นิตยสาร Dplus ฉบับที่ 86 ประจำเดือนกันยายน 53

1,860 views

Published on

นิตยสาร Dplus ฉบับที่ 86 ประจำเดือนกันยายน 53

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,860
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

นิตยสาร Dplus ฉบับที่ 86 ประจำเดือนกันยายน 53

 1. 1. www.dplusmag.com 86 ปีที่ 14 กันยายน 2553 Digital, Lifestyle & More Tweet กับสาวเท่ สัมภาษณ์พิเศษ : "ญารินดา" THE KEY-ATOR กับบทบาทในอินทรีแดง 2010 ผู้สร้างคีย์บอร์ดไทย บน iPad Connect ได้ทุกที่เมื่อมี 'เน็ตไร้สาย Free Magazine
 2. 2. ฉบับที่ 86 ปี ท ี ่ 14 ก.ย. 2553 10 P. Contents On The Move Digital Lifestyle 23 6 Tech Update 10 Cover Story : …Anyway 23 Away :to Stay in Japan P. 8 What's On Connect - Anytime …Anyplace Where กอดหมอน นอนถูกๆ 9 New Arrivals 14 Cool Gadgets : with 25 Smart English :Interpretation All New 3D Experience Inception Vocab And More Toshiba Satellite A665 27 TweeterViewดา: ในหนังอินทรีแดง 2010 35 Event Calendar 15 Mobile Pulse : THE “WAVE” ทวีตกับ ญาริน 36 Did You Know TALKING ABOUT 29 Take SUNRISE: to SUNSET a Seat 16 Social-minded From AT SUN ROAD 17 ทำาไมต้องไฟล์ RAW?? Photo Know-How : 31 Movie Preview P. 14 19 The Interview : 33 Book Recommended THE KEYATOR 21 iPhone 4 kind of Funny Web Innovation : 34 Health me : well Eat well. Live
 3. 3. Open Mind เจ้าของ : Digital, Lifestyle & More บริษัท โปรวิชั่น จำ�กัด อานันทยุทธ ทองเลี่ยม anantayoott@provision.co.th บรรณาธิการอำานวยการ : บรรณ�ธิก�รบริห�ร วศิน เพิ่มทรัพย์, วงศ์ประช� จันทร์สมวงศ์ อนิรุทธิ์ รัชตะวร�ห์ ที่ปรึกษากฎหมาย : ช่วงนี้กระแส Jailbreak เพื่อปลดล็อคอุปกรณ์กำ�ลังเป็นที่นิยม ไม่ว่�จะ คุณ ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ เป็นเครื่องเล่นเกม Playstation 3 ที่ตอนนี้มีอุปกรณ์ USB Jailbreak ว�งข�ย สำ�นักง�นกฎหม�ย P&P LAW FIRM โทร. 0-2665-6150 กันเกลื่อนเว็บไซต์ ทั้งของจริงและของปลอมปนกันมั่วไปหมด ส่วนโทรศัพท์ มือถือ iPhone นั้น โปรแกรมที่ช่วยปลดล็อคก็มียอดด�วน์โหลดถล่มทล�ย บรรณาธิการที่ปรึกษา : ทำ�ให้เหล่�มิจฉ�ชีพสบโอก�สที่จะใช้ช่องท�งดังกล่�วแพร่พันธุ์ไวรัสต่�งๆไป ศรีนลิน พิมพ์ประเสริฐ, กิรสน� หัวนะร�ษฎร์ พร้อมกับโปรแกรมปลดล็อคเหล่�นี้ วิธีหนึ่งที่ถูกนำ�ม�ใช้คือ ส่งอีเมล์ไปยัง Inbox บรรณาธิการบริหาร : ของคุณ แล้วเชือเชิญด้วยข้อคว�มทีบอกว่�มีโปรแกรม Jailbreak แจกฟรีถงที่ ห�ก ้ ่ ึ อ�นันทยุทธ ทองเลี่ยม ต้องก�รให้คลิกลิงค์ที่ปร�กฏในอีเมล์เพื่อด�วน์โหลด และทันทีที่คลิกลิงค์ เครื่อง หัวหน้ากองบรรณาธิการ : ของคุณอ�จถูกติดตั้งไวรัสหรือโปรแกรมประสงค์ร้�ย ซึ่งส่วนใหญ่เมื่อโปรแกรม ธน�กร บุญณรงค์ เหล่�นี้ถูกติดตั้งก็มักจะมุ่งเป้�ขโมยข้อมูลสำ�คัญๆที่เก็บอยู่ในเครื่อง ดังนั้น ถ้�คิด กองบรรณาธิการ : จะปลดล็อคก็ควรห�แหล่งด�วน์โหลดที่ไว้ใจได้ และอย่�หลงเชื่อหรือเผลอคลิก ภัทรินทร์ ธรรมโชติรัตน์, จิตร�พร ทัพเริญ ลิงค์ใดๆในอีเมล์แปลกหน้�ที่คุณไม่รู้ที่ม� อโนเช�ว์ เพชรรัตน์ กราฟิกและรูปเล่ม : ต่อกันด้วยห�เนื้อห�ของ D+PLUS ฉบับที่ 86 นำ�เสนอเรื่องร�วของ อุม�ภรณ์ เสนจันทร์ฒิไชย, อินเทอร์เน็ตไร้ส�ยยุคนี้ ซึ่งส�ม�รถเชื่อมต่อจ�กที่ใดก็ได้ที่สัญญ�ณเข้�ไปถึง แคทลีย� บุญเผ่� อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพ�และอุปกรณ์สื่อส�รรุ่นใหม่ๆมีช่องท�งที่ใช้เชื่อมต่อ ประสานงานและส่งเสริมการขาย : กับอินเทอร์เน็ตท�งใดบ้�ง และปัจจุบนบริก�รอินเทอร์เน็ตไร้ส�ยมีให้เลือกกีแบบ ั ่ นนทพร ตันติเอี่ยมสกุล ติดต�มอ่�นได้ใน Cover Story บัญชีและการเงิน : แวะชิมของอร่อยกันสักหน่อย กับคอลัมน์ Take a Seat เล่มนี้พ�เดิน สุชีร� แสงเกษมส�นติ์ ตะลอนชิมร้�นอ�ห�รแถวถนนพระอ�ทิตย์ ซึ่งมีให้เลือกหล�กสไตล์ ส่วนเมนูเด็ด ฝ่ายขายและสมาชิก : ก็มี ข�หมูเยอรมัน ไส้กรอกโฮมเมดเนื้อลูกวัว จ�กร้�น THE OLD PHRA ARTHIT หย�ดพิรุณ กวดกระโทก PIER ข้�วหมกไก่และโรตีกับมะตะบะ จ�กร้�น โรตี มะตะบะ ที่ได้กลิ่นเครื่องเทศ หอมยวนใจลอยม�แต่ไกล ใครเป็นนักชิมห้�มพล�ด ส่งท้�ยด้วย TweeterView กันอีกเช่นเคย เล่มนี้คว้�ตัว ญ�รินด� บุญน�ค @dplusmag น�งเอกจ�กหนังอินทรีแดง 2010 ม�ทวีตกันก่อนใคร ไปฟังเธอเล่�ประสบก�รณ์ http://twitter.com/dplusmag ดีๆจ�กหนังอินทรีแดงฉบับรีเมคและไลฟ์ไตล์ของเธอกันได้ในเล่ม แล้วพบกันใหม่ http://facebook.com/dplusmag ฉบับหน้� สวัสดีครับ สนใจส่งบทความ/ติชม : โปรดติดต่อ e-mail : dplus@provision.co.th สังซือสินค้�/สมัครสม�ชิก ่ ้ ติดต่อโฆษณา : โปรดติดต่อฝ่�ยข�ยและสม�ชิก โทร. 081-699-2332 e-mail : sales@provision.co.th สงวนสิทธิ์ต�มพระร�ชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยบริษัท โปรวิชั่น จำ�กัด ห้�มนำ�ส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ไปทำ�ซ้ำ� ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อส�ธ�รณชนไม่ว่�รูปแบบใดๆ นอกจ�กจะ ได้รับอนุญ�ตเป็นล�ยลักษณ์อักษรล่วงหน้�จ�กท�งบริษัทเท่�นั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหม�ยก�รค้�ต่�งๆ ที่อ้�งถึงเป็นสิทธิโดย ชอบด้วยกฎหม�ยของบริษัทนั้นๆ www.dplusmag.com
