Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Aktualitātes bērnu tiesību 
nodrošināšanā 
izglītības iestādēs 
Inga Millere 
Departamenta direktore, Valsts bērnu tiesību...
Inspekcijā saņemtās sūdzības par izglītības 
iestādēm 
2012./2013. mācību gadā - 152 sūdzības 
2012./2013. mācību gadā - 1...
Visbiežāk konstatētie pārkāpumi 2013.gadā 
Vispārizglītojoš 
ās un speciālās 
skolas 
Internātskolas un 
specialās internā...
Vardarbība pret bērnu 
(atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumam ar 
grozījumiem, kas izdarīti 30.05.2013) 
•Vardarbī...
Fiziska un emocionāla vardarbība pret bērnu 
Par fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu — 
izsaka brīdinājumu vai uz...
Bērnu tiesību aizsardzības likums 
- Izglītības likums 
- Vispārējās izglītības likums 
- Civillikums (Ģimenes tiesību daļ...
Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra 
noteikumi Nr.1338 
“Kārtība, kādā nodrošināma 
izglītojamo drošība izglītības 
ie...
5.1 Ja izglītojamais izglītības iestādē apdraud savu vai citu 
personu drošību, veselību vai dzīvību: 
5.11. pedagogs info...
5.1 3. vadītājs rakstiski (papīra vai elektroniska 
dokumenta formā) nosūta izglītojamā vecākiem 
informāciju par izglītoj...
Starpinstitucionālā sadarbība dod iespēju: 
•veiksmīgāk un ātrāk atrisināt problēmsituācijas, ietaupot 
institūciju resurs...
• http://www.bti.gov.lv/lat/metodiska_palidziba/sistemiska_pie 
eja_uzvedibas_problemu_risinasana/ 
• http://www.bti.gov.l...
Paldies par uzmanību! 
Adrese: Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002 
Tālrunis: 67 359 128 
Fakss: 67 359 159 
E-pasts: pasts@b...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Aktualitātes bērnu tiesību nodrošināšanā izglītības iestādēs

Prezentācija projekta "Bērnu antisociālās uzvedības mazināšana: agrīnās prevencijas modeļi" ietvaros 2014.gada 10.oktobrī notikušajās kolēģu konsultācijās.

Plašāka informācija par projektu: http://providus.lv/article/bernu-antisocialas-uzvedibas-mazinasana-agrinas-prevencijas-modeli-1

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija NVO projektu programmas ietvaros.
NVO projektu programmu tiek finansēta ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

www.sif.lv
www.eeagrants.org
www.eeagrants.lv

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Aktualitātes bērnu tiesību nodrošināšanā izglītības iestādēs

