SlideShare a Scribd company logo

รายงานการประเมินตนเอง 2558.doc

รายงานประเมินตนเอง

1 of 16
Download to read offline
(
กลุมสาระการ
ผลงานตั้งแต
ลงชื่อผูตรวจ
วันที่
รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assesment Report)
ของ
นางสาวพรเพ็ญ อินต3ะ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร5
ป6การศึกษา 2558
ผลงานตั้งแต 1พฤษภาคม2558ถึง31 มีนาคม
ลงชื่อผูตรวจ
( นายปBยะ ใจชุม )
ผูอํานวยการโรงเรียนฟากกว3านวิทยาคม)
วันที่.............เดือน......................... พ.ศ..................
มีนาคม 2559
..................
คํานํา
เอกสารฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานของครูผูสอนโรงเรียนฟากกว'านวิทยาคม ใน
ดานการเรียนการสอน ดานการทํางานพิเศษต,างๆที่ไดรับมอบหมาย ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนไดบรรลุผลการเรียนรู
ที่คาดหวังตามหลักสูตรสถานศึกษาและสอดคลองกับตัวบ,งชี้ ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนฟากกว'าน
วิทยาคม ตลอดถึงเพื่อใหการดําเนินงานของฝ5ายต,างๆบรรลุผลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน
ยังตองการเผยแพร,รายงานการประเมินตนเองใหผูบังคับบัญชาในแต,ละระดับ ผูปกครอง นักเรียน บุคคลและ
หน,วยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบเพื่อใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาครั้งต,อไปดวย
ลงชื่อ
(นางสาวพรเพ็ญ อินต'ะ)
ตําแหน,งครู
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อ นางสาวพรเพ็ญ สกุล อินต'ะ ตําแหน,ง ครู
อายุ 30ป@ ปฏิบัติราชการเปAนเวลา 6ป@
ปฏิบัติการสอนกลุ,มสาระวิทยาศาสตรC
โรงเรียนฟากกว'านวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิชาเอกวิทยาศาสตรCทั่วไป
2. ขอมูลการปฏิบัติหนาที่ดานการสอน
ป@การศึกษา2558
ภาคเรียนที่ 1 ปฏิบัติการสอนจํานวน 2วิชา รวมจํานวน 6หอง รวมจํานวน 19คาบ
ตารางที่ 1 ขอมูลการสอน
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา ชั้น/จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนคาบ
1. วิทยาศาสตรCพื้นฐาน ว22101 ม. 2 / 4 110 12
2. โลก ดาราศาสตรC และอวกาศ ม. 4 / 2 61 4
3.ยุวกาชาด ม. 2 / 4 46 1
4. กิจกรรมชุมนุม 30 1
5. คุณธรรม ม.5/4 121 1
6. จิตสาธารณะ ม.5/1 29 1
7. วิชาIS ม.2/1 30 1
รวม 21
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา ชั้น/จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนคาบ
1. วิทยาศาสตรCพื้นฐาน ว22102 ม. 2 / 4 110 12
2.ยุวกาชาด ม. 2 / 4 46 1
3. กิจกรรมชุมนุม 30 1
4. คุณธรรม ม.5/4 121 1
5. จิตสาธารณะ ม.5/1 29 1
6. วิชาIS ม.2/1 30 1
รวม 17
3. การพัฒนาตนเอง
ป@การศึกษา 2558 ไดพัฒนาตนเองดังนี้
3.1 กิจกรรมพัฒนาตนเอง
- การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปAนสําคัญ ไดแก,
1. รายวิชาวิทยาศาสตรCพื้นฐาน ว 22101, ว22102
- การใชสื่อ ไดแก,
1. สื่อการสอน เรื่องแรงลัพธC
2. สื่อการสอนเรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง
3. สื่อการสอนเรื่องแร,เชื้อเพลิง
4. สื่อการสอนเรื่องระบบร,างกาย
5. สื่อการสอนเรื่องแสงและการเกิดภาพ
3.2 การเขาร,วมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง
1. อบรมการเขียนโครงร,างงานวิจัย RBL ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 18 สิงหาคม 2558
2. ร,วมนําเสนอโครงร,างฐานวิวิจัย ป@ 3 ณ หองประชุมภูกามยาว มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 29
สิงหาคม 2558
3. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ,านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 8-9 กันยายน 2558
4. อบรมการพัฒนาเครื่องมือการเรียนรูสําหรับทักษะในศตวรรษที่ 21 ณ โรงแรมKM พะเยา วนที่
23 พฤศจิกายน 2558
5. อบรมการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 28 มกราคม 2559
4. ผลการปฏิบัติงาน
4.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตรง ป@การศึกษา 2558
ตารางที่ 2การประเมินผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห,งชาติ พ.ศ. 2542
รายการประเมิน ระดับการปฏิบัติ
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก
1. ส,งเสริมผูเรียนใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนเอง ไดตาม
ธรรมชาติและศักยภาพ
2. การจัดกระบวนการเรียนรูโดย
2.1 จัดเนื้อหาสาระตามความสนใจความถนัดและความ
แตกต,างระหว,างผูเรียน
2.2 ฝYกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ และ
แกปZญหา
2.3 ใหผูเรียนฝYกปฏิบัติจริง คิดวิเคราะหC คิดสรางสรรคC
2.4 ส,งเสริมกิจกรรมการทํางาน และรับผิดชอบต,อกลุ,ม
2.5 สอดแทรกคุณธรรม ซื่อสัตยCสุจริตในวิชาที่สอน
/
/
/
/
/
/
รายการประเมิน ระดับการปฏิบัติ
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก
2.6 สอดแทรกความรูดานการใชชีวิตอย,างพอเพียง
2.7 สรุปประเด็นจากการเรียนรูและประสบการณCไดอย,าง
ถูกตอง
2.8 จัดกิจกรรมการสอนหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติ
และความตองการของผูเรียน
2.9 กระตุนใหผูเรียนรูจักศึกษาหาความรู แสวงหาคําตอบ
และสรางองคCความรูดวยตนเอง
2.10 ประเมินพัฒนาการผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลา
2.11 ใชสื่อการเรียนที่เหมาะสมและหลากหลาย
/
/
/
/
/
/
รวม 12 36
จากตารางที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห,งชาติ พ.ศ. 2542
พบว,ารายการประเมินที่มีการปฏิบัติงานอยู,ในระดับดีมากไดแก,ส,งเสริมผูเรียนใหสามารถเรียนรู พัฒนา
ตนเอง ไดตามธรรมชาติและศักยภาพการส,งเสริมกิจกรรมการทํางาน และรับผิดชอบต,อกลุ,ม สอดแทรก
ความรูดานการใชชีวิตอย,างพอเพียง สรุปประเด็นจากการเรียนรูและประสบการณCไดอย,างถูกตอง
กระตุนใหผูเรียนรูจักศึกษาหาความรู แสวงหาคําตอบและสรางองคCความรูดวยตนเองประเมินพัฒนาการ
ผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย และใชสื่อการเรียนที่เหมาะสมและหลากหลาย คิดเปAนรอยละ 75และ
รายการประเมินที่มีการปฏิบัติงานอยู,ในระดับดี คิดเปAนรอยละ 25
4.2 ผลการประเมินการสอนโดยผูเรียน
ตารางที่ 3 การประเมินการสอนของครู โดยผูเรียนเปAนผูประเมิน
รายการประเมิน ปรับปรุง นอย ปาน
กลาง
มาก มากที่สุด
1 2 3 4 5
1. ครูมีการเตรียมการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู /
2. จัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง
/
3. ครูมีความรูในเนื้อหาที่สอน สามารถตอบคําถามได
อย,างถูกตอง
/
4. ครูใชวิธีการสอนที่หลากหลาย และใหนักเรียนมีส,วน
ร,วมใน กิจกรรม
/
5. ครูส,งเสริมใหนักเรียนไดคิดวิเคราะหC วิพากษCวิจารณC /
6.ครูส,งเสริมใหนักเรียนศึกษาคนควาจากแหล,งเรียนรูทั้ง
ใน/นอกโรงเรียน
/
7. ครูเปดโอกาสใหซักถามปZญหาและยอมรับความ
คิดเห็นที่แตกต,างของนักเรียน
/
รายการประเมิน ปรับปรุง นอย ปาน
กลาง
มาก มากที่สุด
1 2 3 4 5
8. ครูสามารถประยุกตCสิ่งที่สอนใหเขากับสภาพสังคม
และปZญหาในปZจจุบัน
/
9. ครูใหความสนใจนักเรียนอย,างทั่วถึงและกระตุนให
นักเรียนมีส,วนร,วมในการเรียน
/
10. ครูส,งเสริมการทํางานร,วมกันเปAนทีม/กลุ,ม /
11. ครูประเมินผลอย,างยุติธรรมและแจงผลการประเมิน
แก,นักเรียน
/
12.ครูจัดกิจกรรมโดยใชสื่อที่หลากหลาย ทําใหมีความเขาใจ
ในเนื้อหาที่เรียน
/
13.ครูมีบุคลิกภาพที่น,าเชื่อถือ ยิ้มแยมแจ,มใส รักและเอา
ใจใส,ต,อนักเรียน
/
14. ครูเขาสอนตรงเวลา อุทิศตนเพื่อการสอนและสอน
โดยไม,ปดบัง
/
15. นักเรียนชอบเรียนและเรียนอย,างมีความสุข /
รวม 9 6
จากตารางที่ 3รายการประเมินที่มีการปฏิบัติงานอยู,ในระดับดีมากคิดเปAนรอยละ 40 และ รายการ
ประเมินที่มีการปฏิบัติงานอยู,ในระดับดีคิดเปAนรอยละ 60