 4. 4. Tech Update Google Wave จอดสนิท ยังไม่ถึง 1 ปีเลยสำ�หรับ Google Wave บริก�ร เครือข่�ยสังคมที่ Google เข็นออกม�กและหวังว่� มันจะไปได้สวย แต่แล้วกลับไม่เป็นอย่�งที่คิด เนื่อง ด้วย Wave นั้นมีปัญห�ในด้�นของแนวคิดที่ซับซ้อน เกินไปจนผู้ใช้ง�นในระดับทั่วไปไม่ส�ม�รถเข้�ใจและ เข้�ถึงได้ จึงทำ�ให้ไม่มีผู้ใช้ง�นม�กต�มเป้�หม�ยที่ ว�งไว้ Wave จึงไม่มีแผนที่จะพัฒน�ต่อไป โดยจะเปิด ให้บริก�รจนถึงสิ้นปี 2010 เท่�นั้น แต่ทั้งนี้ Google เองก็ว�งแผนทีจะนำ�เทคโนโลยของ Wave ไปประยุกต์ ่ ี และพัฒน�กับบริก�รอื่นเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่ง่�ย และสะดวกม�กยิ่งขึ้น แอพพลิเคชั่น iPhone ใหม่ สำาหรับคอข่าว และขาช้อป แอพพลิเคชันบน iPhone สม�ร์ทโฟนสุดฮิตยังคงพัฒน� และมีม� ่ ใหม่ๆให้ใช้ง�นกันอย่�งต่อเนื่อง โดยมีแอพพลิเคชั่นของ CNN สำ�หรับ คอข่�ว ให้ต�มอัพเดทข่�วได้ทุกที่ ทุกเวล� เก�ะติดคว�มเคลื่อนไหว ทั่วทุกมุมของโลก รวมถึงผู้ใช้เองก็ยังส�ม�รถส่งข่�วให้กับ CNN ได้ ด้วย และสำ�หรับแฟชั่นนิสต้�ข�ช้อปทั้งหล�ยต้องพล�ดไม่ได้กับ Ebay Fashion สร้�งโลกช้อปแบบใหมสดเดิน เปิดตูคอลเลคชันสุดหรูของหล�ก ุ่ ้ ้ ่ แบรนด์ให้เลือกลองใส่ ให้ประสบก�รณ์ชอปเสมื ้ อนจริงบน iPhone โดย ทังสองแอพพลิเคชันใหม่นน�จะตอบโจทย์ และตอบสนองคว�มต้องก�ร ้ ่ ี้ ่ ของผู้ใช้ iPhone ในด้�นต่�งๆได้ดีม�กขึ้นไปอีก Jailbreak ต้องระวังไวรัส !!! บิทดีเฟนเดอร์ ประเทศไทย ประก�ศเตอนผูใช้ iPhone ทีใช้ ื ้ ่ โปรแกรม jailbreaking ปลดล็อค iPhone เนื่องด้วยตรวจพบก�ร แพร่กระจ�ยของมัลแวร์ ทำ�ให้ผไม่หวังดีต�งๆและอ�ชญ�กรอ�จใช้ ู้ ่ ก�ร jailbreak เป็นช่องท�งในก� รส่งอีเมล์ลงค์หลอกลวงให้ด�วน์- ิ โหลดแอพพลิเคชั่นที่ฝังตัวมัลแวร์ไว้ด้ว ย และห�กผู้ใช้ด�วน์โหลด แอพพลิเคชั่นม�ใช้ง�น อ�จทำ�ให้ข้อมูลส่วนตัวต่�งๆของผู้ใช้ถูก ขโมยไปใชได้ อ�ทิ เลขทีบตรเครดิต รหัสผ่�นต่�งๆ หม�ยเลขบัญชี ้ ่ ั ธน�ค�ร เป็นต้น ผู้ใช้จึงต้องระวัง และหมั่นอัพเดทระบบป้องกัน อยู่อย่�งสม่ำ�เสมอ ที่สำ�คัญคือ ไม่ควรเปิดอีเมล์จ�กผู้ที่เร�ไม่รู้จัก เพื่อเป็นก�รคัดกรอง และลดคว�มเสี่ยง 6 September 2010
 5. 5. Google Chrome เวอร์ชั่นใหม่ อัดแน่นด้วยความสามารถ ถึง Wave จะไปไม่รอด แต่ Chrome อน�คตรุง Google เปิดตัวเว็บบร�วเซอร์ ่ โครม เวอร์ชั่นล่�สุด พร้อมฟีเจอร์ซึ่งปรับแต่งม�โดยเฉพ�ะผู้ใช้ในประเทศไทย และ รองรับแอพพลิเคชันต่�งๆ ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ของผูใช้ เพิมระบบคว�มปลอดภัย ่ ้ ่ โดยเวอร์ช ั่นใหม่นี้ทำ�ง�นได้รวดเร็วขึ้นถึง 200 เปอร์เซ็น เมื่อเทียบกับรุ่นเบต้� รวมถึงมีฟีเจอร์ใหม่ อ�ทิเช่น ช่องท�งเข้�เว็บ แถบอเนกประสงค์ คุณสมบัติก�ร แปลหน้�เว็บต่�งๆเป็นภ�ษ�ไทย ระบบก�รซิงค์โครโนซ์ และระบบคว�มปลอดภัย ซึ่งจะแยกก�รทำ�ง�นของแต่ละบร�วเซอร์ออกจ�กกัน พร้อมด้วยฟีเจอร์ก�รตรวจ จับมัลแวร์และฟิชชิ่งโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะเตือนผู้ใช้เมื่อพย�ย�มจะเข้�ชมเว็บไซต์ที่มี คว�มเสี่ยงเป็นอันตร�ยต่อคอมพิวเตอร์ 3 กิจกรรมฮิตของชาวมะกันตอนเซิร์ฟเน็ต ผลสำ�รวจกิจกรรมยอดฮิตของช�วอเมริกนทีท�กันม�กทีสด ั ่ ำ ุ่ เวล�ท่องเน็ต 3 อันดับแรกคือ ก�รใช้ง�น Social Networking เล่นเกม และใช้ง�นอีเมล์ โดย Social Networking เป็นสัดส่วน ถึงร้อยละ 22.7 เกมส์ออนไลน์มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 10.2 และ อีเมล์นั้นคิดเป็นร้อยละ 8.3 ของกิจกรรมบนโลกไซเบอร์ของคน อเมริกัน อย่�งไรก็ต�ม ผลสำ�รวจยังพบอีกว่�ในช่วง 1 ปีนี้ ก�ร ใช้ง�นด้�นอีเมล์มีก�รลดลง เพร�ะช�วอเมริกันหันไปใช้บริก�ร Social Networking ติดต่อสื่อส�รกันม�กขึ้น ส่วนก�รโฆษณ� สินค้� และประมูลสินค้�ออนไลน์นั้นได้รับคว�มนิยมน้อยที่สุด คิด เป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 2.7 เท่�นั้น แรงยาวต่อเนื่องกับ Android มียอด Activate วันละ 200,000 เครื่อง ยังคงแรงไม่หยุดหลังจ�กทีได้อนดับส�มในตล�ดสม�ร์ทโฟนโลกแล้ว ่ ั และในไตรม�สแรกทสหรัฐอเมริ ี่ ก�แอนดรอยด์ยงมียอดข�ยสูงกว่� iPhone ั ด้วย ซึ่งแอนดรอยด์นั้นมียอดข�ยคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 27 ไอโฟนอยู่ที่ ร้อยละ 23 และยังเหนียวแน่นกับ BB มีสดส่วนอยูทรอยละ 33 เป็นอันดับ 1 ั ่ ่ี ้ จะเห็นว่�แอนดรอยด์นั้นมีอน�คตที่กำ�ลังรุ่ง และมีอัตร�ก�รเติบโตของ จำ�นวนผูใช้สงขึนอย่�งรวดเร็ว แผ่ขย�ยไปในวงกว้�ง เนืองด้วยแอนดรอยด์ ้ ู ้ ่ มีผผลิตหล�ยเจ้�หยิบไปใช้กบผลิตภัณฑ์ของตัวเอง ทำ�ให้ผใช้มตวเลือกม�ก ู้ ั ู้ ี ั รวมถึงมีร�ค�หล�ย ระดับ เหม�ะกับหล�ยกลุ่มเป้�หม�ย ให้เลือกในระดับ ร�ค�ที่เหม�ะสมกับคว�มส�ม�รถในก�รซื้อของผู้ใช้เอง 2010 September 7
