Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Mentoringa programma. Projektu vadība. 2.daļa(20)

Advertisement

More from Centre for Public Policy PROVIDUS(19)

Mentoringa programma. Projektu vadība. 2.daļa

 1. Prezentācija sagatavota mentoringa programmas ietvaros projektā „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3” ietvaros (līg.Nr.IF/2013/1.a/1), ko īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja”’ sadarbībā ar biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta īstenošana tiek līdzfinansēta 75% apmērā no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% apmērā no valsts budžeta līdzekļiem. Prezentācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par mentoru programmas saturu atbild biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”. Mentoringa programma. Projektu vadība. 2.daļa Agnese Lešinska, juriste
 2. Nodarbības mērķis/aim of the workshop Uzzināt (find out): 1) kā problēmu transformēt mērķī (how to define aim (or goal) of the project) 2) kā apzināt ieinteresētās puses (who are stakeholders?)
 3. Problēmas koks/Problem tree Consequences Main problem Causes
 4. Projekta mērķu izstrāde/Aim of the project • Projekta mērķis ir POZITĪVS rezultāts, kuru vēlamies sasniegt/What we would like to achieve? • Atrisinot problēmu Problēma Problem MĒRĶIS Aim
 5. Projekta mērķis/aim of the project • Nosaka KO vēlamies sasniegt/panākt/mainīt (What we want to change/reach/influence) • Ne visi mērķi ir izpildāmi, izvēlieties tādus, kas IR izpildāmi (Not all goals are easy to reach, find those you can) • Mērķus realizējam ar uzdevumiem (Aims can be reached by performing real actions)
 6. Kā noteikt projekta mērķus? Aim of the project should be.. SMART likums • Specific – mērķis ir konkrēts • Measurable - izmērāms • Achievable – sasniedzams $ ietvaros • Realistic /relevant – iespējams • Timed – sasniedzamam noteiktā laikā
 7. Problēma transformējās mērķī!!!! •Mērķis/aimProblēma Problem • Skolā ir sistēma kā, kam, kur ziņot (developed system how to react) • Skolā ir apmācīts mediators (Mediator in school) Vardarbība skolā Violence in school
 8. Uzdevums/Task • Transformējam problēmu mērķī! (Transform problem into aim) • No negatīvā uz pozitīvo (from «negative» to «positive» 10 min • Pārrunājam 
 9. Plānojot projektu, jāapzina: Ieinteresētās puses/stakeholders • interese par konkrēto projektu/interest in project • projekts var tās ietekmēt/ they can be influenced by project activities • tās var radīt noteiktu iespaidu uz projekta realizācijas gaitu/they can influence project activities
 10. Piemērs/example • Problēma –vardarbība skolā (Problem – violence in scholl) • Ieinteresētie? (stakeholders?) – skolotāji (teachers), skolēni (students), vecāki (parents)...kas vēl (who else)????
 11. Ieinteresēto pušu klasifikācija/clasification of stakeholders 1) Galvenie ieinteresētie – paši ietekmīgākie un nozīmīgākie (Main stakeholders) 2) Mērķgrupa – tie, kuru skar problēma (Target groups) 3) Citi ieinteresētie – skar, bet netieši (Others)
 12. Uzdevums 1. Sagatavojam sarakstu ar ieinteresētām personām (prepare a list of stakeholders) 2. Klasificējam pa grupām (classify) 2. Pārrunājam
 13. Uzdevumu noteikšana/tasks or activities • Uzdevumi = pienākumi/veicamās darbības • Tieši vērsti uz mērķu sasniegšanu (aimed to reach the goal of the project) • Saistīti ar problēmu (aimed to solve the problem)
 14. Uzdevumiem jābūt/Activities should be: • Reāliem (realistic) • Atbilstoši spējām/iespējām (achievable) • Ar precīzi formulētu paredzamo galarezultātu (measurable) • Virzās uz projekta mērķi (targeted to reach the goal) • Lai risinātu problēmu (targeted to solve the problem)
 15. Lielā plānošanas matrica Problēma Problem Mērķis Aim Uzdevums Activity Uzdevums Activity Mērķis Aim Uzdevums Activity
 16. Piemērs Vardarbība skolā Skolā ir sistēma Apzināt esošās sistēmas Izstrādāt metodoloģiju Skolā ir mediators Apzināt datus
 17. Uzdevumu «skaldīšana» • Uzdevumi jāsaskalda darbos (activities should be split into tasks/actions) Jo smalkāk, jo vieglāk (it will help you): 1) aprēķināt budžetu (to design budget) 2) noteikt cilvēkresursus (to estimate human resources) 3) noteikt laika grafikus (to prepare time schedule) 4) plānot darbus (to plan actions) • Taču nevajag iekrist galējībās 
 18. Uzdevumu saskaldīšana •Darbi/tasks •Darbi/tasks Uzdevums Activity •Darbi/tasks •Darbi/tasks Uzdevums Activity
 19. Piemērs • Sazināties ar 3 Rīgas skolām un 3 Liepājas skolām par esošo situāciju • Satikties ar bērnu tiesību speciālistiem Apzināt esošās sistēmas • Apzināt labākās prakses LV • Noorganizēt diskusiju skolotājiem/vecākiem, ekspertiem Izstrādāt metodoloģiju
 20. Tātad/so.. Mums ir (we have): • projekta mērķis (aim of the project) • Uzdevumu saraksts (List of activities) • Darbu sarakts (list of tasks) Mums ir apzinātas iesaistītās personas (we have stakeholders) Kas tālāk? (Whats next?)
 21. Nākošie soļi plānošanā/next steps 1) Laika grafika izstrāde (time line) 2) Budžeta izstrāde (budget) 3) Riska izvērtējumi (risk analysis)
 22. PALDIES PAR UZMANĪBU! @providuslv @agneselesinska facebook.com/providuslv agnese.lesinska@providus.lv providus@providus.lv +37167039251 PROVIDUS.LV cietusajiem.lv socialauznemejdarbiba.lv democracyoneday.com dzivotlatvija.lv korupcijas-c.wikidot.com
Advertisement