Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

โบรชัวร์โปรโมชั่น Hpmax พ.ย. 53

885 views

Published on

โบรชัวร์โปรโมชั่น Hpmax พ.ย. 53

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

โบรชัวร์โปรโมชั่น Hpmax พ.ย. 53

  1. 1. ฑธิกอ่๐พ็อืด่ [บึร์6 พบึรํกิ๐บซ๊ ฑ๐||5ยื่พ็ขุ่ ภี? '6(๐๓๓6กอ่$ ฑธิกอ่๐ณั ใ ๐มยํธี1ธิกงู ขู'๐๓๐|ธิ๐ภ ๖งุ ๖ขู . ป8อี๊วํา|ถีอบ ฌกุศจีกายแ 2553 ชู ๓๐๙ กึ่?ธีฟีม้ใยี่จีนี๊” ปือ-๓บี5ด๋อข์๐นื่ 1๐ ยู๐ ๐ก๊ 1๖๐ ๖๐๐&ยํ `รุ๊@ท?ปโนี๊นี๊ 'อื ธีมึ0ผสื่เ งื่๑^บ่ฝึ. ภี? ปิ๊ฟีปี๋ใย๊ยี่ 56๐15'ฆั ย๊นื่ธิรํธิ๐ก สอบถาบ5ายอจี้|อิยถ|ยี่บ|ถิบโถิกิ่ กี? บึ๐ก1๐(วั่ (6ก16ธ โก5. 0 2353 9000 # ใ
  2. 2. งํ' ` ` ` ` ง่ " ง้"'พุ ฐีริ้ ฐี'ฐีจุ๊ ฐี หึ”ขื่ฒ่`ฮุ`วั่ฒ่ จุ้ จู๋`ได่ฒ่ สั้`` กิ่งี่"จ็`ด่ หุ่.รี๊'1 `ฝ้รุ๊ซื้ขุ่นิ้ปื่จู๋฿งุ`1 ฉี่วู ฐีบ่พุหู่1” ยู่จู๋หุ่อื บี้งี่สื้"เ ดี รู. จู๋ จู๋ฐี ง้` วุ้จี๋อืญ่ ด่ขุ่ ` พุ ถี“ วุ้ฮ่ปื่ ฉื ๖ ` ` งี้ดั๊'๖ถ่จุ๋รั่ ` สํ รั่`:บู๊หู่ ด่บี้โ-โอือืบ่ไอี่เ!บ่!ต๊ย็น็ ป๋ ษิ ขุ่ด่'ฐี `ด่ “ กึ๋ ' ` นิ ฝ้จ็' ฝั? ฝย๊พ8 0?บิ^โย๊[ กลํบ๓ฒฒฮักตึแถีฒฤพื้ฒแ 2553 ส5ลอิคอิ๊บ ๒๓ ๖๓ ๗ ยี่ 'ฌ๐ใจุ๋ทปฒ่ฒกกําแใณัพถกศับท ปื่ทบํฮัลุ กฌพ็กิบคํา๗ป๋พื้ ล๊หู่`หึก์` ณับ๓คฆัฝึจุ๋กฒ '๐5 โฒปุ๊คฒแบ ฒฒฒโจบคลิ้ตั้บ๓ ฝั? 6 ตั้ าฒอ๋า๒ณั๐ ทณัจปุ๋ปืบโ` ปุ๊คจุ๋หฮับมั๊กืแ ๐พขิ(อ 6บ๐ฌก๓ 30 ณักธ. หึ ปื่" `ชื่อืวุ้ หุ่๖ อือี้ ธี หู้` จุ๋ปั้ จี๊จี๊ ฒิมั๊กฒาพกา$กํจ กสู่ฒฒต๊นี๊กีแ กีปีบ 6 ๒๓$ธํณิหป ใปบั๊าจ ฒ...ป่าณิกู้ปีบถียจ ฐิ' หิ ธี _' ธี `หึ "บ่ชุ่ลี้ร่ลุ้ ฉื จิไ"เยุ่1|ลื่รุขุ่` ธีบี้`ยี่ร็จิ่'|นิ้ว้บ่1บ่' งู. หึ ` ` ขุ่ ` บี้''นื้ไกั้';' .'รู่»'ขุ่พื้-' ` 'ซี ' "`ก๋.`_ . ผุ"หุ่ มื้ถีจู๋ถีหุ่ ถี'จิ หุ่' ' น่ จี '| ขุ่ รู่จี้เรึ'{ย่} งืรขื่ปี๋['๒จู!นุ๊`ถี;วุ:;'จ๊:ตุ๋:เลูว๊มื้ว๊ จ๋บี1รื้ขุ่`มิ่1ณั|ฝึ_ขุ่โทิโ{ยูตั้ รู๊{สู่วู้ ,ขี้ขุ่ฟี่ ` ด่ ญิ . 1` รู ใ, หึ นื่ ` 'ปิ๊`อืฮู้-"^' 'ปื่โธี`บ่ตึด่รํขุ่ฉื` เ* ' ` 'บี้ลุ้ป๋›)" ` กี ` 3}บ่ } ฮ่[ด่'บ่|นุ|.1บ่ ' จู๋ ' ` ` ยุ่ด่ปิ๊1!งื่ ฉื ` ดุ ธี'บ .ษ ซื้ฮ่ษิน่ !ฉื฿` ซูยี่อืวู้ ขุ่"พุ ลั' 'ปี๋ ขุ่` ผุยู่พื้ ' บี้ปู้` ' มื้ธํ"`พั้ห่ "' ` บ่ |ด่!ฉื"ว์[กิงี้บ่ 'ขุ่ธํวุ้”`ขื่มื้_" " พี จ1รู๊,หึ ,ปี๋' =?กึ๋' " ` ยื่ยุ้อุ้ ยื' 'ปื่ธีธียี่ธี 'บ่'ฌกึ่.›ล์ลบุ๊บ่ ด่` ›"โบ่๒ .บี้งุ'ขื่ ปื่ยี่. ' ' อื " 'โธี1 บ์".1บิ้จิ๋.ขุ่รู๊'” ภี ตํ ผู้{'1ยูริ่อืขุ่พูชู'๒ 'ซึ่" 'รํ หึ หึ อื ดื้ขุยี่ ๕(ด่งี้ห่
  3. 3. (0๓?^๑ 320-66?โป ฿669?^#มั่เ $ากาโนั้ฌ มุ่ษิ1 - |กฒ่ปิ๊ ?๓ถ่บ๓ปิ๊ บิ๒ ตั้อ ?ข์ต๊ฒข์ โ45๓ (2.36กี2. ใบื่฿ ตั้ภิธิ์, 8๓ฟัภี2 ร๊$) - ตั้๖งืไ(' ›!า|๐ตั้' ๐[ยี่๐ หึ นี๊$ 0ณั'๐|รุ๊กยู 5งุ5!ธี๓ หึ งิ?%฿ ฟับี[๐ บิรจุ้มุ่ธี 72๓ ฝึ?/ฝ้ จุ๋%'ขุ่๐ไ ^โ^] ษิ โ0?ตื่ฬิฟุ้หึ฿ 0บิสึ3 โตั้©หึงํกี๊2 โ0'ป๊ฉื ` บิมุ่บิ+/'ผิคั"`ฉื`|๖ ['อูภิจ๋นิ้จ็ลั้หี่ กึ๋อืบู๊๖ก0 ญงุ - ฝ๒๖รุ๊ไฮ๊ ธ`|บิ้งืฐี บ๊ฟ้`ฟืฟั ตื่บ๊'หึ^ฉื ปู้งฟั |1'!ณุวู'บี||ฆ่ `ลื่รู๊!รื้า งิ้ก(|[น๊อื่ บํ`ฮ่0๐ ฑ@'ก๐สี่งุ - กึ? ช๊05โ บ๊›ธีอ'ยูอ` บั๊รุ๊บื 1๓& กี? ปื'6หี้ ตั้กท่|ธ์[('! - 802" ไ ๖/'ฐีอึ้/"`› /ฝัจิงี้@ก์๐ดี๊ เผึ้ผ - บ่จุ๋ต๊| พ๐ฒกพุ ใ ต๊{ (?๐ณ/ฮั) ณิ เ ณั' |"!บบ่อ่ณัดํ พุฒ 0ขุ่บยุ่1บุ๊ยํ{ป๋` ษุ'พี่อุ๊ บ่ กี? ณ|ผ| ปี? ๓ปิ๊กขื โใ0-31 โ4โบ (฿บ่บี(ผุ้) ทั้?53 3?ญิ#^น๊[ ตกาใ฿๐บ มุ่ญิโ ษิ |ก๒กั้ ^๒๓ฐี” ?ฌจุ๋ข์ ฟ455 ($งิกงู|อ ตั้' โ.อั้เ 5โ2พ็฿ บิ จุ๋ 667พ็ภี: รื5฿) ' |ก๒|ฆั ฟ่พ็ใ0 ตั้จ๊ (ก็ธิอูฆฮ่ - บิ03 ๐๓(๐|โกยู $งุ5?6ด - 25%ษิ 5400 มึ?ฟั (งิ้6งังื0โ ^โ^) - 0ใ4พ็฿ หี้7 0บิกี๊ใ - ไกวุ6|" 6|๐อูภิโ6งิ้ ตั้อ่บู๊๐ ^[(6ดี้6|๐รํ๐ข์ 3ใยิ้0 (ไก?6|" ปตั้) - ไ๐ขุ่ใ" พ$มี่บ๊^ ^6 ([ธีปื วุ๖:© {๐9ฮ๊0› - 802`โ 1 ๖/อู/ก พ1[อ|655 ฮัฟั - [โ๓ป์น่6อ่ ฑ0[!๐กผุ ไ งุ6อ' ฉื 80? ' ไ หึ [ติฑงี้จ็ฆ่ ผ้ซื้ป๋จ๋{๐ธีมุ โ งูฟ้ฆขื่ (0ฟั?^๑ 326-?2ใณั {ฟี22?^#จุ๋ งิ้าภาไบํ8จบ งษิ1 ด่ มั๊บิ ^฿๒จุ๊ซู๊ || ตั้งํ-๑๒ ?'ต๊ล๊ฒ ?340 (2ขุ่ใต๊; โปั๊ ปี (จุ๋) ' วิ่อู๊' หึ ญัป็ ฟ็วู๊ฮ็ฮ็๐ฟั บู๊ฑ์รุ๊กู5ธีโ หึ ตั้$ ๐ณุ|อธีรู๊ศ;ฐ $งี้งิ้รธี๓ ' 3?๓|วิ กิ่ป๋'อ่ 0'วุทุ่อ ป๊๓ ธีหีฟี` ติ์อ๊ธี"๑ไ กิ้โ^฿ - โ๐?ฉัย๊ ปื๐ธีงิ ไ๓ณิขุ่วืกี๊เ โน๊"มุ่ใ - บิฝ้บิ+/-หั้ฟ้ »^ชุ่'บี้'ศิ |จู๋อื}"&ขุ่วุ๒๐ โ0(๖'ใ0|ณุฟื้งุ ` ` รี้ ` ` ` หึ ภิ? ร๊อ5! อืต่๐วุ้ยูธีวุ่ ปี'ขิ๖'อื [๐(หั้` กี? บิจุ้5รุ๊ วู๊๐กจ็1รุ๊1อืผุ้ หึ อ็0?`โโ ๖/อู/'ก »พ่รืชุ่ธี|ธีอิ้5 บึ้ฟั ด่ |ก๒ฒฒ| พ๐'๓"ษุ ใ ษิ! (?๐฿/๒๒ข์ธ) ษั07?ญิ#^น๊เ ธาคาโต๊๐บ ฉั^โ - |กฒ่ฆั ?อกก๋บฒ่ยื่ ?ต๊ฆญ์ ?6บั๊ (2สุ่13ต๊:' 3พ็฿ ปี (๐ณิ' ไ066ฟั2) - ตั้๖วุ๐ |ฑรงิ้โฐี ท๗`5๖ อื %วู๊ 0๓'(นื้| กฎ ง้ๆงิ้!@วุ้ก หึ ฮึใ%฿ รัย'ย บิรรุ๊`|๐ ณั๓ มึ?"^ (5อ{ขุ่อไ ^โ^) ` ไ0ใ4คัใ฿ บิปื่3 |ต๊`มุ่ฉั2 [๒ไ บึร๊๐กกั้ฮ่ $บถุณุกิ่ - ปีม้บี+/-ผิคั 0๐ขุ่๖ขุ่ฮึ [๐งูจ็วุ้ 'ฆั๗ฟื่ [ธีอูพื้|$๐'วุ๒ฮึ โล๊ทิ้ฯ๐ไญูงุ - ไศโ9" ©ตั้บื๐พั้ด่( ปณัฉั^ (วุกตั้ญูรั่บื|ธีอ่] `|รู๊!