Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dossier 15 mcc_v_0.9.1_cat

3,631 views

Published on

Dossier de presentació del projecte 15M.cc en català.

Si no tens compte a Slideshare, pots descarregar-te el PDF aquí -> http://cos.as/21r

Més informació a http://15M.cc

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dossier 15 mcc_v_0.9.1_cat

 1. 1. Ve B rs ió ET 0. 9. A 1 CA T
 2. 2. Gràcies a una tasca col.laborativa, aquest treball ha estat traduït al català per Israel Hernández (@hgisrael)i Quim Santágueda.Revisat i corregit per Meritxell Turó i Carol Olona.15M.cc Versió 0.9.1 BETAÚltima versió d’aquest document i del propi projecte a http://www.15M.ccTextos i fotografies disponibles sota la llicència de Creative Commons Reconeixement-CompartirIgual(CC) 2012 Alguns drets reservats | Creative Commons BY/SA 3.0 ES
 3. 3. 1. EL PROJECTE 1.1.- Descripció 1.2.- Objectius 1.3.- Metodologia de treball 1.4.- Formes de participació2. LES OBRES 2.1.- El llibre - 15m.cc Revolució digital 2.2.- El documental - 15m.cc Dormíem, hem despertat 2.3.- La pàgina web - 15m.cc Banc d’idees3. METODOLOGIA DE TREBALL 3.1.- El llibre 3.2.- El documental 3.3.- La pàgina web4. ELEMENTS DIFERENCIALS 4.1.- Projecte transmèdia: web + llibre + pel·lícula 4.2.- El finançament 4.3.- El material audiovisual 4.4.- La comunitat 4.5.- La llicència: CC BY-SA 3.05. DARRERE DEL PROJECTE
 4. 4. 1. EL PROJECTE1.1.- DESCRIPCIÓEl 15m.cc és un projecte transmèdia, col·laboratiu, copyleft i sense ànim de lucre sobre el 15M,el moviment ciutadà nascut el 15 de maig de 2011 a Espanya. L’objectiu és editar un llibre, produirun documental i desenvolupar una pàgina web (a part de la pàgina informativa sobre el projecte)mitjançant els quals puguem aprofundir en aquesta eclosió d’un moviment que, gràcies a les xarxessocials, s’ha obert pas en la nostra societat aquí i ara.El passat 15 de maig, la manifestació convocada per Democràcia Real JA! w donar pas al que s’haconegut com el «moviment 15M», un despertar col·lectiu de consciència sense precedents aEspanya. A partir d’aquest dia, centenars de persones van esdevenir habituals de la Puerta del Sol ialgunes, com nosaltres (Pablo Soto, Stéphane M. Grueso i Patricia Horrillo), van començar a relatarel que estava succeint a través de les xarxes socials i els blogs.L’objectiu dels tres era comú: aportar el nostre granet de sorra al moviment. Per aquest motiu, hemdecidit dedicar un any de les nostres vides a la creació d’un projecte transmèdia, col·laboratiu, ambuna llicència copyleft (en concret una Creative Commons BY-SA 3.0 ES) i sense ànim de lucre. Elproper 15 de maig de 2012 es publicaran el llibre i el documental, i seran disponibles, per descàrregalliure i gratuïta d’una web interactiva que acollirà més continguts. A partir d’aquesta data, començaràla difusió de les obres mitjançant traduccions a altres idiomes, distribució global i presència en tottipus de fòrums per donar a conèixer el 15M.En aquest projecte també experimentarem sobre la creació col·lectiva d’una obra i aplicarem algunsprincipis de la cultura lliure. Com a proposta creativa, intentarem adaptar tècniques del desenvolu- 5
 5. 5. pament de software lliure, i documentar el nostre procés experimental. Per a les diferents obres, sol·licitarem la col·laboració de la comunitat en diferents apartats i establirem una comunicació constanti bidireccional que resulti enriquidora.1.2.- OBJECTIUSEl principal objectiu del projecte és difondre el 15M entre el major nombre de persones possible. Latraducció de les obres a diferents idiomes i la presentació de 15m.cc en tants llocs com sigui possibleaixí com a través d’Internet, ajudaran a assolir aquest propòsit.Al tractar-se d’un projecte col·laboratiu, amb una llicència copyleft i que alberga el desig de posar ala disposició de tothom tres obres que parlen del 15M, tindrem la possibilitat d’investigar entorn delprocomú. Treballar de forma col·laborativa amb la comunitat i que molts individus siguin partícipsdel seu desenvolupament, transforma el propi procés per elaborar les obres en un experiment decoordinació, a través de diferents eines, no només del treball, sinó també de la creació col·lectiva.Encara que partim inicialment d’una inversió individual de temps, diners i material, no descartemla idea de recuperar, almenys, la part econòmica. Per tant, el propi projecte serà també alhora unexperiment de finançament i producció en l’àmbit de la cultura lliure. Publicarem el pressupostdel projecte així com els possibles ingressos que tinguem (donacions + crowdfunding). En cas queaquests retorns superin el pressupost del projecte, es destinaran a aconseguir una major difusió. 6
