Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Privātā sektora loma attīstības sadarbībā

Prezentācija konferences "Latvijas privātā un nevalstiskā sektora loma attīstības sadarbībā: izaicinājumi un iespējas" ietvaros, kas tika rīkota projekta "Pašreizējā situācija starptautiskajos/ divpusējos tirdzniecības režīmos ar oficiālās palīdzības saņēmējvalstīm un pilsoniskās sabiedrības un privātā sektora loma attīstības sadarbībā jaunajās ES dalībvalstīs" ietvaros.

Plašāk par konferenci: http://www.providus.lv/public/27813.html
Plašāk par projektu: http://www.providus.lv/public/27637.html

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Privātā sektora loma attīstības sadarbībā

 1. 1. Privātā sektora lomaDr.sc.pol. Inese StepiņaLatvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektores vietniece,Starptautisko un ES lietu eksperteKonference: Latvijas privātā un nevalstiskā sektora loma attīstības sadarbībā:izaicinājumi un iespējasRīga, 2013.gada 25.februārisPētījums tika veikts projekta „Pašreizējā situācija starptautiskajos/ divpusējos tirdzniecības režīmos ar oficiālās palīdzībassaņēmējvalstīm un pilsoniskās sabiedrības un privātā sektora loma attīstības sadarbībā jaunajās ES dalībvalstīs” ietvaros,ko līdzfinansē Eiropas Savienība un Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.
 2. 2. Saturs• Privātā sektora saistība ar attīstības sadarbībaspolitiku• Privātā sektora pašuztvere – loma attīstībassadarbībā• Privātais sektors un attīstības mērķi• Rekomendācijas
 3. 3. Saistība ar attīstības sadarbībaspolitiku• Latvijas privātā sektora darbība attīstības valstīs navsaistīta ar īstenoto attīstības sadarbības politiku• Nav novērota sistemātiska publiskās un privātāspartnerības pieeja attīstības sadarbības politikasīstenošanā.• Maz pierādījumu publiskā un privātā sektorapartnerībai savstarpēji saskaņotas un atbalstītasattīstības sadarbības un privātā sektora mērķu unrezultātu atbalstam
 4. 4. Latvija: tirdzniecība & investīcijas, politisko & ekonomiskointerešu pārstāvniecība, 2004-20110 500 1000 1500 2000 2500 3000BelarusUkraineChinaTurkeyKazakhstanAlgeriaIndiaUzbekistanEgyptAfghanistanThailandPeruMaroccoAzerbaijanMoldovaGeorgiaBrazilMalaysiaCroatiaIndonesiaLatvia: Trade&investmentsand political&economic interest representation2004-2011TOTAL: Trade&investments(milj. Ls) TOTAL: Intensity of political&economic interest representationFigure 1. Latvia: Trade&investments and political&economic intereset representation with ODA countries, 2004-2011Source of information: Centrālā Statistikas pārvalde; Latvijas Banka, Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.
 5. 5. Latvija: tirdzniecība & investīcijas, politisko & ekonomiskointerešu pārstāvniecība, 2004-2011Political&economicinterestrepresentation1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.Trade&investments1. BY2. UA3. CN4. TR5. KZ6. DZ7. IN8. UZ9. EG10. AF11. TH12. PE13. MA14. AZ15. MD16. GE17. BR18. MY19. HR*20. ID* Horvātija (HR) iekļauta pētījuma datos par laika posmu no 2004.-2010.gadam.Abr.: AF - Afghanistan, AZ - Azerbaijan, BR - Brazil, BY - Belarus, CN - China, DZ - Algeria, EG - Egypt, GE - Georgia, HR - Croatia, ID - Indonesia, IN - India, KZ - Kazakhstan, MA - Morocco, MD - Moldova, MY - Malaysia, PE - Peru, TH - Thailand, TR - Turkey, UA - Ukraine, UZ – Uzbekistan.Table 3. TOP 20: Latvias trade&investments and political&economic interest representation, 2004-2011Source of information: Centrālā Statistikas pārvalde; Latvijas Banka, Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.
 6. 6. Latvija: tirdzniecība & investīcijas, politisko&ekonomisko interešupārstāvniecība un ieviestie palīdzības projekti, 2004-20110 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500BelarusUkraineChinaTurkeyKazakhstanAlgeriaIndiaUzbekistanEgyptAfghanistanThailandPeruMaroccoAzerbaijanMoldovaGeorgiaBrazilMalaysiaCroatiaIndonesiaLatvia: Trade&investments, political&economic interest representationand assistance&projectsimplemented2004-2011TOTAL:Trade&investments(milj. Ls) TOTAL:Intensity of political&economic interest representationTOTAL:Latviasassistance recipients and projects implemented (milj. Ls)Figure 2. Latvia: Trade&investments, political&economic interest representation and assistance&projects implemented, 2004-2011Source of information: Centrālā Statistikas pārvalde; Latvijas Banka, Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.
