แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อาชีพ

13,327 views

Published on

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อาชีพ

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
13,327
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
109
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อาชีพ

  1. 1. แผนการจัด การเรีย นรูกลุม สาระการเรีย นรูภ าษาตา งประเทศ ( ภาษาอัง กฤษ )ชั้น ประถมศึก ษาป ท ี่ 6หนว ยการเรีย นรูท ี่ 1 Personal Relationshipเวลา 12 ชั่ว โมงแผนการสอนที่ 1 เรื่อ ง Occupationเวลา 1 ชั่ว โมง ใชสอนวันที่......................................เดือน............................................ ................พ.ศ........................1.มาตรฐานการเรีย นรู ต.1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟังและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล ต.1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร แสดงความรูสึกและความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ ต.1.3 นำาเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น ในเรื่องตางๆ โดยการพูดและการเขียน2. ตัว ชี้ว ัดต.1.1.2 อานออกเสียง คำา กลุมคำา และประโยคงายๆไดอยางถูกตองตามหลักการอานออกเสียงต. 1.2.1 ใชภาษางายๆเพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคล โดยใชนวัตกรรมงายๆและสื่อเทคโนโลยีที่มีอยูในสถานศึกษาต. 1.3.1 ใหขอมูลงายๆเกี่ยวกับตนเอง สิ่งแวดลอมและสังคมใกลตัวดวยขอความสั้นๆ3. สาระสำา คัญ 3.1 การฝกออกเสียง การรูความหมายของคำาศัพทเกี่ยวกับอาชีพและการฝกสนทนาประโยคตามโครงสรางไวยากรณพื้นฐาน สามารถนำาไปใชสื่อสารสรางความสัมพันธระหวางบุคคลในชีวิตประจำาวันไดถูกตอง อยางมีประสิทธิภาพ
  2. 2. 3.2 ท้องถิ่นของเรามีประชากรที่ประกอบอาชีพที่หลากหลายซึ่งทุกอาชีพในสังคมล้วนเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น ดังนั้นในการประกอบอาชีพใดๆ ผู้ประกอบอาชีพจะต้องมีจิตสำานึกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่ออาชีพนั้นๆ4. จุด ประสงคก ารเรีย นรู้4.1 นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงและสะกดคำาศัพทเกี่ยวกับอาชีพได้4.2 นักเรียนฟงคำาศัพทเกี่ยวกับอาชีพแล้วบอกความหมายได้4.3 นักเรียนสามารถเขียนสะกดคำาที่กำาหนดให้ได้4.4 นักเรียนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรม5. สาระการเรีย นรู้Vocabulary: a nurse, a doctor, a soldier, a carpenter, apoliceman,a bus driver, a teacher, a waitress, a fireman, a postmanStructures: Wh - QuestionQuestion word +V to do+………. A: What does he / she do? B: He / She is a __________. A: What do you do? B: I am a……..........6. สมรรถนะ6.1 ความสามารถในการสื่อสาร6.2 ความสามารถในการคิด - การคิดอย่างสร้างสรรค7. คุณ ลัก ษณะอัน พึง ประสงค - มีวินัย - ใฝ่เรียนรู้

×