Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Mentoringa programma. Projektu vadība. 4.daļa(20)

Advertisement

More from Centre for Public Policy PROVIDUS(19)

Mentoringa programma. Projektu vadība. 4.daļa

 1. Prezentācija sagatavota mentoringa programmas ietvaros projektā „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3” ietvaros (līg.Nr.IF/2013/1.a/1), ko īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja”’ sadarbībā ar biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta īstenošana tiek līdzfinansēta 75% apmērā no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% apmērā no valsts budžeta līdzekļiem. Prezentācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par mentoru programmas saturu atbild biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”. Mentoringa programma. Projektu vadība. 4.daļa
 2. Nodarbības plāns Plan of workshop • Finansējuma avoti • Projektu konkursu prasības • Projekta ieviešanas pārraudzība – Dokumenti – Budžets (t.sk. budžeta sagatavošana un sekošana tēriņiem) – Izmaiņu lūgumi – Atskaišu sagatavošana • Sources of funding • Guidelines of calls for proposals • Implementation of projects: – Documents – Budget (incl. preparation of budget and expenses) – Changes in project – Reporting in project
 3. Finansējuma avoti (1) Sources of funding Fonds/programma // Fund/programme Vadošā iestāde / Funder Informācija / Information Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds / European Fund for the integration of third-country nationals Eiropas Komisija / European Commission Latvijā: Kultūras ministrija / Ministry of Culture http://ec.europa.eu/dgs/home- affairs/financing/fundings/calls- for-proposals/index_en.htm http://www.km.gov.lv/lv/es/finans /etvvif.html „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)" Sabiedrības integrācijas fonds / Society Integration Fund http://www.sif.gov.lv/index.php?o ption=com_content&view=article& id=67&Itemid=77&lang=lv Ārpusskolas pasākumu programma – „diasporas un Latvijas bērnu nometņu organizēšana" Sabiedrības integrācijas fonds / Society Integration Fund http://www.sif.gov.lv/index.php?o ption=com_content&view=article& id=9535&Itemid=127&lang=en
 4. Finansējuma avoti (2) Sources of funding Fonds/programma Vadošā iestāde Informācija Sabiedrības integrācijas projektu konkursi nevalstiskajām organizācijām Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments / Rīga City Council’s Education, Culture and Sports Department http://www.iksd.riga.lv/public/31601.ht ml Eiropa pilsoņiem / Europe for Citizens Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) / Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) Latvijā: ES programmas "Eiropa pilsoņiem" informācijas punkts Latvijā / Information point for EU funded programme «Europe for Citizens» http://eacea.ec.europa.eu/europe-for- citizens/funding_en http://www.km.gov.lv/lv/eiropapilsonie m/par-programmu/ Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāts / EC DG Justice Tēmas: līdztiesība, cietušo tiesības, naida runa, ksenofobiju u.tml. / Main topics for proposals: equality, rights of victims, hate speech, xenophobia Eiropas Komisija / European Commission Aktīvie konkursi / Open calls: http://ec.europa.eu/justice/grants1/ope n-calls/index_en.htm Plānotie konkursi / Upcoming calls: http://ec.europa.eu/justice/grants1/upc oming-calls/index_en.htm
 5. Finansējuma avoti (3) Sources of funding Citas iespējas Informācija Latvijas Pilsoniskās alianses sagatavotajās Finanšu ziņās / Information published in Finances news prepared by Latvian Civic Alliance Tiek izsūtīta LPA biedru organizācijām 1x mēnesī / Available to member organisations and sent out 1x in month Kā kļūt par biedru (iespējams kā fiziskai, tā juridiskai personai) / How to become a member (available both to individuals and organisations) http://nvo.lv/lv/news/page/klusti-par- biedru-155/ Maksa: 36 EUR gadā / Fee: 36 EUR per year Ja neesi biedrs, pakalpojums pieejams par samaksu / if not a member, you can receive the information by paying a fee per month or per year (http://nvo.lv/lv/news/page/finansejuma -piesaiste-9/) Maksa: ~3,55 EUR/mēnesī vai ~ 36 EUR/gadā / Fee: ~3,55 EUR/month or ~36 EUR/year
