Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hoe om te gaan met persoonsgegevens onder de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - Leon molenberg, Thuiswinkel.org

885 views

Published on

Uiterlijk 25 mei 2018 dient iedereen die persoonsgegevens verwerkt te voldoen aan de nieuwe regels van de AVG. Deze legt op de ondernemer (verantwoordelijke voor de verwerking) een aantal duidelijke plichten inzake de verwerking van persoonsgegevens, de beveiliging daarvan en privacy. De ondernemer die data verwerkt moet kunnen verantwoorden en laten zien dat hij conform de regels is omgegaan met de persoonsgegevens van zijn klanten. De ondernemer die zich niet aan de regels houdt of zich niet kan verantwoorden loopt het risico van forse boetes door de toezichthouder en verontruste klanten. De nieuwe regels van de AVG passeren in de presentatie de revue.

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

Hoe om te gaan met persoonsgegevens onder de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - Leon molenberg, Thuiswinkel.org

 1. 1. Digital Transactions Hoe om te gaan met persoonsgegevens onder de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Track 1 Customer Journey
 2. 2. Mr. Dr. Léon Mölenberg Senior beleidsadviseur - Jurist Thuiswinkel.org Senior policy advisor Ecommerce Europe B2C-Contractenrecht * Privacy & databescherming * Mededingingsrecht leonmolenberg@thuiswinkel.org leonmolenberg@ecommerce-europe.nl
 3. 3. Uiterlijk 25 mei 2018 dient iedereen die persoonsgegevens verwerkt te voldoen aan de nieuwe regels van de AVG
 4. 4. De AVG legt op de ondernemer (verantwoordelijke voor de verwerking) een aantal duidelijke plichten inzake de verwerking van persoonsgegevens, de beveiliging daarvan en privacy.
 5. 5. De ondernemer die data verwerkt moet kunnen verantwoorden en laten zien dat hij conform de regels is omgegaan met de persoonsgegevens van zijn klanten.
 6. 6. De ondernemer die zich niet aan de regels houdt of zich niet kan verantwoorden, loopt het risico van forse boetes door de toezichthouder en mogelijk verontruste klanten die recht hebben op schadevergoeding.Administratieve geldboeten tot 20 000 000 EUR of, voor een onderneming, tot 4 % van de totale wereldwijde jaaromzet in het voorgaande boekjaar, indien dit cijfer hoger is. De boete kan worden opgelegd aan de verwerkingsverantwoordelijke en/of de verwerker.
 7. 7. Eenieder die materiële of immateriële scha- de heeft geleden ten gevolge van een inbreuk op deze verordening, heeft het recht om van de verwerkingsverant- woordelijke of de verwerker schadever- goeding te ontvangen voor de geleden schade. Artikel 82 AVG
 8. 8. Persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon” Bijzonder gevoelige persoonsgegevens
 9. 9. Verwerking van persoonsgegevens “een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens”
 10. 10. Verantwoordelijke voor de verwerking ”een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt”
 11. 11. Verwerker “een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt”
 12. 12. Algemene beginselen voor verwerking • rechtmatig • behoorlijk • transparant • doel gebonden • doelreikend (dataminimalisatie) • veilig (integer en vertrouwelijk) • opgeslagen in juiste vorm (toegang, anonymisering en pseudonimisering) • verantwoordelijkheid en verantwoordingsverplichting • privacy by design
 13. 13. Rechtmatigheid van verwerking a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden; b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen; c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust; d) de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen; e) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de uitoefening van het openbaar gezag opgedragen aan de verwerkingsverantwoordelijke; f) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de privacy belangen van de betrokkenen zwaarder wegen.
 14. 14. Toestemming van de betrokkene “elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt”
 15. 15. Andere begrippen • profiling en tracking • big data • automatische besluitvorming • data portabiliteit • inzagerecht • recht om te worden vergeten • pseudonymisering en anonymisering • meldplicht data lekken
 16. 16. Verwerk ik persoonsgegevens? Analyseer gegevensstromen en processen: - Persoonsgegevens - Andere data Leg vast in welke processen persoonsgegevens worden verwerkt Ben ik verwerkingsverantwoordelijke of verwerker? Privacy by design!
 17. 17. Doelbinding en rechtmatigheid Is er een helder verwerkingsdoel en wie heeft inzage in de gegevens? Heb ik deze data nodig voor het bereiken van het doel? Dataminimalisatie! Hoe lang wil ik gezien het verwerkingsdoel de date bewaren? Moet ik een privacy impact assessment doen? Verwerk ik de gegevens rechtmatig? Heb ik de benodigde toestemming of is dat niet nodig?
 18. 18. Veiligheid Hoe zorg ik er voor dat onbevoegden geen kennis kunnen nemen van verwerkte persoonsgegevens? - Opslag - Transport - Juiste data - Toegang bij storing
 19. 19. Rechten van de klant Transparantie: informeer ik de klant helder over hem betreffende verwerkingen Inzage, Correctie en Verwijdering Intrekken toestemming Recht om te worden vergeten Recht om niet te worden onderworpen aan direct marketing en profilering Recht om niet te worden onderworpen aan automatische besluitvorming
 20. 20. Verantwoordingsplicht Documentatie van veilige en rechtmatige verwerking Privacy Impact Assessment of Gegevensbeschermingseffectbeoor- deling Meldplicht Meldplicht datalekken Moet ik een functionaris voor gegevensbescherming benoemen?

×