κυματα

442 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
442
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
250
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

κυματα

  1. 1. ΚΥΜΑΤΑ :1. Ποια κφματα λζγονται εγκάρςια και ποια διαμικθ ;Στο ίδιο μζςο διάδοςθσ ποια κφματα ζχουν μεγαλφτερθ ταχφτθτα ;2.Μια πθγι ταλαντώνεται και πραγματοποιεί 180 πλιρεισ ταλαντώςεισ ςε χρονικό διάςτθμα 3 min . Εάν ςτοκφμα που δθμιουργείται 2 διαδοχικζσ κοιλάδεσ απζχουν μεταξφ τουσ απόςταςθ 20cm να υπολογίςετε :α. τθ ςυχνότθτα τθσ ταλάντωςθσ τθσ πθγισ ,β. τθν περίοδο τθσ ταλάντωςθσ ,γ. τθν ταχφτθτα διάδοςθσ του παραγόμενου κφματοσ3. Ένα εγκάρςιο κφμα κινείται με ταχφτθτα 100 m/sec και ζχει μικοσ κφματοσ λ=4 m. Να βρείτε :α. τθν περίοδο του κφματοσβ. τθ ςυχνότθτά του ,γ. πόςθ απόςταςθ κα διανφςει το κφμα ςε χρονικό διάςτθμα 10 sec ;4.Σθμειώςτε ςε ποιο ι ποια είδθ κυμάτων ( εγκάρςια ι διαμικθ ι και ςτα δφο ) ιςχφουν οι προτάςεισ :α. μεταφζρεται ενζργεια από ςωματίδιο ςε ςωματίδιο του μζςου διάδοςθσ και όχι φλθ …………………β. διαδίδονται μόνο ςτα ςτερεά ………………………..γ. διαδίδονται ςτα ςτερεά , υγρά και αζρια…………………………. ,δ. τα ςωματίδια του μζςου διάδοςθσ κινοφνται κάκετα ςτθ διεφκυνςθ που το κφμα διαδίδεται……………………... ,ε. τα ςωματίδια του μζςου διάδοςθσ κινοφνται παράλλθλα ςτθ διεφκυνςθ που το κφμα διαδίδεται……………….ςτ. ςχθματίηονται πυκνώματα και αραιώματα ςτο μζςο διάδοςθσ του κφματοσ…………………………. ,η. ςχθματίηονται όρθ και κοιλάδεσ ςτο μζςο διάδοςθσ του κφματοσ……………………………………………………. .

×