Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

επαναληπτικά θέματα φυσικής γ γυμνασίου

493 views

Published on

Physics

Published in: Education, Business, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

επαναληπτικά θέματα φυσικής γ γυμνασίου

  1. 1. 1. Ο Γάλλοσ φυςικόσ Charles Coulomb μελζτθςε τα χαρακτθριςτικά τθσ θλεκτρικισ δφναμθσ που αςκείταιμεταξφ δφο ςθμειακϊν και ακίνθτων θλεκτρικϊν φορτίων.Α. Από ποια μεγζκθ εξαρτάται θ θλεκτρικι δφναμθ ;Β. Γράψτε τθ μακθματικι ςχζςθ που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο εξαρτάται θ θλεκτρικι δφναμθ από ταμεγζκθ αυτάΓ. Δφο ακίνθτεσ μικρζσ θλεκτριςμζνεσ ςφαίρεσ αςκοφν θ μία ςτθν άλλθ θλεκτρικι δφναμθ. Χωρίσ ναμεταβάλλουμε τθν απόςταςθ μεταξφ των δφο ςφαιρϊν τριπλαςιάηουμε το φορτίο τθσ μιασ από τισ δφοςφαίρεσ. Σότε το μζτρο τθσ θλεκτρικισ δφναμθσ μεταξφ των ςφαιρϊν :α. τριπλαςιάηεταιβ. υποτριπλαςιάηεταιγ. εννιαπλαςιάηεταιδ. υποεννιαπλαςιάηεταιΝα επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ.2. ΢υμπλθρϊςτε με ΢ τισ ςωςτζσ προτάςεισ και με Λ τισ λανκαςμζνεσ προτάςεισ που ακολουκοφν.α. Σα άκρα μεταλλικοφ αγωγοφ ςυνδζονται με τουσ πόλουσ θλεκτρικισ πθγισ. ΢το εςωτερικό του αγωγοφτα ελεφκερα θλεκτρόνια κινοφνται με κατεφκυνςθ από τον αρνθτικό προσ το κετικό πόλο τθσ θλεκτρικισπθγισβ. Σα άκρα μεταλλικοφ αγωγοφ ςυνδζονται με τουσ πόλουσ θλεκτρικισ πθγισ. ΢το εςωτερικό του αγωγοφ ταελεφκερα θλεκτρόνια κινοφνται με κατεφκυνςθ από το κετικό πόλο προσ τον αρνθτικό πόλο τθσ θλεκτρικισπθγισγ. Η θλεκτρικι πθγι παράγει θλεκτρόνια ςτο κφκλωμαδ. Διαφορά δυναμικοφ Vπθγισ μεταξφ των δφο πόλων μιασ θλεκτρικισ πθγισ ονομάηεται το πθλίκο τθσθλεκτρικισ ενζργειασ που προςφζρεται από τθν πθγι ςε θλεκτρόνια ςυνολικοφ φορτίου q που διζρχονταιαπό αυτιν προσ το φορτίο q.3. ΢το κφκλωμα του ςχιματοσ είναι R1=4Ω , R2=6Ωκαι V=12 V.α. με ποιο τρόπο ςυνδζονται οι δφο αντιςτάτεσ ;β. Τπολογίςτε τθν ιςοδφναμθ αντίςταςθ τουκυκλϊματοσγ. Τπολογίςτε τισ εντάςεισ Ι1 ,Ι2 των ρευμάτων πουδιαρρζουν τουσ αντιςτάτεσ4. ΢το εργαςτιριο κα μελετιςεισ με τθ βοικεια του κατάλλθλου εξοπλιςμοφ πϊσ μεταβάλλεται θ ζνταςθ τουθλ. Ρεφματοσ που διαρρζει ζνα λαμπτιρα όταν μεταβάλλεισ τθν τάςθ που εφαρμόηεται ςτα άκρα του.α. Γράψε μια λίςτα με τισ ςυςκευζσ και τα υλικά που κα χρειαςτείσ για το πείραμά ςου και ςχεδίαςε τοκφκλωμα χρθςιμοποιϊντασ τα κατάλλθλα ςφμβολαV