ภิ งิ้ศิ๐จู๋6กุ่ "ฟ้:ถ่ฆ ฑ6ฑ๐ขุ ` ` ` อื ` : ๖/ฐ'/ก ทัฮี'๐ 655 บึ้ฟั หิ อุ๊ 1 จู๐อบ่ |ท$แข์จบุ๊<ยุ่ อู๊฿|บ8โฒ่ปี" ญิ 1ญ์' บ่บุ๊ฌย่บีห๔ยํ พฮัฌฌ 0฿|พ{๓1ป๋ ` 'อู๋ยู'ดุ๊ธูผ (0พ็?^๑ 32ล๊670โบ ฿670?^#ฆั[ ธาคาใบํ5ฒ งษิโ ถี |"๒|@ 6๐๓'หึ 2 ๐๓ ?จุ๋๓' โ6570 (2`ใต๊2. บี฿ บิ (๓ณัขุ่ 8๓ฟักั้2 ร๊5฿) นํ หึ๓ขุ่๐บ็ขุ่ฉี่ฮึ|กีตั้ฮึ'ธี ๐๗ผื่5 ษิ ”โ ' นี๊ง๊ ๐ฮั'๐?วุ้กอู] $งุ5โฮั อืปิ๊หึอื `ขุ่บ่ล๊ - วู๊ใม๊฿ กื๐!อ่ บิ้จ็จ๊`/9 7?๓ ผิหึผ^' (ตุ้'ลั้๑ไ ^โดิ้ริ้ - ?๓งิพ็฿ บีบิกี๊3 ใ%ณัด่กี2 โโ)ฟั - ปืฝึ'ปื'/-หิฝ้ปี้ ๖"งี้!หิ้ งี้ธูภิ?นี๊{ว์ฮั โ0["'วุ๐ไ๐ยูงุ ` หึณั๖ลั้ไธี ไก-อ" อ๊^ห็พิ้ ตื่จุ๋ปื`กิ๊๐' บ่ณัฬิ |'า'ญิ!(1|ฆ่ พรึฟ` 5จั้า0|ฆ่ งะ&บื 'กจ็ณั1งุ ดิ์ณุหี่ขุ่๐๓`๐อุ้ล๊ษุ 3ไไฆ๐!ฆ่| หึ กี๊ร็ ร๊๐งิ้! ๐กี๊3'ยู6' บิ'ท่'6 ๐[รุ๊` กื? บิธีงิ้& $๐กขิ'ตี1จ็' อื0ใ`โโ ๖/อู'/ง้งี่ »'ม๊จ็จั้ธีไธี55 บึ้ผ |ก๒๓ฒ่ฒ| ฟ๐ฒกษุ ใ ฒ' (?๐ณั/๒ฒิ) ฿82ใ ?ษิ#ญิสเ ๓กั้าโต๊ฌ งษิ1 |กนื้ ตั้ธผ็พ็ ปั๊3 ?ฒปิ๊' 3๓พ็ `ขุ่”อื' . (2สุ่2ฒิห; 3พ็฿ อ @:๖ฮี่' ต๊ดุ๊ กี“พุ 5”ญิ |กฒ่ 5ณกํ (๐๐ก็อ) - ฟ็๐๒2|๐ ใก!6บี้กึ๋ กี'หึฑอิ้ยิ้ หึ %5 ๐ณุ!๐ร`กยู วู๊งุ5'อ๓ หึ 3ใ%ฮ็ บิ๊อ!อ่ บิ้จ็รั้|6 72๓ ศิ?ฟั น็วู๊ธี'จุ๊0ไ ^ซื้กี้ว๊ หึ ใ๐ชื่8ฝ่฿ บิ้๐ธีงิ `มั๊ม้กิ่7 ซี ปิผุ้'ปีร็ฟ้|"กี๊“ผุ้' :๐ขุ่๖`อ็ 1๐`,'ธีะ พั้ปี้`สั้พั้ 'อืภิ'$บู๊'ณั โ6:จั้กั้`]ไ6ยูมุ่ หึ |กโ@ว็บี้` 6จั้๐ฉภิลึ: ณั'ฟั (ขุ่ศ'ณุขึ้จ็๐!ฆ่) พงิรกิ งิ้หึ๑จั้ฆ่ ง'อ่๓ ฑอฑ๐บุ จี้ไ"` ' ` ฟื้` ด่ 80ใปุ๋โโ ๖'|ฑ์ยู ฟัสื้งี้|อรื้อ55 ษิฟั หึ |ลั้กาวุ้ฑิฆ่ ฒ๐'ว์๐"ฉั โ งุฆ' ปี? ณับึกท่ 110-31 ใ5โบ ฒ๖กิ|๐) - |ภ๒|ฆั ญิ!๐๓'พ็ ?ข์๓จ๊| ผ455 ($ธีกงู๖ ๑๓' ใ.บึ้6ภีเ 5ใใพ็฿ บิ 6๓๖๐' 667ฟัภี2 ธี5฿) - |ภ๒กั้ ผพ็ไ0 ย๊ชู๒ม็ บั๊ธีขู๓฿ - %ฐิ 0อู6'๐?ท่กอู $ๆ59อ๓ - ใงิ้๐บ๊ฮ๊ 5400 ฝื?ฟั (งี่[ง้๐| ^โ^] - โ0ใ4พ็฿ ฮั7 ปืปืฟ็2 . |กร6|"ลุ้ บ๊[๐บู๊ภิ1(5 ฟัฒ่บิ้๐ ^((6|6[0?๐[ 3ไ50 (|ก฿6หึปิ๊` 0ตั้) - โ๐.ไ" ฟัวู๊ปี๋๐^ ^๐ (๖งิ้๐ โอิ:๐ ซ0รั่ร๊0ใ - 802“โ โ ๖/อู/ก ฟ{'6|655 บึ้ฟ - []๓ขุ่|ฆ่ ฟิ๐[[๐กผุ ใ งุฮั{ บึ0พ็?^๑ 325-921 ^บ หี21 กั้ษิ#ษิผเ 3ากา๒อือบ มุ่ษิ1 - พั ฟี-ตั้บื65 $ธีญ|อ-๓6 งิบ่ต๊5ฆ฿ ปี๋ใ40 (2ขุ่36กิ่1 512พ็฿ บื' 25๓ 'อื หึ' ` ฌฉัหึขุ่บิ ผิ5880ฑ บู๊ภิจู๋ธู;ฆด่ หึ ปั๊วู๊ ๐หั้จั้๐!ฐิกฮูฐี $งุงิ้ยั้อู'ก หึ ง๊ใ๓฿ งั้๐ขึ้อ่ บิ"|6 54๓ หึ?ฑ ($อื!๐ไ ^ฮู้^) ษิ โ0ใพึ่คั"฿ 0ปีธี3 ริ่ปั๊ฝั!กี๊2 วุฌฑ - ผ๐๖`๐ |พุใ6'?ยี่ กี๊ฟั55 - จุ๋วู๊ ๐ษิ0'๐|โ'ายู วู๊งูด่งิ้!๐'ฑ ` บิ'มุ่บิ+/-ธีฒ พจ็'›วุ |วุอื๖'5ธุวุ้จู๋หี้ โณัภิก๐ไญูมุ่ ` ไ ` ` ไ"วุ ` หึ ` `รุ๊ `รื้รื้ วุ " ` ` ` ด่ ฆั? ร์๐5ใ บู๊|าอ'อู9. ปืะงื'0 [ฌนิ้, ชั? ปืฐิงิ้ฐ์ งี่'ววู๊|เอ( ` 80ใ'โ โ ๖ขุ่ฟ้ยู/ก ฑ'ย๊'จี้'ฐิองิ้งิ้ [น่^ฟั ` |ก๒ข์ฑพื้ฒ ฟั๐ทั๐กพุ โ ณั{ (?ถณิ/๒มั่) (0พ็?^๑ 321 -8?6โไ }ณั96?^#^ฝึ ธากาโป่ธ๐บ ชุ่บึ้ร ซี |"คิ้ ตั้'" 2 ฒ จุ๋ รฆ์7๐ (2ไขั้ฟับ๊ญี่จุ๋จ๊) คึ ทํ ถ์มุ่มึ๖จี๊ฮึ |ขุ่`ฮึอื ?!ฑผื่5 คี' บี หึ 005 0นั้'๐|`พุฏ $»งิ้|6ฑ ด่ จุ๋฿ กีด'บี บิ'งี้»ธี 7มั๊ ผิกั้ฑ ($ธีวุ้ขุ่๐ ^โ^) ' 70ย่8พํ`฿ ๐๐หั้ง้ โนี๊ณั`กี๊/ `0'ฑ - บิม้ปื+/`ฬิ»ฉั' 'ผุ้มจ๊'|า `9จิ๊อั้ 'รุ๊ฮั หึ ๖ก๐|๐ยูพ " `ริ้ด่ " จี้ หึ' ษิ ร์? ริ๊๐5ร บึภิ๐'ฮู6' ปี'ธีชุ่อื [๐จ็นิ้. กี? ปิงืงิ้รื้ วู๊๐กวู๊!`2อ( หึ อึ0ใ`ใ โ ๖/ฐ/ก »คั/รุ๊'๐มื้ฮื55 [^ฟั ' บ่กอืบื๓๐| ฟ๐๓กผุ ใ ฒ! (?๐฿/๒๒ข์5) (0พ็?^๑ ?฿ธิ5^ฟ็|0 (๓ใจ้66ฌ (0๓?^๑ ?ฟ็฿5ญิ฿|๐ (๑4ใ-ใ65โบ (0๓?^๑ ?฿ย๊$^฿|0 (ฑใ-28ใบุ๊ ทั้฿822 ?ษิ#ษิข์เ 5าคาโบ่ต๊ มุ่ญิ1 |กฒ่อื ตั้8'พ็ ธี5 ?1ฌอฆ ปั๊0ฟั หึ- (ใขุ่46กี1 ฮื โบฒิ' 3พ็฿ ปี (ฌณั' ยี่๑ฟ็ธี $บณูก |ก๒| 5ฌก่ (๐๐ณั) - ง๊ใ%ฮึ กี๊0(ย่ ป็!โ`|อ ใใ๓ ผิ?ฑ (วู๊("รุ๊0 ^โ^) หึ ใ๓ฮึนื่»ขิฮิ บิหี่3 ลุ้ต๊"^ถี่[ น๊บีไ บ็ภิอหึ{›6อิ๊ วู๊ขุ่ถ[ทูปิ๊' หึ บิปี๋บิ'/"'ล๊ทั [)๐'งื่๖1จ็วู้ [๐งุ6จั้ ม`ก็'ษ์`ทิ้ |ขิอูจั้จ๋ดั๊|๖ธี โนี๊มื้ก๐ไอยู}| - ฮื0ใขุ่โโ ๖/งู ผุ้ม้'|9งื๐55 |^ฟั - [งี้ฑธีธีฆ่ หึมี่๐"6'างุ โ ต๊งิ้ ชื้?53ยี่?^#ษิแ '”รู๊สื้ฐ์ฐฐฮู $าคาโป3๐บ มุ่ษิ1 อู พจุ๋๐๓ ขื่. ฮู้อุ๊ ๑ฌ"๐|๐ยํ1ท` ปั๊ - ธี(บส ฟัจู๋กขุ่ ฿๐งู บุลค่า 1ขุ่290 บาก ษิ 1 ไ๓' |ก5บญ์๐ก(6 |กธีอ0หายบ่ปลียบ|คธี๐0โทบใบํกิ0คํา|ลิ่อบอื้บคํา
