FMI mei 2011, RTG onderwijs

1,583 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,583
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
394
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

FMI mei 2011, RTG onderwijs

  1. 1. Thema Onderwijs inzet alumni van onschatbare waarde Rondetafelgesprek over onderlinge aansluiting hbo FM-onderwijs op FM-werkveld Op 28 maart vond op het hoofdkantoor van essent in Ron Brouwer en Nam Chun Melis ’s-Hertogenbosch een rondetafelgesprek plaats, met Voor onderwijsinstellingen en werkgevers is en als gespreksthema de aansluiting van het FM-onderwijs blijft het een uitdaging om te zorgen voor een passende onderlinge aansluiting. Dat bedrijfsleven op het werkveld. Hieraan namen zeven vertegenwoor- en onderwijs sinds jaar en dag nauw samenwerken om die aansluiting te verbeteren is geen nieuws. digers vanuit het onderwijs en een aantal young pro- Maar zoals in iedere lerende organisatie blijft er fessionals deel, met uiteenlopende achtergronden en altijd ruimte voor verbetering. Om in kaart te brengen wat op dit moment de stand een verschillend zicht op de materie. van zaken is, heeft FMI zeven professionals (zie kader) bereid gevonden om hun mening te geven over de verhouding tussen het FM-werkveld en de toeleverende onderwijscurricula. Na een welkomstwoord door Loudmilla Kok- Oomen, manager facility design bij Essent, nam Marcel Broumels, werkzaam als specialist policy & innovation bij Essent, de rol van gespreksleider voor zijn rekening. > Deelnemers rondetafel Aan tafel zaten Katinka van Heerde, voorzitter van de onderwijscommissie binnen FMN en opleidingsmanager FM bij Saxion Hogescholen; Aad Otto, voormalig voorzitter van het Loofd en directeur van de Academie voor FM van de Haagse Hogeschool; Wil Gooskens, docent FM aan de NHTV; Jantien Peters, mbo- en hbo-alumna en coördinator facilitair servicepunt bij PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland; Fleur Waegemaekers, hbo- en wo-alumna en projectadviseur bij Sodexo Altys; Geerke Versteeg, na haar hbo- en wo-opleidingen thans werkzaam als adviseur werkomgevingen bij Proven Workspace en tevens bestuurslid bij F-MEX(portefeuille Excellente Studenten Programma) en Dennis Meevissen, hbo-alumnus (volgt thans masteropleiding) en regio hoofd FD bij het Bouwens van der Boijecollege, Dendron College en Raayland College. De deelnemers aan het rondetafelgesprek (RTG) beschikken over een uiteenlo- pende achtergrond en als zodanig vertegenwoordigen zij in zekere zin ook alle hbo FM-opleidingen in Nederland - met uitzondering van de Hanzehogeschool Groningen, die helaas geen afvaardiging kon sturen. De brede ervaringsdeskun- digheid, die dit bonte gezelschap bezit, heeft geresulteerd in een representatieve weergave van de visie op de verhouding tussen het onderwijs en de praktijk, vanuit het opleidingsperspectief en de ervaringen van young professionals, die het vergelijk konden maken tussen de inhoud van de studie en hun huidige func- ties als FM-professional. >14 fmi 5 - 2011
  2. 2. Thema Onderwijs Vierjarige studie onvoldoende Marcel Broumels Jantien Peters Het RTG startte met de stelling dat een aaneengeslo- ten studieperiode van vier jaar voldoende is voor een student om alle facetten van facility management ‘onder de knie’ te krijgen. Onderwijs en young profes- sionals bleken het er roerend over eens te zijn dat een vierjarige studie onvoldoende ‘ondergrond’ biedt om als volleerd facilitair professioneel beschouwd te kun- nen worden. Gedurende de vierjarige hbo FM-oplei- Foto’s: Levin den Boer – Persfoto.nu ding wordt de benodigde basiskennis opgedaan. Door het opdoen van werkervaring en aanvullende studies zal een gediplomeerde Bachelor of Business Admini- stration uit kunnen groeien tot een volleerd FM- professional die kan acteren binnen alle domeinen van FM. Immers, de opleidingen leveren geen faci- lity managers af, maar mensen die startbekwaam zijn om het werkveld te betreden. ‘Bovendien kom je in Wil Gooskens de beroepspraktijk pas echt in aanraking met zaken zoals bedrijfscultuur en leer je om te gaan met stra- gezien worden als opstapje voor het echte werk en de actuele kennis en ervaring en behoefte vanuit de imago. Dan bekruipt je al gauw het gevoel dat je con- tegische vraagstukken’, vult Gooskens aan. geeft de juiste aanzet tot bijvoorbeeld het kunnen markt in. Zeker gelet op de huidige maatschappelijke