 7. 7. Latvija: tirdzniecība&investīcijas ar ODA* valstīm (2004-2011) unrespondentu aktivitāteTOP20CountryTOTAL: Trade&investments(milj. Ls)2004-2011%Trade&investmentsRespondents operated orcurrently active(activities)1. Belarus 2776 37,08 132. Ukraine 1391 18,58 123. China 1144 15,28 84. Turkey 407 5,44 05. Kazakhstan 377 5,04 86. Algeria 261 3,49 07. India 209 2,79 38. Uzbekistan 117 1,56 109. Egypt 107 1,43 210. Afghanistan 101 1,35 011. Thailand 98 1,31 212. Peru 96 1,28 013. Marocco 68 0,91 014. Azerbaijan 64 0,85 615. Moldova 60 0,80 516. Georgia 52 0,69 817. Brazil 45 0,60 018. Malaysia 43 0,57 019. Croatia 39 0,52 120. Indonesia 32 0,43 0Total 7487 7487* Oficiālās attīstības palīdzības (official development assistance – ODA) saņēmējvalstsTable 4. Latvia: Trade& investments in the ODA countries (2004-2011) and activity of respondentsSource of information: Centrālā Statistikas pārvalde; Latvijas Banka, Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, private sector survey (questionnaire).
 8. 8. Privātais sektora pašuztvere• Latvijas privātā sektora loma attīstības sadarbībā– Zināšanu un tehnoloģiju pārnese– Godīgas konkurences veicināšana tirgū– Vietējā cilvēkkapitāla uzlabošana– Atbalsts vietējai uzņēmējdarbībai, veicinot godīgukonkurenci tirgū, uzlabojot vietējo cilvēkkapitālu unatbalstot vietējo uzņēmējdarbību– u.c.
 9. 9. Latvijas privātais sektors: privātā sektora loma attīstības mērķuatbalstamNumber ofenterprisesPromotingfair marketcompetitionImprovingemploymentstandardsandconditionsSupportingtransparentimplementation of law andregulatoryframeworksEnhancinglocal humancapitalTransferringknow-howandtechnologySupportingthedevelopmentof localentrepreneurshipFacilitatingaccess tofinanceEncouragingdevelopment ofbasicinfrastructureOtherMicroenterprise(1-9employees)5 4 4 4 4 4 4 4 4 1Smallenterprise(10 – 49employees)4 4 4 4 4 4 4 4 4Medium-sizedenterprise(50–249employees)5 4 3 3 4 4 4 4 3Largeenterprise(more than250employees)6 6 6 6 5 6 6 5 5Total 20 18 17 17 17 18 18 17 16 1% ofenterprises90 85 85 85 90 90 85 80 5Table 5. Latvian private sector: importance of the private sector in supporting the development following goalsSource: Private sector survey (questionnaire).
 10. 10. Latvijas privātais sektors: privātā sektora loma attīstības mērķuatbalstam (ranžējums)Rank from 1 to 5(1 not useful at all, 5 very useful)1 2 3 4 5 TotalDevelopmentgoalsPromoting fair market competition 1 1 8 8 18Improving employment standards and conditions 1 3 11 2 17Supporting transparent implementation of law and regulatory frameworks 5 7 5 17Enhancing local human capital 2 2 11 3 18Transferring know-how and technology 2 15 5 22Supporting the development of local entrepreneurship 3 3 7 5 18Facilitating access to finance 2 3 10 2 17Encouraging the development of basic infrastructure 1 3 2 8 2 16Total 1 12 21 77 32Source: Private sector survey (questionnaire).Table. 6. Latvian private sector: importance of the private sector in supporting the development goals (ranking)
 11. 11. Privātais sektors un darba vietas• Daļa no uzņēmumiem sniedz vietējāsnodarbinātības iespējas– lielākas nodarbinātības iespējas sniegtas valstīs, kuruzņēmuma aktivitāte augstāka (nav obligātas saistības)– Pārsvarā lielie uzņēmumi• Nodarbinātības gadījumā visizplatītākās– pilna laika nodarbinātība (pārsvarā lielie uzņēmumi)– gadījuma/sezonas darbi (pārsvarā lieliem, mazie un mikrouzņēmumi)
 12. 12. Latvijas privātais sektors: nodarbinātība un līgumu veidi attīstībasvalstīsIn countryactivityEmploymentopportunities%Employment rate inrespect to in countryactivity%Type ofcontracts (Fulltime)%Type of contracts(Part time)%Type ofcontracts(Casual/seasonal)Azerbaijan 6 3 50 33 67Belarus 13 6 46 33 17 50China 8 2 25 100Croatia 1 0 0Egypt 2 1 50 100Georgia 8 4 50 50 50India 3 0 0Kazakhstan 8 4 50 50 50Moldova 5 4 80 50 25 25Serbia 3 2 67 50 50Thailand 2 0 0Turkey 1 1 100 100Ukraine 12 5 42 40 20 40Uzbekistan 10 4 40 50 50Total 56 21 54Table 7. Latvian private sector: Employment and type of contracts in developing countriesSource: Private sector survey (questionnaire).