  4. 4. โผ็ป๋ กี? 6 5ธิ฿|ธิ5 ||||ซื่ ฒ 'หุ่'ปิ่ `อื บี้จู๋จู๋_ ฮี้" 5ธ์กุ๊ธี$ ยิ๓บู๊กใบี้บ บึ้ฑู[1$บิยี่กอวุบถื่ว[อิ๊บิปื๐บิอืยบึ้แ '"ด่"'ด่"“ ฟ้ฟื้อื 0ฌบด่อยํปั- กี? ๓2-358บุ๊ ผณัจุ๋ ฝั 22'9?0.- 19'99๐.-รุ๊ 21ขุ่990.- ด่ บ่"ฒ่๓ สั้'พ็ รุ๊งิ ฐิ งิ80ฟั นี๊ 'ล้' ษิ |ภ๒หึ ๓๒'ฆั งิ3 ?จี๊[ 38๐ฟั ซี |"๒หึ (๓'ด่ ธี5 จุ๋ ฒณ (2`53ฒ 3พ็฿ ๒ (๗ฉื อือั้มั๊ (2'536ปี้ ตั้| 35พ, 3ฟั฿ อ ๓๒) (2.53ฒ ร“๒` 3๗ อ ตั้' ฌบุ๊๗ 'ณั ตั้” ๓๒) ฐี ตั้อูฌกํ |กฒ่ ปั๊กํ @:ณั) - ณั๐๖ลั้ฐิษิ |ก'6|' กิ๊ฑ55 - ตั้๖ล๊ฮู้ |ก?ธีงัอื กิ่จุ๋5 หึ ฒ๖:|รู๊ |กร6งัอื กี๊ฟัวู๊ หึ ผุ้จ๊ขิกฮ่๐ฒ5' 7 กิ้๐ฌ6 ตั้5รั้( ๐อ๐'กํ หึ ปั๊วู๊ ๐ฎธี{๐ใอืกอู $งุ5ห็ธี๓ หึ นี๊วู๊ ๐ฌ'๐ตั้ฐิก9 อิ๊งุ5จิ6ฒ หึ `ขุ่` จ์"ทํธ์ 'หึ:."'ไ ขุ่` อื [ธี "ด่` {`ร็`จ้๖ฉื 2 `อืโอั้บ่: ' ' หึ [`_ว๊'_'ขุ่หู่จั้ ด่"': "รั่ ทํ`โ'รื้_ ›บี้"`ธี `มุ้' งิ ` [`ทํ`ทํ"ทํ'รุ้` ›- ":ยู่ [` หิ' ["ฐิ 'วู้` 'โง้ฟ้" `วู้ธี ธู " "` - 2๓8พ็ฮึ บิบิฟ็3 ไ0ฮัพ็ณิ บิ๓ไ (ภิ๐กกธีไ วู๊บอู๓ศ - ใ๓8'^฿ บิบิฟ็3 ไซู๊ฟักี๊2 บิบอชื้ (ภิ๐กกธีบี $บถ๓กํ - ใ๓8พ็ษี บิบิผิงื โอุ๊กิ๊2 บิบ๐ บึภิ๐กก6หิ้ 5เบ่ฏฌก - บิฉัปืปุ๋{"ลึคั บิฌ๖นั้ฮ๊ [ยมู'อธ ม่รุ๊ฟั [ป๋งูกิ!นี๊('ณั โล๊๖ก๐ฟื้ญูงุ ' 0ม๊บิวั่/`มึผุ้ฝั ตั้บอหึธี [๐งูธี' มปี้วุ'รี้า 1รู๊อืภิ7$๐ขึ้ขุ่๓ โนี๊๖า๐อืญูงุ หึ ปืปื'/-ธี`สั้จ๊ ตั้บ่๐งืธี 1ถพั้' »"`รา [ท่ยูาโฐ์ฝั่ลั้ฮั โต๊'าาอไ๐อูงุ 'ฆั ฆั ไ'ซี ฟื้ธี[" ' """ ฒ 'หึด่ งื `สุ่ 'ฝั่ หึ จ้ หึ หึ `1[ ทํ ฉี 'ไ`!ผุ้` ขุ่`;'งี่`: หึ รุ่" ขุ่ขุ่วุ" อี้งี่': ธี: "`:}ธี' "ฮ๊งิ้หู่ด่" ด่` ร` 'ทํ หึ หึ: . ' หึ' "ธิ์"าธุ, .' ! ไ 'หึ โ4 กี๊บิ ปั๊บิ อ็1โอูภิโมี่|ตั้ โ4 กีบิ [ธ์บ็ อื! : ›` ." ` 'ไ `เ ไ ยี่[ ด่ ` รํ ขิ "งี้""""`ฐี: วกึ๋""" " :" `:"` `1รั่นื่"' หึ อื๐ใ.โ ไก 'ฑโ+฿: บุ๊๐ฒณั หึ 8๐2'ไ ปื่ก ฟัโ+฿`| บู๊๐ฌณั หึ 8๐ใจุ๊โ โก ฟัช๊+฿โ 6๐๓๒๐ ด่ บู๊ฑลิ๊โฒ่ ฟ้๐|ข์๐กผุ ไ งุ๓' - [|๓1จิฆ่ ฟั๐|ธ๐กฉี่งู' | งั๓( ` [ลิ๊๓||ฆ่ ฒ๐วุ้วุ้๐"”ขุ่ โ งุ๓' ทํ 'ทํ ทํ 'ญิหึสื้ บ็`รุ่อู๊บ่1ย๊ :}บ่ขึ้ป์.งี่ฉุ" อืร'วู สู่สื้;!ด่ใ` :ฉุ'}ด่ปุ๊ด่"บ่ด่1บ่` อ่|รึ' `อ่;ฉื,ขึ้เรื่ฑิ คีท๊ด่'ปั้ฉุม-๓บ่{บ่|สู่บ่||โโคุ๊รื้ จ็(ด่ ขุ่บ่ก.มั๊' 'บ่จ้ขุ่"` |บ่เ1'ขึ้..บ่บ่เนุ่ฉี่ขุ่ปุ๋ขุ่|ด่ลื่ฮ่งิ้;บิ][บี|ด่โบีโค่นื้บ่|บีตู่บ่}โ[อ่ไยี่ฝึโ=โบ่จ็=ว์›โล่โอ่)บ่หิ'.บ่!มึ` ภี? ?ดํฯธิน่บึดํก นื่ฯ3-4ใใใบุ๊ ย๊ก|6ก่บีบึก๓อกรํ ฝั ญู 3 ๑0๐ _ ด่" `บี้ฉื'บี้ป๋"บี้ป๋ `บี้' ศ?อือ 1 หึ ยี่ ' ผุ้ฒย็๐บบึ้ฉุบิ - |กษั ปู้฿จุ๊พ็ ธี7 ?จี๊ธ 72จุ๋ อือื (ใขุ่6ตั้฿ ๓ โบฒิ บอู ๒ ใ'8๐ณั ฟั ๓) - ไก!6โฉื` กี๊จุ๋วู๊ ปั้หึ[655 บ็ภิขิอุมั๊รึ ถี รู๊` - ปื๐งิ้ ๐฿บ่๐ใ1กอู $ษุ5จิ6๓ ฐ์ฐ์' -3ฒ ตั้๗ บิ'บี 72๓ พิ?ณ (ห๓ ๒๗๐" ฟ็ญั) '"ด่"'ด่"“ - งื๓6ปั๊ โ3งี3ปั๊ ๓ฟ็3 0บี้|"”“๓"ขุ่ ษิ บิม้บิฐ์ผิฟื ตั้บ๖|ธี ฮู้ณุตั๋ ฯโฉั เริ๊อืก็ร$(งัจ็ฮั โต๊ก็ก๐งี้๐ญู ญิโโ พ็๐๖รุ๊|รุ๊ผุ ฟ็๐ฮ่๓'พุตื่' กิ่บิ 5470 พจุ้ดั้กิ้ โ0ใ4ฟั฿ ๐ร์ ตื่ฆ่ห่(๐|ฆ่ มุ่รุ๊อ่๓ ๓จ็๓๐ผุ - กีปืพ็ไ ผุ้โ .3บุ๊ 5บชู๓[อั้ป์|าอู โ0ฮึตั้' 6อ้^โ^ ๓[$ - วุ3.3`ด่ ›รุ่๐ พั้[๐ อืขุ่งิ้ยิ๒'มุ่บิ้ฮึทัขุ่ ›รุ่๐ วุ๐:© ขุ่หึล๊ - 802.วุ วุ ๒อืป็ ฒโ ฒจ๋อืโ หึ กี? โ'บ6ม้โงิ้1๐ก: [๐พ |ลั้9ภิ| ม้6ซึ้ (๐๓6[๐. ปืบ๐| บิยี่งูยี่จ็๐| ๓รุ๊(|๐หึภิ๐ก9งิ้ ลี้รู๊ขุ่งํขุ่ โบ่โรื้ ใ นี๊อึ้ผ็ลั้บู๊รู๊ษีรึ่ฮู้อ๋ยื่อั้รื้ ผุ้รี๊อี๊บี้ค๊รี้อือืรู๊ยื่ชี้รู๊ร๊บื้อื้'ยื่ สื้นี๊อ็มีกี๊ฐ์ญิซ์เบ่พัริ๊ - "จั้ญิซ์๐'๗ ๐/1๓/วุฒ' ฒรู๊งี้อื๒ริ่ 2'35 หั้ยูจุ๊ขุ่ ๒ปี้๏คั ๐-ฐีฮึชุ่ชุ่ อื7ยี่อืด่งี่ปั๊ซื้ปั๊ซื้อืปื่หึปื่ 2 - [รุ๊๓ข์ใฆ่ ฒ๐"๐กั้ผุ ไ งุฮัธ ฆั - ฐิ 5๓๗ (๐๗ธีกถู (อณู บูลคํา 4'590 ๓ก - ท? ตั้ฒฉี่ ตั้พธิ(๐ 6๐๐๓"ฌ 30 ฟัธีภงี้ขุ่ - 1 ใ๓ข์ |กธบธ๐ก:๐ |คยิ้หาย|ปลียบ|คอิ่๓โทบใปคิ๐คํา|ลี๐บสีบกํา จี๊ฐี งํ-ธี บิโ ขื่ `ลุ้ก` ธี มั้หุ่งูอืป๋อื ขุ่ ?หึ อี้สั้ โโ อื `งุ 1 `อุ่ หู้- รุ๊ ลุ้ห? แธ"กิ 210-2040โบ กี๊จู๋ ถี ขึ้;ชื้ 1' ขื่' (฿|ยํธํเ) ฉื (ตั้ฬ๐7?สั่นั้/นี้น๊[) ` ` ท? ณธี"ธี 21๐-2๐4!รบ ` (ฟ็ฒ่› บี้ (ชื้ม้768?^พ์/^นี๊[) ไ ฟ้น่ ' // ' 12'990.- ผุ จูชื้บีบ่ฐีวุ้'ขี้ฉืปื่` ` อื `งุ "มื้ จุ๋ |ก๒จ๊ ^ฌ'” ?'ณูฒข์ ฟ550 โ`“' ` หึ ฆัฟ้' ”"`* นื่;` ตั้| ๑ธอ' โกุ่มึกิ่2' ปู้5ใ ใมึ [2 หั้ภิอ' 667ฟั2 ธิ5฿) "ต๊อู๊`จั้ ' ษิ' - |ก๒หึ ผฟัใ0 ปิ๊ซึ้จูชต๊5 (ภิธีชู๗ ธี ชี้ ' บิ0$ 0คิ้[๐วุโกยู $งุงิ้$ษิ๓ _ ' _ ' - 32%ษิ 72๓ พิ?ฒ ท? ๓|ก| 210-2042โบ ห? พ็|ก| 210-2043โบ ขุ่ วุ๐วูตื่พื้อื วุวู3วูพ็นูอื กู“๐| (บี้บี้"”อื| อื“หึส็๐ขึ้งั (รู่ขุ่"ขุ่, (฿ขุ่บูฮู, ' 1กวุ6|`ยื่ 6ธ๐ฎภิอื6$ พ็ฆ่ลั้๐ ^(๐6ยื้6จ็๐ร๐| 3โ50 (ฒ๐©?กี้ศ์ทั้กั้ดื้พั้) (ทั้มุ่770?สั่#กั้ข์[) อืปิ๊ด่'ยี่ อือือือืหึ ฟ้อิ๊'ปิ๊ ”หึ 'อื 2อือืพ็ปิ๊ - โ๐'ไ" ฒ5มุ่6ญิ ^๐ ([รู๊ป็ ไ0:๐ {๐ธีใ0) ` 8๐ใขุ่| ไ ๖งูก พ็โ ฟัทั+฿โ - กิ่ปื ^บฮ่ฐิ๐. ปื๐๖งุ ๐อ่มุ่๐'(6อ่ ^บอ่รุ๊๐ ๐กอ่ บิ๐ช๊๖งุ |๐ยู๐ หึ [โ๓ฐิโฆ่ ฟิ๐[[๐กผุ โ งุ๓[ 'ขุ่'กิ่ อืหึ:'1มื้ ทท.ก จ็รปุ๋ษุ` !อี้ส็งิ้ขุ่ษ` เ" ?1งิ` "`.` 'เวิ่'|ธี'|บ่฿โ'|ค่!|บ่{ค่ฟั|พีจ๊วิ่›ห่๖›บ้บ่ใอี่|หึซ๊จี่งี้หึ!›ไบีสื่งืนื้งั้รท๊ใ!ฟื้กั้โอ่โด่โด่งืโตี่ช๊›ฟื้!โลิโบ่โจื้งื
