Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

นิตยสาร Dplus ฉบับที่ 86 ประจำเดือนกันยายน 53

1,950 views

Published on

นิตยสาร Dplus ฉบับที่ 86 ประจำเดือนกันยายน 53

Published in: Education
 • If you are looking for customer-oriented academic and research paper writing service try ⇒⇒⇒ WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ liked them A LOTTT Really nice solutions for the last-day papers
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

นิตยสาร Dplus ฉบับที่ 86 ประจำเดือนกันยายน 53

 1. 1. www.dplusmag.com 86 ปีที่ 14 กันยายน 2553 Digital, Lifestyle & More Tweet กับสาวเท่ สัมภาษณ์พิเศษ : "ญารินดา" THE KEY-ATOR กับบทบาทในอินทรีแดง 2010 ผู้สร้างคีย์บอร์ดไทย บน iPad Connect ได้ทุกที่เมื่อมี 'เน็ตไร้สาย Free Magazine
 2. 2. ฉบับที่ 86 ปี ท ี ่ 14 ก.ย. 2553 10 P. Contents On The Move Digital Lifestyle 23 6 Tech Update 10 Cover Story : …Anyway 23 Away :to Stay in Japan P. 8 What's On Connect - Anytime …Anyplace Where กอดหมอน นอนถูกๆ 9 New Arrivals 14 Cool Gadgets : with 25 Smart English :Interpretation All New 3D Experience Inception Vocab And More Toshiba Satellite A665 27 TweeterViewดา: ในหนังอินทรีแดง 2010 35 Event Calendar 15 Mobile Pulse : THE “WAVE” ทวีตกับ ญาริน 36 Did You Know TALKING ABOUT 29 Take SUNRISE: to SUNSET a Seat 16 Social-minded From AT SUN ROAD 17 ทำาไมต้องไฟล์ RAW?? Photo Know-How : 31 Movie Preview P. 14 19 The Interview : 33 Book Recommended THE KEYATOR 21 iPhone 4 kind of Funny Web Innovation : 34 Health me : well Eat well. Live
 3. 3. Open Mind เจ้าของ : Digital, Lifestyle & More บริษัท โปรวิชั่น จำ�กัด อานันทยุทธ ทองเลี่ยม anantayoott@provision.co.th บรรณาธิการอำานวยการ : บรรณ�ธิก�รบริห�ร วศิน เพิ่มทรัพย์, วงศ์ประช� จันทร์สมวงศ์ อนิรุทธิ์ รัชตะวร�ห์ ที่ปรึกษากฎหมาย : ช่วงนี้กระแส Jailbreak เพื่อปลดล็อคอุปกรณ์กำ�ลังเป็นที่นิยม ไม่ว่�จะ คุณ ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ เป็นเครื่องเล่นเกม Playstation 3 ที่ตอนนี้มีอุปกรณ์ USB Jailbreak ว�งข�ย สำ�นักง�นกฎหม�ย P&P LAW FIRM โทร. 0-2665-6150 กันเกลื่อนเว็บไซต์ ทั้งของจริงและของปลอมปนกันมั่วไปหมด ส่วนโทรศัพท์ มือถือ iPhone นั้น โปรแกรมที่ช่วยปลดล็อคก็มียอดด�วน์โหลดถล่มทล�ย บรรณาธิการที่ปรึกษา : ทำ�ให้เหล่�มิจฉ�ชีพสบโอก�สที่จะใช้ช่องท�งดังกล่�วแพร่พันธุ์ไวรัสต่�งๆไป ศรีนลิน พิมพ์ประเสริฐ, กิรสน� หัวนะร�ษฎร์ พร้อมกับโปรแกรมปลดล็อคเหล่�นี้ วิธีหนึ่งที่ถูกนำ�ม�ใช้คือ ส่งอีเมล์ไปยัง Inbox บรรณาธิการบริหาร : ของคุณ แล้วเชือเชิญด้วยข้อคว�มทีบอกว่�มีโปรแกรม Jailbreak แจกฟรีถงที่ ห�ก ้ ่ ึ อ�นันทยุทธ ทองเลี่ยม ต้องก�รให้คลิกลิงค์ที่ปร�กฏในอีเมล์เพื่อด�วน์โหลด และทันทีที่คลิกลิงค์ เครื่อง หัวหน้ากองบรรณาธิการ : ของคุณอ�จถูกติดตั้งไวรัสหรือโปรแกรมประสงค์ร้�ย ซึ่งส่วนใหญ่เมื่อโปรแกรม ธน�กร บุญณรงค์ เหล่�นี้ถูกติดตั้งก็มักจะมุ่งเป้�ขโมยข้อมูลสำ�คัญๆที่เก็บอยู่ในเครื่อง ดังนั้น ถ้�คิด กองบรรณาธิการ : จะปลดล็อคก็ควรห�แหล่งด�วน์โหลดที่ไว้ใจได้ และอย่�หลงเชื่อหรือเผลอคลิก ภัทรินทร์ ธรรมโชติรัตน์, จิตร�พร ทัพเริญ ลิงค์ใดๆในอีเมล์แปลกหน้�ที่คุณไม่รู้ที่ม� อโนเช�ว์ เพชรรัตน์ กราฟิกและรูปเล่ม : ต่อกันด้วยห�เนื้อห�ของ D+PLUS ฉบับที่ 86 นำ�เสนอเรื่องร�วของ อุม�ภรณ์ เสนจันทร์ฒิไชย, อินเทอร์เน็ตไร้ส�ยยุคนี้ ซึ่งส�ม�รถเชื่อมต่อจ�กที่ใดก็ได้ที่สัญญ�ณเข้�ไปถึง แคทลีย� บุญเผ่� อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพ�และอุปกรณ์สื่อส�รรุ่นใหม่ๆมีช่องท�งที่ใช้เชื่อมต่อ ประสานงานและส่งเสริมการขาย : กับอินเทอร์เน็ตท�งใดบ้�ง และปัจจุบนบริก�รอินเทอร์เน็ตไร้ส�ยมีให้เลือกกีแบบ ั ่ นนทพร ตันติเอี่ยมสกุล ติดต�มอ่�นได้ใน Cover Story บัญชีและการเงิน : แวะชิมของอร่อยกันสักหน่อย กับคอลัมน์ Take a Seat เล่มนี้พ�เดิน สุชีร� แสงเกษมส�นติ์ ตะลอนชิมร้�นอ�ห�รแถวถนนพระอ�ทิตย์ ซึ่งมีให้เลือกหล�กสไตล์ ส่วนเมนูเด็ด ฝ่ายขายและสมาชิก : ก็มี ข�หมูเยอรมัน ไส้กรอกโฮมเมดเนื้อลูกวัว จ�กร้�น THE OLD PHRA ARTHIT หย�ดพิรุณ กวดกระโทก PIER ข้�วหมกไก่และโรตีกับมะตะบะ จ�กร้�น โรตี มะตะบะ ที่ได้กลิ่นเครื่องเทศ หอมยวนใจลอยม�แต่ไกล ใครเป็นนักชิมห้�มพล�ด ส่งท้�ยด้วย TweeterView กันอีกเช่นเคย เล่มนี้คว้�ตัว ญ�รินด� บุญน�ค @dplusmag น�งเอกจ�กหนังอินทรีแดง 2010 ม�ทวีตกันก่อนใคร ไปฟังเธอเล่�ประสบก�รณ์ http://twitter.com/dplusmag ดีๆจ�กหนังอินทรีแดงฉบับรีเมคและไลฟ์ไตล์ของเธอกันได้ในเล่ม แล้วพบกันใหม่ http://facebook.com/dplusmag ฉบับหน้� สวัสดีครับ สนใจส่งบทความ/ติชม : โปรดติดต่อ e-mail : dplus@provision.co.th สังซือสินค้�/สมัครสม�ชิก ่ ้ ติดต่อโฆษณา : โปรดติดต่อฝ่�ยข�ยและสม�ชิก โทร. 081-699-2332 e-mail : sales@provision.co.th สงวนสิทธิ์ต�มพระร�ชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยบริษัท โปรวิชั่น จำ�กัด ห้�มนำ�ส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ไปทำ�ซ้ำ� ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อส�ธ�รณชนไม่ว่�รูปแบบใดๆ นอกจ�กจะ ได้รับอนุญ�ตเป็นล�ยลักษณ์อักษรล่วงหน้�จ�กท�งบริษัทเท่�นั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหม�ยก�รค้�ต่�งๆ ที่อ้�งถึงเป็นสิทธิโดย ชอบด้วยกฎหม�ยของบริษัทนั้นๆ www.dplusmag.com