 6. 6. What’s On แจ่มใส ทุ่ม 30 ล้าน เปิด “แจมคลับ” Read…Eat…Play สำ�นักพิมพ์แจ่มใส ครบรอบ 9 ปี ทุ่มงบ 30 ล้�นบ�ท เปิด “แจมคลับ” ซึ่งสร้�งสีสันแบบครบวงจรแบบ Read… Eat…Play เพื่อตอบสนองคนรักก�รอ่�นได้อร่อย และสนุกสน�นเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่�งๆม�กม�ย เพื่อให้ เย�วชนได้มีศนย์กล�งในก�รร่วมทำ�กิจกรรมทีมประโยชน์ โดยเฉพ�ะภ�ยในสถ�บันก�รศึกษ�ต่�งๆ อ�ทิ โครงก�รมอบ ู ่ี หนังสือ...สือคว�มสุข โครงก�รอ่�นวันละนิดจิตแจ่มใส โครงก�ร Jamsai Award เป็นต้น เพือส่งเสริมก�รสร้�งวัฒนธรรม ่ ่ ‘ก�รอ่�น’ ในสังคมไทยและเป็นเวทีให้เย�วชนคนรุ่นใหม่ได้ร่วมแสดงศักยภ�พท�งคว�มคิดและสร้�งสรรค์ผลง�น จิ๋วแต่เจ๋ง Pocket Projector จาก 3M 3M ประเทศไทย เปิดตัวพ็อกเก็ตโปรเจ็คเตอร์ตวเล็กจิว แต่ฟงก์ชนแจ๋ว เป็นเจ้�แรกในประเทศไทย โชว์รปลักษณ์ ั ๋ ั ั่ ู กะทัดรัด ขน�ดใกล้เคียงกับโทรศัพท์มือถือ มีน้ำ�หนักเพียง 160 กรัม ส�ม�รถพกพ�ไปที่ต่�งๆได้สะดวก ส�ม�รถขย�ย ก�รแสดงผลได้ถึง 50 นิ้ว เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้หล�กหล�ย อ�ทิ iPhone iPod iPad PSP Notebook Netbook มี หน่วยคว�มจำ�ในตัวเครื่อง 1 GB และเพิ่มหน่วยคว�มจำ�ภ�ยนอกได้สูงสุด 16 GB พร้อมโชว์โซลูชั่นด้�นชีวิตก�รทำ�ง�น และตอบสนองด้�นเอนเตอร์เทนเมนต์ที่หล�กหล�ย ทั้งง�นพรีเซนเทชั่นเอกส�รต่�งๆ รวมไปถึงส�ม�รถเปิดไฟล์หนัง และเพลง ให้คว�มบันเทิงได้ทุกที่ที่ต้องก�ร พร้อมร�งวัลก�รันตีคุณภ�พจ�ก Edison Best New Product Award ประเทศสหรัฐอเมริก� Lenovo โดดลงเล่นตลาด All in one Desktop PC บริษัท เลอโนโว ประเทศไทย เปิดตัวเดสก์ท็อปแบบ All-in-one 3 ซีรีส์ คือ รุ่น IdeaCentre A300, B300 และ Lenovo C200 พร้อมตอบโจทย์ผู้ใช้ง�นที่หล�กหล�ย เพื่อสอดรับคว�มต้องก�รที่แตกต่�งกัน ทั้งก�รทำ�ง�น ก�รใช้ง�น ทั่วไปภ�ยในบ้�น คว�มบันเทิง หรือแม้กระทั่งก�รเล่นเกมส์ต่�งๆ ซึ่งทั้ง 3 ซีรีส์สร้�งสรรค์ด้วยเทคโนโลยีล่�สุดจ�ก เลอโนโว และมีฟังก์ชั่นที่เหม�ะกับผู้ใช้ง�น อ�ทิ ระบบจอสัมผัส HD ลำ�โพงสเตอริโอ กล้องคว�มละเอียดสูง เป็นต้น ช่วยสร้�งมิติใหม่ของก�รใช้ง�นคอมพิวเตอร์ที่ง่�ยด�ย พร้อมด้วยคว�มสนุกสน�นควบคู่กันไป DTAC ทำาเก๋ เปิดตัว iPhone Application เสริมทัพลูกค้า ดีแทคเปิดตัวแอพพลิเคชั่นสำ�หรับลูกค้�ดีแทคโดยเฉพ�ะ เพื่อมอบคว�มสะดวกสบ�ยในก�รใช้บริก�ร พร้อมรับ สิทธิพิเศษต่�งๆอีกม�กม�ยสำ�หรับลูกค้�ดีแทคเท่�นั้น เติมเต็มประสบก�รณ์และคว�มต้องก�รชีวิตสมัยใหม่แบบครบ วงจร ทั้งก�รใช้ง�นโทรศัพท์มือถือ (dtac Application) ก�รอัพเดทข่�วส�รประจำ�วัน (Thairath) ทำ�ธุรกรรมก�ร เงิน (K-Mobile Banking PLUS) เดินท�งท่องเที่ยว (Nok Air) หรือจะคว�มบันเทิง ดูหนัง (SF Showtimes in Hand) ฟังเพลง (333 Happy Vampires) โดยส�ม�รถด�วน์โหลดแอพพลิเคชั่นต่�งๆได้ผ่�นท�ง App Store ส�ม�รถสอบถ�ม ร�ยละเอียดหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ Dtac Call Center 1678 TRUE ตอกย้ำาภาพผู้นำาไฮสปีดอินเทอร์เน็ต เร็วจริง แรงจริง TRUE ผู้ให้บริก�รไฮสปีดอินเทอร์เน็ตแนวหน้�ของประเทศไทย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้ที่ชอบท่องเน็ตเร็วและแรง ให้เต็มประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น เปิดแพ็กเกจ “ท่องเน็ตเร็วสูง 6 Mbps 599 บ�ท” พร้อมปรับระดับคว�มเร็วให้กับลูกค้� ปัจจุบันที่ใช้เน็ตเดือนละ 599 โดยอัตโนมัติทันทีตั้งแต่เดือนเดือนสิงห�คม เมื่อสมัครแพ็กเกจใหม่วันนี้รับฟรี เร�เตอร์ พร้อมแลกซื้อไว-ไฟเร�เตอร์ร�ค� 799 บ�ท จ�กปกติ 1,490 บ�ท และฟรีค่�ติดตั้งหม�ยเลขโทรศัพท์มูลค่� 3,584.50 บ�ท ทั้งนี้ลูกค้�ส�ม�รถเลือกแพ็กเกจอื่นๆ ที่มีคว�มเร็วได้ตั้งแต่ 6 Mbps ถึง 16 Mbps ได้ต�มต้องก�ร HTC เปิดตัวแอนดรอยด์สองรุ่นเอาใจคอโซเชี่ยล HTC ยักษ์ใหญ่แห่งวงก�รสม�ร์ทโฟน ล่�สุดเปิดตัวโทรศัพท์สม�ร์ทโฟนระบบปฏิบัติก�รแอนดรอยด์ยอดฮิต ลง ตล�ดอีก 2 รุ่นด้วยกันคือ HTC Wildf ire และ HTC Aria ตอบรับกระแสกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชอบใช้ง�นโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ก แชร์ไลฟ์สไตล์เฉพ�ะตัว พร้อมสร้�งม�ตรฐ�นใหม่ให้ใช้ง�นโทรศัพท์มือถือได้ง่�ยขึ้น ทั้งสองรุ่นม�พร้อมกับระบบ ปฏิบัติก�รแอนดรอยด์ 2.1 และ Sense 1.6 User Interface ยูสเซอร์อินเทอร์เฟสที่สวยง�มน่�ใช้ พร้อมคุณสมบัติใหม่ Caller ID ที่ส�ม�รถแสดงสถ�นะก�รอัพเดทบน Facebook และระบบแจ้งเตือนนับถอยหลังครบรอบวันคล้�ยวันเกิด ด้วย HTC Wildfire สนนร�ค� 11,500 บ�ท และ HTC Aria ร�ค� 15,900 บ�ท (แถม SD Card 2 GB) 8 September 2010