  5. 5. ฟัป้กอ่๐พ5ย๊ขุ่ [1ร์6 พบืรํกิ๐บบั๊ พ๐||$จุ๊พ็. ภี? ธ6(๐๓๓6กอ่$ ฟับึกอ่๐พ5 7. ฎีชิ้'ทุ่"ยี่'ฐิ[ฝ้2` 'อือิ๊ งิ้ใ_ หุ่ขุ่=1'ว๊"จี๋ขุ" ',โ `ธีย๊จ้ กี? ?ฒ่บ่บึ๐ก ฉั6 !"๒ฌธี"๓๓ขุ่ฝั โ ฝั่ โโ ญู อื ฝื? 3ปิ ปื? 3ปิ ปิณูไธิ6ปื^ฉุ฿ ผ้ป็ธิน๊ปื^ล๊ ๓ 3 ฒ 2นี๊ หิ 1 ๆง้ย๊บ่ 1'พั้' |ฌแข์ธท:ยุ่ |ณบบุ๊":ยุ่ ๓ ฝื"฿ถธ!บิ` ลิ้อิ๊ สิ|บศฒ|พ ' งั พป้กจุ๋ใ คึ'มึ ถ'ฉั `บ่ด่ ภี? ?ฌธีบ่ธิ๐ก นื่ฯ6-3125๓ ธิก|อก่ยํธิกฌยํกน่ ?ยํ กุ่ '- ธาคาโปต๊ พุ^1 “ด่สั้^ฮู้พื้**- - ”ธี 4? ?๓ เวุ้ล็ญู5าฌรึวญิา'ล์1บึ้ 2 กี? ?ยํฯบึ|ธิ๐ก ถื่ฒ่-ใ ใ ใ4บุ๊ ย๊กบ่6ฒบึก๓อกฮ่ ?ยํ 39'990'- กใ9ไอื ๐๐!อ ท่7 หี[๓6ฒ{ ฮั0พ็ หึ ก16|อื ๐๐{6'ทึ'กุ๊ 17 ?'๓ฒ๐{ 74ฆพ็ (2ขุ่86กิ๊[' โบ[๒ขุ่ โนี๊กิ่1' 4ฟัฮ็ [3) (โ .7รู๊งิกิ๊2ขุ่ 56 โบ!ฒิ บอู 1๐ ใ.งี3บ๊กี๊2) หึ ก$6ไอื กิ่จุ๋งิ้ ปิ๊ทั้อูชุ่อติ์ บ็ภิ1ฏ%| หึ "16| จั้วํฒิ5 ธีทั้อู[655 บุ๊ก็ขิณุ6ธิ หึ ฟักจุ๋ตื่อิ๊ 7 ตั้มึ ?ต๊ป้บฌ (64๖ข์') บ๓||กํ ' ฟับ์กตื่ขีปิ๊ 7 กิ่๐๓อ ?ฒบ้บ๓ (64๖ขุ่|) บ๓||กํ - 64%ฮิ กิ่ถกี่ บิธป็฿ 54๓ ผิ?ฟั (กิ่๓ ?ฌติ๋๓ ฆอูฌกํ) - 6ดื่๓฿ ภี๐ซ่ ปั้บึ฿ 54๓ ฟื?ฟั (กิ่๓ ?ฌฒิ๓ ฆชูฌก่) ษิ 4๓6ฟั฿ ๓ผิ3 ใ0อุ๊ ด่ 4๓6ณั ไ333ฟั2 ๓ฟ็3 ' ขุ่ - )ม้ปืฐ์น็ฟื ๒ปุ้๖จ็อ [๐งุย็! พรุ๊ฐิจั้ [ข์อืกิรื้$ถ'|ฮั โ6(าก0ไญงุ ขุ่ผู้ฐิยํ"ผู้' รู๊รู๊ต๊รุ๊ ' )ปี๋๐จ๋ธีพ ๐0๖๖ไ6 ใฒ9งั พฐิจั้ภิ [โ9ภิโดั๊โฑ์ฮั โฉี่ปิ้ก0จิ้ณู บ่ปุ้ชื้บึ"" รุ๊รู๊รึอุ๊ หึ ^ปื ฟัฒิรื้รุ๊พุ ฟ็๐ซุ้กลุ้" กีปื 547๐ - ญิโ| ฟัณัท่ช้น์ษุ ธีจุ๋ก'พ็ กี๐ 5650 พบ์ตั้ ใ6฿ ๐ร๊ ตื่ฆ่ธ์(ญั ท่ซู๊ ฒฒผุ ฒ่ตั้ โ๐฿ ๐ร๊ ชู้ธ์(๐ฒ่ งป้อ่๓ ๓6๓๐ผุ ษิ วิ่บิพ็| มุ่ใขุ่3๐ งิ้ตื่ถู๐๐กํ|กยู โ080ถ' 6$^โ^ ฌ[: ` ว่บิฟั งโขุ่3( งิ้บหึ๓กํขุ่ภยู |๐ฮึ๐อู' 6$^โ^ หึ โฉืขุ่๐" กี๊ปื ปั๊ปื บ็{รุ๊9๖งัมี่วู๊ธีพ, กี๊บิ้ โ0:๐ ` โ5.6" $บี้^ ภีปื ปั๊บิ ฿ง๊ด์9ภิโบี้น๊ตั้ โ0บ(ภิ &ฌก. กิ่๐ ไ6:จึ - 80ใ.โ โ ๖/ฮู/ก ฟัรู๊จ็ษิ6งิ้5 บึ้ฝั ' 802'ใ ใ ๖/อื/ก ทัขิ[ธีไธี5$ บึ้ฟั ` ว่ร็ โ|บธีมี่อ๊งิ้]๐ก: [๐พ [งี่อูภิจิ ม้6^ (๐ฑ6|๐' 5รุ๊กยูริ6 บิงี้อืรุ๊?๐! ๓จี๊[จั้๐๐ภิ๐ก65 ด่ 'งี่หี โขึ้๒6ม้ท่5รุ๊๐ก: [๐พ หึข์อื๖วุ้ ม้6^ (๐ตอื!๐ขุ่ ป็๒๐ไ ปืโยู!ฮ่๐โ ตส์(ตั๋๐กูภิ๐ก65 หึ วี่บิ ^บอ่โ๐ขุ่ บั้๖งุ ^อ่มุ่๐า(อื ^บฮ่ท่๐/^|รึต๊ [๐ๆ5ท่กอู ฮึ'อกอ่ฆ่ 5อุ๊หั้ธีล๊5 หึ ซั่ปื ^บอ่๐, ตั้|๖งุ ^ฮ่มุ่๐กอื6 ^บอ่รู๊๐/๓โฮั [๐ก5รู๊กฮู ฿!๐กฮ่ฆ่ 5นี๊ม๊6{3 ษิ 5ด่รุ๊กด่โ บิปุ๋9ท่1๐ท่ อุ๊สิ้๐ ฟ็ฆฮ่6|ขุ่ $ปี' พั๐' $ย๊ด่งั้อื` ณั' ตั้อู[๐ป๋ หั้ปื - ยิ้ด่บู๊ก-รึ บิรุ๊9รื้'๐ไ อุ๊ข์0 ส็๓ปื่6|, $ปื` พับ็ขุ่ 50-๖0' พ็5` ตั้หึ|๐` ทั้บิ หึ กรญู!๐รั่ฆ่ โ0/โ๓/โนี๊` ทั6ขุ่อูภิ` โ.๐8 ตั้ยูขุ่` ตั้ท6ผุ ©ด่บึษิ|] หึ ก!ธียู!๐ร6อ่ โ0/โ๓/โม๊, ทั9รุ๊งูภิ$ ใ.จิ นิ้อืขุ่. ตั้หึ6ผุ 6ด่บ๊6ไ ตรุ๊|ฒ่ ฒ๐สั่งิ้๐กั้ผุ โ งุ๓[ ซี วู๊๓ขุ่รํฆ ฒ0![0กมุ โ งุ6๐' อั้ยี่ ฐกึ่ ขุ่ ` อื ฆั หึ กี? ?ณ์55บ์๐ก๐บ่ 5|ธี๓ โญ ญั (๐5ธ บูลคํา ใ.จิ๓ บาก `ขุ่ ?วุ วั่ 'ด่'ขื่ =จุ๊` ` ใ ฟ็๓ธ |ก5บ'๐ภ๓ 'กอืฒจุ๋|กมั๊โ๗ใปกิถคํา|ณับึ้บกํา ` กี? ยิ๐ฌ55 ตั้พ|(8 6๒ชัถกฮั 3๐ ฟัท่ก5 บ่ ห? ธ์ผ่ห่ ผ่๐รั่ธิ์บ็๐๐« ใ พบืกอ่๐ณั7 กี่๐๓ธี อื{อฑ|แฑ ยู ริ้อืหุ่' ฮ๊ ลิ้"' "'กุ๊` ฆั ษิกุ๊ 1 งุยํกึ่' |"$แ'อ"(อ |กั้5แ'ลก:อ "'บ่'ขุ่|บ่% ด่ - / ลี้นึ1สื้5 ^ ชี ฮื ฐ์ล๊๕แรื้ธิ์ปุ๊บ พุฑูตั้จุ๋ พฉืงี้ณุธี รุขุ่ร ฟ้ญิ ห? บี"พุ 14-1๐๐5ฌ 69'?90'- ` บ๊กฒ่ดุ๊ ๐๐๒'ฆั ขุ่7 ?ฌปิ๊ธ 74มั๊ ม๊5ณั?^#ฟื้ ๓๓โนี๊ มุ่ษิ1 บ่ภ๒ช้ทู้ (๐ธอ'“ ขุ่7 ?ธณอ$5๐! 74จุ๋ (ใ.736กี๊ขุ ตั้฿ เงิ' ใ333ฟัตั้› ลล๐ธบีผ (ใ.736กิ่2' 6ฟั฿ [3' ใ333พ็กิ่2) ฒอี้" ' - บ๊กฒ่ฆั ภีฒิ5 ตั้฿55 (ก็ฉ้นี๊ อื้อี้รู๊ลิ๊ตื่รี่อี๊ - บ่ภ๒|อื กิ่พ็55 ตั้{655 (ภิปิ๊อู5อกิ่ อื้จื้ลิ๊อ็ยื้ร๊นี้ ` ฟักบั้5อู้ 7 ภี๐ฌอ ?฿ฌช์บฌ (6ยี่๖งิ|) บ๓||กํ ด่ ฟักณ์พธ่ย๊ 7 กิ่๐๓อ ?ข์อ๓ธีบ๓ (64๖ธี$) ย๐ง||กํ - 8ใ9บั๊฿ (4๓6ฟั฿ป๋) ปืบิฟ็3 ' ใ333ฟัภี2 / บิบ๐| (ก็ถภฒ่ 5บญิก่ - 8ใรึ2พ็฿ (40?6ฟั฿ป๋) ปืบิฟ็3 - ใ333พ็ณั / บิบถ| (ภิ๐กกอ| $บอูฌก่ - ถ์ยี่๓฿ 5งื๓ ฬิฟั ณั฿|฿งัยํ๓ฝั่' โ กั้๐๐ หึจ๊จุ๋0" อืปญัปื่ - 64%อื 5400 ฟื?ฟั ^(:อ|6{๐๓อ๒{ / กิ่บิบิ ?{๐ฌก์๐ก $บอู๓ก่ - บิพั+/-ฟ็ฟื บิ[ $บหึ(ฟับ|ทํ ` $|ฒ่ |๓ตื่ ด่ บิ๓+/-ฟ็ฟื บิ[ 5บณุ[ฟับไปั๊ธี - $|๐! ๓ลื่ - ใ4'5" กั้๐ น๊๐ ตั้กี๐|ปืณั ใ6:9 บ|ฒิ พ็ญ์ ฐิ ฟ็ฒ่๑ จ๊^ - โบึขุ่5" กิ่บิ ปั๊๐ ตั้ปิ๊๐|ยํ฿' 6:9 ปืตั้ ฟ์ตื่6 ฐิ กั้ฒ่0 5ขุ^ - ^โ| ๒๖ธี|ธพุ ธีจี๊'พ็ ภีบิ งี่50 ฒ่฿ ใ024ฒิ - ญิกั้ ฟั๐๖ธิ|รุ้ษุ นิ๐ฮ่ฒก'พ็ กิบิ 5650 พโณิ ใ๐24ฟั฿ ๐ร๊ ลื่ฒ่ช์(๐ฮ่ฒ่ งธีตื่๓ ฌ6ฌ๐ผุ ๐ร๊ ฆัธี(อฒ่ ท่บั้ ๓ฒ๐ผุ - กึบิ ^บตื่ย้๐. ปั๊๒ ^บตื่รู๊๐ ฿ข์๐กลื่ อ็|ฒ6กษ ๒' ๒๒๒ ซี 802.11 ๐/๖/ถู/ก ฆั & ฿|ผู๗ - 802'11 ๐/๖/ /ก ฆั & ฿!๐จ็วั่๓พื้ ` ป็กญูฌฒ่ ใ๐/ใ๓/ใปั๊ ฟืบ่บู๊ (ฟ็๓ใ ใ ใปิ[) หึ บ่กณูข์๐ฒ่ โ0 โ๓/ใ๓0 ฟ|( - 8-ปู้|| จุ๋ - 5? ปั๊{ (ใ.๐จุ๋) - 8-(อื|| ตั้ณัศุ - 59 มั๊งํ (ใ.๐ตั้) - บ๊๓รู๊ฒ่ พ๐ฒกพุ โ ฒ: - [ว์๓11ฝ่ พ๐ธ'๐กั้ษุ โ ๆ๓' นี๊ - กิ่บิฟั| ๒ หึ6^ จุ๋ชู๒{ - ภี? ตั้งัอ็5 ตั้ฒ่(อ ๑๐'๐กฌ 3๐ ฟัปิ๊ก5 ษิ ฐิ ฏี ณุ (ถณุขิภถู (๐ฆ - ใ ไ๓( |ก5บข์๐ก๓ |คจุ๋ขด่จุ๋บ|กอิ่๓โทบใบํณิคํา|สืฌฒคํา `ห? บี?ษิ๐ 112 (|๐ล๊ล๊ธี๐ "๐"ถื่๖๐|ถื่ 9'9๐๐.- ฐี - ฟัถฒ6ไไ หีมึ3โ๐ขุ่ 6ใยี่พ็กี2 ?{ฌ9อ็๐! ' ษิ รุ๊กตั้0ยู{อโฆ่ ฒย๊ร์` 8ฐิใ`ไโ ๖/อู ขุ่วู๊ณต๊๒ - อิ้กโ6ยู!0ใฆ่ ฿ช๊บงิ้วุ๐๐1ภิวั่ งใ.0 ' ณัพ็฿ 5บิผิตั้/ใอื6พ็฿ ริ๊ฐิ๐5ภิ ผิ0ณั - โใ๓ ๓^๖ [ฉื'กิล๊บฌ 1๐ก ผิธี๐กิ๐มุ้ยูผู้๐๖฿ธี ฮึ๐ทอฒ ห? ธ?ญิ๐ 212 อู๊กบ่อซ์ขูบ่ธีธ่อ หอู"ถื่๖๐|ถื่ อุ่ 13'?00.