÂ06 Ø 28 H¨µÀ 2014
  4. 4. Phß Áõ[Q¨ £izx •izu ©õnÁºPÒ, ÷Áø»°À ÷º¢uõ¾®Th, öuõhUPzvÀ SøÓ¢u Fv¯® ö£Ö® ©õnÁºPÒ PÀÂU PhøÚz v¸¨¤a ö¾zu ]µ©¨£kÁõºPÒ.AuÚõÀ,"öh»ì÷Põ¨¤U'•øÓø¯ C¢v¯ Á[QPÒ [P® AÔ•P¨£kzv²ÒÍx. AuõÁx, PÀÂU PhøÚz v¸¨¤a ö¾zxÁvÀ, öuõhUPzvÀ SøÓ¢u£mz öuõøPø¯ ö¾zu»õ®. ¤ßÚº, £i¨£i¯õP, v¸¨¤a ö¾zx® öuõøPø¯ AvP›zxUöPõÒÍ AÝ©vUP¨£kQÓõºPÒ. CxSÔzx, Á[Q AvPõ›PÎh® ÷£] ÷©¾® ÂÁµ[PøÍz öu›¢x öPõÒÍ»õ®. J÷µ Sk®£zvÀ JßÖUS ÷©Ø£mh ©õnÁºPÐUS PÀÂU Phß QøhUS©õ? J÷µ Sk®£zvÀ JßÖUS ÷©Ø£mh ©õnÁºPÒ E¯ºPÀ£izuõ¾®Th,AÁºPÒAøÚÁ¸®£iUP Á[QPÎÀ PÀÂU Phß ö£Ó»õ®. J¸ Sk®£zvÀ J¸ ©õnÁ¸US PÀÂU Phß Áõ[QÚõ¾®Th, A¢u ©õnÁ›ß ÷Põuµ, ÷Põu›PÒ £iUP Á[QPÒ PÀÂU Phß ÁÇ[Pz uøh°Àø». PÀÂU Phß ö£ÖÁuØS Á¯x Áµ®¦ GxÄ® Qøh¯õx. ©õnÁº ø©ÚµõP C¸¢uõÀ ö£Ø÷ÓõºPÒ EÖv¯ÎUP ÷Ásk®. GkzxUPõmhõP, J¸ Sk®£zøua ÷º¢u J ¸ © õ n Á ¸ U S ¹. 2 »m•® CµshõÁx ©õnÁ¸US ¹. 3 »m•® PÀÂU Phß Áõ[SÁuõP øÁzxU öPõÒ÷Áõ®. A¢uU Sk®£zxUPõÚ ö©õzuU PÀÂU Phß öuõøPø¯U PnUQmk AuØ÷PØÓ áõ«øÚ ©õnÁºPÎß ö£Ø÷ÓõºPÒ AÎUP ÷Ásk®. A÷u©¯®, A¢u ©õnÁºPÒ PÀÂU Phß Ámi ¾øP ö£Ó uSv ö£ØÔ¸¢uõÀ A¢uU Sk®£zøua ÷º¢u AøÚÁ¸US® A¢ua Œ¾øP QøhUS®. AuØSz uøh GxÄ® CÀø». {ºÁõP JxURmiß RÌ PÀ {ÖÁÚ[PÎÀ ÷¸® ©õnÁºPÐUS PÀÂU Phß QøhUS©õ? {ºÁõPJxURmißRÌ÷¸®©õnÁºPЮuSv Ai¨£øh°À ÷uºÄ ö´¯¨£mi¸UP ÷Ásk® Gߣx PÀÂU Phß ÁÇ[SÁuØPõÚ Âv. {ºÁõP JxURmißRÌ÷|µi¯õP÷¸®©õnÁºPÒ,C¢v¯ß Á[QPÒ [Pzvß vmhzvß RÌ Á[QPμ¸¢x PÀÂU Phß ö£Ó •i¯õx. {ºÁõP JxURmiß RÌ ÷µ ¸®¦® ©õnÁºPЮ Aµ_ KxURmiß RÌ uõ[PÒ¸®¤¯PÀ¿›°À¸®¤¯£i¨¤ÀCh® QøhUPÂÀø»GߣøuUPõmh÷Ásk®.AuÚõÀ, Aµ_ |hzx® PÄß¼[QÀ £[÷PØÖ QøhUQßÓ PÀ¿›ø¯²® £i¨ø£²® ÷uºÄ ö´¯ ÷Ásk®. ¤ÓS,uõ[PÒ¸®¦®PÀ¿›°À¸®¤¯£i¨¤À Ch®QøhUPõuøuUPõµn®Põmi,A¢uAmªåøÚ µshº ö´x Âh ÷Ásk®. ¤ÓSuõß {ºÁõP JxURmiß RÌ ÷µ ÷Ásk®. A¨÷£õxuõß C¢v¯ß Á[QPÒ [Pzvß vmhzvß RÌ PÀÂU Phß QøhUS®. A¨÷£õxuõß Ámi ¾øP²® QøhUS®.A¨£iCÀ»õÂmhõÀ,C¢v¯ßÁ[QPÒ [Pzvß vmh® AÀ»õu |øh•øÓ°À Á[QPøÍ AqQ PÀÂU Phß ö£Ó •¯Ø]UP»õ®. C¢uU PhÝUS ©zv¯ Aµ]ß Ámi ¾øP QøhUPõx. {ºÁõP JxURmiß RÌ £iUS® ©õnÁºPÐUS, Aµ_AÀ»xAµ_A[RPõµ®ö£ØÓAø©¨¦{ºn¯® ö´u PmhnzøuU PÀÂU PhÚõP¨ ö£Ó •i²®. Azxhß, u[Sªh®, EnÄ, ÷»¨hõ¨ ÷£õßÓ £À÷ÁÖ ö»ÄPÐUS BS® £nzøu²® PÀÂU PhÚõP¨ ö£Ó»õ®. Á[QUPÀÂUPhßö£ÖÁuØSÂsn¨¤¨£x G¨£i? Á[QPÎÀ PÀÂU Phß ö£ÖÁuØS C¢v¯¨ ¤µøá¯õP C¸UP ÷Ási¯x AÁ]¯®. Á[QPÎÀ PÀÂU Phß ö£ÖÁuØS Bsk•ÊÁx®Âsn¨¤UP»õ®. C¢u Á[Q°Àuõß PÀÂU Phß ö£Ó•i²®GßQÓÂvGxÄ® CÀø». A¢u F›À EÒÍ G¢u Á[Q°¾® PÀÂU Phß ö£Ó AqP»õ®. PÀÂ{ÖÁÚzvÀAmªåß ö£ÖÁuØS•ßÚuõP PÀÂU Phß ö£Ó Âsn¨¤UP •i¯õx. Á[QPÎÀ PÀÂU Phß ö£ÖÁuØS •ßÚuõP A [ R P › U P ¨ £ m h U P À  {ÖÁÚzvÀ A[RP›UP¨£mh £õh¨¤›ÂÀ Amªåß Áõ[Q C¸UP ÷Ásk®. ®£¢u¨£mh PÀ {ÖÁÚzvhª¸¢x £i¨¦US BS® ö»Ä SÔzu Gìi÷©m ÷uøÁ. PÀÂUPhß ÷Pmk Bßø»ß ‰»® Âsn¨¤UP»õ®. Á[QPÎÀ Âsn¨£[Pøͨ ö£ØÖ ÷|›¾® ©º¨¤UP»õ®. ÷|›ÀÂsn¨£zøu©º¨¤US®÷£õx,Âsn¨£® ©º¤UP¨£mhuØPõÚ µ^øu ®£¢u¨£mh Á[QU QøÍ°¼¸¢x ö£Ó ÷Ásk®. ÷µåß Põºk, ¤Íì l ©v¨ö£s õßÔuÌ, áõva õßÔuÌ, Á¸©õÚa õßÔuÌ BQ¯ÁØÔß |PÀPøͲ® CønzxÂsn¨¤UP÷Ási¯v¸US®.EzuµÁõu® öPõkUP ÷Ási¯v¸¢uõÀ AuØPõÚ BÁn[PЮ ÷uøÁ¨£k®. Á[QPÐUS ÷|›À ößÖ G¢öu¢u BÁn[PÒ ÷uøÁ¨£kQßÓÚ Gߣøu ÷|›À ÷Pmkz öu›¢xöPõÒÍ»õ®. Á[QPÎß Cøn¯ uÍzv¾® CxSÔzu ÂÁµ[PÒ EÒÍÚ. ¦v¯ uø»•øÓ PÀ 28 H¨µÀ 2014 × 07 CxÁøµ 25 »m® ©õnÁºPÐUS ¹.55 B°µ® ÷Põi PÀÂU Phß ÁÇ[P¨£mkÒÍx.