 4. 4. Tech Update Google Wave จอดสนิท ยังไม่ถึง 1 ปีเลยสำ�หรับ Google Wave บริก�ร เครือข่�ยสังคมที่ Google เข็นออกม�กและหวังว่� มันจะไปได้สวย แต่แล้วกลับไม่เป็นอย่�งที่คิด เนื่อง ด้วย Wave นั้นมีปัญห�ในด้�นของแนวคิดที่ซับซ้อน เกินไปจนผู้ใช้ง�นในระดับทั่วไปไม่ส�ม�รถเข้�ใจและ เข้�ถึงได้ จึงทำ�ให้ไม่มีผู้ใช้ง�นม�กต�มเป้�หม�ยที่ ว�งไว้ Wave จึงไม่มีแผนที่จะพัฒน�ต่อไป โดยจะเปิด ให้บริก�รจนถึงสิ้นปี 2010 เท่�นั้น แต่ทั้งนี้ Google เองก็ว�งแผนทีจะนำ�เทคโนโลยของ Wave ไปประยุกต์ ่ ี และพัฒน�กับบริก�รอื่นเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่ง่�ย และสะดวกม�กยิ่งขึ้น แอพพลิเคชั่น iPhone ใหม่ สำาหรับคอข่าว และขาช้อป แอพพลิเคชันบน iPhone สม�ร์ทโฟนสุดฮิตยังคงพัฒน� และมีม� ่ ใหม่ๆให้ใช้ง�นกันอย่�งต่อเนื่อง โดยมีแอพพลิเคชั่นของ CNN สำ�หรับ คอข่�ว ให้ต�มอัพเดทข่�วได้ทุกที่ ทุกเวล� เก�ะติดคว�มเคลื่อนไหว ทั่วทุกมุมของโลก รวมถึงผู้ใช้เองก็ยังส�ม�รถส่งข่�วให้กับ CNN ได้ ด้วย และสำ�หรับแฟชั่นนิสต้�ข�ช้อปทั้งหล�ยต้องพล�ดไม่ได้กับ Ebay Fashion สร้�งโลกช้อปแบบใหมสดเดิน เปิดตูคอลเลคชันสุดหรูของหล�ก ุ่ ้ ้ ่ แบรนด์ให้เลือกลองใส่ ให้ประสบก�รณ์ชอปเสมื ้ อนจริงบน iPhone โดย ทังสองแอพพลิเคชันใหม่นน�จะตอบโจทย์ และตอบสนองคว�มต้องก�ร ้ ่ ี้ ่ ของผู้ใช้ iPhone ในด้�นต่�งๆได้ดีม�กขึ้นไปอีก Jailbreak ต้องระวังไวรัส !!! บิทดีเฟนเดอร์ ประเทศไทย ประก�ศเตอนผูใช้ iPhone ทีใช้ ื ้ ่ โปรแกรม jailbreaking ปลดล็อค iPhone เนื่องด้วยตรวจพบก�ร แพร่กระจ�ยของมัลแวร์ ทำ�ให้ผไม่หวังดีต�งๆและอ�ชญ�กรอ�จใช้ ู้ ่ ก�ร jailbreak เป็นช่องท�งในก� รส่งอีเมล์ลงค์หลอกลวงให้ด�วน์- ิ โหลดแอพพลิเคชั่นที่ฝังตัวมัลแวร์ไว้ด้ว ย และห�กผู้ใช้ด�วน์โหลด แอพพลิเคชั่นม�ใช้ง�น อ�จทำ�ให้ข้อมูลส่วนตัวต่�งๆของผู้ใช้ถูก ขโมยไปใชได้ อ�ทิ เลขทีบตรเครดิต รหัสผ่�นต่�งๆ หม�ยเลขบัญชี ้ ่ ั ธน�ค�ร เป็นต้น ผู้ใช้จึงต้องระวัง และหมั่นอัพเดทระบบป้องกัน อยู่อย่�งสม่ำ�เสมอ ที่สำ�คัญคือ ไม่ควรเปิดอีเมล์จ�กผู้ที่เร�ไม่รู้จัก เพื่อเป็นก�รคัดกรอง และลดคว�มเสี่ยง 6 September 2010
 5. 5. Google Chrome เวอร์ชั่นใหม่ อัดแน่นด้วยความสามารถ ถึง Wave จะไปไม่รอด แต่ Chrome อน�คตรุง Google เปิดตัวเว็บบร�วเซอร์ ่ โครม เวอร์ชั่นล่�สุด พร้อมฟีเจอร์ซึ่งปรับแต่งม�โดยเฉพ�ะผู้ใช้ในประเทศไทย และ รองรับแอพพลิเคชันต่�งๆ ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ของผูใช้ เพิมระบบคว�มปลอดภัย ่ ้ ่ โดยเวอร์ช ั่นใหม่นี้ทำ�ง�นได้รวดเร็วขึ้นถึง 200 เปอร์เซ็น เมื่อเทียบกับรุ่นเบต้� รวมถึงมีฟีเจอร์ใหม่ อ�ทิเช่น ช่องท�งเข้�เว็บ แถบอเนกประสงค์ คุณสมบัติก�ร แปลหน้�เว็บต่�งๆเป็นภ�ษ�ไทย ระบบก�รซิงค์โครโนซ์ และระบบคว�มปลอดภัย ซึ่งจะแยกก�รทำ�ง�นของแต่ละบร�วเซอร์ออกจ�กกัน พร้อมด้วยฟีเจอร์ก�รตรวจ จับมัลแวร์และฟิชชิ่งโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะเตือนผู้ใช้เมื่อพย�ย�มจะเข้�ชมเว็บไซต์ที่มี คว�มเสี่ยงเป็นอันตร�ยต่อคอมพิวเตอร์ 3 กิจกรรมฮิตของชาวมะกันตอนเซิร์ฟเน็ต ผลสำ�รวจกิจกรรมยอดฮิตของช�วอเมริกนทีท�กันม�กทีสด ั ่ ำ ุ่ เวล�ท่องเน็ต 3 อันดับแรกคือ ก�รใช้ง�น Social Networking เล่นเกม และใช้ง�นอีเมล์ โดย Social Networking เป็นสัดส่วน ถึงร้อยละ 22.7 เกมส์ออนไลน์มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 10.2 และ อีเมล์นั้นคิดเป็นร้อยละ 8.3 ของกิจกรรมบนโลกไซเบอร์ของคน อเมริกัน อย่�งไรก็ต�ม ผลสำ�รวจยังพบอีกว่�ในช่วง 1 ปีนี้ ก�ร ใช้ง�นด้�นอีเมล์มีก�รลดลง เพร�ะช�วอเมริกันหันไปใช้บริก�ร Social Networking ติดต่อสื่อส�รกันม�กขึ้น ส่วนก�รโฆษณ� สินค้� และประมูลสินค้�ออนไลน์นั้นได้รับคว�มนิยมน้อยที่สุด คิด เป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 2.7 เท่�นั้น แรงยาวต่อเนื่องกับ Android มียอด Activate วันละ 200,000 เครื่อง ยังคงแรงไม่หยุดหลังจ�กทีได้อนดับส�มในตล�ดสม�ร์ทโฟนโลกแล้ว ่ ั และในไตรม�สแรกทสหรัฐอเมริ ี่ ก�แอนดรอยด์ยงมียอดข�ยสูงกว่� iPhone ั ด้วย ซึ่งแอนดรอยด์นั้นมียอดข�ยคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 27 ไอโฟนอยู่ที่ ร้อยละ 23 และยังเหนียวแน่นกับ BB มีสดส่วนอยูทรอยละ 33 เป็นอันดับ 1 ั ่ ่ี ้ จะเห็นว่�แอนดรอยด์นั้นมีอน�คตที่กำ�ลังรุ่ง และมีอัตร�ก�รเติบโตของ จำ�นวนผูใช้สงขึนอย่�งรวดเร็ว แผ่ขย�ยไปในวงกว้�ง เนืองด้วยแอนดรอยด์ ้ ู ้ ่ มีผผลิตหล�ยเจ้�หยิบไปใช้กบผลิตภัณฑ์ของตัวเอง ทำ�ให้ผใช้มตวเลือกม�ก ู้ ั ู้ ี ั รวมถึงมีร�ค�หล�ย ระดับ เหม�ะกับหล�ยกลุ่มเป้�หม�ย ให้เลือกในระดับ ร�ค�ที่เหม�ะสมกับคว�มส�ม�รถในก�รซื้อของผู้ใช้เอง 2010 September 7