 6. 6. 1.3.- METODOLOGIESVolem establir formes de col·laboració que no es limitin al món online per no deixar fora a personesque vulguin participar, però que no es moguin tant per xarxes socials ni treballin en el núvol. Per tant,hi haurà una sèrie de fòrums vinculats a cadascuna de les obres i també organitzarem reunionspresencials per facilitar la comunicació entre els promotors del projecte i la comunitat.1.3.1.- PER AL LLIBREA l’hora de redactar el llibre, el coordinador de l’obra elaborarà un arbre d’idees, els conceptes de lesquals haurà de desenvolupar la comunitat. Una vegada definides totes aquelles unitats de contingut,es durà a terme la barreja (o remix) de textos que permetrà la creació del llibre. Els originals, i laseva autoria estaran publicats íntegrament en la web de continguts (pendent de desenvolupar).1.3.2.- PER AL DOCUMENTALEs farà públic un guió estructural del documental perquè la comunitat tingui l’oportunitat de valorar-lo. Després, mitjançant un fòrum (virtual i presencial), es podran plantejar aquelles qüestions queels col·laboradors considerin necessàries per acabar de definir l’esquelet del documental. Perquèaquest intercanvi d’idees sigui productiu i no s’estanqui, el coordinador establirà un sistema dedecisions en el qual es reservarà l’última paraula (dictador benèvol). També, una vegada acabadal’obra, es farà una exhibició prèvia al muntatge definitiu per recollir aquells comentaris dels col·laboradors que serveixin per llimar els retocs finals.1.3.3.- PER A LA WEBMitjançant llistes de correu i reunions presencials en el Laboratori del Procomú de Medialab Prado,es discutiran i decidiran tant els requeriments de l’aplicació Web com les tecnologies utilitzades per 9
 7. 7. a desenvolupar-la. A partir d’aquí, amb depòsits públics de codi, qualsevol persona podrà participaren el desenvolupament. La coordinació sobre el desenvolupament i els desplegaments entorn de laproducció serà tasca d’aLabs i Pablo Soto.1.3.4.- PER AL PROJECTEFent honor a la transparència, volem posar a disposició de la comunitat un pressupost sobre el pro-jecte, en el qual reflectirem totes les despeses que implica 15M.cc. Tot i ser un projecte sense ànimde lucre, no renunciem a recuperar la inversió que farem durant aquest any i si aconseguíssim cobriraquesta xifra, els diners sobrants finançarien un nou projecte amb els mateixos principis que 15m.cc,és a dir, sobre un tema de caràcter social i amb llicència copyleft.1.4.- FORMES de participacióL’ajuda que necessitarem perquè el resultat de 15m.cc sigui l’esperat serà molt diversa i passa pertres estadis bàsics del projecte: donar-l’ho a conèixer [1], desenvolupar les obres [2] i difondre’li fer arribar les obres al major nombre possible de llocs [3]. [1] Al principi, a part de la cessió de material audiovisual de tot tipus (vídeos, fotografies, músi- ca...), també necessitarem redacció de textos sobre els conceptes que existeixen al voltant del moviment i que posarem a l’arbre d’idees. [2] Cada obra requerirà perfils diferents de participants (descrits més a baix) encara que, en totes elles, serà necessària una discussió sobre determinats aspectes: quins són els concep- tes de l’arbre d’idees, què ha d’aparèixer i què no en el guió estructural del documental,... Per a això, crearem uns fòrums que ens permetin gestionar la participació de la comunitat. [3] Una vegada acabades les obres, serà molt important l’ajuda per difondre el projecte, tant a Espanya com més enllà de les nostres fronteres. Per tant, serà imprescindible qualsevol 10