 1. 1. Aktualitātes bērnu tiesību nodrošināšanā izglītības iestādēs Inga Millere Departamenta direktore, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija Rīga 10.10.2014.
 2. 2. Inspekcijā saņemtās sūdzības par izglītības iestādēm 2012./2013. mācību gadā - 152 sūdzības 2012./2013. mācību gadā - 168 sūdzības No tām: 2012./2013. mācību gadā - par skolām – 119, tostarp par internātskolām - 22 - par pirmsskolas izglītības iestādēm – 33 2013./2014. mācību gadā - par skolām – 125, tostarp par internātskolām - 24 - par pirmsskolas izglītības iestādēm – 43
 3. 3. Visbiežāk konstatētie pārkāpumi 2013.gadā Vispārizglītojoš ās un speciālās skolas Internātskolas un specialās internātskolas Pirmsskolas un speciālās pirmsskolas izglītības iestādes Emocionāla un/ vai fiziska vardarbība pret bērnu (sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli) 7 5 0 Nepedagoģisku metožu lietošana konfliktsituāciju risināšanā 19 5 2 Pedagogi neiesaistās bērnu problēmu risināšanā 19 7 7 Vienaudžu savstarpējā emocionālā un/ vai fiziskā vardarbība 40 11 2 Nav pieprasītas izziņas no Soda reģistra par darbinieku iespējamo sodāmību 12 3 8
 4. 4. Vardarbība pret bērnu (atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumam ar grozījumiem, kas izdarīti 30.05.2013) •Vardarbība — visu veidu fiziska vai emocionāla cietsirdība, seksuāla vardarbība, nolaidība vai cita veida izturēšanās, kas apdraud vai var apdraudēt bērna veselību, dzīvību, attīstību vai pašcieņu; •Fiziska vardarbība — bērna veselībai vai dzīvībai bīstams apzināts spēka pielietojums saskarsmē ar bērnu vai apzināta bērna pakļaušana kaitīgu faktoru, tai skaitā tabakas dūmu, iedarbībai; •Emocionāla vardarbība — bērna pašcieņas aizskaršana vai psiholoģiska ietekmēšana (draudot viņam, lamājot, pazemojot viņu, bērna klātbūtnē vardarbīgi izturoties pret viņa tuvinieku vai citādi kaitējot viņa emocionālajai attīstībai);
 5. 5. Fiziska un emocionāla vardarbība pret bērnu Par fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit eiro. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai tās izdarījušas valsts vai pašvaldību institūciju amatpersonas vai darbinieki, - uzliek naudas sodu no trīsdesmit pieciem līdz divsimt desmit eiro. Administratīvā atbildība
 6. 6. Bērnu tiesību aizsardzības likums - Izglītības likums - Vispārējās izglītības likums - Civillikums (Ģimenes tiesību daļa) - Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums Normatīvie akti
 7. 7. Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumi Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” Normatīvie akti
 8. 8. 5.1 Ja izglītojamais izglītības iestādē apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību: 5.11. pedagogs informē vadītāju par izglītojamā uzvedību; 5.1 2. vadītājs nodrošina izglītojamam, mācības citā telpā sociālā pedagoga, izglītības psihologa vai cita pedagoga klātbūtnē. Mācības citā telpā var ilgt no vienas mācību stundas līdz mācību dienas beigām; II1. nodaļa Vadītāja rīcība, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību
 9. 9. 5.1 3. vadītājs rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta formā) nosūta izglītojamā vecākiem informāciju par izglītojamā uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību ar izglītības iestādi; 5.1 4. vadītājs rīkojumā nosaka atbalsta personāla pienākumus, lai veicinātu turpmāko sadarbību ar izglītojamo un vecākiem un izstrādātu atbalsta pasākumus atbilstoši izglītojamā vajadzībām un situācijai II1. nodaļa Vadītāja rīcība, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību
 10. 10. Starpinstitucionālā sadarbība dod iespēju: •veiksmīgāk un ātrāk atrisināt problēmsituācijas, ietaupot institūciju resursus, atšķirībā no gadījumiem, kad kādu situācijas risināšanu uzņemas tikai viena institūcija; •nodrošināt bērna tūlītējās vajadzības, kā arī ilgtermiņa vajadzības (vajadzību pēc drošības, aprūpes un īpašas palīdzības) •saņemt informāciju, lai savlaicīgi varētu nodrošināt gadījumu risināšanu; •pieņemt lēmumus, pamatojoties uz objektīvu informāciju Starpinstitucionālā sadarbība kā resurss problēmsituāciju risināšanā
 11. 11. • http://www.bti.gov.lv/lat/metodiska_palidziba/sistemiska_pie eja_uzvedibas_problemu_risinasana/ • http://www.bti.gov.lv/lat/metodiska_palidziba/pozitivas_disci plinesanas_metodes/ • http://www.bti.gov.lv/lat/metodiska_palidziba/paligs_pedago giem/?doc=3541&page= • Bāriņtiesām un pašvaldību sociālajiem dienestiem par bāriņtiesas un sociālā darba speciālista darbam ar ģimeni un citu speciālistu sadarbību (www.bti.gov.lv/lat/barintiesas/metodiskie_ieteikumi_/?doc=1 809&page=); • „Izglītības iestādes, sociālā dienesta, bāriņtiesas un citu iestāžu kompetence starpinstitucionālajā sadarbībā, veicot preventīvo darbu un risinot vardarbības gadījumus pret bērnu” (www.bti.gov.lv/lat/metodiska_palidziba/metodiskie_ieteikumi _darba_ar_berniem/?doc=1384&page=) VBTAI metodiskie ieteikumi
 12. 12. Paldies par uzmanību! Adrese: Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002 Tālrunis: 67 359 128 Fakss: 67 359 159 E-pasts: pasts@bti.gov.lv www.bti.gov.lv

×