 6. 6. What’s On แจ่มใส ทุ่ม 30 ล้าน เปิด “แจมคลับ” Read…Eat…Play สำ�นักพิมพ์แจ่มใส ครบรอบ 9 ปี ทุ่มงบ 30 ล้�นบ�ท เปิด “แจมคลับ” ซึ่งสร้�งสีสันแบบครบวงจรแบบ Read… Eat…Play เพื่อตอบสนองคนรักก�รอ่�นได้อร่อย และสนุกสน�นเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่�งๆม�กม�ย เพื่อให้ เย�วชนได้มีศนย์กล�งในก�รร่วมทำ�กิจกรรมทีมประโยชน์ โดยเฉพ�ะภ�ยในสถ�บันก�รศึกษ�ต่�งๆ อ�ทิ โครงก�รมอบ ู ่ี หนังสือ...สือคว�มสุข โครงก�รอ่�นวันละนิดจิตแจ่มใส โครงก�ร Jamsai Award เป็นต้น เพือส่งเสริมก�รสร้�งวัฒนธรรม ่ ่ ‘ก�รอ่�น’ ในสังคมไทยและเป็นเวทีให้เย�วชนคนรุ่นใหม่ได้ร่วมแสดงศักยภ�พท�งคว�มคิดและสร้�งสรรค์ผลง�น จิ๋วแต่เจ๋ง Pocket Projector จาก 3M 3M ประเทศไทย เปิดตัวพ็อกเก็ตโปรเจ็คเตอร์ตวเล็กจิว แต่ฟงก์ชนแจ๋ว เป็นเจ้�แรกในประเทศไทย โชว์รปลักษณ์ ั ๋ ั ั่ ู กะทัดรัด ขน�ดใกล้เคียงกับโทรศัพท์มือถือ มีน้ำ�หนักเพียง 160 กรัม ส�ม�รถพกพ�ไปที่ต่�งๆได้สะดวก ส�ม�รถขย�ย ก�รแสดงผลได้ถึง 50 นิ้ว เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้หล�กหล�ย อ�ทิ iPhone iPod iPad PSP Notebook Netbook มี หน่วยคว�มจำ�ในตัวเครื่อง 1 GB และเพิ่มหน่วยคว�มจำ�ภ�ยนอกได้สูงสุด 16 GB พร้อมโชว์โซลูชั่นด้�นชีวิตก�รทำ�ง�น และตอบสนองด้�นเอนเตอร์เทนเมนต์ที่หล�กหล�ย ทั้งง�นพรีเซนเทชั่นเอกส�รต่�งๆ รวมไปถึงส�ม�รถเปิดไฟล์หนัง และเพลง ให้คว�มบันเทิงได้ทุกที่ที่ต้องก�ร พร้อมร�งวัลก�รันตีคุณภ�พจ�ก Edison Best New Product Award ประเทศสหรัฐอเมริก� Lenovo โดดลงเล่นตลาด All in one Desktop PC บริษัท เลอโนโว ประเทศไทย เปิดตัวเดสก์ท็อปแบบ All-in-one 3 ซีรีส์ คือ รุ่น IdeaCentre A300, B300 และ Lenovo C200 พร้อมตอบโจทย์ผู้ใช้ง�นที่หล�กหล�ย เพื่อสอดรับคว�มต้องก�รที่แตกต่�งกัน ทั้งก�รทำ�ง�น ก�รใช้ง�น ทั่วไปภ�ยในบ้�น คว�มบันเทิง หรือแม้กระทั่งก�รเล่นเกมส์ต่�งๆ ซึ่งทั้ง 3 ซีรีส์สร้�งสรรค์ด้วยเทคโนโลยีล่�สุดจ�ก เลอโนโว และมีฟังก์ชั่นที่เหม�ะกับผู้ใช้ง�น อ�ทิ ระบบจอสัมผัส HD ลำ�โพงสเตอริโอ กล้องคว�มละเอียดสูง เป็นต้น ช่วยสร้�งมิติใหม่ของก�รใช้ง�นคอมพิวเตอร์ที่ง่�ยด�ย พร้อมด้วยคว�มสนุกสน�นควบคู่กันไป DTAC ทำาเก๋ เปิดตัว iPhone Application เสริมทัพลูกค้า ดีแทคเปิดตัวแอพพลิเคชั่นสำ�หรับลูกค้�ดีแทคโดยเฉพ�ะ เพื่อมอบคว�มสะดวกสบ�ยในก�รใช้บริก�ร พร้อมรับ สิทธิพิเศษต่�งๆอีกม�กม�ยสำ�หรับลูกค้�ดีแทคเท่�นั้น เติมเต็มประสบก�รณ์และคว�มต้องก�รชีวิตสมัยใหม่แบบครบ วงจร ทั้งก�รใช้ง�นโทรศัพท์มือถือ (dtac Application) ก�รอัพเดทข่�วส�รประจำ�วัน (Thairath) ทำ�ธุรกรรมก�ร เงิน (K-Mobile Banking PLUS) เดินท�งท่องเที่ยว (Nok Air) หรือจะคว�มบันเทิง ดูหนัง (SF Showtimes in Hand) ฟังเพลง (333 Happy Vampires) โดยส�ม�รถด�วน์โหลดแอพพลิเคชั่นต่�งๆได้ผ่�นท�ง App Store ส�ม�รถสอบถ�ม ร�ยละเอียดหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ Dtac Call Center 1678 TRUE ตอกย้ำาภาพผู้นำาไฮสปีดอินเทอร์เน็ต เร็วจริง แรงจริง TRUE ผู้ให้บริก�รไฮสปีดอินเทอร์เน็ตแนวหน้�ของประเทศไทย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้ที่ชอบท่องเน็ตเร็วและแรง ให้เต็มประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น เปิดแพ็กเกจ “ท่องเน็ตเร็วสูง 6 Mbps 599 บ�ท” พร้อมปรับระดับคว�มเร็วให้กับลูกค้� ปัจจุบันที่ใช้เน็ตเดือนละ 599 โดยอัตโนมัติทันทีตั้งแต่เดือนเดือนสิงห�คม เมื่อสมัครแพ็กเกจใหม่วันนี้รับฟรี เร�เตอร์ พร้อมแลกซื้อไว-ไฟเร�เตอร์ร�ค� 799 บ�ท จ�กปกติ 1,490 บ�ท และฟรีค่�ติดตั้งหม�ยเลขโทรศัพท์มูลค่� 3,584.50 บ�ท ทั้งนี้ลูกค้�ส�ม�รถเลือกแพ็กเกจอื่นๆ ที่มีคว�มเร็วได้ตั้งแต่ 6 Mbps ถึง 16 Mbps ได้ต�มต้องก�ร HTC เปิดตัวแอนดรอยด์สองรุ่นเอาใจคอโซเชี่ยล HTC ยักษ์ใหญ่แห่งวงก�รสม�ร์ทโฟน ล่�สุดเปิดตัวโทรศัพท์สม�ร์ทโฟนระบบปฏิบัติก�รแอนดรอยด์ยอดฮิต ลง ตล�ดอีก 2 รุ่นด้วยกันคือ HTC Wildf ire และ HTC Aria ตอบรับกระแสกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชอบใช้ง�นโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ก แชร์ไลฟ์สไตล์เฉพ�ะตัว พร้อมสร้�งม�ตรฐ�นใหม่ให้ใช้ง�นโทรศัพท์มือถือได้ง่�ยขึ้น ทั้งสองรุ่นม�พร้อมกับระบบ ปฏิบัติก�รแอนดรอยด์ 2.1 และ Sense 1.6 User Interface ยูสเซอร์อินเทอร์เฟสที่สวยง�มน่�ใช้ พร้อมคุณสมบัติใหม่ Caller ID ที่ส�ม�รถแสดงสถ�นะก�รอัพเดทบน Facebook และระบบแจ้งเตือนนับถอยหลังครบรอบวันคล้�ยวันเกิด ด้วย HTC Wildfire สนนร�ค� 11,500 บ�ท และ HTC Aria ร�ค� 15,900 บ�ท (แถม SD Card 2 GB) 8 September 2010