  2. 2. β. ΢τον πίνακα φαίνονται οι τιμζσ των μεγεκϊν που ζχεισ πάρει με τισ μετριςεισ ςου.Σάςθ (V )Volt 40 60 80 120 160Ζνταςθ (I ) A 2 4 6 10 20Ο λαμπτιρασ ςου ικανοποιεί το νόμο του ΟΗΜ ; Δικαιολόγθςε τθν άποψι ςου5. Α. Nα αντιςτοιχίςετε κάκε ςτοιχείο τθσ ςτιλθσ Α με ζνα ςτοιχείο τθσ ςτιλθσ Β΢τιλθ Α (Φυςικό μζγεκοσ ) ΢τιλθ Β ( Μονάδεσ ςτο S.I.)1.Ζνταςθ Α. Volt2.Αντίςταςθ Β. Αmpere3.Σάςθ Γ. Joule4. Ενζργεια Δ. Ω5.Hλ. Ιςχφσ Ε. WattΒ. ΢το κφκλωμα του ςχιματοσ να βρείτε ποιοιλαμπτιρεσ κα ςυνεχίςουν να φωτοβολοφν εάν καεί :α. ο λαμπτιρασ Λ1β. ο λαμπτιρασ Λ56.΢το ςχιμα βλζπουμε το ςτιγμιότυπο ενόσ υδάτινουκφματοσ και μια μπάλα που βρίςκεται πάνω ςε ζνα«όροσ» του κφματοσ. Αν θ απόςταςθ ανάμεςα ςτοόροσ Α και ςτο όροσ Ε είναι 12 m και θ μπάλαεκτελεί μια πλιρθ ταλάντωςθ ςε χρόνο Δt=0,5sec ναβρείτε :α. το μικοσ κφματοσ λ του κφματοσΒ. τθν περίοδο Σ και τθ ςυχνότθτα f του κφματοσγ) τθν ταχφτθτα διάδοςθσ του κφματοσ7 . Σο απλό εκκρεμζσ ταλαντϊνεται εκτελϊντασ 10 πλιρεισ ταλαντϊςεισ ςεχρονικό διάςτθμα 30 sec.α. Nα υπολογίςετε τθν περίοδο ταλάντωςθσ του εκκρεμοφσβ. Αν Α, Β είναι οι ακραίεσ κζςεισ ταλάντωςθσ και Ο θ κζςθ ιςορροπίασ του ςεποια κζςθ είναι μζγιςτθ θ Κινθτικι ενζργεια του ταλαντοφμενουςυςτιματοσ ;γ. ΢ε ποιεσ κζςεισ είναι μζγιςτθ θ Δυναμικι ενζργεια του ςυςτιματοσ ;
  3. 3. 8. α. Ποια υλικά ςϊματα ονομάηονται διαφανι , αδιαφανι και θμιδιαφανι ;β. Είναι απαραίτθτθ θ φπαρξθ υλικοφ μζςου για τθ διάδοςθ του φωτόσ ;γ. Σι είναι το ζτοσ φωτόσ ;9. α. Όταν το φωσ περνά από ζνα οπτικά αραιότερο ςε ζνα οπτικά πυκνότερο διαφανζσ μζςο, θ γωνίαδιάκλαςθσ είναι ……………………….( μεγαλφτερθ/μικρότερθ) από τθ γωνία πρόςπτωςθσ. Η διακλϊμενθ ακτίνα……………….( προςεγγίηει/απομακρφνεται από ) τθν κάκετθ ςτο ςθμείο πρόςπτωςθσ.β. Όταν το φωσ περνά από ζνα οπτικά πυκνότερο ςε ζνα οπτικά αραιότερο διαφανζσ μζςο, θ γωνίαδιάκλαςθσ είναι ……………………….( μεγαλφτερθ/μικρότερθ) από τθ γωνία πρόςπτωςθσ. Η διακλϊμενθ ακτίνα……………….( προςεγγίηει/απομακρφνεται από ) τθν κάκετθ ςτο ςθμείο πρόςπτωςθσ.γ. Για τα διαφανι μζςα του ςχιματοσ , να ςχεδιάςετε τθ διακλϊμενθ ακτίνα ςτο γυαλί, αν γνωρίηετε ότι τογυαλί είναι οπτικά πυκνότερο από τον αζρα.υλικό Α (αζρασ)υλικό Β (γυαλί)

×