Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ES likumdošana un rīcībpolitika     migrācijas un imigrantu integrācijas             jomā        ...
Terminoloģija: brīvprātīgie imigranti•Ekonomiskie migranti - zemi kvalificēti, kvalificēti, augsti kvalificēti•Strādnieki ...
Terminoloģija: piespiedu migrācija• Bēgļi - ANO Konvencija par bēgļu statusu definē bēgli kā personu, kas dzīvo ārpussavas...
Terminoloģija• Kas ir imigrants ES pasaulē? Trešo valstu valstspiederīgais, kuram ir vai nutermiņuzturēšanās vai pastāvīgā...
ES madāts rīcībai1997.gadā Amsterdamas līgumā 2 punkti par imigrantu integrāciju:• 13.pants – dod tiesības Padomei veikt n...
ES madāts rīcībaiLisabonas līgums (spēkā kopš 2009.gada)79.4 pants: Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parastolikumdo...
ES uzstādījumi• Tamperes programma, 1999.gadsES līderi aicināja izstrādāt kopīgu imigrācijas politiku, kas arī nodrošinātu...
Pamatprincipi1. Integrācija ir dinamisks, visu imigrantu un dalībvalsts pamatiedzīvotāju savstarpējaspielāgošanās divvirzi...
Pamatprincipi5. Izglītības jomā pieliktām pūlēm ir izšķiroša nozīme, lai imigrantus un īpaši viņupēcnācējus sagatavotu par...
Pamatprincipi9. Imigrantu integrāciju, īpaši vietējā līmenī, veicina viņu līdzdalība demokrātijas procesosun integrācijas ...
ES uzstādījumi• Stokholmā 2009.gadā ES līderi vienojās par ambiciozu programmu integrācijasjomā. Dalībvalstu integrācijas ...
ES uzstādījumiKopīgā integrācijas dienas kārtība 2005.-2010.gadam (Common Agenda forIntegration) nosaka, kā ES strādās ar ...
ES instrumenti• Regulāras ministru tikšanās, lai diskutētu par imigrantu integrācijasjautājumiem, imigrācijas politiku,• N...
Eiropas integrācijas forums• Dod iespēju nevalstiskajām organizācijām no visām ES valstīm izteikt savusviedokļus un diskut...
Eiropas integrācijas mājas lapa• Unikāla mājas lapa integrācijas praktiķiem un politikas veidotājiem gan NVO, ganinstitūci...
Integrācijas rokasgrāmatasMērķis – veicināt pieredzes apmaiņu par labo praksi integrācijas jomā,dažādām iniciatīvām (pašva...
Citi instrumenti• Eiropas integrācijas moduļi – materiāls, lai dalībvalstis varsmelties iedvesmu rīcībai integrācijas jomā...
Likumdošana, kas ietekmē integrāciju• 2003.gada direktīva par trešo valstu valstspiederīgajiem, kas ES irilgtermiņa rezide...
Eiropas migrācijas tīkls• Izveidots 2003.gadā, lai dalībvalstis regulāri apmainītos ar informācijuimigrācijas politikas jo...
ES imigrācijas portāls2011.gada novembrī Komisija nāca klajā ar ES imigrācijas portālu, laisniegtu informāciju:  • trešo...
Plašāka informācijaPrezentācija izveidota, izmantojot European Website on Integrationpublicēto materiālu par ES rīcību int...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ES likumdošana un rīcībpolitika migrācijas un imigrantu integrācijas jomā

942 views

Published on

Prezentācijas sagatavota projekta „Imigrantu intereses pārstāvošo NVO kapacitātes stiprināšana” ietvaros. Projektu finansē Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds. Projekta finansēšanas avoti - Fonds 75% un valsts budžeta līdzekļi 25%.