 7. 7. New Arrivals MacPro MacPro รุ่นล่�สุดจ�ก Apple ม�พร้อมกับระบบประมวลผล Xeon จ�ก Intel ที่มีโค้ดเนมว่� “Westmere” ซึ่งเป็นสถ�ปัตยกรรม CPU แบบ 8-12 Core ใช้ขุมพลัง ขับเคลื่อนระบบกร�ฟิก ATI Radeon HD 5770/5780 ขน�ด 1 GB นอกจ�กนี้ยังเสริม คว�มแรงทะลุโลกด้วย ฮ�ร์ดดิสก์เก็บข้อมูลขน�ด 1 TB พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB 5 ช่อง พอร์ต FireWire 4 ช่อง ฯลฯ โดยมีร�ค�เปิดตัวอยูที่ $2,499 (ประม�ณ 80,000 บ�ท) และ ่ สูงสุดอยูที่ $4,999 (ประม�ณ 160,000 บ�ท) ร�ค�แรงพอๆกับประสิทธิภ�พเลยทีเดียว ่ BenQ Joybook R48 โน้ตบุ๊คสำ�หรับบล็อกเกอร์ นักเล่นเกมส์ และมัลติมีเดีย ใช้ระบบประมวลผลทรงพลัง Intel® Core™ i3 Processor หน้�จออัตร�ส่วน 16:9 (1366x768) ขน�ด 14 นิ้ว ระบบ แสดงผลกร�ฟิก ATI Mobility Radeon™ HD 5450 GraphicsProcessing Unit DDR3 RAM (ส�ม�รถอัพเกรดได้ถึง 4 GB) และ HDD สูงสุดถึง 500 GB พร้อมเทคโนโลยี Intel® Hyper- Threading Technology2 (Intel® Core™ i3 Processor) ช่วยให้แต่ละแกนประมวลผล ทำ�ง�นสอดรับกันอย่�งช�ญฉล�ด ทำ�ให้เล่นเกมส์ได้ร�บรื่น นอกจ�กนี้ยังม�พร้อมกับหูฟัง SRS CS Headphone™ พอร์ต HDMI, ระบบเชื่อมต่อ WLAN 802.11 b/g/n เว็บแคม 1.3M Card-Reader ช่อง eSATA slot และ อุปกรณ์ Bluetooth 2.1 device อ่�นร�ยละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ http://www.benq.co.th/ Lenovo C200 BlackBerry Torch 9800 เดสก์ทอปแบบ All in one รุนใหม่ล่�สุด ็ ่ สม�ร์ ท โฟนจ�ก RIM เป็ น BlackBerry เสริมพลังจินตน�ก�ร เพิ่มคว�มสนุกสน�น รุ่นแรกที่ม�พร้อมกับระบบปฏิบัติก�ร BlackBerry สำ�หรับคนในครอบครัว ครอบคลุมไลฟ์สไตล์ OS6 ตัวเครืองออกแบบเป็นแบบสไลด์ซอนคียบอร์ด ่ ่ ์ ก�รทำ�ง�น ควบคู่กับคว�มบันเทิง ม�พร้อม แบบ Full QWERTY ม�พร้อมกับหน้�จอขน�ด กับระบบประมวลผล Intel® Atom™ Dual 3.2 นิ้ว HVGA+ (480x360 pixels) ตัวเครื่องมี Core Processor D510 DVD Reader/Writer คว�มหน�เพียง 14.6mm รองรับระบบ Network จอแสดงผลขน�ด 18.5 และ 16.9 นิ้ว ใช้ระบบ แบบ tri-band 3G handset packs Wi-Fi b/g/n, ประมวลผลกร�ฟิก NVIDIA® ION™ 256 MB Bluetooth และ GPS ใช้ระบบประมวลผลกล�งที่ Graphics Processor พร้อมแถบระบบสัมผัส คว�มเร็ว 624 MHz มีหน่วยคว�มจำ�ภ�ยในเครื่อง ลำ�โพงสเตอริโอ และ Lenovo High-Sense 512 MB ส่วนของหน่วยคว�มจำ�แบบ Storage Webcam กล้ อ งเว็ บ แคมที่ มี เ ลนส์ ก ว้� ง มี ส�ม�รถเพิ่มหน่วยคว�มจำ�ภ�ยนอกได้ถึง 32 GB คว�มไวแสงม�กช่วยให้ภ�พคมชัด แม้ในสภ�พ (Micro SD) นอกจ�กนี้ยังมีกล้อง 5 ล้�นพิกเซล แวดล้อมทีมแสงน้อย ร�ค�เริมต้นที่ 16,900 บ�ท ่ี ่ แบบ Auto Focus บันทึก VDO คว�มละเอียดระดับ ว�งจำ�หน่�ยแล้วที่ตัวแทนร้�นค้�ของเลอโนโว VGA อีกด้วย ในประเทศไทยคงต้องอดใจรออีกนิด อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http:// ถึงจะนำ�เข้�ม�ว�งข�ย www.lenovo.com/th/en/ 2010 September 9
 8. 8. Cover Story “ย้อนกลับไปเมื่อช่วงปี พ.ศ. 2538 หากยังจำา กันได้ รัฐบาลไทยในยุคนั้น ได้ประกาศให้เป็นปีแห่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Tech- nology Year) เนื่องจาก ตระหนักถึงความสำาคัญ ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารข้อมูล ซึ่งก็ เป็นปีเดียวกันที่ภาคเอกชน อย่าง Internet Thailand ได้รับสิทธิ์ให้เป็นผู้บริการ อินเทอร์เน็ต (ISP) รายแรก ในประเทศไทย และหลัง จากนั้นเพียงแค่ปีเดียวก็มี ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ในยุคของ Dial-up โมเด็ม ผู้ใช้บริก�รนอกจ�กต้องเสียค่�โทร 3 บ�ททุกครั้งที่ เกิดขึ้นมากมาย...” เชื่อมต่อแล้ว ค่�บริก�รอินเทอร์เน็ตในสมัยนั้นยังคิดเป็นร�ยชั่วโมงอีกด้วย โชคดีที่ผมยัง ทันได้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อผ่�นโมเด็ม 28.8 Kbps ในตอนนั้นด้วย บอกได้คำ�เดียวว่� เป็นอะไรทีตนเต้นม�กๆ ถึงแม้ว�ในยุคนัน World Wide Web จะแสดงผลแบบง่�ยๆและ ่ ื่ ่ ้ เน้นที่ตัวหนังสือเป็นหลัก แต่ก็มีแรงดึงดูดให้ต้องนั่งอยู่หน้�คอมฯวันละหล�ยชั่วโมง... 10 September 2010
