Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Phương pháp dạy học 2

448 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Phương pháp dạy học 2

  1. 1. TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TP.HỒ CHÍ MINH K H O A CÔ N G N G H Ệ TH Ô N G TI N MÔN PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY 2 Sinh viên:Nguyễn Duy Thạnh GVHD:Nguyễn Thị Ngọc Hoa
  2. 2. Bài 11.Thao tácvới cơ sở dữ liệu quan hệ
  3. 3. H OẠT ĐỘNG DỰ KIẾNHoạt động 1Hoạt động 2Hoạt động 3Hoạt động 4
  4. 4. H OẠT ĐỘNG 1Giáo viên yêu cầu học sinh nêu cách tạo bảngtrong MS Acess .Học sinh: Nhắc lại kiến thức đã học : mở cơ sởdữ liệu, chọn Table…..Giáo viên: Khái quát lại các thao tác tạo bảngtrong cơ sở dữ liệu quan hệ: thực hiện khai báocấu trúc bảng, chọn khóa….. Và yêu cầu học sinhthực hiện tạo bảng Hocsinh trong MS Acess trênmáy chiếu.
  5. 5. H OẠT ĐỘNG 2Giáo viên yêu cầu học sinh nhập dữliệu,xóa,sửa trong bảng Hocsinh vừa tạo.Học sinh: thực hiện theo yêu cầu.Giáo viên nêu các thao tác thao tác cập nhật dữliệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ
  6. 6. H OẠT ĐỘNG 3Giáo viên: mở bảng Hocsinh đã nhập cơ sở dữ liệu,yêucầu học sinh Sắp xếp một cột nào đó theo thứ tự tăng dần .Ví dụ: sắp xếp điểm tăng dần Thực hiện truy vấn dữ liệu.Ví dụ hiện tên thành viên tổ 2. Hiển thỉ bảng gồm tên học sinh và điểm Thực hiện xuất kết quả học tập.Giáo viên :Nêu lên nôi dung sắp xếp bản ghi,truyvấn,xem dữ liệu, xuất báo cáo
  7. 7. H OẠT ĐỘNG 4Giáo viên cũng cố lại kiến thức: Các bƣớc tạo cơ sở dữ liệu: tạo bảng,lƣubảng,chọn khóa,tạo liên kết Các thao tác: thêm,xóa,sửa bản ghi Các thao tác khai tác dữ liệu: sắp xếp,truyvấn,xem dữ liệu,xuất báo cáo

×