Recommended

More Related Content

What's hot

ตัวอย่าง Is การทำคู่มือ
ตัวอย่าง Is การทำคู่มือตัวอย่าง Is การทำคู่มือ
ตัวอย่าง Is การทำคู่มือPatcharaporn Aun
 
แผนการเรียนรู้ที่1 เรื่อง ถ่ายทอดพันธุกรรม
แผนการเรียนรู้ที่1 เรื่อง ถ่ายทอดพันธุกรรมแผนการเรียนรู้ที่1 เรื่อง ถ่ายทอดพันธุกรรม
แผนการเรียนรู้ที่1 เรื่อง ถ่ายทอดพันธุกรรมWichai Likitponrak
 
E0b8a3e0b8b2e0b8a2e0b887e0b8b2e0b899 obec
E0b8a3e0b8b2e0b8a2e0b887e0b8b2e0b899 obecE0b8a3e0b8b2e0b8a2e0b887e0b8b2e0b899 obec
E0b8a3e0b8b2e0b8a2e0b887e0b8b2e0b899 obecThana Sithiarduel
 
รายงานประเมินตนเองครูยุวนิตย์ 54
รายงานประเมินตนเองครูยุวนิตย์ 54รายงานประเมินตนเองครูยุวนิตย์ 54
รายงานประเมินตนเองครูยุวนิตย์ 54Montree Jareeyanuwat
 
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยWichai Likitponrak
 
เอกสารประกอบการนิเทศการสอนฉบับครู
เอกสารประกอบการนิเทศการสอนฉบับครูเอกสารประกอบการนิเทศการสอนฉบับครู
เอกสารประกอบการนิเทศการสอนฉบับครูJaratpong Moonjai
 
โครงการสอน ชีววิทยาพื้นฐาน
โครงการสอน ชีววิทยาพื้นฐานโครงการสอน ชีววิทยาพื้นฐาน
โครงการสอน ชีววิทยาพื้นฐานKrupol Phato
 
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองKhunkrunuch
 
รวมเล่มโครงการสอน
รวมเล่มโครงการสอนรวมเล่มโครงการสอน
รวมเล่มโครงการสอนWichai Likitponrak
 
แบบรายงานเพื่อรับการคัดเลือกครูดีเด่นศูนย์วิทยาศาสตร์
แบบรายงานเพื่อรับการคัดเลือกครูดีเด่นศูนย์วิทยาศาสตร์แบบรายงานเพื่อรับการคัดเลือกครูดีเด่นศูนย์วิทยาศาสตร์
แบบรายงานเพื่อรับการคัดเลือกครูดีเด่นศูนย์วิทยาศาสตร์Krupol Phato
 
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์Kobwit Piriyawat
 
1.1คู่มือประเมินสายงานการสอน
1.1คู่มือประเมินสายงานการสอน1.1คู่มือประเมินสายงานการสอน
1.1คู่มือประเมินสายงานการสอนink3828
 
แผนการจัดการเรียนรู้Biogang
แผนการจัดการเรียนรู้Biogangแผนการจัดการเรียนรู้Biogang
แผนการจัดการเรียนรู้BiogangWichai Likitponrak
 
55100922 0 20110606-163638
55100922 0 20110606-16363855100922 0 20110606-163638
55100922 0 20110606-163638soawaphat
 
แฟ้มสะสมผลงานแก้แล้วพร้อมส่งจ้า
แฟ้มสะสมผลงานแก้แล้วพร้อมส่งจ้าแฟ้มสะสมผลงานแก้แล้วพร้อมส่งจ้า
แฟ้มสะสมผลงานแก้แล้วพร้อมส่งจ้าMuaymie Cld
 

What's hot (19)