 6. Finansējuma avoti (4) Sources of funding Citas iespējas Pašvaldību nodrošinātais finansējums / Funding provided by local municipalities Piemērs / Example: • Stopiņu novada pašvaldība / Stopini municipality: http://goo.gl/q4nclt • Jēkabpils pašvaldība / Jēkabpils municipality: http://goo.gl/CH8V7c • Liepājas pašvaldība / Liepāja municipality: http://goo.gl/37Ax9I Svarīgi: jābūt sadarbībai ar vietējo kopienu / Important: one has to establish collaboration with local community Novadu fondi / Region Funds Piemērs / Example: • Valmieras novada fonds / Valmiera Region Fund: http://www.vnf.lv/ • Talsu novada fonds / Talsi Region Fund: http://www.tnf.lv/ • Liepājas novada fonds / Liepāja Region Fund: http://www.lnf.lv/ Svarīgi: atbalsts vietējās sabiedrības veidotajiem projektiem / Important: support for projects implemented by local community ES mājas piedāvātie informatīvie semināri / Inforamtive seminars organised by EU House http://www.esmaja.lv/kalendars
 7. Finansējuma avoti (5) Sources of funding Citas iespējas Dalība tīkla organizācijās Piemēram / Example: • Latvijas Pilsoniskā alianse / Latvian Civic Alliance (www.nvo.lv); • Latvijas Platforma attīstības sadarbībai / Latvian Platform for Development Cooperation (www.lapas.lv) • Policy Association for an Open Society (www.pasos.org) • Network of Education Policy Centers (www.edupolicy.net) Svarīgi: lielākoties dalība tīkla organizācijās ir par maksu / Important: usually participation in networks needs to be financed by annual participation fee
 8. Projekta pieteikuma sagatavošana – prasības (1) Preparation of project proposal – guidelines • Projekta konkursa nolikums un nosacījumi – Kultūras ministrija: http://goo.gl/iDg8ih – Sabiedrības integrācijas fonds: http://goo.gl/RJSGwd – Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāts: http://goo.gl/7Eobp6 • Projekta pieteikuma veidlapa – Kultūras ministrija: http://goo.gl/8R67Id – Sabiedrības integrācijas fonds: http://goo.gl/IXh2D6 – Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāts: • Organizācijai jābūt reģistrētai sistēmā PRIAMOS • Pielikumi – CV – Juridiskā statusa pierādījums – Partnerības apliecinājumi • Call for proposals and guide for call for proposals – Ministry of Culture: http://goo.gl/iDg8ih – Society Integration Fund: http://goo.gl/RJSGwd – EC DG Justice: http://goo.gl/7Eobp6 • Mandatory template – Ministry of Culture: http://goo.gl/8R67Id – Society Integration Fund: http://goo.gl/IXh2D6 – EC DG Justice: • The organisation has to be registered in PRIAMOS • Mandatory/compulsory annexes – CVs – Approval of legal status – Partnership declarations
 9. Projekta pieteikuma sagatavošana – prasības (2) Preparation of project proposal – guidelines • Prasības pretendentam (arī sadarbības partneriem): – Juridiskā forma – Pieredze – Projekta ieviešanas kapacitāte – Finansiālā kapacitāte – Peļņas negūšanas faktors • Requirements for applicant (also for co-applicants): – Legal status; – Experience; – Operational capacity; – Financial capacity – Non - profit
 10. Projekta pieteikuma sagatavošana – prasības (3) Preparation of project proposal – guidelines • Vērtēšana: – Atbilstība nolikuma prasībām ((ne)precizējamie vērtēšanas kritēriji); – Piedāvātā projekta satura izklāsts; – Plānotie rezultāti, to izplatīšana, ilgtspējība, izmaksu efektivitāte – EK projektiem – Eiropas pievienotā vērtība • Award criteria – Relevance to the priority of the call – Quality of the proposed action – Expected results, dissemination, sustainability and long-term impact – Cost-effectiveness – European added value of the project (for projects financed by EC)