-หุ่, ' ' ขุ่ขุ่ขุ่"ฉื“ ` ฟัอฒออืหึ ธีพ็3โ๐. 6ใ4ฟักี๊2 หึ!๐(05ฆวั่ `จู๋ ซี โใ8ฟัอ็ 5บิตั้/ใวู๊0ฟัฮึ อื๐งิ้๖ ธี0พ็ -งัฒิบ์'ษิ ` กึ๋ งี้ปืฉี่๖ โโโ 2๓๔ (๐๐ว์ กึ๋8๐ฟุ้๗๐ มึ`ม๊๏ (พุ6^› ` กั้วุญูจั้๐วุออ่ ฑร็รู๊ ด่'อ็๐ใ.โ ๖/ดู - ฟัลั้กอ่๐พ5 ตั้๖ลั้โ6`ย็` 0 ๐|๐ต๊|6 หึ ฟั`กลื่๐พงิ้ ฑ๐๖`อี๊'อื 6 (บี้๐งิ้ธโ( ` ไกวุญ|๐$6ฮ่ ฿]บธี'๓'ภิกึ๋ผ็พึ่ มุ่ใ.0 ณั บี้ส็^๐ 5๓” ส็๐(สื้ หึ“อื มั๊โธ์น์รุ๊ฑูงิ้ว๊ไรุ๊อี๊งอิ๊ โปี ใตื่0ทั้งิใ0 ๐น้ชื้อ ณั บี้หึ^๐ ฆั“กํ ซื่๓บี้ หึกู' ตื้นี๊ห?ริ่จ๊รู๊ธี!ฆัยี่บํฑ'|๐ก ฟ็นึภิ๐!จูฆ๖สั้อ อื๐วุ19ผุ ฆั” สื้ ปื่ธีปื่ธีปี๊”พุ จุ๋ 1 อ จุ๋.๗หุษ อิ๊ฟัอื จิ ๐'ด่๓ฒ - จุ๋ ใ อืฌจุ๋:1บื่ 'ณู//มั๊.นู๋ขุ่ญ์บุ๊หึจี๊ ' โก่บอิ้กา$|ปืบกาษาอํ๐กกุบ|[ว่าบํบ " |ฌฟืยอลบิ3มั๊ดี๊บกา8|ฆัยบขุ่ปฒกา5โก๋บรู๊กา5 |ล'อื้กอิ้กา5ใป๋บอื้กา5โฒโปฎ์๐๐|อ่บิบี้ก๋กอืาบกิ๓ทบ๋า อื
  6. 6. ธี ภี? ?฿0฿00พ็ ผ0โย๊฿00พ็ ?ยํ ส่าทธํบ 5๓8 ตั๐จอิ๊๐ บู๊ ` "ธี 3”_”พุฬิ58”^ฉุ” แ? งิ้?กื้ฉุธฌ ท? ธี|เปิ๊ ฌบีรบืย๊ฉุ ปุ่ ปื่อืปื่"“อืใอื"บี้ยี่"ทึาหึ"ใธี"หึ'"" อื หึหึ"” ขื่' บํอย|ถีอแกอาท่า ก5ฒิลิบ ?๐ตั้ อบบึอญัโถีอย่บถท5 ธี 'รู๊ ` ` ฉ ขุ่ร๊จู๋ ฉืหึ ` '(ย่นื่ บี้ น? ฒ|(ฌย็฿ ห? ธ?|เเ-ฉุย๊อื|งิ้1บึ้"1 จุ๋บึ้ฉุบิ ฐิ |บีา|วืบโถิโถยโบํถิอ]บูถ|กฆั " ด่` ฮู หึบี้“อือือื“บี้ใ พ็คอื'บสิ้โถีตั้โบํถีฆยุ่ถ`กตั้ สี่ โ` :|รื้' ฐิ'บ่'}ฐิใ'1']รู๊- อื` ปื้นุ่" ` อ่|รึ'จ๋ขุ่นั่.}:ร';.]รู๊ยุ่ มื้๒นุ:เรุ่ ภี? ซ้ฐดํ฿ดํดํปี้ 43215-๐๐?บุ๊ ภี? ?บ่ดํ฿ยํดํปี้ 43215-010บุ๊ ปี? กั้!ยํ฿ดํดํปี้ 47205-692บุ๊ ((ดํฯ|ดํข์) ((ภิยํ๓ฒงูกอ) (฿|ดํ(ปี้) ดั๊หึา บ่ หึ ' รั้ฐิ หึจั้ ปุ๋แ` ยํ ` ` " จู๋ ` ขิ ` ง ฉื` ด่ ' ฐ์(0โ0?ญิธี สี่'สี่`1' บี้รู๊ใรู๊ยี้_กี' ` ลํ คึ _เฮูอืซีหิ:ยี่ย๊อิ๊รุ๊สื้ฝั่' ขุ่อิ้รกั้1บ่ณัจู๋ล๊ธี _ ลํ หึ |กั้๒ฬิ ๐๐(6ต๊ จืวู๊ ?'ฌอี๊5๓' ฆั หึ |ก๒หึ อื๐!อฆั ย๊5 หี{๓อ5ฆ[ ฆั หึ กโ6|๑ บึ๐[6ฆั ท่5 ?ธนี๊ต็๐ธ งิ้๓ฟั (ใ'536กี๊2 (โ”'๒๐ “ชู 1๐ 2`มั๊กี๊2)` (ใ.มั๊กิ่2 (โบข์๒ บชู 1๐ 3.ใ6ภี2)' (ใ.5ฐ์6ก๊เ 3ปั๊ [3 (๐๐กิอ' งิ5ฟั 3พ็฿ [3 บึ๐๐ภิ6` ใจุ๋2› 3ฟั฿ [3 บึ๐บีภิ6' ใจุ๋2› ` ก'ฮี้| 6๐|๓|1๐ กิ่ปั๊7 หึ ฒ๖ธี|ธี |"๒ตึ ฒ57 บึภิถิขู฿ใ หึ ตั้๖ธีช๊6 บ่ก๒หึ จุ๋57 บืภิฮ๊อู฿ใ หึ ฿$ ๐ณุ[๐กํกฐ $หุบ่6๓ - %5 0หึ[๐รวู๊กอู $ๆ51อฌ ` %งิ 0๓ข์๐|วู๊กงู $งุ5ร6๓ 5ฝึอ็ งื ๐'(1 [ปิ่' ช้จื้ 2๓ รุ๊อื^ช้1 กิ๊บู๊›ตั๊ย๊ ›หึฏ์1'(ว์ ` ใใ๐จิ๊) ส็หีฟิฟื 6นื่ไฝั่ 'งี่ฟื้1"ขุ่ว่ 'ตื่๐๐ ฟ้หีฆั*ขุ่ ฮู้`ผุ้ปี้' 7' ›ด่ไรั้ `งี้:ปุ๊ ป้"`ปู้'ลิ้วุ(ว๊เ|(]`หู้: ' วูขุ่ จื้”ปื่ . 5ขู|||ปิ๊ฌณ ฿บ่อี้ท่ วุ้ฒ จิ' จั้จ็? 31) ' ถ'ปื่รู๊ วุ้พจ็' จั้ด่จั้' มุ้ร์ ` 'รู๊ หึ 46฿ ปืปืกั้3 ใจุ๋1 ใบิไพั - ๓บบ่บุ๊พ่ ซีบณ|ขุ่บ๓ [ถื่งิ5ขุ่|ดํๆ :ฒ๐ข์๐ฒ่ ฌ|๓ ฆ|) ` ใ๐อื บ็บิ้ธีงิ โจุ๋2 โป็ฆั ` 46฿ ป็ปืนี๊ง๊ โจุ๋2 โปี!ฆั ` ย๊|บ`10งุ ฟ็๐พ็ 0มุ่0+/-ผิพ $บอู6{ฟับ|น่ธิ 0เ - "หึ ปั๊'ปื่ อืตั้๓-งื'/"หึ ธี'ฆั ฟ้"'฿" ` บิปี๋บิ+/-ฟ็ฟิ $แหึ[ฟับโ!บื บิ[ [โถูกิฮ่ดั๊[ปิ๊ณั ปั่ธี฿ - บิปี๋0+/-นี๊ฟั 5บ๓ข์พ็บ|ฮิธี บิ[ [$อืภิ1&ข์ธี๒ บิ[ฐิมุ่อ ธีอืภิบั๊ดั๊1ขุ่ณั บิชุ่ธิงธิ์ -พิธี' ด่อืข"""" ด่"' ปั้““'"งัหึ ฐี ไ3ขุ่3- ฮ่รื้๐อื๐"๐ เนี๊๐ศ์๒๐นิ้ขุ่รั่ หอ (13ณัปุ๋๐8) นํ ไ3ขุ่3- ฮ่งิ้๐ยู๐"๐ เย็๐ศ์๒๐นิ้ขุ่รั่ หอ (13ฮัปุ๋๐8) นั 17`3"ฮ่จุ๋|นี๊บิขุ่๗|ธ'หบิ วุ๐ษิ(1อุ๊) ทํ โ หึ พ๏๒๐๓ โภ|69ข์๐ร๗ พ? ' พ๏๒๐๓ ธีกั้ฮ่ญข์๐!ฆ่ พ? หึ พตั้๐๓ รึก$ญ'๐รลี่ 2ฟั? =|สื้"ปี้ปื้'ปี๋','ยี่'ปี๋ฐี' ซึ่นู่บี้ฟื้มู่ชื้ขื่ ^โ 'ฑ๐1ขุ่` `ฑิศ์ ฝื(;มุ้ `1บ่ธี"' `ด่วัปุ๊ ก้อิ๋ไป็ ^โ '^มุ่พุ๐๒ขุ่`ผุ้ ธี(:(` ")|กิ่"` `ด่วั่วู๊ ร๊1ซึ่7ปื '^โ `ฟันื้วุรื้วุโ`จี๋งู รุ๊^ ›วัโ) ตื่3วู๊๐ ชี้ พจิ๖ ๖บ่ใ"ฟังื่ บีวุบีฮ่ `กุ่จุ๊`ว่บีบิ 'ฯ6ต๐สู' ~จิ๖ ๖|2'^ผุ้นื่งื่ ` งํก่ ฟ้ยี่ฮ่ธจ็` 'ฯ'3กอณุ »๗`1'า ยี่โ2'พ็งํขุ่ปี๊ [วืน้|หึง๊ 8๓จ๊งวิ้›หึ2 ' ฟั๓ฟี 80ใขุ่ใโ ๖/งู' ฿ง้พั้฿๓ฝึ ' พบึ้ฟั ษิ0ใ'ใโ ๖/9' ฿|บอื|๓ฝึ ษิ "'รู๊หิ 802ขุ่โโ ๖/จู/ ก 12 (๐{ฮ่' 8สั้๓|๓ษั - ฟ็ฮั|ฮ่ฆ่ ยิ้โภิอื!ภ6| (โ๐/ไ๓/โบี้ ฟื|๐› - ฟ็6อไฮ่6น๊ ยิ้โภิ6{ก6( (โ๐/ไ๓/ไม๊ ฟี|๐› ด่ ปิ๊|ภิอ'ก6฿ ๐0กงั๐|รื้6( (โ๐/โ๓/ในี๊ ฟ้|๐) หึ 5©ล๊ งขุ่๐ใ ๓๗8๓ หึ 56{ มุ่.๐ใ ๓๗8๓ หึ ฝืน๊ มุ่ขุ่๐ใ ฌยี่6ณ หึ ฒฮี่งิ้ฮึห' 51๐ศ ๐1 2.15 นิ้ฐ` หึ ฟั61งู๖า $โอกํ ๐1 ใ.โอี ฐ์งู` หึ ทัอช๊9๖| $|๐กํ ๐1 งิ.โ ฉัฐ' - 6-๐อค่| (47 พกิ่ว์) [ฮ่บ่ภิบืบ๓-|๐ก ๒ทอผุ - 6-๐6|| (47 พกิ่ว์) [ขิ|บี้รึบ๓-|๐" ๖๐หษิผุ ขุ่ 8-๐6หึ| (73 พกี๊') [โ฿กิจู๋บ๓-|๐ก ๒”อณุ หึ |กั้ฮ่6(ก๐ใโ๐ก๐งี้ ทัถ!บ่๐กผุ โ งุฒ! (?๐กํ5/[๐๒บ่5) หึ |ก๒!กั้ถ7โ๐ก๐ไ ทั๐['๐กผุ ใ งูฒ! (?๐กํ5/[๐๒บ่5) หึ ก฿อ'ก๐฿ขิ๐ก๐ไ พ๐'ขุ่๐กษุ ใ ฌ' (?