Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

κύματα διαδίδονται δια μέσου ενός ελατηρίου

470 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

κύματα διαδίδονται δια μέσου ενός ελατηρίου

  1. 1. 1. Κφματα διαδίδονται δια μζςου ενόσ ελατθρίου. Μποροφμε να αλλάξουμε τθν ταχφτθτα των κυμάτων ; απάντηςη: Η ταχφτητα των κυμάτων δεν μπορεί να αλλάξει ςε ζνα υλικό μζςο γιατί εξαρτάται από τισ ιδιότητεσ του μζςου . 2. Μποροφμε να αλλάξουμε τθ ςυχνότθτα των κυμάτων που διαδίδονται δια μζςου του ελατθρίου του προθγουμζνου ερωτιματοσ; Απάντηςη : μποροφμε να αλλάξουμε τθ ςυχνότθτα αλλάηοντασ τθ ςυχνότθτα τθσ πθγισ που παράγει τα κφματα 3. Όταν ζνα κφμα διαςχίηει το όριο ανάμεςα ςε ζνα λεπτό και ζνα χοντρό ςκοινί, το μικοσ κφματοσ και θ ταχφτθτα αλλάηουν , αλλά θ ςυχνότθτα δεν αλλάηει . Εξθγιςτε γιατί θ ςυχνότθτα είναι ςτακερι. Απάντηςη : Η ςυχνότητα εξαρτάται μόνο από την ταχφτητα με την οποία το λεπτό ςχοινί ανακινείται και το λεπτό ςχοινί προκαλεί τισ δονήςεισ ςτο χοντρό ςχοινί. 4. Ασ υποθζςουμε ότι παράγουμε ζνα εγκάρςιο κφμα με ανακίνηςη του ενόσ άκρου ενόσ ελατηρίου από την μία πλευρά ςτην άλλη. Πώσ η ςυχνότητα του χεριοφ ςασ ςυνδζεται με τη ςυχνότητα του κφματοσ; Απάντηςη : είναι η ίδια 5. Πότε δφο ςημεία ςε ζνα κφμα βρίςκονται ςε φάςη ; Πότε είναι εκτόσ φάςησ; Δώςτε ζνα παράδειγμα για καθεμιά. Απάντηςη : Τα ςημεία είναι ςε φάςη, όταν ζχουν την ίδια μετατόπιςη και την ίδια ταχφτητα. Σε αντίθετη περίπτωςη, τα ςημεία είναι εκτόσ φάςησ. Δφο κορυφζσ είναι ςε φάςη. Μία κορυφή και μια κοιλάδα είναι εκτόσ φάςησ μεταξφ τουσ.
  2. 2. 6. Μπορεί ζνα ρολόι εκκρεμζσ να χρηςιμοποιηθεί για τη μζτρηςη του χρόνου ςτο Διεθνή διαςτημικό ςταθμό (International Space Station ) ; Εξηγήςτε Όχι, ο διαςτημικόσ ςταθμόσ είναι ςε ελεφθερη πτώςη, και ωσ εκ τοφτου, η φαινόμενη τιμή του g είναι μηδζν. Το εκκρεμζσ δεν θα ταλαντεφεται. 7. Τι ςυμβαίνει με το μήκοσ κφματοσ ενόσ κφματοσ καθώσ αυξάνεται η ςυχνότητα; Καθώσ αυξάνεται η ςυχνότητα, το μήκοσ κφματοσ μειώνεται. 8.ζνα κφμα ςτον ωκεανό ζχει μήκοσ κφματοσ λ=12 m.Το κφμα περνά από μια ςταθερή θζςη κάθε 3 δευτερόλεπτα. Πόςη είναι η ταχφτητα του κφματοσ ; 9. Ο Πύργοσ Sears ςτο Σικάγο, που φαίνεται , ταλαντεύεται πίςω και εμπρόσ εξαιτίασ του ανέμου με ςυχνότητα περίπου 0,12 Hz. Ποια είναι η περίοδοσ τησ δόνηςησ του πύργου ; απάντηση :
  3. 3. 10. Εφαρμογή εννοιών Στους χωματόδρομουσ ςυχνά δθμιουργοφνται «ςαμαράκια» ςε τακτικά διαςτιματα που είναι κάκετα ςτο δρόμο, όπωσ φαίνεται ςτο Σχιμα . Αυτό το φαινόμενο, ςυμβαίνει επειδι τα περιςςότερα αυτοκίνθτα ταξιδεφουν με τθν ίδια περίπου ταχφτθτα και τα ελατιρια που ςυνδζουν τουσ τροχοφσ ςτα αυτοκίνθτα ταλαντώνονται περίπου με τθν ίδια ςυχνότθτα. Εάν οι πτυχζσ ςε ζναν δρόμο απζχουν θ μία από τθ γειτονικι τθσ 1,5 m και αυτοκίνθτα ταξιδεφουν ς 'αυτόν με περίπου6 m / s, ποια είναι θ ςυχνότθτα ταλάντωςθσ των ελατθρίων;

×