Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ทฤษฏีไวก็อตสกี้

41,609 views

Published on

ทฤษฎีของไวก็อตสกี้ เชื่อว่า “พื้นที่รอยต่อพัฒนาการในวันนี้ จะเป็นระดับของพัฒนาการในวันพรุ่งนี้ อะไรก็ตามที่เด็กสามารถทำได้โดยอยู่ภายใต้ความช่วยเหลือในวันนี้ วันพรุ่งนี้เขาจะสามารถทำได้ด้วยตัวของเขาเอง เพียงได้รับการเรียนรู้ที่ดีก็จะนำมาซึ่งพัฒนาการที่เจริญขึ้น”

Published in: Education

ทฤษฏีไวก็อตสกี้

 1. 1. ทฤษฎีของไวกอตสกี้(Vygotskys Theory)
 2. 2. Lev SemenovichVygotsky
 3. 3. ประวัติ ไวก็อตสกี้(Vygotsky)•เป็นนักจิตวิทยาชาวรัสเซีย เชื้อสายยิว•เกิดในปี ค.ศ. 1896•สร้างแนวคิดทางจิตวิทยาขึ้นมาใหม่ตามแนวทางมาร์กซิสต์ และประยุกต์ใช้จิตวิทยาโดยเฉพาะในสาขาจิตวิทยาการศึกษา
 4. 4. ประวัติ (ต่อ)•ในปี ค.ศ. 1962 ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่หนังสือของเขาในรูปแบบฉบับย่อ ภายใต้ชื่อเรื่องการคิดและภาษา(Thought and Language•เสียชีวิตด้วยวัยเพียง 38 ปีเท่านั้น
 5. 5. ทฤษฏีพื้นที่รอยต่อพัฒนาการของไวก็อตกี้( Zone of ProximalDevelopment )ไวก็อตสกี้ อธิบายว่า การจัดการเรียนรู้จะต้องคำานึงถึงระดับพัฒนาการ 2ระดับ คือ ระดับพัฒนาการที่เป็นจริง(Actual Development Level) และระดับพัฒนาการที่สามารถจะเป็นไปได้(Potential Development Level) ระยะห่างระหว่างระดับพัฒนาการที่เป็นจริงและระดับพัฒนาการที่สามารถจะเป็นไปได้ เรียกว่า พื้นที่รอยต่อพัฒนาการ
 6. 6. Past Learning : ActualDevelopment LevelPresent Learning : Zoneof ProximalDevelopmentFuture Learning :
 7. 7. พื้นที่รอยต่อพัฒนาการ คือบริเวณที่เด็กกำาลังจะเข้าใจในบางสิ่งบางอย่าง ไวก็อตสกี้ได้ให้คำานิยามพื้นที่รอยต่อพัฒนาการนี้ว่า“ระยะห่างระหว่างระดับพัฒนาการที่แท้จริง ซึ่งกำาหนดโดยลักษณะการแก้ปัญหาของแต่ละบุคคลกับระดับของศักยภาพแห่งพัฒนาการที่
 8. 8. “พื้นที่รอยต่อพัฒนาการในวันนี้ จะเป็นระดับของพัฒนาการในวันพรุ่งนี้ อะไรก็ตามที่เด็กสามารถทำาได้โดยอยู่ภายใต้ความช่วยเหลือในวันนี้ วันพรุ่งนี้เขาจะสามารถทำาได้ด้วยตัวของเขาเอง เพียงได้รับการเรียนรู้ที่ดีก็จะนำามาซึ่งพัฒนาการที่เจริญขึ้น”
 9. 9. การเรียนรู้ในพื้นที่รอยต่อพัฒนาการไวก็อตสกี้อธิบายว่า “พัฒนาการและการเรียนรู้มีลักษณะที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน การเรียนรู้นำาไปสู่พัฒนาการสนับสนุนพัฒนาการ หรือผลักดันให้พัฒนาการเป็นไปในระดับที่สูงขึ้นเป็นการขยายระดับพัฒนาการออกไปอย่างไม่มีขีดจำากัด โดยเกิดจากการเรียนรู้มโนทัศน์ 2 ประเภท คือ มโนทัศน์โดยธรรมชาติ (Spontaneous or Everyday
 10. 10. พื้นที่รอยต่อจะประสบผลสำาเร็จต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ5ประการดังนี้ภาษา (Language)ภาพ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการคิดและการพูดตามแนวคิดของไว
 11. 11. ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม(Social Interaction)การที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (SocialInteraction) กับพ่อแม่ ครู และคนอื่นๆ ที่ให้ความเอาใจใส่ ดูแล ช่วยเหลือแก่เด็ก จะช่วยทำาให้เด็กได้สร้างและเด็กสามารถเรียนรู้ได้