๐฿/[๐๒'5) มขุรุ๊รุ่ หึ ดั๊งี้ร์ฐี โ' บ๊อษิธี' หึ๗ใรุ่ หึ ›วุริ๊อื บี้:;'พื้'จ็`มื้ฐี บื]5ธี "^หึรุ๊ฐ์ หึ วู๊ใ๓กี ๐ บ๊(วุ5ธี 1 วิ'ขุ่"1' โ ม็ขุ่` ไ"ล็`[า':ชุ่` โ วิผ็จื้ 'วุ `ขึ้าฐ์ฐ์ว๒า ฐ์` 'ยขุ่' ('บ่[ง๊ใ”เอี้`ลุ้`จั้า;""นิ้โนื้กึ่นุ้|ถี`ขุ่ฉี่`า "าริ่ฮู้วุพั้วา ๖แ1รุ่'รํปิ๊ขุ่ ฐ์จู๋๒งี่"พั้งี้โ`›า-;`ขื่`"จุ้ง่๐เ๔ขุ่ตื้อืวุ ' นิ้›}ขุ่รุ่`จู๋บิ'ม๊ร๊าแป้`รู่` `(พุฝั่ขุ่`ลื่ฟ้นื้ด่_'กิ่ยัธ`พุ` จิ้ ' 7` หข์'1ษิร';'1รั้ผุ้ นี๊{ฟื้'1หู่"๒' ดิ์ธีบ่||' - ร' ธียี่นั่'1=ร'ขึ้'1รู๊' 7จ็ในี๊('1ปิ๊บ่ณัซ์นี๊ขุ่ขุ่|1 ว๊อึ๋ส็1๔นุ่ปุ๋1'ซื้3 จ็รหึ)นั้นู๋$รุ่') ขุ่ พี . ขึ้ )ผ่อึ๋ ฆัใปั้ 1ค็กึ่ลุพื้ |ย่อืบี.'บ่=›จ์ อ็เรึ่สื่ไฐีหึล็- 'ฐีฮุะ' ฿฿น๊.'ยื้'1ฆขุ่ |'}'ด่'บ่'ลิ้ `หุว 'ตุ๋":(๓อึ้ซ่เ'หุ่ด่!ขื่: ' ทํ')" ๑บ่ปี้ฑ'-=บ่จ็ฯ1'-ขุ่ห่ร จู๋ อึ๋เ๓ ฿นแ"ลื้บ่1:หั้ก์ |บ่1'๓'&ว๊ กึ่{ค็อือื ฿ล็฿ด่ ปั้1ฮ่ขืรุ๊ ' - งื๑ บุ๊ทํย่ปั้ขุ่ส่ - $ซู|บ่ด่-บ่ม่ณิหย่ ปี้ขุ่งุพั้ฝ ` - ฝซู๊๒บ่ ยั” - ท่ท่ พิณ กั้ท|ขุ่บุ๊ (ชื่ธิ5ชูบ่ณุ ๔๐๓' ยํ"ถื่ ฌ|๓ บ่๓จิ) - ท่บ่ ๓ฝ่ $ด่ขุ่ปั๊/ฝั? ด่กิ๒ มั๊บุ๊|ชํขุ่ขุ่ขุ่ 1 ' ด่ด่บุ๊ ขุ่จุ๋บุ๊ฒ่ขุ่ท |"ปื'['บ่|ด่"บ่! ไ ไกี๊'ชุ่พีจ๋งั'›|ษ์วํยี่!'1ง้อิ๋'1เวํ` บี้^'บ่จืงูโปั๊น่มื้รุ๊'|บ่บ่'| ฿ท่วุ้ฮูชิ้ -ฤ"'.ป๋.นู”๙อู้›วี่ว๊- ลื่เขุ่กี่โบ่ษเ=7ยํกิ`รู๊บ่` ฆนื้ล๊' บุ๊ธีฌ".'ขุ่จั้"'ขุ่๖วุ้"มิ้นี๊ลี่' - ปื? ซุ้น่ซุ้ปี้ งื 'โบ่เหึ' '||(ฐ ฉ รุ๊โยี่ญิ!จู๋กึ่กี่ขุ่>}ดิ้`ด่1ด่งัด่โ"ศ์งื`!!ริ่รู๊'อิ๋'!ริ้1|ปับิขุ่ บี้๓; 1 พิ' บ่ณบ'บ่ล๊พี ร๊บ่รึ` ธียี่ข์'1ษีรํ'1'1{' ดื" กื้มุ่กั้นุ่`- ฝั? ?๓฿๓ผุ้ 6450๖-๓๓ ภี? ?ข์๐฿๓฿ ผี50ฉั0ใ ใบุ๊ ภี? ?๓฿๓฿ ๓50๖-3?ใบุ๊ ($บึ|ฯยํ[) ($ธิ|ฯยํข์) ($ชืบ่'ยํ') งั รุ่ ` ฉื งุ 1 ' ธี ฮื 1 รู ขุ่ -.` ด่ด่'^ 'ฉั 'กิ' ' ยื้;สั้หุ่ยั้สื้ฐ์โ;ปั้ล๊จี๋ง้' สํ ใ'อุ้"1งื่1รี๊สื้ธั` - - |ก?อ|ย็ บิ๐'อ'พ็ จ็5 ?|๓อุ๊' 580ฟั ษิ |กั้โ9|© (๐'ธี`ฆั ท่5 ?งั๓อฌชุ่ ฆัฟั (2`536กี๊2' 3จุ๋ [งิ (๓๖ยื้' ใบั๊พ็กิ่2) (2.มั๊กี๊2 ปับ!ฉั บบี 1๐ 3`งิ36กี2)' (ใ.๓6กี2 ปับ!ณั บขู ๒ งิขุ่ใษิตั้)' - ฒ๖หี้1อื |"'อู๋ฬิ ฟั? ธีมึ'๐ดิ์ (๖งี้ณั' 3ฟั฿ เ3 (๐๐๖ธี' 1จุ๋ผย์) 3ฒอื เ3 6๐๐๖๐. โจุ๋ผ:› หึ %งิ ๐ขูจ็๓ทํกงู 5งุ5๒๓ ด่ ตั้๖โ|อ ไก|6ช๊อื ภิฒิ7 ย๊ขู|6ล๊ บู๊ล็ธิณุอื? ' ตั้๖ธี|9 ใกั้รู๊|© หึปั๊7 ฮู้ห็'อือื อืบี้บี้ ธี' อื๓บู๊วู -จี้จู๋ขุ่'ติ์ฐ์ กูติ์"'ขุ่ขึ้ 7วุ๓ :ฐีบุ๊พ็ ทํ ณู5 ๐สี่'๓';"9 อืปี๋ติ์งูฒ หึ พบื้"๘๐พังื 7 หี'อ 32 พท่ฉั ฒิ บิ:ธี ใ๓7 จุ`ณั`-จั้` ปุ๋ด่หึ 3๒ )'มุ่รู๊`๐“:วุ้ฮ่; ทํ วู๊๓6ยี้ จั้ปื'ง้ ๒ ฐีจี้ปื่ธีปั่บี้๐| ชื้ธีส็ล๊ขึ้๐ก อิ๊ชื่๐บี้อิ๊` ทํ 26฿ 1333 0023 1๐ฒ [ฑิขุ่ตั้ขุ่'งี ฝ้หึ 3บิ บิจุ้ มุ่รู๊`ยั่บ่`จี๋ชู้ขุ่'ขุ่รู๊; ด่ พุ0วุ้จ็ ซี ` ปี้ ตํ ๐มุ่๐+/ตุ๋ลพ 5“๓'ฒขุ่|ท ๐เ เบิ้อืห'ตั้'ปิ๊๒ ฌงิ้๓ ถี 468 1333 ๐๐ผิ3 วุ๐|ฒ หึ`ปี้"ชิ้ หุ่หึ `อั้ปิ อื `ฉี่ด่ธีหึ^สี่ปี้อั้`อืตื้ ทํ โ4'0' ด่งี้๐งู๐"๐ เปิ๊บิศ์๒ขุ่นิ้›งี้' กิ่บิ7 ` ๐ฒ+/-ผิฒ 5ยํบ็ฮ็'พ็“|กั้บี บิเ เธฮี๖จั้5บื'หี้๒ บิว็ธีม๊อ็ 'ยี่อือื โอื3งี บี้ปืธีงี 'อื'จุ๋ พุ ถี 'ฉั _ ๐๓'บิ-ฮึ|๐'๏ (13ฮัปุ๋๐8) - วุ4.๐'สั้ ฮ่ขุ่๐ยึ๐"๐| นี๊บิ-๒๐ษ|ธี' ห๐7 - รุ๊ซู๊รุ่สื้ร่หึพ อืบี้ฐิยูบี้' บี้มื้ บี้รู๊สื้งี่" บี้"หู่อื ทํ ฟธณั๐๓ ขุ่ภรญู'๐ฒ่ 2พ็? ๐ก฿ฮ่หึงูหึ๐|อื (โ3บึ้บั68) หึ ๐กร์บี้ 9โ๐;ฐิรุ๊ร็รู๊ต๊บ๊ณ์) ๐ || น์ ^สั้ป๋'บื: 1'ร็ฮ่ ก ` รื้วิ่[ 'ฉื"' ' ขุ่ - อื” ปื่'|ปี๋ฒิปี๋ปื่ »`โฆั ว็โอี้จุ่ร๊หึ ชุ่ฐีขื่'ริรึ'!ใฉี่`(อื่ `บุ๊`นึ่'โกั๊'(ยี่จี๋'เ`1มุ่ ' ฒอณั๐๓ `กโญ[๐'ฒ่ 2พ็? - อืหึ"ตั้ยี่ปื่ปื่“ทู้วู๊ปื่กุ๊ปื่ ฆั ฐ์ปี๋'รู๊ , - ฟ่ใข์9ขี้อื5ล๊ 80วู๊ขุ่ใ`ใ" ลิ้ช๊9/ก อิ๊|บุ้อืฮ่๓7ภิ ' ' - '^`ฏิ` หึ`รุ๊รุ๊ฐิ` `โ` ' ›"[` ^บั๊' ' ขุ่ด่ ตั้ฌ กีบุ๊|ด่ ( ขิ5 :ฒ' ยํ" ๓ 1๓9 ` ' ผุ้`สั้ า “ "ผุ้" ฉื` ผุ้ฉัฆ พุ ยธีร› รึ'ธี'ก0ณุ' _ ณุ”"'”” ”'“งุ ฐิบู๊ฒ่ ถี”สื้“ - ธีตั้๏'ปือิปุ๋ 6๐กั้อ็||ฮึ' (1๐/1๓/1ฒ ผ|() - ษุ'ซ์ธิ์|ล๊ง้ 802ขุ่1บี้ ๖/อื/". ฿|“ฮู้'๓'ภิ พุ พมื้'ฮูติ์ขื่” อื๐ขึ้“อืขุ่ อื/อื/”' อื'พื้'๓'พื้ - ห! ณปื่ 5."ฒ.'/ห' รึ'น ๒"|ห..' ` อือื หู่'อุ2 อื อืปื่ - ธี' อื'”อื' อื๐"มื้อื' ธี' หึหึ๐/ หึ๓/ โฒ ผ'อืปื่ ` ธิ'๖ฮู้จั้"อืฮ่ (๐กั้'ข์๐||ษิ' (โ0/โ๓/ วุฒ ผ|() _ หึ, ๓“ปี้เ”ปี้ อื ' ฟี๏9๖ร 5?อก ๐! ผุ้งูสุ่ - 56 ง'๓ ๓๗6๓ คึ อื ธี พุ“อูฐ ๓๗๓ _ "จู ,,“" อืตั้พื้ ทุ่ 6'๓|ไ (ฐิ5 พกิ่ข์) [|ษับ๓'|๐ก ๒”อณุ ` ฟิ6|9๖$ งิ้๒ก ๐1 2ขุ่ฮู๐' ฉัฐ' _ พอืฐี บี้มื้ อื๒ปื่ อื วู“วูอุ ฐ9' ' |กฒ"๐า`๐ภ๐› พ๐ข์'๐กผุ ใ ฌ' (?๐฿/[๐๒'5› ' 6-๐อ|| (55 ฟักี่[) [ฟื้ษั|แ๓-|๐กั้ ๒"อณุ . อื.อือื| (อื] ณู') [บี้'บี้ธี”อื.|๐” ๒พื้ผุ หึ |"๒ฑ0'ธี0"6| พปืหึ0"คั ใ ต๊งั (หึปื฿/เปื๒โ5› ซี |ภรอื[ก๐1บึ๐ก๐| ทั๐(!ดกผุ ใ ฿อ{ (หี๐กํ5/[๐๒'5) `ขุ่หึชื่ฐิ ฝ้ ?ไอื (วู๊อ{ณุ"าถ ปิ้วู้รู๊ ญิ ` อื "1 ปย็ฮึ กือืตื่"`งุ่ลั้วุ้` 1'พี่ขุ่' วู้ไ ทํ1คี่ยัร์ ` ๖ ›ยี่ป`บหิ้โปุ๋ วั่ |ฒิ'บี"๓ 'จ็ยื้0ถ้อึ้พั้ริ๊ธีโ