 9. 9. ปัจจุบัน อินเทอร์เน็ตกล�ยเป็นอะไรที่ห�ได้ง่�ย พอๆกับ ...อุ ป กรณ์ ที่ ก ล่ � วม�ทั้ ง หมดนี้ ส �ม�รถเชื่ อ มต่ อ ที่เร�เดินเข้�ไปในร้�นสะดวกซื้อแล้วได้ซ�ล�เป�ลูกใหญ่กลับม� อินเทอร์เน็ตได้ไม่ท�งใดก็ท�งหนึง เอ๊ะยังไงกันนี!่ บ�งตัวเชือมต่อ ่ ่ จ�กอินเทอร์เน็ตผ่�นส�ยโทรศัพท์ที่มีคว�มเร็วไม่กี่ ‘เค’ (Kbps) ผ่�น Wi-Fi, ผ่�น EDGE/GPRS, ผ่�นเครือข่�ย 3G และผ่�นได้ ก็กล�ยเป็นอินเทอร์เน็ตไร้ส�ย ไฮ-สปีด ที่เพิ่มคว�มเร็วขึ้นเป็น ทุกอย่�งก็มดวยเช่นกัน ไปดูร�ยละเอียดของบริก�รอินเทอร์เน็ต ี้ ‘เม็ก’ (Mbps) แน่นอนว่�ก�รเข้�ถึงอินเทอร์เน็ตยุคนี้ไม่ได้จำ�กัด กันว่�มีตัวเลือกแบบใดบ้�ง แค่เพียงคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือโน้ตบุ๊คเท่ �นั้น อุปกรณ์พกพ� หล�กหล�ยชนิดก็ส�ม�รถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เช่นกัน ไปดูกัน บริการอินเทอร์เน็ตแบบต่างๆ ว่�มีอะไรบ้�ง... Wi-Fi Internet : อุปกรณ์พกพาแบบไหนเชื่อมต่อเน็ตได้บ้าง บริก�รอินเทอร์เน็ตผ่�นระบบเครือข่�ยไร้ส�ย (WLAN) ได้รับคว�มนิยมม�กขึ้นเรื่อยๆ ทั้งจ�กผู้ใช้ง�นในออฟฟิศ, ผู้ใช้ 1. โทรศัพท์มือถือ : สมัยนี้คงต้องเรียกว่�สม�ร์ทโฟนกันแล้ว ต�มบ้�น และจุดให้บริก�รอินเทอร์เน็ตส�ธ�รณะ (Hot Spot) เพร�ะไม่ได้มไว้โทรออก-รับส�ยเพียงอย่�งเดียว แต่เร�เกือบ ี ที่เพิ่มม�กขึ้น เนื่องจ�กให้คว�มสะดวกสบ�ยด้�นก�รเชื่อมต่อ ทำ�ทุกอย่�งได้บนสม�ร์ทโฟนเช่นเดียวกับที่ทำ�บนเครื่อง และใช้ง�นจ�กที่ใดก็ได้ที่สัญญ�ณส่งไปถึง คอมพิวเตอร์ ไม่แน่ว�ต่อไปห�กชิปประมวลผลของสม�ร์ท- ่ โฟนมีประสิทธิภ�พสูงขึนกว่�นี้ เร�อ�จจะได้เห็นคอมพิวเตอร์ ้ เทคโนโลยีของ Wi-Fi Internet ช่วยให้เร�ส�ม�รถรับส่ง ต�มบ้�นที่มีแค่จอภ�พเท่ �นั้น เวล�กลับถึงบ้ �นก็แค่นำ� อีเมล์, เซิร์ฟเน็ต, ด�วน์โหลด และทำ�กิจกรรมออนไลน์ต่�งๆได้ สม�ร์ทโฟนไปเสียบเข้�กับสล็อตเชื่อมต่อของจอภ�พ เท่�นี้ ด้วยคว�มเร็วที่น่�ประทับใจสูง เนื่องจ�กใช้เครือข่�ยเดียวกัน ก็กล�ยร่�งเป็นเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์แล้ว แถมไม่ตองม�นัง ็ ้ ่ กั บ ระบบไฮ-สปี ด อิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ ใ ห้ บ ริ ก �รต�มบ้ � นนั่ น เอง Sync ข้อมูลไปม�ให้ยุ่งย�กอีกด้วย! ยกตัวอย่�ง ถ้�คุณเปิดร้�นก�แฟในย่�นธุรกิจ และต้องก�รให้ 2. Tablet PC : สำ�หรับแท็บเล็ต พีซี ที่ม�แรงที่สุดตอนนี้คง บริก�รอินเทอร์เน็ตไร้ส�ย ก็เพียงแค่ซื้อ Wireless Access ไม่มีใครเกินหน้� iPad อย่�งแน่นอน ซึ่งทำ�ให้แท็บเล็ต พีซี Point หรือถ้�มี Broadband Router อยู่แล้ว ก็ส�ม�รถแชร์ รุนเก่�ๆกล�ยเป็นของล้�สมัยไปเลย เทคโนโลยีของ iPad โดย ่ อินเทอร์เน็ตให้กับลูกค้�ได้เลย เฉพ�ะระบบมัลติทชสกรีน ช่วยเปลียนนิย�มของคอมพิวเตอร์ ั ่ พกพ�ให้กล�ยเป็นของใช้ที่ใกล้ตัวเร�ม�กยิ่งขึ้น 3. UMPC (Ultra Mobile PC) : คอมพิวเตอร์พกพ�อีก ประเภทหนึ่ง ที่เรียกได้ว่�เป็นอนุพันธ์ของแท็บเล็ต พีซี ซึ่ง ถูกย่อส่วนลงม�ให้ส�ม�รถใช้ง�นบนฝ่�มือได้ แต่เนื่องจ�กมี ร�ค�ที่ค่อนข้�งแพง อุปกรณ์ชนิดนี้จึงถูกนำ�ไปใช้ง�นเฉพ�ะ ด้�นม�กกว่�ที่จะมีให้เห็นต�มท้องถนน 4. PDA (personal digital assistant) : พีดีเอ คืออุปกรณ์ที่ กำ�ลังจะถูกลืม เพร�ะโทรศัพท์มอถือยุคใหม่ส�ม�รถทดแทน ื ก�รทำ � ง�นของพี ดี เ อได้ ทุ ก อย่ � ง แต่ ก็ ใ ช่ ว่ � จะห�ยหน้ � ไปซะทีเดียว เพร�ะสำ�หรับบ�งคนที่ดูมีอ�ยุหน่อย พีดีเอยัง คงเป็นผู้ช่วยจัดง�นเอกส�รส่วนตัว ที่ให้สัมผัสได้อย่�งเต็ม ไม้เต็มมือม�กกว่�โทรศัพท์หุ่นผอมเพรียวบ�งยุคนี้ซะอีก ( : 5. Sub Notebook : Netbook หรือ Mini Notebook รุนใหม่ๆ ฝังชิป AirCard ลงไปด้วย เมือใส่ซมและลงโปรแกรม ่ ่ ิ ซอฟต์ โ ฟนก็ ก ล�ยเป็ น โทรศั พ ท์ ติ ด แป้ น พิ ม พ์ ไ ด้ เ ลย แรงกว่� BB ดีกว่� iPhone แต่ไม่ยักกะมีคนพกไปนั่งแชต บนรถไฟฟ้� ( ; 2010 September 11
 10. 10. สำ�หรับบริก�ร Wi-Fi Internet จ�ก ISP ต่�งๆนั้น ปัจจุบัน มี พื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก �รเกื อ บครอบคลุ ม ทั่ ว กรุ ง เทพฯ รวมทั้ ง เมื อ ง ท่องเที่ยวใหญ่ๆอย่�ง ภูเก็ต, พัทย�, สงขล�, เชียงใหม่ ก็มีจุด ให้บริก�รอินเทอร์เน็ตไร้ส�ยหล�ยแห่ง ส่วนใหญ่จะมีป�ย Wi-Fi ้ Internet หรือ Wireless Zone แสดงให้เร�ทร�บต�มจุดต่�งๆ ส่วนคว�มเร็วในก�รให้บริก�รนั้นเริ่มต้นที่ 1 Mbps ไปจนถึง 4 Mbps ถ้�คุณจะเลือกใช้บริก�ร Wi-Fi Internet จ�กจุดให้บริก�ร เหล่�นี้ มีคำ�แนะนำ�ข้อหนึ่งคือ ต้องก�รคว�มเร็วขน�ดไหน ห�ก แค่เช็คอีเมล์ หรือแค่แชต อ�จจะไม่คุ้มค่� เพร�ะถ้�ซื้อแพ็กเกจ เป็นร�ยชั่วโมงจ�กจุดให้บริก�ร ใช้ EDGE/GPRS แบบเหม�จ่�ย ร�ยเดือนจะคุมกว่� แต่ถ�คุณใช้ง�นเป็นประจำ� หรือต้องนังทำ�ง�น ้ ้ ่ ข้�งนอกออฟฟิศวันละหล�ยชั่วโมง แนะนำ�ให้ซื้อแพ็กเกจเป็นร�ย เดือนของ WI-Fi จะคุ้มที่สุด เอ�เป็นว่�บริก�รอินเทอร์เน็ตไร้ส�ย แบบแรกนี้เหม�ะสำ�หรับทุกๆอุปกรณ์ที่รองรับ Wi-Fi ครับ ได้ว�เป็นยุค 2.5G แต่คว�มเร็วที่ GPRS ส�ม�รถทำ�ได้คอประม�ณ ่ ื 50 Kbps ไม่เพียงพอกับคว�มต้องก�ร จึงมีก�รพัฒน�ต่อยอด EDGE/GPRS : GPRS ให้มีคว�มเร็วสูงขึ้น โดยเรียกว่� EDGE (Enhanced Data ขอเท้�คว�มสักหน่อยสำ � หรั บ ผู้ที่ ยั ง ไม่ท ร�บว่� EDGE/ rates for GSM Evolution) ซึ่ง EDGE ถือเป็นยุค 2.75G และมี GPRS คืออะไร ก่อนที่เทคโนโลยี GPRS จะถูกพัฒน�ขึ้นม� เดิม คว�มเร็วสูงสุดอยู่ที่ 473.6 Kbps โทรศัพท์มือถือยังใช้ระบบอน�ล็อกในก�รสื่อส�ร ซึ่งส�ม�รถส่ง ข้อมูลเสียง (Voice) ได้อย่�งเดียว เรียกว่�ยุค สำ � หรั บ ผู้ ที่ ต้ อ งก�รใช้ บ ริ ก �ร EDGE/GPRS เพื่ อ เล่ น 1G หลังจ�กนัน จึงพัฒน�ม�ใช้ระบบดิจิตอล ้ อินเทอร์เน็ตแบบไร้ส�ย จำ�เป็นต้องมีอปกรณ์ทรองรับด้วย ถ้�เป็น ุ ี่ อย่�ง GSM ซึ่งเข้�สู่ยุค 2G โทรศัพท์มอถือรุนใหม่ๆส่วนใหญ่จะรองรับได้อยูแล้ว ส่วนอุปกรณ์ ื ่ ่ ที่รองรับก�รส่ง Data ได้ เช่น อื่นๆ เช่น โน้ตบุ๊ค, เน็ตบุ๊ค ต้องติดตั้ง AirCard EDGE/GPRS ก่อน SMS, ภ�พ, ริงโทน เป็นต้น และเมื่อมี จึงส�ม�รถใช้บริก�รอินเทอร์เน็ตผ่�นระบบนีได้ แต่อย่�ลืมไปสมัคร้ ก�รรับส่งข้อมูลทีเ่ ป็น Data ม�กขึน ้ ใช้บริก�รด้วยล่ะครับ เพร�ะมีบ�งคนที่ไม่ทร�บจริงๆ คิดว่�ซื้อ ระบบ GPRS จึงถูกพัฒน�ขึ้น AirCard ม�ใส่ก็ใช้ได้เลย ซิม...เซิม ก็ยังไม่ได้ใส่กับเข�ด้วย.. (-*-) ม � เ พื่ อ ร อ ง รั บ ง� น CDMA : ดังกล่�ว ซึงเรียก ่ CDMA หรือ Code Division Multiple Access เป็น เทคโนโลยีสื่อส�รแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบ ซึ่งเน้น Data ที่เป็น มัลติมีเดียต่�งๆ ทั้งภ�พ เสียง วิดีโอ ในระบบดิจิตอล เทคโนโลยี CDMA ที่นำ�ม�ให้บริก�รในบ้�นเร�เป็น CDMA 2000 1x ซึ่งมี คว�มเร็วสูงสุดเพียง 153 Kbps เท่�นั้น ก�รเล่นเน็ตผ่�นระบบ CDMA 2000 1x อุปกรณ์ต้องรองรับเทคโนโลยีนี้ด้วย ถ้ �เป็น โทรศัพท์มือถือสเป็คเครื่องต้องระบุไว้ด้วยว่�รองรับม�ตรฐ�น ดังกล่�วด้วย เช่น CDMA 800/1900/1700/2100 MHz และ ถ้�เป็น AirCard ต้องดูด้วยว่�เป็นรุ่นที่ใช้ได้กับระบบ CDMA หรือไม่ แต่บ�งยี่ห้อก็รองรับได้ทั้ง GSM และ CDMA ปัจจุบัน ผู้ให้ 12 September 2010
 11. 11. บริก�รอินเทอร์เน็ตด้วยระบบ CDMA ในประเทศมีเพียง CAT (กศท.) กับ Hutch สองร�ยเท่�นั้น ซึ่งได้หันหัวเรือไปสู่ยุค 3G CDMA กันแล้ว 3G : เมื่ อ พู ด ถึ ง 3G คงต้ อ งแบ่ ง ผู้ ใ ห้ บ ริ ก �รออกเป็ น สองฟ�ก ฟ�กหนึงคือผูให้บริก�รทีม�จ�กฝัง GSM ซึงให้บริก�ร ่ ้ ่ ่ ่ อินเทอร์เน็ตผ่�นระบบ EDGE/GPRS และอีกฟ�กหนึ่งคือผู้ให้ บริก�รฝั่ง CDMA ซึ่งให้บริก�รอินเทอร์เน็ตผ่�นระบบ CDMA 2000 1x เมื่อก้�วสู่ยุค 3G ผู้ให้บริก�รท�งฝั่ง GSM ได้เลือก ใช้ระบบ WCDMA (Wideband Code-Division Multiple Access) เพื่อให้บริก�รอินเทอร์เน็ตไร้ส�ย โดย TOT เป็น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก �รร�ยแรกที่ ไ ด้ สั ม ปท�นจ�กรั ฐ และจั ด สรรให้ กั บ แนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคต โอเปอเรเตอร์ร�ยย่อยต่�งๆ ส่วนผู้ให้บริก�รท�งฝั่งของ CDMA แนวโน้มเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตไร้ส�ยบ้�นเร� ถ้�ไม่นับ ได้เลือกใช้ระบบ CDMA 2000 1x EV-DO Rev.A ที่ปรับปรุง รวม Wi-Fi Hot Spot ที่กำ�ลังไปได้สวย ที่เหลือคงต้องรอลุ้นว่� ประสิทธิภ�พคว�มเร็วจ�ก CDMA 2000 1x EV-DO/IS-856 3G ที่ผ่�นเครื่องกรอง 10 ขั้นตอนจะเหลืออะไรบ้�ง อ�จจะต้อง โดยเพิ่มคว�มเร็วจ�ก 2.4 Mbps เป็น 3.1 Mbps ส่วนร�ยชื่อ มีเครื่องคัดแยกอีกทีก่อนนำ�ไปบริโภค ส่วนคว�มฝันที่จะได้ใช้ ผู้ให้บริก�รยังคงเป็น CAT และ Hutch เจ้�เดิม เครือข่�ย 4G อย่�ง WiMAX ตอนนียงไม่มคว�มเห็นใดๆ แค่แอบ ้ั ี หวังแบบไม่ตั้งใจไว้ก็พอ... ถึงแม้ว่�บ้�นเร�จะมีเครือข่�ย 3G ที่อุตส่�ห์เข็นออกม� ให้ใช้กันได้บ�งพื้นที่ บ�งจังหวัด แต่ก็ดูเหมือนว่�ทุกอย่�งยังคง คลุมเครือ ฝังโน้นบอกว่�ไทยแลนด์กระโดดไป 4G กันเลยดีไหม ่ หรือจะเอ�แค่ 3.75G กันดี แต่พอหันดูอีกที อ้�วไหงจะกลับม� แปลงสัมปท�น 2G เล่นกันอีกละนี่...ง�นนี้สงสัยเอกชนที่ถูกฉุด ไปซ้�ยที-ขว�ที คงได้แท้งกันบ้�งล่ะครับเจ้�น�ย!! Free : ของฟรีมีในโลก แต่จะดีหรือไม่นั้นอีกเรื่องหนึ่ง ถ้�คุณ จะห�เน็ตไร้ส�ยเล่นฟรี ตอนนี้ยังมี Green Bangkok Wi-Fi ให้คนกรุงเทพฯเล่นฟรีอยู่ (ลงทะเบียนเพื่อสมัครใช้บริก�รได้ที่ http://www.truewif i.net/th/promotion/green_bang- kok.htm) แต่ด้วยคว�มเร็ว 64 Kbps สำ�หรับก�รเล่นไม่จำ�กัด ชั่วโมง และ 1 Mbps ที่เล่นได้ 1 ชั่วโมงต่อเดือน (เอ�วะ! ยังดี กว่�เสียเงินล่ะนะ!) คงพอแค่ให้เช็คอีเมล์ และอ่�นข่�วจ�กหน้� เว็บได้บ�ง (แนะนำ�ให้ใช้ RSS Reader เพือคว�มเร็วในก�รอ่�น ้ ่ ข่�วแบบลื่นปื๊ดๆ) 2010 September 13
 12. 12. Cool Gadgets All New 3D Experience with Toshiba Satellite A665 REV UP TO EXCELLENCE 3D เทคโนโลยีภาพ 3 มิติ บนเครื่อง ...