Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
pune
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

โปรแกรมทดสอบตาบอดสี

Download to read offline

โปรแกรมทดสอบตาบอดสี

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

โปรแกรมทดสอบตาบอดสี

  1. 1. 1 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง 33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร 6 ปีการศึกษา 2558 ชื่อโครงงาน โปรแกรมทดสอบตาบอดสี ( Colour blindnees Test) ชื่อผู้ทำาโครงงาน นาย พรหมอินทร์ อินทร์อยู่ เลขที่ 40 ชั้นม.6 ห้อง 9 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดำาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการ ศึกษา 2558 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
  2. 2. 2 ใบงาน การจัดทำาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม นาย พรหมอินทร์ อินทร์อยู่ เลขที่ 40 คำาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อ ไปนี้ ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) โปรแกรมทดสอบตาบอดสี ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) Colour Blindness Test ประเภทโครงงาน โครงงานการประยุกต์ใช้งาน ชื่อผู้ทำาโครงงาน นายพรหมอินทร์ อินทร์อยู่ เลขที่ 40 ชื่อที่ปรึกษา ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ชื่อที่ปรึกษาร่วม - ระยะเวลาดำาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2558 ที่มาและความสำาคัญของโครงงาน (อธิบายถึงที่มา แนวคิด และ เหตุผล ของการทำาโครงงาน) โรคตาบอดสีนั่นอาจจะดูไม่สำาคัญ แต่จริงๆ แล้วสำาคัญมาก เช่น การ สอบใบขับขี่นั่นจะมีการทดสอบโรคตาบอดสีถ้าคนที่เป็นโรคจะไม่สามารถ เห็นไฟเขียวไฟแดง คนตาบอดสีไม่สามารถทำาบางอาชีพได้เช่นกัน ปัจจุบันนี้จำานวนคนที่เป็นโรคตาบอดสีนั่นมีจำานวนมากขึ้นโดยมีส่วน น้อยที่รู้ว่าตัวเองเป็นตาบอดสีและส่วนมากนั้นไม่ค่อยรู่ว่าตัวเองเป็นตาบอดสี จึงเกิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาเพื่อจะได้รู้ว่าตัวเองเป็นโรคตาบอดสีหรือไม่ โดยที่โปรแกรมจะแสดงภาพเพื่อทดสอบ โดยโปรแกรมจะให้ภาพออกมาให้ ตอบว่าเป็นภาพอะไร และคะแนนจะแสดงออกมาถ้าตำ่ากว่าที่กำาหนดก็จะเป็น โรคตาบอดสี วัตถุประสงค์ (สิ่งที่ต้องการในการทำาโครงงาน ระบุเป็นข้อ) 1. เพื่อทดสอบโรคตาบอดสี
  3. 3. 3 2. เพื่อฝึกทักษะการสร้างโปรแกรมซึ่งเป็นทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและข้อจำากัดของการ ทำาโครงงาน) ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________ หลักการและทฤษฎี (ความรู้ หลักการ หรือทฤษฎีที่สนับสนุนการทำา โครงงาน) ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ __________________________ วิธีดำาเนินงาน แนวทางการดำาเนินงาน _______________________________________________________ ____________ _______________________________________________________ ____________ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้
  4. 4. 4 _______________________________________________________ ____________ _______________________________________________________ ____________ _______________________________________________________ ____________ งบประมาณ _______________________________________________________ ____________ _______________________________________________________ ____________ ____________________________________________________________ _______ _______________________________________________________ ___________ _______________________________________________________ ____________ ขั้นตอนและแผนดำาเนินงาน ลำา ดับ ที่ ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิด ชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 17
  5. 5. 5 1 คิดหัวข้อโครงงาน 2 ศึกษาและค้นคว้า ข้อมูล 3 จัดทำาโครงร่างงาน 4 ปฏิบัติการสร้าง โครงงาน 5 ปรับปรุงทดสอบ 6 การทำาเอกสาร รายงาน 7 ประเมินผลงาน 8 นำาเสนอโครงงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทำา โครงงาน) ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________ สถานที่ดำาเนินการ ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________
  6. 6. 6 ____________________________________________________________ _____________ แหล่งอ้างอิง (เอกสาร หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นำามาใช้การทำาโครง งาน) ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________
  7. 7. 6 ____________________________________________________________ _____________ แหล่งอ้างอิง (เอกสาร หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นำามาใช้การทำาโครง งาน) ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________

โปรแกรมทดสอบตาบอดสี

Views

Total views

361

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×