  7. 7. ฟัขุ่กอ่๐พ5" [รู๊ร์6 พอิ?ภิ๐บวั่ ทั๐||5`อื"' กี? ธ6(๐๓ฒ6กอ่5 ฑรู๊กอ่๐พ5 7` งั ท? ธิเ|โ[฿00พ 1 'ถีถีจู๋ ^'^””^"`ขุ่ ด็'ขุ่'มื้วั่ "จ ธ|ธี๒฿๓ปี้ ฒ๐หึ๐12ฌ "จ ธ|ธ๒฿๓เ ฒฐธีอุ๐8ฌ ด่กึ่!อี้ซื้ฟ้พู่!1ยํ1ยํเธั' ร็ขุ่วิ่ขุ่ ตื่1`บ่บ่เ - |"ฒิ ๑”หึ ธ7 ?๗จุ๋ 7ฒ (ไ .7มึกั้1 บึ"ณิ "ชู ๒ 2.?3ต๊1)' ฟั ๓ ตั้ณั' ใ333ฟัภี2› - ณัปิ๊๒ |"ฒิ ณู7 (ภิธีฒ ` นี๊$ ๐฿จ็๐ฮ่โ๐ก $งุ5|6๓ ` วู๊๓ตั้โวิ้ ริ๊(ว!(ว็ บีจ็'มุ่`(รื้ 7?๓ รึธี'ฑ ลุ่5นื้ธี'ผุ้; /จ์โ'ฉืคั้ :'ม่`ยั้" ฟี่ร๊ วู๊ยิ่ โ){วี่"9บิ้เยื้๐'ยไ ` 46฿ ใ33งิ บิปืฟ็3 ใปื|พั - บิ๓+/-มึทั 5บ๓|พ็บ|ฮ่ล็ ปื[ [ขุ่9ก็ฮ่&'ท่ฮั บิข์ธิพุอ - โ4ขุ่0' ฮ่ธี๐ยู๓๐| [ธ์บิ-๒๐น็|ธี| ภี0 ๐กน่งิ-9|๐ข์6 (ใ3ณัมั68) ` ชั? พธี๒๐๓ พ5ฮ่๖ ฿บ5วู๊กอื$ ๐อ'ฮ่ ฟ็ฆอ่6| $๐ตั้๐[อ - ผฑบิช๊^ ฟัม้$ 3โ๓ พจ็ใภิ 5โใฟั฿ อ่ฒ่รุ๊๐๐บ่ฆ่ ง1อ่๓ ณอ๓๐ผุ - |กรอื|อื พมื้ข์ธํ›อ็มิ่ 802สู่ใโ ๐/๖/อื/ก 2` ฿งี้๓ตื้๐๐า๖ ลํ |"'อื|อื 6ขุ่อู๐๖งี้ร์ ปิ๊๒ฮึงิ้”ธํ' (10/1๓/1ฒ ผ|๐) - งี่ฝ้ ง'๐2 ๓๗6๓' พ๐บิอู๖' $๐กํ ๐1 ใ.ใ ฉัฐ' - 6-๐๏ไ| (5ไ ทัภี[) [ล็1ก็ท่บ๓ด่|๐ก [๐กอื 1ขีร์6 ฿๐ห6ผุ ` |กั้!อื๓๐|ท่๓๐| ทั๐{ซ๐กผุ งิ หีด!อื (?๐ณั/1๐๒15) ' งื ใ๓ข์5 ฑถป์ซํถกพุ ๓ ภี? ๒กงู บ่นี๊ ตั้ปั๊อผุ ณั ` กึ? (๐(ผุธิภจู (๐5ฮ๊ - ใ ฟ็ผิธ เก5บซ์0กั้(5 |กธี๓ท๒ปลียบ|คธี๓ใทป่ โบ่คิ๑ค่า'สื๐บลิบกํา บูถีก่า 4ขุ่5๓ บาก หึ 3 งั๓ธ ๐ก5ธิ๒ งี่พธิ(6 บูลคํา 4.5๓ ๓ก ปุ๋ `.' บ่ ชี้ น่นื_ด่ งี้ไ:ไ'ไ:ไอี๊` :ริ๊จี้';'รึยี่ร์ใร๊ซื้รู่ปิ่' อุ๊ว๊ - |บุ๊๒พี ตั้” ธี5 จุ๋ 580ฟั (2.6มั๊: ปื”ฒิ บขู ๒ 3.336ณั›' " ,หึ 3ปั๊ ๓ มั๊อ, ใ%จุ๋ - ณัธี|๐ ธ"ษั ณู7 ฒธีหิ๗ ` บิ๐$ ๐๓ซ๐!ท่๐ก 5งู5โธีฌ ` วิ้๓บ๊ย๊ ›-`1:วุ1ซึ้ ๓1 ฉั'-`ใ 7?๓ ร๊ฬิขุ่หึงํ ($คจ็`ฉืะ 'ฟื้โ^] วู»ปี้`?รั้กี๊ กีร็อื งิ) บ็!›มุ่(รึบ๊ม่๐'ป่) ทุ่ ตื่6฿ ไงิงิ3 ปืปีฟ็3 ใปิไพั - ๐ฒ/-ผิพ $บฌ'ฟับ||ท่ ปื1 1ขุ่ฎภิ|ดั๊!$๒ บิ'จ็มุ่6 ด่ ใ4'0" อ่ธี๐อื๐ก๐| [ธ์บิ-๗นิ้|โ| ภีบิ อก'จิ-91๐'ธํ (โ3ณับ๋68) ทุ่ ใพ็? ฑ6ณั๐๓ พโ|ภิ ฿ป5โก6$5 บ๊๐|อ่ ฟ็ฮัอ่6{ บั้ตั้๐'ธี - ฉับิ|^ ฟัผ้$ 3โ๓ พโ|ภิ งิ้12พ็฿ อ่ฒ่ธี๓น่ฒ่ งบี้ฮ่๓ ๓6๓๐ผุ - ฟิธีข์๐งี้6อื 802ขุ่โ ใ ๖/งูขุ่ ฿|๐ธีงี้๓า๖ ทํ วุปืขุ่อ็1อื 6ล๊ฮึ๐๖ปี้ขุ่ ปิ๊'๖อ็'"ฮึ' (10/1๓/ 1ฒ ผ|6) - งี่น๊ พุขุ่จิใ ๓๐อ่อฌ. พฮึบี9ห' 5'อก ๐' ใ.ใ หิอูสู่ ด่ 6-๐6ไ1 (51 ฒษ') [ธิฮ่ภิธีบ๓-|๐ก [๐ก9 [ล็ร์อ ตั้ณัณุ หึ ล๊กบั๊ฌก๐ฮ่ธี๐ก๐| ทั๐({๐กผุ 3 ต๊ธอื (?๐กํ5/[๐๒!5) ฟี่ 3 ใ๓ข์5 พ๐"๐"ผุ ๓ ภี? ๒กงู บิกุ้ ฿๐๒ผุ ณั ด่ กี? (๐{ผุป้กงู (อ5อ - ไ 1๓' |กั้ล์บ'๐ภ(ธี |คอิ๊๓ทาย|ปลี่ยบ|คธี๓โทบ่ โบ่กิถคํา|สื๐บสิบคํา บูลต่า ขื่'5๓ บาก หึ 3 ใ๓{ล๊ ๐กล๊โ๒ 56ฌห่(6 บูลค่า 4ขุ่500 ฮัก พี ขุ่ฆ์|ซ์๏ ขั้ หึ' "รื้ อื พื้' ด์ณพีกั๊อื “ร |ฒ'บ่ฒ ตั้จุ๋ 2 - 1ดํด่ เ ฒปิ่|จ๊บุ๊ท' อื5บึ้1^ ' ฮ๊||-ผ่ฒ่ ฉุ||วู๊|ฌฒ่ ฿ฮ่หู้ท่ ฆั ยี่ฒบ่บุ๊$ - ใจุ๋จุ๋ ดํ.ฒ"บ่ ' ห! 5฿หึมั๊ (ต๊จ๊ ฒิ! 'บ่บุ๊|ห) ' ห! กั้ณูญัณ ตุ้ฌ" ฝั! ดํบฒ่ต๊฿ งี' ทํ? ๐“ธี๐เพธํ๖ - |ญัฌณั ชี้ทํ บุ๊ท่ บ่ผบึด่! ' กั้บ่ ๓ฌยีบุ๊|ด่น่ บิแชุ่ณัณู ง้::' ภีหู่ฉืหก..'.ฝั่ กิขุ่ขุ่"นี๊ขุ่ธี"'- อื'|'1อั้ ภี? ย๊บ่บึ๒฿๓฿ 2540จ๊372โบ ด่'ขุ่กํบ็นื้"เฝั่ ด็ขุ่"ขุ่!"" ดื้"0ใอื ภี? ย๊บ่บึ๒฿๓ฮ๊ 2740ขู-0?กื อื", ,ฟื้พี 1” ` ` 'บ่'ขุ่'บ่ทุ่ธูลิ๊ขี้ฉื'ขุ่รั่ขุ่วุ;ปิ้ หู่1 รู่` จุ] ธี [หึ ` 'บ่ๆหื่ขุ่สื้'1 ขุ่จ็`มื้ญิ`ขุ่หึ` ขุ่'หู่ยู่ รึรู๊“.' สี่ วู๊รี้" อุ๊` `"อั้"น ซี |๓|ด่ 6๓” ธี7 อุ๊ 62๐ณ 'จ็ย๊ ซี |"นื่ ตั้“ ปิ๊5 จุ๋ ณั๐ณ ฒิ จู๋โบ่ (ใ.6ม๊ภี2 บั"ฒิ บหึ ๒ 3.336กิ่ปุ' (2.5บั๊2 บับณิ บชู ๒ 3หิจุ๋, ณั฿ ๓ ตั้ภิ๐' 4 ฿ฆัย๊ (35 ฑ) พั ปี ตั้ณั 4 ณ์ฆั5 (35ฑ) - ๗ย๊๒ |"ฒิ ฒ? ฌปิ๊ฒ' - ณัย๊|ธํ |"๒|ด่ ฒ? (๒ธ๗ |"๗อื มุ้๒“ โมั่ณุ ขุ่ พธ"ฮ่ฒอ้อื 7 ?ว็๐ 32 ฟิปิ๊'๖ ฒ ๗บิ้๐อื 2๓7 กั้๓ญ์ ` พงิ้"กุ่ฒงือื 7 รึ[๐ 32 พธิ?ก็ พ็$ บั้งิ(อ ย๊7 ฟ็๓ฮ่งุ บัธขิ๐| มุ่ฮ๊|5ธิ๐ภ ๓ อ่ณุ5) ปื(รุ๊๐| ฒธ5ท่๐ก ๓ อ่๐งุ5) หึ พ็ฝ้ งี่ ` ภ้ '1`รุ' ขื่ " ธี โ`ขุ่'งืซ๊'า ริ๊'กั้"`ฟ้ดี๊ วุก้หั้' :บ่ ^โณิ" ` ` โ" "`ผ็` `จี๊รั้`จั`บื่'หึ บู๊รู๊`]ชั6งี่ สื้`จ๋รื้งั้ ` 'ร์อึ้ยี่ ฏ์เ' คี่ร`»'[๒นื่©'ยี่` วู๊[ชั ใ รู๊` ` พื้ฮ่ `กุ่ ` ' - 6฿ 1333 บิบิฟ็3 2บิ|พั ฉื ธีลี่6|"ดไ กื? ป$฿ ๐๓/ปืปี๋ปื ฝี/ฟ็ฑ ปื!โทั (ปี[๐อู บึก ฮี๐ทั้) หึ ธีทั้ใฌก๐| กี? ป5฿ 2.0 บิมุ่บิ/(บิกั้พ บู๊๐๓๒ ปื!ท่฿ หึ โใณิใ" อ่ท่๐งู๐ก๐| ปับิด่๒(นั้ห่ขุ่| พั6^ บ|ฮ่{๐ พธีอ่6 อื. ' (บั๊๐ชู บึก ตั้ช) ทึ` ทิ ทิ ` ฟิ ชี้` " งบ๊ฒรุ๊กั้งู 0ก9|6 ๐กกํ-ฐจ์๐[6 (โใ๓ ม 8๓) ' หึ สํ - |2.1' พั6^ เธีบิ ^6 ดีป๋ป๋กุ๊”ซื้ย็ปิ๊ดี”ซู๊ดีทึกู่กุ๊ป๋ย็ ' ` ลํ หิ ๐บี่ยิงี้'สั้ย๊๓ & ฒ|'นี๊-๓๐๖ ๐"ยํ จ๊ขุ่'ห ปิ๊"ญู'๐๙ ฒ 6๐๓ "ฟ้"ผุถี - ฆั พจุ๋๓ พธิฉั ฿บ5ธิต๊ ๐๑[ถ่ ฟ็ฒอ่อื[ ตั้ตั้|6 'หู่"งุฟู้ วื ` ท่กธิ6|อื กีบิ งิ(๐หึภิบึน๊ พธีฉั อ่พ๐ฌธิ( ปั้ฮุ๓กญู ยี่หึ ปี๋รู๊ "รุ๊"` หึ |ก16ธี กิ่ปิ 6'๐อูกิโ๘ ยี้ขุ่ บี้รู๊ ` รื้ หึ'งั หึ กี? บกใอุ๊ ธ์ม้'%/ก๊5หึ^ ตั้๖บิรู๊ ฿!๓อ่๒กถ่ พื้บ|อื บุฐ์ วุญิบื”ธูฐิ ` ห? “"2ฒ ฒ-๓/กี๊5?ษิ ตั้๒ธ|ฮ็ ฿'ฒ่๒กั้ตื่ แบุ๊จี๊ ขุ่`วูขื่ขุ่ขุ่อู๊จ๊ - '”'ฮึ|อื พปี้'ธิ์1ฮึมึ 802ขุ่11 ๑/๖/9/ปื' ตั้จุ๋ใ ตื่ยุ้ ยี่ ' พื้บ|อื ('ณุแท่'ล๊ ฒ๖โ|อ กตั้'ผุ้ ๐๓๐๒' ฒขิ๐๏). " ` พล็'อ|ณ$ บึ้ฟ & ฿|บ6'๓|ภิ 6?