Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aat2

201 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Aat2

  1. 1. 1.46 Τα ςώματα Σ1 και Σ2 του ςχιματοσ είναι τοποκετθμζνα ςε λείο οριηόντιο επίπεδο και εφάπτονται μεταξφ τουσ. Το Σ1 είναι δεμζνο ςτθν άκρθ οριηόντιου ελατθρίου ςτακεράσ k = 100N/m. Το ελατιριο ζχει το φυςικό μικοσ του και τα ςώματα ιςορροποφν. Μετακινοφμε τα ςώματα ώςτε το ελατιριο να ςυςπειρωκεί κατά Α = 40 cm και ςτθ ςυνζχεια τα αφινουμε ελεφκερα. Να βρείτε: α) τθ κζςθ ςτθν οποία κα αποχωριςκεί το Σ2 από το Σ1. β) το πλάτοσ τθσ απλισ αρμονικισ ταλάντωςθσ που εκτελεί το Σ1 αφοφ αποχωριςκεί από το Σ2. γ) τθν απόςταςθ των ςωμάτων όταν θ ταχφτθτα του Σ1 μθδενίηεται για πρώτθ φορά. Δίνονται οι μάηεσ των ςωμάτων m1 = 1 kg και m2 =3 kg αντίςτοιχα. *Απ: (α) ςτθ κζςθ ιςορροπίασ (β) 20cm, (γ) 11,4cm]

×