 8. 8. connexió amb entitats del tipus que sigui perquè puguem traslladar-nos al lloc i explicar els fonaments de les obres i del propi 15m.cc.1.4.1.- PER AL LLIBREUna vegada creat l’arbre d’idees en el que volem basar el cos del llibre, necessitarem gent quevulgui escriure sobre aquests conceptes. Per a aquells temes més tècnics, es buscaran expertsen la matèria que ajudin a la comprensió dels aspectes més complexos (advocats especialitzats enpropietat intel·lectual,...). Per a la presentació física del llibre, serà necessari un dissenyador/maque-tador que elabori amb el coordinador del projecte una plantilla adequada a les necessitats d’aquestaobra: versió impresa i digital.1.4.2.- PER AL DOCUMENTALEl material de vídeo i fotografia que estem recopilant no prové necessàriament de professionals au-diovisuals, sinó de qualsevol ciutadà que hagi realitzat enregistraments o fotos d’esdevenimentsrelatius al 15M. A més del material en brut, per a la finalització del documental es necessitarà uninfografista/3D per il·lustrar determinats aspectes del moviment així com un muntador o ajudantde muntatge que ajudi al coordinador de l’obra en la gestió i classificació del material audiovisual.També caldria subtitular el documental en diversos idiomes pel que serien necessaris dos perfils: untècnic per posar els subtítols i un traductor per a cada idioma que redacti els textos.1.4.3.- PER A LA WEBEn principi, per a poder desenvolupar una web tipus wiki, però una mica més complexa i interactiva,necessitarem: animadors/programadors HTML5/javascript i desenvolupadors web. Una vegadacreada, seria interessant que documentalistes ens ajudessin a classificar i ordenar tot el materialque existeix i poder tenir-ho amb cert criteri en el núvol. 11
 9. 9. 2. LES OBRES2.1.- EL LLIBRE — 15m.cc Revolució digital Durant la primavera de 2011 diversos països de l’entorn mediterra- ni van experimentar un procés revolucionari i democratitzador, el qual s’ha anomenat «la primavera àrab». El 15 de maig, mentre el canvi de règim en aquests països es materialitzava a ritmes diferents, va sorgir a Espanya una mobilització ciutadana sense precedents: el moviment 15M. En aquest text, pretenem contextualitzar el 15M, definir-l’ho i explicar-l’ho, de vegades en primera persona, de vegades com a re- flexió o conversa. Tot i sentir-nos part del moviment, no som «membres oficials», ja que, una de les grandeses del moviment és la inexistència d’una associació que ens agrupi. Aquest llibre representa exclusivamentla nostra opinió com a ciutadans, les nostres vivències i reflexions sobre el que, a la nostra manerade veure, és la major revolució que viurà la nostra generació: la revolució digital.El llibre es planteja com un procés experimental col·laboratiu, coordinat per Patricia Horrillo, quetractarà de ser un reflex analític i contextualitzador del 15M. Mantenint l’ànima del procomú de tot elprojecte, tractarem de replicar tècniques utilitzades amb èxit en altres entorns com el desenvolupa-ment de software lliure. Utilitzarem les eines que les llicències Creative Commons posen a la nostradisposició, buscarem una creació literària que no es limiti a seqüenciar textos de diferents autors.Un arbre d’idees a desenvolupar s’anirà abordant de forma descentralitzada. Mantenint un fil conduc-tor a través de tota l’obra, reunirem idees sobre les quals abocar reflexions, entrevistes i referènciesen un llibre que sigui consistent de principi a fi. 13
 10. 10. 2.2.- EL DOCUMENTAL — 15m.cc Dormíem, hem despertat Què és el 15M? Quines han estat les seves influències, orí- gens…? Com s’han desenvolupat les seves les reivindicaci- ons? Qui són els seus participants? Quina ha estat la reacció de la societat? I la dels mitjans de comunicació? I la dels polí- tics? Com han canviat aquestes mobilitzacions i les seves con- vocatòries la relació de la ciutadania amb les TICs? Encara que no puguem contestar a totes les preguntes que es plantegen arran d’aquest moviment, ens agradaria crear un documental que, almenys, aboqui una mica de llum sobre algunes d’elles. Farem un complet recorregut per l’abans, el durant i el des- prés del moviment 15M, tornarem a visitar #acampadasol iintentarem comprendre i transmetre la importància d’aquest moviment que ha omplert d’il·lusió lesvides de centenars de milers de persones, inclosos nosaltres. Amb la pel·lícula, volem