$-ธี"๐๖|ฒ่ - ต็กฒ่อื 6งี้ญู๖น้ฮ่ ฟื6ฒ[ฆั ๐๐กกฒ่๓ (0/ ใ๓/ใบ๊ ฝั›() ไ ญั ซื้ “ฉื หึ |กโ6|๏ พโ{ส่65ธ 802'ใ ไ ๐/ ๖/งู/ ก |ใ' ฮืงับธี1๓ฮ่ภิ นี๊ 'บี้' ขิ หึ งี่ธ์ ง'๑ใ ๓ฆ่จี้๓ พบี้ก้ชื่มั๊7 - |กร6|อื 6ฐิ9๐๖รุ๊ร ธีน่ภิ6๓อ| (โ0/โ๓/โนี๊ ฟั|บึ) 'อุ๊“ ฒ" ` พอ็บิอื๖จั้ 5๒กํ ๐? 1“72 น่9. - 56{ งญิ๐2 ๓๗6๓ ` ยํ-๓ห่| (3๐ พห') [ฮ๊พัธิบ๓-|๐ก [๐ภ9 1โร์อ ตั้฿ผุ - ฟอธี9ปั๊ย่ 51๐๗ ๐1 1'53 ฐ์งู' - |"|6[ก๐ทํ๐กั้๐| พ๐"๐กผุ 3 ฒ'อื (?๐ก่งิ้/[๐๒[งิ้) หึ 6มึ6|| (55 บั๊{) [ช๊|๖ธีบ๓`|๐ก [๐กอื [งิร๊6 ฿ถ"6ผุ ` 3 งัฆ๘ ฟ๐ฒกพุ ๐ก กี? ๒"งู {รู๊นี๊ ตั้จุ๋ ' |ก'อ[กถภี๐ก๐| ทั๐!|๐กผุ งิ บี!ธ (หึ๐฿/1๐๒15) ณั ขุ่ ภี? (๐ธผุง้ก9 @฿ ฉื 3 งั๓ธ5 พ๐ธธ๐กพุ ๐ก กี? ต๊ถู [ธีนี๊ ตั้ปั๊6ผุ ' ย็ชี่6ฑ๐| บิม้บิ ลพ ญ0ปิ๊(๐ว็ ลื่ธธีผุ้อ (บิ(๐ชู บึก ตั้ซึ้) ณั - ภี? (๐ณุล็กคู (๐มั๊ - บ่ตื้บ่ธ๐ 5ลิ๓ 6 (อ| 46 ฟกิ่ธ โธฌ6ช๊| ฿ถกิ6ผุ - โ งัฆ7 |ก5บธถก(2 |ภขีาย|ปณิบ|กมั๊โทบํ (ใกอ่ ฒ่หี้ผุ - ๐ณุ บ๊ก ตั้ชื้) โบ่กิ๐คําเสื๐บอื้บกํา บูถีคํา 4'5๓ ๓ก - 1 ไฌ' 1กลื่บ'๐ภม็อ |คธี๓ทาย|ปลี่ยบ|คมึโทป ด่ 3 ฟ็๓'งิ้ 0กอึ้ธี๒ งี่ฒห่(ธี บูลคํา 4`5๓ บาก โบ่คิถค่า|ลี่๐บสิบคํา บูลค่า ยี่'5๓ บาก ` 3 ใ๓ฑ5 ๐ก5ธี๒ ตั้ฌปิ๊(6 ยูลกํา 4'500 ๓ก ปื่ ๓0฿|[ธิ ฟั0฿น๊$โ^โ|0ผ ฉั ยี่อือือื' '”^ปื่บี้สั้"" หึ^-สั้'อั้-ซื้-"' อื"'อืย๊ ปี? ณ๐๖ธ|๐ พ๐ยุ้'ดํ'ธี๐" กี? ณ๐๖ธี|๐ พ๐ตั้|๐|ธี๐" ”ขื่ขุ่ อื'ยํหู่ ปุ่ 8ฒิ0พ-378บุ๊ 854ฒ จี๊หึ หึ ขุ่ ฐิ ขุ่ . ล๊ " งุ ` หุ่_ ` ฉื หุ่ ` ถีโ หู่` .ยื 'ฮู้จื้งู) หู่ 0 ^ ' _ วุ่ขุ่ “บิ อี้ ` ` ริ่ หึ หึ "ด่ด่ `- ขุ่ |"นื่ ตั้`" ธี7 ตั้๓' แ0ณ ซี |"๒฿ (๐๓หึ ปิ๊7 ๒๗ 7ยี่จุ๋ ถี“ วู้ (ไ'8จุ๋ บั"ณิ บขู ๒ 3'พั้ต๊ขุ่' (ใ .736ภี1 ปืบฒิ "หึ ๒ 2.?ดั๊›' ฐี จู๋ ฌษิ ๓ ๗ฉิ 1ฒ:) 6ฟั฿ ๓ ๓๒' 1333พ็ห:) ` ริ้ขึ้ - ณัย๊๒ |"๗ด่ ฟั7 (๖ธีผุ้๗ หึ พบื้กั้คี่๐พงื@ 7 หึ!ถ ณั พโฮ่ภิ ฒิ ซ็ขุ่อื6ใ๓7 ฟ็๓ญิ ขุ่ ณัธี๒ |"๒|' ณู7 (๖ย๊ผุ้๗ หึ ฟัท่กอ่ฒ5อื 7 ?ธ๐ ณั พท่รกิ ฆั บั้โ฿ 2๓7 ฝื๓ลื่งุ ปืธท่๐| งอืข์51๐ก ๓ ฮ่๐งุ5) (โ'ธี๐| งอซ5ท่๐ก ๓ อ่๐ๆงิ้) ' บ๊(ลุ้ฟ็ 'ว้ ว่""ช๊ ปื!'ฯ 7?บู๊)() ล๊ฬิ'ปี๋ฉื วิ้วู๊ธี`กไ ^'^ว๊ หึ อ้(ปี๊รุ๊อื ใขุ่ป๊`กึ๋ กิ่ธ]!ชัขื่ ปื'รุ๊งธี 7ใบั้› ฟ็ฬิช็งํ (รู๊ฝั่'รุ๊ญ์1 ^โ^รู้ ผุ้"`โ" ไหึ `3ยี่ ปี "รุ่(:1บ่(]โ"1รู๊ (ว์ด่ฟุ้ด่ 1'า กิ้ปื่ ง๊ปื ป๊'รุ๊มุ่ลิ้๐เนื้(1ฮ่› - 468 วุ333 ๐บิผิ3 1๐&ฒ 'มื้อื - 868 1333 บิปืฟ็3 2๐|ฒ (ฉื งื฿๐' งืขุ่ษิ๓”) ษิ 0ปี๋บิ+/-มึฑ $บฌข์พ็บไ|ธิ บิ[ 1ฮ่อืภิธินี๊!ปิ๊ฮั บิ'ล็งธี - บิม้บิ-ธีพ ฿|บ`$๐งุ บิ(บึมุ่6 หึ 14`0" อื่โ๐ยู๐ก๐| [ธ์บิ'๒บีนิ้|ท่1 กี๊บิ7 ๐ภ|งิงู|๐ธธี (ใ3ฮัม๊68) ”รุ๊สู่` หึ 15.6" อ่ธี๐9๐กอ| ปั๊บิ`๒(ผุ้|ไปั๊ ร็กีบิ ๐กใงืด่อู|๐(อื (โ๑ใ๓โ080) - ใฟัหี พอ็๒๐๓ พธี|กิ ฿บ5โก6ล๊ บู๊๐{ตื่ ผิ๓อ่6ข์ ตั้ตั้๐{6 ”อืธุ์ - ใพ็? ฟั6นื่๐ฌ พโใภิ ฿บ5ธีกต๊ ๐๐|อ่ ฟ็6๐อ่6จ็ งี่ตั้๐บ่อ ซี ผมุ่|บิ|ษิ ๐“๐๗'๐ จ็ทั้ 380ฒ พัปิ๊'๖ 51ฆ฿ อื่ผื่ปิ๊บุ๊๐'๏ฮ่ `อิ๊รึ_ จู๋ ` - ๗๗1๐'ษิ ๐”๐ฮ่'๐ ธีม 18ฒ อืข์๐หี๒ชุ่บุ๊ ฟุ้นี๊'๖ ภิ รื มุ่ธิอ่ฆ ฌ6๓๐ผุ โ6฿ อ่ฒ่โ:๐รึ6อ่ 6บิบิผิ5 งโฮ่ฆ ฌ6๓0ผุ อุ๋ ขุ่ พุ - กี? บกใ4๓ ฝื-บิ๐/กิ่$?^ ฒ๖จี้๐ ฿[๐๐อ่ฒิกอ่ พ็ฆ่บไอื อี้ - |กใ6ช้อื พบื้'อู๋|๐ม็ ฮึ0ใ.ใใ ๐/๖/อู/ก ตั้ใ. ฿ไบอ฿๓'ภิ ฟักถ่ตั้7 ' ด่ |ก|๏|อื ฒงี้วุ้อื|อืง้ง้ 802`โ ใ ๐/๖/อื/ก |ใ` ฮิ|บ6|๓พ็ ด่ |กวุ6บ่อื 6รึ9๐๖รุ๊วุ ธีฒิ6๓อ| (โ0/1๓/ใบ๊ ฝ|6)ขุ่ ฿ร์บ6!๓'ภิ หึ |ก16อื 6ถิอู๐๖ขุ่| ฟอืฒ|ผุ้ (๐กกฌ|ท่๓ (ใ0/ ใ ๓/ ใ ษั ฟ์() ฒ" หึ 56น๊ ง'๑ใ ๓๗6๓ - งิ้6ฝ้ มุ่.จิใ ฌฆ่อฌ - ฑอบึ9ภิฮ่ $ย่๐กํ ๐' 2.95 น็9` . ๓"จุ๋| กู|งั ษิ พ6ล็อูภิยํ 5'๐ศ ๐! ใ'38 น๊9ขุ่ - 0-661| (ณั ฟักี๊ข์) [ธิ|ภิล็บ๓-|๐ก [๐กอื [ธีร์6 ตั้ท6ผุ - ขุ่บ่ บุ๊ฟผ๓ ๓|| งัรี้บุ๊) - ปี? งี้หีบ่กั้จุ๋' บิบ'บี(อ5อ - พิ|ซื่พ่ พุ่ด่บ่จี๊ฒ่ งัฐ์ผ่ ญั ยี่ฌ|ฌ - ขิพิญั บุ๊"๓ฮ่ป่ด่ น่ด่งุฒิท่ ฒิ บ่5.6"ตุ๋ - ปื? กั้ขุ่ฐิก่ณี อั้ฒิ' ท่ปิ่ ขิยี่ยิ้ งี' กี๊หี ©ขุ่นี๊(เพ๑๖ - |"๒฿ บั๊- ใหปี้บุ๊จี๊ หึ 6ด่:ธี} (51 ทักิ่ธ) [ท่1ก็ธิบฌด่|๐ก [๐กอู [ธีร้6 ฿๐จ็ธีผุ - ไกขุ่อบ่ก๐|สื0ก๐| ฟ๐|ป์๐กผุ 3 ต๊'5 (?๐ธ15/[๐๒{5) - งิ งัฒซํ5 ฟั๐'ธยํกพุ ๐ก กื? ๒กถู ป้ญ์ ย๊๐ณัผุ ณั - ภี? (๐๗ลิกถู 6๐5๐ - ใ ใ๓ธ |กล๊บ'๐ภ:อ |คอี่ต๊าย'ปลี่ยบปุ๋คธี๓โกป โบ่กิถคํา'สี่๐บสิบกํา บูลคํา 4'5๓ ๓ก - 3 ใ๓'5 ๐ก5น๊๒ 5อฒล๊(อ บูลค่า 4ขุ่500 ๓ภ หึ |กใ6|ก๐ฮ่ธิ๐กถงี้ พ๐'ขุ่๐"ผุ 3 งุ๓[5 (?๐ศ5/{๐๒!5) หึ 3 ใฆ'5 พ๐"๐"พุ ๐ก กึ? ๒กยู [ป้ร้อ ตั้นี๊พุ ณั - กื? (บีจ๊ท่กยู บื๐56 ทบพ›ฑ; วุ ล๊ทหีบจุ๋ขุ่ต๊ฑท'จุ๋ฯ 'ตั้1บจุ๋ณุลกพุฒ 2 กจพั้ปั๊ จุ๋บกธ`๗ลี่ยแ|ฒ5ากอตั้กบ จุ๋๓โคี้หี่ฒ๓ 3 กาบิอื้ฒ จุ๋)ย๊ณี'๓จุ๋ฒ๒หึ๓๗จุ๋กจุ๋ลบจุ๋๗าทปข ฒ`ทบื๐๒ญัาก๓ 4 กนี๊ฯ จุ๋ลกี่โ๓๐บ จ๊ย็อ๓บโฑ ฒ`ต๊ฑปุ๋บืหีพลทโแก ๖ฒ (ฒ/จข์'รึ ๒ปุ๋วุกฆ่บีๆ ๒๖ 5 กาณัตั้ ล๗อี่1ฒษิาาษิบิณุฌรกฒลจุ๋๓จุ๋ณุฒฒต๊กปู้บ ณุบ`บีแ7บจุ๋บฌขุ่อี่บ์ธีาฒบืฒโผ็๓บลณั!ผ็เย๊รืบื้บึ้กางิ้ บ่มื้ยื้ฒฆ่ยจุ๋ๆ กาล๊ฒพิธีอืยั่ย่บื๒จุ๋บ`ป๋ขุ่ด่อี่เด่ก่ฒบู๊ ๐ผิ'จุ๋ กาณูจุ๋ายฒ ยํ ล๊าภาตั้พุฟูนี๊กทจุ๋ฒมั๊ 7

×