Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Cietušo vajadzības: jauna perspektīva Valsts probācijas dienesta darbā

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 20 Ad

Cietušo vajadzības: jauna perspektīva Valsts probācijas dienesta darbā

Prezentācija "Cietušo vajadzības: jauna perspektīva Valsts probācijas dienesta darbā" (Aleksandrs Dementjevs, Valsts probācijas dienesta vadītājs) konferencē "Atbalsta sistēma noziedzīgos nodarījumos cietušajiem – Latvijas iespējas un izaicinājumi".
Konference tika organizēta 2013.gada 21.-22.februārī Rīgā projekta "Atbalsta sistēma noziegumos cietušajiem - Latvijā un citur" ietvaros.

Plašāka informācija par projektu: http://www.providus.lv/public/27560.html
Plašāka informācija par konferenci: http://www.providus.lv/public/27812.html

--------

Presentation by Aleksandrs Dementjevs, Director of State Probation Service in conference "Supporting Victims of Crime in Latvia – Possibilities and Challenges" organised by Centre for Public Policy PROVIDUS on February 21-22, 2013 in Riga.
Conference was organized in project "Conference is organized within framework of project Response to Crime Latvia and Beyond”.

Further information about project: http://www.providus.lv/public/26862.html
Further information about conference: http://www.providus.lv/upload_file/Projekti/Kriminalitesibas/Victim%20support/Conference_web.pdf

Prezentācija "Cietušo vajadzības: jauna perspektīva Valsts probācijas dienesta darbā" (Aleksandrs Dementjevs, Valsts probācijas dienesta vadītājs) konferencē "Atbalsta sistēma noziedzīgos nodarījumos cietušajiem – Latvijas iespējas un izaicinājumi".
Konference tika organizēta 2013.gada 21.-22.februārī Rīgā projekta "Atbalsta sistēma noziegumos cietušajiem - Latvijā un citur" ietvaros.

Plašāka informācija par projektu: http://www.providus.lv/public/27560.html
Plašāka informācija par konferenci: http://www.providus.lv/public/27812.html

--------

Presentation by Aleksandrs Dementjevs, Director of State Probation Service in conference "Supporting Victims of Crime in Latvia – Possibilities and Challenges" organised by Centre for Public Policy PROVIDUS on February 21-22, 2013 in Riga.
Conference was organized in project "Conference is organized within framework of project Response to Crime Latvia and Beyond”.

Further information about project: http://www.providus.lv/public/26862.html
Further information about conference: http://www.providus.lv/upload_file/Projekti/Kriminalitesibas/Victim%20support/Conference_web.pdf

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Cietušo vajadzības: jauna perspektīva Valsts probācijas dienesta darbā (20)

More from Centre for Public Policy PROVIDUS (20)