 7. 7. New Arrivals MacPro MacPro รุ่นล่�สุดจ�ก Apple ม�พร้อมกับระบบประมวลผล Xeon จ�ก Intel ที่มีโค้ดเนมว่� “Westmere” ซึ่งเป็นสถ�ปัตยกรรม CPU แบบ 8-12 Core ใช้ขุมพลัง ขับเคลื่อนระบบกร�ฟิก ATI Radeon HD 5770/5780 ขน�ด 1 GB นอกจ�กนี้ยังเสริม คว�มแรงทะลุโลกด้วย ฮ�ร์ดดิสก์เก็บข้อมูลขน�ด 1 TB พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB 5 ช่อง พอร์ต FireWire 4 ช่อง ฯลฯ โดยมีร�ค�เปิดตัวอยูที่ $2,499 (ประม�ณ 80,000 บ�ท) และ ่ สูงสุดอยูที่ $4,999 (ประม�ณ 160,000 บ�ท) ร�ค�แรงพอๆกับประสิทธิภ�พเลยทีเดียว ่ BenQ Joybook R48 โน้ตบุ๊คสำ�หรับบล็อกเกอร์ นักเล่นเกมส์ และมัลติมีเดีย ใช้ระบบประมวลผลทรงพลัง Intel® Core™ i3 Processor หน้�จออัตร�ส่วน 16:9 (1366x768) ขน�ด 14 นิ้ว ระบบ แสดงผลกร�ฟิก ATI Mobility Radeon™ HD 5450 GraphicsProcessing Unit DDR3 RAM (ส�ม�รถอัพเกรดได้ถึง 4 GB) และ HDD สูงสุดถึง 500 GB พร้อมเทคโนโลยี Intel® Hyper- Threading Technology2 (Intel® Core™ i3 Processor) ช่วยให้แต่ละแกนประมวลผล ทำ�ง�นสอดรับกันอย่�งช�ญฉล�ด ทำ�ให้เล่นเกมส์ได้ร�บรื่น นอกจ�กนี้ยังม�พร้อมกับหูฟัง SRS CS Headphone™ พอร์ต HDMI, ระบบเชื่อมต่อ WLAN 802.11 b/g/n เว็บแคม 1.3M Card-Reader ช่อง eSATA slot และ อุปกรณ์ Bluetooth 2.1 device อ่�นร�ยละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ http://www.benq.co.th/ Lenovo C200 BlackBerry Torch 9800 เดสก์ทอปแบบ All in one รุนใหม่ล่�สุด ็ ่ สม�ร์ ท โฟนจ�ก RIM เป็ น BlackBerry เสริมพลังจินตน�ก�ร เพิ่มคว�มสนุกสน�น รุ่นแรกที่ม�พร้อมกับระบบปฏิบัติก�ร BlackBerry สำ�หรับคนในครอบครัว ครอบคลุมไลฟ์สไตล์ OS6 ตัวเครืองออกแบบเป็นแบบสไลด์ซอนคียบอร์ด ่ ่ ์ ก�รทำ�ง�น ควบคู่กับคว�มบันเทิง ม�พร้อม แบบ Full QWERTY ม�พร้อมกับหน้�จอขน�ด กับระบบประมวลผล Intel® Atom™ Dual 3.2 นิ้ว HVGA+ (480x360 pixels) ตัวเครื่องมี Core Processor D510 DVD Reader/Writer คว�มหน�เพียง 14.6mm รองรับระบบ Network จอแสดงผลขน�ด 18.5 และ 16.9 นิ้ว ใช้ระบบ แบบ tri-band 3G handset packs Wi-Fi b/g/n, ประมวลผลกร�ฟิก NVIDIA® ION™ 256 MB Bluetooth และ GPS ใช้ระบบประมวลผลกล�งที่ Graphics Processor พร้อมแถบระบบสัมผัส คว�มเร็ว 624 MHz มีหน่วยคว�มจำ�ภ�ยในเครื่อง ลำ�โพงสเตอริโอ และ Lenovo High-Sense 512 MB ส่วนของหน่วยคว�มจำ�แบบ Storage Webcam กล้ อ งเว็ บ แคมที่ มี เ ลนส์ ก ว้� ง มี ส�ม�รถเพิ่มหน่วยคว�มจำ�ภ�ยนอกได้ถึง 32 GB คว�มไวแสงม�กช่วยให้ภ�พคมชัด แม้ในสภ�พ (Micro SD) นอกจ�กนี้ยังมีกล้อง 5 ล้�นพิกเซล แวดล้อมทีมแสงน้อย ร�ค�เริมต้นที่ 16,900 บ�ท ่ี ่ แบบ Auto Focus บันทึก VDO คว�มละเอียดระดับ ว�งจำ�หน่�ยแล้วที่ตัวแทนร้�นค้�ของเลอโนโว VGA อีกด้วย ในประเทศไทยคงต้องอดใจรออีกนิด อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http:// ถึงจะนำ�เข้�ม�ว�งข�ย www.lenovo.com/th/en/ 2010 September 9
 8. 8. Cover Story “ย้อนกลับไปเมื่อช่วงปี พ.ศ. 2538 หากยังจำา กันได้ รัฐบาลไทยในยุคนั้น ได้ประกาศให้เป็นปีแห่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Tech- nology Year) เนื่องจาก ตระหนักถึงความสำาคัญ ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารข้อมูล ซึ่งก็ เป็นปีเดียวกันที่ภาคเอกชน อย่าง Internet Thailand ได้รับสิทธิ์ให้เป็นผู้บริการ อินเทอร์เน็ต (ISP) รายแรก ในประเทศไทย และหลัง จากนั้นเพียงแค่ปีเดียวก็มี ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ในยุคของ Dial-up โมเด็ม ผู้ใช้บริก�รนอกจ�กต้องเสียค่�โทร 3 บ�ททุกครั้งที่ เกิดขึ้นมากมาย...” เชื่อมต่อแล้ว ค่�บริก�รอินเทอร์เน็ตในสมัยนั้นยังคิดเป็นร�ยชั่วโมงอีกด้วย โชคดีที่ผมยัง ทันได้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อผ่�นโมเด็ม 28.8 Kbps ในตอนนั้นด้วย บอกได้คำ�เดียวว่� เป็นอะไรทีตนเต้นม�กๆ ถึงแม้ว�ในยุคนัน World Wide Web จะแสดงผลแบบง่�ยๆและ ่ ื่ ่ ้ เน้นที่ตัวหนังสือเป็นหลัก แต่ก็มีแรงดึงดูดให้ต้องนั่งอยู่หน้�คอมฯวันละหล�ยชั่วโมง... 10 September 2010