Plašāk par projektu: http://www.providus.lv/public/27717.html

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ES likumdošana un rīcībpolitika migrācijas un imigrantu integrācijas jomā

 1. 1. ES likumdošana un rīcībpolitika migrācijas un imigrantu integrācijas jomā Dace Akule, PROVIDUS pētnieceApmācības notiek projekta „Imigrantu intereses pārstāvošo NVO kapacitātes stiprināšana” ietvaros. Projektu finansē Eiropas Trešo valstu valstspiederīgointegrācijas fonds. Projekta finansēšanas avoti - Fonds 75% un valsts budžeta līdzekļi 25%.
 2. 2. Terminoloģija: brīvprātīgie imigranti•Ekonomiskie migranti - zemi kvalificēti, kvalificēti, augsti kvalificēti•Strādnieki ar īstermiņa vai ilgtermiņa līgumu, sezonas strādnieki•Ģimenes apvienošanās migranti•Studenti•Arī tūrisma un biznesa dēļ iebraukušie ar vīzu•Atkarībā no statusa - regulārie jeb dokumentētie (legālie) migranti.Neregulārie jeb nedokumentāti (nelegāli) migranti - nelegāla iebraukšanavalstī, beidzies vīzas termiņš, nav tiesiskais statuss, arī tie, kas meklētpatvērumu bez iemesla
 3. 3. Terminoloģija: piespiedu migrācija• Bēgļi - ANO Konvencija par bēgļu statusu definē bēgli kā personu, kas dzīvo ārpussavas pilsonības valsts un nevar vai nevēlas atgriezties tajā, jo ir pamatotas bailesno vajāšanas rases, reliģiskās piederības, tautības, kā arī piederības politiskajai vaikādai sociālajai grupai dēļ, vai savas politiskās pārliecības dēļ.• Patvēruma meklētāji - migranti, kas pārvietojas pāri robežām, lai iegūtupatvērumu ANO bēgļu konvencijas izpratnē, bet kuru bēgļa statuss vēl navapstiprināts.• Piespiedu migrācija - bēgļi un cilvēki, kuri migrē valsts iekšējo konfliktu rezultātā,kā arī cilvēki, kuri migrē dabas katastrofu, ķīmisko vai atomkatastrofu, sausuma(ūdens trūkuma) dēļ.• Cilvēku kontrabanda - cilvēki tiek nelegāli pārvesti pār robežām, lai gūtu peļņu.Cilvēki, kuri domā, ka viņi ir tikai kontrabandas subjekti, patiesībā var kļūt parcilvēktirdzniecības upuriem. Kontrabandas organizētājiem cilvēkdrošība unlabklājība ne vienmēr ir prioritāte. Cilvēku kontrabandas ietvaros var būt ganmigranti, kuri pārvietotas piespiedu kārtā, gan arī tādi, kuri brīvprātigi pametušisavu dzimteni, lai meklētu labākas ekonomiskās un sociālās iespējas.• Cilvēktirdzniecības upuri - cilvēki, kuri tiek piekrāpti vai piespiedu kārtā pārvietoti,lai tālāk tiktu pakļauti ekspluatācijai
 4. 4. Terminoloģija• Kas ir imigrants ES pasaulē? Trešo valstu valstspiederīgais, kuram ir vai nutermiņuzturēšanās vai pastāvīgā uzturēšanās atļauja vai ES pastāvīgā rezidentastatuss.• Kas ir Latvijas pilsonis Īrijā? Mobils ES pilsonis, kas dzīvo citā ES valstī. Tas navimigrants.• Kas ir Latvijas nepilsonis? No ES perspektīvas, tas ir trešās valstsvalstspiederīgais - jo nav ES dalībvalsts (Latvijas) pilsonis. Tajā pat laikānepilsoņiem ir brīvas ceļošanas iespējas, tāpat kā citiem ES pilsoņiem. BETviņiem nav brīva darbaspēka kustības tiesības. Nepilsonis akadēmiskāterminoloģijā ir pirmās/ otrās/ trešās paaudzes imigrants - iebraucis padomjulaikos, palicis uz dzīvi.• Naturalizējies trešo valstu valstspiederīgais ir ES pilsonis.