ตัวอย่าง Is การทำคู่มือ
ตัวอย่าง Is การทำคู่มือตัวอย่าง Is การทำคู่มือ
ตัวอย่าง Is การทำคู่มือ
 
แผนการเรียนรู้ที่1 เรื่อง ถ่ายทอดพันธุกรรม
แผนการเรียนรู้ที่1 เรื่อง ถ่ายทอดพันธุกรรมแผนการเรียนรู้ที่1 เรื่อง ถ่ายทอดพันธุกรรม
แผนการเรียนรู้ที่1 เรื่อง ถ่ายทอดพันธุกรรม
 
E0b8a3e0b8b2e0b8a2e0b887e0b8b2e0b899 obec
E0b8a3e0b8b2e0b8a2e0b887e0b8b2e0b899 obecE0b8a3e0b8b2e0b8a2e0b887e0b8b2e0b899 obec
E0b8a3e0b8b2e0b8a2e0b887e0b8b2e0b899 obec
 
รายงานประเมินตนเองครูยุวนิตย์ 54
รายงานประเมินตนเองครูยุวนิตย์ 54รายงานประเมินตนเองครูยุวนิตย์ 54
รายงานประเมินตนเองครูยุวนิตย์ 54
 
1 nervesys plan
1 nervesys plan1 nervesys plan
1 nervesys plan
 
Kamon
KamonKamon
Kamon
 
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย
 
เอกสารประกอบการนิเทศการสอนฉบับครู
เอกสารประกอบการนิเทศการสอนฉบับครูเอกสารประกอบการนิเทศการสอนฉบับครู
เอกสารประกอบการนิเทศการสอนฉบับครู
 
โครงการสอน ชีววิทยาพื้นฐาน
โครงการสอน ชีววิทยาพื้นฐานโครงการสอน ชีววิทยาพื้นฐาน
โครงการสอน ชีววิทยาพื้นฐาน
 
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง
 
แผนBioม.5 1
แผนBioม.5 1แผนBioม.5 1
แผนBioม.5 1
 
รวมเล่มโครงการสอน
รวมเล่มโครงการสอนรวมเล่มโครงการสอน
รวมเล่มโครงการสอน
 
Sar เจียมจิตร
Sar เจียมจิตรSar เจียมจิตร
Sar เจียมจิตร
 
แบบรายงานเพื่อรับการคัดเลือกครูดีเด่นศูนย์วิทยาศาสตร์
แบบรายงานเพื่อรับการคัดเลือกครูดีเด่นศูนย์วิทยาศาสตร์แบบรายงานเพื่อรับการคัดเลือกครูดีเด่นศูนย์วิทยาศาสตร์
แบบรายงานเพื่อรับการคัดเลือกครูดีเด่นศูนย์วิทยาศาสตร์
 
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 
1.1คู่มือประเมินสายงานการสอน
1.1คู่มือประเมินสายงานการสอน1.1คู่มือประเมินสายงานการสอน
1.1คู่มือประเมินสายงานการสอน
 
แผนการจัดการเรียนรู้Biogang
แผนการจัดการเรียนรู้Biogangแผนการจัดการเรียนรู้Biogang
แผนการจัดการเรียนรู้Biogang
 
55100922 0 20110606-163638
55100922 0 20110606-16363855100922 0 20110606-163638
55100922 0 20110606-163638
 
แฟ้มสะสมผลงานแก้แล้วพร้อมส่งจ้า
แฟ้มสะสมผลงานแก้แล้วพร้อมส่งจ้าแฟ้มสะสมผลงานแก้แล้วพร้อมส่งจ้า
แฟ้มสะสมผลงานแก้แล้วพร้อมส่งจ้า
 

Similar to รายงานการประเมินตนเอง 2558.doc

แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์guest5660a9a
 
การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐานการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐานkruthai40
 
การวิจัยแบบง่ายสู่ครูนักวิจัย
การวิจัยแบบง่ายสู่ครูนักวิจัยการวิจัยแบบง่ายสู่ครูนักวิจัย
การวิจัยแบบง่ายสู่ครูนักวิจัยsudaphud
 
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 02
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 02แผนจัดการเรียนรู้ที่ 02
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 02witthawat silad
 
รายงานการประเมินตนเอง 2 54
รายงานการประเมินตนเอง 2 54รายงานการประเมินตนเอง 2 54
รายงานการประเมินตนเอง 2 54Jiraporn
 
15ตย.ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้อง
15ตย.ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้อง15ตย.ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้อง
15ตย.ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องPochchara Tiamwong
 
แผน 4 ชีวิต
แผน 4 ชีวิตแผน 4 ชีวิต
แผน 4 ชีวิตkrupornpana55
 
แผนการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
แผนการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาแผนการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
แผนการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาPrincess Chulabhorn's College, Chiang Rai Thailand
 
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์tassanee chaicharoen
 
E0b981e0b89ce0b899e0b881e0b8b2e0b8a3e0b888e0b8b1e0b894e0b881e0b8b2e0b8a3e0b98...
E0b981e0b89ce0b899e0b881e0b8b2e0b8a3e0b888e0b8b1e0b894e0b881e0b8b2e0b8a3e0b98...E0b981e0b89ce0b899e0b881e0b8b2e0b8a3e0b888e0b8b1e0b894e0b881e0b8b2e0b8a3e0b98...
E0b981e0b89ce0b899e0b881e0b8b2e0b8a3e0b888e0b8b1e0b894e0b881e0b8b2e0b8a3e0b98...Sirirat Faiubon
 
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงานแบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงานWeerachat Martluplao
 
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงานแบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงานWeerachat Martluplao
 
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 01
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 01แผนจัดการเรียนรู้ที่ 01
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 01witthawat silad
 

Similar to รายงานการประเมินตนเอง 2558.doc (20)

Id plan
Id planId plan
Id plan
 
Kamon1
Kamon1Kamon1
Kamon1
 
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์
 
การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐานการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
 
การวิจัยแบบง่ายสู่ครูนักวิจัย
การวิจัยแบบง่ายสู่ครูนักวิจัยการวิจัยแบบง่ายสู่ครูนักวิจัย
การวิจัยแบบง่ายสู่ครูนักวิจัย
 
Unit2
Unit2Unit2
Unit2
 
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 02
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 02แผนจัดการเรียนรู้ที่ 02
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 02
 
ใบความรู้โครงงานคุณธรรม
ใบความรู้โครงงานคุณธรรมใบความรู้โครงงานคุณธรรม
ใบความรู้โครงงานคุณธรรม
 
Unit1
Unit1Unit1
Unit1
 
รายงานการประเมินตนเอง 2 54
รายงานการประเมินตนเอง 2 54รายงานการประเมินตนเอง 2 54
รายงานการประเมินตนเอง 2 54
 
15ตย.ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้อง
15ตย.ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้อง15ตย.ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้อง
15ตย.ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้อง
 
