Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PREVENTĪVOPIESPIEDU LĪDZEKĻU    KONCEPCIJA        INDRA GRATKOVSKA        TIESLIETU MINISTRIJAS    K...
Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepcija(PPL koncepcija)Kriminālsodu politikas koncepcija (apstiprināta arMinistru kabine...
PPL koncepcijā paredzēto risinājumu pamatā:Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas1.pants:“Pienākum...
AIZSARGĀT: (1) aizliegt pamattiesību pārkāpumus +        noteikt juridisko atbildību par pārkāpumiem;      (2)...
ECT 09.06.2009. sprieduma lietā Opuz v. Turkey 144. un 153.punkts:„Atsevišķos gadījumos valsts iestāžu iejaukšanās personu...
PPL koncepcijā risinātā pamatproblēma:Valsts un pašvaldību institūciju ļoti ierobežotās iespējasnovērst vardarbību pat tad...
Preventīvie piespiedu līdzekļi (PPL) – pasākumi vardarbībasnovēršanai, lai panāktu personas un sabiedrības lielāku drošību...
Preventīvo       piespiedu          līdzekļupiemērošana savlaicīga reaģēšana uz vardarbības riskiem unizma...
Valsts un pašvaldību institūciju sadarbība -  informācijas apmaiņa par iespējamu vardarbības riskuPienākums ziņot    ...
Starpinstitucionālās sadarbības grupu darbība: vardarbības riska un tā cēloņu vispusīga izvērtēšana kopīga lēmuma pieņem...
Individualizēta pieeja – plašs dažādu PPL klāstsvardarbības riska un tā cēloņu novēršanai:personas uzraudzība, tai skaitā...
2) rehabilitējošās aizsardzības noteikšana- palīdzība dokumentu noformēšanā,- palīdzība dzīvesvietas meklēšanā,- nodarbinā...
Intervences pasākumu samērīgums un atbilstība konkrētaisituācijai: vardarbības riska regulāra izvērtēšana, lai savlaicīgi...
PPL piemērošana neatliekamības kārtībā: pagaidu  lēmums (10 dienas max) piemēro Valsts vai pašvaldības policijas darbin...
Kā PPL sistēma palīdzēsnepilngadīgo noziedzības   prevencijā?        #prevencija // @providus // @Tieslietas
Situācija Nr.1 : bērns       –  vardarbības         riskaapdraudētais (“cietušais”) galvenokārt vardarb...
Situācija Nr.2: bērns, kas rada vardarbības risku bērnam, kas sasniedzis 11 gadu vecumu, piemēro 1 vai vairākusPPL;jāiev...
Situācija Nr.3: bērns riska situācijā PPL mērķa grupā? – vecāki, kuri tieši nerada vardarbībasrisku, tomēr tiem trūkst pr...
PA L D I ES !     In d r a G r a t k o v s k a         Tieslietu ministrijas    Krimināltiesību departamen...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepcija

1,955 views

Published on

Prezentācija konferencē "Prevencija – veids kā pasargāt bērnus no noziedzības".

Konference notiek projekta „Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai” ietvaros.

Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai

http://www.providus.lv/public/27403.html

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepcija

 1. 1. PREVENTĪVOPIESPIEDU LĪDZEKĻU KONCEPCIJA INDRA GRATKOVSKA TIESLIETU MINISTRIJAS KRIMINĀLTIESĪBU DEPARTAMENTA DIREKTORE #prevencija // @providus // @Tieslietas
 2. 2. Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepcija(PPL koncepcija)Kriminālsodu politikas koncepcija (apstiprināta arMinistru kabineta 09.01.2009.rīkojumu Nr.6) izsludināta VSS 10.11.2011. (prot.Nr.44 24. §) VSS-1271Mērķis: mainīt uzsvaru no vardarbības sekunovēršanas uz cīņu ar vardarbības cēloņiem. #prevencija // @providus // @Tieslietas
 3. 3. PPL koncepcijā paredzēto risinājumu pamatā:Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas1.pants:“Pienākums ievērot cilvēktiesības.Augstās Līgumslēdzējas Puses nodrošinās ikvienam, kas atrodas tojurisdikcijā, šīs Konvencijas I sadaļā minētās tiesības un brīvības.”LR Satversmes 89.pants:„Valsts atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības saskaņā ar šo Satversmi,likumiem un Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem.”LR Satversmes 111.pants:„Valsts aizsargā cilvēku veselību un garantē ikvienam medicīniskāspalīdzības minimumu.” #prevencija // @providus // @Tieslietas
 4. 4. AIZSARGĀT: (1) aizliegt pamattiesību pārkāpumus + noteikt juridisko atbildību par pārkāpumiem; (2) veikt pasākumus pārkāpumu novēršanai.LR Satversmes 116.pants:„Personas tiesības, kas noteiktas Satversmes 96., 97., 98., 100., 102.,103., 106. un 108. pantā, var ierobežot likumā paredzētajosgadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valstsiekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību.”LR Satversmes 105.pants:“Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretējisabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņāar likumu. [...]” #prevencija // @providus // @Tieslietas
 5. 5. ECT 09.06.2009. sprieduma lietā Opuz v. Turkey 144. un 153.punkts:„Atsevišķos gadījumos valsts iestāžu iejaukšanās personu privātajā vaiģimenes dzīvē var būt nepieciešama, lai aizsargātu citu personu veselībuun tiesības vai novērstu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu.”„Tad, kad valsts iestādēm esošā apdraudošā situācija ir zināma, tās nevaratsaukties uz cietušā attieksmi pret to un neveikt atbilstošus pasākumus,kas varētu novērst agresora radīto apdraudējumu personas fiziskajaiintegritātei.”.Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievieti unvardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu 4.panta pirmā daļa:„Dalībvalstīm nepieciešams īstenot tiesiskos un citus pasākumus, laiveicinātu un aizsargātu katra cilvēka, īpaši sieviešu, tiesības dzīvot bezvardarbības publiskajā un privātajā sfērā.” #prevencija // @providus // @Tieslietas
 6. 6. PPL koncepcijā risinātā pamatproblēma:Valsts un pašvaldību institūciju ļoti ierobežotās iespējasnovērst vardarbību pat tad, kad apdraudējums iracīmredzams. Institūciju novēlota rīcība vardarbības riska novēršanai - lielākoties vērsta uz pagātni – spēj reaģēt un rīkoties, kad sodāms nodarījums jau ir izdarīts. Represīvo līdzekļu dominēšana – maz līdzekļu vardarbībascēloņu risināšanai. Pašlaik jau esošie preventīvie piespiedu vai brīvprātīgarakstura pasākumi neveido vienotu, organizētu sistēmu. #prevencija // @providus // @Tieslietas
 7. 7. Preventīvie piespiedu līdzekļi (PPL) – pasākumi vardarbībasnovēršanai, lai panāktu personas un sabiedrības lielāku drošību.PPL piemērošanas mērķis: novērst vardarbību nākotnē, nevis sodītpar pagātnē izdarīto, proti:•aizsargāt apdraudētās personas;•novērst apdraudējuma cēloņus un veicinošos apstākļus.Mērķa grupa: personas no 11 gadu vecuma, kuru uzvedībā tikskonstatēti vardarbības riski vai kuras citādi radīs vai varēs radītvardarbības risku.Vardarbības risks: apdraudējums citas personas vai personudzīvībai, veselībai, dzimumneaizskaramībai, tikumībai vai brīvībai. #prevencija // @providus // @Tieslietas
 8. 8. Preventīvo piespiedu līdzekļupiemērošana savlaicīga reaģēšana uz vardarbības riskiem unizmaiņām tajos; institūciju savstarpēja sadarbība; individualizēta pieeja problēmu risināšanā #prevencija // @providus // @Tieslietas