transmetreaquesta emoció. Per a això parlarem amb protagonistes que han viscut i viuen el 15M en primerapersona. També entrevistarem a personalitats i experts que ens donaran el seu punt de vista so-bre el que està succeint. Per completar aquest patchwork comptarem amb multitud d’imatges devídeo i fotografies de diverses fonts, així com un grafisme acurat per orientar-nos i ajudar a explicardeterminats conceptes o estadístiques. Una música original acompanyarà el documental i li aportaràunitat. Finalment farem un exercici d’imaginació i intentarem desxifrar què és el que passarà amb el15M en els propers anys.En el documental, que serà coordinat per Stéphane M. Grueso, també reflexionarem entorn dela creació col·lectiva o col·laborativa d’una obra audiovisual. A hores d’ara, ja estem investiganti comptem realitzar unes quantes dotzenes d’entrevistes. En principi, no volem emprar material devídeo propi (o el mínim possible) i volem intentar que totes les imatges de la pel·lícula siguin pro- 14
 11. 11. porcionades per la comunitat (excepte les de les entrevistes). Per a això demanarem a la comunitatque ens proveeixi de les seves imatges en vídeo (així com fotos i sons) i que ens permeti usar-les enel projecte. També mitjançant el blog consultarem i discutirem amb la comunitat quines situacions,moments o temes considerem imprescindibles explicar dins el documental i els tractem en major omenor profunditat. També, quines persones haurien de ser presents dins la pel·lícula, així com d’al-tres altres qüestions. El documental és un relat personal del succeït, i intentarem que esdevinguiun relat personal de moltes persones. 15
 12. 12. 2.3.- LA PÀGINA WEB — 15m.cc Banc d’idees Des de l’inici del projecte, ha existit una pàgina web en la que hem des- crit els fonaments de 15m.cc així com els avanços que hem dut a terme, mitjançant un apartat de blog. No obstant això, juntament amb les altres dues obres (documental i llibre) el tercer pilar del projecte és el desen- volupament d’una pàgina web interactiva. Aquesta web té una doble funció: d’una banda, serà una eina de recol· lecció de materials (textos, vídeos, àudios, fotografies), i d’altra banda permetrà una visualització de continguts fent que l’usuari “experimenti el seu propi 15M”. Ho denominem el «banc d’idees» perquè emmagatzema-rà un arbre de conceptes que no té per què tenir límit de desenvolupament. Plantejarem una sèrie de“tags” que s’enllaçaran entre si i permetran una navegació multidireccional. Tots aquests conceptess’enllacen d’alguna manera amb el 15M, ja sigui com a antecedents històrics o com a termes quetenen un altre tipus de relació.La programació d’aquesta pàgina web està plantejada com una creació oberta des del principi, és adir, que ningú inicia el codi sinó que el grup de treball estableix les bases. Es realitzarà una progra-mació col·laborativa mitjançant reunions presencials, llistes de correu, etherpads,... i s’alliberarà elcodi de la web sota una llicència Affero GPL. Per desenvolupar-la, hem establert una col·laboracióamb experts en software lliure de l’associació cultural aLabs, que coordinarà Pablo Soto.Des del 15 de maig de 2012 aquesta pàgina contindrà les obres en diversos formats i permetrà man-tenir viva l’experiència del 15M. La idea és que aquest espai pugui seguir creixent fins i tot desprésde la presentació del llibre i del documental. 16
 13. 13. Treballarem sobre un model de conceptes interconnectats que podria basar-se per exemple en un gràficcom aquest (mapa conceptual d’Acampada Sol, per Marga Padilla). 17
 14. 14. 3. METODOLOGIA DE TREBALL3.1.- EL LLIBREEl llibre del projecte, «15m.cc Revolució digital», serà el resultat de la selecció i adaptació d’aquellsarticles que expliquin de forma més clara els conceptes existents al banc d’idees, i que serveixinper completar la tesi inicial: la revolució digital com facilitador del propi moviment “quincemayista”.Aquest procés el durà a terme Patricia Horrillo, que utilitzarà l’arbre de conceptes de la pàgina web,completat per la comunitat, com a base per a aquesta selecció.Per a l’edició final, els textos penjats a la pàgina web podran ser reproduïts íntegrament en el llibre.També existirà la possibilitat de l’extracció d’alguns fragments, ja sigui barrejat amb un altre text, oque se’n prenguin les idees principals per a redactar-ne un de nou. Evidentment també s’escriurantextos exclusius per al llibre.3.2.