Plan
PlanPlan
Plan
 
แผน 4 ชีวิต
แผน 4 ชีวิตแผน 4 ชีวิต
แผน 4 ชีวิต
 
ตัวอย่าง Sar
ตัวอย่าง Sarตัวอย่าง Sar
ตัวอย่าง Sar
 
แผนการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
แผนการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาแผนการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
แผนการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
 
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์
 
E0b981e0b89ce0b899e0b881e0b8b2e0b8a3e0b888e0b8b1e0b894e0b881e0b8b2e0b8a3e0b98...
E0b981e0b89ce0b899e0b881e0b8b2e0b8a3e0b888e0b8b1e0b894e0b881e0b8b2e0b8a3e0b98...E0b981e0b89ce0b899e0b881e0b8b2e0b8a3e0b888e0b8b1e0b894e0b881e0b8b2e0b8a3e0b98...
E0b981e0b89ce0b899e0b881e0b8b2e0b8a3e0b888e0b8b1e0b894e0b881e0b8b2e0b8a3e0b98...
 
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงานแบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน
 
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงานแบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน
 
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 01
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 01แผนจัดการเรียนรู้ที่ 01
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 01
 

More from Aobinta In

ปิโตรเลียม
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม
ปิโตรเลียมAobinta In
 
ใบกำเนิดดิน1
ใบกำเนิดดิน1ใบกำเนิดดิน1
ใบกำเนิดดิน1Aobinta In
 
บทที่ 11
บทที่ 11บทที่ 11
บทที่ 11Aobinta In
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1Aobinta In
 
รวมภาพ
รวมภาพรวมภาพ
รวมภาพAobinta In
 
ทรัพยากรหิน
ทรัพยากรหินทรัพยากรหิน
ทรัพยากรหินAobinta In
 
ธาตุ สารประกอบ
ธาตุ สารประกอบธาตุ สารประกอบ
ธาตุ สารประกอบAobinta In
 
การแยกสาร
การแยกสารการแยกสาร
การแยกสารAobinta In
 
กระดาษคำตอบวิชาวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา
กระดาษคำตอบวิชาวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษากระดาษคำตอบวิชาวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา
กระดาษคำตอบวิชาวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษาAobinta In
 
กระดาษคำตอบวิชาภาษาอังกฤษ
กระดาษคำตอบวิชาภาษาอังกฤษกระดาษคำตอบวิชาภาษาอังกฤษ
กระดาษคำตอบวิชาภาษาอังกฤษAobinta In
 
กระดาษคำตอบวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทย
กระดาษคำตอบวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทยกระดาษคำตอบวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทย
กระดาษคำตอบวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทยAobinta In
 
โครงสร้างข้อสอบLas
โครงสร้างข้อสอบLasโครงสร้างข้อสอบLas
โครงสร้างข้อสอบLasAobinta In
 
เปลือกโลก
เปลือกโลกเปลือกโลก
เปลือกโลกAobinta In
 
กำเนิดโลก
กำเนิดโลกกำเนิดโลก
กำเนิดโลกAobinta In
 
เปลือกโลก
เปลือกโลกเปลือกโลก
เปลือกโลกAobinta In
 

More from Aobinta In (20)

ปิโตรเลียม
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม
ปิโตรเลียม
 
ใบกำเนิดดิน1
ใบกำเนิดดิน1ใบกำเนิดดิน1
ใบกำเนิดดิน1
 
บทที่ 11
บทที่ 11บทที่ 11
บทที่ 11
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
รวมภาพ
รวมภาพรวมภาพ
รวมภาพ
 
แร่1
แร่1แร่1
แร่1
 
ทรัพยากรหิน
ทรัพยากรหินทรัพยากรหิน
ทรัพยากรหิน
 
ดิน
ดินดิน
ดิน
 
ธาตุ สารประกอบ
ธาตุ สารประกอบธาตุ สารประกอบ
ธาตุ สารประกอบ
 
การแยกสาร
การแยกสารการแยกสาร
การแยกสาร
 
น้ำ
น้ำน้ำ
น้ำ
 
กระดาษคำตอบวิชาวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา
กระดาษคำตอบวิชาวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษากระดาษคำตอบวิชาวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา
กระดาษคำตอบวิชาวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา
 
กระดาษคำตอบวิชาภาษาอังกฤษ
กระดาษคำตอบวิชาภาษาอังกฤษกระดาษคำตอบวิชาภาษาอังกฤษ
กระดาษคำตอบวิชาภาษาอังกฤษ
 
กระดาษคำตอบวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทย
กระดาษคำตอบวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทยกระดาษคำตอบวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทย
กระดาษคำตอบวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทย
 