 11. Projekta pieteikuma sagatavošana – prasības (4) Preparation of project proposal – guidelines • Lielākoties kā galvenais iesniedzējs drīkst iesniegt tikai 1 pieteikumu konkrētā jomā projekta konkursa ietvaros (neskaitot partnerības) • In most cases only 1 project proposal per organisation per call for proposals (not including partnerships)
 12. Budžeta plānošana (1) Planning of the budget • Kas jāņem vērā: – Cik aktivitātes – Aktivitāšu apjoms, ilgums – Aktivitātē iesaistāmais personāls – noslodze – Nepieciešamie ārpakalpojumi – Partnerim nepieciešamās izmaksas aktivitātes īstenošanai (ja attiecināms) • What to keep in mind: – How many activities? – Dimension and period of activity, – Planned staff (workload) – Necessary outsourced services – Budget for co-beneficiary (if applicable)
 13. Budžeta plānošana (2) Planning of the budget Ārpakalpojumi • 2.1.3. Projekta iesniedzējs un sadarbības partneri nedrīkst darboties kā starpnieki, tiem jābūt tieši iesaistītiem projekta iesnieguma sagatavošanā un projekta īstenošanā. Projekts jāīsteno pamatā ar saviem cilvēkresursiem (pastāvīgiem vai piesaistītiem, tajā skaitā uz darba vai uzņēmuma līguma pamata). Atsevišķu aktivitāšu īstenošanai var piesaistīt pakalpojumu sniedzējus, bet šādi pakalpojumi nedrīkst veidot vairāk nekā pusi no projektā paredzētajām aktivitātēm vai plānotajām izmaksām. Sabiedrības integrācijas fonds, Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” Konkursa nolikums Outsourcing • 2.1.3. Project applicant and partners must not act as intermediaries, they must be directly involved in the project application, in the preparation and implementation of the project. The project should be based with its human resources (detached or attached to, including access to employment or enterprise agreement). The implementation of certain activities may attract service providers, but such services shall not comprise more than half of the project planned activities or planned costs. Society Integration Fund, State financed budget programme «Extra-curricular activities program. Summer camps and Latvian diaspora children» Call for proposals
 14. Budžeta plānošana (3) Planning of the budget • Noteikumi (skatāmi konkursa nolikumā): – Tiešās/netiešās izmaksas – Attiecināmās/neattiecināmās izmaksas – Administratīvās/ieviešanas izmaksas • Procentuālais dalījums – Likmju limiti • Personālizmaksas • Ekspertu atalgojums – Pamatojums – Līdzfinansējuma apjoms • Rules (stated in call for proposals): – Direct/in-direct costs; – Eligible/in-eligible costs; – Administrative/Implementation costs • Percentage – Unit cost limits • Staff costs • Expert costs – Substantiation – Amount of co-financing
 15. Budžeta plānošana (4) Planning of the budget Vadošā iestādes finansējums / Co-financing from Funder Organizācijas finansējums / Co-financing from organisation Kopējais projekta finanšu apjoms / Total project budget 80% 20% 60% 40% 95% 5% 100%
 16. Budžeta plānošana (5) Planning of the budget Līdzfinansējums • Organizācijai jāsedz no brīvajiem līdzekļiem • Izvairīšanās no dubultā finansējuma • Līdzfinansējums natūrā (nav iespējams EK finansētajos projektos) – Brīvprātīgais darbs – Telpas/tehnika Co-financing • Covering from free funds of organisation • Avoidance of double- financing • Co-financing in-kind (not possible in EC financed projects) – Volunteering – Room/equipment
 17. Budžeta plānošana (6) Planning of the budget Bulciņa / Cinnamon bun 100 % Projekts 1 / Project 1 Projekts 2 / Project 2 Projekts 3 / Project 3 Projekts 4 / Project 4