 9. 9. ปัจจุบัน อินเทอร์เน็ตกล�ยเป็นอะไรที่ห�ได้ง่�ย พอๆกับ ...อุ ป กรณ์ ที่ ก ล่ � วม�ทั้ ง หมดนี้ ส �ม�รถเชื่ อ มต่ อ ที่เร�เดินเข้�ไปในร้�นสะดวกซื้อแล้วได้ซ�ล�เป�ลูกใหญ่กลับม� อินเทอร์เน็ตได้ไม่ท�งใดก็ท�งหนึง เอ๊ะยังไงกันนี!่ บ�งตัวเชือมต่อ ่ ่ จ�กอินเทอร์เน็ตผ่�นส�ยโทรศัพท์ที่มีคว�มเร็วไม่กี่ ‘เค’ (Kbps) ผ่�น Wi-Fi, ผ่�น EDGE/GPRS, ผ่�นเครือข่�ย 3G และผ่�นได้ ก็กล�ยเป็นอินเทอร์เน็ตไร้ส�ย ไฮ-สปีด ที่เพิ่มคว�มเร็วขึ้นเป็น ทุกอย่�งก็มดวยเช่นกัน ไปดูร�ยละเอียดของบริก�รอินเทอร์เน็ต ี้ ‘เม็ก’ (Mbps) แน่นอนว่�ก�รเข้�ถึงอินเทอร์เน็ตยุคนี้ไม่ได้จำ�กัด กันว่�มีตัวเลือกแบบใดบ้�ง แค่เพียงคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือโน้ตบุ๊คเท่ �นั้น อุปกรณ์พกพ� หล�กหล�ยชนิดก็ส�ม�รถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เช่นกัน ไปดูกัน บริการอินเทอร์เน็ตแบบต่างๆ ว่�มีอะไรบ้�ง... Wi-Fi Internet : อุปกรณ์พกพาแบบไหนเชื่อมต่อเน็ตได้บ้าง บริก�รอินเทอร์เน็ตผ่�นระบบเครือข่�ยไร้ส�ย (WLAN) ได้รับคว�มนิยมม�กขึ้นเรื่อยๆ ทั้งจ�กผู้ใช้ง�นในออฟฟิศ, ผู้ใช้ 1. โทรศัพท์มือถือ : สมัยนี้คงต้องเรียกว่�สม�ร์ทโฟนกันแล้ว ต�มบ้�น และจุดให้บริก�รอินเทอร์เน็ตส�ธ�รณะ (Hot Spot) เพร�ะไม่ได้มไว้โทรออก-รับส�ยเพียงอย่�งเดียว แต่เร�เกือบ ี ที่เพิ่มม�กขึ้น เนื่องจ�กให้คว�มสะดวกสบ�ยด้�นก�รเชื่อมต่อ ทำ�ทุกอย่�งได้บนสม�ร์ทโฟนเช่นเดียวกับที่ทำ�บนเครื่อง และใช้ง�นจ�กที่ใดก็ได้ที่สัญญ�ณส่งไปถึง คอมพิวเตอร์ ไม่แน่ว�ต่อไปห�กชิปประมวลผลของสม�ร์ท- ่ โฟนมีประสิทธิภ�พสูงขึนกว่�นี้ เร�อ�จจะได้เห็นคอมพิวเตอร์ ้ เทคโนโลยีของ Wi-Fi Internet ช่วยให้เร�ส�ม�รถรับส่ง ต�มบ้�นที่มีแค่จอภ�พเท่ �นั้น เวล�กลับถึงบ้ �นก็แค่นำ� อีเมล์, เซิร์ฟเน็ต, ด�วน์โหลด และทำ�กิจกรรมออนไลน์ต่�งๆได้ สม�ร์ทโฟนไปเสียบเข้�กับสล็อตเชื่อมต่อของจอภ�พ เท่�นี้ ด้วยคว�มเร็วที่น่�ประทับใจสูง เนื่องจ�กใช้เครือข่�ยเดียวกัน ก็กล�ยร่�งเป็นเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์แล้ว แถมไม่ตองม�นัง ็ ้ ่ กั บ ระบบไฮ-สปี ด อิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ ใ ห้ บ ริ ก �รต�มบ้ � นนั่ น เอง Sync ข้อมูลไปม�ให้ยุ่งย�กอีกด้วย! ยกตัวอย่�ง ถ้�คุณเปิดร้�นก�แฟในย่�นธุรกิจ และต้องก�รให้ 2. Tablet PC : สำ�หรับแท็บเล็ต พีซี ที่ม�แรงที่สุดตอนนี้คง บริก�รอินเทอร์เน็ตไร้ส�ย ก็เพียงแค่ซื้อ Wireless Access ไม่มีใครเกินหน้� iPad อย่�งแน่นอน ซึ่งทำ�ให้แท็บเล็ต พีซี Point หรือถ้�มี Broadband Router อยู่แล้ว ก็ส�ม�รถแชร์ รุนเก่�ๆกล�ยเป็นของล้�สมัยไปเลย เทคโนโลยีของ iPad โดย ่ อินเทอร์เน็ตให้กับลูกค้�ได้เลย เฉพ�ะระบบมัลติทชสกรีน ช่วยเปลียนนิย�มของคอมพิวเตอร์ ั ่ พกพ�ให้กล�ยเป็นของใช้ที่ใกล้ตัวเร�ม�กยิ่งขึ้น 3. UMPC (Ultra Mobile PC) : คอมพิวเตอร์พกพ�อีก ประเภทหนึ่ง ที่เรียกได้ว่�เป็นอนุพันธ์ของแท็บเล็ต พีซี ซึ่ง ถูกย่อส่วนลงม�ให้ส�ม�รถใช้ง�นบนฝ่�มือได้ แต่เนื่องจ�กมี ร�ค�ที่ค่อนข้�งแพง อุปกรณ์ชนิดนี้จึงถูกนำ�ไปใช้ง�นเฉพ�ะ ด้�นม�กกว่�ที่จะมีให้เห็นต�มท้องถนน 4. PDA (personal digital assistant) : พีดีเอ คืออุปกรณ์ที่ กำ�ลังจะถูกลืม เพร�ะโทรศัพท์มอถือยุคใหม่ส�ม�รถทดแทน ื ก�รทำ � ง�นของพี ดี เ อได้ ทุ ก อย่ � ง แต่ ก็ ใ ช่ ว่ � จะห�ยหน้ � ไปซะทีเดียว เพร�ะสำ�หรับบ�งคนที่ดูมีอ�ยุหน่อย พีดีเอยัง คงเป็นผู้ช่วยจัดง�นเอกส�รส่วนตัว ที่ให้สัมผัสได้อย่�งเต็ม ไม้เต็มมือม�กกว่�โทรศัพท์หุ่นผอมเพรียวบ�งยุคนี้ซะอีก ( : 5. Sub Notebook : Netbook หรือ Mini Notebook รุนใหม่ๆ ฝังชิป AirCard ลงไปด้วย เมือใส่ซมและลงโปรแกรม ่ ่ ิ ซอฟต์ โ ฟนก็ ก ล�ยเป็ น โทรศั พ ท์ ติ ด แป้ น พิ ม พ์ ไ ด้ เ ลย แรงกว่� BB ดีกว่� iPhone แต่ไม่ยักกะมีคนพกไปนั่งแชต บนรถไฟฟ้� ( ; 2010 September 11
 10. 10. สำ�หรับบริก�ร Wi-Fi Internet จ�ก ISP ต่�งๆนั้น ปัจจุบัน มี พื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก �รเกื อ บครอบคลุ ม ทั่ ว กรุ ง เทพฯ รวมทั้ ง เมื อ ง ท่องเที่ยวใหญ่ๆอย่�ง ภูเก็ต, พัทย�, สงขล�, เชียงใหม่ ก็มีจุด ให้บริก�รอินเทอร์เน็ตไร้ส�ยหล�ยแห่ง ส่วนใหญ่จะมีป�ย Wi-Fi ้ Internet หรือ Wireless Zone แสดงให้เร�ทร�บต�มจุดต่�งๆ ส่วนคว�มเร็วในก�รให้บริก�รนั้นเริ่มต้นที่ 1 Mbps ไปจนถึง 4 Mbps ถ้�คุณจะเลือกใช้บริก�ร Wi-Fi Internet จ�กจุดให้บริก�ร เหล่�นี้ มีคำ�แนะนำ�ข้อหนึ่งคือ ต้องก�รคว�มเร็วขน�ดไหน ห�ก แค่เช็คอีเมล์ หรือแค่แชต อ�จจะไม่คุ้มค่� เพร�ะถ้�ซื้อแพ็กเกจ เป็นร�ยชั่วโมงจ�กจุดให้บริก�ร ใช้ EDGE/GPRS แบบเหม�จ่�ย ร�ยเดือนจะคุมกว่� แต่ถ�คุณใช้ง�นเป็นประจำ� หรือต้องนังทำ�ง�น ้ ้ ่ ข้�งนอกออฟฟิศวันละหล�ยชั่วโมง แนะนำ�ให้ซื้อแพ็กเกจเป็นร�ย เดือนของ WI-Fi จะคุ้มที่สุด เอ�เป็นว่�บริก�รอินเทอร์เน็ตไร้ส�ย แบบแรกนี้เหม�ะสำ�หรับทุกๆอุปกรณ์ที่รองรับ Wi-Fi ครับ ได้ว�เป็นยุค 2.5G แต่คว�มเร็วที่ GPRS ส�ม�รถทำ�ได้คอประม�ณ ่ ื 50 Kbps ไม่เพียงพอกับคว�มต้องก�ร จึงมีก�รพัฒน�ต่อยอด EDGE/GPRS : GPRS ให้มีคว�มเร็วสูงขึ้น โดยเรียกว่� EDGE (Enhanced Data ขอเท้�คว�มสักหน่อยสำ � หรั บ ผู้ที่ ยั ง ไม่ท ร�บว่� EDGE/ rates for GSM Evolution) ซึ่ง EDGE ถือเป็นยุค 2.75G และมี GPRS คืออะไร ก่อนที่เทคโนโลยี GPRS จะถูกพัฒน�ขึ้นม� เดิม คว�มเร็วสูงสุดอยู่ที่ 473.6 Kbps โทรศัพท์มือถือยังใช้ระบบอน�ล็อกในก�รสื่อส�ร ซึ่งส�ม�รถส่ง ข้อมูลเสียง (Voice) ได้อย่�งเดียว เรียกว่�ยุค สำ � หรั บ ผู้ ที่ ต้ อ งก�รใช้ บ ริ ก �ร EDGE/GPRS เพื่ อ เล่ น 1G หลังจ�กนัน จึงพัฒน�ม�ใช้ระบบดิจิตอล ้ อินเทอร์เน็ตแบบไร้ส�ย จำ�เป็นต้องมีอปกรณ์ทรองรับด้วย ถ้�เป็น ุ ี่ อย่�ง GSM ซึ่งเข้�สู่ยุค 2G โทรศัพท์มอถือรุนใหม่ๆส่วนใหญ่จะรองรับได้อยูแล้ว ส่วนอุปกรณ์ ื ่ ่ ที่รองรับก�รส่ง Data ได้ เช่น อื่นๆ เช่น โน้ตบุ๊ค, เน็ตบุ๊ค ต้องติดตั้ง AirCard EDGE/GPRS ก่อน SMS, ภ�พ, ริงโทน เป็นต้น และเมื่อมี จึงส�ม�รถใช้บริก�รอินเทอร์เน็ตผ่�นระบบนีได้ แต่อย่�ลืมไปสมัคร้ ก�รรับส่งข้อมูลทีเ่ ป็น Data ม�กขึน ้ ใช้บริก�รด้วยล่ะครับ เพร�ะมีบ�งคนที่ไม่ทร�บจริงๆ คิดว่�ซื้อ ระบบ GPRS จึงถูกพัฒน�ขึ้น AirCard ม�ใส่ก็ใช้ได้เลย ซิม...