โครงสร้างข้อสอบLas
โครงสร้างข้อสอบLasโครงสร้างข้อสอบLas
โครงสร้างข้อสอบLas
 
โลก1
โลก1โลก1
โลก1
 
เปลือกโลก
เปลือกโลกเปลือกโลก
เปลือกโลก
 
กำเนิดโลก
กำเนิดโลกกำเนิดโลก
กำเนิดโลก
 
เปลือกโลก
เปลือกโลกเปลือกโลก
เปลือกโลก
 
โลก
โลกโลก
โลก
 

รายงานการประเมินตนเอง 2558.doc

 • 1. ( กลุมสาระการ ผลงานตั้งแต ลงชื่อผูตรวจ วันที่ รายงานการประเมินตนเอง (Self Assesment Report) ของ นางสาวพรเพ็ญ อินต3ะ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร5 ป6การศึกษา 2558 ผลงานตั้งแต 1พฤษภาคม2558ถึง31 มีนาคม ลงชื่อผูตรวจ ( นายปBยะ ใจชุม ) ผูอํานวยการโรงเรียนฟากกว3านวิทยาคม) วันที่.............เดือน......................... พ.ศ.................. มีนาคม 2559 ..................
 • 2. คํานํา เอกสารฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานของครูผูสอนโรงเรียนฟากกว'านวิทยาคม ใน ดานการเรียนการสอน ดานการทํางานพิเศษต,างๆที่ไดรับมอบหมาย ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนไดบรรลุผลการเรียนรู ที่คาดหวังตามหลักสูตรสถานศึกษาและสอดคลองกับตัวบ,งชี้ ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนฟากกว'าน วิทยาคม ตลอดถึงเพื่อใหการดําเนินงานของฝ5ายต,างๆบรรลุผลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ยังตองการเผยแพร,รายงานการประเมินตนเองใหผูบังคับบัญชาในแต,ละระดับ ผูปกครอง นักเรียน บุคคลและ หน,วยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบเพื่อใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาครั้งต,อไปดวย ลงชื่อ (นางสาวพรเพ็ญ อินต'ะ) ตําแหน,งครู
 • 3. 1. ขอมูลทั่วไป ชื่อ นางสาวพรเพ็ญ สกุล อินต'ะ ตําแหน,ง ครู อายุ 30ป@ ปฏิบัติราชการเปAนเวลา 6ป@ ปฏิบัติการสอนกลุ,มสาระวิทยาศาสตรC โรงเรียนฟากกว'านวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิชาเอกวิทยาศาสตรCทั่วไป 2. ขอมูลการปฏิบัติหนาที่ดานการสอน ป@การศึกษา2558 ภาคเรียนที่ 1 ปฏิบัติการสอนจํานวน 2วิชา รวมจํานวน 6หอง รวมจํานวน 19คาบ ตารางที่ 1 ขอมูลการสอน ภาคเรียนที่ 1 รายวิชา ชั้น/จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนคาบ 1. วิทยาศาสตรCพื้นฐาน ว22101 ม. 2 / 4 110 12 2. โลก ดาราศาสตรC และอวกาศ ม. 4 / 2 61 4 3.ยุวกาชาด ม. 2 / 4 46 1 4. กิจกรรมชุมนุม 30 1 5. คุณธรรม ม.5/4 121 1 6. จิตสาธารณะ ม.5/1 29 1 7. วิชาIS ม.2/1 30 1 รวม 21 ภาคเรียนที่ 2 รายวิชา ชั้น/จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนคาบ 1. วิทยาศาสตรCพื้นฐาน ว22102 ม. 2 / 4 110 12 2.ยุวกาชาด ม. 2 / 4 46 1 3. กิจกรรมชุมนุม 30 1 4. คุณธรรม ม.5/4 121 1 5. จิตสาธารณะ ม.5/1 29 1 6. วิชาIS ม.2/1 30 1 รวม 17
 • 4. 3. การพัฒนาตนเอง ป@การศึกษา 2558 ไดพัฒนาตนเองดังนี้ 3.1 กิจกรรมพัฒนาตนเอง - การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปAนสําคัญ ไดแก, 1. รายวิชาวิทยาศาสตรCพื้นฐาน ว 22101, ว22102 - การใชสื่อ ไดแก, 1. สื่อการสอน เรื่องแรงลัพธC 2. สื่อการสอนเรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง 3. สื่อการสอนเรื่องแร,เชื้อเพลิง 4. สื่อการสอนเรื่องระบบร,างกาย 5. สื่อการสอนเรื่องแสงและการเกิดภาพ 3.2 การเขาร,วมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง 1. อบรมการเขียนโครงร,างงานวิจัย RBL ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 18 สิงหาคม 2558 2. ร,วมนําเสนอโครงร,างฐานวิวิจัย ป@ 3 ณ หองประชุมภูกามยาว มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 29 สิงหาคม 2558 3. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษา ทางไกลผ,านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 8-9 กันยายน 2558 4. อบรมการพัฒนาเครื่องมือการเรียนรูสําหรับทักษะในศตวรรษที่ 21 ณ โรงแรมKM พะเยา วนที่ 23 พฤศจิกายน 2558 5. อบรมการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 28 มกราคม 2559 4. ผลการปฏิบัติงาน 4.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตรง ป@การศึกษา 2558 ตารางที่ 2การประเมินผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห,งชาติ พ.ศ. 2542 รายการประเมิน ระดับการปฏิบัติ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 1. ส,งเสริมผูเรียนใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนเอง ไดตาม ธรรมชาติและศักยภาพ 2. การจัดกระบวนการเรียนรูโดย 2.1 จัดเนื้อหาสาระตามความสนใจความถนัดและความ แตกต,างระหว,างผูเรียน 2.2 ฝYกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ และ แกปZญหา 2.3 ใหผูเรียนฝYกปฏิบัติจริง คิดวิเคราะหC คิดสรางสรรคC 2.4 ส,งเสริมกิจกรรมการทํางาน และรับผิดชอบต,อกลุ,ม 2.5 สอดแทรกคุณธรรม ซื่อสัตยCสุจริตในวิชาที่สอน / / / / / /