tinu het vakgebied moet ‘promoten’ vanuit een verde- Om te borgen dat de basiskennis gedurende de ba- denken en handelen op strategisch niveau. ontwikkelingen en werkgerelateerde trends is de digende stelling’, voegt Meevissen toe. Alsof schoon- cheloropleiding voldoende is, hanteert iedere hbo toenemende vraagsturing, die het onderwijs de laat- maak en conciërgediensten, die niet bepaald aanste- FM-opleiding het Loofd competentieprofiel (zie ook Generalist of specialist ste jaren hanteert, een logische en wenselijke ontwik- kelijk zijn voor de onwetende massa, het gezicht van artikel pagina 22). Dit omvat zes competenties uit Volgens de vertegenwoordigers van het onderwijs keling. Dat FM talloze raakvlakken heeft met uiteen- het vak bepalen. ‘Daarnaast is het een gegeven dat het domein van Business Administration, twee al- determineert de studie deels of iemand uiteindelijk lopende andere disciplines, is eveneens bevorderlijk jaarlijks een groot percentage van het aantal afgestu- gemene hbo-competenties (die in alle domeinen als generalist of specialist afstudeert. Dit is namelijk voor de samenwerking tussen onderwijs en werkveld. deerden van een FM-opleiding uiteindelijk niet te- voorkomen) en één specifieke FM-competentie, mede afhankelijk van de (afstudeer)profielen waar- rechtkomt binnen de branche’, vult Versteeg aan. aangevuld met de bijbehorende vaardigheden en voor de betreffende FM-opleiding heeft gekozen. De Onbekend, onbemind Waegemaekers: ‘Aan de ene kant komt dit doordat de kennis. De samenstelling van het curriculum is deels vrijheid om nuances aan te brengen is namelijk al- Ondanks het brede karakter van FM en de toene- startbekwame facility managers in spé beschikken over gebaseerd op input uit het bedrijfsleven. Het werk- leszins mogelijk binnen het curriculum. Ondanks de mende mate van professionalisering is FM voor de een brede vakkennis, een dienstbare instelling en veld geeft aan waar de actuele behoefte ligt, waarop geringe onderlinge concurrentie tussen de FM-oplei- leek nog een betrekkelijk onbekend fenomeen. De analytisch en communicatief sterk zijn, waardoor juist het FM-onderwijs wordt afgestemd. ‘Het is echter dingen, spannen zij zich ervoor in om een onderschei- ervaring leert dat menig FM-professional op verjaar- zij goed kunnen functioneren binnen complexe, dy- aan de opleidingen zelf hoe ze competentie zes invul- dend profiel te bieden, dat studenten van binnen en dagsfeestjes moet uitleggen wat zij of hij voor beroep namische en specialistische werkomgevingen. Aan de len, die onder meer betrekking heeft op financiële buiten de regio boeit, uitdaagt en bindt. Dat vertaalt uitoefent. Probeer dan maar eens aan een middelbare andere kant is het een gemiste kans voor werkgevers en juridische aspecten’, licht Otto toe. Met het Loofd zich steeds meer in keuzemogelijkheden voor studen- scholier duidelijk en herkenbaar te maken waarom die de FM-afgestudeerden geen kans geven om erva- competentieprofiel als onderlegger zorgen alle FM- ten voor wat betreft de invulling van hun opleiding, een baan binnen FM zo aantrekkelijk is en waarom ring op te doen binnen het werkveld. Waardoor men opleidingen er uiteindelijk voor dat zij vakbekwame aansluitend bij hun individuele wensen. examenkandidaten juist voor dit prachtige vakgebied al gauw een totaal andere kant neigt op te gaan en FM starters afleveren, die klaar zijn om het facilitaire Toch wordt al zolang FM bestaat gediscussieerd over moeten kiezen. ‘Tel daarbij op dat een aantal aspecten in de vergetelheid raakt’. De eerlijkheid gebiedt echter werkveld te betreden. De vierjarige studie kan dus de keuze tussen een generalistisch of een specialistisch binnen FM gekenmerkt wordt door een negatief te zeggen, dat twee van de aanwezige young profes- opleidingsprogramma. Bovendien is het de vraag in sionals door hun huidige werkgever zijn aangenomen hoeverre de student specifieke kennis nodig heeft om doordat zij beschikken over de genoemde sterke alge- een gerichte keuze te maken voor een specialistisch mene eigenschappen. Daarbij speelt de specifieke of een generalistisch afstudeerprofiel. Of verzorg je FM-achtergrond dus geen hoofdrol; specialistische als opleiding een aanbod dat opleidt op basis van kennis wordt opgedaan door werkervaring. Tenslotte algemene competenties? Kennis is overal te betrekken; luidt niet voor niks het gezegde ‘al doende leert