Advertisement

Cietušo vajadzības: jauna perspektīva Valsts probācijas dienesta darbā

 1. 1. Cietušo vajadzības: jauna perspektīva Valsts probācijas dienesta darbā Aleksandrs Dementjevs Valsts probācijas dienesta vadītājs aleksandrs.dementjevs@ vpd.gov.lv. Tel. +371 6701100, mob. tel. +371 29391144 Rīgā, 2013.gada 22.februārī Conference is organized within project “Support for Victims of Crime: Substantial or Nominal. Latvia and #cietušiem // #victimslatvia // @providus Beyond”. Project is financed by European Union
 2. 2. • Izvērtēšanas ziņojums kopš 2004.gada - pirmstiesas procesā kopš 2006.gada par personām, kuras pretendē uz nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu • Izlīgums starp cietušo un likumpārkāpēju ar starpnieka palīdzību kopš 2005.gada – pirmās izlīguma sēdes kopš 2010.gada – pirmās izlīguma sanāksmes
 3. 3. Izvērtēšanas ziņojuma mērķis (Valsts probācijas dienesta likuma 15.panta trešā daļa) 1. sniegt vispusīgu, objektīvu informāciju, uz kuras pamata tiks izlemts jautājums par probācijas klientam nosakāmo sodu vai pienākumiem uzraudzības ietvaros, ņemot vērā viņa domāšanas veidu, uzvedību, attieksmi un noziedzīga nodarījuma izdarīšanu veicinošos sociālos apstākļus 2. sniegt informāciju par aizskarto cietušā tiesību vai likumisko interešu atjaunošanu vai tās iespēju
 4. 4. Izvērtēšanas ziņojums Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumi Nr.271. „Noteikumi par izvērtēšanas ziņojumā iekļaujamās informācijas apjomu un tā sastādīšanas un sniegšanas kārtību”  Amatpersona sazinās ar cietušo (ja ir zināma viņa kontaktinformācija), lai iegūtu informāciju par cietušā aizskarto tiesību vai likumisko interešu atjaunošanu vai tās iespēju  Amatpersona netiekas ar cietušo, ja tiesa vai prokurors norāda, ka tikšanās ar cietušo nav vēlama, vai amatpersona uzskata, ka pārrunas ar cietušo nav lietderīgas vai var atstāt negatīvu iespaidu uz cietušo
 5. 5. Izvērtēšanas ziņojums Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumi Nr.271. „Noteikumi par izvērtēšanas ziņojumā iekļaujamās informācijas apjomu un tā sastādīšanas un sniegšanas kārtību”  Amatpersona (ne vēlāk kā triju darbdienu) nosūta uzaicinājumu cietušajam pa pastu  Ja cietušais ir nepilngadīga persona - uzaicinājumu nosūta arī viņa likumiskajam pārstāvim. Uzaicinājumu nenosūta, ja amatpersonai izdevies sazināties ar cietušo un viņa likumisko pārstāvi un izsniegt uzaicinājumu personīgi
 6. 6. Izvērtēšanas ziņojums •Iesakot tiesai piemērot pienākumus probācijas klientam iespējamās nosacītas notiesāšanas gadījumā vai nosacītas pirms termiņa no soda izciešanas gadījumā, izvērtēšanas ziņojuma sagatavotāji ņem vērā cietušā viedokli, piemēram, ja nepieciešams ieteikt ierobežojumu probācijas klientam tuvoties vai sazināties ar cietušo. Tas pats attiecas arī uz kaitējuma atlīdzināšanu cietušajam. • Sastādot pirmstiesas izvērtēšanas ziņojumu gan probācijas klientam, gan cietušajam tiek piedāvāta iespēja iesaistīties izlīguma procesā.
 7. 7. Izlīgums Valsts probācijas dienestā (VPD) Brīvprātīgs sarunu process starp cietušo un likumpārkāpēju, kuru vada neitrāla persona – starpnieks, palīdzot iesaistītajām pusēm vienoties par savstarpēji pieņemamu un taisnīgu risinājumu
 8. 8. Taisnīgumu atjaunojošā procesa principi (H.Zehr) • noziegums ir nodarījums pret cilvēkiem un to attiecībām Kurš ir cietis nozieguma rezultātā? • noziegums rada pienākumus Kādas ir cietušā vajadzības? • Taisnīguma atjaunošanas procesā iesaista cietušos, likumpārkāpējus un sabiedrības pārstāvjus, lai kopīgi rastu taisnīgu risinājumu Kā atbildība tā ir? Fokusēšanās uz cietušā vajadzībām un likumpārkāpēja atbildības uzņemšanos, lai mazinātu nodarītā nodarījuma sekas
 9. 9. Ārējie normatīvie akti, kas regulē izlīgumu  Valsts probācijas dienesta likums  Kriminālprocesa likums (97., 377., 379., 381. pants)  Krimināllikums (7., 47.panta otrā daļa, 49., 58.panta otrā daļa)  Likums “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem”  Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumi Nr.825 “Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē un vada izlīgumu ar starpnieka palīdzību”
 10. 10. Kurš ir izlīguma starpnieks?  apmācīts un sertificēts brīvprātīgais probācijas darbinieks vai amatpersona (2012.gadā starpnieki – 25 brīvprātīgie un 62 amatpersonas)  speciāli apmācīts konfliktu risināšanā  neiesaka risinājumus  nemoralizē  ievēro: • konfidencialitāti • neitralitāti