- EL DOCUMENTALPer a la producció del documental, «15m.cc Dormíem, hem despertat», volem comptar amb l’opi-nió i l’ajuda de la comunitat. No tenim constància de cap procés d’aquest tipus dut a terme per ala creació d’una obra audiovisual, així que el mateix projecte comporta una part d’experimentació iassaig/error. Publicarem el pressupost i una sèrie d’informacions legals i logístiques, però en aquestdocument ens centrarem en l’aspecte creatiu de la producció.Usarem una variació del sistema de “dictador benèvol” una figura molt usada en el desenvolupa-ment del software lliure que permet la col·laboració de tots els individus de la comunitat que ho de-sitgin en el projecte, buscant el consens o majories, però que reserva decisions finals a una persona 19
 15. 15. o grups de persones, generalment els promotors del projecte. Una definició de dictador benèvol:“L’autoritat final de la presa de decisions resideix en una persona, de qui s’espera que, per la forçade la seva personalitat o experiència, la usi sàviament”. O sigui, que algú té la paraula final.No cal oblidar que en aquest cas el que fem és un documental. A part de l’interès de determinadasituació o persona i de quant de temps cal dedicar-li dins el documental, etc. ens trobem amb altresqüestions de llenguatge cinematogràfic, narració, ritme,... En el nostre cas, després del debat ambla comunitat, el grup de promotors del projecte, Patricia, Pablo i Stéphane, consultarem i decidirem,i en cas de falta d’acord, decidiria Stéphane, qui compta amb major experiència en narració audiovi-sual, i és el responsable últim del documental.Realitzar una pel·lícula no és comparable a programar software, i no usarem els mateixos sistemesque en aquest procés. Implementarem una sèrie de formes de contacte i decisió amb la comunitat.Entre ells destaquem aquests cinc punts: [1] Referent al material audiovisual necessari per a la pel·lícula, recollirem tot el possible relle- vant per al projecte. Així mateix sol·licitarem una autorització explícita de tot el material acon- seguit, per facilitar una còpia a l’Arxiu Audiovisual del 15M, una vegada conclòs el projecte, i d’aquesta manera ens assegurarem que tothom qui vulgui pugui explicar “la seva història” del 15M. Nosaltres ens encarregarem de gravar les entrevistes necessàries. [2] Intentarem contestar totes les consultes i observacions que ens arribin per e-mail. Això depèn del volum d’aquestes. Eventualment en publicarem algun resum al blog. També treballarem amb els comentaris del blog, i estudiarem la creació d’una llista de correu si el volum ho jus- tifica. Així assegurarem el fluid i constant intercanvi d’idees i opinions entorn el projecte. [3] Es publicarà el guió estructural actualitzat a internet, de manera que tothom pugui consul- tar l’estat actual de la narració i comentar i aportar idees. Posarem en marxa un sistema d’en- 20
 16. 16. questes o formularis online on els interessats puguin opinar o fins i tot votar certes opcions sobre el desenvolupament narratiu de la pel·lícula o, per exemple, les persones a entrevistar per al treball. [4] Un vegada al mes s’organitzaran unes reunions presencials a Madrid, on tothom qui vulgui podrà assistir i debatre en persona sobre tot allò relatiu al desenvolupament i producció del documental. Retransmetrem aquestes reunions per streaming per facilitar també la interacció d’aquells que no puguin ser-hi en persona. [5] Eventualment, en el període final del projecte, durem a terme una sèrie d’exhibicions públi- ques de seqüències i premuntatges per detectar problemes i afinar el resultat final.3.3.