เซิม ก็ยังไม่ได้ใส่กับเข�ด้วย.. (-*-) ม � เ พื่ อ ร อ ง รั บ ง� น CDMA : ดังกล่�ว ซึงเรียก ่ CDMA หรือ Code Division Multiple Access เป็น เทคโนโลยีสื่อส�รแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบ ซึ่งเน้น Data ที่เป็น มัลติมีเดียต่�งๆ ทั้งภ�พ เสียง วิดีโอ ในระบบดิจิตอล เทคโนโลยี CDMA ที่นำ�ม�ให้บริก�รในบ้�นเร�เป็น CDMA 2000 1x ซึ่งมี คว�มเร็วสูงสุดเพียง 153 Kbps เท่�นั้น ก�รเล่นเน็ตผ่�นระบบ CDMA 2000 1x อุปกรณ์ต้องรองรับเทคโนโลยีนี้ด้วย ถ้ �เป็น โทรศัพท์มือถือสเป็คเครื่องต้องระบุไว้ด้วยว่�รองรับม�ตรฐ�น ดังกล่�วด้วย เช่น CDMA 800/1900/1700/2100 MHz และ ถ้�เป็น AirCard ต้องดูด้วยว่�เป็นรุ่นที่ใช้ได้กับระบบ CDMA หรือไม่ แต่บ�งยี่ห้อก็รองรับได้ทั้ง GSM และ CDMA ปัจจุบัน ผู้ให้ 12 September 2010
 11. 11. บริก�รอินเทอร์เน็ตด้วยระบบ CDMA ในประเทศมีเพียง CAT (กศท.) กับ Hutch สองร�ยเท่�นั้น ซึ่งได้หันหัวเรือไปสู่ยุค 3G CDMA กันแล้ว 3G : เมื่ อ พู ด ถึ ง 3G คงต้ อ งแบ่ ง ผู้ ใ ห้ บ ริ ก �รออกเป็ น สองฟ�ก ฟ�กหนึงคือผูให้บริก�รทีม�จ�กฝัง GSM ซึงให้บริก�ร ่ ้ ่ ่ ่ อินเทอร์เน็ตผ่�นระบบ EDGE/GPRS และอีกฟ�กหนึ่งคือผู้ให้ บริก�รฝั่ง CDMA ซึ่งให้บริก�รอินเทอร์เน็ตผ่�นระบบ CDMA 2000 1x เมื่อก้�วสู่ยุค 3G ผู้ให้บริก�รท�งฝั่ง GSM ได้เลือก ใช้ระบบ WCDMA (Wideband Code-Division Multiple Access) เพื่อให้บริก�รอินเทอร์เน็ตไร้ส�ย โดย TOT เป็น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก �รร�ยแรกที่ ไ ด้ สั ม ปท�นจ�กรั ฐ และจั ด สรรให้ กั บ แนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคต โอเปอเรเตอร์ร�ยย่อยต่�งๆ ส่วนผู้ให้บริก�รท�งฝั่งของ CDMA แนวโน้มเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตไร้ส�ยบ้�นเร� ถ้�ไม่นับ ได้เลือกใช้ระบบ CDMA 2000 1x EV-DO Rev.A ที่ปรับปรุง รวม Wi-Fi Hot Spot ที่กำ�ลังไปได้สวย ที่เหลือคงต้องรอลุ้นว่� ประสิทธิภ�พคว�มเร็วจ�ก CDMA 2000 1x EV-DO/IS-856 3G ที่ผ่�นเครื่องกรอง 10 ขั้นตอนจะเหลืออะไรบ้�ง อ�จจะต้อง โดยเพิ่มคว�มเร็วจ�ก 2.4 Mbps เป็น 3.1 Mbps ส่วนร�ยชื่อ มีเครื่องคัดแยกอีกทีก่อนนำ�ไปบริโภค ส่วนคว�มฝันที่จะได้ใช้ ผู้ให้บริก�รยังคงเป็น CAT และ Hutch เจ้�เดิม เครือข่�ย 4G อย่�ง WiMAX ตอนนียงไม่มคว�มเห็นใดๆ แค่แอบ ้ั ี หวังแบบไม่ตั้งใจไว้ก็พอ... ถึงแม้ว่�บ้�นเร�จะมีเครือข่�ย 3G ที่อุตส่�ห์เข็นออกม� ให้ใช้กันได้บ�งพื้นที่ บ�งจังหวัด แต่ก็ดูเหมือนว่�ทุกอย่�งยังคง คลุมเครือ ฝังโน้นบอกว่�ไทยแลนด์กระโดดไป 4G กันเลยดีไหม ่ หรือจะเอ�แค่ 3.75G กันดี แต่พอหันดูอีกที อ้�วไหงจะกลับม� แปลงสัมปท�น 2G เล่นกันอีกละนี่...ง�นนี้สงสัยเอกชนที่ถูกฉุด ไปซ้�ยที-ขว�ที คงได้แท้งกันบ้�งล่ะครับเจ้�น�ย!! Free : ของฟรีมีในโลก แต่จะดีหรือไม่นั้นอีกเรื่องหนึ่ง ถ้�คุณ จะห�เน็ตไร้ส�ยเล่นฟรี ตอนนี้ยังมี Green Bangkok Wi-Fi ให้คนกรุงเทพฯเล่นฟรีอยู่ (ลงทะเบียนเพื่อสมัครใช้บริก�รได้ที่ http://www.truewif i.net/th/promotion/green_bang- kok.htm) แต่ด้วยคว�มเร็ว 64 Kbps สำ�หรับก�รเล่นไม่จำ�กัด ชั่วโมง และ 1 Mbps ที่เล่นได้ 1 ชั่วโมงต่อเดือน (เอ�วะ! ยังดี กว่�เสียเงินล่ะนะ!) คงพอแค่ให้เช็คอีเมล์ และอ่�นข่�วจ�กหน้� เว็บได้บ�ง (แนะนำ�ให้ใช้ RSS Reader เพือคว�มเร็วในก�รอ่�น ้ ่ ข่�วแบบลื่นปื๊ดๆ) 2010 September 13
 12. 12. Cool Gadgets All New 3D Experience with Toshiba Satellite A665 REV UP TO EXCELLENCE 3D เทคโนโลยีภาพ 3 มิติ บนเครื่อง ...