จ�ก 120Hz ก็ จ ะเหลื อ เพี ย ง 60Hz มีเลนส์พิเศษที่เรียกว่� Liquid Crystal คอมพิ ว เตอร์ กำ า ลั ง เข้ า มาแทนที่ ร ะบบ เท่�นั้น Shuttered ซึ่ ง ทำ � หน้ � ที่ เ ปิ ด -ปิ ด ก�ร แสดงผลแบบเดิ ม ๆ ซึ่ ง มี เ พี ย ง 2 มิ ติ รับภ�พจ�กด้�นซ้�ยและขว�ของแว่นต� เท่านั้น โดยสองผู้ผลิตชิปกราฟิกอย่าง อย่ � งที่ ส องก็ คื อ ชิ ป กร�ฟิ ก ต้ อ ง สลับกันไปอย่�งรวดเร็ว เพื่อให้ส�ม�รถ nVIDIA และ ATI ได้ พั ฒ นาระบบ รองรับเทคโนโลยี 3 มิติ ด้วย ในที่นี้โน้ตบุ๊ค มองเห็นภ�พจ�กหน้�จอ LCD เป็นแบบ 3 มิติ เพื่อนำามาใช้แสดงผลบนเครื่อง Toshiba ใช้ชิปกร�ฟิกรุ่น GTS 350M ซึ่ง 3 มิติ ได้นั่นเอง คอมพิวเตอร์ ทั้งพีซีและโน้ตบุ๊ค... ม�พร้อมกับเทคโนโลยี 3D VISION อยูแล้ว ่ โดยชิปกร�ฟิกจะทำ�หน้�ที่เรนเดอร์ภ�พ และองค์ ป ระกอบสุ ด ท้ � ยที่ ข �ด สำ�หรับโน้ตบุ๊ค 3 มิติ ที่นำ�ม�ให้รู้จัก จ�ก 1 เฟรม ให้เป็น 2 เฟรม ซึ่งมีคว�ม ไม่ได้เลยก็คือ แหล่งของภ�พ 3 มิติ ที่เร� กันในวันนี้ก็คือ Toshiba Satellite A665 เหลื่อมของภ�พกันเล็กน้อย เพื่อส่งภ�พ จะรับชม ซึ่งก็มีทั้งภ�พนิ่ง, ภ�พวิดีโอหรือ ซึ่งเป็นโน้ตบุ๊คที่ใช้เทคโนโลยี nVIDIA 3D แต่ละเฟรมไปยังต�ด้�นซ้�ยและด้�นขว� ภ�พยนตร์ 3 มิติ และก็เกมคอมพิวเตอร์ VISION ในก�รแสดงภ�พแบบ 3 มิติ ไปดู ...หวั ง ว่ � โน้ ต บุ๊ ค 3 มิ ติ คงเป็ น อี ก หนึ่ ง กันว่�ก�รทีจะเนรมิตภ�พกร�ฟิกแบบทะลุ ่ อย่�งทีส�มคือ อุปกรณ์ในก�รรับชม ตัวเลือกที่จะพ�คุณเข้�สู่โลก 3 มิติ แบบ ่ หน้�จอโน้ตบุ๊คได้นั้น ต้องมีองค์ประกอบ ภ�พ ซึงได้แก่ แว่นต� 3 มิติ และอุปกรณ์รบ ่ ั ง่�ยๆได้ที่บ้�น อะไรบ้�ง... สัญญ�ณอินฟร�เรดจ�กแว่น ของคุ ณ เอง นั่นเอง เมื่อก่อนเวล�ที่เร�ดู นะครับ ( : อย่�งแรกเลยก็คือ จอภ�พที่ใช้ต้อง หนัง 3 มิติ ต้องสวมแว่นต� รองรับ Refresh Rate ที่ระดับ 120Hz ได้ ที่ เ ล น ส์ ข้ � ง ห นึ่ ง เ ป็ น สำ�หรับจอ LCD นั้น Refresh Rate จะ สี แ ดงและอี ก ข้ � งเป็ น เป็นอัตร�เร็วในก�รแสดงเฟรมภ�พในหนึง ่ สีน้ำ�เงิน เพื่อให้ส�ม�รถ วิน�ที ซึงก�รทีจอภ�พต้องตอบสนองได้ถง ่ ่ ึ มองภ�พแบบทะลุ 120 เฟรม/วิน�ที นั่นก็เพร�ะว่�อัตร�เร็ว หน้�จอได้ แต่แว่นต� ในก�รแสดงภ�พจะลดลงเหลื อ เพี ย ง 3 มิติ แบบใหม่นี้จะ ครึ่งหนึ่งเมื่อมองผ่�นแว่น 3 มิติ นั่นเอง 14 September 2010
 13. 13. Mobile Pulse Thanakorn หัวหน้ากองบรรณาธิการ รู้เพื่อเขียน เขียนเพื่อรู้... TALKING ABOUT THE “WAVE” ห�กใครกำ�ลังมองห�สม�ร์ทโฟนจอสวยๆ คว�มเร็วก�รทำ�ง�นค่อนข้�งดี ถ่�ยรูปสวยคมชัด ตอบโจทย์ได้ดีทั้ง มัลติมีเดีย และก�รทำ�ง�นต่�งๆได้พอสมควร และที่สำ�คัญร�ค�ไม่แพงจนเกินคว�มฉล�ดของมันล่ะก็ ผมขอแนะนำ� เจ้�นี่ครับ “Samsung Wave” Samsung Wave (S8500) โทรศัพท์สัญช�ติเก�หลี ซึ่งมีภ�ษีที่ค่อนข้�งดีครับ จ�กสเป็คคร่�วๆ นั้นใช้ CPU ภ�พข�วดำ� วินเทจ โหมดถ่�ยภ�พ คว�มเร็วที่ 1 GHz สร้�งม�ตรฐ�นใหม่ให้ตล�ดสม�ร์ทโฟนตืนตัวเรืองคว�มเร็วของระบบประมวลผลกันม�กขึน ส�ม�รถ ่ ่ ้ สวย (สวยเด้งจริงๆครับ แต่ว่�ต้องให้ เพิ่มหน่วยคว�มจำ�ได้สูงสุด 32 GB (แบบ microSD) และที่สำ�คัญคือจอสวยม�กๆ เพร�ะใช้จอทัชสกรีนขน�ด 3.3 นิ้ว แสงเข้�ม�ห�เร�เยอะๆหน่อย โหมดนี้ แบบ Super AMOLED เหมือนที่ใช้ในรุ่นน้องตัวใหญ่ Samsung Galaxy S ซึ่งแสดงผลได้ค่อนข้�งดีแม้กล�งแจ้งที่ ถ่ � ยออกม�แล้ ว ข�ว เนี ย นกั น เลย แสงจัด และระบบทัชสกรีนก็ตอบสนองก�รสังง�นผ่�นนิวมือได้ดครับ ไม่ตองออกแรงกดเหมือนจอแบบเก่� ส่วนระบบ ่ ้ ี ้ ทีเดียว) และระบบมัลติมเี ดียทำ�ได้คอน ่ ปฏิบัติก�รนั้นใช้ Bada OS ของท�ง Samsung เองครับ ก็คงจะเป็นระบบปฏิบัติก�รใหม่ที่พย�ย�มจะดันตัวเองให้ ข้�งดีทงเครืองฟังเพลง วิทยุ เครืองเล่น ั้ ่ ่ เกิดแน่ๆ (Bada แปลว่� มห�สมุทรครับ) วิดีโอ ซึ่งทำ�อินเทอร์เฟสม�สวยง�ม น่�ใช้ ส่วนเรื่องระบบเชื่อมต่อไร้ส�ย Wave มีง�นประกอบทีคอนข้�งเนียบ ใช้วสดุสวนใหญ่เป็นสแตนเลสสตีล ทีให้คว�มรูสกแน่นๆ สัมผัสแล้วรูสก ่่ ้ ั ่ ่ ้ึ ้ึ ก็ มี ม �ให้ ใ ช้ ทั้ ง 3G/EDGE/Wi-Fi/ ถึงคว�มแข็งแรงทนท�นครับ จับแล้วค่อนข้�งจะเหม�ะมือ แต่วัสดุลื่นไปนิด อ�จจะหลุดมือได้ง่�ยๆเหมือนกัน เวล� Bluetooth รวมไปถึงระบบนำ�ท�ง ใช้โทรศัพท์น�นๆอ�จเกิดคว�มร้อนบ้�งแต่อยู่ในจุดที่รับได้ ก�รจัดว�งปุ่มฟังก์ชั่นคีย์ต่�งๆก็มีม�ให้ค่อนข้�งน้อยเพื่อ แบบ A-GPS ก็มีม�ให้เต็มๆ ณ จุดนี้ สังง�นผ่�นท�งระบบทัชสกรีนเป็นหลักครับ แต่ขอตินดนึงว่� ห�กเป็นผูช�ยทีมอค่อนข้�งใหญ่นน ตำ�แหน่งปุมกดรับและ ่ ิ ้ ่ื ั้ ่ ว�งส�ย จะว�งต่ำ�ไปหน่อย ทำ�ให้กดลำ�บ�ก ห�กใช้ง�นอยู่แล้วมีส�ยเข้� (ส�ม�รถกดรับส�ยจ�กหน้�จอทัชสกรีนได้) Samsung Wave กับ Bada OS ทีหน้�ใหม่ในตล�ด ก็คงจะต้องฟ�ดฟัน ่ ส่วนระบบอื่นๆก็ทำ�ง�นได้ดี โดยมีเจ้� TouchWiz UI เวอร์ชั่น 3.0 เป็นอินเทอร์เฟสที่ติดต่อกับผู้ใช้ง�น ซึ่ง กับคู่แข่งระดับเดียวกันอีกหล�ยค่�ย เร�ส�ม�รถเพิ่ม Widgets ต่�งๆได้ในหน้� Home Screen อ�ทิ เมล์ไคลเอนต์ พย�กรณ์อ�ก�ศ ระบบค้นห� น�ิก� แต่เท่�ที่เห็นนั้น Wave ค่อนข้�งจะ ปฏิทิน ฯลฯ ซึ่งทำ�ให้ใช้ง�นโทรศัพท์ได้สะดวกม�กขึ้น (โหลดเพิ่มเติมได้) ได้เปรียบคู่แข่งในระดับเดียวกันเรื่อง ส่วนเรื่องซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นก็ให้ม�ครบเซ็ตครับ ทั้งระบบโทรศัพท์ ข้อคว�ม คลังมัลติมีเดีย เครื่องเล่น คว�มเร็วระบบประมวลผล จอแสดงผล มัลติมีเดีย เว็บบร�วเซอร์ ระบบนำ�ท�ง ฯลฯ เรียกได้ว่�ไม่ต้องโหลดอะไรม�เพิ่มเติมม�กม�ย แถมรองรับก�รทำ�ง�น และคว�มสดใหม่ ก็อยู่ที่ผู้ใช้แล้วล่ะ แบบ Multitasking ด้วย และส่วนใครที่ชอบ Chat ก็มี Palringo ม�ให้ หรือใครชอบเล่น Facebook Twitter ก็ ครับว่� ชอบอะไรก็เลือกเอ�ต�มใจชอบ โหลดม�ใช้ง�นได้อย่�งไม่มีปัญห� โดยโหลดผ่�น Samsung Apps ครับ นะขอรับครับท่�น จุดเด่นอีกส่วนหนึงทีข�ดไม่ได้เลย คือ เรืองของกล้องครับ Wave ถ่�ยภ�พ ่ ่ ่ ได้ค่อนข้�งสวย พร้อมมีโหมดถ่ �ยภ�พให้เลือกหล�ยแบบ อ�ทิ ภ�พซีเปีย 2010 September 15