- LA PÀGINA WEBEn la producció d’aquest projecte transmèdia (web, llibre i documental), experimentarem amb no-ves formes de creació col·laborativa i implicació directa de la comunitat en tot el procés. Per aaixò desenvoluparem formes de comunicació i creació col·lectiva. Treballarem entorn d’un «bancd’idees», amb conceptes que estaran interconnectats, però que tindran la seva pròpia autonomia(unitats conceptuals independents). Aquestes idees s’estructuraran dins d’un mapa conceptual com-plex que intentarà emmarcar i contextualitzar l’origen i l’eclosió del moviment del 15M.Per a la creació i gaudi d’aquest arbre d’idees desenvoluparem una eina que permeti la visualitza-ció del núvol de conceptes/idees en una interface web. Aquesta web es convertirà així en unaobra que contindrà totes aquelles idees, materials, vídeos i textos aportats per la comunitat. Cadas-cun dels conceptes podrà tenir un o diversos articles, fotos, vídeos, etc. generats per la comunitat.A més proveirem una versió accessible en format wiki o similar, on tothom qui vulgui podrà realitzarles seves aportacions d’una forma senzilla. Aquestes dades i continguts es traslladaran a un model 21
 17. 17. d’animació que ens permeti bussejar pel 15M i tots els seus conceptes. Potser alguna cosa semblanta un núvol de tags, però interrelacionats. Aquesta web és un dels tres elements del projecte. Quanla tinguem/ estigui llesta, es podrà llegir un llibre, veure un documental o experimentar la navegacióper aquesta web, essent les tres obres independents i alhora complementàries.A diferència del llibre o del documental, l’experiència a la web serà ‘no linial’. A la web es podrànavegar cap a determinats conceptes. Quan ens aturem en un d’ells, es podrà accedir a contingutsde text, foto, àudio, vídeo, links, etc. així com a la interrelació d’aquest concepte o idea amb unsaltres. Així, cadascú podrà navegar a través ‘del seu propi’ 15M experimentant i aprofundint en allòque li vingui de gust. 22
 18. 18. 4. ELEMENTS DIFERENCIALSEn els propers mesos, multitud d’obres sobre el 15M veuran la llum, però hi ha algunes qüestionsque fan que el nostre projecte tingui un valor diferencial:4.1.- PROJECTE TRANSMÈDIA: WEB + LLIBRE + PEL·LÍCULAAquest projecte no s’ha de considerar com un únic “producte”. Serà la combinació de tres ele-ments: un llibre, un documental i una web interactiva des d’on serà possible la descàrrega de totsels materials (que oferirà tots els materials per a la seva descàrrega), i que acollirà materials «extra»com les entrevistes íntegres que realitzem per al documental, textos alternatius, fotografies i altrescontinguts.4.2.- EL FINANÇAMENTEl projecte neix gràcies a un finançament privat aportat pels seus tres responsables. En unasegona fase: distribució, traduccions, promoció, etc. esperem comptar amb l’ajuda econòmica delsespectadors del documental i membres de la comunitat, mitjançant un sistema de crowdfunding pera etapes concretes del projecte. Aquesta segona fase s’engegarà una vegada estiguin produïts tantel llibre com el documental i sense comprometre ni l’estil ni el contingut de l’obra, ni la llicència obertadel projecte. Malgrat el caràcter altruista, no renunciem a recuperar les inversions efectuades. Elprojecte és, al seu torn, un assaig de com viure de la cultura lliure.4.3.- EL MATERIAL AUDIOVISUALPer al documental del projecte no volem usar material propi (excepte les entrevistes que estem gra-vant) pel que es farà una crida a la comunitat perquè ens proveeixin d’imatges de tot l’esdevingut. 25
 19. 19. Es publicaran llistes de llocs, dates, conceptes i combinacions d’aquests, dels quals se sol·licitarà elmaterial audiovisual.4.4.- LA COMUNITATAmb el desig que les obres siguin de caràcter col·laboratiu, es demanarà ajuda a la comunitat per aque participi en el procés productiu. A part de reunions presencials, s’obriran grups de treball pera que qualsevol persona que ho desitgi pugui aportar les seves idees al projecte.4.5.- LA LLICÈNCIA: CC BY-SA 3.0El documental, juntament amb el llibre i la web s’editaran amb una llicència Copyleft, en concret unaCreative Commons BY-SA 3.0 ES (o eventualment una BY-NC-SA si no és possible la primera).L’objectiu és que tingui la més àmplia distribució mundial basada en Internet. Es traduiran el llibre idocumental com a mínim a l’anglès i al francès, intentant arribar a tots els idiomes possibles. En laweb del projecte es podran trobar per a una descàrrega lliure i gratuïta versions del documental enHD així com del llibre en PDF, ePub i altres formats. Del material audiovisual recollit per a la produc-ció del documental es facilitarà (prèvia autorització específica i per escrit dels seus autors) una còpiaa l’Arxiu Audiovisual del 15M per al seu arxiu i posterior ús per la comunitat segons la seva llicència. (CC) 2012 alguns drets reservats Creative Commons BY/SA 3.0 ES (Reconeixement/Compartir Igual) 26