 5. 5. ES madāts rīcībai1997.gadā Amsterdamas līgumā 2 punkti par imigrantu integrāciju:• 13.pants – dod tiesības Padomei veikt nepieciešamās rīcības, lai cīnītosar diskrimināciju dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģisko vai cituuzskatu, īpašo vajadzību, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ,• 73.pants – dod Padomei uzdevumu izstrādāt imigrācijas politiku, taiskaitā iebraukšanas un uzturēšanās noteikumus, ilgtermiņa vīzuizsniegšanas standartus un procedūras, tai skaitā ģimenes apvienošanāsdēļ. Tāpat Padomei dots uzdevums pieņemt mērus, lai noteiktu tiesībasun noteikumus, kā legālie trešo valstu valstspiederīgie, kas dzīvo vienāES valstī, var uzturēties arī citā ES valstī.
 6. 6. ES madāts rīcībaiLisabonas līgums (spēkā kopš 2009.gada)79.4 pants: Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parastolikumdošanas procedūru var noteikt pasākumus, ar kuriem veicina unatbalsta dalībvalstu rīcību, kuras mērķis ir veicināt to trešo valstu pilsoņuintegrāciju, kuri likumīgi uzturas to teritorijā, neparedzot dalībvalstunormatīvo aktu saskaņošanu.Pamattiesību harta (spēkā kopš 2009.gada) ir saistoša ES institūcijām, kāarī dalībvalstīm situācijās, kad tās ievieš ES likumdošanu.Hartā ir normas, kas attiecas arī uz trešo valstu valstpiederīgajiem,piemēram, tiesības uz īpašumu, tiesības uz pulcēšanās brīvību. Taču daļatiesību attiecas tikai uz ES pilsoņiem, piemēram, tiesības piedalītiesEiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanās.
 7. 7. ES uzstādījumi• Tamperes programma, 1999.gadsES līderi aicināja izstrādāt kopīgu imigrācijas politiku, kas arī nodrošinātutrešo valstu valstspiederīgo integrāciju. Mērķis – nodrošināt viņiemtiesības un pienākumus, kas ir salīdzināmi ar ES pilsoņu tiesībām unpienākumiem.• Hāgas samits, 2004.gadsES līderi aicināja vairāk koordinēt nacionālās ES valstu integrācijaspolitikas un ES iniciatīvas šajā jomā. Pieņēma Imigrantu integrācijaspolitikas pamatprincipus, kas ir pamatā tālākajai ES rīcībai šajā jomā.
 8. 8. Pamatprincipi1. Integrācija ir dinamisks, visu imigrantu un dalībvalsts pamatiedzīvotāju savstarpējaspielāgošanās divvirzienu process. (piemēram, veicināt toleranci pret imigrantiem un viņuvajadzībām sabiedrībā)2. Integrācija prasa Eiropas Savienības pamatvērtību respektēšanu. (Integrācijas kursi unES vērtību skaidrošana Francijā un Nīderlandē)3. Nodarbinātība ir galvenais integrācijas procesa komponents, un tam ir centrālānozīme, lai imigranti piedalītos, sniegtu savu ieguldījumu vietējās sabiedrības dzīvē un laišis ieguldījums kļūtu acīmredzams. (Čehijā ir vienkārša procedūra imigrantu uzņemšanai -ļauj imigrantam palikt valstī arī tad, kad viņš meklē darbu)4. Pamatzināšanas vietējās sabiedrības valodas, vēstures un institūciju jomā irneaizstājami integrācijas faktori; imigrantu sekmīga integrācija ir iespējama tikai tad, jatiem sniedz iespēju iegūt šīs pamatzināšanas. (Lielākā daļā ES dalībvalstu ir integrācijas unvalodas kursi imigrantiem)
