Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

εισαγωγή στη μεθοδολογία της Φυσικής

377 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

εισαγωγή στη μεθοδολογία της Φυσικής

 1. 1. παρατιρθςθ υπόκεςθ πείραμα Επιβεβαίωςθ ι απόρριψθ τθσ υπόκεςθσ Νζα υπόκεςθ πείραμα
 2. 2. μικοσ μάηα χρόνοσ μζτρο ηυγαριά κλεψφδρα ρολόι
 3. 3. Βακμοί Κελςίου οC 1 yard = 3 feet
 4. 4. υγρά λίτρο L 1000 mL ΟΓΚΟΣ
 5. 5. ρ = m / V
 6. 6. Όγκοσ είναι το μζροσ του χώρου που ζνα ςώμα κατζχει. Είναι τριςδιάςτατοσ. Για να βροφμε τον όγκο ενόσ αντικειμζνου πρζπει να μετριςουμε τισ 3 διαςτάςεισ του μικοσ , πλάτοσ και φψοσ και να υπολογίςουμε V= μικοσ Χ πλάτοσ Χ φψοσ Η μάηα κα υπολογιςτεί με ηφγιςθ Η πυκνότθτα κα βρεκεί από τον τφπο ρ=m/V
 7. 7. Μζτρθςθ όγκου
 8. 8. αλκοόλθ λάδι Νερό πυκνότθτα
 9. 9. Το λάδι είναι πιο πυκνό από το αλκοόλ, αλλά λιγότερο πυκνό από το νερό. Τα μόρια που ςυνκζτουν το λάδι είναι μεγαλφτερα από εκείνα που ςυνκζτουν το νερό, ζτςι ϊςτε να μθν μποροφν να βρεκοφν τόςο κοντά μεταξφ τουσ τα μόρια του λαδιοφ όπωσ τα μόρια του νεροφ . Άρα καταλαμβάνουν περιςςότερο χϊρο και ζτςι είναι λιγότερο πυκνό ( το λάδι από το νερό ) Oil is more dense than alcohol, but less dense than water. The molecules that make up the oil are larger than those that make up water, so they cannot pack as tightly together as the water molecules can. They take up more space per unit area and are less dense
 10. 10. • Τα μόρια του νεροφ ςυςκευάηονται πιο ςτενά από ό, τι τα μεγάλα μόρια που ςυνκζτουν το λάδι . • Τα άτομα οξυγόνου ςτο νερό είναι επίςθσ μικρότερα και βαρφτερα από τα άτομα άνκρακα εντόσ του ελαίου. Αυτό ςυμβάλλει ςτο να γίνει το νερό πιο πυκνό από το πετρζλαιο. • Το οινόπνευμα είναι λιγότερο πυκνό από το πετρζλαιο, επειδι τα μόρια του οινοπνεφματοσ δεν πακετάρονται κοντά το ζνα ςτο άλλο .
 11. 11. Ποιο από τα 2 ςϊματα ζχει τθ μεγαλφτερθ πυκνότθτα ;
 12. 12. ρα= ρβ= ργ=

×