Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cita pieeja konsultācijām ar sabiedrību

422 views

Published on

Prezentācija sagatavota 13.jūnija Valsts kancelejas organizētajai ministriju komunikācijas departamentu vadītāju sanāksmei.

Published in: News & Politics
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Cita pieeja konsultācijām ar sabiedrību

 1. 1. Sabiedriskās politikas centrsCITA pieejakonsultācijām arsabiedrību(Iveta Kažoka, PROVIDUS)
 2. 2. Divas pamatpatiesības (1)(pie kurām šodien nemitīgi atgriezīšos!)PIRMĀ PATIESĪBA. Reti kura organizācija, aktīvists,akadēmiķis ir spējīgs kvalitatīvi iesaistīties jaunudokumentu (likumu, stratēģiju, koncepciju, u.c.)izstrādes procesā pēc tam, kad tie jau ir nonākušiValsts sekretāru sanāksmēIveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrsPROVIDUS
 3. 3. Divas pamatpatiesības (2)(pie kurām šodien nemitīgi atgriezīšos!)OTRĀ PATIESĪBA. Līdzdalībai “ķeksīša pēc” nav jēgas –nevajag organizēt masu konsultēšanos konsultēšanāspēc! Lai no apspriedēm būtu jēga – tās prasa īpašu,konkrētajam gadījumam piemērotu DIZAINU (Kādasinformācijas iestādei vēl trūkst? No kā to varētu iegūt? Kādas ir efektīvākāsmetodes, lai sasniegtu šo “informācijas nesēju”?)Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrsPROVIDUS
 4. 4. Kā domāt par konsultēšanos,līdzdalību?Pamatjautājums: kādas informācijas mums kālēmumu pieņēmējiem šobrīd pietrūkst, laiizstrādātu maksimāli labu politikas plānošanasdokumentu, tiesību akta projektu?Citiem vārdiem – domāt par konsultēšanos kā procesu, kas ir vajadzīgspirmām kārtām PAŠAI PĀRVALDEI(nevis “sabiedrībai”, NVO un citiem “trakajiem”)!Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrsPROVIDUS
 5. 5. Kas varētu būt tā trūkstošāinformācija? (1)• Situācija Nr.1. Kāda ministrija pasūtījusipētījumu. Pētījumā atrodamas vairākasrekomendācijas attiecīgās rīcībpolitikas jomā.Aptaujājiet arī citus zinošus cilvēkus,noskaidrojot viņu skatījumu par to, kā vērtētkatru rekomendāciju, un kuras no tāmieviešamas prioritāri!Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrsPROVIDUS
 6. 6. IlustrācijaIveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrsPROVIDUS(Eiropas Komisijas organizētā konsultēšanās par Vairas Vīķes-Freibergas vadītās augsta līmeņa ekspertugrupas mediju brīvības un plurālisma jautājumos sagatavoto ziņojumu [Public consultation on the independentreport from the high level group on media freedom and pluralism]. Konsultēšanās mērķis: saņemt daudzalternatīvu skatījumus uz ziņojuma rekomendācijām. Saņemtās atbildes tiks izmantotas tam, lai lemtu, vai ESbūtu savādāk jāorganizē savs darbs mediju politikas ietvaros.)
 7. 7. Kas varētu būt tā trūkstošāinformācija? (2)• Situācija Nr.2. Iestāde kādā no savām jomāmir nonākusi pie atziņas, ka problēmu var risināttrīs dažādos veidos.Pakonsultējieties par to, kurš no veidiemvarētu būt labākais! Iespējams, kanoskaidrosies, ka ir kāds ceturtais veids – parko neesat pat aizdomājušies!Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrsPROVIDUS
 8. 8. IlustrācijaIveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrsPROVIDUS(Eiropas Komisijas organizētā sabiedriskā apspriede par Audiovizuālo mediju regulatoriem [Public consultationon the independence of audiovisual regulatory bodies]. Konsultēšanās mērķis:palīdzēt Komisijai lemt parvisatbilstošāku rīcību, kā arī izvērtēt Komisijas jau sagatavotos rīcības modeļus.)
 9. 9. Kas varētu būt tā trūkstošāinformācija? (3)• Situācija Nr.3. Iestādēm nereti ir plašsatbildības lauks. Bet iespēja pašiemdarbiniekiem pieredzēt VISAS attiecīgāsnozares problēmas (vai, tieši otrādi, labākāsizpausmes!) - neliela. Pajautājiet tiem, kasvarētu ar tām būt saskārušies!Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrsPROVIDUS
 10. 10. IlustrācijaIveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrsPROVIDUS
 11. 11. Nupat prezentācijā redzējāt neformālu, no“dizaina viedokļa” ne sevišķi darbietilpīguskonsultēšanās veidus – tie noteikti irizmantojami valsts pārvaldes darbā!Bet dažkārt jautājumi ir tik sarežģīti, ka prasanedaudz formālāku pieeju – diskusijudokumentuIveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrsPROVIDUS
 12. 12. Diskusiju dokumenti (1)•Green papers =Lielbritānija, Īrija, Kanāda,Austrālija, EiropasKomisija, u.c.•Konsultāciju, diskusijudokumentiIveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrsPROVIDUS
 13. 13. Diskusiju dokumenti (2)• Valdības vai citu iestāžu izstrādāts dokuments, kurāsabiedrībai apspriešanai tiek piedāvātas jaunasidejas, iniciatīvas konkrētām rīcībpolitikām– Atbilstoši konkrētajai jaunajai idejai, iniciatīvai iestāde diskusiju dokumentāformulē konkrētus jautājumus, par kuriem tā vēlas uzzināt ieinteresētāssabiedrības (ekspertu, sociālo grupu, NVO, aktīvistu, nozares darbinieku)viedokļus– Attiecīgā iestāde neapņemas kādu no piedāvātājām idejām ieviest;• Pēc tam, kad sabiedrības pārstāvji ir atsūtījuši savasatbildes diskusiju dokumentam, šie viedokļi tiek apkopotiun attiecīgā iestāde var izstrādāt jaunu koncepciju vainormatīvo aktu grozījumuIveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrsPROVIDUS
 14. 14. ES piemērs (1)(Eiropas pilsoņu iniciatīva)Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrsPROVIDUS
 15. 15. ES piemērs (2)(piemēri jautājumiem)1) Vai minimālais vecums tam, lai atbalstītu Eiropas pilsoņuiniciatīvu, būtu jāpiesaista vēlēšanu tiesību vecumamEiropas Parlamenta vēlēšanās katrā no dalībvalstīm?2) Ja nē, tad kādus citus piemērotus variantus jūs varētuminēt?3) Vai parakstu vākšanai jānosaka konkrēts termiņš?4) Ja tā, vai jūs uzskatāt, ka viens gads varētu būt pietiekamstermiņš?5) Vai visās dalībvalstīs jābūt vienotiem parakstu pārbaudeskritērijiem?Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrsPROVIDUS
 16. 16. ES piemērs (3)Organizācijas, kas sniedza viedokliVienas no organizācijām priekšlikumiIveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrsPROVIDUS
 17. 17. ES piemērs (4)Eiropas Komisija apkopojums par iesniegtajām atbildēmIveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrsPROVIDUS
 18. 18. Kanādas piemērs (1)(viendzimuma laulības)Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrsPROVIDUS
 19. 19. Kanādas piemērs (2)(viendzimuma laulības)Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrsPROVIDUS
 20. 20. Lielbritānijas piemērs 1(kā efektīvāk kontrolēt drošības iestādes?)Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrsPROVIDUS
 21. 21. Lielbritānijas piemērs 2(kā efektīvāk kontrolēt drošības iestādes?)Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrsPROVIDUSIestādes vēstījums: šādair vīzija tam, kā sistēmaiBŪTU jāizskatās. Lūk, šeitbūs daži mūsu priekšlikumitam, kā līdz šādai sistēmainonākt. Ko jūs, cienījamierespondenti, par tiemdomājat? Varbūt varatpiedāvāt ko labāku?
 22. 22. Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrsPROVIDUSLielbritānijas piemērs 3(kā efektīvāk kontrolēt drošības iestādes?)NB! Novērtējiet, kajautājumakomplicētība netiektrivializēta = ja tā irsarežģīta problēma,tad ir!
 23. 23. Kādu “tehnisko” informāciju var prasīt norespondenta šādās konsultācijās?NEPĀRSPĪLĒT!Bet ok, ja tiek:• Prasīta informācija par to, kas ir respondents, kādaszināšanas, ko pārstāv (lai gan ir dažas situācijas, kadarī anonīmi vērtējumi var būt noderīgi)?• Lūgta atļauja viņa vērtējumu publiskot!Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrsPROVIDUS
 24. 24. Iestādes pienākumi pret respondentiem(svarīgākie)1. Apspriedes pieteikumā izskaidrot, kādam mērķim viedoklistiek lūgts (ko iestāde ar šiem viedokļiem plāno darīt!)2. (Nopietniem diskusiju dokumentiem) Apspriedes pieteikumāvienlaikus izsmeļoši, bet arī kodolīgi rezumēt iestādespašreizējo domugaitu, pat ja tā ir komplicēta, iespējams,ielikt arī kādus ilustratīvus piemērus(skat.Lielbritānijasdrošības iestāžu green paper);3. Lai gan šādu konsultāciju ietvaros iestādei NAV pienākumskaut ko ņemt vērā vai atbildēt pēc būtības, tomēr būtu jaukipubliski informēt par iestādes kopējiem secinājumiem unturpmāko darbu pie attiecīgā jautājuma!Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrsPROVIDUS
 25. 25. Kādas pilsoniskās līdzdalības problēmasagrīna konsultēšanās risinātu Latvijā? (1)1. Pilsoniskā līdzdalība parasti notiek pārāk vēlādokumenta izstrādes stadijā– kad “lielos vilcienos”viss jau izdomāts un izvēle starp dažādiemrisinājumu variantiem jau notikusiLīdz ar to:– Nevar mainīt kopējo dokumenta “kursu” (pat ja iestāde pati saprot, ka varēja būtarī citi, labāki problēmas risinājumi);– Valsts pārvaldei izstrādes stadijā nepienāk visa pilnvērtīga dokumenta izstrādeinoderīgā informācijaIveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrsPROVIDUS
 26. 26. Kādas pilsoniskās līdzdalības problēmastie risinātu Latvijā? (2)2. Iesaistīšanās VSS stadijā no pilsoniskajiem aktīvistiemprasa lielu administratīvi juridisko kapacitāti(noformulēt priekšlikumus tehniski pieņemamā izteiksmē- ko kur grozīt, u.tml.), kas lielākajai daļai nav“pavelkama”. Rezultāts: nereti frustrējošs gan NVO,gan pārvaldei.Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrsPROVIDUS
 27. 27. Iveta Kažoka, Sabiedriskās politikas centrsPROVIDUSTā sākas ar mirkli, kad iestāde:1. apzinās, ka ārpus iestādes ir daudz noderīguzināšanu, kas var palīdzēt tās darbā;2. saprot, ka, lai pie šīs informācijas tiktu, jāmākuzdot PRECĪZS jautājums ATBILSTOŠAJAIauditorijai VISPIEMĒROTĀKAJĀ brīdī.Tālākais ir tehnikas lieta...!Ko nozīmē CITA pieeja konsultācijās?

×