 9. 9. Pamatprincipi5. Izglītības jomā pieliktām pūlēm ir izšķiroša nozīme, lai imigrantus un īpaši viņupēcnācējus sagatavotu par veiksmīgākiem un aktīvākiem sabiedrības dalībniekiem.(Somijā pašvaldības saņem valsts finansējumu, lai palīdzētu imigrantu bērniem viņuizglītības procesā, iespēja mācīties dzimtajā valodā).6. Labākas imigrantu integrācijas faktoru vidū izšķirošs ir nosacījums, ka ieceļotājusnediskriminē un viņi ir līdztiesīgi pamatiedzīvotājiem attiecībā uz piekļuvi iestādēm, kā arīsabiedriskiem un privātiem labumiem un pakalpojumiem. (Itālijā ir vairākas organizācijas,kas palīdz imigrantiem iegūt sociālos un juridiskos pakalpojumus).7. Svarīgs integrācijas mehānisms ir bieža sadarbība imigrantu un dalībvalsts pilsoņustarpā. To var attīstīt kopīgos forumos, starpkultūru dialogā, sniedzot informāciju parimigrantiem un viņu kultūru, kā arī veicinot labākus dzīves apstākļus pilsētu vidē. (Kopīgipasākumi, talkas - uzlabot savu pagalmu kopā ar vietējiem un imigrantiem).8. Eiropas Pamattiesību harta garantē dažādu kultūru un reliģiju praksi, un šīs tiesības irjāaizsargā, ciktāl tas nav pretrunā ar citām nepārkāpjamām Eiropas tiesībām vai atsevišķovalstu likumiem. (Luksemburga karu gadu organizē konferenci, kur piedalās visu reliģijupārstāvji)
 10. 10. Pamatprincipi9. Imigrantu integrāciju, īpaši vietējā līmenī, veicina viņu līdzdalība demokrātijas procesosun integrācijas politikas un pasākumu formulēšanā. (Beļģijā vairākas pašvaldības ļaujtrešo valstu valstspiederīgajiem piedalīties pašvaldību vēlēšanās; vairākās dalībvalstīsimigranti ir iesaistīti integrācijas politikas veidošanā).10. Integrācijas politikas un pasākumu dominējoša virzīšana visos attiecīgajos politikasresoros un valsts pārvaldes un publisko pakalpojumu līmeņos ir svarīgs sabiedrībaspolitikas veidošanas un īstenošanas faktors. (Somijā ir konsultatīvā padome parintegrāciju, kas koordinē aktivitātes vairāku ministriju/ institūciju vidū).11. Skaidru mērķu izvirzīšana, indikatoru un novērtēšanas mehānismu izveide irnepieciešama, lai noregulētu politiku, novērtētu integrācijas progresu un efektīvākizmantotu informācijas apmaiņu. (Zviedrijā Integrācijas departaments visu laiku novērointegrācijas politikas attīstību, izvērtē to un aktīvi iesaistās lēmumu pieņemšanā).
 11. 11. ES uzstādījumi• Stokholmā 2009.gadā ES līderi vienojās par ambiciozu programmu integrācijasjomā. Dalībvalstu integrācijas politikas ir jāatbalsta ar papildus struktūrām,rīkiem un zināšanu apmaiņas iespējām, kā arī koordināciju tādās jomās kānodarbinātība, izglītība un sociālā iekļaušanās. Jāveido ES līmeņa iespējasapmainīties ar pieredzi un praksi. Komisijai jāstrādā pie moduļiem, lai atbalstītuintegrācijas procesu un attīstītu indikatorus, lai spētu novērtēt integrācijaspolitikas rezultātus.Eiropa 2020 stratēģija (2010.gada marts) iekļauj trīs ES līmeņa mērķus, kassaistās ar imigrantu integrāciju:• 75% nodarbinātības līmenis sieviešu un vīriešu vidū (vecuma grupā 20-64 gadi),iekļaujot arī labāku legālo imigrantu nodarbinātību,• Uzlabot izglītības līmeni, samazināt skolas ‘izkritēju’ skaitu un palielinātuniversitātes grāda ieguvušo skaitu,• Veicināt sociālo iekļaušanos – nabadzības mazināšanos (no nabadzības riskaizslēgt vismaz 20 miljonu cilvēku).