  5. 5. Á[QPÎÀ PÀÂU Phß GzuøÚ |õÒPÎÀ QøhUS®? ©õnÁºPÐUS PÀÂU Phß ÁÇ[SÁuØS £›^»øÚ ö´¯ 15 |õmPÒ •uÀ J¸©õu® Áøµ Á[QU QøÍPÒ Põ» AÁPõ® GkzxUöPõÒÍ»õ®. PÀÂU Phß Qøh¯õx GßÖ {µõP›UP A¢u Á[QU QøÍ AvPõ›US AvPõµ® CÀø». PÀÂU Phß ÷Pmk® ©õnÁ›ß Âsn¨£® {µõP›UP¨£mhõÀ, AuØPõÚ Põµnzøu E¯º AvPõ›PÎß J¨¦uÀ ö£ØÖ GÊzx ‰»® Âsn¨£uõµ¸USz öu›ÂUP ÷Ásk®. E›¯ BÁn[PÐhß öPõkUP¨£k® PÀÂU Phß ©ÝøÁ {µõP›UP Á[QPÐUS G¢uÂu •Põ¢vµ•® CÀø». PÀÂU Phß ÁÇ[SÁuØPõÚ C»US •i¢x Âmhx Gߣx ÷£õßÓ Põµn[PøÍ Á[Q AvPõ›PÒ TÔ Á[QU Phß CÀø» GßÖ TÓ •i¯õx. ]» Á[QPÎÀ PÀÂU Phß Âsn¨£® CÀø» GßÖ TÓ»õ®. Ax ›¯À». Bßø»ß ‰»® Âsn¨¤zx, E›¯ Põ»zvÀ Âsn¨£® £›^»øÚ ö´¯¨£hÂÀø» GßÓõÀ E¯º AvPõ›PÎh® •øÓ°h»õ®. Á[Qz uø»Á¸USU Piu® GÊv²® {Áõµn® ö£Ó»õ®. ›ºÆ Á[Q°¾® ©õnÁº PÀÂU Phß SøÓ wº¨¦USz uÛ¨¤›Ä EÒÍx. A[S® •øÓ°h»õ®. Ø ¦v¯ uø»•øÓ PÀÂ08 Ø 28 H¨µÀ 2014 EuÂU Pµ® ""Á[Q°À PÀÂU Phß ö£ÖÁx öuõhº£õÚ £À÷ÁÖ •UQ¯z uPÁÀPÒ GáúU÷Påß hõìU L÷£õºì Cøn¯uÍzvÀ EÒÍÚ. PÀÂU Phß ö£ÖÁvÀ ¤µa]øÚPøÍ GvºöPõÒЮ ©õnÁºPÐUS GáúU÷Påß hõìU L÷£õºì Eu Á¸QÓx. G[PÍx Cøn¯uÍzvÀ (www.eltf.in) E[PÍxSøÓPøÍE›¯uPÁÀPÐhß Cö©°À‰»®Aݨ¤ÚõÀ,E›¯B÷»õøÚPÒ ÁÇ[S÷Áõ®.÷uøÁ¨£mhõÀ,E›¯|hÁiUøPUPõP Aøu Á[Q E¯º AvPõ›PÎß PÁÚzxUSU öPõsk öÀ÷Áõ®'' GßQÓõº Auß Aø©¨£õͺ ¤øµ® £õ°sm ÿÛÁõß. uªÌ|õmi¾ÒÍ Aµ_, Aµ_ Eu ö£Ö® PÀ¿›PÎÀ •Ê÷|µ ¤Ga.i. B´Ä ©õnÁºPÐUS ©zv¯ Aµ]ß Bµõ´a]¨ £i¨¦ EuÂzvmhzvß RÌ ©õu® ¹. 3 B°µ® P À  E u  z ö u õ ø P Á Ç [ P ¨ £ k ® . C¢u EuÂz öuõøP ö£Ó ¸®¦® ©õnÁºPÒ, •x{ø»¨ £mh¨ £i¨¦, G®.¤À. £i¨¦PÎÀ 60 uÃuzvØS ÷©À ©v¨ö£s ö£ØÓÁºPÍõP C¸UP ÷Ásk®. •Ê÷|µ ¤Ga.i. B´Áõ͵õPÄ®, |h¨¦U PÀ BsiÀ •u»õ® Bsk £izxU öPõsk® C¸UP ÷Ásk®. C¢u EuÂzöuõøP ÷Põ› Âsn¨¤US® ©õnÁºPÒ ÷ÁÖ G¢uU PÀ EuÂzöuõøP²® ö£ØÖ ÁµUThõx. áüÛ¯º ›ºa Lö£À÷»õæ¨ ÷uºÂÀ ÷uºa] ö£Óõu ©õnÁºPЮ C¢u EuÂzöuõøP ÷Pmk Âsn¨¤UP»õ®. C¢u EuÂzöuõøP ö£Ó ¸®¦® ©õnÁºPÒ uõ[PÒ £izx Á¸® PÀ¿› •uÀÁøµAqQ,Âsn¨£¨£iÁzøu¨§ºzv ö´x, B´Ä ÁÈPõmi°ß £›¢xøµ²hÝ®, PÀ¿› •uÀÁ›ß øPö¯õ¨£zxhÝ® "PÀ¿›U PÀ C¯US|º, D.öÁ.Q.®£z ©õÎøP, PÀ¿›a õø», ößøÚ & 600006' GßQÓ •PÁ›US ÷© ©õu® 9&B® ÷uvUSÒ QøhUS®£i Aݨ¤ øÁUP ÷Ásk® GßÖ PÀ¿›U PÀ C¯US|º öu›ÂzxÒÍõº. ¸¨ß.½. VðkìïÓÂz ¶«· c>sÝØ>Vçï

×