 14. 14. Social-minded Let’ s FACEBOOK IN YOUR HAND Play! ม�แล้น ม�แล้น Facebook ใน BlackBerry อัพเดทเวอร์ชั่นเป็น 1.8.0.49 แล้วนะจ๊ะ ใครเป็นแฟน BB ก็ไปด�วน์โหลดตัวอัพเดทกันได้ที่ BlackBerry App Wolrd เลยจ้� ง่�ยนิดเดียว แอบเจ้�น�ยเล่นเกมบน เ ท่ � ที่ เ ห็ น ก็ ไ ม่ มี อ ะ ไ ร FB อีกแล้วเร� Pirates Ahoy! เปลี่ยนแปลงไปม�ก แต่ว่�ทำ�ง�น โจรสลัดน่�รัก ต�มล่�ห�สมบัติ ได้ค่อนข้�งลื่นไหลม�กขึ้น และ และทำ � เควสสนุ ก ๆ คุ ณ ต้ อ ง โหลดข้อมูลได้เร็วขึนนิดๆ หน่อยๆ ้ แล่นเรือออกโต้คลื่นลมทะเล แต่ที่เปลี่ยนก็คือระบบแจ้งเตือน สู้ กั บ มอนสเตอร์ เพื่ อ เพิ่ ม หรือ Notif ications ซึ่งเดิมนั้น Level และเก็บอัญมณีชนิด จะแจ้งเตือนผ่�นท�งอีเมล์ ทำ�ให้ ต่�งๆ ทั้งจ�กมอนสเตอร์ และ เมล์ บ็ อ กซ์ เ ร�มั น รกๆ ต้ อ งคอย แผนที่ที่คุณเข้�ไปขุดห�สมบัติ ต�มไปลบ แต่ตอนนี้เค้�เปลี่ยนใหม่ทำ�ใหม่แล้ว ใช้ระบบแจ้งเตือนโดยตรงเลยเหมือน Twitter For ซึ่งในแผนที่ต่�งๆนั้นคุณอ�จ BlackBerry โอ้ว! แล้วมันดีใช่มั้ยล่ะซ�ร่� จะเจอทั้งอ�ห�ร อัญมณี และ ถ้� BB มีแล้ว เดี๋ยว iPhone จะน้อยใจ งั้นก็ สมบั ติ มี ค่ � นอกจ�กนี้ เร� จัดไปจ้ะ Facebook อัพเดทใน iPhone ก็ม�ใหม่กับ ยังส�ม�รถจะตกแต่งเรือโจร เค้�เหมือนกัน ซึ่งในเวอร์ชั่น 3.2.2 นี้ม�พร้อมฟังก์ชั่น สลัดของเร�ให้สุด Cool หรือ Place เพิ่มเข้�ม�ในหน้�หลัก (แต่ในประเทศไทยคง ตกแต่งเก�ะส่วนตัวให้อลังก�ร ต้องรออีกสักหน่อยถึงจะได้ใช้) และขอแอบบอกอีกนิด พร้อมสร้�งโรงง�นผลิตเหรียญ ว่�ปัญห�ภ�ษ�ไทยข�ด ตก หล่น ห�ยน่ะ เค้�จัดก�รให้ ทองให้รวยเละไปเลย! เรียบร้อยแล้ว ม�ครบ ม�เต็มในเวอร์ชั่นใหม่นี้แน่นอน โหลดกันได้ผ่�นท�ง App Store เลยจ้ะ My Following List @vajiramedhi พระนักวิช�ก�ร นักคิด นักเขียน รับธรรมะสอนใจในทุกวันได้จ�กท่�น พร้อมได้แง่คิดมุมมองใหม่ๆ ให้ชีวิตไม่อับเฉ� และใช้ชีวิตอย่�งมีสติ @roundf inger นักเขียนดัง อ�รมณ์ดี น�มป�กก� “นิ้วกลม” ที่คมค�ยด้วยคว�ม คิดเชิงบวก ส่งผ่�นตัวอักษรเป็นแนวคิดดีๆ สำ�หรับก�รมองโลกใบกว้�งใบนี้ ให้เจอสิ่งดีๆจ�ก มุมมองของตัวเร�เอง @chocoopal ส�วผิวเข้ม อ�รมณ์ดี ฝีป�กกล้� ม�กคว�มส�ม�รถ น�งเป็นทั้งพิธีกร นักแสดง นักจัดร�ยก�รวิทยุ เล่นละคร เล่นหนัง แทรกซึมไปทั่วทุกอณูของวงก�รบันเทิง ใคร บ้�งล่ะไม่รู้จักน�ง! @Woodytalk คนนีกแรงดีไม่มถอย พิธกรร�ยก�รดัง ฝีป�กคม เจ้�ของคำ�ถ�มขยีดวงใจ ้็ ี ี ้ ด�ร�/นักแสดงหล�ยคนจนอึง ถ้�อย�กรูว่�เป็นยังไงก็ Follow กันได้ เพร�ะเร�อ�จจะรูว่�ใคร ้ ้ ้ จะเป็นร�ยต่อไปที่โดนเชือดใน “วู้ดดี้เกิดม�คุย” @NokSinjai ผู้หญิงต้นแบบ และนักแสดงหญิงผีมือแนวหน้�ของวงก�รบันเทิง เธอ เล่นม�หมดแล้วเกือบทุกบท ตีบทแตกกระจุย แต่ชีวิตจริงๆ ไม่อิงละครของเธอเป็นอย่�งไร ต้องไปติดต�ม 16 September 2010
 15. 15. Photo Know How ll~_~ll Magenta Camera ผู้ช่วยบรรณาธิการ Photo Is The Best Time Machine, isn’t it?? ถ้ า พู ด ถึ ง ไฟล์ ของภาพถ่ายหลายคน คงนึกถึงไฟล์ JPEG เนื่ อ งจากเป็ น ไฟล์ ที่ นิยมใช้กันทั่วไป แต่ เมื่อพูดถึงไฟล์ RAW นอกจากช่ า งภาพ มื อ อาชี พ ที่ ใ ห้ ค วาม สำ า คั ญ กั บ คุ ณ ภาพ RAW?? ข อ ง ผ ล ง า น สุ ด ๆ ทำ�ไมต้องไฟล์ ร ว ม ถึ ง เ ซี ย น แ ต่ ง ภาพด้ ว ยโปรแกรม คอมพิ ว เตอร์ ตั ว จริ ง แล้ ว คงมี น้ อ ยคนที่ จะรู้จักและคุ้นเคยกับ ถ้�คุณเป็นคนที่ชื่นชอบก�รถ่�ยภ�พเป็นชีวิตจิตใจและมักจะสะพ�ย ไฟล์ประเภทนี้ กล้องติดตัวไว้บันทึกภ�พคว�มประทับใจในทุกสถ�นก�รณ์ แต่กลับไม่เคย บันทึกภ�พเป็นไฟล์ RAW เลย เร�ขอบอกว่�คุณพล�ดโอก�สดีๆ ในก�รเป็น เจ้�ของภ�พถ่�ยคุณภ�พระดับโปรไปหล�ยใบแล้ว ถ้�อย�กรู้ว่�เพร�ะอะไร ให้รีบม�ทำ�คว�มคุ้นเคยกับไฟล์ RAW กันดีกว่� ไฟล์ RAW คืออะไร ?? ไฟล์ RAW คือ ข้อมูลทีได้จ�กเซ็นเซอร์รบภ�พของกล้อง ซึงเป็นข้อมูลดิบ ่ ั ่ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ผ่ � นกระบวนก�รบี บ อั ด และก�รประมวลผลใดๆ จ�กระบบ ประมวลผลภ�ยในตัวกล้อง ไฟล์ประเภทนี้จึงเป็นไฟล์ที่มีคว�มยืดหยุ่นสูง ในก�รแก้ไขภ�พ และส�ม�รถนำ�ม�ปรับแต่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ ม�กกว่�ไฟล์ JPEG โดยไม่ทำ�ให้สูญเสียร�ยละเอียดของภ�พด้วย หลักการบันทึกไฟล์ของกล้อง เมื่อเร�กดชัตเตอร์เพื่อบันทึกภ�พทุกครั้ง กล้องจะเก็บข้อมูลของแสง แล้วแปลงเป็นข้อมูลดิจิตอล ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อมูลดิบ หรือที่เร�เรียกกัน ว่�ไฟล์ RAW ก่อน 2010 September 17

×