Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ES ekonomikas attīstības stratēģija

1,569 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ES ekonomikas attīstības stratēģija

 1. 1. EIROPAS SAVIENĪBASEKONOMIKASATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJADr.oec. MARGARITA DUNSKALU asoc .profesore 2012.11.04.
 2. 2. ES svarīgākie mērķi un principi Mērķi: Miera un stabilitātes garantēšana Ekonomiskās labklājības palielināšana Sociālās labklājības nodrošināšana Eiropas starptautiskās ietekmes palielināšana Iekšējās drošības garantēšana Darbības pamatprincipi: Demokrātiska sabiedrības pārvalde Brīva tirgus ekonomika Vispārējo cilvēktiesību ievērošana
 3. 3. Ekonomisko un sociālo problēmuietekme uz ES attīstību Globalizācija – konkurences pastiprināšanās pasaulē, ES pozīciju zaudēšana Ierobežota resursu pieejamība Iedzīvotāju novecošanās process Globālās finanšu krīzes ietekme Parādu krīze eirozonā nepieciešama rīcības programma, stratēģija nākotnes attīstībai
 4. 4. Stratēģijas būtība Plāns un darbības principi, kas vērsti uz kāda, parasti nozīmīga mērķa sasniegšanu. (Svešvārdu vārdnīca, 2007.) Ilgtermiņa komplekss rīcības plāns, kurā norādīti galvenie mērķi un līdzekļi to sasniegšanai. Organizācijas stratēģija – tālejoša rīcības programma, plāns, kurā izvirzīti galvenie organizācijas darbības virzieni un norādīti līdzekļi mērķa sasniegšanai. (Ekonomikas un finanšu vārdnīca, 2003.)
 5. 5. Globālā konkurētspēja “Noteikts valstij (valstu savienībai) piemītošu īpašību kopums, lai novērtētu, kā valsts plāno tās ekonomisko nākotni. Tā neapskata tikai pašreizējos ekonomiskos rādītājus, labklājību un ekonomisko spēku. Konkurētspēja ir arī iepriekš pieņemto lēmumu un veikto pētījumu rezultāts. Tā analizē kā valstis un uzņēmumi vada tiem piemītošo kompetenču kopumu ar mērķi gūt peļņu”. “Institūciju, politikas un to faktoru kopums, kas nodrošina ekonomikas izaugsmi un produktivitāti”. (Menedžmenta attīstības institūts, Pasaules ekonomikas forums)
 6. 6. Pasaules konkurences centri Tradicionālie:  ASV  Japāna  Eiropas Savienība Jaunie (?) :  BRICS valstis: Brazīlija + Krievija + Indija + Ķīna + Dienvidāfrikas Republika
 7. 7. IKP pasaulē 2010.g. (pēc Pasaules bankas datiem) Kopējais IKP pasaulē 63 123 887 517 709 $ 5 lielākās ekonomikas: 1. ASV (14, 59 triljoni) 2. Ķīna (5,93 triljoni) 3. Japāna (5,46 triljoni) 4. Vācija (3,28 triljoni) 5. Francija (2,56 triljoni) Latvija 55. vietā (24,01 miljardi) ES kopējais nominālais IKP 16 222 855 $
 8. 8. IKP pieaugums pasaules reģionos (2001.-2010.) Valstu 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Vidēji grupa perio dāPasaule 2.28 2.86 3.63 4.92 4.57 5.24 5.39 2.86 -0.52 5.01 3.62Attīstītās 1.42 1.73 1.93 3.15 2.67 3.03 2.73 0.22 -3.36 2.97 1.65ek-kasEirozona 1.88 0.94 0.81 2.17 1.70 3.06 2.86 0.45 -4.08 1.74 1.15G-7 1.21 1.31 1.78 2.87 2.37 2.62 2.16 -0.16 -3.68 2.76 1.32Jaunās 1.54 5.79 3.22 5.90 4.83 5.79 5.85 1.78 -0.81 8.36 4.23industrial.Āzijas v.Citas 1.70 3.99 2.71 4.84 4.16 4.74 4.95 1.64 -1.21 5.72 3.32attīstītāsv.ES 2.11 1.40 1.55 2.59 2.20 3.50 3.20 0.69 -4.13 1.76 1.49Avots: SVF
 9. 9. IKP pieaugums pasaules reģionos (2001.-2010.), turp. Valstu 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Vidēji grupa perio dāAttīstības 3.71 4.69 6.25 7.53 7.27 8.23 8.80 6.06 2.72 7.25 6.25valstisCAEiropa 0.26 4.31 4.78 7.26 5.88 6.45 5.53 3.20 -3.56 4.24 3.83NVS 6.06 5.24 7.74 8.15 6.72 8.85 8.96 5.30 -6.43 4.55 5.51Attīstības 5.74 6.86 8.13 8.64 9.48 10.38 11.41 7.67 7.21 9.53 8.50ĀzijaASEAN-5 2.83 5.06 5.75 6.06 5.54 5.70 6.37 4.72 1.70 6.88 5.06L-Amerika 0.44 0.34 2.08 6.01 4.65 5.62 5.75 4.34 -1.74 6.08 3.36un Karību vTuvie Aust. 2.91 3.57 7.26 5.95 5.39 5.84 6.15 5.12 1.78 3.76 4.77un ZĀfrikaSub-Sahāra 4.93 7.22 4.88 7.07 6.19 6.36 7.16 5.57 2.83 4.97 5.72 Avots: SVF
 10. 10. IKP uz vienu iedzīvotāju pēc PPS2010.gadā, (indekss - ES27=100) Salīdzinājumam: ASV – 148Avots: Eurostat Japāna - 106