 13. 13. Privātais sektors un darba vietas• Tikai 1/3 uzņēmumu sniedz priekšrocības (benefits)vietējiem darbiniekiem.• Tie, kas sniedz priekšrocības (benefits) vietējiemdarbiniekiem, sniedz plaša spektra atbalstu -apmācības, transports, apmaksātas brīvdienas,veselības aprūpe u.c..
 14. 14. Latvijas privātais sektors: uzņēmuma aktivitāte valstī unpriekšrocības vietējiem darbiniekiemCountryIn country activity byenterpriseEmploymentopportunities Benefits provided to thelocal employees%Benefits provided to the localemployees in respect toemployment opportunitiesAzerbaijan 6 3 0Belarus 13 6 14 233China 8 2 4 200Croatia 1 0Egypt 2 1 2 200Georgia 8 4 0India 3 0Kazakhstan 8 4 6 150Moldova 5 4 0Serbia 3 2 0Thailand 2 0Turkey 1 1 1 100Ukraine 12 5 6 120Uzbekistan 10 4 0Total 33Table 15. Latvian private sector: in country activities by enterprise and benefits provided to the local employeesSource: Private sector survey (questionnaire).
 15. 15. Privātais sektors un vietējie uzņēmumi• Vietējie uzņēmumi ir svarīgi– Salīdzinoši svarīgāki lielajiem (vairāk kā 250 nodarbināto)un vidējiem uzņēmumiem (50-249 nodarbināto)• Izmanto vietējos ražotāju/pakalpojumu sniedzējus –dažādi biznesa pakalpojumi, transports, uzglabāšanaun izplatīšana, IT un komunikācijas, izejvielu piegāde,drošība, pusfabrikātu piegāde.– Galvenokārt izmanto lielie uzņēmumi
 16. 16. Latvijas privātais sektors: uzņēmuma lielums un vietējouzņēmumu loma attīstības valstīsNumber ofrespondents%Number ofrespondents%Importance of local businesses inoperations (somewhat to veryimportant)%Importance of localbusinesses in operations(not importantat all)Micro enterprise (1-9employees) 5 25 21 100Small enterprise (10 – 49employees) 4 20 21Medium-sized enterprise (50–249 employees) 5 25 26Large enterprise (more than250 employees) 6 30 32Total 20 100 100 100Table 10. Latvian private sector: size of company and importance of local business in operation in developing countriesSource: Private sector survey (questionnaire).
 17. 17. Latvijas privātais sektors: uzņēmuma lielums un vietējoražotāju/pakalpojumu sniedzēju uzmantošana attīstības valstīs%Number ofrespondents%Use of local producers/providers(never)Use of localproducers/providers(sometimes)%Use of localproducers/providers(sometimes)%Use of localproducers/providers(frequent)Micro enterprise(1-9 employees) 25 14 7 25 6Small enterprise(10 – 49employees) 20 36 11 39 12Medium-sizedenterprise (50–249 employees) 25 21 5 18 24Large enterprise(more than 250employees) 30 29 5 18 58Total 100 100 28 100 100Table 11. Latvian private sector: size of company and use local producers/providers in developing countriesSource: Private sector survey (questionnaire).
 18. 18. Latvijas privātais sektors: vietējo ražotāju/pakalpojumu sniedzējuizmantošana attīstības valstīsFigure 11. Latvian private sector: Use of local producers/providers in developing countriesSource: Private sector survey (questionnaire).