จ�ก 120Hz ก็ จ ะเหลื อ เพี ย ง 60Hz มีเลนส์พิเศษที่เรียกว่� Liquid Crystal คอมพิ ว เตอร์ กำ า ลั ง เข้ า มาแทนที่ ร ะบบ เท่�นั้น Shuttered ซึ่ ง ทำ � หน้ � ที่ เ ปิ ด -ปิ ด ก�ร แสดงผลแบบเดิ ม ๆ ซึ่ ง มี เ พี ย ง 2 มิ ติ รับภ�พจ�กด้�นซ้�ยและขว�ของแว่นต� เท่านั้น โดยสองผู้ผลิตชิปกราฟิกอย่าง อย่ � งที่ ส องก็ คื อ ชิ ป กร�ฟิ ก ต้ อ ง สลับกันไปอย่�งรวดเร็ว เพื่อให้ส�ม�รถ nVIDIA และ ATI ได้ พั ฒ นาระบบ รองรับเทคโนโลยี 3 มิติ ด้วย ในที่นี้โน้ตบุ๊ค มองเห็นภ�พจ�กหน้�จอ LCD เป็นแบบ 3 มิติ เพื่อนำามาใช้แสดงผลบนเครื่อง Toshiba ใช้ชิปกร�ฟิกรุ่น GTS 350M ซึ่ง 3 มิติ ได้นั่นเอง คอมพิวเตอร์ ทั้งพีซีและโน้ตบุ๊ค... ม�พร้อมกับเทคโนโลยี 3D VISION อยูแล้ว ่ โดยชิปกร�ฟิกจะทำ�หน้�ที่เรนเดอร์ภ�พ และองค์ ป ระกอบสุ ด ท้ � ยที่ ข �ด สำ�หรับโน้ตบุ๊ค 3 มิติ ที่นำ�ม�ให้รู้จัก จ�ก 1 เฟรม ให้เป็น 2 เฟรม ซึ่งมีคว�ม ไม่ได้เลยก็คือ แหล่งของภ�พ 3 มิติ ที่เร� กันในวันนี้ก็คือ Toshiba Satellite A665 เหลื่อมของภ�พกันเล็กน้อย เพื่อส่งภ�พ จะรับชม ซึ่งก็มีทั้งภ�พนิ่ง, ภ�พวิดีโอหรือ ซึ่งเป็นโน้ตบุ๊คที่ใช้เทคโนโลยี nVIDIA 3D แต่ละเฟรมไปยังต�ด้�นซ้�ยและด้�นขว� ภ�พยนตร์ 3 มิติ และก็เกมคอมพิวเตอร์ VISION ในก�รแสดงภ�พแบบ 3 มิติ ไปดู ...หวั ง ว่ � โน้ ต บุ๊ ค 3 มิ ติ คงเป็ น อี ก หนึ่ ง กันว่�ก�รทีจะเนรมิตภ�พกร�ฟิกแบบทะลุ ่ อย่�งทีส�มคือ อุปกรณ์ในก�รรับชม ตัวเลือกที่จะพ�คุณเข้�สู่โลก 3 มิติ แบบ ่ หน้�จอโน้ตบุ๊คได้นั้น ต้องมีองค์ประกอบ ภ�พ ซึงได้แก่ แว่นต� 3 มิติ และอุปกรณ์รบ ่ ั ง่�ยๆได้ที่บ้�น อะไรบ้�ง... สัญญ�ณอินฟร�เรดจ�กแว่น ของคุ ณ เอง นั่นเอง เมื่อก่อนเวล�ที่เร�ดู นะครับ ( : อย่�งแรกเลยก็คือ จอภ�พที่ใช้ต้อง หนัง 3 มิติ ต้องสวมแว่นต� รองรับ Refresh Rate ที่ระดับ 120Hz ได้ ที่ เ ล น ส์ ข้ � ง ห นึ่ ง เ ป็ น สำ�หรับจอ LCD นั้น Refresh Rate จะ สี แ ดงและอี ก ข้ � งเป็ น เป็นอัตร�เร็วในก�รแสดงเฟรมภ�พในหนึง ่ สีน้ำ�เงิน เพื่อให้ส�ม�รถ วิน�ที ซึงก�รทีจอภ�พต้องตอบสนองได้ถง ่ ่ ึ มองภ�พแบบทะลุ 120 เฟรม/วิน�ที นั่นก็เพร�ะว่�อัตร�เร็ว หน้�จอได้ แต่แว่นต� ในก�รแสดงภ�พจะลดลงเหลื อ เพี ย ง 3 มิติ แบบใหม่นี้จะ ครึ่งหนึ่งเมื่อมองผ่�นแว่น 3 มิติ นั่นเอง 14 September 2010
 13. 13. Mobile Pulse Thanakorn หัวหน้ากองบรรณาธิการ รู้เพื่อเขียน เขียนเพื่อรู้... TALKING ABOUT THE “WAVE” ห�กใครกำ�ลังมองห�สม�ร์ทโฟนจอสวยๆ คว�มเร็วก�รทำ�ง�นค่อนข้�งดี ถ่�ยรูปสวยคมชัด ตอบโจทย์ได้ดีทั้ง มัลติมีเดีย และก�รทำ�ง�นต่�งๆได้พอสมควร และที่สำ�คัญร�ค�ไม่แพงจนเกินคว�มฉล�ดของมันล่ะก็ ผมขอแนะนำ� เจ้�นี่ครับ “Samsung Wave” Samsung Wave (S8500) โทรศัพท์สัญช�ติเก�หลี ซึ่งมีภ�ษีที่ค่อนข้�งดีครับ จ�กสเป็คคร่�วๆ นั้นใช้ CPU ภ�พข�วดำ� วินเทจ โหมดถ่�ยภ�พ คว�มเร็วที่ 1 GHz สร้�งม�ตรฐ�นใหม่ให้ตล�ดสม�ร์ทโฟนตืนตัวเรืองคว�มเร็วของระบบประมวลผลกันม�กขึน ส�ม�รถ ่ ่ ้ สวย (สวยเด้งจริงๆครับ แต่ว่�ต้องให้ เพิ่มหน่วยคว�มจำ�ได้สูงสุด 32 GB (แบบ microSD) และที่สำ�คัญคือจอสวยม�กๆ เพร�ะใช้จอทัชสกรีนขน�ด 3.3 นิ้ว แสงเข้�ม�ห�เร�เยอะๆหน่อย โหมดนี้ แบบ Super AMOLED เหมือนที่ใช้ในรุ่นน้องตัวใหญ่ Samsung Galaxy S ซึ่งแสดงผลได้ค่อนข้�งดีแม้กล�งแจ้งที่ ถ่ � ยออกม�แล้ ว ข�ว เนี ย นกั น เลย แสงจัด และระบบทัชสกรีนก็ตอบสนองก�รสังง�นผ่�นนิวมือได้ดครับ ไม่ตองออกแรงกดเหมือนจอแบบเก่� ส่วนระบบ ่ ้ ี ้ ทีเดียว) และระบบมัลติมเี ดียทำ�ได้คอน ่ ปฏิบัติก�รนั้นใช้ Bada OS ของท�ง Samsung เองครับ ก็คงจะเป็นระบบปฏิบัติก�รใหม่ที่พย�ย�มจะดันตัวเองให้ ข้�งดีทงเครืองฟังเพลง วิทยุ เครืองเล่น ั้ ่ ่ เกิดแน่ๆ (Bada แปลว่� มห�สมุทรครับ) วิดีโอ ซึ่งทำ�อินเทอร์เฟสม�สวยง�ม น่�ใช้ ส่วนเรื่องระบบเชื่อมต่อไร้ส�ย Wave มีง�นประกอบทีคอนข้�งเนียบ ใช้วสดุสวนใหญ่เป็นสแตนเลสสตีล ทีให้คว�มรูสกแน่นๆ สัมผัสแล้วรูสก ่่ ้ ั ่ ่ ้ึ ้ึ ก็ มี ม �ให้ ใ ช้ ทั้ ง 3G/EDGE/Wi-Fi/ ถึงคว�มแข็งแรงทนท�นครับ จับแล้วค่อนข้�งจะเหม�ะมือ แต่วัสดุลื่นไปนิด อ�จจะหลุดมือได้ง่�ยๆเหมือนกัน เวล� Bluetooth รวมไปถึงระบบนำ�ท�ง ใช้โทรศัพท์น�นๆอ�จเกิดคว�มร้อนบ้�งแต่อยู่ในจุดที่รับได้ ก�รจัดว�งปุ่มฟังก์ชั่นคีย์ต่�งๆก็มีม�ให้ค่อนข้�งน้อยเพื่อ แบบ A-GPS ก็มีม�ให้เต็มๆ ณ จุดนี้ สังง�นผ่�นท�งระบบทัชสกรีนเป็นหลักครับ แต่ขอตินดนึงว่� ห�กเป็นผูช�ยทีมอค่อนข้�งใหญ่นน ตำ�แหน่งปุมกดรับและ ่ ิ ้ ่ื ั้ ่ ว�งส�ย จะว�งต่ำ�ไปหน่อย ทำ�ให้กดลำ�บ�ก ห�กใช้ง�นอยู่แล้วมีส�ยเข้� (ส�ม�รถกดรับส�ยจ�กหน้�จอทัชสกรีนได้) Samsung Wave กับ Bada OS ทีหน้�ใหม่ในตล�ด ก็คงจะต้องฟ�ดฟัน ่ ส่วนระบบอื่นๆก็ทำ�ง�นได้ดี โดยมีเจ้� TouchWiz UI เวอร์ชั่น 3.0 เป็นอินเทอร์เฟสที่ติดต่อกับผู้ใช้ง�น ซึ่ง กับคู่แข่งระดับเดียวกันอีกหล�ยค่�ย เร�ส�ม�รถเพิ่ม Widgets ต่�งๆได้ในหน้� Home Screen อ�ทิ เมล์ไคลเอนต์ พย�กรณ์อ�ก�ศ ระบบค้นห� น�ิก� แต่เท่�ที่เห็นนั้น Wave ค่อนข้�งจะ ปฏิทิน ฯลฯ ซึ่งทำ�ให้ใช้ง�นโทรศัพท์ได้สะดวกม�กขึ้น (โหลดเพิ่มเติมได้) ได้เปรียบคู่แข่งในระดับเดียวกันเรื่อง ส่วนเรื่องซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นก็ให้ม�ครบเซ็ตครับ ทั้งระบบโทรศัพท์ ข้อคว�ม คลังมัลติมีเดีย เครื่องเล่น คว�มเร็วระบบประมวลผล จอแสดงผล มัลติมีเดีย เว็บบร�วเซอร์ ระบบนำ�ท�ง ฯลฯ เรียกได้ว่�ไม่ต้องโหลดอะไรม�เพิ่มเติมม�กม�ย แถมรองรับก�รทำ�ง�น และคว�มสดใหม่ ก็อยู่ที่ผู้ใช้แล้วล่ะ แบบ Multitasking ด้วย และส่วนใครที่ชอบ Chat ก็มี Palringo ม�ให้ หรือใครชอบเล่น Facebook Twitter ก็ ครับว่� ชอบอะไรก็เลือกเอ�ต�มใจชอบ โหลดม�ใช้ง�นได้อย่�งไม่มีปัญห� โดยโหลดผ่�น Samsung Apps ครับ นะขอรับครับท่�น จุดเด่นอีกส่วนหนึงทีข�ดไม่ได้เลย คือ เรืองของกล้องครับ Wave ถ่�ยภ�พ ่ ่ ่ ได้ค่อนข้�งสวย พร้อมมีโหมดถ่ �ยภ�พให้เลือกหล�ยแบบ อ�ทิ ภ�พซีเปีย 2010 September 15
