Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1Valsts kompensācijacietušajiem
NORMATĪVIE AKTI Eiropas Padomes direktīva 2004/80/EK par kompensācijunoziegumos cietušajiem: visas dalībvalstis nodrošina...
KAM IR TIESĪBASSAŅEMT VALSTS KOMPENSĀCIJU?Tiesības uz valsts kompensāciju ir cietušajiem – fiziskajām personām,kuras Krimi...
VALSTS KOMPENSĀCIJAS IESNIEGŠANAS TERMIŅŠValsts kompensācijas pieprasījumu Juridiskās palīdzības administrācijaiiesniedz g...
KAS NEPIECIEŠAMS VALSTS KOMPENSĀCIJAS SAŅEMŠANAI?Jāiesniedz aizpildīta valsts kompensācijas pieprasījumaveidlapa, kuru var...
VALSTS KOMPENSĀCIJAS PIEPRASĪJUMAM PIEVIENOJAMIE DOKUMENTI Ja kriminālprocesā nav pieņemts galīgais nolēmums cietušais va...
7VALSTS KOMPENSĀCIJAS PIEPRASĪJUMA IZSKATĪŠANAS SHĒMALēmumapārsūdzēšanaAdministratīvajārajona tiesāLēmumaapstrīdēšanaTiesl...
VALSTS KOMPENSĀCIJAS APMĒRS8Maksimālais valstskompensācijasapmērsMinimālās mēneša darba algas apmērs valstī2012.,2013.gadā...
VALSTS KOMPENSĀCIJAS APMĒRS Izmaksājamās valsts kompensācijas apmēru aprēķina, ņemot vērāminimālās mēneša darba algas apm...
VALSTS KOMPENSĀCIJAS APMĒRS Ja noziedzīga nodarījuma rezultātā vienlaikus iestājušās šajā likumāminētās sekas, izmaksā vi...
VALSTS KOMPENSĀCIJU NEIZMAKSĀ, JA: tā pieprasīta nepamatoti; ir nokavēts Likumā noteiktais tās pieprasījuma iesniegšanas...
VALSTS KOMPENSĀCIJU NEIZMAKSĀ, JA: cietušais ir saņēmis no noziedzīga nodarījuma izdarītāja atlīdzību,kuras apmērs pārsni...
VALSTS KOMPENSĀCIJAS IZMAKSĀŠANAS KĀRTĪBA Valsts kompensāciju izmaksā kā vienu maksājumu; Valsts kompensāciju izmaksā mē...
SADARBĪBA AR CITĀM ES DALĪBVALSTĪM Juridiskās palīdzības administrācija pieņem lēmumu par citā ES dalībvalstī pastāvīgidz...
STATISTIKASaņemtie valsts kompensācijas pieprasījumi un pieņemtie lēmumi2006. – 2012.2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Kop...
KONTAKTIAdrese: Pils laukums 4Rīga, LV-1050Tālrunis: 80001801, 67514208fakss: 67514209Mājas lapa: www.jpa.gov.lve-pasts: j...
PALDIES PAR UZMANĪBU!17Žanna Dvoreckatālr. 67515273zanna.dvorecka@jpa.gov.lvKristīne Kaļvatālr. 67514222kristine.kalva@jpa...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Valsts kompensācija cietušajiem

497 views

Published on

Prezentācija reģionālo semināru ietvaros projektā "Atbalsta sistēma noziegumos cietušajiem - Latvijā un citur".

Plašāk par reģionālajiem semināriem: http://www.providus.lv/public/27818.html
Plašāk par projektu: http://www.providus.lv/public/27560.html

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Valsts kompensācija cietušajiem