 12. 12. ES uzstādījumiKopīgā integrācijas dienas kārtība 2005.-2010.gadam (Common Agenda forIntegration) nosaka, kā ES strādās ar pamatprincipu ieviešanu – pamats tādieminstrumentiem kā European Website on Integration un European IntegrationForum.Eiropas dienas kārtība integrācijai (2011.gads, European Agenda forIntegration) – Komisijas ierosinājums palielināt centienus, lai veicinātu imigrantuekonomiskās, sociālās, kultūras un politiskās līdzdalības iespējas, uzverot vietējāsrīcības nozīmi (pašvaldību līmenis). Dokuments norāda uz izaicinājumiem, kas irjārisina, lai ES varētu gūt lielāku labumu no imigrācijas un daudzveidības. Tāpattiek uzsvērta izcelsmes valsts loma integrācijā.
 13. 13. ES instrumenti• Regulāras ministru tikšanās, lai diskutētu par imigrantu integrācijasjautājumiem, imigrācijas politiku,• Nacionālie integrācijas kontaktpunkti (National contact points on integration) –izveidoti kopš 2002.gada. Regulāras ierēdņu tikšanās, lai apmainītos ar pieredziun praksi imigrantu integrācijas jomā katrā dalībvalstī. Latvijā kontaktpunkts –KM.• Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds – izveidots 2007.gadā.Fonda mērķis ir atbalstīt dalībvalstu centienus imigrantu integrācijas jomā, laiīstenotu pamatprincipus. Pamata mērķgrupa – nesen iebraukušie (5 gadi)imigranti. Fondam 2007.-2013.gadam piešķirti 825 miljoni Eiro darbībai ES undalībvalstu līmenī.• Dalībvalstu līmenī – daudzgadu un ikgada programmas. LV 75% fondafinansējums, 25% - LV finansējums. Līdzekļu apjoms atkarīgs no imigrantu skaita.• ES līmenī Komisija izstrādā ikgada programmu un izsludina konkursus ES līmeņadarbībām. ES līmenim paredzēti 7% no kopējā fonda līdzekļu apjoma.• Pēc 2013.gada (nākamais ES daudzgadu budžets) Komisija rosinājusi visusmigrācijas fondus apvienot vienā.
 14. 14. Eiropas integrācijas forums• Dod iespēju nevalstiskajām organizācijām no visām ES valstīm izteikt savusviedokļus un diskutēt par ES imigrantu integrācijas politiku.• Forumā piedalās aptuveni 100 dalībnieki, tas tiekas 2 reizes gadā.• Forumu organizē Eiropas Komisija un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietukomiteja.• No Latvijas forumā piedalās 2 NVO – Patvērums “Drošā māja” un PROVIDUS• Pēdējais forums 30.05.-01.06.2012. par ES ģimenes apvienošanās direktīvu
 15. 15. Eiropas integrācijas mājas lapa• Unikāla mājas lapa integrācijas praktiķiem un politikas veidotājiem gan NVO, ganinstitūciju vidū. Piedāvā: • labo prakšu piemērus • elektronisku bibliotēku svarīgākajiem dokumentiem (likumdošana, politikas dokumenti, konferenču ziņojumi, pētījumi) imigrantu integrācijas jomā • ikdienas ziņas un gaidāmo notikumu sludinājumi • Eiropas, nacionālā un privātā finansējuma iegūšanas iespējas rīcībai integrācijas jomā • Saites uz simtiem integrācijas aktīvistu – NVO, pētniecības centri, utt. • Faktu lapas par katru valsti • Iespēju apmainīties ar informāciju un “tīkloties”, atrast potenciālus projekta partnerus. • pamata informācija angļu, franču un vācu valodā.• Adrese www.integration.eu
 16. 16. Integrācijas rokasgrāmatasMērķis – veicināt pieredzes apmaiņu par labo praksi integrācijas jomā,dažādām iniciatīvām (pašvaldību, NVO, valsts, utt.)• 2004.gadā pirmais izdevums par integrācijas kursiem jaunajiemiebraucējiem un bēgļiem, pilsoniskās līdzdalības iespējām un integrācijasrādītājiem• 2007.gadā otrais izdevums par integrācijas mērķu iekļaušanunozīmīgākajās rīcībpolitikās, mājokļa un ekonomiskās līdzdalības iespējām• 2010.gadā trešais izdevums par masu mediju lomu integrācijasveicināšanā, izpratnes veicināšanu un imigrantu iedrošināšanu, dialogaplatformām, pilsonības iegūšanas un praktizēšanas iespējām.