 • 5. รายการประเมิน ระดับการปฏิบัติ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 2.6 สอดแทรกความรูดานการใชชีวิตอย,างพอเพียง 2.7 สรุปประเด็นจากการเรียนรูและประสบการณCไดอย,าง ถูกตอง 2.8 จัดกิจกรรมการสอนหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติ และความตองการของผูเรียน 2.9 กระตุนใหผูเรียนรูจักศึกษาหาความรู แสวงหาคําตอบ และสรางองคCความรูดวยตนเอง 2.10 ประเมินพัฒนาการผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลา 2.11 ใชสื่อการเรียนที่เหมาะสมและหลากหลาย / / / / / / รวม 12 36 จากตารางที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห,งชาติ พ.ศ. 2542 พบว,ารายการประเมินที่มีการปฏิบัติงานอยู,ในระดับดีมากไดแก,ส,งเสริมผูเรียนใหสามารถเรียนรู พัฒนา ตนเอง ไดตามธรรมชาติและศักยภาพการส,งเสริมกิจกรรมการทํางาน และรับผิดชอบต,อกลุ,ม สอดแทรก ความรูดานการใชชีวิตอย,างพอเพียง สรุปประเด็นจากการเรียนรูและประสบการณCไดอย,างถูกตอง กระตุนใหผูเรียนรูจักศึกษาหาความรู แสวงหาคําตอบและสรางองคCความรูดวยตนเองประเมินพัฒนาการ ผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย และใชสื่อการเรียนที่เหมาะสมและหลากหลาย คิดเปAนรอยละ 75และ รายการประเมินที่มีการปฏิบัติงานอยู,ในระดับดี คิดเปAนรอยละ 25 4.2 ผลการประเมินการสอนโดยผูเรียน ตารางที่ 3 การประเมินการสอนของครู โดยผูเรียนเปAนผูประเมิน รายการประเมิน ปรับปรุง นอย ปาน กลาง มาก มากที่สุด 1 2 3 4 5 1. ครูมีการเตรียมการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู / 2. จัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับผลการเรียนรู ที่คาดหวัง / 3. ครูมีความรูในเนื้อหาที่สอน สามารถตอบคําถามได อย,างถูกตอง / 4. ครูใชวิธีการสอนที่หลากหลาย และใหนักเรียนมีส,วน ร,วมใน กิจกรรม / 5. ครูส,งเสริมใหนักเรียนไดคิดวิเคราะหC วิพากษCวิจารณC / 6.ครูส,งเสริมใหนักเรียนศึกษาคนควาจากแหล,งเรียนรูทั้ง ใน/นอกโรงเรียน / 7. ครูเปดโอกาสใหซักถามปZญหาและยอมรับความ คิดเห็นที่แตกต,างของนักเรียน /
 • 6. รายการประเมิน ปรับปรุง นอย ปาน กลาง มาก มากที่สุด 1 2 3 4 5 8. ครูสามารถประยุกตCสิ่งที่สอนใหเขากับสภาพสังคม และปZญหาในปZจจุบัน / 9. ครูใหความสนใจนักเรียนอย,างทั่วถึงและกระตุนให นักเรียนมีส,วนร,วมในการเรียน / 10. ครูส,งเสริมการทํางานร,วมกันเปAนทีม/กลุ,ม / 11. ครูประเมินผลอย,างยุติธรรมและแจงผลการประเมิน แก,นักเรียน / 12.ครูจัดกิจกรรมโดยใชสื่อที่หลากหลาย ทําใหมีความเขาใจ ในเนื้อหาที่เรียน / 13.ครูมีบุคลิกภาพที่น,าเชื่อถือ ยิ้มแยมแจ,มใส รักและเอา ใจใส,ต,อนักเรียน / 14. ครูเขาสอนตรงเวลา อุทิศตนเพื่อการสอนและสอน โดยไม,ปดบัง / 15. นักเรียนชอบเรียนและเรียนอย,างมีความสุข / รวม 9 6 จากตารางที่ 3รายการประเมินที่มีการปฏิบัติงานอยู,ในระดับดีมากคิดเปAนรอยละ 40 และ รายการ ประเมินที่มีการปฏิบัติงานอยู,ในระดับดีคิดเปAนรอยละ 60
 • 7. 1. ขอมูลทั่วไป ชื่อ นางสาวพรเพ็ญ สกุล อินต'ะ ตําแหน,ง ครู อายุ 30ป@ ปฏิบัติราชการเปAนเวลา 6ป@ ปฏิบัติการสอนกลุ,มสาระวิทยาศาสตรC โรงเรียนฟากกว'านวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิชาเอกวิทยาศาสตรCทั่วไป 2. ขอมูลการปฏิบัติหนาที่ดานการสอน ป@การศึกษา2558 ภาคเรียนที่ 1 ปฏิบัติการสอนจํานวน 2วิชา รวมจํานวน 6หอง รวมจํานวน 19คาบ ตารางที่ 1 ขอมูลการสอน ภาคเรียนที่ 1 รายวิชา ชั้น/จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนคาบ 1. วิทยาศาสตรCพื้นฐาน ว22101 ม. 2 / 4 110 12 2. โลก ดาราศาสตรC และอวกาศ ม. 4 / 2 61 4 3.ยุวกาชาด ม. 2 / 4 46 1 4. กิจกรรมชุมนุม 30 1 5. คุณธรรม ม.5/4 121 1 6. จิตสาธารณะ ม.5/1 29 1 7. วิชาIS ม.2/1 30 1 รวม 21 ภาคเรียนที่ 2 รายวิชา ชั้น/จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนคาบ 1. วิทยาศาสตรCพื้นฐาน ว22102 ม. 2 / 4 110 12 2.ยุวกาชาด ม. 2 / 4 46 1 3. กิจกรรมชุมนุม 30 1 4. คุณธรรม ม.5/4 121 1 5. จิตสาธารณะ ม.5/1 29 1 6. วิชาIS ม.2/1 30 1 รวม 17
 • 8. ผลการดําเนินงาน ตารางที่ 5 การประเมินการปฏิบัติหนาที่พิเศษ รายการประเมิน ระดับการปฏิบัติ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 1. งานดานนโยบายและแผน / 2. งานสารสนเทศ / 3งานระบบดูแลช,วยเหลือนักเรียน / 4. งานร,วมกิจกรรมพิเศษต,างๆตามคําสั่งโรงเรียน / สรุปไดว,า ผลการปฏิบัติงานเมื่อประเมินดวยตนเองแลวอยู,ในระดับ ( ) ปรับปรุง ( ) พอใช ( ) ดี ( / ) ดีมาก 5. การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาดานผูเรียน โรงเรียนฟากกว3านวิทยาคม มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค5 (แหลงขอมูลคือ ปพ.5) ตารางที่ 6 การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาดานผูเรียน มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ ชั้น/หอง จํานวน ผูเรียน รวม ระดับคุณภาพ (จํานวนคน) ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 1 มีวินัย มีความรับผิดชอบ และ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องตน ของศาสนาที่ตนนับถือ ม.2/1-4 ม.4/1-2 107 61 107 61 2 มีความซื่อสัตยCสุจริต ม.2/1-4 ม.4/1-2 107 61 107 61 3 มีความกตัญ]ูกตเวที ม.2/1-4 ม.4/1-2 107 61 107 61 4 มีเมตตากรุณา เอื้อเฟ^_อเผื่อแผ, และเสียสละเพื่อส,วนรวม ม.2/1-4 ม.4/1-2 107 61 107 61 5 ประหยัด รูจักใชทรัพยCสิ่งของ ส,วนตน และส,วนรวมอย,างคุมค,า ม.2/1-4 ม.4/1-2 107 61 107 61 6 นิยมไทย เห็นคุณค,าในภูมิปZญญา ไทย ภูมิใจในความเปAนไทย และ รักษาวัฒนธรรมไทย ม.2/1-4 ม.4/1-2 107 61 107 61