 1. 1. 1Valsts kompensācijacietušajiem
 2. 2. NORMATĪVIE AKTI Eiropas Padomes direktīva 2004/80/EK par kompensācijunoziegumos cietušajiem: visas dalībvalstis nodrošina, ka to tiesību normās irparedzēta tāda to teritorijā izdarītos tīšos, vardarbīgos noziegumos cietušajiemizmaksājamo kompensāciju sistēma, kura garantē taisnīgu un samērīgukompensāciju cietušajiem; Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 5.aprīļa direktīvas2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu uncietušo aizsardzību, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu2002/629/TI: cilvēku tirdzniecībā cietušajiem jānodrošina piekļuvepastāvošajām shēmām, kas paredz kompensācijas ar nodomu veiktosvardarbīgos noziegumos cietušajiem; Likums “Par valsts kompensāciju cietušajiem” (stājies spēkā 2006.gada20.jūnijā, grozījumi ir spēkā no 2013.gada 1.janvāra).
 3. 3. KAM IR TIESĪBASSAŅEMT VALSTS KOMPENSĀCIJU?Tiesības uz valsts kompensāciju ir cietušajiem – fiziskajām personām,kuras Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atzītas par cietušajiem, unkurām ar tīšu noziedzīgu nodarījumu radīts kaitējums - fiziskas ciešanas,mantisks zaudējums vai morāls aizskārums.Tiesības uz valsts kompensāciju ir, ja tīša noziedzīga nodarījumarezultātā: 1) iestājusies personas nāve; 2) cietušajam nodarīti smagi vai vidēja smaguma miesas bojājumi; 3) aizskarta cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība; 4) cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris; 5) cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu.3
 4. 4. VALSTS KOMPENSĀCIJAS IESNIEGŠANAS TERMIŅŠValsts kompensācijas pieprasījumu Juridiskās palīdzības administrācijaiiesniedz gada laikā pēc dienas, kad persona atzīta par cietušo vai iruzzinājusi par faktiem, kas šai personai dod tiesības to darīt.Piemēram,ja persona atzīta par cietušo 2012.gada 26.septembrī, valstskompensācijas pieprasījumu Juridiskās palīdzības administrācijaijāiesniedz līdz 2013.gada 27.septembrim.4
 5. 5. KAS NEPIECIEŠAMS VALSTS KOMPENSĀCIJAS SAŅEMŠANAI?Jāiesniedz aizpildīta valsts kompensācijas pieprasījumaveidlapa, kuru var saņemt: Juridiskās palīdzības administrācijā; pie procesa virzītāja; Juridiskās palīdzības administrācijas interneta mājas lapāwww.jpa.gov.lv.Informāciju par veidlapas aizpildīšanu var saņemtadministrācijā, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80001801.Aizpildīto veidlapu un tai pievienotos dokumentus var iesniegtpersonīgi Juridiskās palīdzības administrācijā, nosūtīt pa pastu vaiarī nosūtīt elektroniski sagatavotu dokumentu, parakstītu ar drošuelektronisko parakstu un laika zīmogu.5
 6. 6. VALSTS KOMPENSĀCIJAS PIEPRASĪJUMAM PIEVIENOJAMIE DOKUMENTI Ja kriminālprocesā nav pieņemts galīgais nolēmums cietušais valstskompensācijas pieprasījumam pievieno kriminālprocesa virzītāja izziņu; Ja kriminālprocess ir pabeigts vai stājies spēkā procesa virzītāja lēmumspar kriminālprocesa izbeigšanu personu nereabilitējošu apstākļu dēļ, cietušaisvalsts kompensācijas pieprasījumam pievieno spēkā stājušos galīgokriminālprocesa virzītāja nolēmumu.Ja tiesas spriedumā vai procesa virzītāja galīgajā nolēmumā cietušajamkriminālprocesuālajā vai civilprocesuālajā kārtībā noteiktais atlīdzinājums parvardarbīga noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto kaitējumu nav izpildīts vaiizpildīts nepilnīgi, kriminālprocesa virzītāja galīgajam nolēmumam pievienoizpildu dokumenta kopiju.6