 9. 9. Valsts un pašvaldību institūciju sadarbība - informācijas apmaiņa par iespējamu vardarbības riskuPienākums ziņot Pienākums ziņot starpinstitucionālāskompetentajām sadarbības grupaiinstitūcijām Grupas pašvaldību līmenī, kurās iesaistīti pārstāvji no: -Pašvaldības sociālā dienesta; -Pašvaldības policijas (ja ir);VPD un brīvības -Valsts policijas;atņemšanas -Bāriņtiesas;iestāžu pienākums -Valsts probācijas dienestaizvērtēt iespējamo +risku “klientiem” citi speciālisti, kas nepieciešami konkrētajā gadījumā #prevencija // @providus // @Tieslietas
 10. 10. Starpinstitucionālās sadarbības grupu darbība: vardarbības riska un tā cēloņu vispusīga izvērtēšana kopīga lēmuma pieņemšana: - vai nepieciešama PPL piemērošana; - kādi PPL būs visatbilstošākie un efektīvākie; - uz kādu termiņu PPL piemērojami #prevencija // @providus // @Tieslietas
 11. 11. Individualizēta pieeja – plašs dažādu PPL klāstsvardarbības riska un tā cēloņu novēršanai:personas uzraudzība, tai skaitā: pienākums ziņot par dzīvesvietu un darba vai mācību vietu, kā arīizbraukšanu no dzīvesvietas; pienākums noteiktā laikā atrasties noteiktā vietā; aizliegums tuvoties noteiktai vietai; aizliegums piedalīties noteiktos publiskos vai citos pasākumos; aizliegums tuvoties un sazināties ar noteiktu personu vai personuloku; aizliegums lietot apreibinošas vielas;pienākums saņemt sociāli rehabilitējošus pasākumus (speciālistukonsultācijas, sociāli rehabilitējošas programmas); #prevencija // @providus // @Tieslietas
 12. 12. 2) rehabilitējošās aizsardzības noteikšana- palīdzība dokumentu noformēšanā,- palīdzība dzīvesvietas meklēšanā,- nodarbinātības pasākumi,- psiholoģiskā palīdzība un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi3) preventīvā drošības nauda #prevencija // @providus // @Tieslietas
 13. 13. Intervences pasākumu samērīgums un atbilstība konkrētaisituācijai: vardarbības riska regulāra izvērtēšana, lai savlaicīgi reaģētu uzizmaiņām piemēroto PPL pārskatīšana, lai piemērotu atbilstošākos unefektīvākos līdzekļusStarpinstitucionālās sadarbības grupas konkrētu gadījumupārskatīs:- ne retāk kā vienreiz gadā;- kad to lūdz persona, kurai šie preventīvie piespiedu līdzekļi ir piemēroti;- kad persona ir pārkāpusi viņai piemēroto preventīvo piespiedu līdzekli;- kad to ierosina kāda no valsts vai pašvaldību institūcijām vai irinformācija, kas dod pamatu uzskatīt, ka apdraudējuma intensitāte irmainījusies #prevencija // @providus // @Tieslietas
 14. 14. PPL piemērošana neatliekamības kārtībā: pagaidu lēmums (10 dienas max) piemēro Valsts vai pašvaldības policijas darbinieks;piemēro personas uzraudzību: - pienākumu noteiktā laikā atrasties noteiktā vietā; - aizliegumu tuvoties noteiktai vietai; - aizliegumu tuvoties un sazināties ar noteiktu personu lēmums pārskatāms starpinstitucionālās sadarbības grupā #prevencija // @providus // @Tieslietas
 15. 15. Kā PPL sistēma palīdzēsnepilngadīgo noziedzības prevencijā? #prevencija // @providus // @Tieslietas
 16. 16. Situācija Nr.1 : bērns – vardarbības riskaapdraudētais (“cietušais”) galvenokārt vardarbības ģimenē situācijas; vardarbības risku radošai personai piemēro 1 vai vairākusPPL, tai skaitā (ja nepieciešams) – aizliegumu tuvoties/sazinātiesar ģimeni un tuvoties kopīgajam mājoklim; palīdzība bērnam un/vai “cietušajam” pieaugušajamrehabilitējošās aizsardzības ietvaros #prevencija // @providus // @Tieslietas
 17. 17. Situācija Nr.2: bērns, kas rada vardarbības risku bērnam, kas sasniedzis 11 gadu vecumu, piemēro 1 vai vairākusPPL;jāievēro speciāli nosacījumi, piemērojot PPL: aizliegums tuvoties savai dzīvesvietai – nosakāms, ja irkonkrēta vieta, uz kuru bērnam doties un kur viņš būs pieaugušouzraudzībā; preventīvā drošības nauda – ierobežotas piemērošanas iespējas,jo nepilngadīgajam var nebūt savu ienākumu; iespējams piemērot paralēli audzinoša rakstura piespiedulīdzekļiem vai kriminālsodiem #prevencija // @providus // @Tieslietas
 18. 18. Situācija Nr.3: bērns riska situācijā PPL mērķa grupā? – vecāki, kuri tieši nerada vardarbībasrisku, tomēr tiem trūkst prasmes vai vēlmes audzināt savubērnu.Vecāku rīcības rezultāts – uzvedības problēmas bērnam. Iespēja vecākiem (vienam/abiem) piemērot sociālirehabilitējošas programmas par bērnu audzināšanu, saskarsmiu.tml. #prevencija // @providus // @Tieslietas
 19. 19. PA L D I ES ! In d r a G r a t k o v s k a Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta direktore + 371 67036961 Indra.Gratkovska@tm.gov.lv #prevencija // @providus // @Tieslietas

×