 17. 17. Citi instrumenti• Eiropas integrācijas moduļi – materiāls, lai dalībvalstis varsmelties iedvesmu rīcībai integrācijas jomā. Līdz šim Komisijaizstrādājusi moduļus par • integrācijas un valodas kursiem, • uzņemošās sabiedrības apņemšanos, • aktīvu imigrantu līdzdalību visās dzīves jomās.• Rādītāji imigrantu integrācijas ‘mērīšanai’ nodarbinātības,izglītības, sociālās iekļaušanās un aktīvās pilsonības jomās.Pilotprojekts ar Eirostatu un dalībvalstu statistiskajām pārvaldēm.Pirmo rezultātu prezentācija gaidāma 2013.gadā
 18. 18. Likumdošana, kas ietekmē integrāciju• 2003.gada direktīva par trešo valstu valstspiederīgajiem, kas ES irilgtermiņa rezidenti nosaka, kā persona var tikt pie ilgtermiņa rezidentastatusa, un kā viņš var mainīt dzīves vietu (dzīvot citā valstī ne tajā, kurāstatuss piešķirts)• 2003.gada ģimenes apvienošanās direktīva nosaka noteikumus, kā legālieimigranti var īstenot savas tiesības uz ģimenes dzīvi• 2004.gada direktīva par trešo valstu valstspiederīgo uzņemšanu studiju,skolēnu apmaiņas, prakses un brīvprātīgā darba nolūkā• 2005.gada direktīva par trešo valstu valstspiederīgo uzņemšanu zinātniskaspētniecības nolūkos• 2009.gada direktīva par trešo valstu valstspiederīgo uzņemšanu augstikvalificētas nodarbinātības nolūkos• 2011.gada direktīva par vienotu pieteikuma procedūru un vienotuuzturēšanās atļauju trešo valstu valstspiederīgo dzīvošanai un nodarbinātībaikādā ES dalībvalstī, kā arī kopīgu tiesību kopumu legāli rezidējošajiemimigrantiem
 19. 19. Eiropas migrācijas tīkls• Izveidots 2003.gadā, lai dalībvalstis regulāri apmainītos ar informācijuimigrācijas politikas jomā - sniegtu aktuālu, objektīvu, uzticamu unsalīdzināmu informāciju par migrāciju un patvērumu, lai atbalstītu ESpolitikas veidošanu šajās jomās.• Tīklu koordinē Eiropas Komisija, tajā iesaistās nacionālie kontaktpunkti.• Latvijā – PMLP• Informācija par statistiku un likumdošanas izmaiņām Latvijā un ES kopš2006.gada• http://www.emn.lv/lv/
 20. 20. ES imigrācijas portāls2011.gada novembrī Komisija nāca klajā ar ES imigrācijas portālu, laisniegtu informāciju: • trešo valstu valstspiederīgajiem, kas ir ieinteresēti dzīvot ES, bet vēl šeit nedzīvo. • trešo valstu valstspiederīgajiem, kas jau dzīvo ES, bet vēlas pārcelties uz citu ES valsti.Informācija angļu un franču valodā ir pieejama dažādiem imigrantutipiem, iekļaujot arī detalizētus aprakstus par procedūrām unnoteikumiem visās 27 ES valstīm.Adrese http://ec.europa.eu/immigration/
 21. 21. Plašāka informācijaPrezentācija izveidota, izmantojot European Website on Integrationpublicēto materiālu par ES rīcību integrācijas jomāhttp://ec.europa.eu/ewsi/en/mandate.cfmArī par citu ES rīcībpolitiku mērķiem, likumdošanu un instrumentiem, kasveicina imigrantu integrāciju (izglītība, nodarbinātība, veselības aprūpe,jauniešu politika, kultūra) pieejama European Website on Integration

×