 7. 7. 7VALSTS KOMPENSĀCIJAS PIEPRASĪJUMA IZSKATĪŠANAS SHĒMALēmumapārsūdzēšanaAdministratīvajārajona tiesāLēmumaapstrīdēšanaTieslietu ministrijāIzmaksāt valstskompensācijuAtteikt izmaksātvalstskompensācijuPapildu informācijas pieprasīšana novalsts kompensācijas pieprasītājavai kriminālprocesa virzītāja(7 dienu laikā)InformācijassaņemšanaInformācija netiekiesniegta 15 dienulaikāValstskompensācijaspieprasījumsValsts kompensācijasizmaksa mēneša laikāpēc dienas, kadpieņemts lēmumsLēmumapārsūdzēšanaAdministratīvajārajona tiesāLēmumaapstrīdēšanaTieslietu ministrijāLēmums (mēneša laikā pēckompensācijas pieprasījumasaņemšanas)InformācijassaņemšanaInformācija netiekiesniegta 15 dienulaikā
 8. 8. VALSTS KOMPENSĀCIJAS APMĒRS8Maksimālais valstskompensācijasapmērsMinimālās mēneša darba algas apmērs valstī2012.,2013.gadāMaksimālā valstskompensācijassumma4 minimālās mēnešadarba algas200 800Procentuāli Noziedzīgā nodarījuma rezultātā nodarītās sekas Summa LVL100% Ja iestājusies personas nāve 80070% Ja cietušajam nodarīti smagi miesas bojājumi 56070% Ja cietušajam nodarīti noziedzīgs nodarījums kvalificēts kāizvarošana vai vardarbīgas dzimumtieksmes apmierināšanapretdabiskā veidā, vai aizskarta nepilngadīgā cietušā tikumība vaidzimumneaizskaramība56070% Ja cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris 56050% Ja aizskarta cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība, izņemotlikuma “Par valsts kompensāciju cietušajiem” 7.panta otrās daļas2.punktā minētos gadījumus40050%Ja cietušajam nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi40050%Cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu400
 9. 9. VALSTS KOMPENSĀCIJAS APMĒRS Izmaksājamās valsts kompensācijas apmēru aprēķina, ņemot vērāminimālās mēneša darba algas apmēru, kāds noteikts brīdī, kadpersona atzīta par cietušo; Ja cietušais ir saņēmis kompensāciju par nodarīto kaitējumu nonoziedzīga nodarījuma izdarītāja vai viņa vietā no citas personas,valsts kompensācijas apmēru samazina atbilstoši jau saņemtajaikompensācijai; Valsts kompensācija tiek izmaksāta 50% apmērā no noteiktā valstskompensācijas apmēra, ja noziedzīgais nodarījums izdarīts stiprapsihiska uzbudinājuma stāvoklī, pārkāpjot nepieciešamāsaizstāvēšanās robežas vai personas aizturēšanas nosacījumus(kvalificēts pēc Krimināllikuma 120., 121., 122., 127., 128. vai129.panta);9
 10. 10. VALSTS KOMPENSĀCIJAS APMĒRS Ja noziedzīga nodarījuma rezultātā vienlaikus iestājušās šajā likumāminētās sekas, izmaksā vienu valsts kompensāciju atbilstoši noziedzīganodarījuma smagākajām sekām; Ja noziedzīga nodarījuma rezultātā iestājusies vairāku personu nāve,cietušajam izmaksā valsts kompensāciju atbilstoši to personu skaitam,kuru nāve, sakarā ar ko persona atzīta par cietušo, ir iestājusiesnoziedzīga nodarījuma rezultātā; Ja noziedzīga nodarījuma rezultātā iestājusies personas nāve unkriminālprocesā par cietušajiem atzītas vairākas personas, šīm personāmizmaksā valsts kompensāciju, sadalot to proporcionāli cietušo skaitam; Ja valsts kompensācija izmaksāta un galīgajā nolēmumā konstatēts, kanoziedzīga nodarījuma rezultātā cietušajam ir iestājušās smagākas sekas,viņam izmaksā starpību starp izmaksāto un izmaksājamo valstskompensāciju.10