 19. 19. Privātais sektors un attīstībassadarbības mērķi• Izaicinājumi attīstības mērķu sasniegšanā:– Birokrātiski sarežģījumi (22%)– Iniciatīvu trūkums valsts mērogā (17%)– Valdības intereses trūkums (13%)– Kapacitātes trūkums valsts mērogā (13%)– Grūtības rasts kompromisu/saskaņot intreses (11%)– Iniciatīvu trūkums, lai rīkotos atbilstoši izvirzītajiemmērķiem (11%)
 20. 20. Latvijas privātais sektors: privātā sektora izaicinājumu attīstībasmērķu sasniegšanāBureaucraticcomplexities22%Lackof in-house incentive17%Lackof governmentalinterest13%Lackof in-house capacity13%Difficulty in aligning interestsandfindingcommonground11%Lackof incentive to pursue agreedgoals11%Lackof openandtransparentaccesstofinancial instruments8%Lackof accessto relevantpolicydocuments5%Latvian private sector: challenges the private sector face in meeting the development goalsFigure 13. Latvian private sector: challenges the private sector face in meeting the development goalsSource: Private sector survey (questionnaire).
 21. 21. Latvijas privātais sektors: uzņēmumu iesaiste publiskifinansētajās programmasINTERREG (Developmentcooperationwithinand amongEU regions)14%InstrumentforPre-accessionAssistance (IPA)9%EuropeanNeighborhoodPolicyInstrument(ENPI)10%IntergovernmentalAuthorityonDevelopment(IGAD) incentives(Africa)0%IntergovernmentalAuthorityonDevelopment(IGAD) incentives(Asia)0%No67%Latvian private sector: company involved in any of the following publicly funded programsFigure 8. Latvian private sector: company involved in any of the following publicly funded programsSource: Private sector survey (questionnaire).
 22. 22. RekomendācijasPrivātais sektors rosina izveidot īpašustratēģiju darbam ar privāto sektoruattīstības palīdzības un palīdzības efektivitātesjautājumos
 23. 23. Rekomendācija: Plaisas mazināšana• Mazināt pastāvošo „komunikācijas kļūdu“ starppublisko un privāto sektoru• Valdībai izveidot un uzturēt īpašu tīmekļa vietni attīstībassadarbības politikas jautājumos• Iesaistīt biznesa asociācijas – privātā sektora pārstāvošāsorganizācijas – konsultāciju platformu privātā un publiskāsektora konsultācijām radīšanai– Informācija “tulkošanai” valodā, ko saprot uzņēmēji– Informācijas nodošana tālāk uzņēmējiem
 24. 24. Rekomendācija: dialogs• Nodrošināt aktīvu un sistemātisku dialogu starpvaldību un privāto sektoru – uzņēmumiem un topārstāvošām organizācijām– Valdības informatīva, kontaktu un lobēšanas atbalstasniegšana visā attīstības politikas darbības ciklā– Palielināt finansējumu (“sēkla nauda”) un eksportagarantijas attīstības politikas prioritārajos jautājumos– Trīspusējās sadarbības modeļa izveide – sadarbībaspartneru atrašana citās ES valstīs– ES misijām ODA valstīs atvērtām un atsaucīgām privātāsektora iniciatīvām
 25. 25. Rekomendācija: iesaiste• Iesaistīt privāto sektoru politikas plānošanā un politikasieviešanā, kā arī politikas pārskatīšanā un novērtēšanāattīstības mērķu atbalstam– Publiskā un privātā sektora dialogs vidēja un ilgtermiņa mērķunoteikšanā, darbs starpnozaru darba grupās, rīcības plānuizstrādē, līdzfinansējuma mehānismu attīstīšana un regulāraskonsultācijas– Apvienot visas pūles likumdošanas procesā, radot apstākļusuzņēmumu darbībai trešajās valstīs un atceļot šķēršļus– Atbalstīt Latvijas privātā sektora sadarbību ar citām valstīmnozaru un industriju līmenī– Stratēģiska partnerība ar dažādām valstīm investīciju piesaistē
 26. 26. Rekomendācija: vienlīdzība• Nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļusvisām ES dalībvalstīm EuropAid publisko iepirkumusistēmā kopumā– EuropAid konkursu un iepirkumu sistēmas maiņa, laifaktiski būtu pieejama uzņēmumiem no Latvijas un citāmjaunajām ES dalībvalstīm– Pārredzamības un caurskatāmības veicināšana– Uzsvars uz faktisko pieredzi un spēju īstenot augstaskvalitātes projektus un saņēmēju interesi
 27. 27. Rekomendācija: organizāciju loma• Organizētās biznesa sabiedrības – privātā sektorapārstāvošo organizāciju – lomas stiprināšanaattīstības sadarbības politikas jomā– Privātā sektora iesaiste privātā sektora pārstāvošoorganizāciju darbā uzņēmumu interešu savstarpējaisaskaņošanai– Privātā sektora pārstāvošo organizāciju savstarpējāsadarbība nozaru interešu savstarpējai saskaņošanai
 28. 28. Paldies par uzmanību!Jautājumi?

×