 • 9. จากตารางที่ 6 พบว,า มาตรฐานการศึกษาดานผูเรียน มาตรฐานที่ 1 ปรากฏผลดังนี้ ตัวบ,งชี้ที่ 1 ปรากฏว,าผูเรียนส,วนใหญ,จํานวน 168คน มีคุณภาพอยู,ในระดับ ดีมาก ตัวบ,งชี้ที่ 2 ปรากฏว,าผูเรียนส,วนใหญ,จํานวน 168 คน มีคุณภาพอยู,ในระดับ ดีมาก ตัวบ,งชี้ที่ 3 ปรากฏว,าผูเรียนส,วนใหญ,จํานวน 168 คน มีคุณภาพอยู,ในระดับ ดีมาก ตัวบ,งชี้ที่ 4 ปรากฏว,าผูเรียนส,วนใหญ,จํานวน 168คน มีคุณภาพอยู,ในระดับ ดีมาก ตัวบ,งชี้ที่ 5 ปรากฏว,าผูเรียนส,วนใหญ,จํานวน 168 คน มีคุณภาพอยู,ในระดับ ดีมาก ตัวบ,งชี้ที่ 6 ปรากฏว,าผูเรียนส,วนใหญ,จํานวน 168 คน มีคุณภาพอยู,ในระดับ ดีมาก โดยสรุปขาพเจาไดพัฒนาผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 อยู,ในระดับ (ใชฐานนิยม) ( ) ควรปรับปรุง ( ) พอใช ( ) ดี ( / ) ดีมาก มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีจิตสํานึก ในการอนุรักษ5และพัฒนาสิ่งแวดลอม (แหลงขอมูลคือ ปพ.5) ตารางที่ 7การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาดานผูเรียน มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ ชั้น/หอง จํานวน ผูเรียน รวม ระดับคุณภาพ (จํานวนคน) ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 1 รูคุณค,าของสิ่งแวดลอมและ ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจาก การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม ม.2/1-4 ม.4/1-2 107 61 107 61 2. เขาร,วมหรือมีส,วนร,วมกิจกรรม/ โครงการอนุรักษCและพัฒนา สิ่งแวดลอม ม.2/1-4 ม.4/1-2 107 61 107 61 จากตารางที่ 7 พบว,า มาตรฐานการศึกษาดานผูเรียน มาตรฐานที่ 2 ปรากฏผลดังนี้ ตัวบ,งชี้ที่ 1 ปรากฏว,าผูเรียนส,วนใหญ,จํานวน 168คน มีคุณภาพอยู,ในระดับ ดีมาก ตัวบ,งชี้ที่ 2 ปรากฏว,าผูเรียนส,วนใหญ,จํานวน 168 คน มีคุณภาพอยู,ในระดับ ดีมาก โดยสรุปขาพเจาไดพัฒนาผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 อยู,ในระดับ (ใชฐานนิยม) ( ) ควรปรับปรุง ( ) พอใช ( ) ดี ( / ) ดีมาก
 • 10. มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ ดีตออาชีพสุจริต (แหลงขอมูลคือ ปพ.5) ตารางที่ 8การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาดานผูเรียน มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ ชั้น/หอง จํานวน ผูเรียน รวม ระดับคุณภาพ (จํานวนคน) ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 1 มีทักษะในการจัดการและทํางานให สําเร็จ ม.2/1-4 ม.4/1-2 107 61 7 41 58 61 2 เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียด รอบคอบในการทํางาน ม.2/1-4 ม.4/1-2 107 61 7 41 58 61 3 ทํางานอย,างมีความสุข พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ม.2/1-4 ม.4/1-2 107 61 7 100 61 4 ทํางานร,วมกับผูอื่นได ม.2/1-4 ม.4/1-2 107 61 107 61 5 มีความรูสึกที่ดีต,ออาชีพสุจริตและหา ความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ ม.2/1-4 ม.4/1-2 107 61 107 61 จากตารางที่ 8 พบว,า มาตรฐานการศึกษาดานผูเรียน มาตรฐานที่ 3 ปรากฏผลดังนี้ ตัวบ,งชี้ที่ 1 ปรากฏว,าผูเรียนส,วนใหญ,จํานวน 119คน มีคุณภาพอยู,ในระดับ ดีมาก ตัวบ,งชี้ที่ 2 ปรากฏว,าผูเรียนส,วนใหญ,จํานวน 119คน มีคุณภาพอยู,ในระดับ ดีมาก ตัวบ,งชี้ที่ 3 ปรากฏว,าผูเรียนส,วนใหญ,จํานวน 161 คน มีคุณภาพอยู,ในระดับ ดีมาก ตัวบ,งชี้ที่ 4 ปรากฏว,าผูเรียนส,วนใหญ,จํานวน 168 คน มีคุณภาพอยู,ในระดับ ดีมาก ตัวบ,งชี้ที่ 5 ปรากฏว,าผูเรียนส,วนใหญ,จํานวน 168 คน มีคุณภาพอยู,ในระดับ ดีมาก โดยสรุปขาพเจาไดพัฒนาผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 3 อยู,ในระดับ (ใชฐานนิยม) ( ) ควรปรับปรุง ( ) พอใช ( ) ดี ( / ) ดีมาก
 • 11. มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห5 คิดสังเคราะห5 มีวิจารณญาณ มีความคิด สรางสรรค5 คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน5 (แหลงขอมูลคือ ปพ.5) ตารางที่ 9การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาดานผูเรียน มาตรฐานที่ 4 ตัวบงชี้ ชั้น/หอง จํานวน ผูเรียน รวม ระดับคุณภาพ (จํานวนคน) ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 1 สามารถวิเคราะหC สังเคราะหC สรุปความคิดรวบยอดคิดอย,าง เปAนระบบและมีความคิดแบบ องคCรวม ม.2/1-4 ม.4/1-2 107 61 2 59 46 61 2 สามารถคาดการณC กําหนด เป`าหมาย และแนวทางการ ตัดสินใจได ม.2/1-4 ม.4/1-2 107 61 2 59 46 61 3 ประเมินและเลือกแนว ทางการตัดสินใจ และแกไข ปZญหาอย,างมีสติ ม.2/1-4 ม.4/1-2 107 61 2 59 46 61 4 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคC มองโลกในแง,ดี และมี จินตนาการ ม.2/1-4 ม.4/1-2 107 61 2 59 46 61 จากตารางที่ 9 พบว,า มาตรฐานการศึกษาดานผูเรียน มาตรฐานที่ 4 ปรากฏผลดังนี้ ตัวบ,งชี้ที่ 1 ปรากฏว,าผูเรียนส,วนใหญ,จํานวน 107 คน มีคุณภาพอยู,ในระดับดีมาก ตัวบ,งชี้ที่ 2 ปรากฏว,าผูเรียนส,วนใหญ,จํานวน 107คน มีคุณภาพอยู,ในระดับดีมาก ตัวบ,งชี้ที่ 3 ปรากฏว,าผูเรียนส,วนใหญ,จํานวน 107คน มีคุณภาพอยู,ในระดับดีมาก ตัวบ,งชี้ที่ 4 ปรากฏว,าผูเรียนส,วนใหญ,จํานวน 107คน มีคุณภาพอยู,ในระดับดีมาก โดยสรุปขาพเจาไดพัฒนาผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 4 อยู,ในระดับ (ใชฐานนิยม) ( ) ควรปรับปรุง ( ) พอใช ( ) ดี ( / ) ดีมาก
 • 12. 3. การพัฒนาตนเอง ป@การศึกษา 2558 ไดพัฒนาตนเองดังนี้ 3.1 กิจกรรมพัฒนาตนเอง - การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปAนสําคัญ ไดแก, 1. รายวิชาวิทยาศาสตรCพื้นฐาน ว 22101, ว22102 - การใชสื่อ ไดแก, 1. สื่อการสอน เรื่องแรงลัพธC 2. สื่อการสอนเรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง 3. สื่อการสอนเรื่องแร,เชื้อเพลิง 4. สื่อการสอนเรื่องระบบร,างกาย 5. สื่อการสอนเรื่องแสงและการเกิดภาพ 3.2 การเขาร,วมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง 1. อบรมการเขียนโครงร,างงานวิจัย RBL ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 18 สิงหาคม 2558 2. ร,วมนําเสนอโครงร,างฐานวิวิจัย ป@ 3 ณ หองประชุมภูกามยาว มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 29 สิงหาคม 2558 3. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษา ทางไกลผ,านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 8-9 กันยายน 2558 4. อบรมการพัฒนาเครื่องมือการเรียนรูสําหรับทักษะในศตวรรษที่ 21 ณ โรงแรมKM พะเยา วนที่ 23 พฤศจิกายน 2558 5. อบรมการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 28 มกราคม 2559 4. ผลการปฏิบัติงาน 4.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตรง ป@การศึกษา 2558 ตารางที่ 2การประเมินผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห,งชาติ พ.ศ. 2542 รายการประเมิน ระดับการปฏิบัติ ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 1. ส,งเสริมผูเรียนใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนเอง ไดตาม ธรรมชาติและศักยภาพ 2. การจัดกระบวนการเรียนรูโดย 2.1 จัดเนื้อหาสาระตามความสนใจความถนัดและความ แตกต,างระหว,างผูเรียน 2.2 ฝYกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ และ แกปZญหา 2.3 ใหผูเรียนฝYกปฏิบัติจริง คิดวิเคราะหC คิดสรางสรรคC 2.4 ส,งเสริมกิจกรรมการทํางาน และรับผิดชอบต,อกลุ,ม 2.5 สอดแทรกคุณธรรม ซื่อสัตยCสุจริตในวิชาที่สอน / / / / / /
 • 13. มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยาง ตอเนื่อง ตารางที่ 11การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาดานผูเรียน มาตรฐานที่ 6 ตัวบงชี้ ชั้น/หอง จํานวน ผูเรียน รวม ระดับคุณภาพ (จํานวนคน) ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 6.1 มีนิสัยรักการอ,าน การเขียน และการฟZง รูจักตั้งคําถามเพื่อหา เหตุผล สนใจแสวงหาความรูจาก แหล,งต,างๆ รอบตัว ม.2/1-4 ม.4/1-2 107 61 - - 41 - 66 61 6.2 มีวิธีการเรียนรูของตนเอง สามารถเรียนรูร,วมกับผูอื่นและ สนุกกับการเรียนรู ม.2/1-4 ม.4/1-2 107 61 - - 41 - 66 61 6.3 สามารถใชหองสมุด ใชแหล,ง ความรูและสื่อต,างๆทั้งในและนอก สถานศึกษา ม.2/1-4 ม.4/1-2 107 61 - - - - 107 61 จากตารางที่ 11 พบว,า มาตรฐานการศึกษาดานผูเรียน มาตรฐานที่ 6 ปรากฏผลดังนี้ ตัวบ,งชี้ที่ 1 ปรากฏว,าผูเรียนส,วนใหญ,จํานวน 127คน มีคุณภาพอยู,ในระดับดีมาก ตัวบ,งชี้ที่ 2 ปรากฏว,าผูเรียนส,วนใหญ,จํานวน 127 คน มีคุณภาพอยู,ในระดับดีมาก ตัวบ,งชี้ที่ 3 ปรากฏว,าผูเรียนส,วนใหญ,จํานวน 168 คน มีคุณภาพอยู,ในระดับดีมาก โดยสรุปขาพเจาไดพัฒนาผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 6 อยู,ในระดับ (ใชฐานนิยม) ( ) ควรปรับปรุง ( ) พอใช ( ) ดี ( / ) ดีมาก
 • 14. 6. กิจกรรมดีเดน / ผลงานดีเดน / เกียรติบัตร / รางวัลที่ไดรับในภาคเรียนนี้ 1. เกียรติบัตรเขาร,วมการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐCวิทยาศาสตรC ในงานThe First ASEAN Stu- dent Science Project Competition วันที่ 6-1 กรกฎาคม 2558 ณ พิพิธภัณฑCวิทยาศาสตรCคลอง 5 ปทุมธานี 2.เกียรติบัตรอาจารยCผูควบคุมทีมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรC ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาหCวิทยาศาสตรCแห,งชาติ ประจําป@การศึกษา 2558 ระหว,างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 ณ อาคารวิทยาศาสตรCแห,งชาติและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา 3. เกียรติบัตรผ,านการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี กี่ศึกษาทางไกลผ,านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ,นที่ 2 ระหว,างวันที่ 5-6 กันยายน 2558 ณ โรงเรียน สามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 4.เกียรติบัตรเปAนวิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ,าน เทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ระหว,างวันที่ 8-11 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนฟากกว'านวิทยาคม 5. เกียรติบัตรเปAนอาจารยCที่ปรึกษาส,งเสริมใหนักเรียนจัดทําผลงานสิ่งประดิษฐCทางวิทยาศาสตรC ไดรับการคัดเลือกเขารอบสุดทาย ในงานประกวดผลงานสิ่งประดิษฐCทางวิทยาศาสตรCเพื่อคัดเลือกตัวแทน ประเทศไทยไปประกวดในเวทีนานาชาติ ระหว,างวันที่ 14-17 กุมภาพันธC 2559 ณ โรงแรมริเวอรCไซดC กรุงเทพมหานคร 6.ร,วมประชุมและจัดนิทรรศการเวทีนําเสนอผลงาน ระดับประเทศ ประจําป@ 2559 โครงการเพาะ พันธCปZญญา วันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ ศูนยCการประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี 7. เกียรติบัตรอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการสอนเพศวิถีศึกษา ระหว,างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนฟากกว'านวิทยาคม 7.สภาพปXญหา / อุปสรรคในการเรียนการสอน - มีนักเรียนที่เรียนร,วม ทําใหการเรียนการสอนในบางชั้นเรียนมีอุปสรรค 8.สภาพปXญหา / อุปสรรค ในการทํางานพิเศษตางๆ - การประสานงานติดต,อ ขอมูลจากงานฝ5ายต,าง ๆ 9.ขอเสนอแนะ / แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน - ปรับปรุงวิธีการจัดกิจกรรมการสอนในบางชั้นเรียน - การแบ,งกลุ,มนักเรียนใหมีความเหมาะสม 10. ขอเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนาในการทํางานพิเศษตางๆ - จัดบุคคลในการติดต,อประสานงานในแต,ละกลุ,มงาน
 • 16. รับทราบ ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ลงชื่อ (ว,าที่รอยตรี ยศ สักลอ) หัวหนากลุ,มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรC รับทราบ ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ลงชื่อ (นางโสภา วงศCไชย) รองผูอํานวยการฝ5ายวิชาการ รับทราบ ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ลงชื่อ (นายปยะ ใจชุ,ม) ผูอํานวยการโรงเรียนฟากกว'านวิทยาคม