 12. 12. เด็กจะพัฒนาในกลุ่มของสังคมที่จัดขึ้น การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมควรจะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันมากกว่าที่จะแยกผู้เรียนจากคนอื่นๆ ครูควรจะสร้างบริบทสำาหรับการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถได้รับการส่งเสริมในกิจกรรมที่น่าสนใจซึ่งกระตุ้นและเอื้ออำานวยต่อการเรียนรู้แทนที่ครูผู้สอนที่เข้ามาสู่กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน ไม่ใช่เข้ามายืนมองเด็กสำารวจและค้นพบเท่านั้น แต่ครูควรแนะนำาเมื่อผู้เรียนประสบปัญหา กระตุ้นให้ผู้เรียนปฏิบัติ
 13. 13. ไวก็อตสกี้ อธิบายว่า เด็กจะปรับเปลี่ยนความคิดความเข้าใจไปตามประสบการณ์ที่ได้รับจากสังคมและวัฒนธรรมของเขา จนกระทั่งสร้างความรู้ขึ้นมา ทำาให้เด็กมีกระบวนการทางปัญญาในระดับที่สูงขึ้น (HigherMental Functions)วัฒนธรรม(Culture)
 14. 14. ไวก็อตสีกี้อธิบายว่า บทบาทของการเลียนแบบมีความสำาคัญต่อการเรียนรู้และพัฒนาการ เช่น ถ้าเด็กกำาลังเกิดอุปสรรคในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ครูจึงจำาเป็นต้องแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์นั่นหลายๆ ครั้ง เพื่อให้เด็กค่อยๆ เลียนแบบวิธีการแก้ปัญหาอย่างค่อยเป็นค่อยไปการเลียนแบบ(Imitation)
 15. 15. เป็นการร่วมมือทางสังคม(Social Collaborative) ที่สนับสนุนให้พัฒนาการทางความรู้ความเข้าใจเกิดการเจริญงอกงามการชี้แนะหรือการช่วยเหลือ(Guidance or Assistance)
 16. 16. ตารางวิเคราะห์ทฤษฏี ไวก๊อตสกี้ กับกระบวนการขั้นพัฒนาการ องค์ประกอบ เหตุผล1. ภาษา ความเชื่อถือและความไว้วางใจการทำาให้เด็กสามารถก้าวข้ามพื้นที่รอยต่อของพัฒนาการไปได้นั้นต้องอาศัยบุคคลที่ไม่เฉพาะครูแต่ยังมีพ่อแม่
 17. 17. ตารางวิเคราะห์ทฤษฏี ไวก๊อตสกี้ กับกระบวนการ(ต่อ)ขั้นพัฒนาการ องค์ประกอบ เหตุผล2. ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมความอาทรและห่วงใยการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเด็กย่อมเกิดจากความอาทร และห่วงใยของพ่อแม่ ครู และคนอื่นๆที่ให้ความ
 18. 18. ตารางวิเคราะห์ทฤษฏี ไวก๊อตสกี้ กับกระบวนการ(ต่อ)ขั้นพัฒนาการ องค์ประกอบ เหตุผล3. วัฒนธรรม การยอมรับนับถือเด็กจะปรับเปลี่ยนความคิดความเข้าไปตามประสบการณ์ที่ได้รับจากสังคมและวัฒนธรรมที่
 19. 19. ตารางวิเคราะห์ทฤษฏี ไวก๊อตสกี้ กับกระบวนการ(ต่อ)ขั้นพัฒนาการ องค์ประกอบ เหตุผล4. การเลียนแบบ การมองโลกในแง่ดีไวก๊อตสกี้อธิบายว่าบทบาทการเลียนแบบมีความสำาคัญต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กเพราะเมื่อครูเป็นแบบอย่างที่ดีในการแก้ปัญหา
 20. 20. ตารางวิเคราะห์ทฤษฏี ไวก๊อตสกี้ กับกระบวนการ(ต่อ)ขั้นพัฒนาการ องค์ประกอบ เหตุผล5. การชี้แนะหรือการช่วยเหลือการมีจุดหมายและเจตนาการชี้แนะหรือการช่วยเหลือเป็นความร่วมมือทางสังคมที่สนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาการทางความรู้ความเข้าใจ การไปถึงซึ่งจุดหมาย และเจตนาในการ
 21. 21. คุณลักษณะของผู้เรียนตามทฤษฏีพื้นที่รอยต่อพัฒนาการ•ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารทางภาษาอย่างน้อย 2 ภาษา•ผู้เรียนเป็นผู้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในทางบวก•ผู้เรียนเป็นผู้ตระหนักในความสำาคัญของปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น•ผู้เรียนมีจิตอาสา
 22. 22. คุณลักษณะของผู้เรียนตามทฤษฏีพื้นที่รอยต่อพัฒนาการ•ผู้เรียนเป็นผู้เสียสละมีนำ้าใจและให้อภัย•ผู้เรียนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข•ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง•ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์•ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้

×