เปลือกโลก

656 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
656
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เปลือกโลก

 1. 1. รายวิช าวิท ยาศาสตร์ ว 32101 โรงเรีย นฟากกว๊า นวิท ยาคมระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 2 กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ว ิท ยาศาสตร์
 2. 2. รายวิช าวิท ยาศาสตร์ ว 32101 โรงเรีย นฟากกว๊า นวิท ยาคมระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 2 กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ว ิท ยาศาสตร์
 3. 3. รายวิช าวิท ยาศาสตร์ ว 32101 โรงเรีย นฟากกว๊า นวิท ยาคมระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 2 กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ว ิท ยาศาสตร์
 4. 4. รายวิช าวิท ยาศาสตร์ ว 32101 โรงเรีย นฟากกว๊า นวิท ยาคมระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 2 กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ว ิท ยาศาสตร์
 5. 5. 1. แผ่น ยูเ รเซีย (Eurasianสาระการ รายวิช าวิท ยาศาสตร์ ว 32101 โรงเรีย นฟากกว๊า นวิท ยาคม ระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 2 กลุ่มPlate) เรีย นรู้ว ิท ยาศาสตร์2. แผ่น อเมริก า (AmericanPlate3. แผ่น แปซิฟ ิก (PacificPlate)4. แผ่น ออสเตรเลีย(Aultralian Plate)5. แผ่น แอนตาร์ก ติก(Antarctic Plate)
 6. 6. รายวิช าวิท ยาศาสตร์ ว 32101 โรงเรีย นฟากกว๊า นวิท ยาคมระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 2 กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ว ิท ยาศาสตร์
 7. 7. รายวิช าวิท ยาศาสตร์ ว 32101 โรงเรีย นฟากกว๊า นวิท ยาคมระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 2 กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ว ิท ยาศาสตร์
 8. 8. รายวิช าวิท ยาศาสตร์ ว 32101 โรงเรีย นฟากกว๊า นวิท ยาคม ระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 2 กลุ่ม สาระการ เรีย นรู้ว ิท ยาศาสตร์ การเคลื่อ นที่ข องแผ่น โลก ออกเป็น 3 แบบคือ การชนกัน การแยกจากลทำา ให้เ กิด กระบวนการทางธรณีว ิท ยา กัน และแบบรอยเลื่อ น
 9. 9. รายวิช าวิท ยาศาสตร์ ว 32101 โรงเรีย นฟากกว๊า นวิท ยาคมระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 2 กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ว ิท ยาศาสตร์
 10. 10. รายวิช าวิท ยาศาสตร์ ว 32101 โรงเรีย นฟากกว๊า นวิท ยาคมระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 2 กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ว ิท ยาศาสตร์ 1. การคดโค้ง โก่ง งอเกิด จากแผ่น เปลือ กโลก 2แผ่น เคลื่อ นที่ช นกัน ด้ว ยแรงดัน มหาศาลทำา ให้ช ั้นหิน ตรงบริเ วณที่แ ผ่นเปลือ กโลกชนกัน กลายเป็น เทือ กเขา
 11. 11. รายวิช าวิท ยาศาสตร์ ว 32101 โรงเรีย นฟากกว๊า นวิท ยาคม ระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 2 กลุ่ม สาระการ เรีย นรู้ว ิท ยาศาสตร์การยกตัว ที่เกิดจากรอยเลื่อนแบบปกติเป็นภูเขา เรียกว่า Block Mountain โดยยอดเขาจะมีลักษณะราบและไหล่เขาชันมาก
 12. 12. รายวิช าวิท ยาศาสตร์ ว 32101 โรงเรีย นฟากกว๊า นวิท ยาคม ระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 2 กลุ่ม สาระการ เรีย นรู้ว ิท ยาศาสตร์การยุบ ตัว ของแผ่นเปลือกโลกกลายเป็นแอ่งหรือหุบเขา เรียกว่าRift valleys ซึ่งเกิดจากรอยเลื่อนแบบย้อน
 13. 13. รายวิช าวิท ยาศาสตร์ ว 32101 โรงเรีย นฟากกว๊า นวิท ยาคม ระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 2 กลุ่ม สาระการ เรีย นรู้ว ิท ยาศาสตร์เป็น กระบวนการที่ท ำา ให้ว ัส ดุสลายออกเป็น ชิ้น เล็ก ๆ โดยมีการเปลี่ย นแปลงขนาดและองค์ประกอบเคมีข องอนุภ าคที่ส ลาย เกิด จากนำ้า ที่แ ทรกตัวตัว เข้า ไปอยู่ใ นชั้น หิน เกิด จากนำ้า ฝน เกิด จากพืช
 14. 14. รายวิช าวิท ยาศาสตร์ ว 32101 โรงเรีย นฟากกว๊า นวิท ยาคม ระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 2 กลุ่ม สาระการ เรีย นรู้ว ิท ยาศาสตร์ 4. การก 4. การก ร่อ น ร่อ นเป็น การพัง ทลายของชั้น หินเนื่อ งจากลม ฝน แม่น ำ้าลำา ธาร ธารนำ้า แข็ง คลื่นเป็น ต้น
 15. 15. รายวิช าวิท ยาศาสตร์ ว 32101 โรงเรีย นฟากกว๊า นวิท ยาคม ระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 2 กลุ่ม สาระการ เรีย นรู้ว ิท ยาศาสตร์ 5. การพัด พาและ 5. การพัด พาและ ทับ ถม ทับ ถมดิน หิน เมือ เกิด การกัด กร่อ น ่จะถูก นำ้า หรือ ลมพัด ไปสูท ี่ต ำ่า ่กว่า เกิด การทับ ถมเป็นเกิด จากการพัด พาตะกอน เกิด จากการพัด พาตะกอนลัก ษณะต่า่ป ากนำ้า งๆ ้าไปทับ ถมที ่ป ากนำ ไปทับ ถมทีเกิด เป็น ดิน ดอนปากแม่น ำ้าเกิด เป็น ดิน ดอนปากแม่น ำ้า
 16. 16. รายวิช าวิท ยาศาสตร์ ว 32101 โรงเรีย นฟากกว๊า นวิท ยาคมระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 2 กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ว ิท ยาศาสตร์ การค้น หาและขุด ดิน หินและแร่ธ าตุ การก่อ สร้า งสิ่ง ก่อ สร้า งขนาดใหญ่ การระเบิด ภูเ ขา การทำา เหมือ งแร่
 17. 17. รายวิช าวิท ยาศาสตร์ ว 32101 โรงเรีย นฟากกว๊า นวิท ยาคมระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 2 กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ว ิท ยาศาสตร์ การขุด เจาะหาแหล่งเชื้อ เพลิง การขุด เจาะบ่อ บาดาล การตัด ไม้ท ำา ลายป่า การทดลองระเบิดปรมาณูแ ละการสร้า งโรง

×