 20. 20. 5. DARRERE DEL PROJECTETres emprenedors de diferents àmbits ens hem embarcat en aquesta proposta. A continuació, expo-sem una breu descripció de la nostra trajectòria professional.Pablo SotoEmpresari i programador, Madrid 1979@pablomp2p | pablo@15M.cc | http://www.pablosoto.comConsiderat un dels «pares del P2P» juntament ambJustin Frankel (Gnutella) i Shawn Fanning (Napster), ésun dels 25 espanyols més influents en l’àmbit d’Inter-net segons el diari El Mundo. Participa de manera fre-qüent en fòrums nacionals i internacionals i, en algunesocasions, ha impartit classes com a professor convidat adiverses universitats de l’Estat. Ha rebut diversos premistant dins com fora d’Espanya i, el 2009, va ser guardo-nat amb el Pioneer Award de l’Associació Internacionalde la Computació Distribuïda (DCIA per les seves siglesen anglès). Compta amb una llarga trajectòria d’acti-visme en el món de la cultura lliure i ha seguit ambespecial interès el paper de les noves tecnologies en laPrimavera Àrab. Des del 15 de maig, ha seguit d’apropl’evolució del moviment acudint a manifestacions i mit-jançant la seva presència i col·laboració en xarxes soci-als, el seu mitjà natural. 29
 21. 21. Stéphane M. GruesoCineasta, Sevilla 1973@fanetin | stephane@15M.cc | http://stephanegrueso.blogspot.comInteressat des de sempre en cinema i televisió, hadesenvolupat la seva carrera a Espanya i Alemanya, onva viure i va treballar set anys. Ha tingut una merave-llosa experiència viatjant per tota Europa fent notícies ireportatges com a Corresponsal de TVE a Berlín. Hadirigit documentals sobre la vida a la presó o els atemp-tats del 11M. Interessat en la Cultura Lliure, la sevaúltima pel·lícula és ¡Copiad, Malditos!, un projecte dedocumental i web sobre propietat intel·lectual, i queha sigut la primera coproducció amb llicència CreativeCommons d’una televisió a Espanya. Des del mateix dia15 de maig, va prendre el paper de ‘narrador’ a travésdel Twitter d’#acampadasol i del #15M en general, i haservit de ‘pont informatiu’ entre els qui podien estar pre-sents a l’acampada (i altres accions), i els que no. Stép-hane i Pablo són dos dels «100 twitteros en llenguaespanyola a seguir en 2011» segons el blog ALT1040. 30
 22. 22. Patricia HorrilloPeriodista, Madrid 1977@patrihorrillo | patricia@15M.cc | http://patrihorrillo.blogspot.comApassionada de la comunicació i de les xarxes soci-als s’ha format en diversos àmbits amb un perfil pluridis-ciplinar. Inicialment, va estudiar una carrera de relacionsinternacionals i va adquirir coneixements tècnics, com adissenyadora gràfica i maquetadora, de cara a la crea-ció de la seva pròpia empresa de serveis de dissenya Barcelona. Anys més tard, va completar la seva for-mació amb la carrera de Periodisme, i va treballar endiversos diaris com a redactora. Actualment, com a pe-riodista independent, col·labora amb mitjans digitals.Des del 15 de maig, cobreix totes aquelles assembleesi manifestacions que pot, relatant-les per Twitter i publi-cant cròniques a Zonaretiro.com.Entre els tres sumen un altíssim potencial de difusió tant online com en mitjans tradicionals. A mésde les audiències que en premsa i televisió segueixen les seves obres i trajectòria, Patricia, Stéphanei Pablo acumulen centenars de milers de visites en els seus blogs, de reproduccions dels seus vídeosi milions de descàrregues dels seus continguts. 31
 23. 23. www.15M.cc | contacte@15M.cc Twitter @15M_cc Facebook http://cos.as/154 Oficina de producció a Madrid centre (zona Callao) Telèfon fix [+34] 910 059 045 (CC) 2012 algunos derechos reservados Creative Commons BY/SA 3.0 ESFOTOGRAFIES: Julio Albarrán @soulseekers | Creative Commons BY/NC/SA | http://cos.as/1wk NOTA: Ni el projecte 15m.cc ni els seus autors pertanyen o estan relacionats de cap manera amb Creative Commons ni Creative Commons Espanya, més enllà de l’ús de les seves llicències.

×