 11. 11. VALSTS KOMPENSĀCIJU NEIZMAKSĀ, JA: tā pieprasīta nepamatoti; ir nokavēts Likumā noteiktais tās pieprasījuma iesniegšanastermiņš, izņemot gadījumus, kad termiņš nokavēts attaisnojošuiemeslu dēļ (piemēram, personas slimība); konstatēts, ka cietušais, to pieprasot, apzināti sniedzis nepatiesasziņas;11
 12. 12. VALSTS KOMPENSĀCIJU NEIZMAKSĀ, JA: cietušais ir saņēmis no noziedzīga nodarījuma izdarītāja atlīdzību,kuras apmērs pārsniedz šajā likumā paredzēto valstskompensācijas apmēru vai ir vienāds ar to; cietušajam nav tiesību saņemt valsts kompensāciju, ja noziedzīgsnodarījums bijis vērsts pret satiksmes drošību un cietušajam irtiesības uz apdrošināšanas atlīdzību saskaņā ar normatīvajiemaktiem par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskāsatbildības obligāto apdrošināšanu.12
 13. 13. VALSTS KOMPENSĀCIJAS IZMAKSĀŠANAS KĀRTĪBA Valsts kompensāciju izmaksā kā vienu maksājumu; Valsts kompensāciju izmaksā mēneša laikā pēc dienas, kadpieņemts lēmums par valsts kompensācijas izmaksāšanu; Administrācija valsts kompensācijas summu ieskaita valstskompensācijas pieprasījumā norādītajā bankas kontā vai pastanorēķinu sistēmas norēķinu kontā.13
 14. 14. SADARBĪBA AR CITĀM ES DALĪBVALSTĪM Juridiskās palīdzības administrācija pieņem lēmumu par citā ES dalībvalstī pastāvīgidzīvojošas personas pieprasījumu izmaksāt kompensāciju par kaitējumu, kas radiesLatvijas teritorijā izdarīta noziedzīga nodarījuma rezultātā; Cietušajam, kurš pastāvīgi dzīvo Latvijā un kuram radies kaitējums citas ES dalībvalststeritorijā izdarīta noziedzīga nodarījuma rezultātā, ir tiesības tieši vai ar Juridiskāspalīdzības administrācijas starpniecību iesniegt valsts kompensācijas pieprasījumuattiecīgās ES dalībvalsts kompetentajai iestādei; Valsts kompensācija pieprasījumu iesniedz valodā, kuru attiecīgā ES dalībvalstsnorādījusi kā sev pieņemamu; Juridiskās palīdzības administrācija 7 dienu laikā noformē valsts kompensācijaspieprasījumu atbilstoši ES dalībvalsts noteiktajam kompensācijas pieprasījumam unkopā ar citiem nepieciešamajiem dokumentiem nosūta attiecīgās ES dalībvalstskompetentajai iestādei.14
 15. 15. STATISTIKASaņemtie valsts kompensācijas pieprasījumi un pieņemtie lēmumi2006. – 2012.2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Kopējais pieprasījumu skaits 92 240 590 689 457 456 560Lēmumi par valstskompensācijas izmaksu49 191 476 596 376 406 477Personas nāve 30 92 138 175 12585114Smagi miesas bojājumi 12 46 121 103 59 92 115Aizskartadzimumneaizskaramība7 45 95 138 68 75 64Vidēja smaguma miesasbojājumi- 8 122 179 124 154 184Atteikumi 8 52 77 83 63 60 5215
 16. 16. KONTAKTIAdrese: Pils laukums 4Rīga, LV-1050Tālrunis: 80001801, 67514208fakss: 67514209Mājas lapa: www.jpa.gov.lve-pasts: jpa@jpa.gov.lvApmeklētāju pieņemšanas laiks:Pirmdien: 13.00-18.00Otrdien: 9.00-14.00Trešdien: 9.00-14.00Ceturtdien: 9.00-14.00Piektdien: 8.00-12.00Pirmssvētku dienās 9.00-14.00Pirmssvētku piektdienās 8.00-12.0016
 17. 17. PALDIES PAR UZMANĪBU!17Žanna Dvoreckatālr. 67515273zanna.dvorecka@jpa.gov.lvKristīne Kaļvatālr. 67514222kristine.kalva@jpa.gov.lv

×