 11. 11. Konkurētspējas faktori (pīlāri) (pēc globālās konkurētspējas indeksa) 1.Galvenie resursu 2. Galvenie uz 3.Galvenie inovatīvās virzītās ekonomikas produktivitāti virzītās ekonomikas faktori faktori ekonomikas faktoriPamata prasības: Produktivitātes Inovāciju un augstas• institūcijas virzītājfaktori: attīstības faktori:• infrastruktūra • augstākā izglītība un • uzņēmējdarbības vides• makroekonomiskā darba spēka kvalifikācijas attīstības līmenisstabilitāte uzturēšana • inovācijas• veselība un izglītība • preču tirgus efektivitāte • darba spēka efektivitāte • finanšu tirgus attīstība • “tehnoloģiskā gatavība” • tirgus lielums
 12. 12. ES valstu sniegumi inovāciju jomā,2010.g.Avots: PRO INNO Europe
 13. 13. Inovāciju un uzlabojumu indekss,2010.g.Indekss inovatīvi attīstītajās valstīs Indekss Baltijas valstīs
 14. 14. Izdevumi IA , % no IKPValsts 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010ES-27 1,83 1,83 1,85 1,85 1,92 2,01 2,0Eirozona 1,85 1,84 1,87 1,88 1,96 2,06 2,06Igaunija 0,85 0,93 1,13 1,08 1,28 1,43 1,62’Latvija 0,42 0,56 0,7 0,6 0,62 0,46 0,6Lietuva 0,75 0,75 0,79 0,81 0,79 0,83 0,79ASV 2,53 2,56 2,6 2,66 2,79 ... ...Japāna 3,17 3,32 3,4 3,44 3,45 ... ...Avots: Eurostat
 15. 15. Globālās krīzes ietekme uz valstuekonomikām un finansēm Kapitāla, t.sk. investīciju plūsmu sarukums un negatīvā ietekme uz ražošanas apjomiem Pasaules tirdzniecības apjomu samazināšanās Vairumā pasaules valstu IKP samazināšanās un ekonomikas ieiešana recesijā Krīzes laikā ekonomikas glābšanai pasaulē iztērēti aptuveni 15 triljoni eiro un tas novedis pie ievērojama attīstīto valstu parāda pieauguma Piem., Lielbritānijas ārējais parāds ir sasniedzis 400% no IKP , kas ir augstāks tikai Īrijai un Luksemburgai Pasliktinājās fiskālā situācija – pieauga valstu budžeta deficīti, valdību parādi
 16. 16. Eiropas Savienības IKP dinamika(2000=100)Avots: Eurostat
 17. 17. Bezdarbs Eiropas Savienībā,darba meklētāji % no ekonomiski aktīviem iedzīvotājiem15-74 gadu vecumāAvots: Eurostat
 18. 18. Vispārējās valdības budžeta deficīts2009.-10. ES valstīs (% no IKP)Avots: Eurostat
 19. 19. Vispārējās valdības parāds 2009.-10.ES valstīs (% no IKP)Avots: Eurostat
 20. 20. Eiropas Monetārā savienība – optimālāvalūtas zona? Optimālās valūtas zonas teorija – Roberts Mandels (Robert Mundell), 1961. g. “Optimāla ģeogrāfiska teritorija, kurai kā galvenais maksājuma līdzeklis ir kopēja valūta vai dažādas valūtas, kuru kursi ir nemainīgi piesaistīti viens otram un ir brīvi konvertējami, bet var svārstīties attiecībā pret pārējām pasaules valūtām, kuras neietilpst valūtas zonā.” (Kavaji,1987.) Termins “optimāls” attiecas uz makroekonomisko mērķi – uzturēt iekšējo un ārējo līdzsvaru
 21. 21. Optimālās valūtas zonas pastāvēšanaskritērijis Valstīm ir jābūt vienādām monetārām politikām/ vienai monetārai politikai Valstu industriālajai struktūrai vai ekonomikas nozaru struktūrai ir jābūt identiskai vai ļoti līdzīgaii Ekonomikas atvērtības pakāpei ir jābūt augstai: plaši ekonomiskie sakari valstu starpā, īpaši tirdzniecības attiecību veidār Darbaspēka mobilitātei jābūt augstaii Cenu un īpaši algu elastībai ir jābūt augstaig Valstīm jābūt fiskāli integrētām
 22. 22. “ES 2020” stratēģija “Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei” “ES 2020” prioritātes: ā Gudra izaugsme: uz zināšanām un inovāciju balstītas ekonomikas izveide d Ilgtspējīga izaugsme: attīstīt zaļu, konkurētspējīgu ekonomiku, kurā resursi tiek efektīvi izmantoti r Iekļaujoša izaugsme: attīstīt ekonomiku ar augstu nodarbinātības līmeni, nodrošinot sociālo un teritoriālo kohēziju
 23. 23. Kvantitatīvie mērķi skar Nodarbinātību Pētniecību un zinātni – izdevumi↑ Klimata pārmaiņas un enerģētiku – siltumnīcefekta gāzu emisija↓, enerģija no atjaunojamiem resursiem↑, energoefektivitāte↑ Izglītību Nabadzību un sociālo atstumtību
 24. 24. Paldies par uzmanību!

×