men’. op dat vlak kan een FM-opleiding zich anno 2011 dan Daarop voortbordurend is het van groot belang dat ook nauwelijks nog onderscheiden. Van Heerde: afstuderende studenten meer te horen krijgen over de ‘Kennis verandert bovendien snel. Het werkveld zelf transformatie van student naar professional. Bij het vraagt om mensen die beschikken over analytische overdragen van actuele kennis en ervaring, kunnen vaardigheden en ook zelfstandig de juiste kennis recent afgestudeerden een rol van betekenis spelen kunnen vinden en toepassen in de praktijk. Kortom voor het onderwijs. ,goed kunnen zoeken en goed kunnen vinden’. Dat het werkveld een duidelijke stempel kan drukken op Win-win situatie de invulling en uitvoering van het curriculum, is een In de praktijk worden de alumni nog veel te weinig gegeven dat de aanwezigen vanuit het onderwijs ingeschakeld. Vanuit het onderwijs wordt het contact onderstrepen. Afgevaardigden vanuit de praktijk nog wel gestimuleerd door het organiseren van net- Katinka van Heerde nemen zitting in werkveldcommissies en brengen zo Dennis Meevissen werkbijeenkomsten, maar wordt men niet gevraagd16 fmi 5 - 2011 fmi 5 - 2011 17
  3. 3. Thema Onderwijs om een inhoudelijke bijdrage te leveren. Hoewel de Fleur Waegemaekers aanwezige alumni bij het RTG geen afspiegeling zijn van het totale potentieel, blijkt wel degelijk dat zij openstaan voor het delen van hun belevenissen uit de aanvangsfase van hun carrière. Denk hierbij aan het vertellen over de wijze waarop men aan een baan gekomen is of tegen welke praktische zaken je aan kunt lopen aan het begin van je loopbaan. Dat zijn typische voorbeelden die alumni als geen ander op studenten kunnen overbrengen. Bovendien hebben alumni qua leeftijd en levensstijl meer feeling met de studenten en daardoor kunnen studenten zich eerder met hen identificeren dan met docenten, die in veel mindere mate als ‘rolmodel’ worden gezien. Hoewel dat laatste wat negatief is uitgedrukt, is het wel belangrijk dat er uiteindelijk een win-win situatie gaat ontstaan. In de ideale situatie komen alumni, als vertegenwoordigers van het werkveld, ervaringen delen en uitwisselen en zo aanstormende professionals Aad Otto en elkaar van actuele kennis voorzien. Uiteraard moet deze kennisoverdracht geen vrijblijvendheid worden, maar moeten er terugkerende momenten zijn waarop alumni de verhalen uit de praktijk kunnen uitwisselen en doorgeven aan de studenten. ‘Het meer betrokken maken van alumni bij de hedendaagse FM-opleidin- gen is iets waar men nog veel meer mee moet gaan doen’, meent Peters. ‘De onderwijsinstellingen laten nu nog vaak een waardevolle bron als het ware links liggen’. De tijd is nu aangebroken dat de alumni in- tensief betrokken raken bij de invulling van het FM -onderwijs. Zij zijn juist de ambassadeurs die het onderwijs kunnen blijven inspireren en kunnen aan- geven wat de huidige stand van zaken is met betrek- king tot de vraag vanuit de markt. Overigens kunnen alumni ook beter inschatten waar de huidige genera- tie behoefte aan heeft. De student van tegenwoordig wil niet meer op vaste tijden colleges hebben. En de mogelijkheden van social media worden nog veel te weinig benut....en 1 automatische schuifdeur beschermt ze Ongetwijfeld zullen technologische ontwikkelingen enduurzaam tegen brand trends de komende jaren voor nog meer uitdagingen zorgen voor het onderwijs, waarbij het steeds lastiger zal worden om te zorgen voor een passende aansluitingOnze 60 minuten brandwerende automatische schuifdeuren van het onderwijs op de praktijk. Alumni kunnenbieden u een bijzonder veilige oplossing voor het verlengen van helpen om de valkuilen te vermijden en een mogelijke kloof te voorkomen. Het wordt de hoogste tijd dat hetde vluchttijd en het beperken van brandschade. De schuifdeuren onderwijs daarvan doordrongen raakt. fmizijn officieel gecertificeerd door het Centrum voor brandveiligheidvan TNO-Efectis volgens NEN 6069, esthetisch vormgegeven, > Ron Brouwer is werkzaam als docent aan de Academie voorwerken geruisloos bij dagelijks gebruik en zijn daarnaast robuust, Facility Management van de Haagse Hogeschool en lid redactiecommissie FMI.veilig, bedrijfszeker en betrouwbaar. > Nam Chun Melis is werkzaam als adviseur bij Famas Facility Management Solutions, lid van de Kring Starters en lid redactiecommissie FMI. Geerke Versteeg www.automatischeschuifdeur.nl fmi 5 - 2011 19

×