 14. 14. Social-minded Let’ s FACEBOOK IN YOUR HAND Play! ม�แล้น ม�แล้น Facebook ใน BlackBerry อัพเดทเวอร์ชั่นเป็น 1.8.0.49 แล้วนะจ๊ะ ใครเป็นแฟน BB ก็ไปด�วน์โหลดตัวอัพเดทกันได้ที่ BlackBerry App Wolrd เลยจ้� ง่�ยนิดเดียว แอบเจ้�น�ยเล่นเกมบน เ ท่ � ที่ เ ห็ น ก็ ไ ม่ มี อ ะ ไ ร FB อีกแล้วเร� Pirates Ahoy! เปลี่ยนแปลงไปม�ก แต่ว่�ทำ�ง�น โจรสลัดน่�รัก ต�มล่�ห�สมบัติ ได้ค่อนข้�งลื่นไหลม�กขึ้น และ และทำ � เควสสนุ ก ๆ คุ ณ ต้ อ ง โหลดข้อมูลได้เร็วขึนนิดๆ หน่อยๆ ้ แล่นเรือออกโต้คลื่นลมทะเล แต่ที่เปลี่ยนก็คือระบบแจ้งเตือน สู้ กั บ มอนสเตอร์ เพื่ อ เพิ่ ม หรือ Notif ications ซึ่งเดิมนั้น Level และเก็บอัญมณีชนิด จะแจ้งเตือนผ่�นท�งอีเมล์ ทำ�ให้ ต่�งๆ ทั้งจ�กมอนสเตอร์ และ เมล์ บ็ อ กซ์ เ ร�มั น รกๆ ต้ อ งคอย แผนที่ที่คุณเข้�ไปขุดห�สมบัติ ต�มไปลบ แต่ตอนนี้เค้�เปลี่ยนใหม่ทำ�ใหม่แล้ว ใช้ระบบแจ้งเตือนโดยตรงเลยเหมือน Twitter For ซึ่งในแผนที่ต่�งๆนั้นคุณอ�จ BlackBerry โอ้ว! แล้วมันดีใช่มั้ยล่ะซ�ร่� จะเจอทั้งอ�ห�ร อัญมณี และ ถ้� BB มีแล้ว เดี๋ยว iPhone จะน้อยใจ งั้นก็ สมบั ติ มี ค่ � นอกจ�กนี้ เร� จัดไปจ้ะ Facebook อัพเดทใน iPhone ก็ม�ใหม่กับ ยังส�ม�รถจะตกแต่งเรือโจร เค้�เหมือนกัน ซึ่งในเวอร์ชั่น 3.2.2 นี้ม�พร้อมฟังก์ชั่น สลัดของเร�ให้สุด Cool หรือ Place เพิ่มเข้�ม�ในหน้�หลัก (แต่ในประเทศไทยคง ตกแต่งเก�ะส่วนตัวให้อลังก�ร ต้องรออีกสักหน่อยถึงจะได้ใช้) และขอแอบบอกอีกนิด พร้อมสร้�งโรงง�นผลิตเหรียญ ว่�ปัญห�ภ�ษ�ไทยข�ด ตก หล่น ห�ยน่ะ เค้�จัดก�รให้ ทองให้รวยเละไปเลย! เรียบร้อยแล้ว ม�ครบ ม�เต็มในเวอร์ชั่นใหม่นี้แน่นอน โหลดกันได้ผ่�นท�ง App Store เลยจ้ะ My Following List @vajiramedhi พระนักวิช�ก�ร นักคิด นักเขียน รับธรรมะสอนใจในทุกวันได้จ�กท่�น พร้อมได้แง่คิดมุมมองใหม่ๆ ให้ชีวิตไม่อับเฉ� และใช้ชีวิตอย่�งมีสติ @roundf inger นักเขียนดัง อ�รมณ์ดี น�มป�กก� “นิ้วกลม” ที่คมค�ยด้วยคว�ม คิดเชิงบวก ส่งผ่�นตัวอักษรเป็นแนวคิดดีๆ สำ�หรับก�รมองโลกใบกว้�งใบนี้ ให้เจอสิ่งดีๆจ�ก มุมมองของตัวเร�เอง @chocoopal ส�วผิวเข้ม อ�รมณ์ดี ฝีป�กกล้� ม�กคว�มส�ม�รถ น�งเป็นทั้งพิธีกร นักแสดง นักจัดร�ยก�รวิทยุ เล่นละคร เล่นหนัง แทรกซึมไปทั่วทุกอณูของวงก�รบันเทิง ใคร บ้�งล่ะไม่รู้จักน�ง! @Woodytalk คนนีกแรงดีไม่มถอย พิธกรร�ยก�รดัง ฝีป�กคม เจ้�ของคำ�ถ�มขยีดวงใจ ้็ ี ี ้ ด�ร�/นักแสดงหล�ยคนจนอึง ถ้�อย�กรูว่�เป็นยังไงก็ Follow กันได้ เพร�ะเร�อ�จจะรูว่�ใคร ้ ้ ้ จะเป็นร�ยต่อไปที่โดนเชือดใน “วู้ดดี้เกิดม�คุย” @NokSinjai ผู้หญิงต้นแบบ และนักแสดงหญิงผีมือแนวหน้�ของวงก�รบันเทิง เธอ เล่นม�หมดแล้วเกือบทุกบท ตีบทแตกกระจุย แต่ชีวิตจริงๆ ไม่อิงละครของเธอเป็นอย่�งไร ต้องไปติดต�ม 16 September 2010
 15. 15. Photo Know How ll~_~ll Magenta Camera ผู้ช่วยบรรณาธิการ Photo Is The Best Time Machine, isn’t it?? ถ้ า พู ด ถึ ง ไฟล์ ของภาพถ่ายหลายคน คงนึกถึงไฟล์ JPEG เนื่ อ งจากเป็ น ไฟล์ ที่ นิยมใช้กันทั่วไป แต่ เมื่อพูดถึงไฟล์ RAW นอกจากช่ า งภาพ มื อ อาชี พ ที่ ใ ห้ ค วาม สำ า คั ญ กั บ คุ ณ ภาพ RAW?? ข อ ง ผ ล ง า น สุ ด ๆ ทำ�ไมต้องไฟล์ ร ว ม ถึ ง เ ซี ย น แ ต่ ง ภาพด้ ว ยโปรแกรม คอมพิ ว เตอร์ ตั ว จริ ง แล้ ว คงมี น้ อ ยคนที่ จะรู้จักและคุ้นเคยกับ ถ้�คุณเป็นคนที่ชื่นชอบก�รถ่�ยภ�พเป็นชีวิตจิตใจและมักจะสะพ�ย ไฟล์ประเภทนี้ กล้องติดตัวไว้บันทึกภ�พคว�มประทับใจในทุกสถ�นก�รณ์ แต่กลับไม่เคย บันทึกภ�พเป็นไฟล์ RAW เลย เร�ขอบอกว่�คุณพล�ดโอก�สดีๆ ในก�รเป็น เจ้�ของภ�พถ่�ยคุณภ�พระดับโปรไปหล�ยใบแล้ว ถ้�อย�กรู้ว่�เพร�ะอะไร ให้รีบม�ทำ�คว�มคุ้นเคยกับไฟล์ RAW กันดีกว่� ไฟล์ RAW คืออะไร ?? ไฟล์ RAW คือ ข้อมูลทีได้จ�กเซ็นเซอร์รบภ�พของกล้อง ซึงเป็นข้อมูลดิบ ่ ั ่ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ผ่ � นกระบวนก�รบี บ อั ด และก�รประมวลผลใดๆ จ�กระบบ ประมวลผลภ�ยในตัวกล้อง ไฟล์ประเภทนี้จึงเป็นไฟล์ที่มีคว�มยืดหยุ่นสูง ในก�รแก้ไขภ�พ และส�ม�รถนำ�ม�ปรับแต่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ ม�กกว่�ไฟล์ JPEG โดยไม่ทำ�ให้สูญเสียร�ยละเอียดของภ�พด้วย หลักการบันทึกไฟล์ของกล้อง เมื่อเร�กดชัตเตอร์เพื่อบันทึกภ�พทุกครั้ง กล้องจะเก็บข้อมูลของแสง แล้วแปลงเป็นข้อมูลดิจิตอล ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อมูลดิบ หรือที่เร�เรียกกัน ว่�ไฟล์ RAW ก่อน 2010 September 17

×