 18. Budžeta plānošana (7) Planning of the budget Budžeta pozīcijas (piemēri) • Personālizmaksas: – Administratīvais personāls – Eksperti • Transporta izdevumi: – Sabiedriskie/starptautiskie transporta izdevumi • Aktivitāšu izdevumi: – Lektors aktivitātei; – Nodarbību materiāli; – Ēdināšana nodarbībās; – Tulku pakalpojumi; – Nodarbību telpas • Biroja izdevumi (var tikt iekļauti administratīvajās/netiešajās izmaksās): – Papīrs, toneris – Ikdienas saimniecības izdevumi Budget positions (examples) • Staff costs: – Administrative staff – Experts • Travel costs: – Local/international transport • Activity costs: – Lecturer for activity; – Materials for activity; – Catering for activity; – Translation/interpretation; – Room for activities • Office expenses (might be included in administrative/in-direct costs): – Paper, cartridge; – Office supplies
 19. Budžeta plānošana (8) Planning of the budget Budžeta pozīcija / Budget position Vienība / Unit Vienības izmaksa / Unit costs Vienību skaits / Number of units Kopā / Total Iespējamās vienības: • Personālizmaksas: • Stunda/diena/mēnesis • Transports: • Biļete • Turp/atpakaļceļš • Aktivitāšu izdevumi: • Lektora stundas/gabaldarbs; • 1 materiāls (1 komplekta izmaksas); • Persona (ēdināšanai) • Stundas (tulku pakalpojums/telpu noma) • Zīmju/lappušu skaits (rakstiskā tulkošana) Possible units: • Staff costs: • Hour/day/month • Transport: • Ticket • Roundtrip • Activity costs: • Hours/agreement; • Material (cost of 1 set); • Person (catering) • Hours (interpretation/room rent) • Amount of characters/pages (translation)
 20. Budžeta matrica Pozīcija Vienība Vienību skaits Vienības izmaksa KOPĀ 1. Kancelejas preces 0,00 1.1. 0,00 1.2. 0,00 2. Ēdināšana 0,00 2.1. 0,00 2.2. 0,00 3. Transporta izdevumi 0,00 3.1. 0,00 3.2. 0,00 KOPĀ: EUR 0,00
 21. Dokumentu pārraudzība Work with project documentation • Projekta dokumentu kārtošana ikdienā • Projekta identifikācija uz visiem dokumentiem • Projekta dokumentu glabāšana līgumā noteiktajā termiņā • Audita vizītes • Every-day work with project documents • Identification of project on all supporting documents • Project documents available in accordance with grant agreement (for on-site visits, audits) • Audit
 22. Budžeta administrēšana Administration of budget • Regulāra izdevumu uzskaite • Darba laika uzskaites tabeles • PVN attiecināmība • Atsevišķs projekta konts • Līdzfinansējuma nodrošinājums • Ieņēmumi projektā: – Latvijā no valsts iestāžu puses finansētajos projektos nav iespējami; – EK ļauj gūt finanses, piemēram, no pasākuma dalības maksas, to attiecinot uz līdzfinansējumu – Ieņēmumi nedrīkst radīt peļņu! • Regular accounting • Timesheets • VAT • Separate project account in bank • Co-financing • Income in project: – Not possible in projects financed by state institutions in Latvia; – It is allowed from EC to gain income, for example, from participation fee in conference organised in project, indicating it as co-financing for project – No profit from project income!
 23. Izmaiņu lūgums projekta gaitā Request for changes in project • Pamatojums (izmaiņu nepieciešamība) • Laika grafiks • Izmaiņas budžetā • ! Jārēķinās, ka izmaiņu apstiprināšana var aizņemt 2-4 nedēļas • Reason • Time-frame • Changes in budget • ! Changes could be approved in period of 2-4 weeks
 24. Atskaitīšanās Vadošajai iestādei Reporting to Funder • Regularitāte • Prasības – Piemēram, izlases kopa • Regularly • Requirements – For example, sample of expenditures
 25. Publicitātes prasību ievērošana Publicity • Obligātas • Neievērošanas gadījumā – procentuāls granta apjoma samazinājums • Mandatory • In case of failure to ensure – reduction of the amount of the grant
 26. PALDIES PAR UZMANĪBU! @providuslv facebook.com/providuslv vards.uzvards@providus.lv providus@providus.lv +37167039251 PROVIDUS.LV cietusajiem.lv socialauznemejdarbiba.lv democracyoneday.com dzivotlatvija.lv korupcijas-c.wikidot.com
Advertisement