 11. 11. Pamatprincipi:  Personīga un brīvprātīga dalība  Izlīgums var notikt visās kriminālprocesa stadijās  Piedalās likumiskais pārstāvis, ja iesaistās nepilngadīgais  Ja cietušais ir nepilngadīga vai rīcībnespējīga pilngadīga persona – piedalās tikai likumiskais pārstāvis (to var izlemt starpnieks, likumiskais pārstāvis vai bāriņtiesa)  Likumpārkāpējs atzīst, ka ir izdarījis noziedzīgu nodarījumu
 12. 12. Pamatprincipi:  Nav domstarpību par nodarījuma faktiem  Iespēja jebkurā brīdī atteikties no dalības procesā  Starpnieks – procesa vadītājs nevis tiesnesis vai psihoterapeits  Procesu vada apmācīts starpnieks  Starpnieks ievēro ētikas principus un konfidencialitāti  Izlīgumu var organizēt par jebkuru noziedzīgu nodarījumu
 13. 13. Kad sākas izlīguma organizēšana? Kad saņemts pieprasījums no:  policijas  prokuratūras  tiesas  Kad saņemts ierosinājums no tiesneša (Likums “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem“) Kad saņemts iesniegums no:  Cietušā  Personas, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu  Likumiskā pārstāvja (ja izlīgumā piedalās nepilngadīgais vai rīcībnespējīga persona)
 14. 14. Izlīgums un izlīguma sanāksme Izlīgums  Piedalās cietušais un likumpārkāpējs  Vecāki, ja iesaistīts nepilngadīgais  Atbalsta personas Izlīguma sanāksme  Saruna norit pēc speciāla scenārija (pamatojoties uz sagatavotajiem jautājumiem noteiktā kārtībā )  Piedalās visas puses, kuras ietekmēja nodarījums  Tiek iesaistīti profesionāļi (bāriņtiesa, bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbinieki, sociālie pedagogi, policijas darbinieki u.c.)
 15. 15. Kuru metodi izvēlēties? • Abas metodes sniedz iespēju cietušajam un likumpārkāpējam veidot dialogu ar starpnieka palīdzību • Abas metodes sniedz iespēju likumpārkāpējam un cietušajam apzināt sekas un kopā meklēt risinājumu • Izlīgums vai izlīguma sanāksme – izlemj iesaistītās puses
 16. 16. Aptauja par svarīgāko izlīgumā 2011.gads 2012.gads Aptaujāti 110 cietušie Aptaujāti 98 cietušie • Tiesību un seku izskaidrošana • Saprotoša starpnieka attieksme • Izskaidrots izlīguma process • Laba izlīguma procesa • Korekta attieksme izskaidrošana • Kompensācijas saņemšana • Teicama komunikācija • Kompensācijas saņemšana un atvainošanās
 17. 17. No Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2012/29/ES Tiesības uz aizsardzību atjaunojošās justīcijas pakalpojumu kontekstā: • atjaunojošās justīcijas pakalpojumus izmanto tad, ja tie ir cietušā interesēs, ņemot vērā visus drošības apsvērumus, un tie balstās uz cietušā brīvu un apzinātu piekrišanu, ko var atsaukt jebkurā laikā • pirms piekrišanas piedalīties atjaunojošās justīcijas procesā cietušajam sniedz pilnīgu un objektīvu informāciju par procesu un iespējamiem tā iznākumiem, kā arī informāciju par procedūrām, kas paredzētas, lai uzraudzītu jebkuras vienošanās izpildi
 18. 18. No Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2012/29/ES Tiesības uz aizsardzību atjaunojošās justīcijas pakalpojumu kontekstā: • likumpārkāpējs ir atzinis lietas galvenos apstākļus • visas vienošanās panāk brīvprātīgi, un tās var ņemt vērā turpmākā kriminālprocesā • pārrunas atjaunojošās justīcijas procesos, ja tās nav veiktas publiski, ir konfidenciālas, un tās pēc tam neizpauž, izņemot, ja puses ir piekritušas vai ja to pieprasa valsts tiesību akti saistībā ar sevišķām sabiedrības interesēm
 19. 19. Ko varētu labāk? •Izdarīt grozījumus Kriminālprocesa likumā par izlīguma nosacījumu izpildes uzraudzīšanu un kriminālprocesa apturēšanu uz izlīguma nosacījumu izpildes laiku • Uzlabot sadarbību ar procesa virzītājiem plašākas izlīguma piemērošanas jomā • Veidot sabiedrībā lielāku izpratni par taisnīgumu atjaunojošām vērtībām un izlīguma iespējām Valsts probācijas dienestā
 20. 20. Paldies par uzmanību!

Editor's Notes

 • VPD sazinās ar cietušo nosacītās notiesāšanas gadījumā, ja tiesa ir uzlikusi vainīgajam netuvoties vai konkrētā laikā novērst radīto kaitējumu atmaksājot zaudējumus. Lietas vadītājs seko līdz tiesas pienākumu izpildei. NPTA gadījumos, kad sastāda IZ, par smagiem noziegumiem.  Ja ir pieprasījums par informācijas iegūšanu no cietušajiem, lai uzzinātu viņa viedokli un vajadzības par pirmstermiņa atbrīvošanu. Tad cietušā sniegto informāciju apkopo un pie IZ iesniedz, ka pienākumus uz NPTA. (piemēram; netuvoties, atmaksāt radīto kaitējumu uc.) Ja cietušie ir nepilngadīgie, tad viņu interešu aizstāvībai veicam saziņu arī ar sociālo dienestu vai bāriņtiesu.
 • VPD izlīguma procesā izmanto Taisnīguma atjaunošanas pamatprincipus, kur ir svarīgi aizsargāt cietušā intereses un pārliecināties, lai nenotiktu atkārtota viktimizācija.

×